Eğitim Yonetimi Doktora Projesi

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ özel ders, dönem ödevi, proje yapılır,bitirme tezi,
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİ ANABİLİM DALI
Doktora Programı Kur Tanımları
EBB 601 Araştırma Teknikleri
Araştırma tipleri, problem, hipotez veya alt problemler, amaç, önem, sınırlılıklar, varsayımlar, araştırma modelleri, evren ve örneklem, veri toplama yöntemleri, verilerin analizi, bir araştırma önerisi hazırlama.
EBB 602 İnsan Kaynaklarının Yönetimi
İnsan kaynağına felsefi yaklaşım, insan kaynaklarının geliştirilmesi ve yönetimi, aile desteği ve kalıtım, akademik kalite, öğrenciler öğretmenler. Personel yönetiminin işlevleri, çözümleme-belirleme, danışmanlık, seçme, geliştirme, bütünleştirme, koruma, ödeme, ayırma. Türkiye’de insan kaynaklarının yönetimi, Türkiye’de personel yönetiminin genel nitelikleri, uygulama ve çağdaş personel yönetim, personel yöneticileri.
EBB 603 Eğitim Yönetimi ve Denetimi özel ders, dönem ödevi, proje yapılır,bitirme tezi,
Örgüt ve yönetim kuramlarının uygulamalarla ilişkilendirilerek karşılaştırılması, yönetim süreçlerinin uygulamaya yansımalarının değerlendirilmesi, örgüt ve yönetim kuramlarındaki yeni teori ve yaklaşımların incelenmesi, denetimle ilgili kuramların analiz edilerek değerlendirilmesi.
EBB 604 Eğitimde Denetim ve Teknikleri
Belli başlı denetim kuramlarının karşılaştırmalı olarak analizi, eğitim denetiminin yasal dayanakları ile denetmen rollerinin ilişkilendirilerek uygulamalı olarak irdelenmesi, denetim tekniklerinin örnek olaylar yoluyla uygulamalı olarak incelenmesi, ülkemizdeki ve dünyadaki denetim anlayışlarının ve uygulamalarının araştırılması, rapor edilmesi ve değerlendirilmesi.
EBB 616 Değişim ve Değişim Teknikleri özel ders, dönem ödevi, proje yapılır,bitirme tezi,
Bu derste, değişimi gerektiren nedenler, değişimi etkileyen faktörler, değişimin kuramsal yönü, değişim yaklaşım ve tekniklerinin yanı sıra, değişimin yönetimi ve değişime yönelik olumlu tutum oluşturma teknikleri verilecektir.
EBB 606 Kalkınma ve Eğitim özel ders, dönem ödevi, proje yapılır,bitirme tezi,
Kalkınmanın tanımı, eğitimin tanımı, kalkınma ile eğitimin ilişkisi, belli başlı kalkınma modelleri ve dengeli kalkınma, eğitim-ekonomi-kalkınma insangücü ilişkisi, Türkiye’de kalkınma planları, belli başlı ülkelerdeki eğitim-plan-kalkınma modelleri, eğitim hizmetlerinin finansmanı, kaynak dağılımı, eğitim ve iktisadi kalkınma.

EBB 607 Örgütsel Davranış özel ders, dönem ödevi, proje yapılır,bitirme tezi,
Örgütsel davranış alanı, örgütsel yaklaşımlar, örgüt içindeki gruplar ve bireylerin davranışlarını etkileyen kişilik, motivasyon, örgütsel iklim, iletişim, liderlik, iş doyumu, moral çalışma, problem çözme ve stresle başa çıkma yöntemleri, örgütsel etkililik ile örgütsel değişme kavramları üzerinde tartışmalar, örgüt gereksinmeleri özel ders, dönem ödevi, proje yapılır,bitirme tezi, ve güdüleme ilişkisi, insan ilişkilerinin önemi ve gelişmesi, insan ilişkilerinin türleri, personel morali, insan ilişkilerinin türleri, personel morali, insan ilişkilerinin yönetime etkisi, yönetici-yönetim sorunları ve insan ilişkileri, duyarlık eğitimi.
EBB 608 Doktora Tez Semineri özel ders, dönem ödevi, proje yapılır,bitirme tezi,
Seminer programına genel bakış, yönetim, denetim ile ilgili kuram ve yaklaşımlarla ilgili makale ve tez incelemesi, eğitim araştırmalarına katkıları incelenecek, tartışılacaktır.
EBB 609 Karşılaştırmalı Eğitim Yönetimi
Çeşitli ülkelerdeki eğitim sistemlerinin, yönetim biçimleri, incelenerek Türkiye’deki eğitim sistemi ile karşılaştırmalar yapılacaktır. özel ders, dönem ödevi, proje yapılır,bitirme tezi,
EBB 610 Türk Eğitim Sisteminin Sorunları
Türk eğitim sisteminin merkez ve taşra teşkilatında yönetim süreçlerine ilişkin sorunlar, makro ve mikro düzeyde, alt ve üst sistem boyutlarında incelenerek tartışılacak ve sorunlara çözüm yolları bulunması için öğrencilerden bu konuda projeler üretmeleri istenecektir.
EBB 611 özel ders, dönem ödevi, proje yapılır,bitirme tezi, Eğitimde Bilgi Teknolojilerinin Kullanımı
Bilgisayar hakkında temel bilgiler, MEB’da kullanılan bazı paket programlar ve kullanımları, bilgisayarla yapılan eğitimin yararları ve kolaylıkları, internet ve eğitim, uzaktan eğitim konuları işlenecektir. Ayrıca bilgi ve iletişim teknolojisinin sosyal, etik ve psikolojik boyutları tartışılacaktır.
EBB 615 Eğitim İstatistiği
Parametrik ve non-parametrik testler, özel ders, dönem ödevi, proje yapılır,bitirme tezi,parametrik test çözümleme yöntem ve teknikleri, non-parametrik test çözümleme yöntem ve teknikleri, çoklu regrasyon, çoklu faktör analizi uygulamalı işlenecek ve sonuçlarınözel ders, dönem ödevi, proje yapılır,bitirme tezi, yorumu ayrıntılarla ele alınacaktır.
EBB 612 Nitel Araştırma Teknikleri
Bu dersin amacı, öğrencilerin nitel araştırma hakkında iç görü kazanmalarını sağlamak. Bunun yanı sıra nitel araştırma teknikleri kullanılarak öğrencilere özel ders, dönem ödevi, proje yapılır,bitirme tezi,araştırma yaptırtmak ve yayınlatmak.

EBB 617 Eğitim Politikalarıözel ders, dönem ödevi, proje yapılır,bitirme tezi,
Eğitim ve politika tanımları yapılarak, aralarındaki ilişki üzerinde durulacak, çeşitli ülkelerde gerçekleştirilen eğitim politikası ve stratejileri eğitsel, ekonomik ve siyasal boyutlarda incelenecek, çeşitli reform hareketleri, eğitimde fırsat eşitliği yaratma ve ülke kalkınmasına etkileri üzerinde durulacaktır. Bu bağlamda ülkemizdeki cumhuriyet dönemi eğitim politikaları ve stratejileri tartışılacaktır.

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ özel ders, dönem ödevi, proje yapılır,bitirme tezi,
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Doktora Ders Programı

özel ders, dönem ödevi, proje yapılır,bitirme tezi,

604 İnsan Kaynaklarının Yönetimi

Eğitimde Denetim ve Teknikleri

Seçmeli Z

özel ders, dönem ödevi, proje yapılır,bitirme tezi,

3 0 3
Toplam 6 0 6 9 0 9
Üçüncü Yarıyıl/Third Semester Dördüncü Yarıyıl/Fourth Semester
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü TUK Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü TUK
601

613
Araştırma Teknikleri

Liderlik

Seçmeli Z

608 Değişim ve Değişim Teknikleri

Doktora Tez
Semineri Z

Z 3 0 3

Seçimlik Dersler
ANABİLİM DALI: Eğitim Bilimleri
Bilim Dalı: Eğitim Yönetimi ve Denetimi
Birinci Yarıyıl/Fırst Semester İkinci Yarıyıl/Second Semester özel ders, dönem ödevi, proje yapılır,bitirme tezi,
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü TUK Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü TUK

617 Eğitimde Bilgi Teknolojilerinin Kullanımı
Eğitim İstatistiği özel ders, dönem ödevi, proje yapılır,bitirme tezi,
Karşılaştırmalı Eğitim Yönetimi özel ders, dönem ödevi, proje yapılır,bitirme tezi,
Eğitim Politikaları özel ders, dönem ödevi, proje yapılır,bitirme tezi,
S

606
612 Türk Eğitim Sisteminin Sorunları özel ders, dönem ödevi, proje yapılır,bitirme tezi,
Kalkınma ve Eğitim özel ders, dönem ödevi, proje yapılır,bitirme tezi,
Nitel Araştırma Teknikleri özel ders, dönem ödevi, proje yapılır,bitirme tezi,

Mezuniyet Şartı: I. Yarıyılda 6 kredilik zorunlu 2 ders almak, II. Yarıyılda 6 kredilik zorunlu 2 ders ve 3 kredilik seçimlik 1 ders, III. Yarıyılda 6 kredilik zorunlu 2 ders ve 3 kredilik seçimlik 1 ders, IV. Yarıyılda 3 kredilik zorunlu 1 ders ve Doktora Tez Semineri dersi olmak üzere toplam 27 kredilik 9 dersten başarılı olmak gerekir.
Mezuniyet için yeterlik sınavından başarılı olmak ve tez çalışması yapmak gerekir.,
özel ders, dönem ödevi, proje yapılır,bitirme tezi,

Yanıt yok

Bir cevap yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Aralık 2023
P S Ç P C C P
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Open chat
Merhaba Yardımcı Olabilir miyim ?
Size Yardımcı Olabilir miyim?