FARMAKOLOJİ YÜKSEK LİSANS bitirme tezi

FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERSLERİ

 

Dersin Kodu Dersin Adı Ders Durumu T P Kr.
FAR 501 Klinik Farmakoloji I özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi yap
Zorunlu

3

0

3

FAR 502 Klinik Farmakoloji II özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi yap
Zorunlu

3

0

3

FAR 503 Deneysel Farmakoloji I özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi yap
Zorunlu

0

4

2

FAR 504 Deneysel Farmakoloji II özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi yap
Zorunlu

0

4

2

FAR 505 Seminer Zorunlu

0

0

0

FAR 506 Seminer Zorunlu

0

0

0

FAR 507 Sinyal ileti mekanizmaları Seçmeli

2

0

2

FAR 508 Otonom Sinir Sistemi Farmakolojisi  özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi yap
Seçmeli

2

0

2

FAR 509 Kardiyovasküler Sistem Farmakolojisi özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi yap
Seçmeli

2

0

2

FAR 510 Otakoidler özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi yap
Seçmeli

2

0

2

FAR 511 Santral Sinir Sistemi Farmakolojisi özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi yap
Seçmeli

2

2

3

FAR 512 Solunum Sistemi Farmakolojisi özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi yap
Seçmeli

2

0

2

FAR 513 Kemoterapötikler özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi yap
Seçmeli

2

0

2

FAR 514 Advers İlaç Reaksiyonları özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi yap
Seçmeli

2

0

2

FAR 515 Endokrin Sistem Farmakolojisi özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi yap
Seçmeli

2

0

2

FAR 516 Bilimsel sunu ve yazım teknikleri özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi yap
Seçmeli

2

0

2

FAR 517 Proje hazırlama teknikleri özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi yap
Seçmeli

2

0

2

FAR 700 Tez Danışmanlığı özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi yap
Zorunlu

0

1

0

FAR 7xx Uzmanlık Alan Dersi özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi yap
Zorunlu

5

0

0

 

DERS İÇERİKLERİ

 

FAR 501 KLİNİK Farmakoloji –I    özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi yap                                                     

 

Amaç

Farmakolojide genel kavramları gözden geçirmek, ilaç şekilleri ve uygulama yolları, ilaçlar ile ilgili farmakokinetik ve farmakodinamik olaylar, biyoyararlanım,  ilaçların etkilerini değiştiren faktörler, ilaçlar arasındaki etkileşmeler, ilaçların toksik etkileri, ilaç suistimali ve ilaç bağımlılığı, reçete yazma ve uygun ilaç tedavisi ile ilgili temel bilgiler vermek.

 

İçerik

1. Farmakolojiye giriş

2. İlaç şekilleri ve uygulama yolları

3. Farmakokinetik aşamalar

3.1. İlaçların absorpsiyonu

3.2. İlaçların dağılımı

3.3. İlaçların metabolizması

3.4. İlaçların eliminasyonu

4. Farmakodinamik düzeyde ilaç etkileri

4.1. İlaçların etki mekanizmaları

4.2. Konsantrasyon-yanıt ve doz-yanıt ilişkileri

5. İlaçların etkisini değiştiren faktörler

6. İlaçlar arasındaki etkileşmeler

6.1. Farmakokinetik düzeyde ilaç etkileşmeleri

6.2. Farmakodinamik düzeyde ilaç etkileşmeleri

7. İlaçların toksik etkileri

8. İlaç suistimali ve ilaç bağımlılığı

9. Reçete yazma ve uygun ilaç tedavisi

 

FAR 502 KLİNİK Farmakoloji –II       özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi yap                                                

 

Amaç

 

Kardiyovasküler sistem, solunum sistemi, santral sinir sistemi, otonom sinir sistemi, sindirim sistemi, endokrin sistemi, su-tuz ve asit-baz dengesi, hematoloji ile ilgili fizyolojik ve fizyopatolojik koşulların gözden geçirilmesi ile bu sistemlere etkili ilaçların tartışmasını yapmak.

 

FAR 503 Deneysel Farmakoloji-I     özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi yap                               

 

Amaç

Deneysel farmakolojiye giriş ile genel metodoloji hakkında temel bilgileri kazandırmak ve pratik uygulamalar yapmak.

 

İçerik

1. Deneysel farmakolojiye giriş

2.1. Deney hayvanları ve biyolojik araştırmalardaki önemi

2.2. Hayvan tutma

2.3. Enstrumentasyon, diseksiyon

2.4. Enjeksiyon, kanülasyon

2.5. Anestezi, ventilasyon, ısı düzenleme

2.6. Hayvan öldürme

 

2. Genel metodoloji

2.1. Deneysel parametreler

Organ banyoları, fizyolojik tuz çözeltileri, kaydedici ileticiler (recording transducers), istirahat gerilimi ve dengelenme, doz hesabı ve temas süresi, sinir uyarım yöntemleri

2.2. Yazdırıcı cihazların tanıtımı ve çalıştırılması

2.3. Çözelti hazırlama, saklama ve konsantrasyon hesapları

2.4. Ölçüm

 

FAR 504 Deneysel Farmakoloji –II    özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi yap                            

 

Amaç

Deneysel farmakoloji metotları ve hastalık modelleri hakkında temel bilgileri kazandırmak ve pratik uygulamalar yapmak.

 

İçerik

1. Yanıtların değerlendirilmesi

1.1. EC50, pA2 ve pD2 hesabı

1.2. Sonuçların değerlendirilmesi ve istatistiksel analiz

1.3. Deneysel hata ayrımı yapma

2. İzole ve intakt preparatların tanıtımı

2.1. İzole düz ve çizgili kaslar

2.2. İzole düz kas preparatlarında perfüzyon ve süperfüzyon

2.3. Hücre, doku ve organ kültür teknikleri

2.4. Santral, periferik, kardiyovasküler, solunum sistemi ve diğer organlar bakımından intakt preparatlar

3. Deneysel hastalık modelleri

     3.1 Diyabet

     3.2 Nefrotoksisite

     3.3 Kardiyak iskemi-reperfüzyon

     3.4. Deserebre, spinal ve omuriliği zedelenmiş (pithed) hayvan

 

FAR 505 SEMİNER                        özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi yap                                                                                

Farmakoloji ile ilgili güncel bir konunun sunulması.

 

FAR 506 SEMİNER                                                                                         

Farmakoloji ile ilgili güncel bir konunun sunulması.

FAR 507 Sinyal İleti Mekanizmaları                                            

 

Amaç

Endojen maddeler ve/veya ilaçlar ile oluşan reseptör aracılıklı ve aracılıksız hücre yanıtlarında yer alan sinyal ileti yolları ile ilgili bilgiler vermek ve klinik önemini tartışmak.

 

İçerik

 

  1. Sinyal ileti yollarının yapısı ve fonksiyonları

  2. Hücre membranında bulunan reseptörler ve sinyal ileti mekanizmaları

  3. Hücre içinde bulunan reseptörler ve sinyalleyici mekanizmalar

  4. G proteinleri

  5. İkinci haberciler

  6. Fosfolipazlar

  7. Fosfodiesterazlar

  8. Protein kinazlar

  9. İyon kanalları

10. Kalsiyum

11. Kalmodulin

12. Nitrik oksit

13. Apoptozis

14. Fizyopatolojik olaylarda sinyal ileti yollarındaki değişiklikler

15. Sinyal ileti olaylarının klinik önemi

 

FAR 508 OTONOM SİNİR SİSTEMİ FARMAKOLOJİSİ             özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi yap         

 

Amaç

 

Otonom sinir sistemi ile ilgili anatomik, fizyolojik ve patofizyolojik temel bilgileri vermek, bu sistemi etkileyen ilaçların fizyolojik ve farmakolojik etkileri, etki mekanizmaları, tedavide kullanımları, yan ve toksik etkileri, kontrendikasyonları, ilaç-ilaç ve ilaç-besin ilaç-hastalık etkileşmeleri ile ilgili bilgi vermek.

 

İçerik

1. Otonom sinir sistemi farmakolojisine giriş

2. Kolinerjik sistem üzerine etkili ilaçlar

3. Adrenerjik sistem üzerine etkili ilaçlar

4. Otonom sinir sistemi gangliyonlarını etkileyen ilaçlar

 

FAR 509 KARDİYOVASKÜLER SİSTEM FARMAKOLOJİSİ              özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi yap

 

Amaç

Kardiyovasküler sistem ile ilgili anatomik, fizyolojik ve patofizyolojik temel bilgileri vermek, bu sistemi etkileyen ilaçların fizyolojik ve farmakolojik etkileri, etki mekanizmaları, tedavide kullanımları, yan ve toksik etkileri, kontrendikasyonları, ilaç-ilaç ve ilaç-besin ilaç-hastalık etkileşmeleri ile ilgili bilgi vermek. Kalp, akciğer izolasyon tekniklerini göstermek ve kardiyovasküler sistemle ilgili ilaçları etki mekanizmaları açısından incelemek.

 

İçerik

  1. Kardiyovasküler sisteme giriş

  2. Su-elektrolit ve asit-baz dengesini etkileyen ilaçlar

  3. Diüretikler

  4. Antihipertansifler

  5. Periferik vazodilatörler

  6. Antianjinal ilaçlar

  7. Konjestif kalp yetmezliği tedavisinde kullanılan ilaçlar

  8. Antiaritmik ilaçlar

  9. Hiperlipoproteinemilerin tedavisinde kullanılan ilaçlar

10. Hematopoietik ilaçlar

11. Antikoagülanlar, trombolitikler ve antitrombositer ilaçlar

12. Hemostatik ilaçlar

 

FAR 510 OtakoiDler                 özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi yap                                                              

 

Amaç

Farklı kimyasal yapılardaki otakoitleri tanıtmak, fizyolojik ve farmakolojik etkileri ile ilgili bilgiler vermek.

 

İçerik

1. Lokal Hormon Kavramı

2. Amin Yapılı Otakoitler : Sentezleri, Etkileri ve Fizyolojik Önemleri

3. Peptid Yapılı Otakoitler : Sentezleri, Etkileri ve Fizyolojik Önemleri

4. Eikozanoitler : Sentezleri, Etkileri ve Fizyolojik Önemleri

5. Endotel ve Epitel Kaynaklı Otakoidlerin Etkileri ve Fizyolojik Önemleri

 

FAR 511 Santral Sinir Sistemi FARMAKOLOJİSİ   özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi yap  

 

Amaç

Santral sinir sistemi ile ilgili anatomik, fizyolojik ve patofizyolojik temel bilgileri vermek, bu sistemi etkileyen ilaçların fizyolojik ve farmakolojik etkileri, etki mekanizmaları, tedavide kullanımları, yan ve toksik etkileri, kontrendikasyonları, ilaç-ilaç ve ilaç-besin ilaç-hastalık etkileşmeleri ile ilgili bilgi vermek.

 

İçerik

  1. Santral sinir sistemine giriş

  2. Genel anestezikler

  3. Lokal anestezikler

  4. Sedatif-hipnotik ve alkoller

  5. Antiepileptik ilaçlar

  6. İskelet kası gevşeticileri

  7. Parkinson hastalığının tedavisinde kullanılan ilaçlar

  8. Psikiyatrik hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar

  9. Santral sinir sistemi uyarıcıları

10. Antidepresanlar

11. Antipsikotikler ve Lityum

12. Opioit analjezikler

13. Nonsteroidal antienflamatuvar ilaçlar

 

FAR 512 Solunum Sistemi FARMAKOLOJİSİ                      özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi yap           

 

Amaç

Solunum sistemi ile ilgili anatomik, fizyolojik ve patofizyolojik temel bilgileri vermek, bu sistemi etkileyen ilaçların fizyolojik ve farmakolojik etkileri, etki mekanizmaları, tedavide kullanımları, yan ve toksik etkileri, kontrendikasyonları, ilaç-ilaç ve ilaç-besin ilaç-hastalık etkileşmeleri ile ilgili bilgi vermek.

 

İçerik

1. Solunum sistemi ile ilgili temel kavramlar

1.1. Solunum hacmi ve kapasitesi

1.2. Sürfaktan

1.3. Solunumun mekaniği

1.4. Solunum yolu direnci

1.5. Solunum regülasyonu

2. Antitussifler, ekspektoranlar ve mukolitik ilaçlar

3. Sürfaktanlar

4. Solunum gazlarının farmakolojik etkileri

5. Solunumu stimüle eden ilaçlar

6. Astım ve tedavisinde kullanılan ilaçlar

 

FAR 513 Kemoterapötikler  özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi yap                                                                            

 

Amaç

Kemoterapi ile ilgili tanımları vermek, kemoterapötiklerin sınıflandırılması, etki mekanizmaları, farmakolojik etkileri, profilaktik kullanımları ve uygun kemoterapötik seçimi ile ilgili bilgiler vermek, çeşitli enfeksiyöz ve immünolojik hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçların farmakolojik etkileri, etki mekanizmaları, tedavide kullanımları, yan ve toksik etkileri, kontrendikasyonları, ilaç-ilaç ve ilaç-besin ilaç-hastalık etkileşmeleri ile ilgili bilgi vermek.

 

İçerik

  1. Kemoterapötiklere giriş

  2. Beta-laktam antibiyotikler

  3. Makrolid ve linkozamitler

  4. Tetrasiklinler

  5. Amfenikoller

  6. Aminoglikozitler

  7. Florokinolonlar (DNA-jiraz inhibitörleri)

  8. Sülfonamitler

  9. Dar spektrumlu antibiyotikler

10. Üriner sistem antiseptikleri

11. Tübeküloz ve lepra tedavisinde kullanılan ilaçlar

12. Protozoal hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar

13. Helmintlere karşı kullanılan ilaçlar

14. Ektoparazitlere karşı kullanılan ilaçlar

15. Antiviral ilaçlar

16. Antifungal ilaçlar

17. Antiseptik ve dezenfektanlar

18. Antineoplastik ilaçlar

19. İmmün sistem üzerine etkili ilaçlar

 

FAR -514 Advers İlaç Reaksiyonları             özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi yap                                             

 

Amaç

Advers ilaç reaksiyonlarının tarihçesi ve epidemiyolojisi ile ilgili bilgiler vermek, advers ilaç reaksiyonlarını tanımlamak, sınıflandırmak ve mekanizmalarını incelemek, çeşitli sistemlerde hücre/organ düzeyinde ortaya çıkan advers ilaç reaksiyonları ile ilgili bilgiler vermek, bu reaksiyonların klinik önemini tartışmak.

 

İçerik

  1. Tarihçe

  2. Epidemiyoloji

  3. Advers ilaç reaksiyonlarının mekanizmaları

  4. Advers ilaç reaksiyonlarının belirlenmesi yöntemleri

  5. Kromozom bozuklukları

  6. Fötüs ve infant ile ilgili bozukluklar

  7. Kalp ile ilgili bozukluklar

  8. Periferik damar sistemi ile ilgili bozukluklar 

  9. Solunum sistemi ile ilgili bozukluklar 

10. Gastroentestinal sistem ile ilgili bozukluklar

11. Karaciğer ile ilgili bozukluklar

12. Böbrek ile ilgili bozukluklar 

13. Endokrin sistem ile ilgili bozukluklar

14. Metabolizma ile ilgili bozukluklar

15. Kas, kemik ve bağ dokusu ile ilgili bozukluklar 

16. Deri ile ilgili bozukluklar

17. Nörolojik bozukluklar

18. Göz ile ilgili bozukluklar

19. Kulak, burun ve boğaz ile ilgili bozukluklar

20. Psikiyatrik bozukluklar

21. Kan hücreleri ve hemostaz ile ilgili bozukluklar  

22. Neoplastik bozukluklar

23. İlaç alerjisi

24. Radyolojik kontrast maddeler ile oluşan toksisite

25. Isı düzenlenmesi ile ilgili bozukluklar 

26. Obstetrik ve jinekolojik bozukluklar

27. İlaç ile oluşan seksüel disfonksiyon

28. İlaçların maskeleyici etkileri

29. İlaç etkileşmelerinin klinik önemi

 

FAR 515 Endokrin Sistem Farmakolojisi                     özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi yap            

 

Amaç

Endokrin sistem ile ilgili anatomik, fizyolojik ve patofizyolojik temel bilgileri vermek, bu sistemi etkileyen ilaçların fizyolojik ve farmakolojik etkileri, etki mekanizmaları, tedavide kullanımları, yan ve toksik etkileri, kontrendikasyonları, ilaç-ilaç ve ilaç-besin ilaç-hastalık etkileşmeleri ile ilgili bilgi vermek.

 

İçerik

1. Endokrin sistem farmakolojisine giriş

2. Hipotalamus ve adenohipofiz hormonları

3. Tiroit hormonları ve antitiroit ilaçlar

4. Adrenokortikotropik hormon ve sürrenal korteks hormonları

5. Gonadal hormonlar ve ilgili ilaçlar

6. İnsülin, oral hipoglisemik ilaçlar, glukagon

7. Kalsiyum homeostazını etkileyen ilaçlar

8. Uterus motilitesini etkileyen ilaçlar

 

FAR 516 Bilimsel Sunu ve Yazım TEKNİKleri          özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi yap                   

 

Amaç

Belli bir konuda derlenmiş bilginin veya araştırma sonuçlarının bilimsel bir dergide yayınlanması veya seminer, sempozyum, panel ve konferans gibi aktivitelerde sunumu ile ilgili olarak yapılacak hazırlıklar ile ilgili bilgiler vermek.

 

İçerik

1. Literatür tarama ve gerekli bilginin derlenmesi

2. Özet hazırlanması

3. Yazılı bildiri (poster/slayt) hazırlanması

4. Sözlü bildiri hazırlanması

5. Araştırma makalesi hazırlanması

6. Derleme makalesi hazırlanması

7. Etik kurallar

8. Sunu malzemelerini verimli kullanma

 

FAR 517 Proje hazırlama teknikleri                                                         

 

Amaç

Bir araştırma projesininin hazırlanması ile ilgili teknikler hakkında bilgiler vermek.

 

İçerik

1. Araştırmanın planlanması

2. Çalışma protokollerinin belirlenmesi

3. Projenin takvimlendirilmesi

4. Bütçenin belirlenmesi

5. Proje önerisi yazımı

6. Proje devam ederken yapılması gerekenler

7. Proje ara ve kesin raporlarının yazımı

8. Etik kurallar

 FAR 700 TEZ DANIŞMANLIĞI özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi yap

FAR 7XX UZMANLIK ALAN DERSİ

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Mayıs 2024
P S Ç P C C P
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031