Halkla İlişkiler ve Tanıtım tez yazımı

Ders İçerikleri

Ders Kodu Ders Adı Kredi İçerik
CF 101 İLETİŞİM VE MEDYA

tez yazım kılavuzu,tez yazım, yüksek lisans programlar,yüksek lisans tezleri,tez ornekleri,ödev hazirlama,örnek tez,bitirme projesi,tez nasil yapılır,lisans tez örnegi,lisans tez konulari,lisans tez,üniversite tez,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme  tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

3 (3+0+3) Bu dersin amacı iletişimin ve medyanın temel olgu ve kavramlarını tanıtmak ve iletişimin bakış açısıyla guncel olayları analiz etmek bu dersin amacıdır. Derste iletişimle ilgili temel kavramlar, toplumsal yaşamda iletişimin yeri ve önemi, ve temel iletişim modelleri öğretilecektir. Ayrıca kitle iletişimi, medya türleri, radio, televizyon, sinema, halkla ilişkiler ve reklamcılık ve yeni medya türlerininin tarihçesi ve günümüzdeki durumu da derste ele alınacaktır.
CF 103 SOSYAL BİLİMLERDE ANAHTAR KAVRAMLAR 3 (3+0+3) Bu ders, fakülte öğrencilerine beşeri ve sosyal bilimlerdeki temel kavramları tanıtmayı, onların sorgulama ve analiz kapasitelerini genişletmeyi ve onlara araştırma yöntemlerini öğretmeyi amaçlar. Derste medeniyet, tarih, zaman, birey, toplum, aile, devlet, bilgi (çağı), medya ve küreselleşme gibi, üniversite hayatları boyunca öğrencilerin karşılaşacağı temel kavramlara eğilinecek, bu kavramların geçirdiği değişimler incelenecektir.
PR 101 HALKLA İLİŞKİLERE GİRİŞ 3 (3+0+3) Bu giriş dersinde, halkla ilişkilerin felsefesi, tarihi, öncüleri, tanımları ve kavramları anlatılmaktadır. Halkla ilişkilerin önde gelen uygulama alanlarının irdelendiği derste, farklı örgütlerde halkla ilişkiler işlevinin rolü ve amacı gerçek hayattan örnek vakalar eşliğinde incelenmektedir.  Ayrıca propaganda, markalama, pazarlama, satış, reklam, pazarlama iletişimi, medyada duyurum, kurumsal iletişim gibi bazı önemli konular karşılaştırmalı olarak tartışılacaktır.
PR 102 HALKLA İLİŞKİLERİN TEMELLERİ 3 (3+0+3) Bu giriş dersinde, bir yönetim işlevi olarak halkla ilişkilerin temel ilkeleri anlatılmaktadır. Sorun yönetimi, kriz iletişimi, pazarlama amaçlı halkla ilişkiler, medya ilişkileri, etik, stratejik yönetim, kampanya planlaması, ölçümleme ve analiz gibi bağlamlarda halkla ilişkiler disiplini irdelenmektedir. Gerçek hayattan örnek vakalar eşliğinde önde gelen halkla ilişkiler teorileri ve bunların nasıl uygulandığı aktarılmaktadır. Ayrıca sektördeki çeşitli kariyer fırsatları tartışılacaktır.
PR 201 İLETİŞİM KAMPANYALARI 3 (3+0+3) Communication campaigns focuses on introducing the student to ideas and concepts that are integral to the development of a success public relations campaign from the planning phase to the end desired result. The student will look at real life cases and critically examine the successes, and failures encountered by real organizations.
PR 203 MEDYA VE SİYASET 3 (3+0+3) Siyasette yazılı ve görsel basının oynadığı rolü ve bunun halk, siyasetçiler ve siyaset yapımı ile ilişkisini açıklamaktır. Medyanın siyaset, hükümet ve seçimler üzerindeki etkisi incelenecektir. Film, televizyon, radyo, müzik, internet, billboard ve sloganı içeren popüler kültürdeki siyasal ve politik temalara da dikkat çeker.
PR 207 KİŞİLERARASI İLETİŞİM

tez yazım kılavuzu,tez yazım, yüksek lisans programlar,yüksek lisans tezleri,tez ornekleri,ödev hazirlama,örnek tez,bitirme projesi,tez nasil yapılır,lisans tez örnegi,lisans tez konulari,lisans tez,üniversite tez,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme  tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

3 (3+0+3) Kişilerarası İletişim, insan ilişkilerinde en önemli ve yadsınamaz konulardan biridir. Kişilerin hedeflerine ulaşmaları gerek özel, gerekse iş hayatında doğru iletişim kurmaları ile mümkündür. Doğru iletişim kurmak, öncelikle benlik tanıma, doğru kanalları seçebilme, etkili iletişim tekniklerini ve beden dilini doğru kullanmakla olasıdır. Kişilerarası iletişim, iletişim kurulan kişileri değerlendirerek varılan yargıya göre davranma sanatı olarak da tanımlanmaktadır. Kişilerarası iletişim dersinde sözlü ve sözsüz iletişim tekniklerinin sentezlenmesiyle hedeflenen noktaya nasıl varılabileceğinin incelikleri işlenecektir.
PR 209 HALKLA İLİŞKİLERDE ETKİNLİK YÖNETİMİ 3 (3+0+3) Bu ders Halkla İlişkiler departmanının öğrencilere tüm detayları ile markaların hem kurumsal hem ürünler bazında pazarlama stratejilerini nasıl belirlendiği ve bu belirlenen tüm proje ve organizasyonlarını markanın imajı doğrultusunda en doğru şekilde stratejik olarak nasıl planlamaları ve uygulamaları gerektiği anlatılacaktır. Sonrasında gene markanın imajı doğrultusunda yapılan projelerin ve organizasyonların basına ve hedef kitlelere en doğru şekilde taşınmasının yolları ve markaya getirdiği sorular incelenecektir. Derslerde ele alınan konuların geniş bir düzeyde anlaşılabilmesi için ders öğrencilerin katılımıyla sürdürülecektir. Vize, Final ve ödevler genelde  Case Study  oluşturulması üzere kurulacaktır ve birebir gerçek örneklerle üzerinde çalışılacaktır.
PR 210 İMAJ OLUŞTURMA TEKNİKLERİ 3 (3+0+3) Kurumsal İmaj, bir kurumun doğasının, kültürünün, yapısının bir nevi dinamik bir doğrulamasıdır. Kurumsal Kimlik ve Kurumsal İmaj arasında çok yakın bir ilişki sözkonusudur.Kurumsal Kimlik, strateji, kültür ve iletişimi, müşterilere akılda kalıcı bir kimlik sunabilmek adına tek potada eritir. Kurumsal Kimlik kavramı, kurumsal felsefe, şirketin misyonu ve değerleri ve kurumsal kişilik ile ilintilidir. Aynı zamanda Kurumsal Kültür, kurumsal felsefe ve kurumsal imajın yansımasıdır. Kurumsal imaj, kurumsal kimliğe ne kadar yakınsa, kurumun müşteri gözünden algısı da, kurumun kendini nasıl tanımladığına ve kurumsal iletişimi ne kadar olağanüstü yaptığına göre şekillenir. Başarılı Kurumsal Kimlik, iyi planlanmış bir imaj yönetimi ile birlikte kurumdaki değişimi yönetmektir. Bu dersin amacı, kurumsal kimlik, kurumsal felsefe, kurumsal kültür ve kurumsal imaj kapsamında en iyi iletişimin nasıl gerçekleştirileceğini analiz etmektir.
PR 218 NEWSROOM 3 (3+0+3) Derste bir haber merkezinin  ya da bir haber kanalının nasıl çalıştığı, kimlerin ne görevlerde bulunduğu aktarılmaktadır. Haber müdüründen muhabire, editörden, yönetmene, sunucudan kameramana kadar nasıl haber yapıldığı da anlatılmaktadır. Uygulama ağırlıklı ders çerçevesinde ülke ve dünya gündeminin önemli maddeleri ve bunların medyaya yansımaları araştırılır ve yorumlanır. Ders bünyesinde öğrencilerden ödev olarak çeşitli program taslakları ve haber örnekleri hazırlamaları istenmektedir.
AT 211 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 2 (2+0) Bu dersin amacı Atatürk İlke ve İnkılâpları dersinin kapsadığı yakın dönem Türkiye tarihinin siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel olguları hakkında öğrencileri bilgilendirmek. Öğrencilere tarihi ve tarihle ilgili metinleri sevdirmek, öğrencilerin tarihsel olaylara çok yönlü bir şekilde bakabilmesini sağlamak ve disiplinler arası bir yaklaşım etrafında, öğrencileri, başta tarih olmak üzere farklı Sosyal Bilimlerin temel kuramsal kavramları, tartışmaları ve düşünce yöntemleri ile tanıştırmaktır.
CF 216 BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ 3 (3+0+3) Bütünleşik Pazarlama İletişimi müşterilerle ve kamuyla işlevsel geliştirilmesini hedefleyen ve buna yönelik olarak bu gruplara doğrultulan iletilerin belli stratejiler çerçevesinde kurgulanarak iletilmesini sağlayan işlevsel bir süreç olarak ele alınmaktadır. Bu derste öğrenciler tüm pazarlama iletişimi öğelerini bütünleştirmeyi öğrenerek bunun neden bir şirketin başarı için kilit bir nokta olduğunu irdelerme fırsatı bulurlar. Öğrenciler, reklam, halkla ilişkiler, tanıtım, promosyon, sponsorluk, doğrudan pazarlama, e-iletişim ve satış stratejilerini birleştirerek tüketicilere bir kurumsal kimlik ya da tema çerçevesinde bütünleşik bir ileti olarak bir şirketin marka değerine olan katkısını araştırırlar. Örnek çalışmalar ve egzersizlerle zenginleştirilen  dinamik dersi içeriği dönem sonunda bir projeyle tamamlanır.
CF 253 WRITING FOR THE MEDIA 3 (3+0+3) This course is designed on media writing exercices. These are practical workshops and labs designed to develop communication skills. Students will apply material from accompanying lecture courses to specific communication problems related to the media copies. The course aims to introduce types of media languages such as TV, radio, press and outdoor texts. Through a combination of lectures, discussions and exercices to form visual communication and broadcast writing styles and techniques will be offered as an opportunity to develop and understand these skills for effective communication.
CF 255 KURUMSAL İLETİŞİM 3 (3+0+3) Bu derste, etkili kurumsal iletişim sisteminin nasıl oluşturulacağı; dünyadaki ve Türkiye’deki bazı saygın şirketlerin kullandıkları başarılı iletişim stratejileri ve taktikleriyle örgütlerin iş hedeflerine nasıl ulaşacakları öğretilmektedir. Ayrıca kurumsal markaların rekabette bir adım önde olmaları için itibar yönetimi hakkında bilmeleri gerekenler ve geleceğin yöneticilerine paydaşlarıyla nasıl etkileşimli iletişim kuracakları gösterilmektedir. Derste, alanında lider örgütlerin gerçek vakaları ayrıntılı şekilde analiz edilecektir.
CF 330 İLETİŞİMDE VAKA ÇALIŞMALARI 3 (3+0+3)
Bu derste öğrenciler, halkla ilişkiler adımlarını kullanmak suretiyle değişik vaka çalışmalarını ve iletişim kampanyalarını inceleyeceklerdir. Halkla ilişkiler kavram, prensip ve uygulamaları; gerçek hayattan alınmış vaka çalışmaları ile harmanlanacak ve bu şekilde öğrencilere iletişim stratejisi üretebilme becerisi kazandırılacaktır. Bu ders, halkla ilişkiler öğrencilerine vaka çalışmalarında yol gösterici olacak; açıklanacak davranışsal yöntemler, iletişim çalışmalarında öğrenciler için değerli birer kaynak olacaktır.
CF 401 EVERYDAY LIFE, CULTURE AND SOCIETY

tez yazım kılavuzu,tez yazım, yüksek lisans programlar,yüksek lisans tezleri,tez ornekleri,ödev hazirlama,örnek tez,bitirme projesi,tez nasil yapılır,lisans tez örnegi,lisans tez konulari,lisans tez,üniversite tez,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme  tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

3 (3+0+3) Bu derste ağırlıklı olarak kitle iletişim araçlarının günlük hayatta davranış biçimlerini nasıl etkilediği ülkelerin kültürel ve sosyal yapısını nasıl dönüştürdüğü anlatılıyor. Kitle iletişim araçlarının tarih boyunca gelişimleri ve yaygınlaşmaları ile kullanılış biçimleri uygulamalı olarak aktarılıyor. Derste çeşitli belgeseller incelenerek kitle iletişim araçlarının toplumlar üzerindeki gücü o araçların kullanılış şekilleri doğru ve yanlış örneklemelerle masaya yatırılıyor. Dersin amacı öğrencilere kitle iletişim araçlarının gücünün ve kullanım şekillerinin anlatımı ve öğrencilerin medyada yer alan haberlere daha bilinçli, daha sorgulayıcı bakabilmelerini sağlamaktır.
PR 301 HALKLA İLİŞKİLER STRATEJİLERİ VE YÖNETİMİ 3 (3+0+3) Bu dersin amacı, halkla ilişkiler alanında görevli her düzeydeki yönetici, danışman ve uygulamacı için gerekli olan stratejik halkla ilişkiler sürecinin nasıl yönetileceğini öğretmektir. Etkin yaratıcılık sadece ilham ve yetenekten değil, dikkatli, içgörü sahibi, ölçümlenebilir şekilde hazırlanmış planlardan beslenmektedir. Stratejik planlama ve yönetim teknikleri, geleceğin halkla ilişkiler profesyonellerinin yaratıcı düşünürken daha fazla organize olmalarına, metodolojik düşünürken çalışmalarına daha fazla yaratıcı enerji katmalarına yardımcı olacaktır. Türkiye’de ve dünyada kabul görmüş planlama ve yönetim teknikleri, derslerde örnek vakalar eşliğinde etkileşimli biçimde aktarılacaktır.
PR 302 İKNA VE PROPAGANDA 3 (3+0+3) Ders ikna kuramlarını, ikna ve propaganda tekniklerini inceler. İknanın kitle iletişim sürecindeki yeri ve örneklerini inceleyecektir.
PR 303 KRİZ YÖNETİMİ 3 (3+0+3) Bu ders, kriz iletişimini global bir bakış açısıyla inceler ve kriz yönetimi sürecini kurumun yaşamsal bileşeni olarak değerlendir. Bu derste elde edilecek bilgiler, öğrencilere kriz durumlarının ve genel olarak da iletişim kariyerlerinin nasıl yönetileceği konusunda yardımcı olacaktır.
PR 304 UYGULAMALI HALKLA İLİŞKİLER ARAŞTIRMALARI 3 (3+0+3) Bu derste, uygulamalı halkla ilişkiler araştırmasının nasıl tasarlanacağı ve yönetileceği öğretilmektedir. Halkla ilişkiler araştırmasındaki temel kavramların yanı sıra halkla ilişkiler kampanyalarının tasarımına ve ölçümüne katkı sağlayacak verinin nasıl toplanacağı ve uygulanacağı da aktarılmaktadır. Derste, birincil ve ikincil veri toplanması ve analizi, bulguların yorumlanması, raporlanması ve uygulanması yöntemleri örnekler eşliğinde incelenecektir.
PR 318 SAĞLIK İLETİŞİMİ 3 (3+0+3) Bu ders sağlığın geliştirilmesi amacıyla iletişim stratejilerinin, öncelikle kamu yararı esas alınarak kullanılmasını incelemeyi amaçlamaktadır. Bu nedenle; sosyal pazarlama, medyada savunuculuk (media advocacy) ve halkla ilişkiler, sağlık iletişimi yöntemleri olarak ele alınacak ve ayrıca sağlık iletişimi kampanyalarının tasarım süreci gerek teorik, gerekse uygulamalı boyutuyla incelenecektir.
PR 319 HALKLA İLİŞKİLER VE LOBİCİLİK 3 (3+0+3) Türkiye’ nin, Avrupa Birliği’ ne resmen aday olmasının ardından her çeşit iş sahasında, devletle ilişkiler ve lobicilik bilgisine sahip kalifiye ve yetenekli halkla ilişkiler/iletişim uzmanlarına olan talep oldukça arttı. Bu dersin amacı; öğrencilere gelecekteki kariyerlerinde yardımcı olabilecek lobicilik ve devletle/hükümetle ilişkiler konularında bazı faydalı bilgileri ve becerileri kazandırmaktır. Bu nedenle öğrencilerin gerçek vakaların aktarılacağı derslere ve sınıf tartışmalarına katılmaları gerekmektedir. Her öğrenci bireysel ya da grup olarak bir proje sunacak ya da konuyla ilgili bir vakayı bulup inceleyecek ve yorumlayacaktır.
PR 322 ONLINE İTİBAR YÖNETİMİ 3 (3+0+3) Bu dersin amacı markaların, kurumların ve bireylerin online varlıklarını incelemek ve yorumlamaktır. Online varlıkların internette nasıl kurgulandığı ve yönetildiğinin stratejileri ve çerçeveleri üzerinde odaklanıyoruz. Bu dersin konuları arasında İtibar Yönetimi, Arama Motorları için İtibar Planlama, Sosyal Medya Pazarlama, Sosyal Medya ve Siyaset, Kriz Yönetimi, Online Karakter Oluşturma ve Yönetimi gibi başlıklara değiniyoruz. Öğrencilerin geliştirdiği bilişsel ve algısal becerileri daha iyi idrak edebilmeleri için bunları bazı örnek vaka analizlerinin sistematik ve problematikleri üzerinde çalışıyoruz. Bu ders, interaktif bir derstir; bu yüzden–dersle ilgisi olan–her türlü teknolojik aracın derste kullanılmasını teşvik ediyoruz.
PR 404 SİYASAL İLETİŞİM VE KAMPANYALAR 3 (3+0+3) Bu ders, siyasal iletişim kavramını, devlet ve sivil toplum ilişkisini de göz önüne alarak iletişimin öğelerini, siyasal iletişimin kodları ve iletişim disiplinleri ile olan ilişkisini inceleyecektir. Bu temel üzerinde siyasi kampanya süreçlerini analiz ederek amaç, araç, hedef kitle, sonuç bağlamında değerlendirecektir.tez yazım kılavuzu,tez yazım, yüksek lisans programlar,yüksek lisans tezleri,tez ornekleri,ödev hazirlama,örnek tez,bitirme projesi,tez nasil yapılır,lisans tez örnegi,lisans tez konulari,lisans tez,üniversite tez,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme  tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev
PR 401 PROJE GELİŞTİRME 3 (3+0+3) The objectives of this course are to enhance and facilitate your understanding of the projects for public relations field, to facilitate timely completion of your project by providing you continuous feedback and requiring that you provide status reports about your project and to enhance the quality of your project by providing you with information about communication research/design tools and technologies and providing you frequent feedback regarding your topic proposal, project proposal and final report.
 PR 440 MEZUNİYET PROJESİtez yazım kılavuzu,tez yazım, yüksek lisans programlar,yüksek lisans tezleri,tez ornekleri,ödev hazirlama,örnek tez,bitirme projesi,tez nasil yapılır,lisans tez örnegi,lisans tez konulari,lisans tez,üniversite tez,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme  tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev 3 (3+0+3) Bu dersin amacı, öğrencilerin bitirme tezinin aşamalarını kavramaları ve onlara sürekli geribildirim sağlayarak projelerini zamanında bitirmelerini sağlayabilmektir. Bunun yanında, iletişim araştırma yöntemleri ve araçları ile teknolojileri hakkında en güncel bilgileri vererek, öğrencilerin bu verileri seçtikleri proje konuları ile bağdaştırmalarına yön verebilmektir.

 

L

Yanıt yok

Bir cevap yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Mayıs 2023
P S Ç P C C P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
Open chat
Merhaba Yardımcı Olabilir miyim ?
Size Yardımcı Olabilir miyim?