Bitirme Tezi İngilizce Ne demek

BH 502 FİNANSAL MUHASEBE  ,bitirme tezi ingilizce ne demek ,lisans bitirme tezi nedir ,bitirme tezi onay sayfası ,bitirme tezi örneği ,bitirme tezi olarak çekilen film ,bitirme tezi olarak ,bitirme tezi olarak por ,bitirme tezi ornek ,bitirme tezi ogü ,bitirme tezi oku ,bitirme tezi yaz okulu ,bitirme tezi kaç sayfa olmalı ,bitirme tezi pdf ,bitirme tezi poster

Finansal muhasebenin tanımı, temel kavramlar, finansal tablolar, bilanço kavramı ve çift yanlı kayıt düzeni, tek düzen hesap planı, bilanço ve gelir tablosu hesaplarının işleyişi ve örneklemeler, mizanlar, dönem sonu işlemleri konuları işlenecektir.

MBH 505 İŞLETME YÖNETİMİ

İşletme kavramı, işletme hakkında genel bilgiler, işletmenin fonksiyonları, işletme yönetiminin temelleri, klasik, neo-klasik, modern yönetim ve örgüt teorileri, yöneticiliğe etki eden değişim ve gelişmeler, planlamanın koşulları, süreçleri, emir-komuta, kontrol. bitirme tezi ingilizce ne demek ,lisans bitirme tezi nedir ,bitirme tezi onay sayfası ,bitirme tezi örneği ,bitirme tezi olarak çekilen film ,bitirme tezi olarak ,bitirme tezi olarak por ,bitirme tezi ornek ,bitirme tezi ogü ,bitirme tezi oku ,bitirme tezi yaz okulu ,bitirme tezi kaç sayfa olmalı ,bitirme tezi pdf ,bitirme tezi poster

MBH 506 MALİYET MUHASEBESİ

Maliyet, Gider, Zarar, Değişken Maliyetler, Sabit Maliyetler, Direkt Maliyetler, Endirekt Maliyetler, Üretim Maliyeti Tablosu, Satılan Mamullerin Maliyeti Tablosu

Yüksek Lisans Dersleri

MYL 511 DENETİM TEORİSİ VE DENETİM STANDARTLARI

Denetimin gelişim süreci, toplumsal işlevi, denetimle ilgili kavramlar,döngü yaklaşımı,denetim kanıtları,klasik denetim teknikleri, ileri denetim teknikleri, önemlilik ve risk modeli planlaması, analitik inceleme prosedürleri, istatistiki örnekleme, denetçilerin görevlerinin ve sorumluluklarının, farklı denetim uygulamalarının, denetim çalışma kağıtlarının, denetim raporunun hazırlanma sürecinin, finansal tabloların denetiminin Uluslararası Denetim Standartları’na da uygun olarak öğrencilere anlatılmasıdır. bitirme tezi ingilizce ne demek ,lisans bitirme tezi nedir ,bitirme tezi onay sayfası ,bitirme tezi örneği ,bitirme tezi olarak çekilen film ,bitirme tezi olarak ,bitirme tezi olarak por ,bitirme tezi ornek ,bitirme tezi ogü ,bitirme tezi oku ,bitirme tezi yaz okulu ,bitirme tezi kaç sayfa olmalı ,bitirme tezi pdf ,bitirme tezi poster

MYL 512 ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’nın öngördüğü finansal tabloları alma, ölçüm ve kamuya açıklama yaklaşımlarının öğrencilere tanıtılması ve benimsetilmesidir.

MYL 517 İÇ KONTROL SİSTEMİ VE DENETİMİ

İç denetimin tanımı, gelişimi, iç denetim ve yönetim gereksinimi, iç denetim ile ilgili yaklaşımlar, iç denetim standartları ve planlaması, kullanılan teknikler, iç denetim ve risk değerlemesi, iç denetim ve çalışma kâğıtları konuları yer almaktadır.

MYL 513 KURUMSAL FİNANS bitirme tezi ingilizce ne demek ,lisans bitirme tezi nedir ,bitirme tezi onay sayfası ,bitirme tezi örneği ,bitirme tezi olarak çekilen film ,bitirme tezi olarak ,bitirme tezi olarak por ,bitirme tezi ornek ,bitirme tezi ogü ,bitirme tezi oku ,bitirme tezi yaz okulu ,bitirme tezi kaç sayfa olmalı ,bitirme tezi pdf ,bitirme tezi poster

Stratejik finansal planlama ve bütçeleme, belirsizlik koşullarında sermaye bütçelemesi ve maliyeti, kar payı politikaları, nakit bütçelemesi ve nakit döngüsü, borçla finansmanın sermaye bütçelemesi, aktif-pasif yönetimi ve finansal etkileri, kredi standartları ve standart değişikliklerinin etkileri, alacaklara yapılan yatırımların karlılık etkilerinin ölçülmesi, stok yönetimi ve stok yönetim politikaları, kaldıraç türleri ve kaldıraç etkisinin ölçülmesi, sermayenin ağırlıklı ortalama maliyetinin hesaplanması.

MYL 514 SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE GÜNCEL GELİŞMELER

Genel olarak sermaye piyasası mevzuatı uygulaması, sermaye piyasası ve muhasebe uygulamaları, sermaye piyasası ve denetim uygulamaları, bağımsız denetim şirketleri ve SPK mevzuatı, mali tablolar, standartlar ve bağımsız denetim konuları yer almaktadır

MYL 515 İLERİ FİNANSAL MUHASEBE bitirme tezi ingilizce ne demek ,lisans bitirme tezi nedir ,bitirme tezi onay sayfası ,bitirme tezi örneği ,bitirme tezi olarak çekilen film ,bitirme tezi olarak ,bitirme tezi olarak por ,bitirme tezi ornek ,bitirme tezi ogü ,bitirme tezi oku ,bitirme tezi yaz okulu ,bitirme tezi kaç sayfa olmalı ,bitirme tezi pdf ,bitirme tezi poster

İşletme ve muhasebe kavramları, muhasebe sisteminin temel özellikleri, finansal tablolar, muhasebe kayıt sistemi, tekdüzen hesap planı, muhasebe standartları ile ilgili son gelişmeler, değerlemeye yeni yaklaşımlar incelenmektedir.

MYL 516 İLERİ MALİYET ANALİZLERİ

Muhasebe bilgi sistemi, maliyet yönetim sistemi ve maliyet kontrolü, maliyet sistem denetimi, maliyet unsurlarının incelenmesi, maliyet denetimi çalışma programı, bulguların incelenmesi ve raporlaması konuları yer almaktadır.

MYL 518 BİLGİSAYAR DESTEKLİ DENETİM TEKNİKLERİ

Bilgisayar destekli denetim tekniklerinin genel yapısı, tanımı, unsurları, sürekli denetim, bilgisayar destekli denetim tekniklerinin türleri, bilgisayar destekli denetim tekniklerinin faydaları ve veri analizi konuları işlenmektedir.

MYL 520 FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ VE DEĞERLEME

Finansal tabloların değişik kullanıcı grupları tarafından incelenmesi ve işletme için veya işletme hakkında karar alacak olan bu grupların kullanabilecekleri finansal tablo analiz ve değerleme yöntemleri, bilânço kalemlerinde değerleme, değerleme işleminin gelir tablosuna etkileri, Türkiye’deki uygulamalar ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları açısından değerleme ilkeleri incelenmektedir.

İYL 521 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ bitirme tezi ingilizce ne demek ,lisans bitirme tezi nedir ,bitirme tezi onay sayfası ,bitirme tezi örneği ,bitirme tezi olarak çekilen film ,bitirme tezi olarak ,bitirme tezi olarak por ,bitirme tezi ornek ,bitirme tezi ogü ,bitirme tezi oku ,bitirme tezi yaz okulu ,bitirme tezi kaç sayfa olmalı ,bitirme tezi pdf ,bitirme tezi poster

Araştırma yöntemleri, araştırma sürecinin aşamaları, veri toplama ve değerlendirme teknikleri, bilimsel yöntemlerle veri hazırlama, tez yazım ve sunum kurallarının uygulanması incelenecektir. Derste işlenecek konular: Temel Kavramlar; Araştırma, Bilimsel Yöntem, Felsefe, Söylem, İfade, Kavram, Strateji, Bilim, Bilgi, Kuram, Yasa, Sistem, Sav, Varsayım, Hipotez, Araştırmanın Niteliği, Araştırma Etiği, Araştırma Türleri, Araştırma Süreci, Araştırmanın Yöntemi, Bilgi Toplama Teknikleri (Gözlem, Mülakat, Deney, Hipotez, Anket), Ölçme ve Ölçekleme, Örnekleme, Örnek Büyüklüğünün Belirlenmesi, Nitel Araştırma Süreci, Nicel Araştırma Süreci, Akademik araştırmalar ve Rapor Yazma Teknikleri, İçerik Hazırlama ve Şekil Şartları), Tez Yazımında Dikkat Edilecek Hususlar (İçerik Hazırlama ve Yazım Kurallarına Uyum)

MYL 520 VERGİ HUKUKU VE DENETİMİ bitirme tezi ingilizce ne demek ,lisans bitirme tezi nedir ,bitirme tezi onay sayfası ,bitirme tezi örneği ,bitirme tezi olarak çekilen film ,bitirme tezi olarak ,bitirme tezi olarak por ,bitirme tezi ornek ,bitirme tezi ogü ,bitirme tezi oku ,bitirme tezi yaz okulu ,bitirme tezi kaç sayfa olmalı ,bitirme tezi pdf ,bitirme tezi poster

Türk vergi uygulamalarına ilişkin kavram ve yaklaşımlar, vergi denetimi kavramı, amacı ve önemi, vergi denetimi ve muhasebe ilişkisi, vergi denetim teknikleri, mali tablolarda yer alan iktisadi kıymetlere ilişkin hesapların vergisel açıdan denetimi, vergisel denetim uygulamaları konuları incelenmektedir.

MYL 524 SEMİNER

Öğrenciyi teze hazırlayan ve öğrencinin seçtiği tez konusuna yönelik araştırma, okuma ve sunumlar yaptığı süreçtir.

MYL 598 TEZ

Tez öğrencinin seçtiği alandaki bakış açısını belirler. Tezin ana amacı, her öğrencinin metodolojik bir yaklaşımla düşüncelerini ve yaptığı çalışmayı geniş bilimsel bir çerçevede oturtmasını sağlar. Tezin önemli bir özelliği de her öğrencinin okuma ve anlama becerisini geliştirerek güçlü bir içselleştirme yaratmaktır.

MYL 599 DÖNEM PROJESİ

Uzmanlık programı, programda öğretilen konularla ilgili uygun bir araştırma konusunda tezsiz yüksek lisans programındaki öğrencilerin son yarıyılda danışman rehberliğinde hazırlaması gereken projeden ibarettir. Projenin ana amacı, her öğrencinin metodolojik bir yaklaşımla düşüncelerini ve yaptığı çalışmayı bilimsel bir çerçeveye oturtmasını sağlamaktır. bitirme tezi ingilizce ne demek ,lisans bitirme tezi nedir ,bitirme tezi onay sayfası ,bitirme tezi örneği ,bitirme tezi olarak çekilen film ,bitirme tezi olarak ,bitirme tezi olarak por ,bitirme tezi ornek ,bitirme tezi ogü ,bitirme tezi oku ,bitirme tezi yaz okulu ,bitirme tezi kaç sayfa olmalı ,bitirme tezi pdf ,bitirme tezi poster

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Temmuz 2024
P S Ç P C C P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031