Grafik Tasarım Bitirme Tezi

Lisans Dersleri

    grafik tasarım ,  grafik tasarım tez konuları, grafik tasarım tez konusu, grafik tasarım yüksek lisans tez konuları, grafik tasarım ile ilgili tez konuları, grafik tasarım tez, grafik tasarım tez konuları, grafik tasarım tez örnekleri, grafik tasarım tez konusu, grafik tasarım tezi, grafik tasarım bitirme tezi, grafik tasarım yüksek lisans tez konuları, grafik tasarım ile ilgili tez konuları,     grafik tasarım tez konuları,     grafik tasarım tez örnekleri,     grafik tasarım tez,     grafik tasarım tez konusu,     grafik tasarım tezi,     grafik tasarım bitirme tezi,     grafik tasarım yüksek lisans tez konuları,     grafik tasarım ile ilgili tez konuları, özel ders, bitirme tezi,

Grafik Tasarımı Bölümü’ nün benzer bölümlerden farklılığını müfredat programının içeriği göstermektedir. Temel Sanat/ Tasarım Eğitimi, Desen, ağırlıklı birinci sınıf derslerinde öğrenciler, insanı, organik ve inorganik objeleri, form, doku, strüktür özellikleriyle ayrıntılı olarak desen ve etütlerle öğrenerek, üst sınıflarda uygulamalı tasarım derslerinde yeni ve özgün tasarımlara ulaştırabilecekleri bilgi ve becerileri kazanırlar. İkinci sınıftan itibaren alana yönelik dijital ortamı tanımaya başlayan öğrencilere, grafik tasarım ve görsel iletişim mesleğine yönelik uygulamalı, seçmeli ve kuramsal derslerle birlikte görsel iletişim tasarımı alanını da destekleyen; STV Grafiği, Web Tasarımı, İnteraktif Grafik Tasarımı gibi derslerle de öğrencilerimizin bireysel tercihlerinde gelişmelerine olanak sağlanmıştır.

   grafik tasarım ,  grafik tasarım tez konuları, grafik tasarım tez konusu, grafik tasarım yüksek lisans tez konuları, grafik tasarım ile ilgili tez konuları, grafik tasarım tez, grafik tasarım tez konuları, grafik tasarım tez örnekleri, grafik tasarım tez konusu, grafik tasarım tezi, grafik tasarım bitirme tezi, grafik tasarım yüksek lisans tez konuları, grafik tasarım ile ilgili tez konuları,     grafik tasarım tez konuları,     grafik tasarım tez örnekleri,     grafik tasarım tez,     grafik tasarım tez konusu,     grafik tasarım tezi,     grafik tasarım bitirme tezi,     grafik tasarım yüksek lisans tez konuları,     grafik tasarım ile ilgili tez konuları, özel ders, bitirme tezi,

Bölüm Dersleri

Diğer Bölümlerden Alınan Dersler

Seçmeli Bölüm Dersleri

 


Bölüm Dersleri

COMPE105 – Temel Bilgisayar Kullanımı
Bilgisayar ve donanımı tanıtılır. Kullanımı uygulayarak anlatılır. Temel programlar (Word, Excel, Power Point , vb.) öğretilir. İnternet tanıtılarak kullanımı aktarılır. Farklı sunum programları öğretilerek uygulatılır. Atılım Üniversitesi Web sitesi. Öğrenci Bilgi Sistemi (SİS) ve Öğrenci Yönetim Sistemi (Moodle) tanıtılarak kullanımı öğretilir.
GRT 101 / 102 – Temel Tasarım I, II
Temel sanat eğitimi dersinde, görsel alanın, soyut olarak yeniden yapılandırılması çalışmalarından oluşan bir dizi problem çözümünden yararlanılarak Öğrenciye yaratıcı düşüncenin kazandırılması amaçlanır ve bu dersler; plastik sanatların temel ögeleri ve ilkeleri, ı doğal obje üstünde ışık ve gölge,yapay objeler üstünde ışık ve gölge, karakalem – füzen ile obje etütleri, nokta-çizgi-leke çalışmaları, tanım, karakter, olanaklar ve düzenlemeler, doku; doğal ve yapay dokular, ritim: düzenli,düzensiz ritimler, kalem, füzen, fırça ve uçlarla mürekkep ve boya kullanarak çizgi ve leke çalışmaları, renk; tanımlar, ana renkler, ara renkler.,renk çemberi, renklerin psikolojik etkileri, renk ve form ilişkisi, renk ve fonksiyon ilişkisi, renk zıtlıkları, yalın-sıcak ve soğuk-miktar-açık koyu-kalite zıtlıkları, strüktür;tanımı, mobil eleman, form tekrarı, yüzeysel strüktür, çağrışımlı form, form üretme, tasarım ilkeleri; tekrar, aralıklı tekrar, kompozisyon, benzerlik, denge, yönler, zıtlık; sık-seyrek, açık-koyu, büyük-küçük,dolu-boş, organik zıtlık, İnorganik zıtlık konuları teorik ve uygulamalı olarak öğretilir.
GRT 103 / 104 – Desen I,II
Desen teknikleri tanıtılarak, desen eğitiminde model olarak her tür doğal-yapay nesne kullanılabileceği düşüncesinden hareketle; arkaik–antik büst ve torslar ile amaca uygun olarak hazırlanmış geometrik baş ve büstler, anatomik torslar, ayrıca canlı model kullanılır. Çeşitli çizim araç ve gereçleriyle gerçekleştirilen çalışmalarla öğrencinin sağlam bir algı gücüne ve çizim becerisine ulaşması amaçlanır. Sanatçılardan seçilen örnek desen çalışmaları incelenerek değerlendirilir. Reprodüksiyon çalışmaları yaptırılır. Objeler üzerinde uygulamalarla, plastik bilgiler, kalem, fırça kullanımları, mürekkep ve renkli malzemelerle obje çalışmaları, yorumlar, hızlı çizim teknikleri, portre çizimleri, kroki, figüre kimlik kazandırma, figüre hareket kazandırma, figürü giydirme, teknik malzeme bilgisi; kuru ve keçeli kalem, kuru pastel, ekolin, suluboya, guaj boya kullanımı, konuya ilişkin örnekleri inceleme, renk ve malzemeyi konulara uygulama, layout çalışmaları, alternatif teknikler, farklı malzeme ile hayvan ve obje çizimleri öğretimi amaçlanır.
GRT 105 – Teknik Resim –Perspektif

   grafik tasarım ,  grafik tasarım tez konuları, grafik tasarım tez konusu, grafik tasarım yüksek lisans tez konuları, grafik tasarım ile ilgili tez konuları, grafik tasarım tez, grafik tasarım tez konuları, grafik tasarım tez örnekleri, grafik tasarım tez konusu, grafik tasarım tezi, grafik tasarım bitirme tezi, grafik tasarım yüksek lisans tez konuları, grafik tasarım ile ilgili tez konuları,     grafik tasarım tez konuları,     grafik tasarım tez örnekleri,     grafik tasarım tez,     grafik tasarım tez konusu,     grafik tasarım tezi,     grafik tasarım bitirme tezi,     grafik tasarım yüksek lisans tez konuları,     grafik tasarım ile ilgili tez konuları, özel ders, bitirme tezi,

Çizim aletleri, kullanma esasları, yazı ve çizim teknikleri de bu bölümde anlatılır. Standart yazı ve harf uygulamaları yaptırılır. İki boyutlu geometrik çizimler, düzgün çokgen, spiral ve ovallerin çizimleri de uygulamalı olarak gösterilir. Paralel dik izdüşüm yöntemiyle, tasarlanan her objenin gerçek görünüşlerinin temel izdüşüm düzlemlerinde elde edilmesi, bu görünüşlerin ölçümlendirme ilkeleri ve simgeleri, dönem boyunca devam eden değişik örneklerle açıklanır. Paralel görme ışınlarının uzaydaki özel durumlarına göre elde edilen paralel perspektif çeşitleri sınıflandırılarak anlatılır. Bunlar; izometrik ve kavalyer perspektiflerdir. Öğrenciye, verilen bir objenin, hem paralel perspektif kurallarına göre çizimi hem de aynı objenin iki boyutlu görünüşlerinin çıkarılması becerisinin kazandırılması çeşitli uygulamalarla sağlanır.
GRT 107 – Kültür Tarihi
İnsanın ilk tarihsel örgütlenmelerinden başlayarak özgül tarihin ön koşullarının neler olduğu, kültürün doğadan nasıl ayrıldığı, maddi ve manevi kültürün gelişmesi irdelenmektedir. Kültür kavramı, tarihi süreci içerisinde sosyal, ekonomik, toplumsal ve sanatsal gelişim çizgilerine dikkat çekilerek öğretilir. Kültür kavramı ve kuramı, kültürel evrim ve yenilikler, biyolojik evrim, ekonomik ve toplumsal yapının aşamaları irdelenir, kültürel ve toplumsal yapı, sanat eserlerine paralel olarak incelenir. Mezopotamya sanatının aşamaları, Sümerler, Akkadlar, Babil Çağı, Asur Çağı, Mısır kültürü ve sanatı, Hatti ve Hitit kültürü, Urartu, Phrygia, Lydia, Karia, Lykia ve Ege kültür tarihi, Helenistik ve Roma dönemleri örneklerle anlatılır.
GSİ 101 – Yabancı Dil I

   grafik tasarım ,  grafik tasarım tez konuları, grafik tasarım tez konusu, grafik tasarım yüksek lisans tez konuları, grafik tasarım ile ilgili tez konuları, grafik tasarım tez, grafik tasarım tez konuları, grafik tasarım tez örnekleri, grafik tasarım tez konusu, grafik tasarım tezi, grafik tasarım bitirme tezi, grafik tasarım yüksek lisans tez konuları, grafik tasarım ile ilgili tez konuları,     grafik tasarım tez konuları,     grafik tasarım tez örnekleri,     grafik tasarım tez,     grafik tasarım tez konusu,     grafik tasarım tezi,     grafik tasarım bitirme tezi,     grafik tasarım yüksek lisans tez konuları,     grafik tasarım ile ilgili tez konuları, özel ders, bitirme tezi,

GRT 102 – Temel Tasarım II
GRT 108 – Genel Sanat Tarihi
Ders, geçmişten günümüze kadar gelen tüm medeniyetlerin sanatını ve insanın maddeye biçim vererek elde ettiği sanat türlerini konu edinir. Derste sanatın anlam ve önemi anlatılır, sanat tarihi ile ilgili kavram ve literatür tanıtılır. Mimarlık, heykel, resim ve çeşitli süsleme sanatlarının ortaya çıkışı, gelişimi ve bu sanatların birbirleriyle ve toplumla olan ilişkileri toplumların sosyo-kültürel yapısı temelinde irdelenir. İlkçağ Anadolu uygarlıkları (Hitit, Asur, Frigya), Mısır, Yunan, Roma, Bizans, Erken Ortaçağ, Romanesk, Gotik, Rönesans, Barok, Rokoko ve çağdaş sanat akımları başlıkları altında, günümüze dek tarihsel, ekonomik, sosyal ve siyasal arka planları temel alınarak görsel malzeme desteğinde öğretilir. Derste, bir yandan sanatın psikolojik ve sosyolojik yönü, sanatta kültürün rolü, sanatı belirleyen/etkileyen faktörler, “kalıcılık”, “güzel”, “beğeni”, “biçim-öz”, “somut-soyut” gibi temel sanat ve tasarım kavramları irdelenir.
GRT104 – Desen II

   grafik tasarım ,  grafik tasarım tez konuları, grafik tasarım tez konusu, grafik tasarım yüksek lisans tez konuları, grafik tasarım ile ilgili tez konuları, grafik tasarım tez, grafik tasarım tez konuları, grafik tasarım tez örnekleri, grafik tasarım tez konusu, grafik tasarım tezi, grafik tasarım bitirme tezi, grafik tasarım yüksek lisans tez konuları, grafik tasarım ile ilgili tez konuları,     grafik tasarım tez konuları,     grafik tasarım tez örnekleri,     grafik tasarım tez,     grafik tasarım tez konusu,     grafik tasarım tezi,     grafik tasarım bitirme tezi,     grafik tasarım yüksek lisans tez konuları,     grafik tasarım ile ilgili tez konuları, özel ders, bitirme tezi,

GRT106 – Form – İnşa
Tasarımı oluşturan temel tasarım öge’ lerinin tasarım ilke ve yöntemleri paralelinde üç boyutlu olarak kavratılması. Üç boyutlu tasarımların farklı yapılardaki malzemeler üzerinden uygulatılması amaçlanır.
GRT 201 – Temel Grafik Eğitimi – I
Bu derste, öğrencinin temel grafik tasarım disiplinine uygun anlatım dilini oluşturabilmesi için “grafik tasarımın ilkeleri ve kuralları” öğretilir. Çizgi, şekil, yön, hacim, doku, renk, değer, öğe, denge, derecelendirme, tekrarlama, kontrast, uyum, dominasyon, bütünlük, girid sistemi, hiyerarşi, odak noktası, espas, gruplama, uyum, vurgu, hizalama, akış, şekil, ikon, görüntü ve kullanımı, renk, tipografi ile bir araya getirme gibi kavramlar, çeşitli uygulama ve çalışmaların yapılması ile anlatılır.
GRT 203 – Tipografi
Latin alfabesinin gelişim süreci ile ilgili kuramsal bilgiler. Harflerin anatomik yapıları. Yazı karakterleri ve çeşitleri. Görsel denge ve kurallar. Genel anlamda bir tasarım çalışmasında (afiş, ilan panoları, dergi, kitap, CD vb.) yazının etkin bir ifade aracı olarak kullanılması. Doğru yazı karakteri seçimi. Espas kavramı, noktalama işaretleri ve metin düzenlemelerinde karşılaşılan sorunlar ve çözümleri. Yazıyı doğru kullanma kurallarının öğretilmesi
GRT 205 – Fotografi

   grafik tasarım ,  grafik tasarım tez konuları, grafik tasarım tez konusu, grafik tasarım yüksek lisans tez konuları, grafik tasarım ile ilgili tez konuları, grafik tasarım tez, grafik tasarım tez konuları, grafik tasarım tez örnekleri, grafik tasarım tez konusu, grafik tasarım tezi, grafik tasarım bitirme tezi, grafik tasarım yüksek lisans tez konuları, grafik tasarım ile ilgili tez konuları,     grafik tasarım tez konuları,     grafik tasarım tez örnekleri,     grafik tasarım tez,     grafik tasarım tez konusu,     grafik tasarım tezi,     grafik tasarım bitirme tezi,     grafik tasarım yüksek lisans tez konuları,     grafik tasarım ile ilgili tez konuları, özel ders, bitirme tezi,

Analog ve dijital fotograf makineleri. Makine kontrolleri. Objektifler, Filtreler. Filmler. Temel siyah – beyaz karanlıkoda malzemeleri ve işlevleri. Siyah – beyaz film yıkama ve kart baskısı konularında kuramsal bilgi ve uygulamalar. Çekim teknikleri. Doğal ve yapay ışık ortamlarında siyah –beyaz ve renkli fotografi üzerine uygulamalar. Fotografik görme biçimleri ve görsel dönüşüm olgusunun kazandırılması. Görsel algılama, fotografinin estetik araç ve yöntemleri. Fotografik görme. Nesne ve olayların fotografik dil bağlamında görsel dile dönüştürülmesi. Kadraj, ışık ve zaman kavramının estetik yapıda kullanımı. Deneysel yöntem örneğinde “güneş baskıları”. Siyah-beyaz ve renkli fotografi üzerine uygulamalar. amaçlanır.
GRT 207 / 208 – Bilgisayarla Tasarım – I, II
Grafik tasarım ve profesyonel yaşamın gerektirdiği alanlarda etkileşimli çoklu ortam program ve tekniklerin kullanılması (Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, In Design). Yaratıcı olmaya ve çözüm üretmeye yönelmek. Multi-Media ve Network tasarımına giriş. Bilgisayar destekli tasarım ve uygulamalar.
GRT209 – Türk Sanat Tarihi
Toplumsal ve ekonomik koşullarla bağlantılı olarak bir uygarlığın sanatının tanıtılması. Türk uygarlıkları sanatının, dönemlere ayrılarak ve örnekler eşliğinde işlenmesi. İslamiyet öncesi ve sonrası Türk Sanat Tarihi, başlangıcından günümüze kesintisiz bir süreç olduğu fikrinden hareketle belirtilen devletler zamanında ortaya konan sanat ve mimarlık eserlerinin çok önemli örnekleri seçilerek, kronolojik bir sıra içerisinde anlatılmaktadır. Türk Sanatı Kavramı, Hun Sanatı, Göktürk Sanatı, Uygur Sanatı, Karahanlı, Gazneli , Büyük Selçuklu, Erken Anadolu Beylikleri, Anadolu Selçuklu Sanatı, 14. Yüzyıl Anadolu Beylikler Sanatı, Osmanlı Devri ve Cumhuriyet dönemi sanatları seçilen örnekler doğrultusunda verilir..
GRT 202 – Temel Grafik Eğitimi – II
Grafik Tasarım ve Görsel iletişimin başlıca elemanları. Grafik tasarımı belirleyen logo, kurumsal kimlik, yazışma elemanları, afiş, broşür v.b. tasarlama araçlarının iletişim işlevleri. örnekler eşliğinde tanıtılarak, tasarım sorunlarının kavratılması görsel ve nesnel projelere dönüştürülür.
GRT 204 – Sayısal Tipografi
Duygu ve düşüncelerin sembol, simge ve metinlerle anlatımını sağlayacak form ve biçim çalışmaları. Sözün ve sesin bir disiplin içinde biçimlendirilmesi. Dil sorunlarının, grafik tasarımın kullanım amaçlarına göre incelenmesi ve uygulanması. Seslerin, görüntülerin, hareketlerin, duygu ve düşüncelerin görsel dilinin oluşturulması. Oluşmuş göstergelerin, kodların yeniden yapılandırılması. Toplumun değer yargıları ışığında yazımsal tasarım ürünlerinin oluşturulması. Grafik tasarım disiplini içerisinde özgün biçimlendirmelerin denenmesi. Duygu ve düşüncelerin sembol, simge ve metinlerle anlatımını sağlayacak form ve biçim. Tipografik elemanların tutarlı bir bütün oluşturacak biçimde düzenlenmesi. Önem derecesine göre görsel sıralama. Tipografik elemanın, anlatılan olay içeriği ile olan ilşkisi. Tipografik birleşim, yapısal ilişkiler. Form tekrarı yoluyla elemanların, tipografik bir kompozisyon içinde bağlanma ve birleştirilmesi ile ilgili uygulamalar yapılır.
GRT 206 – Tanıtım Fotografçılığı

   grafik tasarım ,  grafik tasarım tez konuları, grafik tasarım tez konusu, grafik tasarım yüksek lisans tez konuları, grafik tasarım ile ilgili tez konuları, grafik tasarım tez, grafik tasarım tez konuları, grafik tasarım tez örnekleri, grafik tasarım tez konusu, grafik tasarım tezi, grafik tasarım bitirme tezi, grafik tasarım yüksek lisans tez konuları, grafik tasarım ile ilgili tez konuları,     grafik tasarım tez konuları,     grafik tasarım tez örnekleri,     grafik tasarım tez,     grafik tasarım tez konusu,     grafik tasarım tezi,     grafik tasarım bitirme tezi,     grafik tasarım yüksek lisans tez konuları,     grafik tasarım ile ilgili tez konuları, özel ders, bitirme tezi,

Tanıtım (reklam) fotografı alanında karşılaşılan tasarıma dönük problemlere çözüm getirilmesi. Serbest anlatımlı ve amaca yönelik projelerin üretilmesi. Tasarım öge ve ilkeleri. Tanıtım alanında fotografik anlatımı güçlü araştırma ve uygulamalar. Farklı kullanım alanları için fotografik tasarım ve uygulamalar. Basit Photoshop uygulamaları amaçlanır.
GRT 210 – Grafik Tasarım Tarihi
19. yüzyılın sonundan başlayarak teknolojik gelişmelere paralel meydana gelen modern sanat hareketlerinin nitelikleri. Modern sanatın grafik tasarımı nasıl biçimlendirdiğinin örnekler üzerinden incelenmesi. 20. yüzyılın ilk yarısında grafik tasarım konusunda oluşan yeni eğilimlerin görsel dillerinin çözümlenmesi. Dünya’da ve Türkiye’de günümüze kadar olan gelişmeler tasarımcı ve ürün bazında örneklerle incelenir.
GRT 301 – Grafik Tasarım-I
Marka, ürün kimliği, üç boyutlu tipografi ve ambalaj ağırlıklı atölye. Günlük yaşamda kullanılan ve tüketilen ürünlerin görsel kimlikleri. Ürünün adı ve içinde bulunduğu paketin kendine özgü bir biçimde tasarlanması. Ambalaj tasarımı, üretimi, markaların ambalaj stratejileri ve pazarlamada ambalajın önemi konularında kuramsal bilgiler. Ürün ambalajları, paket kağıdı ve alış veriş torbaları gibi iki ve üç boyutlu tasarım uygulamaları.
GRT 303 – İllüstrasyon
Figüratif resim çalışmaları. İnsan figürü, hayvan ve bitki motifleri, kitap resimleme ve afiş düzenleme gibi alanlarda çeşitli tekniklerin kullanılması. Bireysel olarak en yatkın tarzın keşfedilmesi.
GRT 305 – Özgünbaskı

   grafik tasarım ,  grafik tasarım tez konuları, grafik tasarım tez konusu, grafik tasarım yüksek lisans tez konuları, grafik tasarım ile ilgili tez konuları, grafik tasarım tez, grafik tasarım tez konuları, grafik tasarım tez örnekleri, grafik tasarım tez konusu, grafik tasarım tezi, grafik tasarım bitirme tezi, grafik tasarım yüksek lisans tez konuları, grafik tasarım ile ilgili tez konuları,     grafik tasarım tez konuları,     grafik tasarım tez örnekleri,     grafik tasarım tez,     grafik tasarım tez konusu,     grafik tasarım tezi,     grafik tasarım bitirme tezi,     grafik tasarım yüksek lisans tez konuları,     grafik tasarım ile ilgili tez konuları, özel ders, bitirme tezi,

Grafik baskı tekniklerine giriş. Taş, linolyum, ahşap baskı, ipek baskı, gravür tekniği gibi tekniklerin sanatçı çalışmalarından örneklerle tanıtımı ve uygulanmaları amaçlanır.
GRT 307 / 308 – WEB Grafik Tasarımı I, II
WEB Grafik Tasarımı dersinde; WWW ve Html kavramları açıklanır. Html sayfalarının hazırlanması, dosya isim ve eklentileri, görüntü formatları, Web sitesi yapısı, font kullanımı, Cyber Studio programı, ana pencere, palet, kontrol paleti, araç kutusu, site penceresi, yeni site oluşturma, ilk sayfayı oluşturma, başlık, rehber, metin, resim, renk paleti, arka plan rengi ve resmi, bağlantılar, öngörüntü, multimedia kavramı, multimediada kullanılan araçlar, Macromedia director programı, bitmap, animasyon, dijital video, metin, şekiller, ses, boyama, araç kutusu, araç paleti, metin kontrolü, işlem haritası, senaryo, sahne, lingo ve script kullanımı, tempo, geçiş efektleri, debug özelliği, uygulama programı yaratma, browser kullanımı, site haritası, bağlantı kontrolü, sitenin server’a yüklenmesi uygulamalı olarak öğretilir.
GRT 309 – Basım Teknik ve Yöntemleri
Kağıtla ilgili kronolojik ve aktüel bilgilerle başlayan dersler malzemesel gerçeklik olarak kağıdın tanıtılması ve üzerine uygulanabilir basım tekniklerinin ve teknolojinin gelişim sürecinde değişim gösteren basım yöntemleri, günümüz baskı tekniklerinin tanıtılmasıyla devam eder. Bir sonraki aşamada, baskı tekniklerinin tanıtımı ve baskı öncesi, baskı ve baskı sonrası aşamaları teorik ve uygulamalı olarak öğrencilere gösterilerek, matbaada her öğrencinin tasarımından başlayarak baskı aşamalarının tümünü içeren uygulama sürecine fiilen katılımları sağlanır. Çeşitli baskı teknikleriyle iş üreten matbaalar, kağıt konfeksiyonu ile ilgili üretim birimleri ve basım sektörüne hizmet veren küçük atölyelere yapılan ziyaretler de öğrencinin profesyonel yaşamında iş üretme sürecine pratik katkılarda bulunması amaçlanır.
GRT 311 – Göstergebilim
Göstergebilim’ i (Semiyotik) derslerinde, işaret, sembol, İkon, edinilmiş deneyler, görüntünün yorumu,biçimsel eleştiri,kavramsal eleştiri.,mesaj; beyin buharı çalışması, bilinç – altı çalışması, fikir eskizlerinin oluşturulması, eskizlerin kavram ışığında birleştirilmesi.,sonuç bileşimleri, mesajla örtüşme kıstasları,temel grafik tasarım ajansı sistematiği, çalışma prensipleri, başlangıçtan sonuçlanma sürecine kadar ajans çalışma aşamaları,temel grafik üretim teknikleri ve konuları öğretilir.
GRT 302 – Grafik Tasarım- II
Yayın tasarımı ağırlıklı atölye. Kitap, dergi, gazete, ansiklopedi gibi çok sayfalı basılı iletişim ve bilgilendirme araçlarının tasarımı ve uygulanması. Sayfa düzeni, cilt, yazı karakterleri ve yazının kullanımı. Fotograf, resim ve çizimlerin yayınlarda kullanımı. Okuma, okuduğunu doğru anlama, yorumlama ve görsel ifade sorunlarına çözüm arayışları.
GRT 304 – Sayısal İllüstrasyon

   grafik tasarım ,  grafik tasarım tez konuları, grafik tasarım tez konusu, grafik tasarım yüksek lisans tez konuları, grafik tasarım ile ilgili tez konuları, grafik tasarım tez, grafik tasarım tez konuları, grafik tasarım tez örnekleri, grafik tasarım tez konusu, grafik tasarım tezi, grafik tasarım bitirme tezi, grafik tasarım yüksek lisans tez konuları, grafik tasarım ile ilgili tez konuları,     grafik tasarım tez konuları,     grafik tasarım tez örnekleri,     grafik tasarım tez,     grafik tasarım tez konusu,     grafik tasarım tezi,     grafik tasarım bitirme tezi,     grafik tasarım yüksek lisans tez konuları,     grafik tasarım ile ilgili tez konuları, özel ders, bitirme tezi,

İllüstrasyonun reklam, tasarım ve çağdaş sanatla ilişkileri incelenir. Aşağıdaki sorulara cevaplar oluşturacak ödevler ve uygulamalar yapılır. Sorular: Sanat akımlarını bilmek iyi bir illüstratörün işine yarar mı? Tasarım ve illüstrasyon ilişkisi nedir? Nasıl olmalıdır? Reklam ve illüstrasyon ilişkisi nedir? Nasıl olmalıdır? Çağdaş sanat ve illüstrasyon ilişkisi nedir? Nasıl olmalıdır? Fotoğraf makinası, scanner, bilgisayar ve wacom pad ortaklığı ile uygulamalar.
GRT 306 – Özgünbaskı
Çağdaş baskı tekniklerinin tanıtılması ve uygulanması. Bilgisayar destekli özgün anlatım biçimleri. . Eskizden baskı aşamasına giderken, elde ya da bilgisayar ortamında tasarlanan grafik elemanların, baskı yöntemleriyle uygulanması. Alternatif ya da deneysel tasarımlar.
GRT 310 – Ambalaj Grafiği Tasarımı
Ambalaj Grafiği Tasarımı dersinde; üç boyutlu tasarım, etiket ve etiket formu tasarımı, ambalaj tasarımı ve renk psikoloji ilişkileri, kutu formu tasarımı, kağıt çeşitleri, gramajı, kesme ve katlama imkanları ve sınırlamaları, kesme ve katlama teknikleri, sektörel faktörler, konu ve sanayi bazında yapılan tercihler ve var olan sınırlamalar anlatılarak, kutu üretimi, kutu formları incelenir. Amaca yönelik kutu ebat tespiti, malzeme seçimi ve sağlamlık, seri grafik baskı, elektronik ortamda çıkış alınması ve maket yapımı, grafik tasarım, kurumsal kimlik ve marka kimliği, etiket tasarımı ve kurumsal kimlik ilişkisi, alternatif malzeme seçimi, cam, plastik, ahşap kutular, alternatif formlar, sanayi dalı ve form, yeni formlarla seri grafik ve elektronik ortamda maket yapımı ve model üretimi yapılır.
GRT 312 – Tasarım Psikolojisi

   grafik tasarım ,  grafik tasarım tez konuları, grafik tasarım tez konusu, grafik tasarım yüksek lisans tez konuları, grafik tasarım ile ilgili tez konuları, grafik tasarım tez, grafik tasarım tez konuları, grafik tasarım tez örnekleri, grafik tasarım tez konusu, grafik tasarım tezi, grafik tasarım bitirme tezi, grafik tasarım yüksek lisans tez konuları, grafik tasarım ile ilgili tez konuları,     grafik tasarım tez konuları,     grafik tasarım tez örnekleri,     grafik tasarım tez,     grafik tasarım tez konusu,     grafik tasarım tezi,     grafik tasarım bitirme tezi,     grafik tasarım yüksek lisans tez konuları,     grafik tasarım ile ilgili tez konuları, özel ders, bitirme tezi,

Görsel alanı yapılandıran uygulamalı, yaratıcı çalışmaların desteklenmesi için tasarlama ve tasarım alanlarındaki eylemleri kapsayan zihinsel süreçleri, duyum ve duygu verilerini örgütleme, yorumlama, görüngü ve olaylara anlam verme yeteneğinin algılama sürecindeki psikolojik unsurlarla birlikte geliştirilmesi amaçlanır. Psikolojinin temel kavramları kapsamında, optik özellikler, görsel algılama, görsel düşünme, görsel uyarı, yanılsama ve Geştalt ilkeleri incelenir. Görsel anlatım yöntemleri olan derinlik, uzaklık, yakınlık, alt yapı, benzerlik, aktif görebilme, düşünebilme, seçebilme, form, kontur, mekan ve mekanda nesnelerle ışık, renk, büyüme, zaman konuları, algısal süreci etkileyen iç etkenler, bilinç – bilinç altı algılamada bilgi ve deneyimin önemi gibi konular işlenir. Ayrıca, düşünme ve öğrenme çabasını destekleyen temel beceriler, gözlem yapma, bilinçli algılama, ayrıntıyı fark etme ve düş gücünü geliştirici örnek ve uygulamalarla zengin bir görsel bellek ve yaratıcı duyarlık kazanımına katkı sağlanır.
GRT 401 – Grafik Tasarım- III
Çevresel grafik ve bilgilendirme tasarımı ağırlıklı atölye. Yazı, çizgi, resim, renk, ışık, hareket, mekan, ses gibi grafik tasarım elemanlarının, açık ve kapalı alanlarda planlanması, tasarlanması, yerleştirilmesi ve sergilenmesi. Kullanım amacına göre insanların bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesi. Kullanım kılavuzları, yollarda ve kamusal alanlarda, havaalanlarında, hastanelerde yönlendirmeyi sağlayan sistemler ile uyarı levhaları, haritalar ve şehir planlarının tasarımı ve uygulanması.
GRT 403 – İnteraktif Grafik Tasarım
Bu derste, multimedya kavramı, kullanılan araçlar, Macromedia Director programı, bitmap, animasyon, dijital video, metin, şekiller, ses, boyama, araç kutusu, araç paleti, metin kontrolü, işlem haritası, senaryo, sahne, lingo ve script kullanımı, tempo, geçiş efektleri, debug özelliği, kendi başına oynayan film yapma, uygulama programı yaratma, öngörüntü, browser kullanımı, site haritası, bağlantı kontrolü, sitenin server’a yüklenmesi, internet için yaratıcı, yenilikçi ve sanatsal Web sayfası oluşturma, bu dersin odak noktasını oluşturur. Öğrenciler Web tasarımlan için HTML’i kullanarak, teknik temele yardım eden software programların çeşitliliği öğretilir ve öğrencilerden, projeleri için tamamlanmış bir Web sayfası geliştirmeleri ve reklam ürünü ya da interaktif medya sanat yapıtı için çok katmanlı interaktif program yaratmaları bireysel tasarımlar geliştirip grup projesi üzerinde birlikte çalışmaları amaçlanır.
GRT 405 – Animasyon – I
Animasyona giriş. Üretim tekniği ve zamanlama bilgisine yönelik uygulamalar. Animasyonun tarihsel gelişim sürecinden ve farklı canlandırma tekniklerinden örnekler. Bir fikrin, senaryodan post-prodüksiyona kadar geçen süreç ve sonrasında kısa film olarak işlenmesi ve uygulanması.
GRT 407 – Masaüstü Yayıncılık
Grafik Tasarımın oluşum ve üretiminin elektronik ortamda ve dışında izlediği yollar; Bilgisayar öncesi çalışmalar; sayfa rehber çizgilerinin ve görüntü arşivinin oluşturulması; quark express programı, sayfa özelliklerinin ayarlanması, görüntü ve metin çağırma, master sayfa oluşturulması ve özellikleri, kütüphane, kelime ve paragraf ayarları, renk özellikleri, baskıya hazırlık ve baskı işlemleri teorik ve uygulamalı ders konuları olarak incelenir.
GRT 409 – Sanat Sosyolojisi
Sanat ve toplum kavramlarına genel bir bakış; sanat yapıtı toplum ve sanatçı-toplum ilişkilerinin biçimleri; sanatın toplumsal tarihi ve güncel yansımaları; sanatı ve sanatçıları etkileyen toplumsal öğeler; sanat kurumları, sanatta yeni teknolojiler ve ekonomik etkenler; sanat piyasası olarak adlandırılan konumda sanat yapıtlarının üretimi ve tüketimi; popüler kültür ve sanat; yaşayan kültür ve sanat etkinlikleri ve sanat-toplum ilişkisinde güncellik; güncel dünyada egemen ve yaygın olan yaklaşımların ve söylemlerin eleştirel bakış açısıyla irdelenmesi.
GRT 411 – Araştırma Teknikleri
Bilimsel araştırma yöntem ve teknikleri, problem, amaç, önem, sayıtlı ve sınırlılıklar. Bilimsel araştırmalarda izlenecek yöntemler, evren ve örneklem seçimi. Grafik alanlarına ilişkin tez önerisi hazırlamak.
GRT 402 – Diploma Projesi
“Önceki Dönemlerde edinilen bilgi ve deneyimin gösterileceği geniş kapsamlı Grafik + İletişim Tasarımları Bütününü” oluşturulacak şekilde reklam ve tanıtım konuları projelendirilir. Proje Raporu yazılır.
GRT 404 – STV- Grafiği
STV-Grafiği dersinde; grafik öğeler ve hareket, iki ve üç boyutlu tipografik düzenlemeler, logo, amblem, simge ve işaretler, jenerik tasarımı, jenerik tasarımı için konu belirlenmesi, orijinal amblem ve logonun sayısal ortama iki boyutlu aktarımı, boyutlandırma, hareket tasarımı, anlatım, ön izleme, zamanlama, renklendirme, doku kaplama, ışık, arka plan tasarımı,kamera kurum tanımı, problem, problemin çözümlenmesi için kurum kimliğinin yorumu, verilerin toplanması, ekran tasarımı, ekran çözünürlüğü, full screen, safe screen, alpha channel, maskeleme, blue screen, image matte, ekran bölümlenmesi, çerçeveleme, hareketli ve durağan görüntülerin yerlerinin belirlenmesinden sonra tanıtım filminin oluşturulması için verilerin kurgu programına aktarımı, layerların belirlenmesi, geçişlerin tasarımı, müzik vurgularının belirlenmesi, görüntü kesmeleri, durağan görüntülerin hareketi, hareketlendirme, zoom-in, zoom- out, zamanlama, crop ve efektler teorik ve uygulamalı olarak öğretilerek bütün filmin yapımı ve video banda basılması konuları öğretilir.
GRT 406 – Animasyon – II
Bu ders, animasyon üretim tekniklerini doğru kullanmayı hedefleyen ve zamanlama bilgisini geliştiren uygulamalarla başlar. Mekanik hareketlerin analizleriyle animasyondaki temel hareket prensipleri öğrenilir. Animasyon tarihine paralel olarak farklı canlandırma tekniklerinden örnekler incelenir. Film dili ile ilgili teknik bilgiler verilir. Sinopsisten storyboarda kadar olan süreçte bir fikri metne; metni görsele dönüştürme pratiği kazanılır.
GRT 410 – Pazarlama- İletişim ve Reklam
Bu derste, reklamcılığın temel kavramları; medya, araştırma, yaratıcılık, kampanya tasarımı, metin, senaryo yazarlığı; etkileyici İletişim biçimi olarak reklam; tanımlama, amaç ve türler; reklam ve toplum: reklamın etkinliği, medya araştırması ve planlaması; reklamda yaratıcı sürecin oluşturulması; kampanya planlaması ve uygulaması; yayınlanmış reklam örneklerinin değerlendirilmesi, reklam Kampanyasının süreçleri vb. konular incelenir. Birimler arasındaki iletişim. İş bölümü. Sanat yönetmeninin kampanya çerçevesinde üstlendiği görevler.
GRT 412 – Ajans İşletme
Bir grafik ajansının açılması; yasalar, yönetmelikler, grafik ajansının teşkilat şeması, birimler, donanım araç ve gereçleri, iş akışı, işveren- ajans ilişkileri incelenir.Yapılan grafik projelerinin maliyet açısından değerlendirilmesi, proje ile ilgili malzeme, araç-gereç ve birim fiyatlarına göre analizleri yapılarak maliyet hesapları öğretilir.
GRT408 – Portfolyo Tasarımı
Portfolyonun hedef kitlesinin ve sunulacak çalışmaların saptanmasına, sunum biçim ve tekniklerinin belirlenmesine yönelik bilgi verilir, çalışmaların sunulması için yapılacak ön hazırlıklar anlatılır. CV hazırlama ve farklı formatlarda profesyonel bir tasarımcı portfolyosu oluşturmaya ve iş yaşamına yönelik çalışmalarda tasarımcı-müşteri ilişkisini içeren uygulamalar yaptırılır.

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Aralık 2023
P S Ç P C C P
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Open chat
Merhaba Yardımcı Olabilir miyim ?
Size Yardımcı Olabilir miyim?