Bitirme Tezi Sunum Örneği

İBH 502 Finansal Muhasebe: bitirme tezi posteri ,bitirme tezi powerpoint ,bitirme tezi ppt ,bitirme tezi poster hazırlama ,bitirme tezi poster örnekleri ,bitirme tezi poster örneği ,bitirme tezi raporu ,bitirme tezi rapor örneği ,bitirme tezi rapor ,bitirme tezi robot ,bitirme tezi referans ,bitirme tezi ara raporu ,örnek bitirme tezi raporu ,röleler bitirme tezi ,röle bitirme tezi ,bitirme tezi sunum örnekleri ,bitirme tezi sunumu nasıl yapılır ,bitirme tezi sunumu ,bitirme tezi sayfa düzeni ,bitirme tezi sunumu ppt ,bitirme tezi sonuç bölümü ,bitirme tezi sunum örneği

Finansal muhasebenin tanımı, temel kavramlar, finansal tablolar, bilanço kavramı ve çift yanlı kayıt düzeni, tek düzen hesap planı, bilanço ve gelir tablosu hesaplarının işleyişi ve örneklemeler, mizanlar, dönem sonu işlemleri.

İBH 505 İşletme Yönetimi

İşletme kavramı, işletme hakkında genel bilgiler, işletmenin fonksiyonları, işletme yönetiminin temelleri, klasik, neo-klasik, modern yönetim ve örgüt teorileri, yöneticiliğe etki eden değişim ve gelişmeler, planlamanın koşulları, süreçleri, emir-komuta, kontrol. bitirme tezi posteri ,bitirme tezi powerpoint ,bitirme tezi ppt ,bitirme tezi poster hazırlama ,bitirme tezi poster örnekleri ,bitirme tezi poster örneği ,bitirme tezi raporu ,bitirme tezi rapor örneği ,bitirme tezi rapor ,bitirme tezi robot ,bitirme tezi referans ,bitirme tezi ara raporu ,örnek bitirme tezi raporu ,röleler bitirme tezi ,röle bitirme tezi ,bitirme tezi sunum örnekleri ,bitirme tezi sunumu nasıl yapılır ,bitirme tezi sunumu ,bitirme tezi sayfa düzeni ,bitirme tezi sunumu ppt ,bitirme tezi sonuç bölümü ,bitirme tezi sunum örneği

İBH 504 Pazarlama İlkeleri

Pazarlamanın konusu, kapsamı ve gelişimi, modern pazarlama anlayış uygulamaları pazarlama çevresi ve önemi, pazarlamayı etkileyen çevre faktörleri, stratejik planlama, pazarlama bilgi sistemi ve pazarlama araştırması, tüketici pazarları ve tüketici davranışları, tüketici satın alma karar süreci, endüstriyel pazarlar ve endüstriyel alıcı davranışları pazar bölümlendirme, hedef pazar seçimi stratejileri, pazarlama değerlendirmesi ve satış tahminleri. bitirme tezi posteri ,bitirme tezi powerpoint ,bitirme tezi ppt ,bitirme tezi poster hazırlama ,bitirme tezi poster örnekleri ,bitirme tezi poster örneği ,bitirme tezi raporu ,bitirme tezi rapor örneği ,bitirme tezi rapor ,bitirme tezi robot ,bitirme tezi referans ,bitirme tezi ara raporu ,örnek bitirme tezi raporu ,röleler bitirme tezi ,röle bitirme tezi ,bitirme tezi sunum örnekleri ,bitirme tezi sunumu nasıl yapılır ,bitirme tezi sunumu ,bitirme tezi sayfa düzeni ,bitirme tezi sunumu ppt ,bitirme tezi sonuç bölümü ,bitirme tezi sunum örneği

Yüksek Lisans Dersleri

UYL 501 Uluslararası İşletmecilik Yönetimi

Uluslararası işletmecilik tanımı ve içeriği, uluslararası işletmeciliğin tarihsel gelişimi, globalleşme (küreselleşme) kavramı ve süreçleri; uluslararası işletmeciliğin planlama organizasyon, yürütme, karar verme, kontrol, üretim, pazarlama, finans, muhasebe, insan kaynakları yönetimi, yatırımlar gibi fonksiyon ve konulara getirdiği farklı uygulamaların yönetsel açıdan incelenmesi, çeşitli yönetim uygulamaları. bitirme tezi posteri ,bitirme tezi powerpoint ,bitirme tezi ppt ,bitirme tezi poster hazırlama ,bitirme tezi poster örnekleri ,bitirme tezi poster örneği ,bitirme tezi raporu ,bitirme tezi rapor örneği ,bitirme tezi rapor ,bitirme tezi robot ,bitirme tezi referans ,bitirme tezi ara raporu ,örnek bitirme tezi raporu ,röleler bitirme tezi ,röle bitirme tezi ,bitirme tezi sunum örnekleri ,bitirme tezi sunumu nasıl yapılır ,bitirme tezi sunumu ,bitirme tezi sayfa düzeni ,bitirme tezi sunumu ppt ,bitirme tezi sonuç bölümü ,bitirme tezi sunum örneği

UYL 503 Uluslararası Finans

Uluslararası para sistemi, ödemeler dengesi, döviz piyasası, uluslararası sermaye piyasaları, uluslararası para piyasaları, faiz ve döviz kredisi swapları, uluslararası portföy yatırımları, dış ticaretin finansmanı, dış ticaret belgeleri, yabancı sermaye yatırımları, uluslararası bankacılık konularının işlenmesi öngörülmektedir. bitirme tezi posteri ,bitirme tezi powerpoint ,bitirme tezi ppt ,bitirme tezi poster hazırlama ,bitirme tezi poster örnekleri ,bitirme tezi poster örneği ,bitirme tezi raporu ,bitirme tezi rapor örneği ,bitirme tezi rapor ,bitirme tezi robot ,bitirme tezi referans ,bitirme tezi ara raporu ,örnek bitirme tezi raporu ,röleler bitirme tezi ,röle bitirme tezi ,bitirme tezi sunum örnekleri ,bitirme tezi sunumu nasıl yapılır ,bitirme tezi sunumu ,bitirme tezi sayfa düzeni ,bitirme tezi sunumu ppt ,bitirme tezi sonuç bölümü ,bitirme tezi sunum örneği

UYL 505 Uluslararası Ticaret Hukuku ve AB Hukuku

Uluslararası ticaret hukukunun konusu, kaynakları ve hukuki rejimi, uluslararası ticari sözleşmelerin hazırlanması ve bu sözleşmelerden doğan uyuşmazlıkların çözüm yolları, kambiyo mevzuatına göre ihracat ve ithalat hesaplarının kapatılması, ihracat ve ithalat hesaplarına ilişkin suçlar, uluslararası ticarette kullanılan ödeme yöntemleri, uluslararası ticarette kullanılan ödeme yöntemleri ile mahkeme kararlarının değerlendirilmesi, uluslararası ticarete ilişkin genel işlem şartları, standart sözleşmeler ve uluslararası ticari kuruluşlarca hazırlanan broşürler, teslim şekilleri- ıncoterms 2000, uluslararası ticarette kullanılan belgeler, Avrupa Birliği: kuruluşu, yapısı, organları ve Avrupa Birliği Hukuku, dış ticaret açısından Türkiye- Avrupa Birliği ilişkileri. bitirme tezi posteri ,bitirme tezi powerpoint ,bitirme tezi ppt ,bitirme tezi poster hazırlama ,bitirme tezi poster örnekleri ,bitirme tezi poster örneği ,bitirme tezi raporu ,bitirme tezi rapor örneği ,bitirme tezi rapor ,bitirme tezi robot ,bitirme tezi referans ,bitirme tezi ara raporu ,örnek bitirme tezi raporu ,röleler bitirme tezi ,röle bitirme tezi ,bitirme tezi sunum örnekleri ,bitirme tezi sunumu nasıl yapılır ,bitirme tezi sunumu ,bitirme tezi sayfa düzeni ,bitirme tezi sunumu ppt ,bitirme tezi sonuç bölümü ,bitirme tezi sunum örneği

İYL 521 Araştırma Yöntemleri

Araştırma yöntemleri, araştırma sürecinin aşamaları, veri toplama ve değerlendirme teknikleri, bilimsel yöntemlerle veri hazırlama, tez yazım ve sunum kurallarının uygulanması incelenecektir. Derste işlenecek konular: Temel Kavramlar; Araştırma, Bilimsel Yöntem, Felsefe, Söylem, İfade, Kavram, Strateji, Bilim, Bilgi, Kuram, Yasa, Sistem, Sav, Varsayım, Hipotez, Araştırmanın Niteliği, Araştırma Etiği, Araştırma Türleri, Araştırma Süreci, Araştırmanın Yöntemi, Bilgi Toplama Teknikleri (Gözlem, Mülakat, Deney, Hipotez, Anket), Ölçme ve Ölçekleme, Örnekleme, Örnek Büyüklüğünün Belirlenmesi, Nitel Araştırma Süreci, Nicel Araştırma Süreci, Akademik araştırmalar ve Rapor Yazma Teknikleri, İçerik Hazırlama ve Şekil Şartları), Tez Yazımında Dikkat Edilecek Hususlar (İçerik Hazırlama ve Yazım Kurallarına Uyum)

UYL 524 Seminer (Tezli Program)

Seminer dersinde öğrenciler iş yaşamı veya uzmanlık istedikleri konularda çeşitli projeler alarak, çalışmalar yapacaklardır. Seminer dersleri içinde proje ve bilimsel araştırmalarda uygulanacak teknikleri kullanmaları amaçlanmaktadır. bitirme tezi posteri ,bitirme tezi powerpoint ,bitirme tezi ppt ,bitirme tezi poster hazırlama ,bitirme tezi poster örnekleri ,bitirme tezi poster örneği ,bitirme tezi raporu ,bitirme tezi rapor örneği ,bitirme tezi rapor ,bitirme tezi robot ,bitirme tezi referans ,bitirme tezi ara raporu ,örnek bitirme tezi raporu ,röleler bitirme tezi ,röle bitirme tezi ,bitirme tezi sunum örnekleri ,bitirme tezi sunumu nasıl yapılır ,bitirme tezi sunumu ,bitirme tezi sayfa düzeni ,bitirme tezi sunumu ppt ,bitirme tezi sonuç bölümü ,bitirme tezi sunum örneği

UYL 502 Uluslararası Pazarlama

Uluslararası Pazarlama Stratejisinin Kapsamı ve Çerçevesi, Uluslararası Pazarlama Çevresi, Şirket Kaynakları Yetkinlik Alanları, Uluslararası Rakiplerin Analizi, Kültür, Rekabet, Siyasi Risk ve Belirsizlik, Uluslararası Ürün Pazarlarının Profili, Şirketlerin Uluslararası pazarlara yönelik Vizyon ve Stratejileri, Tüketici ve Endüstriyel Ürün Firmaları, Hizmet Firmaları, Uluslararası Pazara Giriş Şekilleri ve Stratejileri; İhracat,Stratejik Ortaklıklar, Yurtdışında Doğrudan Yatırım, Uluslararası Dağıtım Kanalları, Uluslararası Pazarlarda Fiyatlandırma, Uluslararası Pazarlama Müzakereleri, Uluslararası Pazarlama Performansının Değerlendirilmesi bitirme tezi posteri ,bitirme tezi powerpoint ,bitirme tezi ppt ,bitirme tezi poster hazırlama ,bitirme tezi poster örnekleri ,bitirme tezi poster örneği ,bitirme tezi raporu ,bitirme tezi rapor örneği ,bitirme tezi rapor ,bitirme tezi robot ,bitirme tezi referans ,bitirme tezi ara raporu ,örnek bitirme tezi raporu ,röleler bitirme tezi ,röle bitirme tezi ,bitirme tezi sunum örnekleri ,bitirme tezi sunumu nasıl yapılır ,bitirme tezi sunumu ,bitirme tezi sayfa düzeni ,bitirme tezi sunumu ppt ,bitirme tezi sonuç bölümü ,bitirme tezi sunum örneği

UYL 504 Dış Ticaretin Finansmanı

Akreditiflerin tanıtımı ve açılan akreditifler kapsamında sağlanan finansmanlar, ithalat akreditifine ait vesaikin post-finansmanı (post-financing/refinancing), yurtdışındaki ihracat veya ihracat kredisi, garanti kuruluşlarından sağlanan alıcı kredileri/ ithalat kredileri (Hermes/ERG/KFW Türü ECA Kredileri), ayni krediler ve ayni krediler kapsamındaki kabul kredili ödemelerde banka aval kredisi , teminat mektupları/(harici garantiler/kontrgaranti, ithal edilecek makine ve teçhizatlar için leasing kuruluşlarından sağlanan finansman/leasing, ihracat alacaklarının factor kuruluşlara devri/ factoring, türkiye’de faaliyette bulunan bankadan sağlanan ihracat kredileri, prefinansman kredileri (alıcı ve uluslararası prefinansmanı), ihracattan doğan alacakların satılması iskonto/iştira, eximbank sigortası, eximbank kredileri, takas/ bartering. bitirme tezi posteri ,bitirme tezi powerpoint ,bitirme tezi ppt ,bitirme tezi poster hazırlama ,bitirme tezi poster örnekleri ,bitirme tezi poster örneği ,bitirme tezi raporu ,bitirme tezi rapor örneği ,bitirme tezi rapor ,bitirme tezi robot ,bitirme tezi referans ,bitirme tezi ara raporu ,örnek bitirme tezi raporu ,röleler bitirme tezi ,röle bitirme tezi ,bitirme tezi sunum örnekleri ,bitirme tezi sunumu nasıl yapılır ,bitirme tezi sunumu ,bitirme tezi sayfa düzeni ,bitirme tezi sunumu ppt ,bitirme tezi sonuç bölümü ,bitirme tezi sunum örneği

UYL 506 Uluslararası Örgütler ve Kurumlar

Uluslararası örgütlerin global politikadaki yeri ve önemi. Uluslararası aktörler. BM, OECD, AB, NATO, IMF, Dünya Bankası, Dünya Ticaret Örgütü, Arap Birliği ve Uluslararası Af Örgütü .

UYL 507 Uluslararası İktisat

Uluslararası İktisat ülkeler arasındaki mal ve hizmet (ticaret) ve para/sermaye hareketlerinin (finans) nedenlerini, kurumsal çerçevesini ve gelişim süreçlerini inceler. Uluslararası İktisat dersi Yüksek Lisans öğrencilerine; uluslararası iktisadın temel kavram ve yaklaşımlarından hareketle, uluslararası iktisat politikası ve uluslararası ticaret teorilerinin işletmelere etkilerini uluslararası ticaret örgüt ve birliklerinin, ekonomik entegrasyonların işleyişi, ülkelere olan etkilerini inceleme ve değerlendirme becerisinin kazandırılmasını amaçlamaktadır. bitirme tezi posteri ,bitirme tezi powerpoint ,bitirme tezi ppt ,bitirme tezi poster hazırlama ,bitirme tezi poster örnekleri ,bitirme tezi poster örneği ,bitirme tezi raporu ,bitirme tezi rapor örneği ,bitirme tezi rapor ,bitirme tezi robot ,bitirme tezi referans ,bitirme tezi ara raporu ,örnek bitirme tezi raporu ,röleler bitirme tezi ,röle bitirme tezi ,bitirme tezi sunum örnekleri ,bitirme tezi sunumu nasıl yapılır ,bitirme tezi sunumu ,bitirme tezi sayfa düzeni ,bitirme tezi sunumu ppt ,bitirme tezi sonuç bölümü ,bitirme tezi sunum örneği

UYL 508 Uluslararası Sistem ve Küreselleşme

Soğuk Savaş sonrası dönemde; başarısız devlet olgusu ve küreselleşmenin etkisiyle, organize şiddet gerçekleştirebilen devlet-dışı aktörler güçlendiler ve Ulus ötesi oyuncular haline geldiler. Böylece Uluslararası sistemin doğası ciddi bir değişim içine girdi. Bu derste küreselleşme ile birlikte sistemde meydana gelen değişimler ve bu değişimlerin siyasi ve ekonomik etkileri tartışılacaktır. bitirme tezi posteri ,bitirme tezi powerpoint ,bitirme tezi ppt ,bitirme tezi poster hazırlama ,bitirme tezi poster örnekleri ,bitirme tezi poster örneği ,bitirme tezi raporu ,bitirme tezi rapor örneği ,bitirme tezi rapor ,bitirme tezi robot ,bitirme tezi referans ,bitirme tezi ara raporu ,örnek bitirme tezi raporu ,röleler bitirme tezi ,röle bitirme tezi ,bitirme tezi sunum örnekleri ,bitirme tezi sunumu nasıl yapılır ,bitirme tezi sunumu ,bitirme tezi sayfa düzeni ,bitirme tezi sunumu ppt ,bitirme tezi sonuç bölümü ,bitirme tezi sunum örneği

UYL 531 Uluslararası Muhasebe ve Raporlama Stantartları

Dış ticaret anlaşmaları, ödeme şekilleri, nakliye şekilleri, finansman şekilleri, muhasebe kayıtlarında gösterilecek işlemler, dış ticarette maliyet takibi, işlem kârlılığının saptanması, uluslararası muhasebe standartları, uluslararası muhasebe standartları ile ilgili uygulamalar, muhasebe kayıtlarının uluslararası standartlara uygun düzeltimi, muhasebe kayıtlarının uluslararası standartlara uygun düzeltimi ile ilgili uygulamalar. bitirme tezi posteri ,bitirme tezi powerpoint ,bitirme tezi ppt ,bitirme tezi poster hazırlama ,bitirme tezi poster örnekleri ,bitirme tezi poster örneği ,bitirme tezi raporu ,bitirme tezi rapor örneği ,bitirme tezi rapor ,bitirme tezi robot ,bitirme tezi referans ,bitirme tezi ara raporu ,örnek bitirme tezi raporu ,röleler bitirme tezi ,röle bitirme tezi ,bitirme tezi sunum örnekleri ,bitirme tezi sunumu nasıl yapılır ,bitirme tezi sunumu ,bitirme tezi sayfa düzeni ,bitirme tezi sunumu ppt ,bitirme tezi sonuç bölümü ,bitirme tezi sunum örneği

UYL 598 Tez (Tezli Program)

Tez öğrencinin seçtiği alandaki bakış açısını belirler. Tezin ana amacı, her öğrencinin metodolojik bir yaklaşımla düşüncelerini ve yaptığı çalışmayı geniş bilimsel bir çerçevede oturtmasını sağlar. Tezin önemli bir özelliği de her öğrencinin okuma ve anlama becerisini geliştirerek güçlü bir içselleştirme yaratmaktır. bitirme tezi posteri ,bitirme tezi powerpoint ,bitirme tezi ppt ,bitirme tezi poster hazırlama ,bitirme tezi poster örnekleri ,bitirme tezi poster örneği ,bitirme tezi raporu ,bitirme tezi rapor örneği ,bitirme tezi rapor ,bitirme tezi robot ,bitirme tezi referans ,bitirme tezi ara raporu ,örnek bitirme tezi raporu ,röleler bitirme tezi ,röle bitirme tezi ,bitirme tezi sunum örnekleri ,bitirme tezi sunumu nasıl yapılır ,bitirme tezi sunumu ,bitirme tezi sayfa düzeni ,bitirme tezi sunumu ppt ,bitirme tezi sonuç bölümü ,bitirme tezi sunum örneği

UYL 599 Dönem Projesi (Tezsiz Program)

Uzmanlık programı, programda öğretilen konularla ilgili uygun bir araştırma konusunda tezsiz yüksek lisans programındaki öğrencilerin son yarıyılda danışman rehberliğinde hazırlaması gereken projeden ibarettir. Projenin ana amacı, her öğrencinin metodolojik bir yaklaşımla düşüncelerini ve yaptığı çalışmayı bilimsel bir çerçeveye oturtmasını sağlamaktır. bitirme tezi posteri ,bitirme tezi powerpoint ,bitirme tezi ppt ,bitirme tezi poster hazırlama ,bitirme tezi poster örnekleri ,bitirme tezi poster örneği ,bitirme tezi raporu ,bitirme tezi rapor örneği ,bitirme tezi rapor ,bitirme tezi robot ,bitirme tezi referans ,bitirme tezi ara raporu ,örnek bitirme tezi raporu ,röleler bitirme tezi ,röle bitirme tezi ,bitirme tezi sunum örnekleri ,bitirme tezi sunumu nasıl yapılır ,bitirme tezi sunumu ,bitirme tezi sayfa düzeni ,bitirme tezi sunumu ppt ,bitirme tezi sonuç bölümü ,bitirme tezi sunum örneği

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Temmuz 2024
P S Ç P C C P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031