Adalet Yüksek Lisans Bitirme Tezi

ADALET PROGRAMI

DERS İÇERİKLERİ

1.Yıl, Birinci Dönem

 ,adalet yüksek lisans ,adalet bakanlığı yüksek lisans ,adalet hizmetleri yüksek lisans programı ,adalet hizmetleri yüksek lisans ,adalet bakanlığı yüksek lisans izni ,adalet bölümü yüksek lisans ,bahçeşehir üniversitesi adalet yüksek lisans ,adalet meslek yüksek okulu lisans tamamlama ,adalet yüksek lisans ,adalet bakanlığı yüksek lisans ,adalet hizmetleri yüksek lisans programı ,adalet hizmetleri yüksek lisans,özel ders,bitirme tezi

HUK 101 Hukuka Giriş

(3+0) 3

 

Bu dersin amacı; adalet programı öğrencilerine öğrenimi boyunca diğer bütün hukuk derslerinde anlatılacak olan temel kavram, ilke ve kuralları öğretmek ve öğrenciyi diğer hukuk derslerine hazırlamaktır. Bu kapsamda, hukukun tanımı, toplumsal norm kategorileri ve hukuk arasındaki ilişki;; kamu ve özel hukuk ayrımı ve bunların bölümleri; hukukun kaynakları ve bu çerçevede kanunlar, kanunların yapılması, uygulanması; hukuksal ilişkiler ve haklar vb. temel konular anlatılmaktadır.

HUK 111 Ceza Hukuku Bilgisi

(3+0) 3

Kavramlar, Ceza Hukukuna Hâkim Olan İlkeler, Tarihçe, Ceza Hukukunun Kaynakları ve Yorum, Ceza Hukukunun Uygulama Alanı (Yer Bakımından Uygulama, Zaman Bakımından Uygulama, Kişi Bakımından Uygulama), Suç Genel Teorisi, Genel Olarak Suçun Unsurları, Suçun Unsurları Dışında Kalan Hususlar (Ön şartlar, Cezalandırılabilme Şartları, Kişisel Cezasızlık Nedenleri, Ceza Muhakemesi Şartları), Kanuni Unsur (Tipiklik), Maddi Unsur (Hareket), Hukuka Aykırılık Unsuru, Manevi Unsur (Tipiklik), Suçun Özel Görünüş Biçimleri (Teşebbüs, Suçların İçtimaı, İştirak), Yanılma, Fail, Mağdur, Suçtan Zarar Gören Ceza, (Kavram, Çeşitleri, Ceza Mahkûmiyetinin Sonuçları: Fer’i ve Mütemmim Cezalar, Verilecek Cezanın Saptanması, Cezanın Ertelenmesi, Adli Tevbih, Şartla Salıverme), Memnu Hakların İadesi ve Hükümlülük Kaydının Adli Sicilden Çıkarılması, Ceza İlişkisini Düşüren Nedenler, (Sanığın veya Mahkûmun Ölümü, Af, Zamanaşımı).

HUK 113 Anayasa Hukuku

(3+0) 3

Bu derste önce Anayasa Hukukunun Genel Esasları özetlendikten sonra Anayasamıza göre devletin temel yapılanması, yasama, yürütme, yargı, temel hak ve özgürlükler, seçim, siyasi partiler, anayasa yargısı vb konular incelenmektedir.

 

HUK 115 Yargı Örgütü

(3+0) 3

Bu derste, Hukuk Devleti ve Yargı Erki hakkında bilgi verildikten sonra, Türk Yargı Örgütünün kuruluşu ve bünyesindeki yargı organları ile buralarda çalışanlar hakkında bilgi verilir.

 

BİL 101 Bilgisayar I

(3+1) 3

Bu dersin amacı, öğrencilere temel bilgisayar kullanma becerisi kazandırmaktır. Ders, Microsoft Office grubunun Windows, Word, Excel ve PowerPoint uygulamalarından oluşmaktadır. Bunun yanında, uygulamaların yanı sıra gereken temel bilgisayar kavramları verilmektedir.

ING 101 İngilizce I

(4+0) 4

Temel İngilizce gramer bilgisi ve günlük konuşmalarda en çok kullanılan kalıplar, basit okuma parçaları, bu parçalarla ilgili sorular sorma ve sorulan soruları yanıtlayabilme performansını geliştirmektir.,adalet yüksek lisans ,adalet bakanlığı yüksek lisans ,adalet hizmetleri yüksek lisans programı ,adalet hizmetleri yüksek lisans ,adalet bakanlığı yüksek lisans izni ,adalet bölümü yüksek lisans ,bahçeşehir üniversitesi adalet yüksek lisans ,adalet meslek yüksek okulu lisans tamamlama ,adalet yüksek lisans ,adalet bakanlığı yüksek lisans ,adalet hizmetleri yüksek lisans programı ,adalet hizmetleri yüksek lisans,özel ders,bitirme tezi

TRK 101 Türkçe I

(2-0) 2

Dilin, insan aklının ürünü olduğunu kavrayabilme, Türk dilinin yapısal özelliklerini ve zenginliğini kavrayabilme, yazılı anlatımda başarılı olmanın yollarını kavrayabilme, araştırma, okuma ve bilgilenme kabiliyetlerini geliştirebilme becerileri kazandırmaktır.

•1.            Yıl, İkinci  Dönem

 

HUK 102 Medeni Hukuk Bilgisi

(3+0) 3

Bu derste, Başlangıç Hükümleri adını alan Türk Medeni Kanununun 1-7. maddelerinde yer alan ve özel hukukun tüm konularını kapsayan esaslar ve Kişiler Hukuku adını alan Türk Medeni Kanununun Birinci Kitabında yer alan Gerçek Kişiler ve Tüzel Kişiler (Dernekler ve Vakıflar) anlatılmaktadır. Türk Medeni Kanununun İkinci Kitabında yer alan Aile Hukuku anlatılmaktadır. Bu kitap kapsamında nişanlanma, evlenme, boşanma, hısımlık, nesep ve vesayet müesseseleri ile bunlara ilişkin diğer konular incelenmektedir.

HUK 114 Ticaret Hukuku Bilgisi

(3-0) 3

Ticari İşletme Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku, Şirketler Hukuku konuları ele alınmaktadır. İşletmenin tabi olduğu ticari mevzuat, ticari hayatta karşılaşılabilecek sorunlar ve çözüm yolları, şirketlerin kuruluş ve yönetimi ile ilgili temel bilgiler, Ticari senetler, özellikleri, türleri ve ticari hayatta bu senetlerle ilgili karşılaşılabilecek sorunlar ve İşletmelerin sorumlulukları, hakları ve görevleri hakkında gerekli bilgiler verilir.

 

HUK 116 Kalem Mevzuat İşlemleri

(3-0) 3

Kalem Mevzuatı ve İşlemleri dersinde, Genel olarak Adalet Teşkilatındaki kalem işlemleri anlatılır. Kalem Mevzuatına Giriş, Türk Yargı Teşkilatı, Adalet Daireleri Kalem Mevzuatı, Cumhuriyet Savcılığı, Ceza Mahkemeleri Kalem İşleri, İnfaz İşlemleri, Adli Sicil İşlemleri, Adli Emanet Memurluğu, Ayniyat İşleri, İcra Tetkik Mercii İşlemleri, Tebligat İşlemleri, Yargı Harçları, Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri, Pratik Çalışma ve Örnekler incelenmektedir.

,adalet yüksek lisans ,adalet bakanlığı yüksek lisans ,adalet hizmetleri yüksek lisans programı ,adalet hizmetleri yüksek lisans ,adalet bakanlığı yüksek lisans izni ,adalet bölümü yüksek lisans ,bahçeşehir üniversitesi adalet yüksek lisans ,adalet meslek yüksek okulu lisans tamamlama ,adalet yüksek lisans ,adalet bakanlığı yüksek lisans ,adalet hizmetleri yüksek lisans programı ,adalet hizmetleri yüksek lisans,özel ders,bitirme tezi

BİL 102 Bilgisayar – II

(3+1) 3

Bu dersin amacı, ofis programlarının eksiksiz ve etkili kullanımını sağlamaktır. Word ve Excel programlarının ileri düzey özelliklerinin gösterilmesinin yanı sıra, PowerPoint ve FrontPage programları dersin devamını oluşturacaktır. WEB sayfası tasarımı uygulamalı olarak aktarılmaktadır

İNG 102 İngilizce II

(4-0) 4

Temel İngilizce gramer bilgisi ve günlük konuşmalarda en çok kullanılan kalıplar, basit okuma parçaları, bu parçalarla ilgili sorular sorma ve sorulan soruları yanıtlayabilme becerisi.

 

TRK 102 Türkçe II

(2-0) 2

Günlük hayattaki yazılı anlatım türleri konusunu tanıyabilme, noktalamanın yazılı anlatımdaki önemini kavrayabilme, doğru anlatımın kişisel ve toplumsal iletişimdeki önemini kavrayabilme, araştırma, okuma ve bilgilenme kabiliyetlerini uygulayabilme.

 

•2.            Yıl, Üçüncü Dönem

,adalet yüksek lisans ,adalet bakanlığı yüksek lisans ,adalet hizmetleri yüksek lisans programı ,adalet hizmetleri yüksek lisans ,adalet bakanlığı yüksek lisans izni ,adalet bölümü yüksek lisans ,bahçeşehir üniversitesi adalet yüksek lisans ,adalet meslek yüksek okulu lisans tamamlama ,adalet yüksek lisans ,adalet bakanlığı yüksek lisans ,adalet hizmetleri yüksek lisans programı ,adalet hizmetleri yüksek lisans,özel ders,bitirme tezi

 

 

HUK 223 İcra İflas Hukuku Bilgisi

(3+0) 3

İcra- İflas Kanununun sistemine uygun olarak birinci dönemde icra hukuku anlatılmaktadır. İlamların icrası, ihtiyati haciz, iflas yoluyla takip, maddi iflas hukuku, şekli iflas hukuku, iflas suçları, konkordato hukuku ve iptal davası gibi İflas Hukuku konuları anlatılmaktadır.

 

 

 

BİL 201 Bilgisayar III

(3+1) 3

İleri düzey kelime işlemci programı (Word), klavye ile hızlı yazma ve steno teknikleri

 

İNG 201 İngilizce III

(4-0) 4

İngilizce’yi kullanarak kendilerini ve çalıştıkları şirketi tanıtma, toplantı gündemi ve günlük planlardan söz etme, iş seyahatleri, fuarlar, ürünlerle ilgili konuşmalar ve yazışmalar, problem bildirme ve problem çözme ile ilgili konuşmalar ve yazışmalar yapabilme becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

 

TAR 201 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I

(2-0) 2

Türkiye Cumhuriyetinin ve Anayasanın değişmez ve değiştirilemez ilkelerinin tarih bilinci içinde geleceğe taşınması konunun amacıdır. Bu ders Cumhuriyetin ilke ve değerlerine bağlı, aklını önder kılan, demokrasinin olmazsa olmaz koşulu laiklikten ödün vermeyen bireylerin yetiştirilmesinde vazgeçilmez bir temel taşı olarak programlanmıştır. Türk devriminin Hazırlık Dönemi ve Milli Mücadele, Osmanlı İmparatorluğunun Yıkılışını ve Türk Devrimini hazırlayan nedenlere genel bakış, İşgaller karşısında ülkenin durumu ve M. Kemal Paşa’nın Tepkisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşu, Büyük Taarruz, Mudanya’dan Lozan’a, Eğitim ve Kültür alanlarında milli mücadele.

,adalet yüksek lisans ,adalet bakanlığı yüksek lisans ,adalet hizmetleri yüksek lisans programı ,adalet hizmetleri yüksek lisans ,adalet bakanlığı yüksek lisans izni ,adalet bölümü yüksek lisans ,bahçeşehir üniversitesi adalet yüksek lisans ,adalet meslek yüksek okulu lisans tamamlama ,adalet yüksek lisans ,adalet bakanlığı yüksek lisans ,adalet hizmetleri yüksek lisans programı ,adalet hizmetleri yüksek lisans,özel ders,bitirme tezi

2.Yıl, Dördüncü Dönem

 

 

BİL 202 Bilgisayar  IV

(3+1) 3

İleri düzey kelime işlemci programı (Word), klavye ile hızlı yazma ve steno teknikleri, Adalet Bilgi Sistemi Programının tanıtımı.

 

İNG 202 İngilizce IV

(4-0) 4

İngilizce’yi kullanarak kendilerini ve çalıştıkları şirketi tanıtma, toplantı gündemi ve günlük planlardan söz etme, iş seyahatleri, fuarlar, ürünlerle ilgili konuşmalar ve yazışmalar, problem bildirme ve problem çözme ile ilgili konuşmalar ve yazışmalar.

 

TAR 202 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II

(2-0) 2

Kurtuluş mücadelesi, Sakarya savaşı, Büyük Taarruz, Mudanya’dan Lozan’a Cumhuriyetçilik ve Halifelik, Takriri Sükûn dönemi ve demokrasi, milliyetçilik, Laiklik ilkesi, Türkiye’nin gündemi.

 

HUK 218 Ceza Usul Hukuku Bilgisi

(3+0) 3

Ceza Muhakemesi Hukuku dersinde; Temel kavramlar, CMK’nın yer, zaman ve kişi bakımından uygulanması; soruşturma evresi, kovuşturma evresi, kanun yolları, devlet mağdur ilişkisi, özel muhakeme usulleri , Ceza Muhakemesi Kanununun sistemine uygun olarak dava süreleri, görev ve yetki konuları, ilk ve son soruşturma kuralları, duruşma, deliller, tutuklama ve yasa yolları üzerinde durulmaktadır.

SEÇİMLİK DERSLER

HUK 210

Dosyalama ve Arşiv

(3-0) 3

 

 

,adalet yüksek lisans ,adalet bakanlığı yüksek lisans ,adalet hizmetleri yüksek lisans programı ,adalet hizmetleri yüksek lisans ,adalet bakanlığı yüksek lisans izni ,adalet bölümü yüksek lisans ,bahçeşehir üniversitesi adalet yüksek lisans ,adalet meslek yüksek okulu lisans tamamlama ,adalet yüksek lisans ,adalet bakanlığı yüksek lisans ,adalet hizmetleri yüksek lisans programı ,adalet hizmetleri yüksek lisans,özel ders,bitirme tezi

 

Dosyalama Sistemleri ve Özellikleri: Alfabetik dosyalama Sistemi, Konu adlarına göre alfabetik dosyalama, Coğrafi bölgelere göre alfabetik dosyalama; Numaralı Dosyalama sistemleri: Sıra Numaralı, ondalık ve asal sayıya göre dosyalama sistemi; Diğer Dosyalama Sistemleri; Etkin Bir Dosyalama Sisteminin Özelikleri; Dosyalama Biriminin Örgütlenmesi; Dosyalama Donanım ve Araçları; Donanım Seçiminde Dikkate Alınacak Unsurlar; Dosyalama Süreci ve Kayıtlara Erişim: Dosyalamaya konu olan belgeler, Dosyalama sürecinin aşamaları; Arşivleme: Amacı ve önemi, Arşivleme süreci.

HUK 213 Kriminoloji

(3+0) 3

Bu derste kriminolojinin konusu, tanımı, alanı, önemi, kriminolojik araştırmada metotlar, kriminolojinin tarihsel gelişimi ve teoriler çerçevesinde günümüz kriminolojisine göre suç nedenlerine diğer bir ifadeyle suçu açıklayan görüşlere değinilmektedir.

 

HUK 215 Belediyeler Mevzuatı

(3+0) 3

Genel tanımlar, Yönetim yapısı içinde belediyeler. Belediye Hukuku kaynakları (Anayasa, Yasalar, Tüzük ve Yönetmelikler). Belediyenin kuruluşu ve organları, bu organların seçimi, belediyelerin görevi, belediyenin denetimi, (yönetsel ve yargısal), kentleşme politikası ve çağdaş şehircilik.

 

HUK 217 Adalet Psikolojisi

(3+0) 3

Adalet Psikolojisine Giriş: Amacı, Bölümleri, Psikolojideki yeri, Metot; Suçlu Psikolojisi Hakkında Genel Bilgiler: Psikolojik denge ve psikolojik dengeyi bozan nedenler, Dış denge; Suçluların Sınıflandırılması; Usul Psikolojisi: Yargıcın psikolojisi, Sanığın psikolojisi, Mağdurun psikolojisi, Tanıklık psikolojisi, Yazılı delillerin psikolojik açıklaması; Hapsedilenin Psikolojisi: Cezanın infazı hakkında genel bilgiler, Cezaların psikolojik açıklaması, Cezanın infazında psikolojik bilgiler.

,adalet yüksek lisans ,adalet bakanlığı yüksek lisans ,adalet hizmetleri yüksek lisans programı ,adalet hizmetleri yüksek lisans ,adalet bakanlığı yüksek lisans izni ,adalet bölümü yüksek lisans ,bahçeşehir üniversitesi adalet yüksek lisans ,adalet meslek yüksek okulu lisans tamamlama ,adalet yüksek lisans ,adalet bakanlığı yüksek lisans ,adalet hizmetleri yüksek lisans programı ,adalet hizmetleri yüksek lisans,özel ders,bitirme tezi

HUK 219 İnsan Hakları

(3+0) 3

Ders kapsamında işlenecek konular öncelikle insan hakları kavramının tanımı, tarihsel gelişimi ve türleridir.  Türk Anayasalarının insan hakları konusundaki yaklaşımı, 1982 Anayasasında temel hak ve özgürlükler ile temel hakların sınırlanma rejimi ile ulusal hukukta insan haklarının korunması ele alındıktan sonra uluslararası hukukta insan haklarının korunması anlatılacaktır. Bu bağlamda ilk önce insan haklarına ilişkin uluslararası sözleşmeler ve bunlara ilişkin koruma mekanizmaları genel olarak anlatılacaktır. Ardından Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi özel olarak ele alınacak, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine devlet ve bireysel başvuru yolları, başvurunun kabul edilebilirlik ve esas bakımından incelenme aşaması, Mahkeme kararlarının niteliği ve uygulaması ile Sözleşmede güvence altına alınan hak ve özgürlüklere yer verilecektir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine ilişkin konular Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin içtihadı ışığında incelenecektir.

 

HUK 221 Mali Hukuk Bilgisi

(3+0) 3

Bu derste, kamu harcamaları, kamu gelir ve giderleri, bütçe kavramı, Türkiye’de ve Dünyada uygulanan bütçe yöntemleri ile maliye politikaları üzerinde durulmaktadır. Bütçe, maliye politikaları, devletin borçlanması ve borçlanma yöntemleri, yerel yönetim maliyesi, uluslararası kamu maliyesi ve kamu iktisadi teşebbüsleri maliyesi gibi konular incelenmektedir.

 

 

 

HUK 211 Damga Vergisi ve Harçlar Bilgisi

(3+0) 3

Damga Vergisi ve Harçlarla ilgili yükümlülükler ele alınmakta ve uygulamadan örnekler gösterilmektedir.

 

HUK 225 Cezaevi İdaresi ve İnfaz Bilgisi

(3+0) 3

Tanıtım Ve Tarihçe,Cezaların İnfazı, Ölüm Cezalarının İnfazı, Kısa Süreli Hürriyeti Bağlayıcı Cezaların İnfazı,  A)Kısa Süreli Hürriyeti Bağlayıcı Cezaların Yerine Konulacak Ceza Ve Tedbirler, Kısa Süreli Hürriyeti Bağlayıcı Cezaların Özel İnfaz Şekilleri, Hürriyeti Bağlayıcı Cezaların İnfazı, Para Cezalarının İnfazı. Cezaların Ertelenmesi, Ön Ödeme, Şartlı Salıverme, Cezaevleri Ve Tevkifevleri, Çeşitleri, Teşkilatı Ve Görevlileri, Cezaevlerine Ve Tutukevlerine Kabul, Cezaevlerinde Tredman, Mahkumlara Verilen İzinler, Mahkumların Tahliyesi konuları işlenmektedir.

,adalet yüksek lisans ,adalet bakanlığı yüksek lisans ,adalet hizmetleri yüksek lisans programı ,adalet hizmetleri yüksek lisans ,adalet bakanlığı yüksek lisans izni ,adalet bölümü yüksek lisans ,bahçeşehir üniversitesi adalet yüksek lisans ,adalet meslek yüksek okulu lisans tamamlama ,adalet yüksek lisans ,adalet bakanlığı yüksek lisans ,adalet hizmetleri yüksek lisans programı ,adalet hizmetleri yüksek lisans,özel ders,bitirme tezi

İŞL 101 İşletme I

(3+0) 3

Bu dersin amacı, öğrencilerin işletme çevresi ve iş dünyasının temelleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Bu dersin tamamlanmasıyla öğrenciler, sistem olarak organizasyonların doğası hakkında bilgi sahibi olurlar, işletme girişimlerinin içinde yer aldığı çevreyi anlarlar, farklı işletme fonksiyonları-işletme kararları ve onların çözümlerini yöneten ilkeler ve metotlar konusunda bilgi edinirler ve işletme içinde ve dışındaki işletmeyle ilgili problemleri kritik olarak analiz edebilirler ve değerlendirebilirler. Bu çerçevede işletmeye ilişkin temel kavramlar, işletmelerin kuruluş esasları, iş ahlakı ve işletmelerin sosyal sorumluluğu, uluslararsı işletmecilik ve küreselleşme, yönetim ve örgütleme esasları anlatılmaktadır.

İKT 101 İktisat I

(3+0) 3

Dersin amacı; öğrencilere günlük ekonomik kararlarını vermede yardımcı olmak; mesleki başarı için gerekli olan temel iktisat bilgilerini kazandırmak ve toplum ve dünya olaylarının anlaşılmasını sağlayacak iktisat bilgileri ile donatmaktır. Ekonomi ile ilgili Temel Kavramlar ve Ekonomik Sistemler, Fiyat Teorisi ve Fiyat Oluşumu, Tüketim ve Üretim Teorileri, Piyasa Çeşitleri ve Firma Dengesi Analizleri, Faktör Fiyatları ve Genel Denge işlenen başlıca konular arasındadır.

HUK 214 Medeni Usul Hukuku Bilgisi

(3+0) 3

Giriş, adliye teşkilatı, hâkimlerin statüsü, görev ve yetki, dava, kanun yolları ve tahkim anlatılmaktadır. Karşı dava, savunmanın değiştirilmesi ve genişletilmesi yasağı, ihtiyati tedbir, ispat teorisi, kanuni deliller, takdiri deliller, kanun yolları ve tahkim açıklanmaktadır.

 

HUK 216 Adli Tıp

(3+0) 3

Adli tıp ve hukukun bazı dalları arasındaki ilişkiler, Türk Ceza Kanununun şahsa karşı işlenen cürümlerle ilgili hükümleri, aile düzenine, ahlak ve adaba karşı işlenen  cürümler, cezai sorumluluk, babalık ve kan grupları, otopsi vb. gibi tıbbın hukukun hizmetinde olduğu diğer bazı konular anlatılmaktadır.   ,adalet yüksek lisans ,adalet bakanlığı yüksek lisans ,adalet hizmetleri yüksek lisans programı ,adalet hizmetleri yüksek lisans ,adalet bakanlığı yüksek lisans izni ,adalet bölümü yüksek lisans ,bahçeşehir üniversitesi adalet yüksek lisans ,adalet meslek yüksek okulu lisans tamamlama ,adalet yüksek lisans ,adalet bakanlığı yüksek lisans ,adalet hizmetleri yüksek lisans programı ,adalet hizmetleri yüksek lisans,özel ders,bitirme tezi

 

HUK 212 Avukatlık ve Noterlik Mevzuatı

(3+0) 3

Avukatın iş sahibi ile Devlet arasındaki özel konumu ve bununla bağlantılı sorunlar ve noterlik mevzuatı anlatılmaktadır.

 

 

 

HUK 220 Tapu Kadastro Bilgisi

(3+0) 3

Tapu ve Kadastro tanımı ve açıklamaları, tapu mevzuatı, tapu harçları ve tapu işlemleri ele alınmaktadır.

 

HUK 222 Tebligat Mevzuatı

(3+0) 3

Tebligat kavramı ve  tanımı, çeşitleri, ptt vasıtasıyla tebliğ, memur vasıtasıyla tebliğ, doğrudan doğruya tebliğ, ilan yoluyla tebliğ, kazai tebligatın kime, ne zaman, nerede, nasıl yapılacağı, tebligatın yok sayılması ve usulsüz tebliğ ve geçerli hale gelmesi konuları işlenmektedir.

 

HUK 224 Kamu Alacaklarının Tahsili

(3+0) 3

Kamu zararlarının tahsiline ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmeliğinde yer alan, kontrol, denetim, inceleme, kesin hükme bağlama veya yargılama sonucunda tespit edilen kamu zararlarının tahsiline ilişkin usul ve esaslar anlatılmaktadır.

,adalet yüksek lisans ,adalet bakanlığı yüksek lisans ,adalet hizmetleri yüksek lisans programı ,adalet hizmetleri yüksek lisans ,adalet bakanlığı yüksek lisans izni ,adalet bölümü yüksek lisans ,bahçeşehir üniversitesi adalet yüksek lisans ,adalet meslek yüksek okulu lisans tamamlama ,adalet yüksek lisans ,adalet bakanlığı yüksek lisans ,adalet hizmetleri yüksek lisans programı ,adalet hizmetleri yüksek lisans,özel ders,bitirme tezi

HUK 226 İdari Yargılama Usulü

(3+0) 3

 

İdari Yargılama Usulü Bilgisi derslerinde de aynı şekilde idari yargılama usulünün tüm konularına değinmekte ve uygulamaya yönelik pratik bilgilere ağırlık vermektedir. Anlatılan konu başlıkları, İdari Yargı Teşkilatı, Görev ve Yetki, Dava Türleri, Davanın tarafları, Süre, Yargılama Safhaları,Yürütmenin Durdurulması, Kanun yolları şeklindedir.İdari Yargılama Usulü ile ilgili konulara, bir dava dilekçesini esas alarak, ilgili tüm kanuni düzenlemeleri içerecek şekilde değinmek amaçlanmaktadır.  

 

İŞL 102 İşletme II

(3+0) 3

İşletmelerde üretim, pazarlama, insan kaynakları, muhasebe ve finans, halkla ilişkiler fonksiyonlarını inceler. Ayrıca, risk yönetimi ve sigortacılık, yönetim bilişim sistemleri ve uzman sistemler, karar ve karar destek sistemlerinin işletme yönetimindeki etkileri ve işlevlerini vurgulayarak İşletme – I dersinde öğrenilen temel konuların tamamlanmasını hedefler.  Böylelikle işletmeciliğin temel esaslarının öğretilmesini amaçlar.

 

HUK 228 İcra İflas Hukuku

(3-0) 3

İflas tanımı ve açıklaması, adi iflas yoluyla takip, doğrudan doğruya iflas halleri, iptal davaları, konkordato, iflas içi konkordato, iflas dışı konkordato konuları incelenmektedir.,adalet yüksek lisans ,adalet bakanlığı yüksek lisans ,adalet hizmetleri yüksek lisans programı ,adalet hizmetleri yüksek lisans ,adalet bakanlığı yüksek lisans izni ,adalet bölümü yüksek lisans ,bahçeşehir üniversitesi adalet yüksek lisans ,adalet meslek yüksek okulu lisans tamamlama ,adalet yüksek lisans ,adalet bakanlığı yüksek lisans ,adalet hizmetleri yüksek lisans programı ,adalet hizmetleri yüksek lisans,özel ders,bitirme tezi

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Temmuz 2024
P S Ç P C C P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031