Eğitim Yonetimi Bitirme Tezi

Biyoloji Ana Bilim Dalı : Yüksek Lisans – Doktora özel ders,proje yapılır,ödev verilir.tecrübeli akademisyenlerden

Fizik Ana Bilim Dalı : Yüksek Lisans – Doktora Doktora özel ders,proje yapılır,ödev verilir.tecrübeli akademisyenlerden

Kimya Ana Bilim Dalı: Yüksek Lisans – Doktora Doktora özel ders,proje yapılır,ödev verilir.tecrübeli akademisyenlerden

Matematik Ana Bilim Dalı: Yüksek Lisans – Doktora Doktora özel ders,proje yapılır,ödev verilir.tecrübeli akademisyenlerden

Gıda Mühendisliği Ana Bilim Dalı : Yüksek Lisans – Doktora Doktora özel ders,proje yapılır,ödev verilir.tecrübeli akademisyenlerden

Makina Mühendisliği Ana Bilim Dalı : Yüksek Lisans Doktora özel ders,proje yapılır,ödev verilir.tecrübeli akademisyenlerden Doktora özel ders,proje yapılır,ödev verilir.tecrübeli akademisyenlerden

EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİ ANABİLİM DALI
Tezsiz Yüksek Lisans Programı Kur Tanımları Doktora özel ders,proje yapılır,ödev verilir.tecrübeli akademisyenlerden
EBB 521 Eğitim Yönetiminde Kuram Ve Uygulama Doktora özel ders,proje yapılır,ödev verilir.tecrübeli akademisyenlerden
Yönetim ve eğitim yönetiminin tanımı, belli başlı yönetim kuramları ve görüşler, kuramların gelişme yönü, yönetim kuramlarına karşılaştırmalı bakış, yönetim süreçleri, yönetimin eğitim sistemindeki önemi, eğitim sisteminin amaç, yapı, süreç ve iklim boyutlarında analizi, iyi bir eğitim yönetiminin özellikleri. Doktora özel ders,proje yapılır,ödev verilir.tecrübeli akademisyenlerden
EBB 523 Eğitim Denetimi
Denetim ve eğitim denetiminin tanımı, belli başlı denetim kuramları ve görüşler, kurumların gelişme yönü, denetim kurumlarına karşılaştırmalı bakış, eğitim denetiminde danışmanlık, rehberlik, kontrol inceleme, soruşturma yönü, denetimin eğitim sistemini, amaç, yapı, süreç ve iklim boyutlarında analizi. Doktora özel ders,proje yapılır,ödev verilir.tecrübeli akademisyenlerden
EBB 525 Örgütsel Davranış
Örgütsel davranış alanı, örgütsel yaklaşımlar, örgüt içindeki grupları ve bireylerin davranışlarını etkileyen, kişilik, motivasyon, örgütsel iklim, iletişim, liderlik, iş doyumu, moral, çalışma, problem çözme ve stresle başa çıkma yöntemleri, örgütsel etkililik ile örgütsel değişme kavramları üzerinde tartışmalar ve öğrenci projeleri bu dersin konuları arasındadır.Doktora özel ders,proje yapılır,ödev verilir.tecrübeli akademisyenlerden
EBB 526 Okul Yönetimi
Eğitim sistemi ve okullar, eğitim yönetimi, okul yönetimi, personel hizmetleri, öğrenci hizmetleri, öğretim ile ilgili hizmetler, eğitim ile ilgili hizmetler, okul işletmesi.Doktora özel ders,proje yapılır,ödev verilir.tecrübeli akademisyenlerden
EBB 527 Araştırma Teknikleri
Araştırma tipleri, problem, hipotez veya alt problemler, amaç, önem sınırlılıklar, varsayımlar, araştırma modelleri, evren ve örneklem, toplama yöntemleri, verilerin analizi, bir araştırma önerisi hazırlama.Doktora özel ders,proje yapılır,ödev verilir.tecrübeli akademisyenlerden
EBB 542 Karşılaştırmalı Eğitim Yönetimi Doktora özel ders,proje yapılır,ödev verilir.tecrübeli akademisyenlerden
Çeşitli ülkelerdeki eğitim sistemleri, yönetim biçimleri, süreçleri ve uygulamalarının alan uygulamalarının alan araştırmaları incelenerek Türkiye’deki eğitim sistemiyle karşılaştırmalar yapılacaktır.Doktora özel ders,proje yapılır,ödev verilir.tecrübeli akademisyenlerden
EBB 531 Türkiye’nin Eğitim Sorunları
Türk eğitim sisteminin örgütsel ve yönetimsel sorunları, sistemde meydana gelen değişmeler incelenecektir.
EBB 536 Eğitim İstatistiği Doktora özel ders,proje yapılır,ödev verilir.tecrübeli akademisyenlerden
Parametrik ve non-parametrik testler, parametrik test çözümleme yöntem ve teknikleri, non-parametrik test çözümleme yöntem ve teknikleri, regresyon ve korelasyon, uygulamalı işlenecek ve sonuçların yorumu ayrıntılarla ele alınacaktır. Doktora özel ders,proje yapılır,ödev verilir.tecrübeli akademisyenlerden
Dönem Projesi
Okul yönetimi ve denetimi alanında bir problem durumun ele alınarak bu konuda literatürün taranması, buna dayalı olarak çözüm önerilerinin geliştirilmesi ve ders sonunda çalışmaların yazılı rapor olarak Doktora özel ders,proje yapılır,ödev verilir.tecrübeli akademisyenlerden sunulması.
SEÇMELİ DERSLER
EBB 528 Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi
Kalite ve toplam kalite ile ilgili temel çalışmalar, toplam kalite yönetimi, toplam kalite kültürü, toplam kalite liderliği, toplam kalite örgütlerinde takım çalışması, kalite geliştirmede araçlar ve teknikler, eğitimde toplam kalite yönetimi.Doktora özel ders,proje yapılır,ödev verilir.tecrübeli akademisyenlerden
EBB 530 Eğitim Ve Kalkınma
Kalkınmanın tanımı, eğitimin tanımı, kalkınma ile eğitimin ilişkisi, belli başlı kalkınma modelleri ve dengeli kalkınma, eğitim-ekonomi-kalkınma insangücü ilişkisi, Türkiye’de kalkınma planları, belli başlı ülkelerdeki eğitim-plan-kalkınma modelleri, eğitim hizmetlerinin finansmanı, kaynak dağılımı, eğitim ve iktisadi kalkınma.Doktora özel ders,proje yapılır,ödev verilir.tecrübeli akademisyenlerden bitirme tezi

EBB 532 Örgütsel İletişim
Etkileme kuramları, iletişim kuramları ve etkileme, iletişim süreci, öğeleri, türleri ve ast-üst ilişkileri, kişiler arası iletişim ve etkileme, kişiler arası iletişimi etkileyen faktörler iletişim becerileri, iletişim ve toplum, iletişim engelleri. Bir iletişim süreci olarak öğretmen-öğrenme süreci.
EBB 537 Değişim ve Değişim Teknikleri Doktora özel ders,proje yapılır,ödev verilir.tecrübeli akademisyenlerden
Bu dersin içeriğini değişim kavramı, değişim teknikleri ve değişim yönetimi oluşturulacaktır.
EBB 534 Eğitim Hukuku ve Soruşturma Doktora özel ders,proje yapılır,ödev verilir.tecrübeli akademisyenlerden
Hukukla ilgili bazı kavramlar, hukuk devleti, eğitimin hukuki dayanakları, kamu hukuku ve kamu yararı, kamu görevlisi, disiplin fiil ve halleri ile disiplin cezaları, memur suçları, idari ve adli soruşturma, inceleme ve soruşturmalarda başvurulabilecek bazı kanun ve yönetmelikler, memurun ödevleri, memurun sorumlulukları ve genel hakları. Doktora özel ders,proje yapılır,ödev verilir.tecrübeli akademisyenlerden
EBB 539 Denetimde Gelişmeler
Denetmenlere yüklenen yeni roller, denetimdeki yeni gelişmeler, denetmenin öğretimsel liderlik rolü, denetimle ilgili yapılan araştırmalar. Doktora özel ders,proje yapılır,ödev verilir.tecrübeli akademisyenlerden
EBB 541 Eğitim Planlaması
Eğitim planlamasının neden gerekli olduğu, eğitimde fırsat ve olanak eşitliği, eğitim planlaması yaklaşımları, eğitimin getirisi, eğitim planlamasına ilişkin eğilim ve görüşler, kalkınma planları, bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.Doktora özel ders,proje yapılır,ödev verilir.tecrübeli akademisyenlerden
EBB 533 Sınıf Yönetimi
Öğrenci davranışını etkileyen sosyal ve psikolojik faktörler, sınıf ortamı ve grup etkileşimi, sınıf yönetimi ve disipline ilgili kurallar geliştirme ve uygulama, sınıf içinde zaman kullanımı, sınıf organizasyonu, motivasyon, iletişim, yeni bir döneme başlangıç, olumlu öğrenmeye uygun ortam yaratma, sınıf içinde karşılaşılan davranış problemleri ve bunlara karşı geliştirilecek önlemler. Doktora özel ders,proje yapılır,ödev verilir.tecrübeli akademisyenlerden
EBB 524 Eğitimde Teknoloji Kullanımı
Bu derste teknoloji kavramı, eğitimde uygulanan teknolojik programlardan örnekler, sınıf teknoloji sistemlerinin genel özellikleri, materyal geliştirmede teknoloji, yeni gelişen teknolojiler ve teknolojiyi eğitime entegre etmede yaşanan yönetsel ve diğer sorunların tartışılmasına yer verilecektir.Doktora özel ders,proje yapılır,ödev verilir.tecrübeli akademisyenlerden bitirme tezi
EBB 522 Eğitimsel Liderlik
Bu dersin içeriği şu konu başlıklarından oluşmaktadır: Liderlik, Liderlik kuramları, Okul yönetiminde liderlik, Etkili lider yönetici, Eğitimsel liderlik; Kültürel liderlik ve eğitim yönetiminde uygulamaları, Moral liderlik ve eğitim yönetiminde uygulamaları, Dönüşümcü liderlik ve eğitim yönetiminde uygulamaları, Vizyoner liderlik ve eğitim yönetiminde uygulamaları, Kalite liderliği ve eğitim yönetiminde uygulamaları, Öğrenen liderlik ve eğitim yönetiminde uygulamaları, Öğretimsel liderlik ve eğitim yönetiminde uygulamaları şeklinde yer verilecektir. Doktora özel ders,proje yapılır,ödev verilir.tecrübeli akademisyenlerden
EBB 529 Eğitim Ekonomisi
Eğitim ekonomisinin sınırlarını çizerek eğitim bilimleri içindeki yerini belirlemek bu dersin birincil amacıdır. Eğitim ekonomisi kapsamında ekonominin tarihçesi ve ekonomik düşüncelerin eğitimi ele alış şekilleri, işgücü piyasaları, eğitim finansmanı, uygulamada eğitimin maliyeti ve getirileri konuları bu dersin içeriğini oluşturmaktadır..Doktora özel ders,proje yapılır,ödev verilir.tecrübeli akademisyenlerden bitirme tezi

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Mayıs 2024
P S Ç P C C P
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031