Girişimcilik ve İş Tasarımı Bitirme Tezi

girişimcilik eğitimi,
girişimcilik kursu,
girişimcilik ders notları,
girişimcilik kursları,
girişimcilik nedir,
uygulamalı girişimcilik eğitimi,
yönetim eğitimleri,
girişimcilik ve iş tasarımı,
GİRİŞİMCİLİK DERSİ
ÜNİTE -1
GİRİŞİMCİLİK VE GİRİŞİMCİNİN ÖZELLİKLERİ;
– Girişimcilik sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçişte önem kazanan olgulardan biridir.
– Girişimcilik insanın düşünsel emeğinin ekonomik değere dönüşmesidir.
– Girişimcilik kaynakların kontrol edilip edilmemesinden bağımsız olarak fırsatların yaratılması ve
takip edilmesine dönük süreçtir.
GİRİŞİMCİLİĞİ İLK TANIMLAYAN KİŞİLER;
Richard Cantillon; Girişimcilik tanımını 18. yüzyılda İLK KEZ yapan İrlandalı ekonomisttir.
Cantillon’a göre girişimci henüz belirginleşmemiş bir bedelle satmak üzere üretim girdilerini satın alan
ve kullanan kişidir. Bu tanımla girişimcinin RİSK alma vasfı öne çıkarılmıştır.
Baptise Say; Girişimcinin risk üstlenmesi kadar üretim girdilerine örgütlenme ve yönetme yeteneğine
sahip olması gerektiğini söylemiştir.
Schumpeter; Girişimcinin yenilikçi ve dinamik olma özelliğini ilk kez vurgulamış ve ekonomik
kalkınmada insan kaynaklarının yapı taşı olarak değerlendirmiştir.
Girişimci yaratıcı ve yıkıcı olmalıdır.

girişimcilik eğitimi,
girişimcilik kursu,
girişimcilik ders notları,
girişimcilik kursları,
kosgeb girişimcilik kursu,
girişimcilik nedir,
uygulamalı girişimcilik eğitimi,
yönetim eğitimleri,
girişimcilik ve iş tasarımı,

Schumpeter girişimciliği yenilik yaratma ve teknolojik buluşlarla açıklamaya çalışmıştır.
Yeni ürünler, yeni hizmetler, yeni süreçler, yeni arz kaynakları ve yeni pazarlardan bahsetmiştir.
GİRİŞİMCİLİK TANIMLARINDA KULLANILAN UNSURLAR;
1) Risk
2) Arbitraj (Ucuza alıp, başka pazarda pahalıya satmak.)
3) Sermayenin tedarik edilmesi.
4) Üretim faktörlerinin koordinasyonu.
Girişimci; Üretim faktörlerini bir araya getiren ve bundan KAR sağlamak isteyen kişidir.
GİRİŞİMCİNİN ÖZELLİKLERİ;
1) Organizasyon becerisine sahip,
2) Risk alabilen,
3) Atıl kapasiteyi değerlendirebilen,
4) Fırsatları gören ve değerlendirebilen
5) İhtiyatlı araştırmalar yapmaktan ziyade TETİKTE olması,
6) Değer yaratması,
7) Oyunun kuralını baştan yazması,
GİRİŞİMCİ TANIMLARINDA KULLANILAN UNSURLAR;
1) Yaratım süreci,

girişimcilik eğitimi,
girişimcilik kursu,
girişimcilik ders notları,
girişimcilik kursları,
kosgeb girişimcilik kursu,
girişimcilik nedir,
uygulamalı girişimcilik eğitimi,
yönetim eğitimleri,
girişimcilik ve iş tasarımı,

2) Çaba harcanması,
3) Risk
4) Getiri; Girişimcinin elde ettiği ödüllerdir.
Girişimcinin sağladığı en önemli ödül değer yaratmaktır.
Ekonomik alanda ise sağladığı en önemli ödül karlarını artırmaktır.
GİRİŞİMCİ DÜŞÜNCENİN BİLEŞENLERİ;
1) Yenilikçi ve Yaratıcı Olmak; Problemlere alışılmamış çözümler getirmeyi ifade eder.
2) Öncü Olma; Girişimci başkalarını takip etmek yerine kendi vizyonunu ortaya koyarak çabuk karar
vermelidir.
– 2 –
3) Risk Alma; Risk alma sürecinin belirleyicileri yaratma ve fırsat boyutu teknolojik değişimler, Pazar
yapısı, kamusal düzenlemeler gibi unsurlardır.
4) Rekabetçi Düşünce; Rekabetle birlikte daha ucuz ve daha kaliteli mal ve hizmetler piyasaya
sunulur. Ürün çeşitliliğinde artış sağlanır.
İşletmeler tüketici yönlü düşünmelidir.

girişimcilik eğitimi,
girişimcilik kursu,
girişimcilik ders notları,
girişimcilik kursları,
kosgeb girişimcilik kursu,
girişimcilik nedir,
uygulamalı girişimcilik eğitimi,
yönetim eğitimleri,
girişimcilik ve iş tasarımı,

Girişimci Yönetici Teknisyen
– Vizyon Sahibi – Planlamalar yapmak, – İş yapan, sorun çözen
– Hayalci – Problemleri çözmek, – Kolaya kaçan
– Değişim Ajanı – Organizasyon yapmak, – Bugünü yaşayan,
– Gelecekte yaşayan – Güven arayan – Mevcut durumla yetinen
– Olası fırsatları gören – Geçmişte yaşayan kişidir. kişi.
GİRİŞİMCİNİN SÜRECİ;
1) Fırsatların Belirlenmesi; Fırsatlar içsel yönetimden çok Pazar odaklı dışsal bir yönelimi gerektirir.
Yeni bir iş kurma düşüncesinin İLK ADIMI pazardaki açıkların belirlenmesi ve bu açıkların nasıl
kapatılacağının belirlenmesidir. (Tartışılmasıdır.)
FIRSATLARIN YARATILMASINI ZORUNLU KILAN DIŞSAL BASKILAR;
1) Tüketim ekonomisi,
2) Teknolojik gelişmeler,
3) Siyasal faaliyetler,
4) Sosyal değerler ya da ihtiyaçlar,
5) Performans kriterleri,
6) Planlama dönemleri,
2) Kaynakların Bulunması ve Kontrolü; Kaynakların çokluğundan öte etkin bir şekilde kullanılması
önemlidir.

girişimcilik eğitimi,
girişimcilik kursu,
girişimcilik ders notları,
girişimcilik kursları,
kosgeb girişimcilik kursu,
girişimcilik nedir,
uygulamalı girişimcilik eğitimi,
yönetim eğitimleri,
girişimcilik ve iş tasarımı,

3) Örgütsel Yapı; Tutulacak zorunlu defterler, vergiler, yasal yükümlülükler, tescil, patent gibi
unsurların belirlendiği aşamadır.
GİRİŞİMCİLİK SÜRECİNİN GİRDİ VE ÇIKTILARI;
GİRDİ ; ÇIKTI ;
-Çevresel Fırsatlar; Teknolojik gelişmeler – Değer yaratma
ve demografik değişmeler. – İşleyen bir girişim
– İş fikirleri – Kar
– Girişimci kişiler – İstihdam
– Örgütsel ortam -Başarısızlık

girişimcilik eğitimi,
girişimcilik kursu,
girişimcilik ders notları,
girişimcilik kursları,
kosgeb girişimcilik kursu,
girişimcilik nedir,
uygulamalı girişimcilik eğitimi,
yönetim eğitimleri,
girişimcilik ve iş tasarımı,

– Kaynaklar -Ekonomik büyüme
GİRİŞİMCİNİN İŞLEVLERİ;
1) Üretim Sağlama ve Organize Etme;
2) Ürün Çeşitliliği Sağlama; İşletmenin değişen çevre koşullarına ayak uydurması temel amaçlardan
süreklilik varsayımının bir gereğidir.
3) İstihdam; Küçük işletmeler esnek oldukları için ekonomiye istihdam konusunda büyük
işletmelerden daha fazla katkı sağlar.
4) Yeni Pazarlar ve Satış Yöntemleri Bulma;
Elektronik Ticaret; Ürünlerin satışının, reklamının iletişim ağları aracılığıyla yapılmasıdır.
5) Sermaye Birikimi; İşletmeler elde ettikleri karların bir kısmını yatırıma dönüştürürler. Bu yolla
istihdam sağlayarak sermayeyi tabana yayarlar. Girişimcilik sermaye birikimi sağlama ve sermayeyi tabana
yayma işlevleriyle toplumsal barışın sigortası olma görevini üstlenir.
– 3 –
BİLGİ TOPLUMUNA ÖZGÜ GİRİŞİMCİNİN SÜREKLİ KARŞILAŞTIĞI VE UYMAK ZORUNDA
OLDUĞU UNSURLAR;
1) Katma değeri yüksek ve karmaşık ürünler,
2) Yüksek teknolojili ürünler,
3) Kısa sürede taklit etme,
4) Sürekli yenilik,
5) Yüksek düzeyde eğitilmiş çalışanlar,
6) Entelektüel varlıkların önemliliği,
ÜNİTE – 2
GİRİŞİMCİLİKTE YARATICILIK
YARATICILIK TANIMLARI;
** Joseph Campbell; Toplumun henüz bulmadığı bir şeyi gidip bulmaktır.
Taylor; Yeni ve geçerli fikirlerin yaratılmasıyla sonuçlanan bir süreçtir.
StOOr; Yeni bir şey var etme yeteneğidir.
BentleY; Bilginin alınması Yeni bir şekil alana kadar Yeniden düzenlenmesi,
Clemen; Daha önce görülmemiş yöntemlerle amaçlara ulaşma çabasıdır.
VancE; Eskinin elden geçirilmesidir.
Plamer; Bağlantısız gibi görünen şeyleri birbirine bağlamaktır.
NOT; Carl Rogers’in yaratıcılığı arttırdığını savunduğu 2 tane yöntemi vardır.
Birincisi; PSİKOLOJİK GÜVENLİK,
İkincisi; PSİKOLOJİK ÖZGÜRLÜKtür.
NOT; Yeniliğin hammaddesi yaratıcılık, yaratıcılığın hammaddesi düşünce, düşüncenin hammaddesi hayal
gücüdür.

girişimcilik eğitimi,
girişimcilik kursu,
girişimcilik ders notları,
girişimcilik kursları,
kosgeb girişimcilik kursu,
girişimcilik nedir,
uygulamalı girişimcilik eğitimi,
yönetim eğitimleri,
girişimcilik ve iş tasarımı,

YARATICILIKLA İLGİLİ YAYGIN DÜŞÜNCELER;
1) Yaratıcılık, uçukluk ve mantıksızlıktır.
2) Yaratıcılık her alanda yapılamaz.
3) Yaratıcılığın nasıl kullanılacağı bilinemez.
4) Yaratıcılığın ortaya çıkması olağandışı durumlar ve şans eseri olur.
5) Yaratıcılık sadece bilim adamlarının, dahilerin işidir.
YARATICILIĞI ETKİLEYEN UNSURLAR;
a) Motivasyon; İnsanı yaratıcılık konusunda heyecanlandıran ona esin veren her şey motivasyon unsuru
olabilir.
1) İçsel Motivasyon; Yaratıcılık tutkusu yaratıcılığa karşı ilgi ve istek içsel motivasyonla ilgilidir.
İçsel motivasyon dışsal motivasyona göre daha etkilidir.
2) Dışsal Motivasyon; Dış etkilerle birey yaratıcı olmaya zorlanır. Yaratıcı olursan ödül alırsın,
yaratıcı olmazsan işten atılırsın gibi.
b) Tutum, Ortam ve Davranışlar;
1) BİREYSEL Yaratıcılıkta Tutum, Ortam ve Davranışlar;
a) Farklılık,

girişimcilik eğitimi,
girişimcilik kursu,
girişimcilik ders notları,
girişimcilik kursları,
kosgeb girişimcilik kursu,
girişimcilik nedir,
uygulamalı girişimcilik eğitimi,
yönetim eğitimleri,
girişimcilik ve iş tasarımı,

b) Hata ve Risk; Risk; alınacak bir karar ya da yapılacak bir işlem sonucunda zarar görme
olasılığıdır.
c) Düşünce,
d) Kavram Oluşturma; Kavram; Amaca ulaştıran ve değerler sağlayan bir şeyi yapmanın yoludur.
Örneğin; Mc Donald’s temizlik ve kalite gibi kavramları çok kullanmaktadır.
– 4 –
2) ÖRGÜTSEL Yaratıcılıkta Tutum, Ortam ve Davranışlar;
a) Meydan Okuma,
b) Özgürlük,
c) Kaynaklar; Yaratıcılık için kullanılan en önemli kaynak Finansal Kaynaklardır. Yetirli
finansman kaynağına sahip olmayan işletmeler yaratıcılıklarını bu kaynağı elde edebilmek için kullanırlar.
Yaratıcılıkta bir diğer kaynakta rahat mekanlardır.
d) Sıcak Takımlar,
e) Örgütsel Destek,
f) Teşvik,
g) Odaklaşma; İşletmelerin yaratıcılıkla ilgili olarak odaklaşabileceği 4 alan vardır.
1) Yeni ihtiyaç alanları,
2) Değişikliklerden kaynaklanan ihtiyaç alanları,
3) Halen karşılanmakta olan ihtiyaç alanları,
4) Sorunlar,

girişimcilik eğitimi,
girişimcilik kursu,
girişimcilik ders notları,
girişimcilik kursları,
kosgeb girişimcilik kursu,
girişimcilik nedir,
uygulamalı girişimcilik eğitimi,
yönetim eğitimleri,
girişimcilik ve iş tasarımı,

YARATICILIĞIN AŞAMALARI (Graham Wallas)
1) Hazırlık; Yaratıcılık ile ilgili konunun ya da sorunun tanımlandığı, sınırlarının çizildiği aşamadır.
2) Kuluçkaya Yatırma; Yaratıcı düşüncelerin ortaya çıkması için bekleme süresidir.
3) Yaratıcılığın Ortaya Çıkması; Aydınlanma, şimşek çakması aşaması olarak da bilinir.
4) Yaratıcı Sonuçların Kabul Edilmesi; Yaratıcı fikirlerin onaylandığı, uygulanabilirliklerinin
ölçüldüğü ve denendiği aşamadır.
Onaylama, Doğrulama aşaması olarak da bilinir.
YARATICILIK TEKNİKLERİ;
1) Beyin Fırtınası; Alex Osborn’un 1930’lu yıllarda ortaya attığı tekniktir. Bu tekniğin amacı
çağrıştırma ve uyarma etkisi yaparak, yaratıcılığı artırmaktır.
Üye sayısı genellikle 12’dir.
Oturumlar 30 ila 60 dakika arasında yapılır.
Alex Osborn’un Beyin Fırtınası İle İlgili Koyduğu Kurallar;
1) Eleştiri yapma,
2) Serbest Atış; Düşüncelere ve hayallere sınır konulmadığı kuraldır.
3) Olabildiğince çok düşünce,
4) Fikirleri Uyar, Çağrıştır, Değiştir, Geliştir ve Birleştir.
Beyin Fırtınasında Yapılması Gerekenler;
** – Yabancı düşüncelerin teşvik edilmesi,
– Düşüncelerin numaralandırılması,
– Üyelerin not tutmaması,
– 1 saat içerisinde 100 düşünce üretilmesi,
Beyin Fırtınasında Yapılmaması Gerekenler;
– Üyelerin not tutması,
– Hiyerarşiye yer verilmesi,
– Toplantıya sadece uzman kişilerin katılması,
– Toplantıların dışarıda yapılması
2) Ters Beyin Fırtınası; Yapılabilecek hata ve engellerin arandığı yaratıcılık tekniğidir.
Düşünceler ne şekilde başarısızlığa uğratılabilir amacıyla yapılan tekniktir.
3) Düşünce Haritası; Düşünce ve uyarılma esasına dayanarak yaratıcılığı artırmaya çalışan tekniktir.
Düşünceler bir daire veya kutu içine yazılır.
4) Kontrol Listesi; Kişilerin yaratıcılığını kolaylaştırmak için soruların sorulması yöntemidir.
– 5 –
* 5) Gordon Yöntemi; Beyin fırtınasının kaldığı yerden devam eden daha sistemli bir tekniktir.
6) Yatay Düşünme Tekniği; Edward De Bono tarafından ortaya atılan tekniktir.
Edward De Bono’ya göre dikey düşünceler mantıklı, yatay düşünceler farklı düşüncelerdir.
7) Varsayımları Sorgulama; Varsayımlar bozularak tersine çevrilir, sorgulanır.
8) Matris (Tablolama) Tekniği; Ürünle ilgili özelliklerin iki boyutlu bir tabloya yerleştirildiği
yöntemdir.
9) Odak Grup Görüşmeleri; Üyelerin bir konuya ya da soruna odaklandığı ve yapılanların ek
çalışma ile analiz edilebildiği yöntemdir.
ÜNİTE – 3
YENİLİK
Yenilik ; Yaratıcılık tarafından üretilen yeni fikirlerin uygulanmasıdır.
Peter Drucker’a Göre Yenilik; Zenginlik üreten kaynaklar yaratmak, ya da kaynakların zenginlik
potansiyelini arttırmaktır.
OECD ve AB’ye Göre Yenilik; Bir fikri pazarlanabilir bir ürün veya hizmet haline dönüştürmek ya
da yeni üretim veya pazarlama süreçlerine dönüştürmektir.
NOT: Girişimcilerin ortak noktası kendilerini yeniliğe adamış olmalarıdır.
** YENİLİK KAYNAKLARI (Peter Drucker);
a) Sektörün veya Şirketin İçindeki Yenilik Kaynakları (1. Grup);
1) Beklenmedik Gelişmeler; Küresel terör ile birlikte güvenlik sektörü için bir yenilik kaynağı
ortaya çıkmıştır.
2) Uyumsuzluklar; Uyumsuzluk,olması gereken ile olan arasındaki farktır.
3) Süreç Değişimleri; Üretim ile pazarlama süreçlerinde yapılan değişikliklerdir.
4) Sektör ve Pazar İhtiyaçları;
b) Sektörün veya Şirketin Dışındaki Sosyal ve Entelektüel Varlıklarda Meydana Gelen Yenilik
Kavramları (2. Grup);
1) Demografik (Nüfus) Yapıdaki Değişmeler; Nüfus yapısı ile ilgilidir. Nüfusun büyüklüğü,
yapısı, nüfus değişmeleri ve göçler incelenmelidir.
Örneğin; Boşanmaların artmasıyla küçük konutlara ve küçük ev eşyalarına ihtiyaç artmıştır.
Köyden kente göç sebebiyle ulaşım ve taşıma sorunlarını çözebilmek için metro sistemi getirilmiştir.
2) Algılamadaki Değişiklikler; Sağlıklı ve dengeli beslenme konusunda tüketici algısının
değişmesiyle, sağlıklı beslenmeyle ilgili TV programları yapılmış ve organik (Doğal ürün) ürünlere talep
artmıştır.
3) Yeni Bilgi; Ticari hale gelebilmesi uzun zaman aldığı için Pazar riski taşır, pazara bağımlılığı
en yüksek olan yenilik kaynağıdır.

girişimcilik eğitimi,
girişimcilik kursu,
girişimcilik ders notları,
girişimcilik kursları,
kosgeb girişimcilik kursu,
girişimcilik nedir,
uygulamalı girişimcilik eğitimi,
yönetim eğitimleri,
girişimcilik ve iş tasarımı,

– 6 –

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Mayıs 2024
P S Ç P C C P
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031