Bitirme Tezi Sonuç Bölümü

Bilimsel Hazırlık Ders İçerikleri bitirme tezi posteri ,bitirme tezi powerpoint ,bitirme tezi ppt ,bitirme tezi poster hazırlama ,bitirme tezi poster örnekleri ,bitirme tezi poster örneği ,bitirme tezi raporu ,bitirme tezi rapor örneği ,bitirme tezi rapor ,bitirme tezi robot ,bitirme tezi referans ,bitirme tezi ara raporu ,örnek bitirme tezi raporu ,röleler bitirme tezi ,röle bitirme tezi ,bitirme tezi sunum örnekleri ,bitirme tezi sunumu nasıl yapılır ,bitirme tezi sunumu ,bitirme tezi sayfa düzeni ,bitirme tezi sunumu ppt ,bitirme tezi sonuç bölümü ,bitirme tezi sunum örneği

İBH 502 Finansal Muhasebe:
Finansal muhasebenin tanımı, temel kavramlar, finansal tablolar, bilanço kavramı ve çift yanlı kayıt düzeni, tek düzen hesap planı, bilanço ve gelir tablosu hesaplarının işleyişi ve örneklemeler, mizanlar, dönem sonu işlemleri.

İBH 505 İşletme Yönetimi
İşletme kavramı, işletme hakkında genel bilgiler, işletmenin fonksiyonları, işletme yönetiminin temelleri, klasik, neo-klasik, modern yönetim ve örgüt teorileri, yöneticiliğe etki eden değişim ve gelişmeler, planlamanın koşulları, süreçleri, emir-komuta, kontrol.

bitirme tezi posteri ,bitirme tezi powerpoint ,bitirme tezi ppt ,bitirme tezi poster hazırlama ,bitirme tezi poster örnekleri ,bitirme tezi poster örneği ,bitirme tezi raporu ,bitirme tezi rapor örneği ,bitirme tezi rapor ,bitirme tezi robot ,bitirme tezi referans ,bitirme tezi ara raporu ,örnek bitirme tezi raporu ,röleler bitirme tezi ,röle bitirme tezi ,bitirme tezi sunum örnekleri ,bitirme tezi sunumu nasıl yapılır ,bitirme tezi sunumu ,bitirme tezi sayfa düzeni ,bitirme tezi sunumu ppt ,bitirme tezi sonuç bölümü ,bitirme tezi sunum örneği

Yüksek Lisans Dersleri

TYL 532 Otel İşletmelerinde Stratejik Yönetim
Derste, Turizm ve Otelcilik Endüstrisinde Genel Bir Bakış Otel İşletmelerinde Yönetim ve Fonksiyonları Stratejik Yönetim Kavramı, Tarihsel Gelişimi ve Özellikleri Stratejik Yönetimin Örgütler ve Otel İşletmeleri Açısından Önemi Stratejik Yönetim Süreci ve Unsurları Dış Çevre ve İşletme Analizi SWOT Analizi Strateji Geliştirme ve Uygulama Stratejik Değerleme ve Kontrol Stratejik Planlama Süreci ve Otel İşletmeleri İlişkisi Otel İşletmelerinde Kullanılan Stratejik Yönetim Araçları-Kıyaslama, Dış Kaynak Kullanımı ve Toplam Kalite Yönetimi Stratejik İşbirliği Kavramı ve Türleri Stratejik İşbirliği ve Otel İşletmelerindeki Uygulamalar Stratejik İşbirliklerinin Otel İşletmelerine Sağladıkları Avantaj ve Dezavantajları ele alınacaktır.

TYL 531 Konaklama İşletmelerinde Maliyet Sistemleri ve Denetimi
Konaklama İşletmeleri Maliyet Muhasebesinin temel kavramları, konaklama işletmelerinde maliyet hesapları, konaklama işletmelerinde mali analiz tabloları, malzeme hareketlerinin muhasebeleştirilmesi, konaklama işletmelerinde maliyet-hacim, kar analizi ve kara geliş noktası, konaklama işletmelerinde sermaye bütçelemesi, maliyet kontrol sistemleri. bitirme tezi posteri ,bitirme tezi powerpoint ,bitirme tezi ppt ,bitirme tezi poster hazırlama ,bitirme tezi poster örnekleri ,bitirme tezi poster örneği ,bitirme tezi raporu ,bitirme tezi rapor örneği ,bitirme tezi rapor ,bitirme tezi robot ,bitirme tezi referans ,bitirme tezi ara raporu ,örnek bitirme tezi raporu ,röleler bitirme tezi ,röle bitirme tezi ,bitirme tezi sunum örnekleri ,bitirme tezi sunumu nasıl yapılır ,bitirme tezi sunumu ,bitirme tezi sayfa düzeni ,bitirme tezi sunumu ppt ,bitirme tezi sonuç bölümü ,bitirme tezi sunum örneği

TYL 524 Seminer
Seminer dersinde, turizm konularında uzmanlaşmaya yönelik konular tespit edilerek proje çalışması yapılacaktır. Uzmanlaşma ve iş yaşamında ilgi duyulan alanlarda proje ve bilimsel araştırma tekniklerinin öğretilmesi amaçlanmaktadır.

TYL 511 Turizmde Güncel Konular
Turizm işletmelerinin ekonomik sistem içindeki rolü, turizm istihdamının önemi açısından incelemeler, makro ve mikro ekonomik faktörlerin turizm sektörü ve firmaları üzerindeki etkileri, turizm işletmelerinin karşılaştıkları sorunlar ve sektörü ilgilendiren güncel gelişmeler ve uygulamalar ele alınacaktır.

TYL 541 Turizmde Proje Analizi ve Yatırım Kararları
Turizm yatırım türleri, özellikleri, yatırım finansmanı kavramı ve finansman şekilleri ile turizm yatırım projelerinin analizi, Turizm işletmelerinde iç ve dış finansman kaynakları ve proje yönetimi. bitirme tezi posteri ,bitirme tezi powerpoint ,bitirme tezi ppt ,bitirme tezi poster hazırlama ,bitirme tezi poster örnekleri ,bitirme tezi poster örneği ,bitirme tezi raporu ,bitirme tezi rapor örneği ,bitirme tezi rapor ,bitirme tezi robot ,bitirme tezi referans ,bitirme tezi ara raporu ,örnek bitirme tezi raporu ,röleler bitirme tezi ,röle bitirme tezi ,bitirme tezi sunum örnekleri ,bitirme tezi sunumu nasıl yapılır ,bitirme tezi sunumu ,bitirme tezi sayfa düzeni ,bitirme tezi sunumu ppt ,bitirme tezi sonuç bölümü ,bitirme tezi sunum örneği

TYL 551 Konaklama İşletmelerinde Toplam Kalite Yönetimi
Toplam Kalite Yönetimi kavramları ve toplam kalite felsefesinin tarihsel gelişimi, çağda gelişim, verimlilik, Pazar payı ve kar, kaliteyi geliştirmek için gereken stratejiler, rekabet ve ilkelerinin ürün ve hizmetler üzerindeki etkileri, kalite kontrolünde temel ilkeler, kalite kontrol olasılık dağılımları, standartlar, denetim ve örnekleme, kalite çemberleri.

İYL 521 Araştırma Yöntemleri
Araştırma yöntemleri, araştırma sürecinin aşamaları, veri toplama ve değerlendirme teknikleri, bilimsel yöntemlerle veri hazırlama, tez yazım ve sunum kurallarının uygulanması incelenecektir. Derste işlenecek konular: Temel Kavramlar; Araştırma, Bilimsel Yöntem, Felsefe, Söylem, İfade, Kavram, Strateji, Bilim, Bilgi, Kuram, Yasa, Sistem, Sav, Varsayım, Hipotez, Araştırmanın Niteliği, Araştırma Etiği, Araştırma Türleri, Araştırma Süreci, Araştırmanın Yöntemi, Bilgi Toplama Teknikleri (Gözlem, Mülakat, Deney, Hipotez, Anket), Ölçme ve Ölçekleme, Örnekleme, Örnek Büyüklüğünün Belirlenmesi, Nitel Araştırma Süreci, Nicel Araştırma Süreci, Akademik araştırmalar ve Rapor Yazma Teknikleri, İçerik Hazırlama ve Şekil Şartları), Tez Yazımında Dikkat Edilecek Hususlar (İçerik Hazırlama ve Yazım Kurallarına Uyum)

bitirme tezi posteri ,bitirme tezi powerpoint ,bitirme tezi ppt ,bitirme tezi poster hazırlama ,bitirme tezi poster örnekleri ,bitirme tezi poster örneği ,bitirme tezi raporu ,bitirme tezi rapor örneği ,bitirme tezi rapor ,bitirme tezi robot ,bitirme tezi referans ,bitirme tezi ara raporu ,örnek bitirme tezi raporu ,röleler bitirme tezi ,röle bitirme tezi ,bitirme tezi sunum örnekleri ,bitirme tezi sunumu nasıl yapılır ,bitirme tezi sunumu ,bitirme tezi sayfa düzeni ,bitirme tezi sunumu ppt ,bitirme tezi sonuç bölümü ,bitirme tezi sunum örneği

TYL 552 Turizm İşletmelerinde Pazarlama Politikaları
Turistik talep tahmini ve planlanması, turizm arzını oluşturan verilerin saptanması, turizmde pazarlama çevresi, turizmde stratejik planlama ve pazarlamanın rolü, turizmde pazarlama araştırması ve pazarlama bilgi sistemi, turizmde tüketici pazarları ve tüketici davranışı, turizmde hedef pazar seçimi bitirme tezi posteri ,bitirme tezi powerpoint ,bitirme tezi ppt ,bitirme tezi poster hazırlama ,bitirme tezi poster örnekleri ,bitirme tezi poster örneği ,bitirme tezi raporu ,bitirme tezi rapor örneği ,bitirme tezi rapor ,bitirme tezi robot ,bitirme tezi referans ,bitirme tezi ara raporu ,örnek bitirme tezi raporu ,röleler bitirme tezi ,röle bitirme tezi ,bitirme tezi sunum örnekleri ,bitirme tezi sunumu nasıl yapılır ,bitirme tezi sunumu ,bitirme tezi sayfa düzeni ,bitirme tezi sunumu ppt ,bitirme tezi sonuç bölümü ,bitirme tezi sunum örneği

TYL 512 Uluslararası Turizm
Derste, Turizm Endüstrisine Ait Temel Kavramlar, Dünya’da ve Türkiye’de Turizmin Tarihsel Gelişimi, 21.Yüzyılda Uluslararası Turizm ve Gelişimi ,Dünyadaki Turizm Cazibe Merkezlerinde Uluslararası Turizm Hareketleri, Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Uluslararası Turizm Hareketleri, Uluslararası Turizmin Ekonomik ve Sosyal Boyutları,Küreselleşmenin Uluslararası Turizme Etkileri, Konaklama Sektöründe Uluslararası İşbirlikleri, Seyahat Endüstrisinde Uluslararası İşbirlikleri, Uluslararası Turizmde Pazarlama ve Tanıtma Stratejileri, Avrupa Birliği’nde Uygulanan Turizm Politikaları ve Türkiye Turizmi Açısından Değerlendirilmesi,Ulusal, Bölgesel ve Uluslararası Turizm Örgütleri, Uluslararası Turizmi Tehdit Eden Etkenler, Uluslar arası Turizmde Geleceğe Yönelik Eğilimler ve Gelecek Tahminleri konuları işlenmektedir.

bitirme tezi posteri ,bitirme tezi powerpoint ,bitirme tezi ppt ,bitirme tezi poster hazırlama ,bitirme tezi poster örnekleri ,bitirme tezi poster örneği ,bitirme tezi raporu ,bitirme tezi rapor örneği ,bitirme tezi rapor ,bitirme tezi robot ,bitirme tezi referans ,bitirme tezi ara raporu ,örnek bitirme tezi raporu ,röleler bitirme tezi ,röle bitirme tezi ,bitirme tezi sunum örnekleri ,bitirme tezi sunumu nasıl yapılır ,bitirme tezi sunumu ,bitirme tezi sayfa düzeni ,bitirme tezi sunumu ppt ,bitirme tezi sonuç bölümü ,bitirme tezi sunum örneği

TYL 599 Dönem Projesi (Tezsiz Program)
Uzmanlık programı, programda öğretilen konularla ilgili uygun bir araştırma konusunda tezsiz yüksek lisans programındaki öğrencilerin son yarıyılda danışman rehberliğinde hazırlaması gereken projeden ibarettir. Projenin ana amacı, her öğrencinin metodolojik bir yaklaşımla düşüncelerini ve yaptığı çalışmayı bilimsel bir çerçeveye oturtmasını sağlamaktır. bitirme tezi posteri ,bitirme tezi powerpoint ,bitirme tezi ppt ,bitirme tezi poster hazırlama ,bitirme tezi poster örnekleri ,bitirme tezi poster örneği ,bitirme tezi raporu ,bitirme tezi rapor örneği ,bitirme tezi rapor ,bitirme tezi robot ,bitirme tezi referans ,bitirme tezi ara raporu ,örnek bitirme tezi raporu ,röleler bitirme tezi ,röle bitirme tezi ,bitirme tezi sunum örnekleri ,bitirme tezi sunumu nasıl yapılır ,bitirme tezi sunumu ,bitirme tezi sayfa düzeni ,bitirme tezi sunumu ppt ,bitirme tezi sonuç bölümü ,bitirme tezi sunum örneği

 

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Temmuz 2024
P S Ç P C C P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031