Hemşirelik bitirme tezi

HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERSLERİ 

Dersin Kodu Dersin Adı T P Kr.

HEM 501

Sıvı Elektrolit Dengesi ve Uygulamaları özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi

3

0

3

HEM 502

Onkoloji Hemşireliği özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi

3

0

3

HEM 503

Fiziksel Değerlendirme      özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi

3

0

3

HEM 504

Hemşirelik Tanıları   özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi

3

0

3

HEM 505

Sağlığı Geliştirme Modelleri özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi

3

0

3

HEM 506

Hemşirelikte Etik özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi

3

0

3

HEM 507

Beslenme-Hastalık İlişkileri özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi

3

0

3

HEM 508

Ailenin Değerlendirilmesi  özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi

3

0

3

HEM 509

Sağlık Hizmetlerinde İletişim özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi

3

0

3

HEM 511

Fizyopatoloji-I özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi

3

0

3

HEM 512

Fizyopatoloji-II   özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi

3

0

3

HEM 513

Hemşireliğin  Kavramsal Çerçevesi-I özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi

3

0

3

HEM 514

Hemşireliğin Kavramsal Çerçevesi-II özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi

3

0

3

HEM 520

Seminer

0

0

0

HEM 521

Dahiliye Hemşireliği

3

0

3

HEM 522

Dahiliye Hemşireliğinin Öğretimi

3

0

3

HEM 531

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

3

0

3

HEM 532

Çocuk Sağlığı ve Hast. Hemş. Öğretimi

3

0

3

HEM 541

Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği-I

3

0

3

HEM 542

Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği- II

3

0

3

HEM 544

Nörofizyopatoloji

  3

0

3

HEM 551

Halk Sağlığı Hemşireliği-I

3

0

3

HEM 552

Halk Sağlığı Hemşireliği-II

3

0

3

HEM 553

Genel Epidemiyoloji

3

0

3

HEM 554

Halk Sağlığı Hemşireliği Uygulaması

0

4

2

HEM 555

Sağlık Ekonomisi

3

0

3

HEM 556

Araştırma Planlama ve Yürütme

3

0

3

HEM 557

Biyoistatistik

3

0

3

HEM 558

Çevre Sağlığı

3

0

3

HEM 559

Sağlık Çalışanlarının Sağlığı

3

0

3

HEM 515

Hemşirelik Esasları

3

0

3

HEM 516

Hemşirelik Esasları  Öğretimi

3

0

3

HEM 700

Tez Danışmanlığı

0

1

0

HEM 7xx

Uzmanlık Alan Dersi

5

0

0

 

HEM 501              Sıvı-Elektrolit Dengesi ve Hemşirelik Uygulamaları  (3     0    3) özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi

                Bu ders, vücut sıvılarının içeriği ve dağılımı, düzenlenme mekanizması, sıvı ve elektrolit dengesini etkileyen çevresel stresörler, hastalık durumları, ödem oluşum mekanizması, hormonların etkisi, vücut sıvılarının klinik işlevi, önemi, değerlendirilmesi, risk gruplarının tanımlanması, izlenmesi ve ilgili hemşirelik girişimlerine ilişkin bilgi ve uygulamaları içerir.

HEM 502              Onkoloji Hemşireliği  (3     0   3 )

Hücre büyümesi  ve kanser hücresi özellikleri, benign ve malign neoplazmlar, tümörlerin sınıflandırılması ve evrelendirilmesi, kanser risk faktörleri, tanı yöntemleri ile kemoterapi, radyoterapi uygulanan hastaların bakımına ilişkin bilgi ve uygulamaları içerir.   özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi

HEM 503              Fiziksel Değerlendirme  (3    0    3)  özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi

                Bu ders, sağlıklı ya da hasta bireyin bedensel ve mental bakım gereksinimlerini sistematik bir yaklaşımla tanımlamak üzere subjektif ve objektif verilerin toplanmasını ve değerlendirilmesini kapsar. Bireyin sağlık durumunu etkileyen olumlu ve olumsuz faktörlerin/ özelliklerin saptanmasında hemşirelik öyküsü alma, normal ve sık görülen patolojik göstergelerin değerlendirilmesi ve tanılanmasında uygun yöntemlerin kullanımı konusunda bilgi ve uygulamaları içerir.

HEM 504              Hemşirelik Tanıları          (3     0    3) özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi

Bu derste, “Hemşirelik Tanısı” kavramının gelişimi, evrensel bir dille anlayış birliği oluşturmada önemi, bilgi birikimine katkısı, taksonomisi konularında bilgi verilir. Kuzey Amerika Hemşirelik Tanıları Birliği (NANDA) tarafından onaylanan hemşirelik tanılarından örnekler, Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri Modeline göre gruplandırıldığı şekilde; tanım, majör ve minör tanımlayıcı özellikleri, ilişkili/ etiyolojik faktörlerin ve ilgili tanıya yönelik genel hemşirelik girişimleri çerçevesinde olmak üzere tartışılır.  

HEM 505  Sağlığı Geliştirme Modelleri  (3    0  3)   özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi

Sağlığı geliştirme ve sağlık eğitimi kavramları, bu kavramaların gelişimini etkileyen sosyal, ekonomik, politik faktörler, günümüzde yaygın kullanılan sağlığı geliştirme modelleri, yaşam boyu insanın gelişim dönemlerine göre sağlığı geliştirme ve sağlık eğitimi gereksinimleri.

HEM 506  Hemşirelikte Etik  (3  0  3 ) özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi

Bu derste, etik ikilemler ve çözüm kaynakları konularında farkındalık ve duyarlılığı geliştirmek amaçlanmaktadır. Bu amaçla etik kavramı, felsefi temelleri (teleoloji, utilitarianizm, deontoloji, vb), biyomedikal etik ilkeler, hemşirelerin uygulama alanlarında karşılaştıkları etik ikilem yaratan durumlar ve risk grupları, hatalı uygulamalar (malpraktis), hasta hakları, etik ikilemlerde kullanılan karar verme modelleri konularında bilgileri içerir.

HEM 507 Beslenme-Hastalık İlişkileri (3  0  3)  özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi

HEM 508  Ailenin Değerlendirilmesi  (3  0  3)   özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi

Aile, ailenin yapısı ve işlevi, ailenin gelişim dönemleri, aile iletişim kuramı, aile sistemler kuramı, rol gelişimi ve değişimi, aile üzerine çevrenin etkisi, ailenin ruh sağlığının sürdürülmesinde hemşirenin işlevi, aile terapisinde iletişim tekniklerinin kullanılması, kronik ruh hastası üyesi olan aile, fiziksel hastalığı olan bireyin ailesinin duygusal örüntüleri, yas sürecinin aile dinamiğine olan etkisi incelenir.  

HEM 509  Sağlık Hizmetlerinde İletişim  (3  0  3)   özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi

İletişimin temel kavramları, bilişsel davranışsal yönüyle insan, tutumların gelişimi ve tutum değiştirmede iletişimin rolü, değerler ve davranışlar, sağlık inanç modeli ve sağlığa ilişkin tutum değiştirme, öğrenme kuramı açısından iletişim süreci, değişim kuramı ve iletişim, kendini tanıma ve girişkenlik eğitimi, grup iletişimi-grup dinamiği, iletişimde duyguların rolü, iletişim modelleri, etkileşim kuramcıları-hemşirelikte iletişim.  

HEM 511              Fizyopatoloji-I      (3      0     3 )  

HEM 512              Fizyopatoloji- II    (3      0     3 )    özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi

Normal vücut işlevleri ile hastalık oluşumuna yol açan fizyolojik değişiklikler, vücudun bu değişiklikleri kompanse etme yeteneği incelenir. Bir bütün olarak vücuttaki hücre, organ ve sistemlerin işlevleri, fiziksel, ruhsal ve sosyal etmenlerin bu işlevler üzerindeki etkileri gelişen bilgilerin ışığında tanımlanır.

HEM 513 Hemşireliğin  Kavramsal Çerçevesi-I  (3      0     3 ) özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi

HEM 514 Hemşireliğin Kavramsal Çerçevesi-II  (3      0     3 )  özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi

Bu derste hemşirelik kuramlarında yer alan temel kavramlar (insan/ birey, sağlık, hastalık, hemşire/hemşirelik, toplum/çevre), mevcut ya da olası sağlık sorunlarına bireylerin tepkileri ( kriz, stres, uyum, başetme, ölüm/ kayıp, beden imgesi, ağrı, benlik kavramı/ saygısı, yalnızlık, duyusal yoksunluk, ümit/ ümitsizlik), hemşireliğe temel oluşturan güncel kavramlar (holisim, bakım, otonomi, değişim, liderlik,vb) tanımlanır. Hemşirelik kuramlarına(gereksinim yönelimli, sistem yönelimli, etkileşim yönelimli kuramlar) genel giriş yapılır.

HEM 520 Seminer ( 0   0   0) özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi

Hemşirelik bilim dallarına özgü temel konulara ilişkin gelişmelerin irdelenmesi ve bu doğrultuda öğrencinin literatur çalışması yapması, yeni uygulamaları izleme ve tartışabilmesi için seminer hazırlığı ve sunumunu gerektirir.

HEM 521 Dahiliye Hemşireliği  (3      0     3 )  özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi

Dahiliye Hemşireliği ile ilgili gelişen temel bilgiler, toplumun sağlık gereksinimleri doğrultusunda bireyin, ailenin ve toplumun sağlığının korunması, geliştirilmesi ve hastalık durumunda optimum sağlık düzeyine ulaşmasına yönelik hemşirelik bilgi ve uygulamalarını içerir.

HEM 522 Dahiliye Hemşireliğinin Öğretimi  (3      0     3 ) özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi

Bu ders, HEM 521 Dahiliye Hemşireliği dersinin devamı niteliğindedir. Bu derste hemşirelik eğitiminde güncel değişimler, bunları etkileyen faktörler, androgojik ve humanistik eğitim yaklaşımları, klinik öğretim ve klinik ortamda öğrenmeyi etkileyen faktörler teorik olarak tartışılır. Bunu takiben öğrenci, eğitici rolünde lisans öğrencilerinin klinik uygulamalarına katılır.

HEM 531 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği   (3      0     3 )  özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi

                Bu derste, 0-18 yaş grubu çocuk/gençlerin  toplum ve aile içinde fiziksel, zihinsel, duygusal, sosyal bir varlık olarak büyüme ve gelişmesi, büyüme ve gelişmeyi etkileyen faktörler, sağlık sorunlarının çocuk ve ailesi üzerine etkileri aile merkezli bir yaklaşımla ve koruyucu, tedavi edici/ bakım verici, danışman, eğitici hemşirelik rol ve işlevleri ile bağlantılı olarak ele alınır.  Çocuk ve ailenin mevcut /olası akut ve kronik sağlık sorunlarına  fiziksel, ruhsal ve sosyal tepkileri onaylanmış hemşirelik tanıları kullanılarak uygun hemşirelik girişimlerine ilişkin bilgi ve uygulamaları içerir.   

HEM 532 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Öğretimi (3      0     3 )  özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi

Bu ders, HEM 531 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği dersinin devamı niteliğindedir. Bu derste hemşirelik eğitiminde güncel değişimler, bunları etkileyen faktörler, androgojik ve humanistik eğitim yaklaşımları, klinik öğretim ve klinik ortamda öğrenmeyi etkileyen faktörler teorik olarak tartışılır. Bunu takiben öğrenci, eğitici rolünde lisans öğrencilerinin klinik uygulamalarına katılır.

HEM 541 Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği- I  (3      0     3 ) özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi

HEM 542 Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği-II  (3      0     3 )  özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi

Bu derste hemşirelik kuramlarında yer alan temel kavramlar (insan/ birey, sağlık, hastalık, hemşire/hemşirelik, toplum/çevre), mevcut ya da olası sağlık sorunlarına bireylerin tepkileri ( kriz, stres, uyum, başetme, ölüm/ kayıp, beden imgesi, ağrı, benlik kavramı/ saygısı, yalnızlık, duyusal yoksunluk, ümit/ ümitsizlik), hemşireliğe temel oluşturan güncel kavramlar (holizm, bakım, otonomi, değişim, liderlik, vb) tanımlanır. Hemşirelik kuramlarına(gereksinim yönelimli, sistem yönelimli, etkileşim yönelimli kuramlar) genel giriş yapılır.

HEM 544   Nörofizyopatoloji (3      0     3 )  özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi

Normal vücut işlevleri ile hastalık oluşumuna yol açan fizyolojik değişiklikler, vücudun bu değişiklikleri kompanse etme yeteneği incelenir. Sinir dokusu hücreleri, sinir hücresi iletişimi sinir sisteminin gelişimsel organizasyonu, spinal kord beyin otonom sinir sistemi, beyin işlevlerinin bozuklukları, beyin yaralanma mekanizmaları ve bulguları, motor işlevlerde bozukluklar, motor işlevin kontrolü, periferik sinir bozuklukları, bu sorunları olan kişiler tanımlanır ve değerlendirilir. 

HEM 551 Halk Sağlığı Hemşireliği-I  (3      0      3)     özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi

Halk sağlığının ve halk sağlığı hemşireliğinin tarihsel süreç içerisindeki yeri ve gelişimi, Halk sağlığında sağlık sistemi, sağlık finansmanına genel yaklaşım, Halk sağlığında sağlık örgütlenmesi, Dünyada sağlık sistemleri, Türkiye sağlık tarihi, Türkiye dünya sağlık sistemleri içerisindeki yeri, Sağlık hizmetlerinde planlama, Sağlık hizmetlerinde sağlık insan gücünün önemi ve yeri, DSÖ, UNİCEF, BM vb. kurumların halk sağlığı açısından önemi, Alma-ata, sağlık 21 gibi önemli sağlık görüşlerinin halk sağlığı açısından önemi, Dünyada halk sağlığında yeni yönelimler, Türkiye’de halk sağlığı hemşireliğinde yeni yönelimler. 

HEM 552 Halk Sağlığı Hemşireliği-II (3      0      3)     özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi

Halk sağlığı hemşireliği bakım planı süreci, Dünya da halk sağlığı hemşireliği eğitimi ve öğretimi, Dünyada halk sağlığı hemşireliği uygulamaları, Dünyada ve Türkiye’de anne-çocuk sağlığı ve halk sağlığı hemşireliği, Dünya ve Türkiye’de okul sağlığı hizmetleri ve halk sağlığı hemşireliği, Dünya ve Türkiye’de İşçi sağlığı hizmetleri ve halk sağlığı hemşireliği, Dünyada ve Türkiye’de çevre sağlığı, halk sağlığı hemşireliği, Dünyada ve Türkiye’de bulaşıcı hastalıklar ve halk sağlığı hemşireliği, Dünyada ve Türkiye’de kronik hastalıklar ve halk sağlığı hemşireliği, Halk sağlığı hemşireliğinde epidemiyolojinin kullanımı, Dünyada halk sağlığı hemşireliğinde yeni yönelimler, Türkiye’de halk sağlığı hemşireliğinde yeni yönelimler. 

HEM  553   Genel Epidemiyoloji  (3      0      3)             özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi

Sağlık sorunlarının/hastalıkların dağılımı (tanımlayıcı) nedenleri (analitik) ile bunların önlenmesi (müdahale), teşhis, tedavi ve için uygun yöntemleri belirlemeye yarayan genelde araştırma tasarımını özelde araştırma tekniklerini öğreten bilim dalıdır. Epidemiyoloji’de temel kavramlar; Bilimsel yöntem, Bilginin kaynağı, Epidemiyolojinin tanımı, tarihsel gelişimi ve stratejileri, Epidemiyolojinin kullanım alanları ve kazandırdıkları, Epidemiyolojide kullanılan araştırma tekniklerinin sınıflandırılması (Tanımlayıcı çalışmalar ve özellikleri,  korelasyon çalışmaları, vaka takdimi, vaka serileri, ekolojik çalışma, ekolojik yanılgı), Kesitsel Epidemiyolojik Araştırmalar ve Taramalar, Vaka kontrol araştırmaları, Kohort araştırmaları, Klinik ve saha müdahale araştırmaları, Metodolojik araştırmalar. 

HEM 554 Halk Sağlığı Hemşireliği Uygulaması   (0   4   2)  özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi

Temel halk sağlığı ile ilgili kavram, tarihsel ve toplumsal yaşantıda halk sağlığı konumu, halk sağlığının geliştirilmesi hastalıkların önlenmesi, hastalıklardan koruma ve hastalıkların tedavi ve rehabilitasyonu için gerekli ve mevcut sağlık sistemlerinin tanınması bilgisinin ve kazandırılması, bu bilginin halk sağlığı hemşireliği açısından öneminin değerlendirilebilmesidir. Halk Sağlığı Hemşireliği I ve Halk Sağlığı Hemşireliği II de kazanılan bilgileri uygulama yeteneği geliştirilir.

HEM 555 Sağlık Ekonomisi  (3     0      3)   özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi

Sağlığı hizmetlerinin ve sağlığın finansmanını, örgütlenmesini, sağlık insan gücünü belirleyen sağlık ekonomisinin tarihsel ve toplumsal yaşantıdaki etkilerini ve sonuçlarını öğretmektir.

HEM 556 Araştırma Planlama ve Yürütme (3      0      3)    özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi

Bilimsel yöntemi kullanarak, sorun(lar)un tanımlanması ve/veya çözümü için gerekli bilgi(ler)yi üretmek ya da uygulamayı eylemli olarak gerçekleştirmek için araştırma tekniklerini kullanarak yapılan gözlem ve/veya ölçümlerle veri toplanması, analizi, değerlendirilerek yorumlanması ve rapor edilmesi süreci, bu araştırmanın sunulması ve yayımlanması konularını  ele alınır. 

HEM 557 Biyoistatistik (3      0      3)     özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi

Temel istatistik kavramlarının, yöntemlerin ve klinik araştırma yöntemlerinin tanıtılması ve ilerde karşılaşacakları problemleri çözme yeteneğinin kazandırılması hedeflenmiştir.

HEM 558 Çevre Sağlığı   (3      0      3)     özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi

Bu dersin amacı, çevre-sağlık, halk sağlığı ilişkisinin kurulmasını ve halk sağlığı hemşireliği açısından önemini ve gerekli uygulamalarını öğrenciye öğretmektir. Çevre ve çevre bilimi, doğa, ekoloji gibi temel kavramlar, Dünyada ve Türkiye’de çevre sorunlarının ortaya çıkışı, çevre kirliliği (atmosfer kirlenmesi ve ozon tabakası, hava kalitesinin belirlenmesi, su kirlenmesi ve atık su arıtımı, toksik maddeler, radyasyon, pestisitler, katı atıklar ve mücadelesi, ekolojik dengenin bozulması), toplumun ve bireyin doğa anlayışı, çevre sorunlarının toplumsal olarak algılanması, insan doğa ilişkisi, çevrecilik, toplumun çevreye uyumları yaşama ve kalkınma anlayışı, çevre sorunlarının nedenleri, çevre-sağlık ilişkisi, çevrenini halk sağlığı açısından önemi ve çevre sağlığı hizmetlerinde halk sağlığı hemşireliği.

HEM 559 Sağlık Çalışanlarının Sağlığı    (3      0      3)     özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi

Bu dersin amacı, sağlık çalışanlarının sağlığını geliştirmeyi, hastalıklardan korumayı, akılcı sağlık hizmetleri almasını sağlayan olanak, koşul ve sağlık hizmetlerini öğretmektir. Sağlık çalışanlarının  dünyadaki ve Türkiye’deki sorunları, toplum ve sağlık sektöründeki konumlanışları, değişen ve görev, yetki ve sorumlulukları, sağlık çalışanlarının mesleksel tehlikeleri, riskleri, meslek hastalıkları ve iş kazaları, sağlık çalışanlarında yabancılaşma, sağlık çalışanlarının birinci basamak sağlık hizmetleri modelleri, sağlık çalışanlarının çalışma ortamlarının epidemiyolojik olarak değerlendirilmesi, sağlık çalışanlarının riskli uygulamaları, sağlık çalışanları ile ilgili bilimsel araştırmaların değerlendirilmesi.

HEM 515  Hemşirelik Esasları  (3      0      3)     özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi

Hemşirelik Esasları dersi kapsamında yer alan temel konuların dayandığı kuram, kavramlar (sağlık ve hastalık, stres ve uyum, değerler ve etik, hemşirelik ile ilgili yasalar, iletişim ve kayıt, hasta eğitimi kayıp, yas, vb), temel hemşirelik uygulamaları (fizik muayene, yaşam bulguları asepsi ilaç uygulamaları, ameliyat öncesi ve sonrası bakım, yara bakımı) ve insanın temel gereksinimleri (deri bütünlüğü, güvenlik, hijyen, sıvı ve elektrolit dengesi, beslenme, uyku, ağrının giderilmesi, hareket gereksinimi, oksijenlenme, eliminasyon) ile ilgili ilke ve yöntemleri.  

HEM 516   Hemşirelik Esasları  Öğretimi  (3      0      3)    özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi

Profesyonel hemşirelik eğitimi felsefesi, bilim ve eğitim, öğrenme kuramları ve ilkeleri, eğitim programları ve öğretim faaliyetlerinin düzenlenmesi, Türk eğitim sistemine genel bakış ve hemşirelik eğitimi, hemşirelikte temel ilke ve uygulamalar öğretimi ilkeleri ve yöntemleri.

HEM 700 Tez Danışmanlığı  özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi

Yanıt yok

Bir cevap yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Aralık 2023
P S Ç P C C P
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Open chat
Merhaba Yardımcı Olabilir miyim ?
Size Yardımcı Olabilir miyim?