Fizik Özel Ders

Lisans Dersleri Print E-mail

03 101 Genel Kimya özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,proje,kimya özel ders,kimya dönem ödevi 4 0 4

Bu temel Kurs Metrik sistemlerini, atomik teoriye girişi, stekiometriyi, kimyasal formülleri ve kimyasal eşitlikleri, kimyasal reaksiyonları, gaz hali termokimyasını, atomun kuantum teorisini ve elektronik şeklini içerir.

03 105 Genel Fizik özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,proje,kimya özel ders,kimya dönem ödeviI 4 0 4

Vektörler, düz bir çizgi boyunca ve bir düzlem içinde hareket, Newton yasası ve uygulaması, iş ve enerji,itme ve momentum, çarpışmalar,dönme kinematik ve dinamikleri, güç ve açısal momentum, atalet momenti ve katı cisimlerin dinamiği.

03 106 Genel Fizik özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,proje,kimya özel ders,kimya dönem ödeviII 4 0 4

Elektrik yükleri, elektrik potansiyeli, iletkenler ve yalıtkanlar,kapasitans,direnç elektromotif kuvveti ve doğru alım devreleri, manyetik alan ve ilgili kuvvetleri, akımla üretilen manyetik alan, Faraday’ın kuralı ve elektromanyetik indüksiyon.

03 109 Kalkulus I özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,proje,kimya özel ders,kimya dönem ödevi 4 0 4

İlişkiler,Fonksiyonlar, Aralıklar, trigonometrik ve ters trigonometrik fonksiyonlar, limit ve devamlılık, türevler ve uygulamaları, orta değer teoremi, L’Hospital’in kuralı, logaritmik ve üssel fonksiyonlar.

03 110 Kalkulus II özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,proje,kimya özel ders,kimya dönem ödevi 4 0 4

İntegral, integral alma teknikleri, integralin uygulaması,ark uzunluğu, ve yüzey alanı, diziler, uygunsuz integraller, seriler, yakınsama testleri, Power serileri, Taylor serileri.

03 111 Okuma ve Yazma Becerilerinin Geliştirilmesi I özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,proje,kimya özel ders,kimya dönem ödevi 3 0 3

Cümlelerin anlamlarını tahmin etme, ana fikir, sonuç çıkarma, paragraf düzenleme, özet yazma, temel okuma tecrübeleri, serbest okuma aktiviteleri.

03 112 Okuma ve Yazma Becerisini Geliştirme II 3 0 3
özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,proje,kimya özel ders,kimya dönem ödevi
Rapor yazma, taslak çıkarma, giriş, sonuç, rapor başlığı, model raporlar.

03 113 Türkçe I özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,proje,kimya özel ders,kimya dönem ödevi 2 0 2

Dil, yeryüzündeki diller ve dillerin sınıflandırılması, Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, Türk dilinin tarihi devirleri ve gelişmesi, Türk yazı dilinin tarihi gelişmesi, Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları, dil bilgisi, ses bilgisi, Türkçe’deki sesler, Türkçe’deki seslerin sınıflandırılması, seslerin birleşmesi, Türkçe’nin ses özellikleri, Türkçe’deki kelimelerin ses yapısı, söz ezgisi, imla ve noktalama, Türkçe kelimelerin şekil yapısı, kelime yapımı

03 114 Türkçe II özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,proje,kimya özel ders,kimya dönem ödevi 2 0 2
Anlam ve görev bakımından kelimeler, kelime tahlili, kelime grupları, cümle, cümle tahlili, sözlü ve yazılı anlatım, anlatım bozukları, anlatım bozuklarının giderilmesi.

03 122 Genel Kimya II 4 2 5

03 101’in devamı, iyonik ve eşdeğerli bağlanma, Moleküler geometri, bağlanma teorisi, sıvılar ve katılar, çözeltiler, reaksiyon hızları Kimyasal denge, asitler ve bazlar.

03 151 Genel Kimya Laboratuvarı I 0 4 2
özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,proje,kimya özel ders,kimya dönem ödevi
Laboratuar tekniklerine giriş, özelliklerine göre maddeleri tanımlama, belirli oranlar yasası, bazı elementlerin alev spektrumları, katıların yoğunlukları, sıvilar ve katılar, Kristal bileşiğin formülünü belirleme, metalin eş kütlesi, metal öz ısı tayini gazlar ve yükseltgenme indirgenme reaksiyonları

03 152 Genel Kimya Laboratuarı II 0 4 2
özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,proje,kimya özel ders,kimya dönem ödevi
Çözeltiler, donma noktası alçalımından molekül kütlesi bulma, elektrokimyasal piller,reaksiyon hızını ve derecesinin hesaplanmasını içeren kimyasal kinetikler, reaksiyon hızına ısının etkisi, kimyasal denge ve çözünürlük çarpımının hesaplanması, seyrelme ısısının ve nötralizasyon ısısının hesaplanması, pH ve indikatörler, asit-baz titrasyonları, kordinasyon bileşikleri, anyonların ve katyonların nitel analizleri, organik bileşikler.

03 155 Fizik Laboratuvarı I 0 4 2
özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,proje,kimya özel ders,kimya dönem ödevi
Bölüm I : Genel fizik laboratuarının amaçları, laboratuar yönlendirmeleri, deneysel hatalar, anlamlı ifadeler ölçümleri kaydetme, hataların birleşimi, hava tablosu. Bölüm II, hataların ölçümü ve grafikler, sabit hızla düz bir çizgi üzerindeki hareketin analizi, bir düzlem içinde hareket ve sabit bir ivme ile düz çizgi hareketi, Newton’un hareket yasası ve atwood makinasıyla uygulanması, dönel hareket.

03 156 Fizik Laboratuarı II 0 4 2

Faraday buz pili ve yük üretimi, avometre ve voltaj kaynağının nasıl kullanıldığı, avometrenin eylemsiz direncinin hesaplanması, Ohm yasası ve Kirchoof’un kuralı, dirençlerin seri ve paralel bağlanması, buğday taşı köprüsü, eşpotansiyel ve elektrik alan çizgileri, kapasitörlerin paralel ve seri birleşimleri, RC devreleri.

özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,proje,kimya özel ders,kimya dönem ödevi
03 201 Analitik Kimya I 3 0 3

Bu ders, Analitik Kimya’da hesaplamalar, kimyasal analizlerde hatalar, kimyasal analizlerde rastgele hatalar, istatistiksel veri yorumlaması, örnekleme, standardizasyon ve kalibrasyon, kimyasal denge, elektrolitlerin kimyasal denge üzerine etkileri, gravimetric analiz metotları konularını içermektedir.

03 202 Analitik Kimya II 3 0 3
özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,proje,kimya özel ders,kimya dönem ödevi
Bu ders, 201 dersinin devamıdır. Kompleks sistemler için denge hesaplamaları, titrimetrik metotlar, çöktürme titrasyonları, nötralizasyon titrasyonları, kompleks asit/baz sistemleri için titrasyon eğrileri, nötralizasyon titrasyonlarının uygulamaları, kompleks oluşturma titrasyonları ve reaksiyonları, elektrokimya, oksitleme/indirgeme titrasyonlarının uygulamaları konularını içermektedir.

03 211 Atatürk İlkeleri I 2 0 2
özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,proje,kimya özel ders,kimya dönem ödevi
Halifeliğin kaldırılışı, eğitim, kültür, sosyal ve ekonomik, hukuk alanda yapılan yeniliklerle çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin oluşturulması, Cumhuriyet’in temel nitelikleri; Cumhuriyetçilik, laiklik, halkçılık, devletçilik, inkilapçılık, milliyetçilik ve bütünleyici ilkeler. 1923-1938 döneminde Türk dış politikası, II.Dünya Savaşı ve sonuçları.

03 212 Atatürk İlkeleri II 2 0 2
özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,proje,kimya özel ders,kimya dönem ödevi
A.İ.İ.T. dersini okumanın amacı, İnkilap ve benzeri kavramlar, Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılışını hazırlayan sebepler, I.Dünya Savaşı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasını hazırlayan nedenler, Mondros Mütarekesi ve sonrasında Anadolu’nun işgali üzerine başlayan ulusal uyanış, Atatürk’ün kişiliği ve Samsun’a çıkış, Milli Mücadeleye hazırlık dönemi (kongreler, T.B.M.M.’nin açılışı) ve savaşlar dönemi, saltanatın kaldırılması, Lozan Antlaşması, Cumhuriyet’in İlanı.

03 213 Anorganik Kimya I 4 0 4

Anorganik moleküllerin ve katıların elektronik yapısı, molekülde kimyasal bağlanma, simetriye giriş, Bronsted ve Lewis asit ve bazları.özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,proje,kimya özel ders,kimya dönem ödevi

03 214 Anorganik Kimya II 4 0 4

Geçiş elementlerinin kordinasyon kimyası, kordinasyon birleşiklerinde kimyasal bağlanma, organometalik kimya, ana grup ve geçiş elementlerinin tanımlayıcı kimyası, inorganik sistemlerin reaksiyonları ve reaksiyon mekanizmaları.

03 215 Okuma ve Yazma Becerisini Geliştirme özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,proje,kimya özel ders,kimya dönem ödeviIII 3 0 3

Bu dersin amacı, İngilizce Hazırlık eğitimi sonrası ikinci sınıftaki öğrencilerin İngilizce akademik yazma becerilerini geliştirmek ve ihtiyaç duyacakları İngilizce sözlü ifade yeteneklerini ilerletmektir.Öğrencilere dönem boyunca hem alanları ile hem de güncel konulu makaleler verilmektedir. Derslerde ise söz konusu makaleler derinlemesine incelenmekte ve öğrencilerden makalelere karşı olan tutumları yazılı ve sözlü olarak istenmektedir.

özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,proje,kimya özel ders,kimya dönem ödevi

03 216 Okuma ve Yazma Becerisini Geliştirme IV 3 0 3

Bu ders, Okuma ve Yazma Becerileri III dersinin ikinci dönem uzantısı olup, belirli bir düzeye erişmiş öğrencilerin akademik yazma becerilerini; gerçek ve fikir yazılarını ayırt etme, başka kaynaklardan alınan bilgileri değerlendirme, farklı kaynaklardan alıntı yapma, derslerde derinlemesine araştırark ve ilk dönem kazandıkları sunum becerilerini de uygulayarak geliştirmeyi amaçlamaktadır.

özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,proje,kimya özel ders,kimya dönem ödevi
03 221 Analitik Kimya I 4 0 4

Bu ders, Analitik Kimya’da hesaplamalar, kimyasal analizlerde hatalar, kimyasal analizlerde rastgele hatalar, istatistiksel veri yorumlaması, örnekleme, standardizasyon ve kalibrasyon, kimyasal denge, elektrolitlerin kimyasal denge üzerine etkileri, gravimetric analiz metotları konularını içermektedir.

03 223 Organik Kimyaya özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,proje,kimya özel ders,kimya dönem ödeviGiriş 3 0 3

Organik bileşiklerin adlandırılması ağırlıklı, temel organik kimya. Yapı ve özellik ilişkisi, bağlanmalar, Lewis yapısı, rezonans yapısı, organik tepkimelerde asit-baz kavramı, fonksiyonel gruplar, organik bileşiklerin temel özellikleri, stereokimya ve nükleofilik yerdeğiştirme ve ayrılma tepkimeleri.

03 224 Kuantum Kimyasına Giriş 3 0 3özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,proje,kimya özel ders,kimya dönem ödevi

Parçacık-dalga ikiliği, tek boyutlu kutudaki parçacık, maddenin dalga karekterinden kaynaklanan belirsizlik, tek boyutlu Schrödinger dalga eşitliği ve uygulamaları, dönel hareketler. Hidrojen atomu

03 251 Analitik Kimya Laboratuarı I 0 4 2

Analitik Kimya laboratuarı tekniklerine giriş ve anyonların ve katyonların nitel analizi.

özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,proje,kimya özel ders,kimya dönem ödevi

03 252 Analitik kimya Laboratuarı II 0 4 2

Çökeltme nötralizasyonunun uygulaması, kompleks oluşturma, yükseltgenme/ indirgenme titrasyonları, gravimetrik analiz.

03 253 Anorganik Kimya Laboratuarı I 0 4 2

Bir gruptaki maddelerin reaksiyonları,acit-baz, yükseltgenme/indirgenme titrasyonları, ve oksitlerin genel kimyasal özellikleri, tuzlar, asitler ve bazlar.özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,proje,kimya özel ders,kimya dönem ödevi

03 254 Anorganik Kimya Laboratuarı II 0 4 2

Anorganik, organometalik ve kordinasyon bileşiklerinin sentezi,saflaştırma ve karakterizasyonunda modern tekniklerin kullanılması özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,proje,kimya özel ders,kimya dönem ödevi

03 301 Organik Kimya I 4 0 4

Kimyasal reaksiyonların çalışılması ve alkanların, alkenlerin, alkinlerin, alkol ve eterlerin araştırılması, organik moleküllerin stereokimyası ve temel özellikleri özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,proje,kimya özel ders,kimya dönem ödevi

03 302 Organik Kimya II 4 0 4

03 301’in devamı, Aromatik bileşiklerin Aldehitlerin, Ketonların, Karboksilik asitlerin ve türevlerinin, aminlerin, karbonhidratların detaylı olarak çalışılması.
özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,proje,kimya özel ders,kimya dönem ödevi

03 303 Fiziko Kimya özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,proje,kimya özel ders,kimya dönem ödeviI 4 0 4

Termodinamiğe kısa giriş, termodinamiğin birinci kanunu, termodinamiğin ikinci kanunu, bir reaksiyonun standart termodinamik fonksiyonları, ideal gaz karışımlarında reaksiyon dengesi ve gerçek gazlar.

03 304 Fiziko Kimya II özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,proje,kimya özel ders,kimya dönem ödevi 4 0 4

Tek bileşikli faz dengeleri, Çözeltiler, İdeal olmayan sistemlerdeki reaksiyon dengeleri,Çok bileşikli faz dengeleri,elektrokimyasal sistemler,reaksiyon kinetikleri.

03 307 Kimya ve Işık özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,proje,kimya özel ders,kimya dönem ödevi 3 0 3

Elektromanyetik radyasyonun özellikleri, radyasyonun maddeyle etkileşmesi, dışarı verme spektrumları, ultraviyole ve görünür radyasyon, kızılötesi emme, Nükleer manyetik rezonansın teorisi, florasansın teorisi,X-ışını kırınımının prensipleri, kütle spektrometrisinin prensipleri.

03 309 Kimyada Bilgisayar Uygulamaları I 2 2 3

Kimyada bilgisayar uygulamaları, programlama ve algoritmik problem çözümü.

03 311 Metallerin Kimyası 3 0 3
özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,proje,kimya özel ders,kimya dönem ödevi
Metallerin Kimyasal ve fiziksel özellikleri, doğadaki metallerin maden cevherleri, metallerin üretiminde kullanılan metotlar, üretim, özellikler, alkalin,geçiş ve diğer metallerin bileşikleri ve kullanımı.

03 316 Kimyada Bilgisayar Uygulamaları özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,proje,kimya özel ders,kimya dönem ödeviII 2 2 3

Internet uygulamaları, kimyasal verileri kullanma, kimya web sitelerinin tanıtımı,Analitik kimyadahesaplamalar, titrasyonlar,verilerin istatistiksel değerlendirmeleri,çözücü özütlemesi, çok basamaklı işlemler.

03 318 Ametallerim Kimyası 3 0 3
özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,proje,kimya özel ders,kimya dönem ödevi
Hidrojen ve onun kimyasal özellikleri, Bileşiklerin üretimi, boron ve karbon gruplarının elementleri, nitrojen ve oksijen grubu elementleri, halojenler ve soygazlar.

03 320 Kordinasyon Kimyası 3 0 3
özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,proje,kimya özel ders,kimya dönem ödevi
Kordinasyon bileşiklerinin yapıları, bağlanmaları, spektral özellikleri ve reaksiyonları.

03 322 Organik Kimyaya Giriş 3 0 3
özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,proje,kimya özel ders,kimya dönem ödevi
Organik bileşiklerin incelenmesi, reaksiyon mekanizmalarının çalışılması, çeşitli fonksiyonel grupların karekteristik reaksiyonları ve sentezleri, stereokimya da kurs kapsamındadır.

03 326 Organik Spektroskopi özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,proje,kimya özel ders,kimya dönem ödevi 3 0 3

Bu dersin amacı lisans düzeyinde öğrenim gören kimya öğrencilerine organik yapıların NMR, IR, Kütle, UV spektroskopisi yardımıyla aydınlatılması için belirli bir beceri kazanmalarını sağlamaktır. Spektroskopik yöntemlerin temel bilgileri verildikten sonra çeşitli organik bileşiklerin spektrumları alınarak birlikte değerlendirilmeleri ve yapı belirlenmesinde verilerin uygulamalı olarak bilgisayar programları da kullanılarak gerçekleştirilecektir.

03 341 Almanca Giriş I 3 0 3
özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,proje,kimya özel ders,kimya dönem ödevi
Selamlaşma, Kendisini ve Başkalarını tanıma,Kotlama,Telefon konuşması,Hesap,Meslek ve nereden geldiğini söyleme ve bunlara soru sorma,Nesneleri isimlendirme ve tanıtma,Fiyatları anlatma ve not etme yöntemi, Yemek alışkanlıklarını tanıtma, Masada övgü ve Reklam, Gıda alışverişi, yol gösterme, Bilgi almak için ricada bulunmak, Sözleşme, Kart yazma,

03 342 Almanca Giriş II 3 0 3
özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,proje,kimya özel ders,kimya dönem ödevi
Evi tanıtma, Evdeki nesneleri izah etme, Yasaklar hakkında bilgi vermek, Arkadaşlara kart yazma, Şikayetleri izah etme, Öneri verme ve başkalarına iletme, Birisine bir şey için yol sorma, Red etme, Emin olmak, İş mukavelesi yapmak, Ne olduğunu anlatma, Yerleri tanıtma, Yolu tarif etme, Avantaj ve dez avantajları saymak, Arzularını dile getirme, Hediye önerisi yapmak ve bunları değerlendirmek, Davetiye yazmak, Alış-veriş istekerini dile getirmek, Biyografiyi tanıtma ve yapmak, Geokrafik tanıtma yapmak, yol sormak, Tarih

03 351 Organik Kimya Laboratuarı I özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,proje,kimya özel ders,kimya dönem ödevi 0 4 2

Kursun amacı öğrencilere organik bileşiklerin sentezlerini ve karektarizasyonu için gerekli olabilecek laboratuar tekniklerini göstermek., erime noktası tayini ve gerekli aparatlar, basit, buhar ve vakum distilasyonu,sıvı-sıvı özütlemesi, kristallendirme, organik çözeltileri kurutma, kromatografik yöntemler, ince-tabaka ve kolon kromatografisi.

03 352 Organik Kimya Laboratuarı II 0 4 2
özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,proje,kimya özel ders,kimya dönem ödevi
Deneyler, organik bileşiklerin sentezini ve fiziksel ve spektrometrik metotlarla karektarizasyonunun yapılabilmesi için rehberlik eder.Aynı zamanda deneyler yükseltgenme, indirgenme, esterleştirme, ester hidrolizi, yoğunlaştırma, tekrar düzenleme gibi tipik reaksiyonlarıda içerir.

03 353 Fiziko Kimya Laboratuarı I 0 4 2
özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,proje,kimya özel ders,kimya dönem ödevi
Deneyler molekül ağırlığı, nötralizasyon ısısı, çözünürlüğün ısıya bağlilığı, çözünürlük entalpisi, buharlaşma entalpisi, kısmi molar nicelikler, akışkanlık sabiti, buhar basıncının sıcaklıkla bağlantısı ve sıvı karışımların kaynama eğrileri.

03 354 Fiziko Kimya Laboratuarı II özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,proje,kimya özel ders,kimya dönem ödevi 0 4 2

Karışmayan sistemlerin çözünürlük eğrileri, iki katılı bileşiklerin erime diyagramları, saf sıvıların yüzey gerilimleri, sıvının kömür yüzeyine soğurması, zayıf asitin çözünme sabiti, etil asetat hidrolizinin hız sabiti, sukrozun çevirme oranı, elektromotif kuvvetin sıcaklığa bağlı oluşu ve gümüş klorürün çözünürlüğü, Klor iyonlarının transfer numaraları.

03 403 Polimer Kimyasına Giriş 3 0 3

Makromoleküler bilimin tarihi, polimer biliminin temel içerikleri, doğadaki polimerler, sentetik polimerler,reçineler, plastikler, polimer kompozitleri, homo ve blok kopolimerleri.

03 404 Endüstriyel özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,proje,kimya özel ders,kimya dönem ödeviKimya 3 0 3

Kimyasal işlemler, Kimyacıların ve kimya mühendislerinin işi, su arıtması ve çevre koruması, enerji, yakıtlar, soğutma, kömür kimyasalları, yakıt gazları, endüstriyel gazlar, seramik ve cam endüstrisi, çimento, petrokimyasallar,yağlar, sabun ve deterjanlar, kağıt endüstrisi.

03 407 Organometallik Kimyaya Giriş 3 0 3

Metal karbon bağı oluşumu, ana grup elementlerinin organometallik bileşikleri, geçiş elementlerinin organometalik bileşikleri, organometalik bileşiklerin hazırlanması ve reaksiyonları, ferrosen ve ilgili bileşikleri, metal karboniller ve türevleri.

03 408 Endüstiyel Kimya Labaratuarı 0 4 2

Su sertliği tayini, kömürdeki kül ve kükürt miktarı,cevherlerden boron kimyası, petrol ürünlerinin damıtma aralıkları ve yanma noktaları, yağ analizleri.

03 411 Yüzey ve Kolloid Kimyasına Giriş 3 0 3
özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,proje,kimya özel ders,kimya dönem ödevi
Dağıtım sistemlerinin kinetik özellikleri, arayüzey fenomenası, koloidlerin elektriksel ve optiksel özellikleri, jellerin özellikleri,emülsiyon ve köpükler.

03 412 Fotokimyaya Giriş 3 0 3

Uyarılmış molekül, enerji seviyeleri arasında geçiş, uyarılmış moleküllerin kimyası, organik fotokimyası, inorganik fotokimyası.

03 413 Biyokimya I 2 2 3

Biokimyasal reaksiyonlara termodinamik bakış açısı, metabolizmaya giriş, enzimler, karbonhidratlar ve metabolizmaları.Laboratuar çalışması genel biyokimya tekniklerinin uygulamasını içerir.

03 414 Çevre Kimyası 3 0 3

Hayatın içindeki kimya,atmosfer kimyası, jeokimya, hidrokimya, toprak kimyası, çevre kirliliği.

03 415 Biyolojik Aktiviteye Sahip Bileşiklerin Organik Kimyası 3 0 3

özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,proje,kimya özel ders,kimya dönem ödeviBiyolojik ve sentetik açıdan önemli moleküllerin sentezlerinin anlatımı. Steroidler,alkoloidler, prostaglandinler, b-laktamlar,tetrasiklinler

03 416 Biyokimya II 2 2 3

Amino asitler ve proteinler ve onların metabolizmaları, nükleik asitler ve onların metabolizmaları, porfrinler, biyoelementler, vitaminler ve hormonlar. Labaratuar çalışması genel biokimya tekniklerinin uygulamasını içerir.

03 417 Seramiklerin Kimyası 3 0 3

Seramiklerin sınıflandırılması, hammaddelerin prensipleri: kil, silika, kilin, kaolinin,silikanın deneysel incelenmeleri, DTA analizleri, seramik çamurunun hazırlanması, çaurun ısıtılıp kurutulması, seramiğin kabartılma metotları, seramik meteryallerinin parlatılması.

03 418 İleri Analitik Teknikleri 3 0 3
özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,proje,kimya özel ders,kimya dönem ödevi
Seçilen konuların deneysel tekniklerle birlikte çalışılması, aktivasyon ve radyokimyası, X-Işını florasansı, sürekli analiz-akış püskürtme analizi.

03 419 Katalizlere giriş 3 0 3özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,proje,kimya özel ders,kimya dönem ödevi

Genel prensipler, homojen katalizler, heterojen katalizler, katalitik dönüşüm, katalitik reaksiyonlara bazı örnekler, hidroformulasyon, ekleme,soyutlama, olefin metatezi.

03 420 Nükleer ve Radyo Kimyaya Giriş 3 0 3
özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,proje,kimya özel ders,kimya dönem ödevi
Radyoaktif uzama ve bozunma, radyasyonun maddeyle etkileşimi, radyasyon tayini ve ölçümü.Radyasyon güvenliği ve tedbirleri,kimyasal uygulamalarda kopyalama, radyoanalitiksel teknikler ve uygulamaları.

03 421 Endüstriyel Kimyasal Hesaplamalar 3 0 3

Birimler, boyutlar ve çevrimleri,seçilen konuların stokiometrik hesaplamalara uygulanması, enerji dengeleri, madde dengeleri, bileşik madde ve enerji dengeleri.

03 423 Moleküler Spektroskopiye Giriş 3 0 3
özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,proje,kimya özel ders,kimya dönem ödevi
Spektroskopinin temel içeriği, dönel, titreşimsel ve elektronik geçiş spektrumlarının temelleri, seçim kurallarının içeriği, temel manyetik rezonans ( NMR ve ESR)

03 424 Atomik ve Moleküler Yapı 3 0 3
özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,proje,kimya özel ders,kimya dönem ödevi
Hidrojenik atomların yapıları ve spektrumları, çok elektronlu atomların yapıları, compleks atomların spektrumları, hidrojen molekül iyonu, diatomik ve poliatomik moleküllerin yapıları, delokalize sistemler.

03 425 Enstrümental Analiz 3 0 3
özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,proje,kimya özel ders,kimya dönem ödevi
Kütle spektroskopisi, atomik spektrometri,( atamic yayılım, atomic emme, atomik florosans) atomik kütle spektrometrisi, kromatografi-kütle spektrometresi.( gaz romatografisi-kütle spektrometrisi/ GC-MS, sıvı kromatografisi-kütle spektrometrisi/LC-MS),istatşistikler.( sinyal / gürültü oranı, hassaslık) Spektroskopiye, elektrokimyaya ve kromatografiye dayalı enstrumental teknikler, X-Işını metotları, kondaktometrik ve potansiyometrik metotlar, gaz kromatografisi, kolon, kağıt ve ince tabaka kromatografisi.

03 426 Katı Hal Kimyasına Giriş 3 0 3

Katılar, katılarda bağlanma,bant teorisi, kafes kısımları, katıların elektriksel özellikleri, metal iletkenliği,süper iletkenlik, yarıiletkenlik, iyonik iletkenlik,katıların manyetik ve optiksel özellikleri.

03 427 Enstrümental Analiz Laboratuarı 0 4 2

Moleküler ve Atomik Spektroskopi,kromatografi,elektroanalitik teknikler.

03 428 Saf Madde ve Karışımların Termodinamikleri 3 0 3

Moleküler durumun dağılımı, iç enerji ve düzensizlik, kononik kısım fonksiyonu, nükleer istatistikler ve dönel durumlar.

03 430 Organik Laboratuar Teknikleri 3 0 3
özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,proje,kimya özel ders,kimya dönem ödevi
Organik laboratuar düzenekleri, cam malzemeleri, çözücüler ve reaksiyon karışımlarının ısıtılma metotları, süzme, kristallendirme, katıları saflaştırma,erime noktası, saflık indeksi, özütleme, kurutucu ajanlar, kaynama noktaları,eşkaynarlar, damıtma teknikleri, manometreler ve basınç ölçme, kolon kromatografisi, ince tabaka kromatografisi, gaz kromatografisi,süblimasyon, sodyum matalini kullanabilme, polarimetre,refraktometre, spektroskopik analiz için madde hazırlama,litaratür için rehberlik etmek.

03 431 Araştırma projesi I 2 2 3

Seçilen bir konuda teoric ve deneysel araştırma. Lisans projesi bir fakülözel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,proje,kimya özel ders,kimya dönem ödevite üyesi gözetmenliğinde verilir.

03 432 Analitiksel Elektrokimya 3 0 3

Elektrot işlemlerine giriş,potansiyeller ve pilin termodinamikleri, elektrot reaksiyonlarının kinetikleri, yayılma ve göç etmeyle kütle transferi,kontrollü potansiyel mikro elektrot teknikleri, kontrollü akım mikro elektrot teknikleri,konveksiyon-hidrodinamik metotları kuvvetlendirilmesini içerem metotlar, yığın elektroliz metotları.

03 434 Organik Reaksiyonların İsimlendirilmesi 3 0 3

Baeyer-villiger yükseltgenmesi, Claisen yoğunlaştırması, tetrardüzenleme,Dieckmann yoğunlaştırması, Friedel-Crafts reaksiyonları,Grignard belirteçleri, Hell-Volhard-Zelinski reaksiyonları, Hoffman eliminasyonu, Kolbe reaksiyonu, Knoevenagel yoğunlaştırması, Mannich reaksiyonu, Perkin reaksiyonu,Reformatsky reaksiyonu, Sandmeyer reaksiyonu, Stork enamine reaksiyonu, Witting reaksiyonu.

03 436 Besin Kimyası 3 0 3

Karbonhidratların,lipitlerin ve proteinlerin kimyası, protein yapısı, amino asitlerin kimyasal reaktivitesi, katı yağ ve sıvı yağ eldesinin kimyası,mineraller, suda çözünen vitaminler, enzimler ve isimlendirmeleri,katkı maddeleri ve koruyucular, zehirli maddeler, besinlerin kimyasal analizleri.

03 438 Besinlerin Analitik Kimyası 2 2 3

Besin analizi için kullanılan tekniklerin prensipleri, Klasik metotlar,Enstrumantal metotlar,Deneysel Kısımlar;Lipitlerin, Karbonhidratların, Proteinlerin, Vitaminlerin ve Fosfor bileşiklerinin belirlenmesi, Pestisit atıkları, Antibiyotikler, çeşitli besin maddelerindeki mineral elementler. Önceden Alınması Gereken Ders: Besin Kimyası (436)

03 440 Araştırma projesi II 2 2 3

Seçilen bir konuda teorik ve deneysel araştırma. Lisans projesi bir fakülte üyesi gözetmenliğinde verilir.

03 442 Genel Biyokimya 3 2 4

Biyokimyanın temel prensiplerini içerir, hücrenin temel içerikleri, su bazlı sistemlere giriş, proteinlerin yapısı ve fonksiyonları,enzimler, karbonhidratlar,lipitler ve nükleik asitler Ayrıca biyomoleküllerin metabolik reaksiyonları üzerinde ve genetik informasyonu taşımaları üzerinde tartışılacak.
Önceden Alınması Gereken Ders: Organik Kimya

03 444 Protein Biyoteknolojisi 3 0 3

Genel olarak enzimlerin özellikleri ve endüstride kullanılan enzimlerin özellikleri, büyük ölçekli üretim, genel prensipler, ürün izolasyonu, immobilize hücrelerin ve enzimlerin uygulaması da bu derste ele alınacaktır.

03 446 İlaç Metabolizması 3 0 3

Bu derste farmakolojiye molekülsel yaklaşılacaktır. İlaç-alıcı etkileşimleri,ilacın yapısal aktivite ilşkileri ,ilaç idaresi, nakletmesi, metabolizma ve boşaltma konuları işlenecektir.

03 448 Beslenme 3 0 3

Beslenme prensipleri ve temel içerikleri, enerji veren besinler ( karbonhidratlar, lipitler ve proteinler) enerji dengesi, kilo kontrolü, vitaminler ve mineraller, kaynakları,eksiklikleri, beslenmenin hayata uygulaması ve besin korunması tartışılacak olan konulardır.

03 450 Polimerlerin Organik Kimyası 3 0 3

Polimer ve polimerleşmenin temel prensiplerine giriş, monomer ve polimerlerin temel endüstriyel organik kimyası, polimer sentezlerinin organik reaksiyon mekanizması, bu reaksiyonlara yoğunlaştırma ile polimerizasyon ve zincirleme ile polimerizasyon örnek verilebilir.Bunun yanı sıra polimerler için katkı maddeleride işlenecektir.

03 458 Tıbbi Kimyaya Giriş 3 0 3

Bu kurs, ilaç dizaynı ve ilaçların vücuttaki etkileşimlerine ilgisi olan lisansüstü ve lisans öğrencilerini kapsar.Onun için ilaç kimyasında çalışacaklar için ilgilenmeleri gereken konulardır.Bölüm A:Tıbbi kimyanın temel prensipleri ve teknikleri,Etkili ilaç kullanımının gelişmesinde kullanılan teknikler ve araçlar. Kombinatoryal sentez ve tıp kimyasında bilgisayar kullanımı.Bölüm B.Tıp kimyasında özel konu alanları:Antibakteriyel ajanlar, Nicel Yapı-Aktivite İlişkisi.(QSAR).

özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,proje,kimya özel ders,kimya dönem ödevi

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Haziran 2024
P S Ç P C C P
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930