Beden Eğitimi Bitirme Tezi

BEÖ 501 Beden Eğitiminde Program Geliştirme özel ders,proje, bitirme tezi, donem ödevi yapılır
Eğitim – öğretim kuramlarından yola çıkılarak, beden eğitimi alanında ki ders programları ve program geliştirmeye duyulan gereksinim, programı düzenleme ve program geliştirme arasındaki farklılıklar; beden eğitimi programının boyutları, program geliştirme yolları, beden eğitimi dersinin hedefleri, davranışsal analizleri, içerik oluşturma yaklaşımları, eğitim durumu ve sınama durumu gibi unsurlar işlenecektir. özel ders,proje, bitirme tezi, donem ödevi yapılır

BEÖ 502 Motor Becerilerin Öğrenimi (3 0 3)
Motor becerilerin kontrolü, gelişimi ve öğrenimi dersi, pedagoji tabanlı konularla Anatomi, Fizyoloji, Biyomekanik konuların teorilerine ve temellerine bağlantı kurarak; öğrencinin insan hareketlerinde gelişim kontrolünün nasıl olduğunu, öğrenmenin ne zaman ve nasıl meydana geldiğini öğrencilere fırsat vererek anlamalarını ve keşfetmelerini sağlar. Motor becerilerin öğrenimi, işlevsel becerilerin başarılmasında hareket ve eylem analizinin nitel ve nicelliğini tanıtan araştırmalar üzerinde durur.özel ders,proje, bitirme tezi, donem ödevi yapılır

BEÖ 503 Spor Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri (3 0 3)
Başkalarınca yapılmış araştırmalardan yararlanabilmek, araştırma önerisi hazırlayabilmek ve küçük çapta araştırmalar yapabilmek için gerekli teknik bilgi ve becerilerin kazandırılması.özel ders,proje, bitirme tezi, donem ödevi yapılır

BEÖ 504 Spor Bilimlerinde İstatistik (3 0 3)
İstatistiğin bilimsel yeri, istatistiksel teknik ve yöntemlerin spor bilimlerinde uygulanışı ve yorumlanması. özel ders,proje, bitirme tezi, donem ödevi yapılır

BEÖ 505 Beden Eğitiminde Öğrenme-Öğretme Süreçleri (3 0 3)
Gelişim evreleri, öğrenme kuramları, pekiştireç, dönüt, transfer gibi konulara incelenecek; bunların beden eğitimi öğretimindeki etkileri araştırılacak; beden eğitimi öğretiminde kullanılan özel öğretim yöntemleri açıklanacak ve uygulamaları yapılacaktır.özel ders,proje, bitirme tezi, donem ödevi yapılır

BEÖ 506 Seminer (0 3 0)
Beden eğitimi alanına program geliştirme teknikleri uygulanacak, bu alanda program düzenleme modelleri yapılandırılacaktır. Öğrencilerin alan çalışmaları üzerinde yoğunlaşmaları sağlanarak, alanda yazılmış olan tezler incelenecek ve sonuçlar seminerlerle sunulacaktır.özel ders,proje, bitirme tezi, donem ödevi yapılır

BEÖ 507 Motor Gelişim ve İnsan Hareketi (3 0 3)
Gelişim bütünlüğü içinde motor gelişimi ve hareket gelişimini etkileyen faktörlerin, gelişim dönemleri çerçevesinde incelenmesi.özel ders,proje, bitirme tezi, donem ödevi yapılır

BEÖ 508 Beden Eğitimi Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme (3 0 3)
Öğrenci başarısını değerlendirmede kullanılacak değerlendirmeyi planlama, ölçme araçlarını hazırlama, uygulama, puanlama, ölçme sonuçlarını yorumlama (not verme), bunları çeşitli eğitim kararlarında kullanabilmeye yönelik bilgi ve becerilerin kazandırılması.özel ders,proje, bitirme tezi, donem ödevi yapılır

BEÖ 509 Karşılaştırmalı Beden Eğitimi Programları (3 0 3)
Eğitim bilimleri ve spor bilimlerindeki gelişmeler karşılaştırmalı olarak ele alınır. Beden eğimindeki farklı eğitim yaklaşımları incelenerek günümüzdeki çağdaş eğitim anlayışları ile karşılaştırması yapılır. Ülkemizdeki beden eğitimi anlayışının dayanakları ve gerekçeleri üzerinde tartışılır. özel ders,proje, bitirme tezi, donem ödevi yapılır

BEÖ 510 Nitel Beceri Analizi (3 0 3)
Spor becerilerinin nitel (Qualitative) analizi, performansı yükseltmek amacıyla en uygun buluş ve yöntemin sağlanması için insan hareketlerine ait kalitelerin iç gözlem yoluyla yargılama işlemlerinin sistematik bir çalışmasıdır. Nitel beceri analizi sayısal olmayan veriler kullanarak performans ölçümüne yönelir ve performansın sözel olarak açıklanmasını sağlar. Nitel beceri analizi, kinesyolojinin sağladığı bütün alt konulardan yararlanarak çalışmalarını gerçekleştirir.özel ders,proje, bitirme tezi, donem ödevi yapılır

BEÖ 511 Egzersiz ve Spor Psikolojisi (3 0 3)
Spor ve egzersize katılımı etkileyen, bireysel toplumsal, psikolojik ve programa ilişkin etmenler ve süreçlerin incelenmesi. Egzersize katılımı etkileyen psikolojik süreçler ve davranışlar ile etkili egzersiz liderliği için gerekli beceri ve tekniklere ilişkin kuramsal bilgiler.özel ders,proje, bitirme tezi, donem ödevi yapılır

BEÖ 512 Spor Sosyolojisi (3 0 3)
Spor ve fiziksel aktivite ile ilgili olguları, olayları ve deneyimleri sosyolojik açıdan değerlendirerek konulara ışık tutmaya çalışmaktadır. Bu bağlamda, bu dersin içeriği açısından sporun sosyolojik boyutları ve bunlarla ilgili teorilere, yaklaşımlara, kavramlara, prensiplere ve uygulamalara yer verilecektir. Bu doğrultuda, Toplum-Bilim-Spor, Spor sosyolojisinin işlevleri, Birey ve toplum, Spor ve toplumsal yaşam, Spor ve sosyal eşitsizlik, Sporda sosyal gruplar, Şiddet ve spor ve Sosyal gelişme konuları ders içeriğinde yer alacak ve bu konularla ilgili yapılan bilimsel çalışmalar derinlemesine sistematik olarak incelenecektir. özel ders,proje, bitirme tezi, donem ödevi yapılır

BEÖ 513 Beden Eğitiminde Rekreasyon Uygulamaları (3 0 3)
Rekreasyonun tanımı, felsefesi, sosyolojik açıdan perspektifi, rekreasyon programları, organizasyon ilkeleri, okul ve ailenin rolü, rekreasyon eğitiminin beden eğitimi öğretimi açısından önemi, etkisi ve uygulamaları.özel ders,proje, bitirme tezi, donem ödevi yapılır

BEÖ 514 Beden Eğitimi Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar (3 0 3)
Türk Eğitim sistemi içerisinde beden eğitimi alanının yeri ve önemi, beden eğitimi derslerinde karşılaşılan sorunlar ve nedenleri, bu sorunların çözüm yolları, beden eğitimi öğretmeni yetiştirme sorunları ve bunun öğrenme – öğretme ortamına etkileri gibi konular çalışılacak.özel ders,proje, bitirme tezi, donem ödevi yapılır

BEÖ 515 Okul Öncesi Dönemde Oyun ve Hareket (3 0 3)
Oyunun tanımı ve tarihçesi, oyunun genel amaçları, oyunun çocuk gelişimine etkisi ve okul öncesi dönemde oyunun yeri ve önemi. Oyun çeşitleri, okul öncesi dönemde oyunlarla beceri kazanımı, okul öncesi dönemden ilköğretime geçişte oyunun yeri ve önemi, uygulamalu oyun örnekleri gibi konular ele alınarak incelenecektir.özel ders,proje, bitirme tezi, donem ödevi yapılır

BEÖ 516 Engellilerde Beden Eğitimi ve Öğretimi (3 0 3)
Engelli çocukların zihinsel, duyuşsal ve psikomotor gelişim özelliklerini öğrenerek, beden eğitimi ve oyun derslerini bu özelliklere göre uyarlamak. Ayrıca görme, işitme ve ortopedik engelli bireylerle zihin engelli bireylerin yapabildikleri spor branşlarını tanıma ve bunlarla ilgili organizasyon yapan ulusal ve uluslar arası kuruluşları öğrenmeyi içermektedir.özel ders,proje, bitirme tezi, donem ödevi yapılır

BEÖ 517 Spor Tarihi, Felsefesi ve Olimpizm (3 0 3)
Sporun varoluş nedenleri, gelişimi ve dayandığı temel felsefeler. Spor tarihinde ortaya çıkan temel akımlar ve gelişime etkileri. Olimpik Hareket, Olimpik İdealler ve Olimpiyat Oyunları ile birlikte Olimpizm düşüncesi incelenecektir.özel ders,proje, bitirme tezi, donem ödevi yapılır

BEÖ 518 Beden Eğitimi ve Fiziksel Sağlık (3 0 3)

Beden eğitimi ve fiziksel sağlık dersi, beden eğitimi derslerinde yapılan etkinliklerin öğrencilerdeki fiziksel sağlık gelişimini koordinatif (ritm, denge, reaksiyon, ayrım, oryantasyon, uyum) ve motorik yetenekleri (sürat, kuvvet, dayanıklılık, esneklik) boyutuyla inceler ve ortaya koyar. Bu dersi alan lisansüstü öğrencilerinden beden eğitimi derslerindeki koordinatif ve motorik yeteneklerin analizini yapabilmesi beklenilir.

BEÖ 519 Beden Eğitimi Öğretiminde Teknoloji Kullanımı (3 0 3)
Beden eğitimi öğretiminde teknoloji kullanımı, öğrenme ve öğretme süreci içinde ilgili öğrenmenin kılavuzlanmasını sağlayabilecek malzeme, materyal, teknolojik araç ve gereçleri tanıyarak gerçek ortamda doğru bir şekilde kullanabilmeyi gerçekleştirebilmek için bu ürünlerin sistematik bir şekilde tasarlanması, uygulanması ve değerlendirilmesini kapsayan etkinliklerdir. Bu faaliyetlerin beden eğitimi ve spor alanında bilgisayar tabanlı ürünlerin kullanımlarına ilişkin çalışmalar yapar.özel ders,proje, bitirme tezi, donem ödevi yapılır

BEÖ 520 Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (3 0 3)
Nitel araştırmanın dayanağı olan temel disiplin alanları, nitel araştırma yöntemleri ve veri toplama teknikleri,; gözlem, görüşme, doküman analizi incelemesi. Nitel araştırmalarda kullanılna veri analiz yöntemleri; betimsel analiz, içerik analizi, metafor kullanımı, nitel araştırmalarda geçerlik, güvenirlik çalışmaları incelenecektir.özel ders,proje, bitirme tezi, donem ödevi yapılır

BEÖ 521 Beden Eğitimi ve Sporda Etik (3 0 3)
Ahlak gelişim kuramları, tarihsel süreç içerisinde etik kavramı ve içeriği. Felsefe ve etik, değerler, etik kodlar, eğitimde etik, beden eğitimi öğretmenliği ve etik, beden eğitimi ve sporda etik, fair play ve örnek olay incelemesi gibi konular ele alınarak tartışılacaktır.özel ders,proje, bitirme tezi, donem ödevi yapılır

BEÖ 522 Spor Bilimlerinde Çağdaş Gelişmeler (3 0 3)
Spor bilimlerinin tarih süreci içinde gelişimi, felsefi dayanakları ve günümüzde spor bilimlerine bakış. Spor bilimlerinin bilimsel tabanı ve güncel gelişmeler. Spor bilimlerindeki gelişmeleri etkileyen faktörler. özel ders,proje, bitirme tezi, donem ödevi yapılır

BEÖ 524 İleri İstatistik (3 0 3)
Parametrik kestirici istatistiklerin tanıtılması, hipotez testi, varyans analizi, MANOVA ve benzeri tekniklerin kullanılması ve kullanım alanlarının tanıtımı, temel parametrik olmayan testlerin tanıtımı.özel ders,proje, bitirme tezi, donem ödevi yapılır

BEÖ 522 Spor ve Sosyal Psikoloji (3 0 3)
Toplumsallık ve spor , sosyal algı, saldırganlık ve spor, spora karşı tutumlar ve tutum değiştirme, grup yapısı ve sporda liderlik, toplumsal etki ve uyma, spor takımlarında grup dinamiği, kent ve çevre psikolojisi ve spor ilişkileri tartışılacaktır. özel ders,proje, bitirme tezi, donem ödevi yapılır

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Mayıs 2024
P S Ç P C C P
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031