Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı Yüksek Lisans Bitirme Tezi

HALKLA İLİŞKİLER ve TANITIM PROGRAMI

DERS İÇERİKLERİ

,halka ilişkiler yüksek lisans ,halkla ilişkiler yüksek lisans ,halkla ilişkiler yüksek lisans programları ,halkla ilişkiler yüksek lisans programı ,halkla ilişkiler yüksek lisans mülakat soruları ,halkla ilişkiler yüksek lisans dersleri ,halkla ilişkiler yüksek lisans uzaktan eğitim ,halkla ilişkiler yüksek lisans ankara ,halkla ilişkiler yüksek lisans programı ankara ,halkla ilişkiler yüksek lisansı ,halka ilişkiler yüksek lisans ,halkla ilişkiler yüksek lisans ,halkla ilişkiler yüksek lisans programları ,halkla ilişkiler yüksek lisans programı,özel ders,bitirme tezi

1.      Yıl, Birinci Dönem  

İKT 101 İktisat I  (3-0) 3

Dersin amacı; öğrencilere günlük ekonomik kararlarını vermede yardımcı olmak; mesleki başarı için gerekli olan temel iktisat bilgilerini kazandırmak ve toplum ve dünya olaylarının anlaşılmasını sağlayacak iktisat bilgileri ile donatmaktır. Ekonomi ile ilgili Temel Kavramlar ve Ekonomik Sistemler, Fiyat Teorisi ve Fiyat Oluşumu, Tüketim ve Üretim Teorileri, Piyasa Çeşitleri ve Firma Dengesi Analizleri, Faktör Fiyatları ve Genel Denge işlenen başlıca konular arasındadır.

HLK 101 Halkla İlişkiler I  (3-0) 3

Halkla İlişkilerin tanımı ve kapsamı,  insan faktörü, öğeleri, önemi ve hedef kitleler,  halkla ilişkilerde reklam, kurumsal  reklamcılık ve önemi, kişisel ilişkiler, sosyal yapı içerisinde insan, haberleşme kültür ve çevre, dört adım ilkesi ve halkla ilişkiler çalışmalarında izlenecek yol, halkla ilişkilerde dikkate alınacak ilkeler vb. temel konular incelenmektedir.

SOS 101 Sosyoloji (3-0) 3

Sosyolojinin tanımı, temel kavramları, amacı ve yöntemi; genel sosyoloji kuramları, günümüzde yapılan sosyoloji çalışmaları dersin temel esaslarını oluşturmaktadır. Sosyolojinin Yöntemi ve Araştırma Teknikleri; Sosyolojinin Tarihçesi; Kültür, Kültür Kalıpları; Toplumsallaşma, Toplumsallaşma Süreci; Aile Kurumu, Ailenin Sınıflandırılması; Ekonomi Kurumu; Eğitim Kurumu; Din Kurumu; Siyasal Kurumlar vb. ele alınan konular arasındadır.

BİL 101 Bilgisayar I (2–2) 3

Bu dersin amacı, öğrencilere temel bilgisayar kullanma becerisi kazandırmaktır. Ders, Microsoft Office grubunun Windows, Word, Excel ve PowerPoint uygulamalarından oluşmaktadır. Bunun yanında, uygulamaların yanı sıra gereken temel bilgisayar kavramları verilmektedir.,halka ilişkiler yüksek lisans ,halkla ilişkiler yüksek lisans ,halkla ilişkiler yüksek lisans programları ,halkla ilişkiler yüksek lisans programı ,halkla ilişkiler yüksek lisans mülakat soruları ,halkla ilişkiler yüksek lisans dersleri ,halkla ilişkiler yüksek lisans uzaktan eğitim ,halkla ilişkiler yüksek lisans ankara ,halkla ilişkiler yüksek lisans programı ankara ,halkla ilişkiler yüksek lisansı ,halka ilişkiler yüksek lisans ,halkla ilişkiler yüksek lisans ,halkla ilişkiler yüksek lisans programları ,halkla ilişkiler yüksek lisans programı,özel ders,bitirme tezi

İŞL 101  İşletme I  (3-0) 3

Bu dersin amacı, öğrencilerin işletme çevresi ve iş dünyasının temelleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Bu dersin tamamlanmasıyla öğrenciler, sistem olarak organizasyonların doğası hakkında bilgi sahibi olurlar, işletme girişimlerinin içinde yer aldığı çevreyi anlarlar, farklı işletme fonksiyonları işletme kararları ve onların çözümlerini yöneten ilkeler ve metotlar konusunda bilgi edinirler ve işletme içinde ve dışındaki işletmeyle ilgili problemleri kritik olarak analiz edebilirler ve değerlendirebilirler.

TRK 101  Türkçe I (2-0) 2

Dilin, insan aklının ürünü olduğunu kavrayabilme, Türk dilinin yapısal özelliklerini ve zenginliğini kavrayabilme, yazılı anlatımda başarılı olmanın yollarını kavrayabilme, araştırma, okuma ve bilgilenme kabiliyetlerini geliştirebilme becerileri kazandırmaktır.

İNG 101  İngilizce I (4-0) 4

Temel İngilizce gramer bilgisi ve günlük konuşmalarda en çok kullanılan kalıplar, basit okuma parçaları, bu parçalarla ilgili sorular sorma ve sorulan soruları yanıtlayabilme performansını geliştirmektir.

 1.      Yıl, İkinci Dönem  

  İKT – 102  İktisat II (3-0) 3

Bu derste ele alınan Milli Gelir ve istihdam, Para ve Para Politikaları, Maliye ve Maliye Politikaları, Dış Ticaret, Ekonomik Büyüme ve Enflasyon, Ekonomik Dalgalanma ve Gelir Dağılımı gibi konularla öğrencilere ekonomik olaylara makro bir bakış açısı kazandırılması amaçlanmaktadır.

HLK 102 Halkla İlişkiler II  (3-0)3

Halkla İlişkilerde örgütler, kitlesel ilişkiler ve çalışma düzeni, halkla ilişkilerde aranan özellikler, halkla ilişkilerde kullanılacak araçlar, farklı halkla ilişkiler faaliyetleri, halkla ilişkiler elemanı için gerekli gazetecilik bilgileri, halkla ilişkilerde örnek olaylar vb. konular ele alınmaktadır.

MAT104  İstatistik (3-0) 3

İstatistik kavramı, tanımsal istatistik, birinci derecede ve ikinci derecede karakteristikler, olasılık, normal dağılın ve standart sapma kavramları, regresyon korelasyon analizleri konuları incelenerek, öğrencilere istatistik nosyonu verilmesi amaçlanmaktadır.,halka ilişkiler yüksek lisans ,halkla ilişkiler yüksek lisans ,halkla ilişkiler yüksek lisans programları ,halkla ilişkiler yüksek lisans programı ,halkla ilişkiler yüksek lisans mülakat soruları ,halkla ilişkiler yüksek lisans dersleri ,halkla ilişkiler yüksek lisans uzaktan eğitim ,halkla ilişkiler yüksek lisans ankara ,halkla ilişkiler yüksek lisans programı ankara ,halkla ilişkiler yüksek lisansı ,halka ilişkiler yüksek lisans ,halkla ilişkiler yüksek lisans ,halkla ilişkiler yüksek lisans programları ,halkla ilişkiler yüksek lisans programı,özel ders,bitirme tezi

BİL-102 Bilgisayar II (2-2) 3

Bu dersin amacı, ofis programlarının eksiksiz ve etkili kullanımını sağlamaktır. Word ve Excel programlarının ileri düzey özelliklerinin gösterilmesinin yanı sıra, PowerPoint ve FrontPage programları dersin devamını oluşturacaktır. WEB sayfası tasarımı uygulamalı olarak aktarılmaktadır.

İŞL 102  İşletme II (3-0) 3

Yönetim prensiplerine giriş, planlama, organizasyon, liderlik, kontrol, konularını kapsar. Ders, geleneksel yönetim süreci ile içinde bulunduğumuz çağın gereklerini uygun sistemi ve yaklaşımları birbirine bağlar. Teorik esasları uygulamadan örneklerle vurgular.

TRK-102  Türkçe II (2-0) 2

Günlük hayattaki yazılı anlatım türleri konusunu tanıyabilme, noktalamanın yazılı anlatımdaki önemini kavrayabilme, doğru anlatımın kişisel ve toplumsal iletişimdeki önemini kavrayabilme, araştırma, okuma ve bilgilenme kabiliyetlerini uygulayabilme yeteneklerini arttırmaktır.

İNG 102  İngilizce II (4-0) 4

Temel İngilizce gramer bilgisi ve günlük konuşmalarda en çok kullanılan kalıplar, basit okuma parçaları, bu parçalarla ilgili sorular sorma ve sorulan soruları yanıtlayabilme becerilerini geliştirmektir.,halka ilişkiler yüksek lisans ,halkla ilişkiler yüksek lisans ,halkla ilişkiler yüksek lisans programları ,halkla ilişkiler yüksek lisans programı ,halkla ilişkiler yüksek lisans mülakat soruları ,halkla ilişkiler yüksek lisans dersleri ,halkla ilişkiler yüksek lisans uzaktan eğitim ,halkla ilişkiler yüksek lisans ankara ,halkla ilişkiler yüksek lisans programı ankara ,halkla ilişkiler yüksek lisansı ,halka ilişkiler yüksek lisans ,halkla ilişkiler yüksek lisans ,halkla ilişkiler yüksek lisans programları ,halkla ilişkiler yüksek lisans programı,özel ders,bitirme tezi

 2.      Yıl, Üçüncü Dönem

HLK 201 İletişim ve İkna  (3-0)3

İletişimin önemini ve gereğini öğrencilere kavratmak, iletişim türleri hakkında bilgi vererek öğrencilerin iletişim becerilerini geliştirmek, iletişim ve iknada beden dili, konuşma becerisi ve ses tonunun önemini vurgulamak, insan ilişkilerinde uzun süreli ve güvene dayalı iletişimin ve empatinin önemini kavratmak bu dersin temel konularını oluşturmaktadır.

HLK 203 Reklamcılık  (3-0)3

Reklam ve Reklamcılık, Tanım ve Kapsam, Reklam Araçları, Reklam Araçlarının seçimi, Reklam Harcamaları, Reklam Etkinliğinin Ölçülmesi, Reklam Kampanyaları, Reklam Ajansları,  Reklamcılıkta Teknik Konular ele alınmaktadır. .

HUK 201 Hukuka Giriş (3-0)3

Bu ders hukuk kavramları ve hukuk düşüncesiyle tanışmaya yöneliktir. Hukukun kuralları, kuralların amacı, haklar, hak sahipleri ve türleri, kazanılması, kullanılması, korunması ve kaybedilmesi, hukuk kurallarını yaptırımı, kamu ve özel hukuk ayrımı, pozitif hukukun kaynakları ve kanunların uygulanması gibi temel konular işlenerek;  öğrencilerin temel hukuk kavramlarını öğrenmeleri ve hukuksal düşünme becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.   

İNG 201 İngilizce III (4-0) 4

İngilizce’yi kullanarak kendilerini ve çalıştıkları şirketi tanıtma, toplantı gündemi ve günlük planlardan söz etme, iş seyahatleri, fuarlar, ürünlerle ilgili konuşmalar ve yazışmalar, problem bildirme ve problem çözme ile ilgili konuşmalar ve yazışmalar yapabilme becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.,halka ilişkiler yüksek lisans ,halkla ilişkiler yüksek lisans ,halkla ilişkiler yüksek lisans programları ,halkla ilişkiler yüksek lisans programı ,halkla ilişkiler yüksek lisans mülakat soruları ,halkla ilişkiler yüksek lisans dersleri ,halkla ilişkiler yüksek lisans uzaktan eğitim ,halkla ilişkiler yüksek lisans ankara ,halkla ilişkiler yüksek lisans programı ankara ,halkla ilişkiler yüksek lisansı ,halka ilişkiler yüksek lisans ,halkla ilişkiler yüksek lisans ,halkla ilişkiler yüksek lisans programları ,halkla ilişkiler yüksek lisans programı,özel ders,bitirme tezi

TAR 201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I  (2-0) 2

Osmanlı İmparatorluğu’nun doğuşu, yükselişi, gerileme ve çöküşü, tanzimat ve reformlar, I. Dünya Savaşının nedenleri, I. Dünya Savaşı, Türklerin Bğımsızlık Mücadelesi ve Kurtuluş Savaşı, Lozan Antlaşması ve Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’nin doğuşu anlatılmaktadır.

 2.Yıl, Dördüncü Dönem

HLK 202  Medya Planlama  (3-0)3

Halkla ilişkiler ve reklamcılıkta medyanın önemi, konumu, medya planlaması, satın alma ve satışta reklam ajansı, müşteri-medya ilişkileri, medya izleyicisi üzerinde araştırma, bilgi kaynakları ve üretimde değerlendirme yöntemleri vb dersin temel esaslarını oluşturmaktadır.

HLK 206 İletişim Hukuku (3-0) 3

Bu ders öncelikle, iletişim hukukunun tarihsel gelişimini, iletişim özgürlüğünün demokrasilerdeki önemini ele almaktadır. Derste iletişimle ilgili anayasa, yasa ve yönetmeliklerde yer alan hükümler ele alınıp incelenmekte, kitle iletişim araçlarının toplum yaşamındaki etkisinin giderek artmasının yarattığı hukuki sorunlar tartışılmakta ve iletişim özgürlüğünü tehdit eden yeni sorunlara vurgu yapılmaktadır.

İŞL 206 İnsan Kaynakları Yönetimi  (3-0) 3

İnsan Kaynakları Yönetiminin Tanımı, Örgütlenmesi ve Çevresi, İnsan Kaynakları Planlaması, İnsan Kaynağını Bulma, Seçme ve Yönlendirme, İnsan Kaynağının Eğitimi ve Geliştirilmesi, İnsan Kaynağının Değerlemesi ve Ücretlendirilmesi, İş İlişkileri vb konular anlatılmaktadır.

,halka ilişkiler yüksek lisans ,halkla ilişkiler yüksek lisans ,halkla ilişkiler yüksek lisans programları ,halkla ilişkiler yüksek lisans programı ,halkla ilişkiler yüksek lisans mülakat soruları ,halkla ilişkiler yüksek lisans dersleri ,halkla ilişkiler yüksek lisans uzaktan eğitim ,halkla ilişkiler yüksek lisans ankara ,halkla ilişkiler yüksek lisans programı ankara ,halkla ilişkiler yüksek lisansı ,halka ilişkiler yüksek lisans ,halkla ilişkiler yüksek lisans ,halkla ilişkiler yüksek lisans programları ,halkla ilişkiler yüksek lisans programı,özel ders,bitirme tezi

İNG 202 İngilizce IV (4-0) 4

İngilizceyi kullanarak kendilerini ve çalıştıkları şirketi tanıtma, toplantı gündemi ve günlük planlardan söz etme, iş seyahatleri, fuarlar, ürünlerle ilgili konuşmalar ve yazışmalar, problem bildirme ve problem çözme ile ilgili konuşmalar ve yazışmalar ele alınmaktadır.

TAR 202 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II  (2-0) 2

Lozan Antlaşmasının imzalanmasından (1923) Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümüne (1938) kadar geçen dönemde modern Türk Devletini yaratma çabaları anlatılmaktadır. Hukuki, sosyal ve kültürel reformlar, Cumhuriyet Döneminin ekonomik çabaları ve dış politikaları, iç politika olayları ve siyasi partiler konuları işlenmektedir. Ayrıca; Mustafa Kemal Atatürk’ün temel politika ve devrimlerinin yapısı, ilkeleri ve amaçları ele alınmaktadır.

 Seçmeli Dersler

HLK 205 Halkla İlişkiler Yönetimi  (3-0) 3

Bu dersin amacı; bir yönetişim ve iletişim aracı olarak Halkla İlişkilerin teori ve uygulamalarını tanıtmaktır. Bu çerçevede; Halkla İlişkiler ve pazarlama ilişkisi, işletme çalışanları ve çevresi ile iletişim, kamuoyu ile ilişkiler, basınla ilişkiler, güncel olaylar, lobi çalışmaları ve toplumla ilişkiler, tüketici ilişkileri ve iletişim krizleri konuları incelenmektedir.,halka ilişkiler yüksek lisans ,halkla ilişkiler yüksek lisans ,halkla ilişkiler yüksek lisans programları ,halkla ilişkiler yüksek lisans programı ,halkla ilişkiler yüksek lisans mülakat soruları ,halkla ilişkiler yüksek lisans dersleri ,halkla ilişkiler yüksek lisans uzaktan eğitim ,halkla ilişkiler yüksek lisans ankara ,halkla ilişkiler yüksek lisans programı ankara ,halkla ilişkiler yüksek lisansı ,halka ilişkiler yüksek lisans ,halkla ilişkiler yüksek lisans ,halkla ilişkiler yüksek lisans programları ,halkla ilişkiler yüksek lisans programı,özel ders,bitirme tezi

İŞL 205 Yönetim İlkeleri  (3-0) 3

Bu dersin amacı öğrencilere yönetimsel bilgi ve beceriler kazandırmak ve yönetimin temel fonksiyonları olan planlama, karar verme, düzenleme ve örgütleme, yürütme ve liderlik etme; kontrol konularında temel esasları öğretmektir.  

HLK 207 Kitle İletişimi  (3-0)3

Bu derste; kitle iletişim araçlarının özellikleri, kitle iletişim kuramları incelenir. İletişim kuramları açısından kitle iletişim araçlarının toplum üzerindeki etkileri ele alınır. Kitle iletişimi ile toplumsal, siyasal, kültürel yapı arasındaki etkileşimin boyutları, kitleler psikolojisi, tüketim toplumu, popular kültür, kitle kültürü kavramları üzerinde durulur. Ayrıca, kitle iletişim modelleri, kitle iletişim mesajlarının oluşturulması bu dersin konuları arasındadır.

İKY 207 Kariyer Planlama  (3-0)3

Terfi, atama, transferler, iş genişletmesi, iş zenginleştirmesi, yatay, dikey ve çapraz geçişler, görevin sona erdirilmesi, kariyer planlaması, yönetimi ve politikası, kariyer planlamada çalışanların, yöneticilerinin ve organizasyonun rolleri ve önemi, kariyer yol haritalarının hazırlanması ve gereksinimlerinin belirlenmesi, kariyer yönlendirmeciliği  ele alınan başlıca konular arasındadır.

İŞL 210 Tüketici Davranışı  (3-0)3

Bu dersin amacı; tüketicilerin bir ürünü satın almadan önce ve satın aldıktan sonra ne düşündüklerini, satınalma davranışlarında satınalma sürecini nelerin etkilediğini, davranışı etkileyen psikolojik, sosyal, sosyo-kültürel, demografik ve diğer etkenlerin etkilerini ve sonuçlarını incelemektir.,halka ilişkiler yüksek lisans ,halkla ilişkiler yüksek lisans ,halkla ilişkiler yüksek lisans programları ,halkla ilişkiler yüksek lisans programı ,halkla ilişkiler yüksek lisans mülakat soruları ,halkla ilişkiler yüksek lisans dersleri ,halkla ilişkiler yüksek lisans uzaktan eğitim ,halkla ilişkiler yüksek lisans ankara ,halkla ilişkiler yüksek lisans programı ankara ,halkla ilişkiler yüksek lisansı ,halka ilişkiler yüksek lisans ,halkla ilişkiler yüksek lisans ,halkla ilişkiler yüksek lisans programları ,halkla ilişkiler yüksek lisans programı,özel ders,bitirme tezi

PAZ 210 Müşteri İlişkileri (3-0)3

Müşteri İlişkilerini Geliştirme: Müşteri ilişkileri kavramı ve özellikleri; Müşteri İlişkilerinin Yeni Boyutları: Satış ve pazarlamada toplam kalite yönetimi, Müşteri için değer yaratma; Müşterilerle İletişim: İletişim modeli ve öğeleri, Müşterilerle iletişim biçimleri; Müşteri Hizmeti: Müşteri hizmet kalitesi ve sistemi; Müşteriyi Kazanma ve Tutma; Müşteri İlişkilerinin Ölçülmesi gibi konular bu derste ele alınmaktadır.

İŞL 208 Örgütsel Davranış (3-0)3

Bu dersin amacı öğrencilere örgüt içindeki davranış problemlerini analitik düşünce yoluyla çözmeyi ve kişiler arası iletişimi güçlendirmeyi ve bireyi bir ekibin sorumlu bir parçası haline getirmeyi öğretmektir.

İKY 218 Sorun Çözme Yönyemleri (3-0)3

Bu dersin amacı öğrencilerin yaratıcı ve yenilikçi yaklaşımları benimsemelerini sağlamaktır. Bu çerçeve de; Problem Çözme ve Genel Kavramlar, Yaratıcı Düşünme Süreci, Problem Tanımı ve Analizi, Çözüm Yolu Üretme Teknikleri ve Uygulama Yöntemleri, Problem Çözmede Hüristik Yöntemler, Yaratıcılığı Geliştirme Yöntemleri vb. konular ele alınmakta ve uygulamalı olarak işlenmektedir.,halka ilişkiler yüksek lisans ,halkla ilişkiler yüksek lisans ,halkla ilişkiler yüksek lisans programları ,halkla ilişkiler yüksek lisans programı ,halkla ilişkiler yüksek lisans mülakat soruları ,halkla ilişkiler yüksek lisans dersleri ,halkla ilişkiler yüksek lisans uzaktan eğitim ,halkla ilişkiler yüksek lisans ankara ,halkla ilişkiler yüksek lisans programı ankara ,halkla ilişkiler yüksek lisansı ,halka ilişkiler yüksek lisans ,halkla ilişkiler yüksek lisans ,halkla ilişkiler yüksek lisans programları ,halkla ilişkiler yüksek lisans programı,özel ders,bitirme tezi

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Temmuz 2024
P S Ç P C C P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031