Hemşirelik Bölümü Bitirme Tezi

Hemşirelik Bölümü Ders İçerikleri

 

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

 

I. YARIYIL

 

6610101 Hemşireliğe Giriş (1-0-1)

Dersin Sunumu, Meslek kavramları ve profesyonel olma,İnsan ve sağlık ,Sağlık ve Hastalık Kavramları,Hemşirelik kavramı

 

6610103 Anatomi- Histoloji (3-2-4)

Anatomiye giriş, terminoloji, lokomotor sistem, dolaşım sistemi, sindirim sistemi, ürogenital sistem, solunum sistemi, sinir sistemi, endokrin sistem ve duyu organları.Mikroskoplar, mikroskopta incelenecek parçaların hazırlanması, dokuyu oluşturan hücrelerin moleküler arşitek türlerinin incelenmesi, deneysel metodlar, plazma membranı, nükleus, sitoplazma, hücre bölünmesi ve hücre siklusu, epitel doku, örtü epiteli, bez epiteli, bağ dokular, bağ doku elemanları, bazal laminalar, bağ doku çeşitleri, kıkırdak doku, kemik doku ve eklemler, kas dokuları, iskelet kas dokusu, kalp kası dokusu, düz kas dokusu, sinir dokusu, nöronlar, nöroglia.

 

6610105 Hemşirelikte Kişilerarası İlişkiler (2-0-2)

Hemşirelik ve hemşirelerin kişilerarası ilişkiler açısından tanımları ve özellikleri, kişilerarası ilişkilerin boyutları, Kişilerarası ilişkilerde iletişim, kişilerarası ilişkilerde yötem ve teknikler, iletişimde engeller, ilişkide güçlük yaratan hasta davranışları karşısında iletişim, bazı özel  durumlarda iletişim, değişik durumlardaki hastalarla iletişim, hastane ortamında hemşire ve ekip üyeleri arasındaki ilişkiler.

 

6610107 Psikoloji (3-0-3)

Davranış bilimlerine giriş, davranışın biyolojik temelleri, güdüleme, engellenme ve çatışma, algı, bilinç ve dikkat, bellek,duygulanım ve heyecan, zeka, öğrenme, dil ile kavramlar ve problem çözme, kişilik ve kişilik kuramları, sağlık personeli ve hasta ilişkisi, normal dışı davranışlar, savunma düzenekleri, yaşam boyu gelişim.

 

6610109 Mikrobiyoloji-Parazitoloji (3-1-4)

Kapsam ve sınıflandırma, mikropla, mikrobiyolojide kullanılan diğer araç-gereç ve cihazlar, bakterilerin yapı ve fizyolojileri, bakteri genetiği ve antimikrobik maddeler, mikroorganizmaların üretildiği ortamlar, boyaların ve boyama sistemlerinin tanıtılması, çevre mikrobiyolojisi, normal floralar, örnek alma teknikleri, sterilizasyon ve dezenfeksiyon, immünoloji giriş ve antijen, immun sistemi yapısı, immunglobulinler (antikorlar), immun cevap, infeksiyonlara karşı bağışıklık, aşılar ve serumlar, hastane enfeksiyonları, mikrobiyolojik tanı yöntemleri.

 

6610113 Temel İngilizceI (2-0-2)

Introduction-The use of be (present)-Numbers and Alphabet-Making plural-Meeting people-The use of have got/has got-Describing people-The use of can and have to-Teeling the time- The present simple- The use of would like—-Talking aboutdaily life-The use of there is/there are-Countable and uncountable nouns- The use of some, any, a little, a few, a lot of, much and many- Asking questions with how much and how many-Excuse me Where is——?- The use of be in the simple past tense-Regular and irregular verbs and their uses in the past tense-Giving dates- Present continuous tense-Nonprogressive verbs-Talking about health-Comperative and superlative forms of adjectives—What is the matter?- Be going to- Some phrasal verbs- Talking about experiences-The present perfect tense- Life stories-Future-will and type I conditional-Comperative and superlative forms of adverbs-Past Continuous tense-Talking about people and places-Possibilities-would type II conditional-Passive voice-Past perfect tense-Talking about activities.

 

6610115 Türk Dili I (2-0-2)

Dil, anlatım, Paragraf bilgisi, yazılı anlatım biçimleri, yazılı anlatım türleri, sözlü anlatım, anlatım cümle bozuklukları ve bunların düzeltilmesi.

 

6610117 Hemşirelik  Esasları I (6-0-6)

Hemşireliğe giriş,Sağlık bakım sistemi,sağlık ekibi ve hemşirenin rolleri,Hastayla iletişim kurma,Sağlıklı hastane ortamı,Hasta kabulü ve taburcu edilmesi,Hemşirelik süreci,Enfeksiyon kontrolü,Haraket gereksinimi ve vücut mekaniği,Kişisel hijyen ve hasta bakımı,Yaşam belirtileri,İlaç uygulamaları,Sıcak ve soğuk uygulamalar,Sıvı elektrolit ve asit baz dengesi,Ameliyat öncesi ve sonrası hastanın hazırlığı ve bakımı,Solunum sistemi uygulamaları,Sindirim sistemi uygulamaları,Üriner sistem uygulamaları,Boşaltım sistemi uygulamaları,Özel uygulamalar,Termal dönemdeki hastanın bakımı.

 

II. YARIYIL

 

6610102 Fizyoloji (4-2-5)

Hücre ve organeller, hücre zarında transport olayları, biyolojik potansiyeller, nöromüsküler bağlantı, iskelet kası fizyolojisi, düz kas fizyolojisi, sinir sistemi fizyolojisine giriş, sinaps ve transmitterler, duyu fizyolojisi, motor ( soma motor ve otonom) kontrol, endokrin sistem fizyolojisine giriş, hipofiz, hipotalamus ve troid hormonları, paratroid hormonları, adrenal bez ve gonad hormonları, menstural siklus ve cinsel fonksiyonlar, pankreas, diabetes mellitus ve karbonhidrat metebolizmasına etkili hormonlar, kan fizyolojisine giriş, eritrositler, lökositler ve bağışıklık, trombositler ve hemostaz, kalp ve dolaşım fizyolojisine giriş, kalp siklusu, kalbin özel ileti sistemi, kan dolaşımının dinamikleri, kan basıncı ve hipertansiyon, solunum fizyolojisine giriş, solunum membranı, gaz diffüzyon olayları va kanda gazların taşınması, solunum mekaniği ve solunum fonksiyon testleri, boşaltım fizyolojisine giriş, nefronlar ve idrar oluşumu ve GFR, renin-anjiotensin sistemi, klirens, asit-baz dengesi ve miksiyon, sindirim fizyolojisine giriş, sindirim sistemindeki hareketleri, kimyasal sindirim ve absorbsiyon, defekasyon, konstipasyon, karaciğer absorbtif ve posttabsortif, dönemdeki fonksiyonları, özel duyu organları fizyolojisi (görme, işitme,denge)

 

6610104 Biyokimya (2-0-2)

Biyokimyaya giriş, hastadan biyolojik test örneklerinin alınması, su ve pH, karbonhidratlar, amino  asitler ve proteinler, enzimler, enzim kinetiği, lipid biyokimyası, biyolojik membranlar, membranlarda transport mekanizmaları, nükleik asitler, vitamin ve mineraller hormon biyokimyası.

 

6610106 Beslenmeye Giriş (2-0-2)

Beslenme ve sağlık,Besin öğeleri; Karbonhidratlar, Lipitler, Proteinler, Su ve Mineraller, Vitaminler, Diğer içecekler, Nükleik asitler, Enerji metabolizması, Hormonlar ve metabolizma, Besin gurupları, Yiyeceklerin işlenerek saklanması, Gebe ve emzikli kadınların beslenmesi, Bebeklerin ve çocukların beslenmesi, Yaşlıların beslenmesi, İşçilerin beslenmesi, Sporcuların beslenmesi

 

6610108 Temel İngilizceII (2-0-2)

Simple Past Tense, Countable and uncountable nouns, Some /any/ a few / a little, Comparatives and superlatives ,Present Continuous, Possessive pronouns, Going to Future Tense ,Adverbs and adjectives , Present Perfect Tense

 

6610110 Türk Dili II (2-0-2)

Özel ve resmi ilanlar ,İş ve işçi arama ilanlarının ve bunların anlaşılması, hazırlanması, Bir genelgenin, Bir resmi yazının, Düşünce yazısının hazırlanması, Böyle yazıların özetlenmesi ve kaleme alınması, Bir iş yerinin tanıtılması, bir düşünce veya görüşü ileri sürmek, Bir yazının temasının  anlatımı ve eleştirilmesi., Bilgi derlemek , Sözlü ve yazılı anlatım türleri (Açık oturum,tartışma,panel,sempozyum,forum), Özellikleri ve hazırlanışı, İmla, noktalama, yazım kuralları ve bunların resmi yazılardaki özellikleri, Cümle ve cümle çeşitleri, yapı, anlam, yüklemine göre öğelerin dizilişi, Cümle çeşitleri

 

6610112 Temel Bilgisayar Bilimleri (1-2-0)

Bilgisayar nedir?ne işe yarar?,Bilgisayarın yapısı ve işleyişi,Bilgisayarın tıp ve sağlık bilimlerindeki yeri, Windows 2007, Word(kelime işlemci paket programı),Bilgisayar ağları,İnternet erişimi ve WEB siteleri,Elektronik yayıncılık,Elektronik kütüphane ve literatür tarama,Hastane otomasyonu ve kağıtsız hastane,Diğer popüler paket programlar (excel, power, point, SPSS),

 

6610116 Hemşirelik  Esasları II (6-0-6)

Hemşireliğe giriş,Sağlık bakım sistemi,sağlık ekibi ve hemşirenin rolleri,Hastayla iletişim kurma,Sağlıklı hastane ortamı,Hasta kabulü ve taburcu edilmesi,Hemşirelik süreci,Enfeksiyon kontrolü,Haraket gereksinimi ve vücut mekaniği,Kişisel hijyen ve hasta bakımı,Yaşam belirtileri,İlaç uygulamaları,Sıcak ve soğuk uygulamalar,Sıvı elektrolit ve asit baz dengesi,Ameliyat öncesi ve sonrası hastanın hazırlığı ve bakımı,Solunum sistemi uygulamaları,Sindirim sistemi uygulamaları,Üriner sistem uygulamaları,Boşaltım sistemi uygulamaları,Özel uygulamalar,Termal dönemdeki hastanın bakımı.

 

III. YARIYIL

 

6610203 Farmakoloji (2-0-2)

İlaçlara  genel  bakış, otonom sinir sistemi ilaçları ,  santral  sinir sistemi ilaçları , kardiyovasküler sistem ilaçları, solunum  sistemine etkili ilaçlar, sindirim sistemi ilaçları, endokrin sisteme etkili ilaçlar, antibiyotikler, antiseptikler, antiparaziter ilaçlar, kanser ve tedavisi, ilaç suistimali ve ilaç bağımlılığı

 

6610205 Epidemiyoloji (2-0-2)

Epidemiyolojiye giriş, Epidemiyolojide kullanılan göstergeler ve temel istatistik yaklaşımları, Epidemiyolojide veri kaynakları, Epidemiyolojik ölçütler(sağlık ölçütleri), Epidemiyolojik araştırmaların planlanması, Anket yöntemi ve özellikler, Enfeksiyon hastalıkları epidemiyolojisi, Salgıların epidemiyolojisi

 

6610209 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2-0-2)

İnkılap ve benzeri kavramlar. Atatürk’ün İnkılap anlayışı. Duraklama –Gerileme dönemlerinde Osmanlı Devletinde yapılan ıslahat hareketleri ve Osmanlı  Devletinin  Durumu ,Trablusgarb- Balkan Savaşları, I. Dünya savaşı ve Mondros Ateşkes Anlaşması, Mondros Ateşkes Anlaşmasının uygulamaya konması, İşgaller , Mustafa Kemal’in Samsun’a  Çıkışı, Kongreler ve Teşkilatlanma, Misak-ı Milli ve Türkiye Büyük   Millet Meclisi’nin Açılışı, Milli Cepheler, Mudanya ve Lozan Antlaşmaları

 

6610211 Temel Bilgisayar Teknolojisi Kullanımı (2-2-3)

Bilgisayar nedir?ne işe yarar?,Bilgisayarın yapısı ve işleyişi,Bilgisayarın tıp ve sağlık bilimlerindeki yeri, Windows 2007, Word(kelime işlemci paket programı),Bilgisayar ağları,İnternet erişimi ve WEB siteleri,Elektronik yayıncılık,Elektronik kütüphane ve literatür tarama,Hastane otomasyonu ve kağıtsız hastane,Diğer popüler paket programlar (excel, power, point, SPSS),

 

6610213 Mesleki İngilizce I (2-0-2)

Working at a  hospital-Review of Simple present tense-Some wards and departments in a hospital-Parts of the body-Review of have got and has got-Commands and polite requests-Saying where the pain is-Review of possessive adjectives- A nurse on the wards-Review of simple past tense and present continuous tense-Sterile procedures-Review of passive voice (simple present)-Some instruments used in surgery and dressing-Disinfectants and anticeptics-Casualty 1 (A traffic accident and removal of the injured casualty to hospital)-Rewiew of past continuous tense and passive forms of simple past and past continuous

 

6610201 İç Hastalıkları Hemşireliği (6-12-12)

İç hastalıkları hemşireliği dersine giriş,sıvı-elektrolit dengesi,Asit-baz dengesi,Ağrı ve ağrılı hastanın hemşirelik bakımı,Yaşlılık ve yaşlı hasta bakımı,Yatağa bağımlı hastanın bakımı, Neoplastik hastalıklar ve hemşirelik bakımı,Kan hastalıkları ve hemşirelik bakımı,Solunum sistemi hastalıkları ve hemşirelik bakımı,Kardiyovasküler sistem,İskemik kalp hastalıkları ve hemşirelik bakımı,Kalp yetmezlikleri ve hemşirelik bakımı,Periferik damar hastalıkları ve hemşirelik bakımı, Şok ve şoklu hasta bakımı,Hipertansiyon ve hemşirelik bakımı,Gastrointestinal sistem ve hemşirelik bakımı.Karaciğer,Pankreas ve safra kesesi hastalıkları ve hemşirelik bakımı, Endokrin sistem hastalıkları ve hemşirelik bakımı, Üriner sistem hastalıkları ve hemşirelik bakımı,  Nörolojik hastalıklar ve hemşirelik bakımı, Lökomotor sistem hastalıkları  ve hemşirelik bakımı, Bağışıklık sistemi, Allerjik hastalıklar ve hemşirelik bakımı.

 

IV. YARIYIL

 

6610200 Sağlık Sosyolojisi (3-0-3)

Bilim ve toplum bilim, Birey ve toplum, Toplumsal yapı, kentleşme, değişme, Toplumsal davranış ve kültür, Toplumsal bir kurum olarak aile, Beden sağlığı ve toplumbilim, Ruh sağlığı ve toplumbilim.

 

6610204 Bulaşıcı Hastalıklar Hemşireliği (2-0-2)

Enfeksiyon etkenlerinin genel özellikleri ve enfeksiyon oluşumu, Enfeksiyonlardan korunmada bağışıklama, Hastane enfeksiyonları, Solunun yolu ile bulaşan hastalıklar ve hemşirelik bakımı, Sindirim yolu ile bulaşan enfeksiyon hastalıkları ve hemşirelik bakımı, Parazit enfeksiyonları ve hemşirelik bakımı, Deri ve mukoza yolu ile bulaşan enfeksiyon  hastalıkları ve  hemşirelik bakımı, AIDS , Viral  Hepatitler ve hemşirelik bakımı, Menenjitler ve hemşirelik bakımı.

 

6610206 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (2-0-2)

Siyasal, Toplumsal, Hukuk, Ekonomi ve Eğitim Alanlarında Yapılan İnkılaplar, Türkiye Cumhuriyetine Karşı Ayaklanmalar, Atatürk Dönemi’nin İç ve Dış Siyaseti, Atatürk’ün Ölümü, Türkiye ve Dünyadaki Yankıları, Atatürk İlkeleri, Dünya Savaşı, Çok Partili Sisteme Geçiş, 1960 ve 1982 Anayasaları

 

6610203 Patoloji (2-0-2)

Patolojinin tanımı,Patolojinin dalları,Patoloji laboratuarına gelen materyaller,sitoloji ve doku takip işlemleri,  hücre zedelenmesi,ölümü ve hücre adaptasyonları,akut ve kronik iltihap  epidemiyoloji ve enfeksiyon hastalıkları, hemodinamik bozukluklar,Tromboz ve şok, immün sistem bozuklukları,Genetik hastalıklar,Neoplazi,Solunum sistemi hastalıkları,Karaciğer Hastalıkları ve safra kesesi hastalıkları,Pankreas hastalıkları,Kadın genital ve meme hastalıkları.

 

6610210 Mesleki İngilizce II (2-0-2)

Working at a hospital-Review of Simple present tense-Some wards and departments in a hospital-Parts of the body-Review of have got and has got-Commands and polite requests-Saying where the pain is-Review of possessive adjectives- A nurse on the wards-Review of simple past tense and present continuous tense-Sterile procedures-Review of passive voice (simple present)-Some instruments used in surgery and dressing-Disinfectants and anticeptics-Casualty 1 (A traffic accident and removal of the injured casualty to hospital)-Rewiew of past continuous tense and passive forms of simple past and past continuous

 

 6610216 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği (6-12-12)

Cerrahi  hemşireliğine giriş, hemşirelik süreci, asepsi-antisepsi, perioperatif  hemşirelik yaklaşımları oparatif hemşirelik yaklaşımları postoperatif hemşirelik yaklaşımları,yara iyileşmesi ve hemşirelik yaklaşımları, Pansumanlar ve sargılar, eldiven ve gömlek giyme uygulama, Cerrahi enfeksiyonlar ve hemşirelik yaklaşımları, Sıvı-elktrolit dengesi ve hemşirelik yaklaşımları,yanıklar ve hemşirelik yaklaşımları, Kanamalar ve hemşirelik yaklaşımları, Hipovolemik şok ve hemşirelik yaklaşımları, Meme hastalıkları ve hemşirelik bakımı, Özefagus hastalıkları ve hemşirelik yaklaşımları, Ağrı ve hemşirelik yaklaşımları, Mide Hastalıkları ve hemşirelik yaklaşımları, Duodenum ve incebarsağın cerrahi hastalıkları ve hemşirelik yaklaşımları, Kolonun cerrahi hastalıkları ve hemşirelik yaklaşımları. Akut batın ve apendiks hastalıkları ve hemşirelik yaklaşımları, Fıtık ve hemşirelik yaklaşımları, Rektum hastalıkları ve hemşirelik yaklaşımları, Karaciğerin cerrahi hastalıkları ve hemşirelik yaklaşımları, Safra kesesinin cerrahi hastalıkları ve hemşirelik yaklaşımları, Solunum sistemi cerrahi hastalıkları ve hemşirelik yaklaşımları, Dalak, Pankreas, hastalıkları ve Hemşirelik yaklaşımları, Sinir sistemi cerrahi hastalıkları ve hemşirelik yaklaşımları, Kardiyovasküler sistemi cerrahi hastalıkları ve hemşirelik yaklaşımları, Kas ve iskelet sistemi cerrahi hastalıkları ve hemşirelik yaklaşımları, Üriner sistemi cerrahi hastalıkları ve hemşirelik yaklaşımları, Kulak burun boğaz cerrahi hastalıkları ve hemşirelik yaklaşımları,Gözün cerrahi hastalıkları ve hemşirelik yaklaşımları, Endokrin sistem cerrahi hastalıkları ve hemşirelik yaklaşımları, Transplantasyon ve hemşirelik yaklaşımları

 

 V. YARIYIL

 

6610305 Eğitim Psikolojisi(3-0-3)

Büyüme ve gelişme, Büyüme gelişme kuramları, Büyüme ve gelişmeyi etkileyen faktörler, Çocukluk dönemleri ve fiziksel büyüme, Nöromotor gelişme, Zeka ve zihinsel gelişme, Duyu organlarının gelişmesi, Psikososyal ve kişilik gelişmesi, Çocuklarda sık görülen psikososyal sorunlar ve sorunlara yönelik eğitim.

 

 6610307 Mesleki İngilizce III (2-0-2)

Some common signs and symptoms;some technical terms used only in medicine,Writing a  report about a patient-Observation of a patient-Location of some parts of the body,The vertebral column,Some anatomical terms used to describe positions in the body,The composition of the blood,The skeleton,The pain,A description of the respiratory system,The skin1,A description of the female reproductive system,The trache, A description of the heart,Reading some arithmetic numbers-A description of a male patient-How a patient’s temperature rises and falls-Some abbreviations used in medicine-Giving drugs according to the doctor’s prescription-The doses of the drugs-Calculating the dosages-A description of the brain-The action of the bile-Functions of the liver-A description of the process of digestion-A patient who has had a serious illness-What should a nurse do before giving injections?-Blood transfusıons-The fuctioning of the heart-The kidneys-The composition of some foods-The sources of vitamins and the effects of vitamin deficiency-Special diets-The preventive measure or cure of some diseases cross infection and the nurse-The constituents of blood plasma-The comparison of the proportions of carbonhydrate,protein,lipids and water in some basic      foods-The dilution of pure drugs-Some chemical disinfectants and their use-Malaria-The mouth-to-mouth method of expired air artificial respiration-The application of hot compresses-Some hospital equipment-Preparing a patient before an operation-Tay-Sachs disease-Muscular system-Jaundice-Salmonella infections-Mental retardation-Rickets

 

6610309 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği (6-12-12)

Doğum ve kadın hastalıkları hemşireliğine giriş, üreme sisteminin anatomisi, üreme sisteminin fizyolojisi, gebelikte annenin fizyolojisi, gebelikte beslenme,doğum öncesi bakım,riskli gebelikler, fetal sağlığın değerlendirilmesi,doğum eylemi,doğum eyleminde hemşirelik, doğum eyleminde riskli durumlar, yeni doğan fizyolojisi ve bakımı,özel bakım gerektiren yeni doğan, doğum sonu dönem,doğum sonu döneme uyum ve değerlendirme, laktasyon doğum sonu dönemde riskli durumlar, aile planlaması, kadın hayatının devreleri, sık görülen kadın sağlığı sorunları, üreme sistemi kanserleri, jinekolojide tanı ve tedavi yöntemleri.

 

6610311 Biyoistatistik (3-0-3)

Bilim ve bilimsel yöntem, İstatistik ve biyoistatistik, Değişkenlerin tanımı,Sağlık bilimlerinde verilerin toplanması,Verilerin sınıflandırılması,Tablo ve grafikle gösterilmesi,Belirtici istatistikler,Olasılık,olasılık kuralları,olasılıkların hesaplanmsı,Frekans dağılımları ve bazı önemli teorik dağılımlar,Örnekleme ve örnekleme yöntemleri,Klinik ve laboratuvar testlerinin geçerlilik ve güvenirliği,Varsayımların test edilmesi(hipotez testleri)Parametrik önemlilik testleri,Parametrik olmayan hipotez testleri,Regresyon ve korelasyon analizleri,Sağkalım çözümlemesi,Klinik deneylerin planlanması ve yorumlanması,Çok değişkenli analizlere giriş,Örnek soru çözümleri

 

VI. YARIYIL

 

6610308 Mesleki İngilizce IV (2-0-2)

Some common signs and symptoms;some technical terms used only in medicine,Writing a  report about a patient-Observation of a patient-Location of some parts of the body,The vertebral column,Some anatomical terms used to describe positions in the body,The composition of the blood,The skeleton,The pain,A description of the respiratory system,The skin1,A description of the female reproductive system,The trache, A description of the heart,Reading some arithmetic numbers-A description of a male patient-How a patient’s temperature rises and falls-Some abbreviations used in medicine-Giving drugs according to the doctor’s prescription-The doses of the drugs-Calculating the dosages-A description of the brain-The action of the bile-Functions of the liver-A description of the process of digestion-A patient who has had a serious illness-What should a nurse do before giving injections?-Blood transfusıons-The fuctioning of the heart-The kidneys-The composition of some foods-The sources of vitamins and the effects of vitamin deficiency-Special diets-The preventive measure or cure of some diseases cross infection and the nurse-The constituents of blood plasma-The comparison of the proportions of carbonhydrate,protein,lipids and water in some basic foods-The dilution of pure drugs-Some chemical disinfectants and their use-Malaria-The mouth-to-mouth method of expired air artificial respiration-The application of hot compresses-Some hospital equipment-Preparing a patient before an operation-Tay-Sachs disease-Muscular system-Jaundice-Salmonella infections-Mental retardation-Rickets

 

6610314 İlkyardım ve Acil Bakım (2-0-2)

İlkyardım dersine giriş, ilkyardımın tarihçesi, amacı, önemi, İlkyardımın temel ilkeleri hedefleri,nitelikleri, kanamalarda ilk yardım, şokta ilkyardım, komalarda ilkyardım, kalp-akciğer canlandırılması (K.A.C ) ve uygulaması, solunum durmasında ilkyardım, yanıklar  ve  ilk yardım, çevresel aciller, soğuğa bağlı acil durumlar ilkyardım, sıcağa bağlı acil durumlar ve ilkyardım, boğulmalar ve ilk yardım, kırık-çıkık ve burkulmalarda ilkyardım, kafa-omurga ve abdominal bölge travmalarında ilk yardım, zehirlenmelerde ilkyardım, ısırma ve sokmalarda ilkyardım, Afetlerde hemşirenin rolü, deprem ve ilk yardım, sivil savunma ve nükleersavaşlar.

 

 

6610316 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği (6-12-12)

Çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliğine giriş, çocuk sağlığının korunması, geliştirilmesi ve sürdürülmesi, Çocuk sağlık durumunu tanımlama, Çocukluk çağlarında beslenme, Çocuklarda beslenme bozuklukları ve hemşirelik bakımı ,Çocukların bakımında hemşirelik süreci, Normal yeni doğanın tanılaması, normal yeni doğan sistem incelemesi ve hemşirelik bakımı, Riskli yeni doğanın tanımı, özellikleri, değerlendirilmesi, yeni doğanda sık karşılaşılan sorunlar, hastalıklar ve hemşirelik bakımı, Çocuklarda aşı uygulamaları, Toplumumuzda korunmaya muhtaç çocuklar, Çocuklarda Solunum sistemi konjenital anomalileri , hastalıkları ve hemşirelik bakımı, Çocuklarda Kalp hastalıklarının konjenital anomalileri, hastalıkları ve hemşirelik bakımı, Çocuklarda Gastrointestinal sistem konjental anomalileri, hastalıkları ve hemşirelik bakımı, Çocuklarda genito – üriner sistem konjenital anomalileri, Böbrek ve idrar yolları hastalıkları ve hemşirelik bakımı, Çocuklarda Endokrin ve Metabolik hastalıklar ve hemşirelik bakımı, Çocuklarda sık görülen Hematolojik hastalıklar ve hemşirelik bakımı, Çocuklarda Onkolojik hastalıklar ve hemşirelik bakımı, Çocuklarda Deri ile ilgili hastalıklar ve hemşirelik bakımı, Çocuklarda Merkezi sinir sistemi konjenital anomalileri, hastalıkları ve hemşirelik bakımı, Çocuklarda Kas iskelet sistemine ilişkin konjenital anomaliler, hastalıklar ve hemşirelik bakımı,Çocuklarda Büyüme- Gelişme bozuklukları ve hemşirelik bakımı

 

6610318 Hemşirelik Tarihi ve Deontoloji Yasaları (2-0-2)

Deontolojinin tanımı ve tarihçesi etiğin tanımı ve etik kavramları, ahlak kavramı ve hemşirelik ahlakı, Hemşirelikte etik seçimler, hemşirelik etiği, Hemşireliğin Türkiye’deki tarihsel gelişimi, hemşirelik felsefesi, Sağlığa disiplinler arası ekip yaklaşımı, Sağlık bakım sisteminde hemşirenin rol ve sorumlulukları,yasa ve yasa ile ilgili kavramlar, Meslek ve tanımı, Hasta hakları ve hemşirelik hakları, Üretim fonksiyonu ile ilgili tıbbi uygulamalar,Gen teknolojisinin tıbbi etik açısından önemi, Organ aktarmaları ve deontolojideki yeri, Acısız ölüm ve deontolojideki yeri, Hibrenasyon ve deontolojideki yeri, Tıbbi denemelerin tıbbi deontolojideki yeri, İlaç alışkanlıklarının tıbbi deontolojideki yeri, Hemodiyaliz tedavisi ve deontolojideki yeri

 

6610303 Hemşirelikte Araştırma Yöntemleri (3-0-3)

Giriş, terminoloji ve tanımlar, Bilimsel yöntem, Araştırma yöntemleri, Epidemiyoloji ve epidemiyolojik araştırma, Araştırmada örnekleme, Araştırmada veri toplama, Bilgisayarlı araştırma değerlendirmesi, Analik epidemiyolojide sebep-sonuç ölçütler, Relatif risk, Çapraz oran, etkene atfedilen ölçütler, Araştırma verilerini değerlendirme.

 

VII. YARIYIL

 

6610403 Hemşirelikte Öğretim (4-4-6)

Eğitimle ilgili temel kavramlar, bilim olarak eğitim, toplumsal kurum olarak eğitim,  toplumsal süreçler ve eğitim, felsefe ve eğitim, insan ve eğitim, öğrenme kuramları, eğitim programları, öğretim faaliyetlerinin düzenlenmesi, Öğretme strateji, yöntem ve teknikler, Türk eğitim sistemine genel bakış, hemşirelik uygulamaları  ve eğitim, sağlık eğitimi, sürekli eğitim, hizmet içi eğitim, ölçme ve değerlendirme.

 

6610405 Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hastalığı Hemşireliği (6-16-14)

Ruh sağlığı ve psikiyatri hemşireliğine giriş. Dünyada ve ülkemizde toplum ruh sağlığı hizmetleri ve ruh sağlığı hemşiresinin rolü, Ruhsal bozukluğu olan bireyler ve hemşirelik yaklaşımları,çeşitli gruplarda ruh sağlığı psikiyatri hemşireliği,psikiyatri dışı ortamlarda psikososyal hemşirelik uygulamaları,koruyucu ruh sağlığının tanımı ve önemi,psikiyatride yasal yönler,hasta hakları ve etik.

 

VIII. YARIYIL

 

6610402 Hemşirelikte Yönetim (4-4-6)

Yönetim bilimi ile ilgili temel kavramlar ve kuramlar, etkin yönetimin esasları,etkin liderlik  sağlık bakım sistemi ve ulusal sağlık politikası,sağlık meslekleri,sağlık ekibi ve rol yapıları,sağlık kurumlarında primer ve destek hizmetleri,bir bakım ünitesinin yönetimi ve organizasyonu,yÖL
önetime yardımcı teknikler, personel yönetimi,sağlık hizmetlerinde toplam kalite yönetimi,sağlık eğitimini yönetimi, sağlık/hemşirelik ile ilgili yasal ve etik düzenlemeler.

 

6610404 Halk Sağlığı Hemşireliği (6-16-14)

Halk Sağlığı Hemşireliği ile ilgili Temel Kavramlar, Toplumu Tanıma, Hekimliğin ve Halk Sağlığı Hemşireliğinin Tarihçesi, Sağlık hizmetlerinin örgütlenmesi, Temel Sağlık Hizmetleri, Halk Sağlığı Hemşireliği, Sağlı Ocaklarında tutulan Kayıt ve İstatistikler, OMAHA Halk Sağlığı Hemşireliği Bakım Süreci, Ev Ziyaretleri, Çevre Sağlığı ( Fiziksel, biyolojik , psikososyal çevre), İşçi  Sağlığı, Nüfus ve Sağlık, Aile Sağlığı , Ana ve Çocuk Sağlığı, Okul Sağlığı, Bulaşıcı ve Sosyal Hastalıklarda Halk Sağlığı Hemşireliği,Erken Tanı, Toplum Beslenmesi, Kronik Hastalıklar, Toplum ruh sağlığı, Yaşlılık, Sosyal Hizmetler

 

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Mayıs 2024
P S Ç P C C P
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031