Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık yüksek lisans bitirme tezi yap

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bilim Dalı

Yüksek Lisans Dersleri, Kredi ve İçerikleri

Akademik Program                                                                                                I Yarıyıl
Dersin Kodu Dersin Adı

Zorunlu/
Seçmeli

Kredi Saati

RPD 501 Çağdaş Psikolojik Danışma Kuramlarıbitirme projesi,
lisans tezi nasıl yazılır,
özel ders,
dönem ödevi,
proje,

Z

3–0–3

RPD 503 Grupla Psikolojik Danışma İlke-Teknik ve Uygulamalarıbitirme projesi,
lisans tezi nasıl yazılır,
özel ders,
dönem ödevi,
proje,

S

3–0–3

RPD 505 Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleribitirme projesi,
lisans tezi nasıl yazılır,
özel ders,
dönem ödevi,
proje,

Z

3–0–3

RPD 507 Davranış Bozukluklarıbitirme projesi,
lisans tezi nasıl yazılır,
özel ders,
dönem ödevi,
proje,

S

3–0–3

RPD 509 Çağdaş Gelişim ve Kişilik Kuramlarıbitirme projesi,
lisans tezi nasıl yazılır,
özel ders,
dönem ödevi,
proje,

S

3–0–3

RPD 511 Okul Danışmanlığında Güncel Konular

S

3–0–3

RPD 513 Mesleki Gelişim Kuramlarıbitirme projesi,
lisans tezi nasıl yazılır,
özel ders,
dönem ödevi,
proje,

S

3–0–3

RPD 515 Çağdaş Aile Danışma Kuramları ve Uygulaması

S

3–0–3

RPD 517 Test Geliştirme Teknikleri

S

3–0–3

RPD 519 Endüstride Rehberlik ve Psikolojik Danışma

S

3–0–3

*Tezli Programda Yarıyılda alınması gereken kredi sayısı 12 dir.

 

 

Akademik Program II Yarıyıl

Dersin Kodu

Dersin Adı

Zorunlu/
Seçmeli

Kredi Saati

RPD 502 Bireysel Psikolojik Danışma Uygulamasıbitirme projesi,
lisans tezi nasıl yazılır,
özel ders,
dönem ödevi,
proje,

Z

3–0–3

RPD 504 Bireyi Tanıma Teknikleri ve Uygulamasıbitirme projesi,
lisans tezi nasıl yazılır,
özel ders,
dönem ödevi,
proje,

Z

3–0–3

RPD 510 Öğrenme ve Gelişimde Kültürel Perspektiflerbitirme projesi,
lisans tezi nasıl yazılır,
özel ders,
dönem ödevi,
proje,

S

3–0–3

RPD 512 Bilgisayar ve İstatistik Uygulamalarıbitirme projesi,
lisans tezi nasıl yazılır,
özel ders,
dönem ödevi,
proje,

S

3–0–3

RPD 514 Meslek Danışmanlığı Uygulamasıbitirme projesi,
lisans tezi nasıl yazılır,
özel ders,
dönem ödevi,
proje,

S

3–0–3

RPD 516 Ergenlik Psikolojisinde Güncel Konularbitirme projesi,
lisans tezi nasıl yazılır,
özel ders,
dönem ödevi,
proje,

S

3–0–3

RPD 518 Motivasyon ve Öğrenme Kuramlarıbitirme projesi,
lisans tezi nasıl yazılır,
özel ders,
dönem ödevi,
proje,

S

3–0–3

RPD 700 Rehberlik ve Psikolojik Danışma Semineri

Z

RPD 702 Yüksek Lisans Tezibitirme projesi,
lisans tezi nasıl yazılır,
özel ders,
dönem ödevi,
proje,

Z

Tezli Programda Yarıyılda alınması gereken kredi sayısı 12’dir.


I.Yarıyıl
Akademik Program I Yarıyıl Ders İçerikleri

Dersin Kodu RPD 501
Dersin Kredisi 3 0 3
Dersin Adı Çağdaş Psikolojik Danışma Kuramlarıbitirme projesi,
lisans tezi nasıl yazılır,
özel ders,
dönem ödevi,
proje,
Dersin İçeriği Belli başlı psikolojik danışma kuramları, kuramların temelini oluşturan ilkeler, teknikler ve uygulamalar, psikolojik danışma uygulamalarındaki yeni gelişmeler ve eğilimler.
Dersin Kodu RPD 503
Dersin Kredisi 3 0 3
Dersin Adı Grupla Psikolojik Danışma İlke-Teknik ve Uygulamaları
Dersin İçeriği Grupla psikolojik danışmanın amacı, ilkeleri, temel kavramları, grupla psikolojik danışmanın özellikleri, grupla psikolojik danışmada terapötik süreçler, grupla psikolojik danışma evreleri ve bu evrelerde kullanılabilecek temel tekniklerle ilgili beceriler.
Dersin Kodu RPD 505
Dersin Kredisi 3 0 3
Dersin Adı Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri
Dersin İçeriği Bilim ve bilimsel bilginin tanımı ve özellikleri, bilimsel araştırmada aranan özellikler, bilgi edinme yolları, araştırma yöntemleri, araştırma probleminin seçimi ve tanımlanması, denence, metodolojisi, veri kaynakları ve raporlaştırma.
Dersin Kodu RPD 507
Dersin Kredisi 3 0 3
Dersin Adı Davranış Bozuklukları
Dersin İçeriği Normal ve anormal davranış normları, davranış bozukluklarının tanımı, belli başlı davranış bozuklukları, davranış bozukluklarının nedenleri, sınıflandırılması, belirtileri ve tedavisi. 
Dersin Kodu RPD 509
Dersin Kredisi 3 0 3
Dersin Adı Çağdaş Gelişim ve Kişilik Kuramları
Dersin İçeriği Gelişim kuramları; evrimci psikoloji, Erikson (ve Marcia ), Kohlberg, Bandura, Chomsky, Piaget (ve neo-piagetçi görüşler), Vygotsky; özel gelişim alanları: çizgi, oyun, kural, vb.
Kişilik kuramları: Sheldon ve Kretschmer, Freud, Adler, Jung, Horney, Allport, Sullivan, Lewin; özel kişilik kuramları: Big-5, doğum sırası, vb.
Dersin Kodu RPD 511
Dersin Kredisi 3 0 3
Dersin Adı Okul Danışmanlığında Güncel Konularbitirme projesi,
lisans tezi nasıl yazılır,
özel ders,
dönem ödevi,
proje,
Dersin İçeriği Gelişimsel rehberlik, kapsamlı rehberlik ve psikolojik danışma programı, sınıf rehber öğretmenliği program modeli.
Dersin Kodu RPD 513
Dersin Kredisi 3 0 3
Dersin Adı Mesleki Gelişim Kuramlarıbitirme projesi,
lisans tezi nasıl yazılır,
özel ders,
dönem ödevi,
proje,
Dersin İçeriği Meslek seçimiyle ilgili temel kavramları ve mesleki danışmada kullanılan mesleki gelişim kuramları.
Dersin Kodu RPD 515
Dersin Kredisi 3 0 3
Dersin Adı Çağdaş Aile Danışma Kuramları ve Uygulamasıbitirme projesi,
lisans tezi nasıl yazılır,
özel ders,
dönem ödevi,
proje,
Dersin İçeriği Aile içi ilişkiler ve ruh sağlığı, aile danışmanlığının amaç, ilke ve teknikleri, aile içi ilişkilerin geliştirilmesi için yapılabilecek bazı yardımlar, belli başlı aile danışmanlığı kuramları, kuramların esasını oluşturan ilkeler, teknikler ve uygulamaları.
Dersin Kodu RPD 517
Dersin Kredisi 3 0 3
Dersin Adı Test Geliştirme Teknikleri
Dersin İçeriği Test geliştirme teknikleri; test geliştirme ile ilgili temel kavramları, test geliştirmenin aşamalarını, madde ve test istatistiklerini ve aralarındaki ilişkileri, testlerdeki geçerlik ve güvenirlik türleri ve bunların hesaplanmasını, maddenin özelliklerini, türlerini, yazım esaslarını ve redaksiyonunu, deneme formu ve deneme uygulamasını, madde analizi yöntemlerini, madde düzeltme ve madde seçimi, nihai testin oluşturulması, yönergesinin yazılması, doğrulayıcı faktör analizi, test istatistiklerinin kestirilmesi konularında bilgi, beceri, tutum ve anlayışlar.
Dersin Kodu RPD 519
Dersin Kredisi 3 0 3
Dersin Adı Endüstride Rehberlik ve Psikolojik Danışma
Dersin İçeriği Çalışma hayatının sosyo-ekonomik ve politik sistemlerle ilişkisi, endüstri psikolojisi ve çalışma alanı, işletmelerde iş ve işgörenler arasındaki iletişim örüntüleri, motivasyon, verimlilik, endüstride psikolojik danışmanların rol ve fonksiyonları.


II.Yarıyıl
Akademik Program II Yarıyıl Ders İçerikleri


Dersin Kodu
RPD 502
Dersin Kredisi 3 0 3
Dersin Adı Bireysel Psikolojik Danışma Uygulaması bitirme projesi,
lisans tezi nasıl yazılır,
özel ders,
dönem ödevi,
proje,


Dersin İçeriği Bireysel psikolojik danışmanın önemi, amacı ve gelişimi, bireysel psikolojik danışmada kullanılan teknikler, yaşantısal olarak bireysel psikolojik danışma uygulamaları.
Dersin Kodu RPD 504
Dersin Kredisi 3 0 3
Dersin Adı Bireyi Tanıma Teknikleri ve Uygulaması bitirme projesi,
lisans tezi nasıl yazılır,
özel ders,
dönem ödevi,
proje,


Dersin İçeriği Bireysel farklılıkların nedenleri, bireysel ve grupsal farklılık alanları, bireysel farklılıkları ölçmenin tarihsel kökenleri ve gelişimi, bireysel faklılıkları ölçme yaklaşımları, yöntem ve
araçları, ölçme araçlarına eleştirel yaklaşım ve uygun araç seçme ilkeleri.
Dersin Kodu RPD 512
Dersin Kredisi 3 0 3
Dersin Adı Bilgisayar ve İstatistik Uygulamaları
Dersin İçeriği Araştırma dizaynında uygun istatistik tekniklerini kullanmayı planlama, bu teknikleri uygulama ve bulguları yorumlama becerilerini kazanma, temel istatistik tekniklerinin kullanımı ve uygulamaları, bir dönem süresince bu derste verilerin toplanması, bilgisayar ortamında işlenmesi, elde edilen bulguların bir araştırma raporu için tablolaştırılması ve yorumlanması işlemlerini uygulamalı olarak yürütülmesi, araştırma dizaynında uygun tekniklerin seçimine karar verme ve SPSS ortamında bu teknikleri kullanarak bulguları yorumlama üzerinde yoğunlaşma.
Dersin Kodu RPD 514
Dersin Kredisi 3 0 3
Dersin Adı Meslek Danışmanlığı Uygulaması bitirme projesi,
lisans tezi nasıl yazılır,
özel ders,
dönem ödevi,
proje,


Dersin İçeriği Mesleki danışma tekniklerini bilme ve bu teknikleri kullanarak meslek seçme sorunu olan bireylere mesleki danışma yapabilme bilgi ve becerilerini kazandırmayı amaçlayan bir derstir. 

 

Dersin Kodu RPD 516
Dersin Kredisi 3 0 3
Dersin Adı Ergenlik Psikolojisinde Güncel Konular bitirme projesi,
lisans tezi nasıl yazılır,
özel ders,
dönem ödevi,
proje,

 

Dersin İçeriği Ergenlik kuramları, ergenlikte fiziksel, cinsel, bilişsel, sosyal, duyuşsal ve ahlaki gelişim, ergenlikte ruh sağlığı, ergenlik problemleri, ergenlik psikolojisinde yeni yaklaşımlar.
Dersin Kodu RPD 520
Dersin Kredisi 3 0 3
Dersin Adı Motivasyon ve Öğrenme Kuramları
Dersin İçeriği Motivasyon ve öğrenmeyle ilgili güncel konu ve sorunlar. Beceriye karşı motivasyon. Öğrenmede üst düzeyde düşünme.
Dersin Kodu RPD 700
Dersin Kredisi
Dersin Adı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Semineri bitirme projesi,
lisans tezi nasıl yazılır,
özel ders,
dönem ödevi,
proje,

 

Dersin İçeriği Rehberlik ve psikolojik danışma alanıyla ilgili bir konuyu seçip araştırma ve inceleme, bunu grup ortamında tartışma, alanla ilgili yeni gelişmeler hakkında bilgi edinme, araştırılan konuyu yazılı bir rapor haline getirme.
Dersin Kodu RPD 702
Dersin Kredisi
Dersin Adı Yüksek Lisans Tezi
Dersin İçeriği Öğrencinin uzmanlaşmak istediği özel alanla ilgili literatürün incelenmesi, derlenmesi ve ilgili verilerin seçimi ve raporlaştırılması

Yanıt yok

Bir cevap yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Mart 2023
P S Ç P C C P
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Open chat
Yardımcı olabiliriz.
Merhaba
Yardımcı olabiliriz.