Biyoloji bitirme tezi

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Bitirme tezi,özel ders,dönem ödevi,ödev,proje
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
LİSANS DERS İÇERİKLERİ
I.YIL
GÜZ YARIYILI
BİO 101 GENEL BİYOLOJİ I : ( 4+0 ) 4 Bitirme tezi,özel ders,dönem ödevi,ödev,proje
Canlı ve cansız arasındaki farklar. Bitki ve hayvan arasındaki farklar. Hücre kuramı. Prokaryotik ve
eukaryotik hücreler. Endosimbiyotik hipotez. Bitki hücre ve organelleri. Bitkisel dokular ve işlevleri. Bitki organları.
Bitki fizyolojisi ile ilgili temel bilgiler. Genetik ile ilgili temel bilgiler. Mitoz ve mayoz bölünme.
Kaynak Kitap:
1- Bitki Morfolojisinde Temel Bilgiler-Prof.Dr.Yusuf VARDAR, Prof.Dr.Özcan SEÇMEN.
2- Bitki Fizyolojisine Giriş-Prof.Dr.Yusuf VARDAR, Prof.Dr.Avni GÜVEN.
3- Genetiğe Giriş- Prof.Dr.Bilkan ÖZÖRGÜCÜ.
BİO 151 GENEL BİYOLOJİ LABORATUVARI I : ( 0+4 ) 1 Bitirme tezi,özel ders,dönem ödevi,ödev,proje
Mikroskop tanıtımı, kesit alma. Tallus, kormus, naloji, homoloji, konvergensi ve divergensi kavramları.
Hücre tipleri. Plastidler. Çeper kalınlaşmaları. Stomalar.gelişmiş bitki kısımları. Kök, gövde, yaprak yapı ve
metamorfozları. Çiçek anatomisi. Tohum ve meyva. Difüzyon. Ozmosis. Mitoz bölünme.
Bitirme tezi,özel ders,dönem ödevi,ödev,proje
*************
KİM 103 GENEL KİMYA I : ( 3+0 ) 3 Bitirme tezi,özel ders,dönem ödevi,ödev,proje
Giriş, ölçme, hesaplama, birim sistemleri; kimyasal hesaplamalar mol kavramı, yükseltgenmeindirgenme
kavramı, kimyasal hesaplamalara dayanan tepkimeler, atomun yapısı, periyotlu dizge, kimyasal
bağlar, iyonik ve kovalent bağ, gazlar, ideal gaz kavramı, sıvılar ve hal değişimi.
KİM 153 GENEL KİMYA LABORATUVARI I : ( 0+3 ) 1 Bitirme tezi,özel ders,dönem ödevi,ödev,proje
Maddeleri tanıma, kütlenin korunumu, katı ve sıvıların yoğunluğu, erime- kaynama-süblimleşmeyoğunlaşma,
bakır sülfat sentezi, bakır-2-oksit içeriğinin saptanması, potasyum klorat’ın ısıl bozulması,
göztaşının kristal suyunun saptanması, gazların yayınımı, uçucu bir sıvının mol kütlesinin saptanması, su buharı
ile damıtma.
BİO 103 BİYOLOJİDE TEMEL YÖNTEMLER: (0+2)1 Bitirme tezi,özel ders,dönem ödevi,ödev,proje
Mikroskobi, kesit alma, boyama, geçici preparasyon ve daimi preparasyon, fiksasyon (durağanlama),
örneklerin korunması ( a) kimyasal koruma, b) fiziki koruma ) özel sitolojik ve histolojik yöntemler; radyo
işaretlemenin önemi ve kullanım alanları, laboravatuar araçları, laboratuar materyalinin canlı korunması (
inkubatörler, terraryum, akvaryum), temel mikrobiyolojik yöntemler; Mikroskop ve ilgili aygıtların tanıtımı,
laboratuar araçları bakım ve kullanımı; fiksasyon ve örnek alma yöntemleri.
Kaynak Kitap:
Laboratuvar Kılavuzu- Yrd.Doç.Dr.Serdar KOCA, Yük.Lis.Öğ.Olcay TUNÇBAŞ.
ENF 100 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ: (2+2)3 Bitirme tezi,özel ders,dönem ödevi,ödev,proje
Bilgisayar ile ilgili temel kavramlar; tarihsel gelişimi, tanımı, kullanım alanları, bileşenleri (yazılım,
donanım). Bilgisayar organizasyonu; işletim sistemleri; Win 95/98. Uygulama yazılımlarına giriş. Kelime
işlemciler, raporlama/tablolama, grafik hazırlama, bilgisayar sunum paketleri (WORD 97, EXCEL97, POWER
POİNT97).
Y.D. 101 YABANCI DİL: (4+0)4 Bitirme tezi,özel ders,dönem ödevi,ödev,proje
To be fiili (am, is, are), şahıs zamirleri, belirli ve beliriz tanımlıklar, çoğul yapmanın kuralları. Mülkiyet
sıfatları, günlük objeler, sayılar, soru ve olumsuzlar, mülkiyet belirten ‘s, zıt sıfatlar, fiyatlar, geniş zaman,
meslekler, saati sorma, boş zaman aktiviteleri, vardır, biraz, bazı, hiç, işaret sıfatları/zamirleri, yönler, modal can,
could, olmak fiili geçmiş zaman, sesteşler, di-li geçmiş zaman, düzenli/düzensiz fiiller, okunmayan harfler.
A.İ. 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ (2+0)2
Türk devriminin diğer devrimlerden farklılığı, XIX. ve XX. Y.y.da dünyadaki gelişmeler ve bunun
Osmanlı İmparatorluğu’na yansımasıyla ve Modern Cumhuriyet’inin kullanılmasını hazırlayan etkenler, Laik ve
Modern Türkiye oluşturmak için yapılan çalışmalar, çok partili yaşama geçiş çalışmaları ve Türkiye’de
demokrasinin oluşumu çabaları, Atatürkçü ideoloji.
T.D. 101 TÜRK DİLİ (2+0)2 Bitirme tezi,özel ders,dönem ödevi,ödev,proje
Dilin millet hayatındaki yeri ve önemi, dil ile ilgili genel bilgiler, dillerin doğuşu, dil ve iletişim. İnsan
dilinin belirleyici özellikleri, Türk dilinin Dünya Dilleri arasındaki yeri ve dilimizin karakteristik özellikleri.
Kompozisyon sözcüğünün genel anlamları, yazılı kağıdında düzen, dilekçede bulunması gereken biçimsel
özellikler. Resmi yazışmalarda dikkat edilecek hususlar. Yazım kuralları sözcüklerin satır sonunda bölünmesi ve
bazı sözcüklerde eklerin yazılması ile ilgili kurallar, Türkçe sözcüklerde görülen ses özellikleri. Yazım kuralları,
bağlaçların yazımı ve büyük harflerin yazımı ile ilgili kurallar. Türk Edebiyatından öykü okuma ve
değerlendirme. Noktalama işaretlerinin kullanıldığı yerler, noktalama işaretleri ile ilgili uygulamalar, yanlış
yazılan sözcükler, yazım uygulamaları, güzel ve etkili okuma. Türk ve Dünya Edebiyatının seçkin şiir ve
öykülerinden okuyup yorumlama.
BAHAR YARIYILI Bitirme tezi,özel ders,dönem ödevi,ödev,proje
BİO 102 GENEL BİYOLOJİ II : ( 4+0 ) 4
Hücre kuramı;Eukaryotik ve prokaryotik hücreler; hücre zarları; hücre zarının ince yapısı ve işlevi;
fagasitoz,sitopempsis, Exositoz; Mikrovillus, silia ve flagel; Desmozomlar ( zonular ve makular), Hücre
organelleri ve işlevleri, hayvansal dokular ve işlevleri; sistemler.
***************************
BİO 152 GENEL BİYOLOJİ LABORATUVARI II: (0+4)1 Bitirme tezi,özel ders,dönem ödevi,ödev,proje
Eksenler, simetri şekilleri, kesitleri; yumurta tipleri ve segmentesyan; dokular protozoa’ya ait örneklerin
incelenmesi; Küçük karaciğer kelebeği, toprak solucanı ve Ascaris ile ilgili örnekler, genel bir böcek şekli ve
özellikleri, kurbağa anatomisi; böbrek ve kalp ile ilgili bilgiler.
*******************************
KİM 104 GENEL KİMYA II : (3+0)3 Bitirme tezi,özel ders,dönem ödevi,ödev,proje
Karışımlar, çözeltiler koligatif özellikler derişimler asitler-bazlar, kimyasal kinetik, sıcaklık ve tepkime
hızı kataliz, derişim ve tepkime hızları, kimyasal denge, Le Chatelier kuralı, sulu çözelti tepkimeleri ve iyon
dengeleri, suyun iyonlaşması, pH kavramı tampon çözeltiler, hidroliz çökme, çözünürlük, temel organik kimya
KİM 154 GENEL KİMYA LABORATUVARI II: (0+3)1 Bitirme tezi,özel ders,dönem ödevi,ödev,proje
Çözelti hazırlama, bir metalin eşdeğer kütlesinin saptanması, donma noktası alçalması ile mol kütlesinin
saptanması çöktürme ve süzme deneyleri, derişim-sıcaklık ve yüzey alanının tepkime hızına etkisi, kimyasal
denge, asit-baz titrasyonu, pH ve pH belirteçleri, yükseltgenme-indirgenme tepkimeleri.
FİZ 182 GENEL FİZİK (2+2)3 Bitirme tezi,özel ders,dönem ödevi,ödev,proje
Vektörler.Katı cisimlerin dengesi, tek boyutta hareket, newton yasaları, iş-güç-enerji, ısı ve sıcaklık,
hidrostatik-hidrodinamik, titreşimler ve dalgalar, optik, Durgun yüklerin etkinleşmesi ( coulomb yasası ) ,
elektrik alan, manyetik alan.
bitirme projesi, bitirme tezi izle, bitirme tezi konuları,
bitirme tezi kuralları, bitirme tezi örnekleri, bitirme tezi örneği,
bitirme tezleri,
bitirme ödevi, lisans bitirme tezi,
tez konuları,
MAT 132 BİYOİSTATİSTİK: (2+2)3 Bitirme tezi,özel ders,dönem ödevi,ödev,proje
Bazı istatistik tanımlar, frekans bölünmeleri, tablolar ve grafikler, ortalamalar, dağılma ölçüleri
(varyans, standart sapma, değişim katsayısı…), hipotez testleri, (güven aralığı, T testi, Z testi), Ki-kare testi,
varyans analizi ( F dağılımı ), regresyon ve korelasyon, örnekleme yöntemleri, olasılık.
Y.D. 102 YABANCI DİL: (4+0)4 Bitirme tezi,özel ders,dönem ödevi,ödev,proje
Okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerinin temel seviyede gramer kuralları çerçevesi içerisinde
alıştırma ve örneklerle geliştirilerek verilmesi.
A.İ. 102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ (2+0)2 Bitirme tezi,özel ders,dönem ödevi,ödev,proje
Atatürk ilkeleri ve uygulaması, II.Dünya Savaşı ve sonrası gelişmeler, Batı ile olan ilişkiler ve
günümüze kadar siyasal, ekonomik ve sosyal gelişmeler.
T.D. 102 TÜRK DİLİ (2+0)2
İyi konuşmak ve yazmak için gerekli şartlar, başarılı bir konumanın hazırlanması için gerekli
çalışmalar, iyi bir cümlede bulunması gerekli özellikler. Anlatımı bozan unsurlar, anlatım bozuklukları ve
bunların düzeltilmesi. Cümle bozuklukları. Özyaşam öyküsü, kitap incelemesi metodları. Bilimsel yazıların
hazırlanmasında uyulacak kurallar. Tutanak hazırlama ve rapor yazma. Öğrencilerde sıkça rastlanan anlatım
bozuklukları ve bunların düzeltilmesi, belli konularda hazırlanmış konuşmaların uygulamalı anatımı, öğrenclerin
yazdığı ya da beğendiği yazıları okuma.
II. YIL
GÜZ DÖNEMİ
BİO 201 SİTOLOJİ: (3+0)3 Bitirme tezi,özel ders,dönem ödevi,ödev,proje
Hücre kuramı; bitki ve hayvan hücresi, prokaryotlar, ökaryotlar, hücre çeşitliliği; büyüklüğü,rengi
kıvamı,kimyasal bileşenleri,hücrelerde yaşam etkinlikleri; hareket,uyarılabilme,metabolizma, çoğalma,
adaptasyon, Hücrenin ince yapısı;plazma zarı,hücre zarında madde taşınması, hücrenin apikal, lateral,bazal
yüzeyindeki morfolojif farklılaşmalar,hücre organelleri, çekirdek,mitokondri kloroplast, endoplazmik
retikulum,Golgi kompleksi, lizozomlar, multiveziküler cisimler,mikrocisimler,senrozom ve sentrioller,hücre
iskeleti, sitoplazmik inklüzyonlar.
Kaynak Kitaplar:
1- Hücre Biyolojisi- Sevinç KAROL, Cevat AYVALI, Zekiye SULUDERE. 4.Baskı, 2000, Öğün
Matbaacılık.
2- Sitoloji- M.Turan AKAY, Palme Yayıncılık, 2002.
BİO 251 SİTOLOJİ LABORATUVARI : (0+3)1 Bitirme tezi,özel ders,dönem ödevi,ödev,proje
Biyolojide mikroskobik inceleme yöntemleri; canlı inceleme, tespit ettikten sonra inceleme,bitki ve
hayvan hücresi arasındaki farklılıklar; hücre çeşitleri, prokaryotik, ökaryotik hücreler,hücre
hareketleri;protoplazma akış hareketi, ameboid hareket, sil ve kamçı hareketi,hücre zarından madde taşınımı;
ozmoz,plazmoliz,deplazmoliz, hücre içi yapılar; organeller, nükleus şekilleri,kromozomlar, plastidler, hücre
bölünmesi.
Kaynak Kitap:
Sitoloji Lab.Kılavuzu- M.Ali Akpınar, Nükhet Akpınar, Özemek Matbaa, 1997.
KİM 235 ORGANİK KİMYA: (3+0)3 Bitirme tezi,özel ders,dönem ödevi,ödev,proje
Genel ilkeler, doymuş hidrokarbonlar, doymamış hidrokarbonlar, aromatik hidrokarbonlar, doğal gaz,
petrol ve petrol kimyası, organik halojen bileşikleri, alkoller fenoller ve eterler, aldehitler ve ketonlar, karboksilli
asit ve türevleri, çift işlevsel gruplu asitler, stereo izomeri.
BİO 203 BİTKİ EKOLOJİSİ: (2+0)2 Bitirme tezi,özel ders,dönem ödevi,ödev,proje
Bitki ekolojisi tanımları ve bölümleri, bitki ekolojisinde sık kullanılan fiziki birimler, ekosistem
bileşenleri, tropik ilişkiler, prodüktivite (üretkenlik) kavramı; iklim ve bitkilerin tepkisi; kserofitleri, mezofitler,
hidrofitler, halofitler; toprak-bitki ilişkileri; biyotik ve abiyotik etkenler, autekoloji, sinekoloji, dünyanın büyük
biomları; enerjetik, kirlenme ve koruma, genel fitocoğrafya.
Kaynak Kitaplar:
Ekoloji; Prof.Dr.Özcan SEÇMEN, Prof.Dr.Münir ÖZTÜRK, Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Kitaplar Serisi.
BİO 205 MOLEKÜLER BİYOLOJİ: (2+0)2 Bitirme tezi,özel ders,dönem ödevi,ödev,proje
Hücre teorisi; moleküler biyolojinin doğuşu, modern hücre yapısı; biyomolekülerin genel özellikleri;
karbonhidratlar, lipitler, proteinlerin yapı ve fonksiyonları; nükleik asitlerin özellikleri; DNA ve kalıtsal
materyalin yapısı, sentezi; DNA replikasyonu ve transkripsiyonu. Genetik kod, gen işleyişinin düzenlenmesi,
rekombinant DNA teknolojisi.
Kaynak Kitaplar:
1- Molecular Cell Biology-H.Lodish, A.Berk, P.Matsudaira, C.Kaiser, M.Krieger, M.Scott, Zipursky
J.Darnel.
2- Moleküler Biyoloji- Prof.Dr.Zafer BAHÇECİ
BİO 207 OMURGASIZ HAYVANLAR: (3+0)3 Bitirme tezi,özel ders,dönem ödevi,ödev,proje
Taksonomi, omurgasız grupların biyoloji ve morfolojisi; protozoa, porifera, cnidaria, nematoda,
plathelminthes, annelidler, mollusclar, (arthropodlar) echinodermler ve deuterostromlar.
**************************
BİO 257 OMURGASIZ HAYVANLAR LABORATUVARI : (0+3)1
Protozoa kültürünün hazırlanması; protozoa’ya ait canlıların gözlenmesi porifera, cnidaria, nematoda,
plathelminthes, annelida, mollusca ve artropoda’ya ait örneklerin görülmesi.
******************************
BİO 209 TOHUMSUZ BİTKİLER SİSTEMATİĞİ: (3+0)3 Bitirme tezi,özel ders,dönem ödevi,ödev,proje
Taksonomi ve sistematiğin tanımı;bakteriler, algler,mantarlar, likenler, bryofitler ve pteridofitlerin
önemli gruplarının tanıtımı; Yaşam döngüleri ve insan yaşamındaki önemleri, çevremizdeki ilkel bitkiler;
evrimsel ilişkileri; ekonomik ve ekolojik önemleri.
Kaynak Kitaplar:
Taksonomi Ders Notları-Prof.Dr.Özcan SEÇMEN, Kişisel Ders Notları-Doç.Dr.Adnan ERDAĞ
BİO 259 TOHUMSUZ BİTKİLER SİSTEMATİĞİ LABORATUVARI: (0+3)1 Bitirme tezi,özel ders,dönem ödevi,ödev,proje
Bakteriyel vealgal örnekler ve mikroskobik yapıları, yaşam döngülerinde kritik evreler; mantarlar ve
yaşam döngüleri, likenler ve simbiyotik bileşenlerin incelenmesi, Bryofitler ve tallus yapısındaki gelişmiş
özelliklerin incelenmesi, almaşlı yaşam döngüleri; Pteridofitler ve yaşam döngüleri, ilkel iletim sisteminin
gözlenmesi.
Kaynak Kitaplar:
Taksonomi Ders Notları-Prof.Dr.Özcan SEÇMEN, Kişisel Ders Notları-Doç.Dr.Adnan ERDAĞ
BAHAR YARIYILI
BİO 202 HİSTOLOJİ: (3+0)3 Bitirme tezi,özel ders,dönem ödevi,ödev,proje
Doku tipleri; epitelin sınıflaması; örtü ve salgı epiteli, ekzokrin ve endokrin bezler; destek dokular; kan
(kemik iliği, kan hücrelerinin oluşumu) bağ dokusu (fibrilleri ve hücreleri),kıkırdak, kemik doku, adipöz
doku, kas dokusu (düz, çizgli kas ve kalp kası), sinir dokusu.
Kaynak Kitaplar:
1- Histology, Alan Stevens, James Lowe, Mosby 1993.
2- Temel Histoloji- Ç.Editörü: Yener Aytekin, Barış Kitabevi 1993.
BİO 252 HİSTOLOJİ LAB: (0+3)1
Epitel doku, örtü ve bez epiteli; kan (kurbağa, kertenkele, kaplumbağa, balık ve insan kanı),kıkırdak
(hyalin,elastik ve fibröz kıkırdak), kemik doku ve kemikleşme (desmal ve kondral kemikleşme) ile bağ
dokusu ve sinir dokusuna (bipolar, multipolar nöronlar, glia hücreleri) ait çeşitli histolojik boyalarla hazırlanmış
preparatların incelenmesi.
Kaynak Kitap:
Genel Histoloji Atlası- Yücel Başımoğlu Koca, Marmara Yayıncılık, 2003-2004
BİO 204 HAYVAN EKOLOJİSİ: (2+0)2 Bitirme tezi,özel ders,dönem ödevi,ödev,proje
Ekolojinin kısa tarihçesi ve bölümleri ekosistem kavramı, karasal habitatlar, sıcaklığın hayvanlar
üzerine etkisi, canlıların su ile ilişkileri, ışığın kalitesi ve şiddetinin canlılarla ilişkisi; tatlı su habitatı; popülasyon
ve komünite ekolojisi.
*******************************Bitirme tezi,özel ders,dönem ödevi,ödev,proje
BİO 206 OMURGALI HAYVANLAR: (3+0)3 Bitirme tezi,özel ders,dönem ödevi,ödev,proje
Kordalıların genel özellikleri, kökeni ve alt sistematik grupları; ilkel kordalılar (protochordata=acrania):
yuvarlak ağızlılar (cyclostomata); kıkırdaklı balıklar (chondrichthyes); kemikli balıklar (Osteichthyes); iki
yaşamlılar (Amphibia); sürüngenler (Reptilia); kuşlar (Aves); memeliler (Mammalia).
*******************************
BİO 256 OMURGALI HAYVANLAR LABORATUVARI: (0+3)1
Balığın genel görünüşü, pul tipleri, kuyruk tipleri, yaş tayini ve tatlı su ve denizde yaşayan balık
örnekleri; kurbağa morfolojisi, kuyruklu ve kuyruksuz kurbağa örneklerinin tanıtılması; sürüngen örneklerinin
tanıtılması genel bir kuş şekli, kuşlarda gaga ve kuyruk tipleri; genel bir memeli anatomisi.
********************************
.BİO 208 TOHUMLU BİTKİLER SİSTEMATİĞİ: (3+0)3 Bitirme tezi,özel ders,dönem ödevi,ödev,proje
Bitki taksonomisinin amacı ve işlevi, sistematik tarihi, bitki tayini ve tayin anahtarları,Çiçekli bitkilerin
evrimi ve çiçeğin gelişimi, gymnospermae: Cycadopsida,Coniferopsida ve Gnetopsida; Angiospermae:
Magnoliopsida ve Liliopsida’nın altsınıfları, seçilmiş familyalar, insan yaşamında ve doğal yaşamda göze çarpan
bitki türlerinin tanıtımı.
Kaynak Kitaplar:
Tohumlu Bitkiler Sistematiği- Prof. Dr. Özcan SEÇMEN, Prof. Dr. Yusuf GEMİCİ, Prof. Dr. Güven GÖRK,
Yrd. Doç. Dr. Lütfi BEKAT, Uzman Erkuter LEBLEBİCİ; E.Ü. Fen Fak. Kitaplar Serisi 2000 No:116
BİO 258 TOHUMLU BİTKİLER SİSTEMATİĞİ LABORATUVARI: (0+3)1
Bitki toplama ve herbaryum tekniği, Gymnospermler ve seçilmiş familyaların genel özelliklerinin
gözlenmesi; Angiospermler ve familya tayin işlemlerinde kullanılan temel kriterler: Seçilmiş dikotil ve
monokotil familyalarının tayini.
Kaynak Kitaplar:
Tohumlu Bitkiler Sistematiği- Prof. Dr. Özcan SEÇMEN, Prof. Dr. Yusuf GEMİCİ, Prof. Dr. Güven GÖRK,
Yrd. Doç. Dr. Lütfi BEKAT, Uzman Erkuter LEBLEBİCİ; E.Ü. Fen Fak. Kitaplar Serisi 2000 No:116
BİO 210 BİTKİ ANATOMİSİ VE MORFOLOJİSİ: (2+0)2
Bitkisel materyalin inceleme yöntemleri. Hücre çeperi, geçitler. Meristematik dokular. Farklılaşma. Sürgün
uçlarının yapısı ve yapı ile ilişkili kuramlar. Kök ucunun yapısı ve yapı ile ilişkili kuramlar. Vasküler kambiyum.
Epidermis ve türevleri. Köken ve tipleri. Bitkisel dokular ve anatomik özellikleri. Kök, gövde ve yaprak anatomik
yapılarının ilkel ve evrinmiş gruplarda karşılaştırılması.
Kaynak Kitaplar:
1- Plant Anatomy-The Arlington Practical Botany (Book I), Mary-Anne Burns.
2- Bitki Anatomisi-Prof.Dr.Semahat Yentür.
BİO 260 BİTKİ ANATOMİSİ VE MORFOLOJİSİ LABORATUVARI: (0+3)1
Kesit alma, mikroskop kullanımı. Örtü ve dermal sistem (epidermis). Epidermisten türevlenen yapılar (I),
tüyler. Epidermisten türevlenen yapılar (II), stomalar-evrimsel durumuna göre-. Epidermisten türevlenen yapılar
(III), stomalar- komşu hürelerin durumuna göre-. Periderm ve lentisel. Destek dokular, kollenkime ve sklerenkima.
Salgı doku, hücre içi ve hücre dışı salgılar. Kök ve anatomisi, monokotil ve dikotil kök.. Gövde ve anatomisi,
monokotil ve dikotil gövde. . Yaprak ve anatomisi, angisperm ve gymnosperm yaprağı.
***************************** bitirme projesi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme tezi kuralları,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezi örneği,
bitirme tezleri,
bitirme ödevi,
lisans bitirme tezi,
tez konuları,
III. YIL
GÜZ YARIYILI
BİO 303 BİTKİ FİZYOLOJİSİ: (3+0)3 Bitirme tezi,özel ders,dönem ödevi,ödev,proje
Bitkilerde su metabolizmasına ilişkin olaylar. Difüzyon, ozmosis, şişme. Bitkilerde su alınımı. Bitkilerde
mineral madde alınması ve taşınmsı. Bitkilerin mineral madde beslenmesi. Bitkilerde su kaybı olayları. Fotosentez ve
kemosentez. Işık solunumu. Bitkilerde solunum olayları. Enzimler. Bitkilerde farklı organik maddelerin
biyosentezleri ve depo edilmeleri. Doğada madde dolaşımı. Bitkilerde diğer beslenme şekilleri.
Kaynak Kitaplar:
Bitki Fizyolojisi Ders Notları-Prof.Dr.Avni GÜVEN
BİO 353 BİTKİ FİZYOLOJİSİ LABORATUVARI: (0+3)1
Difüzyon. Ozmosis. Bitkisel dokularda su potansiyellerinin ölçülmesi. Bitkisel dokularda şişme. Hücre
membranlarının seçici geçirgenlikleri ve bunları etkileyen faktörler. Bitkilerde su alınımı, taşınımı ve kaybı.
Fotosentez. Solunum. Bitki yapılarında depolanmış gıda maddelerinin tayini. Çimlenme.
*****************************
BİO 305 BİYOKİMYA I: (3+0)3
Biyokimyanın tanımı ve tarihçesi, atomdan moleküle, biyomoleküller, biyomoleküllerin fiziksel ve
kimyasal özellikleri, su ve suyun canlılar için önemi, suyun fiziksel ve kimyasal yapısı, amino asitlerin yapıları
ve sınıflandırmaları, aminoasitlerin fiziksel ve kimyasal özellikleri, peptidler, peptidlerin fiziksel kimyasal
özellikleri, peptidlerin biyolojik fonksiyonları, proteinlerin fonksiyonları ve saflaştırılması, proteinlerin üç
boyutlu yapıları, enzimlerin yapısı, fonksiyonları, kullanım alanları ve inorganik katalizörlerden farkı, enzim
kataliz mekanizmaları ve enzim kinetiği, enzim aktivitesini etkileyen faktörler, vitaminler, koenzimler ve eser
elementler.
Kaynak Kitaplar:
1- BİYOKİMYA I-II, ENGİN GÖZÜKARA
2- HARPER’IN BİYOKİMYASI, ROBERT K. MURRAY,DARLY K. GRANNER
3- PRİNCİPLES OF BİOCHEMİSTRY, LEHNİNGER, A.L., NELSON, D.L., COX, M.M.
BİO 355 BİYOKİMYA LABORATUVARI I: (0+3)1
Genel analiz teknikleri, pH ve tampon çözeltiler, kağıt kramotografisi, amino asitlerin amfoterik
özellikleri, kalitatif amino asit tayini, kalitatif protein tayini, spektrofotometrinin esası, kantitatif protein tayini,
proteinlerin metaller ve asitlerle çökeltilmesi, canlı dokularda enzim, enzim aktivitesini etkileyen faktörler
(sıcaklık-pH), enzim aktivitesini etkileyen faktörler ( substrat konsantrasyonu- enzim konsantrasyonu)
Kaynak Kitaplar:
1. Biyokimya Laboratuvar Uygulamaları- H Hakan AYDIN & Ferhan K GİRGİN
2. Klinik Biyokimya Laboratuvarı El Kitabı- İdris Mehmetoğlu
BİO 307 MİKROBİYOLOJİ: (2+0)2
Mikroorganizmalar ve mikrobiyoloji, mikrobiyal yaşama genel bir bakış, hücre yapı ve fonksiyonları,
prokaryotik hücreler, mikroorganizmaların beslenmesi ve metabolizmaları, mikrobiyal büyüme, mikrobiyal
büyümenin kontrol altına alınması, viruslarve mantarlar.
Kaynak Kitaplar:
1.Brock Biology of Microorganisms. M. T. MADİGAN, J. M. MARTINKO, J. PARKER (2003). Prentice
Hall. Web: www.prenhall.com/brock.
2. Temel Mikrobiyoloji . Prof. Dr. Mustafa ARDA. (1997). Web: mikrobiyoloji. org
3. Genel Mikrobiyoloji Ders Notları . Prof. Dr. Nazif KOLONKAYA. (1996). Hacettepe Üniv.
4. Genel Mikrobiyoloji. Prof. Dr. Mehmet ÖNER. (1987). Ege Üniversitesi yayınları
BİO 357 MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI: (0+2)1
Çevremizdeki mikroorganizmalar, saf kültür teknikleri, mikroorganizmaların kültürel özellikleri,
mikroorganizmalrı boyama yöntemleri, mikroorganizmaların biyokimyasal özellikleri, antibiyogram testi,
anaerobik kültür, api hızlı test, sayım teknikleri ve funguslar.
Kaynak Kitaplar:
1. 3. ve 4. sınıflar için Mikrobiyoloji Laboratuvar Kılavuzu. Prof. Dr. İsmail KARABOZ ve ark. (1989).
Ege Üniv.
2. Genel Mikrobiyoloji Uygulama Kılavuzu.Prof. Dr. Aynur Gül KARAHAN (2002). Süleyman Demirel
Üniv. Bitirme tezi,özel ders,dönem ödevi,ödev,proje
3. Laboratory Exercices in Microbiology. John P. Harley, Lausing M. Prescott. (1988). Wm. C. Brown.
BİO 317 GENETİK I: (3+0)3
Genetik ve genetik maddenin tanıtımı; tarihçesi, Mendel ve bulguları; gen, kromozom yapıları; hücre
bölünmesi: Mitoz-Mayoz; döllenme; haplofaz-diplofaz nöbetlemesi; Mendel yasalarına bağlı kromozom
davranışları; olasılık kuralları; bağlantı, krosing-over; Mendel açılımlarının uygunluk kontrolü ve kromozom
haritaları; genler arası ilişkiler; mutasyonlar ve gen-çevre ilişkileri; çekirdek içi mutasyonların genel tanıtımı.
Kaynak Kitaplar:
1- Genetik kavramlar-Prof.Dr.Cihan ÖNER; Palme Yayıncılık
2- Genetik I-Temel Genetik, Genetik II-Moleküler Genetik; Prof.Dr.Güler ORALER TEMİZKAN;
İstanbul Üniv.Yayınları. Bitirme tezi,özel ders,dönem ödevi,ödev,proje
3- Genetik-Prof.Dr.A.Nihat BOZCUK; Palme Yayıncılık.
BİO 367 GENETİK I LABORATUVARI (0+3)1
Mitoz bölünme safhalarının soğan kök ucu mersiteminde incelenmesi, Mayoz bölünme safhalarının
hayvan testislerinde incelenmesi, Drosophila’nın tanıtılması, eşey ayrımı ve yetişme ortamı. Genetik materyal
olarak Drosophila, Drosophila’daki mutasyonlar ve çaprazlamalar. Monohibrid ve dihibrid çaprazlama. Khi kare
analizi. Eşeye bağlı kalıtım ve eksik dominansı. Multipli allel kalıtımının kan gruplarında incelenmesi.
Kaynak Kitap:
Genetik Laboratuvarı Kılavuzu- Yrd.Doç.Dr.Serdar KOCA, Yük.Lis.Öğ.Olcay TUNÇBAŞ.
BAHAR YARIYILI
BİO 304 HAYVAN FİZYOLOJİSİ: (3+0)3
Hayvanlarda sindirim, solunum, dolaşım, kan, boşaltım, kas, sinir sistemi ve duyu fizyolojisi.
Kaynak Kitaplar:
1- FİZYOLOJİ. AHMET NOYAN
2- ANIMAL PHYSIOLOGY; ADAPTATION AND ENVIRONMENT, KNUT SCHMIDT-NIELSEN,
CAMBRIDGE UNIVERSITY PRES, 1997.
BİO 354 HAYVAN FİZYOLOJİSİ LABORATUVARI: (0+3)1
Temel organik maddelerin aranması, nişastanın sindirimi, yağların sindirimi, proteinlerin sindirimi, Cvitamin
tayini, CO2 ölçümü, kurbağada kılcal damar dolaşımı, kurbağada kas çalışmasının düzenlenmesi,
kurbağada refleks, insanda lökosit ve eritrosit sayımı, idrarda mikroskobik muayane.
Kaynak Kitap:
Fizyoloji pratik kitabı- Meliha Terzioğlu, Yrd.Doç.Dr.KubilayMETİN
BİO 306 BİYOKİMYA II: (3+0)3
Karbohidratların yapısı ve sınıflandırılması, karbohidratların metabolizması (glikoliz,krebs, oksidatif
fosforilasyon, pentoz fosfat yolu, glikojenezis, glikojenolizis, glikoneogesiz), lipidlerin yapısı, görevleri ve
sınıflandırılması, lipidlerin metabolizması (yağ asitlerinin b-oksidasyonu), nükleik asitlerlerin yapı ve
fonksiyonu, aminoasitlerin oksidasyonu ve üre siklusu, nükleik asitlerin biyosentezi, proteinlerin sentezi,
hormonlar.
Kaynak Kitaplar:
1- BİYOKİMYA I-II, ENGİN GÖZÜKARA
2- HARPER’IN BİYOKİMYASI, ROBERT K. MURRAY,DARLY K. GRANNER
3- PRİNCİPLES OF BİOCHEMİSTRY, LEHNİNGER, A.L., NELSON, D.L., COX, M.M.
BİO 356 BİYOKİMYA LABORATUVARI II: (0+3)1
Kalitatif karbohidrat tayini, kantitatif karbohidrat tayini, glıkojen tayini, sabunlaşma, total lipid eldesi,
total yağ asidi eldesi, idrarda keton cisimlerinin tayini.
Kaynak Kitaplar:
1. Biyokimya Laboratuvar Uygulamaları- H Hakan AYDIN & Ferhan K GİRGİN
2. Klinik Biyokimya Laboratuvarı El Kitabı- İdris Mehmetoğlu
BİO 320 GENETİK II: (3+0)3
Gen mutasyonu tipleri, kromozom mutasyonları defisiyens duplikasyon, inversiyon, translokasyon; gen
ve kromozom mutasyonlarına bağlı kalıtsal hastalıkların tanıtımı; enzim ve proteinler, genler, fenotipin ortaya
çıkışı ve protein sentezi; kendileme bozulması ve azmanlık; akraba evlilikleri; organizmalardaki biyosentez
olayları; erkeklik ve dişiliğin belirlenmesi; poliploidi; sitoplazmik kalıtım; DNA yapısı; DNA replikasyonu,
RNA yapısı ve çeşitleri; hareketli genetik elementler, transpozisyon; gen mühendisliği.
Kaynak Kitap:
1- Genetik-Prof.Dr.A.Nihat BOZCUK; Palme Yayıncılık.
2- Genetik I-Temel Genetik, Genetik II-Moleküler Genetik; Prof.Dr.Güler ORALER TEMİZKAN;
İstanbul Üniv.Yayınları.
3- Genetics-W.S.Klua, M.R.Cummings
BİO 360 GENETİK II LAB. (0+3)1 Bitirme tezi,özel ders,dönem ödevi,ödev,proje
Yapısal mutasyonların deneysel olarak gösterilmesi, barr cisimciğinin incelenmesi, bitkilerde kolşisinle
poliploidin yapılması. Basit DNA analizleri, bakterilerde DNA, RNA boyaması, moleküler genetikte kullanılan
tekniklerin öğretilmesi.
Kaynak Kitap:
bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme ödevi,
örnek bitirme tezi,
bitirme projesi,
bitirme tezi kuralları
1- Çözümlü Genetik Problemleri-Dr.Cemal ERENSAYIN Bitirme tezi,özel ders,dönem ödevi,ödev,proje
BİO 322 GENEL BAKTERİYOLOJİ (2+0)2
Bakterilerin filogenisi, proteobakteriler, gram-positiv bakteriler, cyanobakteriler, flavobakteriler, yeşil
–sülfür bakteriler, spiroketler, arkealar.
Kaynak Kitaplar:
1.Brock Biology of Microorganisms. M. T. MADİGAN, J. M. MARTINKO, J. PARKER (2003). Prentice
Hall. Web: www.prenhall.com/brock.
2. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. Prof. Dr. Şemsettin USTAÇELEBİ.(1999) Ankara.
3. Özel mikrobiyoloji. Prof. Dr. Mustafa ARDA. (1997). Web: mikrobiyoloji. org
BİO 362 GENEL BAKTERİYOLOJİ LAB. (0+2)1
Seçici ve ayırdedici besiyerleri, canlı mikroorganizma sayımı,
farklı bakteri gruplarının identifikasyonu, bilinmeyen bakteriyal kültürlerin identifikasyonu,
mikroorganizmaların izolasyon teknikleri, topraktan bacillus izolasyonu, etin mikrobiyolojik incelenmesi,
deriden staphylococcus izolasyonu mikroorganizmaların diş çürümesiyle olan ilişkisi,
boğazdan alınan örneklerin bakteriyolojik yönden incelenmesi, dışkıdan e. coli izolasyonu
Kaynak Kitaplar:
bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme ödevi,
örnek bitirme tezi,
bitirme projesi,
bitirme tezi kuralları
1. Microbes in Action. A laboratoryManual of Microbiology. (1997). W. H. Freemann and company
2. 3. ve 4. sınıflar için Mikrobiyoloji Laboratuvar Kılavuzu. Prof. Dr. İsmail KARABOZ ve ark. (1989). Ege
Üniv.
3. Bergey’s Manual of Determinative Bacteriology . j. G. HOLT (1993). William and Wilkins.
IV. YIL
GÜZ YARIYILI
BİO 401 KARŞILAŞTIRMALI HAYVAN ANATOMİSİ: (2+0)2 Bitirme tezi,özel ders,dönem ödevi,ödev,proje
Omurgalıların genel olarak sınıflandırılması; deri ve deri türevleri, iskelet sistemi, dış ve iç iskelet
omurga, balık, amfibi, sürüngen, kuş ve memelilerde omurga; kafatası; alt çene; sterno (göğüs kemiği); taraflar
ve kemerler.
****************************
BİO 451 KARŞILAŞTIRMALI HAYVAN ANATOMİSİ LAB: (0+3)1 Bitirme tezi,özel ders,dönem ödevi,ödev,proje
Kuşlarda tüy tipleri, balık pulları, omur tipleri, kafatası ve kafatasında bulunan kemikler, göğüs kemiği
tipleri, yüzgeçler ve tetrapod bacaklar.
********************************
BİO 403 BİTKİ EMBRİYOLOJİSİ: (2+0)2 Bitirme tezi,özel ders,dönem ödevi,ödev,proje
Bitki embriyolojisinin tarihsel gelişimi. Bitkiler dünyasında yaşam devreleri. Gymnospermlerde üreme.
İlkel ve gelişmiş gymnospermlerde üreme ve embriyogenez. Angiosperm-Gymnosperm gruplarının üreme ve
embriyolojik farklılıkları. Angiospermlerde megasporogenez ve megagamotogenez. Angiospermlerde
mikrosporogenez ve mikrogamotogenez. Embriyo kesesi oluşumu ve tipleri. Orogami ve allogami kavramları.
Angiospermlerde embriyogenez. Monokotil ve dikotil embriyosu. Endosperm oluşumu. Tohum oluşumu.
Poliembriyoni ve apomiksis.
Kaynak Kitaplar:
bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme ödevi,
örnek bitirme tezi,
bitirme projesi,
bitirme tezi kuralları
1- Bitki Embriyolojisi Ders Notları-Prof.Dr.Avni GÜVEN Bitirme tezi,özel ders,dönem ödevi,ödev,proje
2- Bitki (Angiosperm) Embriyolojisi- Prof.Dr.Meral ÜNSAL
BİO 405 MİKROBİYAL GENETİK: (2+0)2
Mikrobiyal genetiğin tarihçesi; kullanım yerleri, bakteri hücrelerinin yapısı ve çoğalmaları; bakterilerde
nükleik asitler; bakterilerde protein sentezi; bakteri genomu ve gen fonksiyonlarının düzenlenmesi; bakterilerde
mutasyonlar; bakteriofajlar; faj genomu ve faj mutantları; bakteriler arasında genetik madde aktarımı ve faj
çaprazlamaları; bakteri ve fajlarda rekombinasyonlar; plazmit ve epizonlar.
Kaynak Kitaplar:
1.Brock Biology of Microorganisms. M. T. MADİGAN, J. M. MARTINKO, J. PARKER (2003). Prentice
Hall. Web: www.prenhall.com/brock. Kitabın CD si
2.Genetik Kavramlar (Çeviri). Prof. Dr. Cihan ÖNER. (2002) Palme Yayıncılık.
3. Bakteri Genetiği. Prof. Dr. Muvaffak AKMAN. (1983). Cumhuriyet Üniv.
BİO 455 MİKROBİYAL GENETİK LAB: (0+2)1
DNA boyanması; ekim yöntemleri; öksotrofik mutantların eldesi, oligotrof mutantların
gereksinimlerinin belirlenmesi; antimikrobik etkenlere dirençli mutantların elde edilmesi; ames testi ve
konjugasyon deneyleri.
Kaynak Kitaplar:
1. Bakteri Genetiği. Prof. Dr. Muvaffak AKMAN. (1983). Cumhuriyet Üniv
2. Microbes in Action. A laboratoryManual of Microbiology. (1997). W. H. Freemann and company.
BİO 407 ZOOCOĞRAFYA: (2+0)2
Kıtaların ve kara parçalarının konumlanması ile ilgisi görüşler, omurgalıların karaya geçişi;
buzullaşmalar ve kara köprülerinin oluşumu; karaların ve denizlerin zoocoğrafik bölgeleri; hayvanların
yaşayışına ve yayılışına etki eden etmenler ve yaşam ortamlarının gruplandırılması.
***********************************
BİO 409 BİYOTEKNOLOJİ: (2+0)2 Bitirme tezi,özel ders,dönem ödevi,ödev,proje
Moleküler genetik, recombinant DNA teknolojisi, hücre füsyonları, embriyonik manipulasyonlar,
biyoteknolojinin diğer uygulama alanları.
Kaynak Kitaplar:
1.Brock Biology of Microorganisms. M. T. MADİGAN, J. M. MARTINKO, J. PARKER (2003). Prentice
Hall. Web: www.prenhall.com/brock. Kitabın CD si
2. Biyoteknoloji. Prof. Dr. Mustafa ARDA.(1994). Kükem Derneği Yayınları.
3. Biyoteknoloji. Prof. Dr. Azmi TELEFONCU.(1995). Ege Üniv.
4. Gen Klonlanması.Doç.Dr. Fevzi BARDAKCI (2000). Cum. Üniv.
BAHAR YARIYILI
BİO 402 EVRİM: (3+0)3 Bitirme tezi,özel ders,dönem ödevi,ödev,proje
Evrim kavramı; evrenin oluşumu ve canlılar; evrimin kanıtları; evrim kuramları; hücrenin evrimi; çok
hücreliliğe geçiş; günümüz canlılarına geçiş; bitkilerin evrimi-çiçekli bitkilerin evrimi; tarım bitkilerinin evrimi;
evrim ve genetik.
Kaynak Kitaplar:
1- Evrimsel Analiz- B.ÇIPLAK, H.H.BAŞIBÜYÜK, S.KARAYTUĞ, İ.GÜNDÜZ.; Palme Yayıncılık.
2- Kalıtım ve Evrim- Prof.Dr.Ali DEMRİSOY; Meteksan Yayınları.
BİO 404 PARAZİTOLOJİ: (2+0)2 Bitirme tezi,özel ders,dönem ödevi,ödev,proje
Parazitolojiye giriş, parazit hayvnalarda mutualizm, kommensalizm, parasitizm; parazit hayvanların
ekolojileri, üreme sistemleri, metabolizmaları ve yaşam siklusları; protozoa ile ilgili genel bilgileri, helmint ve
Artropodlar.
Kaynaklar:
1.Genel Parazitoloji. Prof. Dr. Gülendema SAYGI.(1999), Sivas.
2. Temel Tıbbi Parazitoloji. Prof. Dr. Gülendema SAYGI.(1998), Sivas
BİO 454 PARAZİTOLOJİ LABORATUVARI: (0+2)1
Protozoonlar, helmintler (trematodlar, sestodlar, nematodlar), artropodlar (bitler, pireler, keneler ve
uyuz böcekleri).
Kaynaklar:
1. Parazitoloji Atlası. Prof. Dr. Gülendema SAYGI.(2000), Sivas.
BİO 406 TÜRKİYE FLORA VE VEJETASYONU: (2+0)2 Bitirme tezi,özel ders,dönem ödevi,ödev,proje
Türkiye florasının kökeni, Türkiye’nin floristik bölgeleri, iklim ve flora ilişkileri; endemizm ve Türkiye
florasının yüksek sayıda endemik içeren familya ve cinsleri, vejetasyon kavramı ve fitososyolojik araştırmaların
temel yöntemleri, sintaksonomi, ülkemizin yaygın vejetasyon tipleri ve floristik yapıları. Süksesyon ve klimax
kavramları, vejetasyon oluşumuna etki eden faktörler.
Kaynak Kitaplar:
Türkiye Florası Vejetasyon Bilgisi-Prof.Dr.Özcan SEÇMEN; E.Ü. Fen Fak. Teksirleri 1992, No: 103.
BİO 456 TÜRKİYE FLORA VE VEJETASYONU LAB: (0+2)1
Cins ve tür düzeyinde bitki tayinleri, flora tayinleri, flora listelerinin hazırlanması, minimal alan,
örneklik alan, sosyobilite, karakteristik tür tespiti ve vejetasyon analizinde kullanılan kavramların uygulama
yoluyla öğretilmesi.
Kaynak Kitaplar:
Türkiye Florası Vejetasyon Bilgisi-Prof.Dr.Özcan SEÇMEN; E.Ü. Fen Fak. Teksirleri 1992, No: 103.
BİO 410 HAYVAN EMBRİYOLOJİSİ: (2+0)2
Üreme hücreleri, spermatogenez,oogenez, yumurta tipleri,yumurta örtüleri, döllenme;
segmentasyon,blastula (blastula tipleri),gastrulasyon (gastrulasyon tipleri) ve nörulasyon; embriyo dışında
gelişen yapılar (vitellus kesesi,amnion, korion ve allantois), plasentanın yapısı, tipleri ve işlevleri, organların
gelişmesi; sindirim sistemim ve ona bağlı yapılar,solunum sistemi,mezoderm orijinli yapılar; ürogenital sistem
ile dolaşım ve sinir sistemi gelişimi.
Kaynak Kitaplar:
1- Genel Hayvan Embriyolojisi (Omurgalılar)- M.Ali Akpınar, Özemek Matbaa, 2000.
2- The developing human, Keith Moore, T.V.H. Persaud, Sounders Company, 1993.
BİO 424 ARTHROPODA: (2+0)2
Eklembacaklıların genel özellikleri; Chelicerata; Crustacea; Myriapoda ve Insecta ( Böcekler );
Böceklerde dış yapılar, çevre ile olan ilişkileri, sınıflandırılması, kanatsız ve kanatlı böcekler.
***************************
BİO 464 ARTHROPODA LAB (0+2)1 Bitirme tezi,özel ders,dönem ödevi,ödev,proje
Arthropoda’ların toplanması ve preparasyonu, Arthropoda sınıfları, Arachnida sınıfının genel
özellikleri, bu sınıfa ait örneklerin tanıtılması; Crustaceae sınıfının genel özellikleri, bu sınıfa ait örneklerin
tanıtılması; Myriapoda sınıfının genel özellikleri, bu sınıfa ait örneklerin tanıtılması; Insecta sınıfının genel
özellikleri, bu sınıfa ait örneklerin tanıtılması.
********************************
BİO 460 HAYVAN EMBRİYOLOJİSİ LAB (0+2)1 Bitirme tezi,özel ders,dönem ödevi,ödev,proje
Gonadların (ovaryum, testis) yapısı ve üreme hücreleri, yumurta örtüleri ve yumurta tipleri,
segmentasyon, balık, amfibi, reptil, kuş ve memelilerde primer organ taslaklarının şekillenmesi, ile dolaşım,
sindirim, solunum, boşaltım, sinir gibi sistemlerin gelişimlerinin incelenmesi.
Kaynak Kitap:
Embriyoloji Atlası- Erdoğan Gürsoy, Emel Koptagel, 1997.
SEÇMELİ DERSLER:
III.YIL
GÜZ YARIYILI
BİO 309 BİYOLOJİK ARITIMIN TEMELLERİ (2+2)3 Bitirme tezi,özel ders,dönem ödevi,ödev,proje
Atıksuların özellikleri, Atıksu arıtım metodlarının sınıflandırılması, atıksu arıtma tesisinin
düzenlenmesi, fiziksel arıtım, kimyasal arıtım, biyolojik arıtım, aktif çamur işlemi, su ve atıksu mikrobiyolojisi.
Kaynak Kitaplar:
1. Atık Sular ve Artım. Prof. Dr. Rengin ELTEM. (2000). Ege. Üniv.
2. Waste-Water Microbiology. G. BITTON.(1994).Wıley-Less.
Wastewater Engineering.G. Tchobanoglous and F. BURTON. (1991).
BİO 313 MÜZEOLOJİ: (2+2)3 Bitirme tezi,özel ders,dönem ödevi,ödev,proje
Memelilerin yakalanması, yüzülmesi ve doldurulması; tabaklanacak derilerin ve baş iskeletinin
hazırlanması; kuşların preparasyonu ve kuşlardaki vücut ölçüleri; amfibi preparasyonu; kaplumbağaların
toplanması, öldürülmesi; kertenkele preparasyonu, yılanların aranması, toplanması ve tespiti; balıkların tespiti ve
saklanması; böceklerin tespiti.
*******************************
BİO 319 BİTKİ SİTOGENETİĞİ: (2+2)3 Bitirme tezi,özel ders,dönem ödevi,ödev,proje
Kromozomlar, kromozom gözlemek için gereken ekipmanlar, bitki kromozomlarının gözlemi için
kullanılan yöntemler, preparat hazırlanması, boyama, bitkilerde mitoz ve mayoz bölünmelerin incelenmesi, çiçek
tozu mitozu, bitkilerde poliploidi ve poliploid yapma yöntemleri, giemsa bant tekniği ile bitki kromozomlarının
tanınması, bitkisel test yöntemleri.
Kaynak Kitap:
Sitogenetikte Gözlem ve Araştırma Yöntemleri-Prof.Dr.Şehabettin ELÇİ
BİO 321 DENİZ BİYOLOJİSİ: (2+0)2 Bitirme tezi,özel ders,dönem ödevi,ödev,proje
Yeryuvarı, okyanus ve denizlerin genel özellikleri, okyanus ve denizlerin jeomorfolojik özellikleri,
deniz suyunun fiziksel ve kimyasal özellikleri, denizlerde yaşam, deniz ekolojisi, deniz ve insan, denizlerde
yaşayan canlıların sistematikleri ve bazı örnekler.
**************************
BAHAR YARIYILI
BİO 310 HİDROBOTANİK: (2+2)3 Bitirme tezi,özel ders,dönem ödevi,ödev,proje
Sucul ekosistemler lentik ve lotik biotoplar; sucul ortamda süksesyon. Akarsu ve göllerimizin sık
rastlanan bitki türleri ve bunların özellikleri. İlkel ve yüksek bitki gruplarından bazı örneklerin yaşam döngüleri.
Sulama sistemleri ve sorun yaratan bitki türleri; sucul ortamların fiziki, kimyasal özellikleri. Eutrofikasyon ve
sucul ortamların trofik açıdan incelenmesi. Kıyılarımız ve bazı denizsel bitki türlerimiz. Kıyılarımızdaki hakim
makro ve mikro algler.
Kaynak Kitaplar:
Hidrobotanik-Prof.Dr.Hüseyin GÜNER; E.Ü. Fen Fak. Kitaplar Serisi 1985 No:91
BİO 312 HERBARYUM TEKNİKLERİ: (1+2)2 Bitirme tezi,özel ders,dönem ödevi,ödev,proje
Bitki herbaryumu nedir? Amacı ve önemi. Bitki örneklerinin doğal ortamdan toplanma yöntemleri
(çeşitli bitki grupları için dikkat edilmesi gerekenler). Presleme ve diğer kurutma yöntemleri. Herbaryum dizaynı
ve bitkilerin saklanması. Etiketleme, ilaçlama, bakım.
Kaynak Kitap:
Kişisel Ders Notları-Doç.Dr.Adnan ERDAĞ
BİO 314 ISLAH YÖNTEMLERİ: (3+0)3
Islah tanımı; önemi ve kullanım alanları, konu ile ilgili tanımlar ıslahta kullanılan genetik ilkeler,
kendine döllek bitkilerde ıslah yöntemleri; yabancı döllek bitkilerde ıslah yöntemleri: dayanıklık ıslahı;
poliploidi ve ıslah; bitki ıslahı ve gen mühendisliği.
**********************************
BİO 318 ÖZEL HİSTOLOJİ: (2+2)3 Bitirme tezi,özel ders,dönem ödevi,ödev,proje
Çeşitli dokuların oluşturdğu sindirim, solunum, boşaltım, dolaşım, genital, endokrin ve sinir sistemi
organlarının histolojik yapısı, bunların kesitleri, boyanması ve preparatların incelenmesi.
Kaynak Kitaplar:
1- Histology, Alan Stevens, James Lowe, Mosby 1993.
2- Temel Histoloji- Ç.Editörü: Yener Aytekin, Barış Kitabevi 1993.
3- Genel Histoloji Atlası- Yücel Başımoğlu Koca, Marmara Yayıncılık, 2003-2004
BİO 324 HAYVAN SİTOGENETİĞİ: (2+2)3
Kromozom sayıları, kromozom şekli, sentromer tipleri, cinsiyet kromozomları, kromozom bandları,
rekombinasyon, genom ölçüsü, genomik imprinting, kromozomlarda yapısal değişimler, B kromozomları, Cmitoz,
multipolar mitoz.
Kaynak Kitaplar:
1- Genetik kavramlar-Prof.Dr.Cihan ÖNER; Palme Yayıncılık
2- Genetik I-Temel Genetik, Genetik II-Moleküler Genetik; Prof.Dr.Güler ORALER TEMİZKAN;
İstanbul Üniv.Yayınları.
3- Genetik-Prof.Dr.A.Nihat BOZCUK; Palme Yayıncılık.
4- Molecular Systematics-David M.Hillis, Craig Maitz, Barbara K.Mable; Sinauer Asso.Inc.
5- An Introduction to Animal Cytogenetics-H.C.Mat.Gregor; Chatman&Hall.
IV.YIL
GÜZ YARIYILI
BİO 411 HÜCRE BİYOLOJİSİ: (2+0)2
Hücrelerin şekil büyüklük ve sayıları; hücre yapıları ve birbirleriyle ilişkileri; hücre bölünmeleri,
bitkilerde ve hayvanlarda mitoz, mayoz ve genetik önemi; hayvanlarda ve bitkilerde üreme hücreleri; asexüel,
sexüel üreme, partenogenez, çiçeksiz ve çiçekli bitkilerde üreme; hücre gelişimi, büyüme, farklılaşma; hücre
ölümü.
Kaynak Kitap:
Hücre Biyolojisi-Prof.Dr.Sevinç KAROL, Prof.Dr.Cevat AYVALI, Prof.Dr.Zekiye SULUDERE.
BİO 415 PALİNOLOJİ: (2+0)2
Polenler ve sporlar. Genel özellikleri, sınıflandırılması, mevsimlere göre bol rastlanan polen ve spor
örnekleri. Seçilmiş bitki cinsleri ve polen özellikleri. Bal kalitesine etki eden polenler. Allerjenik polenler ve
mevsimsel görünümü.
Kaynak Kitap:
Palinoloji-Prof.Dr.Yusuf GEMİCİ; Ege Üniversitesi Fen Fak Kitaplar Serisi.
BİO 417 MİKOLOJİ (2+2)3
Funguslara giriş , fungusların özellikleri, fungal sistematik, Phylum: Chytridiomycota, Phylum:
Zygomycota, Phylum: Ascomycota, Phylum: Basidiomycota, Phylum: Oomycota, Phylum: Myxomycota.
Kaynak Kitaplar:
1. IntroductoryMycology. C. J. ALEXOPOULOS. (1995). John Wiley & Sons, Inc
2. IIIustrated Dictionary of Mycology. Miguel Ulloa. (1999).APS Pres.
Mikoloji I ve II. Mehmet ÖNER. (1976). Ege. Üniv.
BİO 421 MESLEKİ YABANCI DİL I (2+0)2
Biyolojik deyimler, Biyolojik metinlerin dilimize çevirisi ve metin analizi.
*******************************
BİO 423 HERPETOLOJİ: (2+2)3
Amphibia’nın genel özellikleri, urodela (kuyruklu) ve anura (kuyruksuz)’nın tanıtılması, Türkiye’de
bulunan türlerin genel özellikleri ve bu türlere ait hayvanların laboratuarda tanıtılması; Reptilia’nın genel
özellikleri; kaplumbağa ve pullular ordosunun tanıtılması, familyaları ve bu familyalara ait türlerin özellikleri,
laboratuarda bulunan örneklerin tanıtıcı özellikleri, erkek ve dişi ayrımları, zehirli ve zehirsiz yılanlar.
**********************************
BİO 425 ENDOKRİNOLOJİ: (2+0)2
Kimyasal düzenleyiciler, hormonların sınıflandırılması, endokrin bezler ve hormonlar, hipofiz bezi,
nörohipofiz hormonları, Pars ıntermedia hormonu, somatotropik hormon, smotostatin, prolactin, hipofiz bezi
yetersizliği ve hiperaktivitesi, tiroid bezi, tiroid hormonunun metabolizma ve sistemler üzerindeki etkisi,
paratiroid bezi metabolizma ve sistemler üzerindeki etkisi, kalsitonin metabolizmaya etkisi, Pankreas
hormonları, insülün, glukagon metabolizma üzerindeki etkisi, Böbrek üstü bezi, adrenal korteks ve adrenal
medulla hormonları, epinefrin ve norepinefrin hormonları metabolizma üzerindeki etkisi, pineal bez, Üreme
fizyolojisi, cinsel bezler ve hormonları, seks hormonlarının metabolizma ve sistemler üzerindeki etkisi
Kaynak Kitap:
Anatomy&Physiology, Thibodeau Patton, Mosby, 1993
BAHAR YARIYILI
BİO 412 ALTERNATİF BİTKİ YETİŞTİRME YÖNTEMLERİ: (2+2)3
Çeşitli amaçlarla bitki yetiştirilmesinde alternatif yöntemlerin gerekliliği;Anter kültürleri ve haploid
bitki eldesi, ekonomik ve bilimsel yararları; Doku kültürleri: Temel yöntemler, laboratuvar ekipmanları ve
kullanımı, eksplant, rejenerasyon, somatogenez, organogenez vb kavramlar.
Kaynak Kitap:
Plant Cell, Tissue and Organ Culture, Fundamental Methods, O.L.Gamborg, G.C.Phillips (Eds)
BİO 414 BİTKİ BÜYÜMEMADDELERİ: (2+0)2
Bitki büyüme maddeleri ve hormon tanımı; Bitki büyümesinde hormonların rolü; bitki büyüme
maddelerinin bulunuşu; Bitki büyüme maddelerinin fiziki ve kimyasal özellikleri; Oksinler ve bitkideki dağılımı,
taşınması, sentezi ve parçalanması; oksinlerin neden olduğu reaksiyonlar, giberellinler, sitokininler; bitki
büyümesini engelleyici maddeler.
Kaynak Kitap:
Bitki Büyüme Maddeleri- Prof.Dr.Narçın Palavan Ünsal.
BİO 416 BİYOLOJİ TARİHİ VE FELSEFESİNE GİRİŞ: (2+0)2
Biyolojik bilimlerin gelişim tarihi; biyolojik bilimlerde düşünce; ve akıl yürütme; bilimsel
araştırmalarda uygulama; analiz ve sentez. Araştırma yöntemleri; sonuca varma ve açıklama; araştırma ve
eleştiri etiği; bilim olarak biyolojinin yeri ve sınırları. Bilimsel ahlak ve güncel sorunları.
********************************
BİO 418 MESLEKİ YABANCI DİL II (2+0)2
Biyolojik metinlerin dilimizden yabancıdile çevrilmesi.
*******************************
BİO 420 ÇEVRE KİRLİLİĞİ: (2+0)2 Bitirme tezi,özel ders,dönem ödevi,ödev,proje
Çevre kavramı ve buna ilişkin tanımlar, çevre kirlenmesinin etmenleri; suların kirlenmesi ve
kirleticilerin etkileri; su kirliliğinin kontrolü; katı atıklar; hava kirliliği; toprak kirliliği; gürültü kirliliği.
Kaynak Kitap:
Çevre Kirlenmesi ve Kontrolü-Prof.Dr.Mehmet KARPUZCU
BİO 426 İNSAN ANATOMİSİ: (2+0)2
Anatomi terminolojisi (genel ve hareketle ilgili terimler) anatomik duruş, düzlemler ve eksenler, insan
vücudunun anatomik bölümleri ve bölgeleri, vücut boşlukları, vücudun zarları, hareket ve kas sistemi, dolaşım,
solunum, sindirim, boşaltım, sinir sistemi, endokrin ve ürogenital sistem anatomisi.
***********************************

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Mayıs 2024
P S Ç P C C P
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031