Biyoloji Dönem ödevi

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
DOKTORA DERSLERİ – Ph.D. COURSES Biyoloji dönem ödevi doktoro projesi,danışmanlik.bitirme tezi yapma,özel ders

51601 Çiçekli Bitkilerde Evrimsel Süreçler 2 0 2
Çiçekli bitkilere özgü evrimsel süreçlere dayanılarak bitkilerdeki varyasyonların kökeninin açıklanması.
dönem ödevi doktoro projesi,danışmanlik.bitirme tezi yapma,özel ders

51601 Evolutionary Processes in Flowering Plants 2 0 2
Origin of variation in plants with emphasis on evolutionary processes unique to the flowering plants. dönem ödevi, doktora projesi,danışmanlik.bitirme tezi yapma,özel ders

51603 Ender ve Tehlikedeki Bitkilerin Biyolojisi ve Korunması 2 0 2
Bitki ve hayvan türlerinin küresel yok olmasina, enderleşmesine ve duyarlılaşmasına neden olan süreçlerin incelenmesi. Türleşme teorisi, populasyon genetiği ve biyolojik çeşitliliğin günümüzdeki dağılımının gözden geçirilerek günümüzdeki türlerin ortadan kalkma sorununun incelenmesi. dönem ödevi doktora projesi,danışmanlik.bitirme tezi yapma,özel ders

51603 Biology and Conservation of Rare and Endangered Plants 2 0 2
An examination of the processes producing rarity, and present vulnerability to global extinction of species of animals and plants. Speciation teory, population genetics and contemporary paternal biodiversity reviewed as the basis for examining the current crisis of species extinction.dönem ödevi doktoro projesi,danışmanlik.bitirme tezi yapma,özel ders

51604 İleri Bitki Fizyolojisi 3 0 3
Bitki fizyolojisinde su ve madensel tuzların alınması, iletim, fotosentez, solunum, büyüme ve gelişmenin düzenlemesi konularının ileri düzeyde çalışılması. doktora projesi,danışmanlik.bitirme tezi yapma,özel ders

51604 Advanced Plant Physiology 3 0 3
Advanced study of plant physiology; photosynthesiz, respiration, absorbtion of water and minerals, conduction, regulation of plant growth and development. doktora projesi,danışmanlik.bitirme tezi yapma,özel ders

51605 Karşılaştırmalı Bitki Anatomisi 3 0 3
Damarlı bitkilerin kök, gövde, yaprak, üreme organlarının anatomik yapılarının karşılastırmalı olarak incelenmesi. doktora projesi,danışmanlik.bitirme tezi yapma,özel ders

51605 Comparative Plant Anatomy 3 0 3
A comparative study of the internal morphology of roots, stem, leaves and reproductive organs of the vascular plants. doktora projesi,danışmanlik.bitirme tezi yapma,özel ders

51606 Bitki Biyokimyası 3 0 3
Diğer yaşam biçimleriyle kıyaslayarak farklılıkların ve benzerliklerin vurgulandıgı bitki biyokimyası. doktora projesi,danışmanlik.bitirme tezi yapma,özel ders

51606 Plant Biochemistry 3 0 3
The biochemistry of plants, emphisizing the similarities and differences as compared to other life forms.doktora projesi,danışmanlik.bitirme tezi yapma,özel ders

51607 Bitki Genetiği ve Moleküler Biyolojisi 3 0 3
Bitkilerde, mevcut araştırma konuları vurgulanarak, klasik ve moleküler genetik sistemlerin derinliğine incelenmesi. doktora projesi,danışmanlik.bitirme tezi yapma,özel ders

51607 Plant Genetics and Molecular Biology 3 0 3
An in-depth survey of classical and molecular genetic systems in plants with emphasiz of current research topics. doktora projesi,danışmanlik.bitirme tezi yapma,özel ders

51608 Botanikte Adlandırma Yasası 3 0 3
The International Code of Botanical Nomenclature’ un prensiplerinin, tanımlarının, pratik uygulamalarının sınırlarının tartışılması. doktora projesi,danışmanlik.bitirme tezi yapma,özel ders

51608 Botanical Nomenclature 3 0 3
A discussion of principles, definitions, practical applications, and limitations of the International Code of Nomenclature. doktora projesi,danışmanlik.bitirme tezi yapma,özel ders

51610 Biyolojide Taksonomik Analizler 2 2 3
Taksonomik çalışma için teorik temeller: taksonimik verilerin yapısı, modeller ve algoritimler; bilgisayar destekli taksonomik analizler: karakter analizi, fenetik sınıflama, varyasyon örnek diyagramları, teşhis filojeni ve kladistik. doktora projesi,danışmanlik.bitirme tezi yapma,özel ders

51610 Taxonomic Analyses in Biology 2 2 3
Theoretical bases for taxonomic work: structure of taxomic data, models and algorthmis: computer assisted taxonomic analyses: character analyses, phenetic classification, diagrams of variation patterns, identification, phylogeny and cladistics. doktora projesi,danışmanlik.bitirme tezi yapma,özel ders

51611 Bitki Hücresi İnce Yapısı 2 0 2
Bitki hücresinin özellikleri ve bitki hücresinde özel hücresel oluşumlar. Lignin ve selüloz sentezi. Bitki hücre duvarının yapısı ve sentezi, plastidlerin fonksiyonel ve yapısal analizi. doktora projesi,danışmanlik.bitirme tezi yapma,özel ders

51611 Plant Cell Ultrastructure 2 0 2
Futures of plant cells and cellular structures unique to plant cells. Synthesiz of lignin and seluloz. Plant cell wall structure synthesis. Functional and structural analyses of plastids. doktora projesi,danışmanlik.bitirme tezi yapma,özel ders

51612 Komünite Ekolojisi ve Ekosistemler 3 0 3
Bitki komunitelerinin, tarihsel, iklimsel, toprak ve biyotik etmenlerle ilişkilerinin dinamiğine, yer alıma, gelişmelerine ve yerleşmelerine betimsel ve nicel bir yaklaşım. doktora projesi,danışmanlik.bitirme tezi yapma,özel ders

51612 Community Ecology and Ecosystems 3 0 3
A quantitative and descriptive approach to the establishment, development, succession, and dynamics of plant communities and their interrelations with historic, climatic, soils, biotic factors and some field trips. doktora projesi,danışmanlik.bitirme tezi yapma,özel ders

51613 Bitkilerde Stress Fizyolojisi 3 0 3
Bitki fizyolojisi açısından ‘stres’ kavramının tanımlanması, bitkilerin streslere karşı tepkileri, hücre zarının su stresine karşı tepkisi, su stresi boyunca fotosentez, stomaların su stresine karşı tepkileri, düşük sıcaklık stresi, donma stresi, yüksek sıcaklık stresi, ısı-şok proteinlerinin stres toleransındaki rolü, tuzluluk stresi, ağır metaller ve hava kirliliği tarafından oluşturulan stresler. doktora projesi,danışmanlik.bitirme tezi yapma,özel ders

51613 Plant Stress Physiology 3 0 3
Definition of the term ‘stress’ in terms of plant physiology, plant responses to stress, membrane response to water stress, photosynthesis at water stress, stomatal response to water stress, chilling stress, freezing stress, high temperature stress, role of heat-shock proteins in stress tolerance, salt stress, stresses induced by heavy metals and air pollution. doktora projesi,danışmanlik.bitirme tezi yapma,özel ders

51614 Sekonder Bitki Metabolitlerinin İn Vitro Üretimi 3 0 3
Bitki dokusundan kallus elde edilmesi, süspansiyon kültürlerinin oluşturulması, ortam şartlarının optimizasyonu, biyoreaktör tipleri ve çalışma esasları, öncül bileşikler ve elisitörlerin kullanılması, ürün sentez modelleri, metabolit üretiminin teşvik edilmesi, bitki süspansiyon hücrelerinin immolizisayonu. doktora projesi,danışmanlik.bitirme tezi yapma,özel ders

51614 İn Vitro Production of Secondary Plant Metabolites 3 0 3
Callus production from plant tissues, establishment of suspension cultures, optimisation of culture conditions, types of bioreactors and their operational mechanisms, use of precursors and elicitors, models for product synthesis, stimulation for metabolite production, immolilisation of plant suspension cells. doktora projesi,danışmanlik.bitirme tezi yapma,özel ders

51615 Çevre Kirlenmesi 2 2 3
Çevre kirleticileri ile biyolojik sistemlerin etkileşimleri üzerinde genel incelemeler. doktora projesi,danışmanlik.bitirme tezi yapma,özel ders

51615 Environmental Pollution 2 2 3
A general consideration of the interactions of environmental pollutants and biological systems. doktora projesi,danışmanlik.bitirme tezi yapma,özel ders

51616 Zarların Yapı ve İşlevleri 3 0 3
Biyolojik sistemlerdeki zarların yapı ve işlemlerdeki görevlerinin analizi. Zarlarda yer alan özelleşmiş yapılar. Reseptör tasıyıcı ve kanalların yapı ve görevleri. Hücre organellerindeki zar sistemlerinin yapı ve görevleri. doktora projesi,danışmanlik.bitirme tezi yapma,özel ders
51616 Membrane Structure and Function 3 0 3
Analyses of structure and function of biological memranes. Specialized structures located on membranes. The structures and functions of reseptors, transporters and chanels. The structure and functions of membrane and membrane systems in organelles. doktora projesi,danışmanlik.bitirme tezi yapma,özel ders

51617 Hücre Regülasyonu 3 0 3
Hücre döngüsünün ve fonksiyonunun düzenlenmesi. Yapı ve görevlerine göre hücrelerin farklılaşma mekanizmaları. Gelişim süresince hücre tip ve çesitlerini oluşumu. Programlı hücre ölümü ve apoktosis.doktora projesi,danışmanlik.bitirme tezi yapma,özel ders

51617 Cell Regulation 3 0 3
Regulation of cell cycle and function. Differentiation mechanism of cell depending of structure and function. Production of various cell types and species during development. Programmed cell death and apoktosis. doktora projesi,danışmanlik.bitirme tezi yapma,özel ders

51618 Biyolojik Sistemlerde Enerji Döngüsü 2 0 2
Canlı sistemlerinde enerji sentezi, depolanması ve kullanımı. Canlılarda enerji kullanımının termodinamik prensipleri. doktora projesi,danışmanlik.bitirme tezi yapma,özel ders

51618 Bioenergetics 2 0 2
Synthesis, storage and utilization of energy in living systems. Thermodynamic principles of energy utilizations in living systems. doktora projesi,danışmanlik.bitirme tezi yapma,özel ders

51619 Bitki Büyüme Düzenleyicileri 3 0 3
Oksin, absisik asit, etilen ve gibberellinlerin sentezi ve bitkilerde etki ettikleri biyolojik olaylar.doktora projesi,danışmanlik.bitirme tezi yapma,özel ders

51619 Plant Growth Regulators 3 0 3
Synthesis of auxin, absisik acid, ethilene, and gibberellins and their effects on biological phenomenons in plants. doktora projesi,danışmanlik.bitirme tezi yapma,özel ders

51621 Kalp Aritmileri 3 0 3
Aritmilerin temel oluşum mekanizmaları; tetiklenen uyarı, reentry, automaticity, bradikardi, taşikardi, A-V blok, atrium aritmileri, ventriküler aritmiler, nodal aritmiler, akut myokart enfarktüsünü takiben oluşan aritmileri; ventriküler taşikardi ve fibrilasyon, ventriküler premature kasılmalar. doktora projesi,danışmanlik.bitirme tezi yapma,özel ders

51621 Cardiac Arrhythmias 3 0 3
The basic mechanism of generation of arrhythmias, reentry, automaticity, triggeral activity, brodychordia, tochycardia, A-V block, atrial arrhythmias, ventricular arrhythmias, nodal arrhythmias, the arrhythmias occurring following myocordist enforction; ventricular tochikardio, fibrillation, ventricular premature contraction. doktora projesi,danışmanlik.bitirme tezi yapma,özel ders

51622 Evrimin Genetik Prensipleri 3 0 3
Çağdas evrim teorisi ve evrimin genetik temeli. Moleküler düzeyde evrim ve populasyon genetiği: moleküler düzeyde ve diğer sahalarda etkileri: fenomenler, kavramlar ve çalışma düzenleri, moleküler biyoloji ve diğer sahalardaki etkileri. doktora projesi,danışmanlik.bitirme tezi yapma,özel ders

51622 The Genetical Basis of Evolution 3 0 3
The modern teory of evolution and its underline genetical basis. Evolution and population genetics as seen at the moluculer level: pheonomena, concepts, methods of study and implications for molecular biology and other disciplines. doktora projesi,danışmanlik.bitirme tezi yapma,özel ders

51623 Yaşlanma ve Kalp 3 0 3
Yaşlanmayla birlikte kardiovasküler sistemin yapı ve fonksiyonundaki değişmeler, kalp kasındaki değişmeler. Gelişmekte olan kalpteki elektriksel özellikler. Yaşlı kalpdeki klinik sorunlar. Sol ventrikül kasılma gücüne yaşın etkisi. doktora projesi,danışmanlik.bitirme tezi yapma,özel ders

51623 Aging and Heart 3 0 3
Alterations in cardiovascular structure and function. Cardiac muscle changes in senecense. Electrical properties of developing heart. Clinical implications of the aging heart. Influence of age on left ventricular contractility. doktora projesi,danışmanlik.bitirme tezi yapma,özel ders

51625 Maya Genetiği 3 0 3
Mayanın genetik yapısı. Genetik çalısmalarda ve biyoteknolijide kullanılması. Mayada moleküler genetik çalısmaları. Genlerin yönlü integrasyonu ve yıkımı. doktora projesi,danışmanlik.bitirme tezi yapma,özel ders

51625 Yeast Genetics 3 0 3
Genetic structure of yeast and its use of genetic studies and biotecnology. Moleculer genetic studies in yeast. Targeted gene integration and gene disruption. doktora projesi,danışmanlik.bitirme tezi yapma,özel ders

51627 Biyolojik Ritimler 3 0 3
Biyolojik ritimler, hücresel organelden insan organizmasına kadar yaşayan maddelerin en temel özelliklerindendir. Bu ders kronobiyolojinin temelini anlamak icin gerekli bilgileri ve bunun uygulama sahasına ilişkin konuları verir. doktora projesi,danışmanlik.bitirme tezi yapma,özel ders

51627 Biological Rhythms 3 0 3
Biological rhythms are basic properties of living matter from subcellular particles to the human organism. This class gives the information needed to understand the basis underlying chronobiology and provides guidelines for its application. doktora projesi,danışmanlik.bitirme tezi yapma,özel ders

51628 Antikor Teknolojisi 2 0 2
Monoklonal ve poliklonal antikorların üretilmesi ve saflaştırılması. Antikorların floresant maddeler ile işaretlenmeleri. İmmunohistokimyasal yöntemler ve kullanıldıkları yerler. Özel amaçlar için antikor tasarımı ve üretilmesi. Katalitik antikorlarin tasarımı ve üretilmeleri. doktora projesi,danışmanlik.bitirme tezi yapma,özel ders

51628 Antibody Technology 2 0 2
Production and purification of monoclonal and polyclonal antibodies. Labeling of antibodies with fluorescent substances. Immunohystochemical methods and their usage. Design and prodcution of antibodies for special needs. Design and productio of catalitic antibodies. doktora projesi,danışmanlik.bitirme tezi yapma,özel ders

51629 Enzimoloji 2 0 2
Enzimlerin biyokimyasal özellikleri, görevleri ve reaksiyon mekanizmaları. Enzim biyosentezinin geri dönüşümlü olarak düzenlenmesi. Enzim kinetiği ve enzimatik reaksiyonlarda hız tayini. Metabolik yolların enzimlerce düzenlenmesi. doktora projesi,danışmanlik.bitirme tezi yapma,özel ders

51629 Enzymology 2 0 2
Reaction mechanisms, functions, and biochemical features of enzymes. Feedback regulation of enzyme biosynthesis. Enzyme kinetics and determination of reaction rates. Regulation of metabolic pathways by enzymes. doktora projesi,danışmanlik.bitirme tezi yapma,özel ders

51630 Hormonların Etki Mekanizmaları 2 0 2
Hormonların etki temellerinin kimyasal temelleri. Hormon reseptör etkileşimi. Hormonal etkide ikincil mesajlarin rolü. Peptid ve peptid olmayan hormonların etki mekanizmalarının karşılaştırmalı analizi. doktora projesi,danışmanlik.bitirme tezi yapma,özel ders

51630 Hormon Action 2 0 2
Biochemical basis of hormon reaction mechanisms. Hormon-receptor interactions. Role of second messanger in hormon action. Comparative analysis of action mechanisms of peptide and non-peptide hormones. doktora projesi,danışmanlik.bitirme tezi yapma,özel ders

51631 Hücrede Taşınma Olayları 2 0 2
Makromolekül ve iyonlarin hücre içi ve hücre dışına taşınmaları. Taşınmada rolü olan hücre zarının, kanal, taşıyıcı ve reseptörlerin biyokimyasal yapıları ve görevleri. Makromolekül taşınma olayının düzenlenmesi.
doktora projesi,danışmanlik.bitirme tezi yapma,özel ders
51631 Transport Phenomenon in Cell 2 0 2
Macromolecule and ion transport in and out of cell. Structure and function of dell membrane, transporters, channels and receptors in transport. Regulation of macromolecul and ion transport. doktora projesi,danışmanlik.bitirme tezi yapma,özel ders
51633 Sürüngenler 2 0 2
Sürüngenler ve amfibilerin yerel türleri, habitleri, yaşam döngüler, ekolojileri ve sınıflandırılmaları. doktora projesi,danışmanlik.bitirme tezi yapma,özel ders

51633 Herpetology 2 0 2
Local species of reptiles and amphibians and their habits, life histories, ecology and classification.doktora projesi,danışmanlik.bitirme tezi yapma,özel ders

51634 Balıklar 2 0 2
Balıkların koleksiyonu, muhafazası ve teşhisi, yayılışları ve sınıflandırılması. doktora projesi,danışmanlik.bitirme tezi yapma,özel ders

51634 Ichthyology 2 0 2
Study of the distribution and classification of fishes including methods of identification, collection and preservation. doktora projesi,danışmanlik.bitirme tezi yapma,özel ders

51635 Memeliler 2 0 2
Yeryüzü memelileri, evrimleri, yayılışları, taksonomileri ve belli başlı anatomik ve fizyolojik adaptasyonları; bölge türleri. doktora projesi,danışmanlik.bitirme tezi yapma,özel ders

51635 Mammalogy 2 0 2
Mammals of the world, their natural history, distribution, taxonomy, and major anatomical and physiological adaptation, local species. doktora projesi,danışmanlik.bitirme tezi yapma,özel ders

51636 Kuşlar 2 0 2
Yeryüzü kuşları, evrimleri, yayılışları, taksonomileri ve belli başlı anatomik ve fizyolojik adaptasyonları; bölge türleri. doktora projesi,danışmanlik.bitirme tezi yapma,özel ders

51636 Ornithology 2 0 2
Birds of the world, their natural history, distribution, taxonomy, and major anatomical and physiological adaptation, local species. doktora projesi,danışmanlik.bitirme tezi yapma,özel ders

51637 Böcekler 2 2 3
Böceklerin yapı, işlev, gelişim, ekoloji ve insan-böcek etkileşimlerine evrimsel bir bakış; laboratuvarda böceklerin sınıflandırılması ve teşhisi; böcek kolleksiyonu yapma yöntemleri. doktora projesi,danışmanlik.bitirme tezi yapma,özel ders

51637 Entomology 2 2 3
Structure, function, development, ecology, and insect-human interactions in evolutionary context; laboratuary stresses classification and identification of insects; insect collection required.
doktora projesi,danışmanlik.bitirme tezi yapma,özel ders
51639 Evrimsel Ekoloji 3 0 3
Evrimsel ekoloji ve davranışın önemi: Hayvan iletişimi, besin sağlama teorisi, dağılım modellleri, eşeysel seleksiyon, hayat döngüsü, üreme çabası, avlanma, rekabet ve komunite yapısı. doktora projesi,danışmanlik.bitirme tezi yapma,özel ders

51639 Evolutionary Ecology 3 0 3
Emphasis on behavioral and evolutionary ecology: animal communication, foraging theory, spacing attempts, sexual selection, mating systems, alternative strategies, life histories, reproductive effort, predation, competition, and community structure. doktora projesi,danışmanlik.bitirme tezi yapma,özel ders

51640 Omurgalı Hayvanların Embriyolojisi 2 0 2
Omurgalıların gelişmesinin incelenmesi. Organların gelişimi, farklılaşması, büyümesi ve bunları etkileyen faktörler. Organların orijinleri. doktora projesi,danışmanlik.bitirme tezi yapma,özel ders

51640 Vertebrate Embryology 2 0 2
Survey of development in vertebrate animals. Development, differentiation and growth of organs, and factors affecting these processes. The origin of each organ. doktora projesi,danışmanlik.bitirme tezi yapma,özel ders

51641 Gen Ekspresyonu Teknolojisi 3 0 3
Gen ekspresyonunda yaygın olarak kullanılan plazmid ve faj vektörlerin tasarımı ve üretilmesi. Prokaryotik ve ökaryotik gen ekspresyon kasetleri. Gen ekspresyonunu aktive etme yöntemleri. Gen ekspresyon kasetlerinin istenilen amaca göre değiştirilmesi. Gen klonlama ve tanımlama yöntemleri. doktora projesi,danışmanlik.bitirme tezi yapma,özel ders

51641 Gene Expression Technology 3 0 3
Design and production of plasmid and phage vectors widely used in gene expression. Procaryotic and eukaryotic gene expression cassettes. Methods used to activate gene expression. Modifications of gene expression casettes depending on the desired purposes. Methods in gene cloning and characterization. doktora projesi,danışmanlik.bitirme tezi yapma,özel ders

51642 Stres Şartlarına Tepkinin Moleküler Mekanizması 2 0 2
Stress şartlarına hücresel tepkiler. Isı, açlık, ozmotik şok, tuzluluk ve yaralanma gibi stres şartlarına tepkinin moleküler mekanizmasi. doktora projesi,danışmanlik.bitirme tezi yapma,özel ders

51642 Molecular Mechanisms of Stress Responses 2 0 2
Cellular responses to stress conditions. Molecular mechanisms of the cellular response to heat shock, starvation, osmatic shock, salinity, and wounding. doktora projesi,danışmanlik.bitirme tezi yapma,özel ders

51643 Transgenik Bitkiler 3 0 3
Biyoteknolojik yöntemler, genetik mühendisliği, gen izolasyonu, Agrobacterium aracılğı ıle gen transferi, mikro-projectil bombardıman silahları ile hızlı gen tranferi, mikro-enjeksiyon teknikleri, PEG, elekropreparasyon, tranfer teyit yöntemleri. doktora projesi,danışmanlik.bitirme tezi yapma,özel ders

51643 Transgenic Plants 3 0 3
Biotechnological techniques, genetic engineering, gene isolation, gene transfer through Agrobacterium, fast gene transfers via micro-projectile bombardman guns, micro-injection techniques, PEG (polyethylenglycol), electroporation, transfer confirmation methods. doktora projesi,danışmanlik.bitirme tezi yapma,özel ders

51644 Bitki Doku Kültüründe İleri Teknikler 3 0 3
Genel teknikler, doku kültürü ortamları, hücre kültürü, somatic embryogenesis, haploid bitki üretimi, sitogenetik çalışmalar, in vitro döllenme, protoplast kültürü, somatik hibridizasyon, patojensiz bitki üretimi, germplazm depolanması. doktora projesi,danışmanlik.bitirme tezi yapma,özel ders

51644 Advanced Techniques in Plant Tissue Culture 3 0 3
General techniques, tissue culture media, cell culture, somatic embryogenesis, haploid plant production, cytogenetic studies, invitro pollination, protoplast culture, somatic hybridization, production of pathogen-free plants, germplasm storage. doktora projesi,danışmanlik.bitirme tezi yapma,özel ders

51645 Sıçanlarda Deneysel Miyokart Enfarktüsü Oluşturma Metodları 0 4 2
Anestezi rat modeli. Uyanık rat modeli. Trakeanın kanulasyonu. Entübasyon. Koroner ligasyon için kalbin çıkartılması. doktora projesi,danışmanlik.bitirme tezi yapma,özel ders

51645 Methods to Produce Experimentally Myocardial Infarction in Rats 0 4 2
Anaestheties rat model. Conscious rat model. Canulation of trachae. Entubation. Exposition of the heart coronery ligation. doktora projesi,danışmanlik.bitirme tezi yapma,özel ders

51646 Akut Miyokart Enfarktüsü 3 0 3
Giriş. İskemiye bağlı hücresel değişiklikler. Zar fosfolipidlerinde iskemi ve reperfüsyonla uyarılan değişiklikler. Miyokardial reperfüsyon harabiyeti. Miyokardial şaşkınlık. Endokrin ve metabolik değişiklikler. Reseptörler ve miyokart enfarktüsü. Iskemik önşartlandırma. Miyokart enfarktüsünde pH paradoksu. Aritmiler. Iskemi ve reperfüsyonda hücre içi kalsiyum dağılımı. doktora projesi,danışmanlik.bitirme tezi yapma,özel ders

51646 Acute Miocardial Infarction 3 0 3
Introduction. Cellular changes due to ischmia. Ischmia and reperfusion induced. Alterations in membrane phospholipids. Miyocardial reperfusion injury. Myocardial stunning. Endocrine and metabolic changes. Combined reseptor intervention and myocardial infarction. Ischmic preconditioning. pH paradox in myocardial infarction. Arrhythmias. Distruction of intracellular calcium and ischemia and reperfusion.
doktora projesi,danışmanlik.bitirme tezi yapma,özel ders
51647 İleri Solunum Sistemi Fizyolojisi 3 0 3
Solunum sisteminin mekaniği. Akciğer hacimleri. Akciğerlerin elastik özellikleri. Pulmoner dolaşım. Akciğer hacmi ve ventrikülasyonun bölgesel dağılımı. Solunum kasları. Pulmoner dolaşım. Pulmoner basınç ve kan üzerine etkisi. Gaz değişimi ve transportu. Alveollar ventilasyon. Kanda gazların taşınması. Karbondioksit taşınması ve onun asit-baz dengesi üzerine etkisi, ventilasyon-perfüzyon ilişkisi. Akciğerlerde gazların difüzyonu. Solunumun kontrolü. Solunumun çevre ve gelişim ile ilgisi.
doktora projesi,danışmanlik.bitirme tezi yapma,özel ders
51647 Advanced Respiratory System Physiology 3 0 3
Respiratory system mechanics. Lung volumes. Elastic properties of the lung. The pulmonary circulation. Regional distribution of lung volume and ventrilation. Respiratory muscles. Pulmonary circulation. Pulmonary pressures and their effects on regional pulmonary blood flow. Gas exchange and gas transport. Alveolar ventilation. Gas transport by the blood. Carbondiokside transport and its effects on acid-base balance. Ventilation-perfusion relationship. Diffusion of gases in the lung. Control of respiration. Environmental and developmental aspects of respiration. doktora projesi,danışmanlik.bitirme tezi yapma,özel ders

51648 Endokrin Araştırma Teknikleri 2 2 3
Bu ders hormon araştırmasında ve hormon reseptör aktivitesine ilişkin teknik bilgileri verir.
doktora projesi,danışmanlik.bitirme tezi yapma,özel ders
51648 Endocrine Research Techniques 2 2 3
This class will provide information about the techniques of hormone search and hormone receptor activity.
doktora projesi,danışmanlik.bitirme tezi yapma,özel ders
51649 Üreme Sisteminin Beyin Kontrolu 3 0 3
Beyin, hipofiz ve gonadlar dinamik bir ekseni oluştururlar. Böylece üreme aktivitesi bir anlamda yüksek beyin fonksiyonlarının bir anlatımıdır. Bu derste öğrenciler üreme aktivitilerinin nasıl regüle edildiğini ve değişik çevre şartları tarafindan nasıl modüle edildiğini öğrenecekler.

51649 Brain Control of the Reproductive Systemdoktora projesi,danışmanlik.bitirme tezi yapma,özel ders 3 0 3
Brain, pituitary and gonads make up a dynamic axis. Therefore, the reproductive activity is an expression of higher brain functions. In this class, students will learn how reproductive activities are regulated and how they are modulated by various environmental changes.

51650 Zoolojide Adlandırma Yasası doktora projesi,danışmanlik.bitirme tezi yapma,özel ders 2 0 2
Gurup isimlerinin önemli özellikleri, “the international code”, nomeklatür teorisinin gelişimi, kodun uygulanması ve yorumu, isimlerin uygulanması, hibridlere verilen isimler, geçerlilik, isimlerin oluşturulması, aile isimleri, yüksek gutup isimlerdirmesi, yazarlık, homonim, “İnternational Commission on Zoological Nomenclature”, Komisyona başvuru, gözönüne alınan durumlar.

51650 Zoological Nomenclature doktora projesi,danışmanlik.bitirme tezi yapma,özel ders 2 0 2
The most important properties of taxa names, “the international code”, evolution of the theory of nomenclature, the interpretation and application of the code, application of names, names given to hybrids, validity, formation of names, family names, names of higher taxa, authorship, homonym, “İnternational Commission on Zoological Nomenclature”, application to the Commission, cases under consideration.

51651 Kladistik doktora projesi,danışmanlik.bitirme tezi yapma,özel ders 3 0 3
Makrotaksonomi, makrotaksonomideki farklı ekollerin karşılaştırılması, kladogram, kladogram oluşturulması, karakter ve karakter polaritesi, kladistik araştırmalarında kullanılan metodlar.

51651 Cladistics doktora projesi,danışmanlik.bitirme tezi yapma,özel ders 3 0 3
Macrotaxonomy, comparisons of different schools of macrotaxonomy, cladogram, construction of cladograms, characters and character polarity, methods used in cladistic search.

51663 Advances in Conservation Biology doktora projesi,danışmanlik.bitirme tezi yapma,özel ders 3 0 3
Environment and its problems, in present, will be the most important topics of future. For this reason, development of knowledge in environment is very important. The goals of this course include (1) show basic principles of conservation biology; (2) give a better understanding on the most controversial topics in Conservation Biology. This will include to discus present environmental problems related to anthropogenic activities; and (3) question the problems and possible solutions concerning the future. During the course, students are encouraged to study one (or more) of the most critical environmental problems in details.

51663 İleri Çevre Biyolojisi doktora projesi,danışmanlik.bitirme tezi yapma,özel ders 3 0 3
Çevre ve çevre sorunları günümüzde, geleceğin en önemli konuları arasına girecektir. Bu nedenle çevre bilincinin geliştirilmesi çok önemlidir. Bu ders (1) çevre biyolojisinin temel ilkelerini göstermek, (2) çevre biyolojisinin en tartışmalı ve gündemdeki konularını anlamak ve (3) mevcut sorunlar ve çözümleri irdelemek gibi üç ana tema üzerinde durmaktadır. Dersin yapısı içerisinde öğrencilerin en kritik çevre problemleri hakkında detaylı bir çalışma de yapması beklenmektedir.

51601 Evolutionary Processes in Flowering Plants doktora projesi,danışmanlik.bitirme tezi yapma,özel ders 3 0 3
The Evolutionary records and methods of reconstruction; earliest forms of plant life; the colonization of land; the first forests; environmental changes during Permian; evolution of cycads, bennettites, ginkgos and glossopterids; biogeographical distribution of global vegetation during the middle Permian; major radiation of the conifers; biogeographical distribution of global vegetation during the earliest Jurassic; evidence for the first angiosperms; nature and distribution of the earliest angiosperms; evolutionary trends; gymnosperms to angiosperms; biogeographical distribution of global vegetation during the late Cretaceous; the past 65 million years; records; evolutionary theories and the plant fossil record.

51601 Çiçekli Bitkilerde Evrimsel Süreçler doktora projesi,danışmanlik.bitirme tezi yapma,özel ders 3 0 3
Evrimsel kayıtlar ve yeniden yapılanmanın metotları; bitki yaşamının ilksel formları; karada kolonileşme; ilk ormanlar; Permian sürecinde çevresel değişmeler; cycadların, bennettitlerin, ginkgoların ve glossopteridlerin evrimi; orta Permian sürecinde küresel vejetasyonun biyocoğrafi dağılımı; kozalaklıların çeşitlenmesi, erken Jura sürecinde küresel vejetasyonun biyocoğrafi dağılımı; ilk angiospermlere ait deliller; ilksel angiospermlerin yapısı ve dağılımı; evrimsel eğilimler: gymnospermlerden angiospermlere; geç Kretase sürecinde küresel vejetasyonun biyocoğrafi dağılımı; son 65 milyon yıl; kitlesel yokoluş ve devamlı populasyonlar; atasal DNA ve biyomoleküler kayıtlar; evrimsel teoriler ve bitkisel fosil kayıtları.

51664 Experimental Gene Manipulation doktora projesi,danışmanlik.bitirme tezi yapma,özel ders 0 6 3
This laboratory course consists of a series of integrated laboratory exercises designed to give students hands-on experience with a variety of advanced recombinant DNA techniques. Exercises include DNA isolation, cloning and analysis of cloned genes, creation of mutations within structural genes through the polymerase chain reaction, examination of mutations and utilize bioinformatics tools for DNA analysis. Students gain extensive hands-on experience with plasmid DNA isolation and purification, restriction mapping, ligations, bacterial transformations, gel electrophoresis, as well as applications of the polymerase chain reaction.

51664 Deneysel Gen işlevi Değişiklikleri doktora projesi,danışmanlik.bitirme tezi yapma,özel ders 0 6 3
Bu laboratuar dersi öğrenciye birçok ileri düzey Rekombinant DNA Teknikleri konusunda deneyim kazandırmak için birbirleri ile ilintili olarak dizayn edilmiş birçok laboratuar pratiklerinden oluşmaktadır. Uygulamalar, DNA izolasyonu, klonlama ve klonlanan genlerin analizi, polimeraz zincir reaksiyonu kullanılarak yapısal genler üzerinde mutasyon oluşturulması ve DNA analizi için biyoinformatik yöntem ve araçlarının kullanılması. Öğrenciler bu ders ile plazmit DNA izolasyonu ve saflaştırılması, restriksiyon yöntemi ile haritalama, ligasyon, bakterial transformasyon, jel elektroforezi ve Polimeraz Zincir Reaksiyonu konularında pratik deneyim kazanacaklardır.

51665 Molecular Biology of Cancer doktora projesi,danışmanlik.bitirme tezi yapma,özel ders 3 0 3
This course provides students with knowledge of the fundamental principles of the molecular and cellular biology of cancer cells. Topics to be covered include tumor genetics, DNA damage and repair, oncogenes, tumor suppressor genes, cancer pathways, apoptosis, invasions and metastasis, cancer epigenetics and prevention.

51665 Kanserin Moleküler Biyolojisi doktora projesi,danışmanlik.bitirme tezi yapma,özel ders 3 0 3
Bu ders öğrencilerin kanser hücrelerinin moleküler ve yapısal biyolojileri ile ilgili temel prensiplere ait bilgilerle donanımlarını sağlamaktır. Ders; tümör genetiği, DNA bozulmaları ve tamiri, onkogenler, tümör baskılayıcı genler, kanserin oluşum yolları, apoptozis, istila ve metastaz, kanser epigenetiği ve korunma konularını içermektedir.

51666 Aquatic Plants doktora projesi,danışmanlik.bitirme tezi yapma,özel ders 3 0 3
Aquatic plants are vascular plants which grow wholly or partly in a submerged state or in saturated soil. This course will cover the diversity, morphology, ecology, physiology and reproduction of aquatic members of the plant kingdom, mainly with an emphasis on Turkish species.

51666 Sucul Bitkiler 3 0 3
Sucul bitkiler yaşamlarının tamamını veya bir bölümünü su içerisinde veya suya doymuş topraklarda geçiren bitkilerdir. Bu ders sucul bitkilerin çeşitliliğini, morfolojisini, ekolojisini, fizyolojisini ve üremesini içermektedir. doktora projesi,danışmanlik.bitirme tezi yapma,özel ders

51XXX İleri Mikrobiyal Fizyoloji 3 0 3
Mikrobiyal fizyolojiye giriş. İleri bakteriyel metabolizma, bakterilerde stres oluşturucular, stres reaksiyonları ve bakterilerin stres altında hayatta kalması, bakterilerde salt çoğunluğu hissetme-yeter sayı farkındalığı, sinyal iletimi, büyüme fizyolojisi, insan ve mikroorganizmalar arasındaki etkileşim, ve konak-mikrop etkileşimi. Mikrobiyal fizyolojiyle ilgili ileri çalışmalar.doktora projesi,danışmanlik.bitirme tezi yapma,özel ders

51XXX Advanced Microbial Physiology 3 0 3
Introduction to microbial physiology. Advanced bacterial metabolism, stressors, stress reactions and survival of bacteria, quorum sensing in bacteria, signal transduction, physiology of growth, interactions between humans and microorganisms, and host microbe interaction. Advanced studies of selected aspects of the physiology of microorganisms.doktora projesi,danışmanlik.bitirme tezi yapma,özel ders

51810 Özel Konular 3 0 3

51810 Special Topics 3 0 3

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Şubat 2024
P S Ç P C C P
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829