HUKUK BİTİRME TEZİ

Ders İçerikleri

 

HUK 103 Ekonomi (3 0 3)
Ekonomiye giriş; ekonominin kapsamı ve ekonomik sorunlar, mikro ekonomiye giriş; arz-talep ve Pazar; tüketim, üretim ve maliyetler; fiyat ve gelirin talep miktarına etkisi, Pazar ekonomisi; rekabet; tam rekabet piyasası ve saf monopol; Pazar yapısı ve eksik rekabet piyasası; makro ekonomiye giriş; milli gelir ve istihdam; milli gelir ve istihdamın tespiti; para teorisi ve para politikası; para ve modern bankacılık; ekonomik büyüme ve gelişme; uluslararası ekonomi; uluslararası para sistemi ve uluslararası finans.

bitirme tezi konuları,       bitirme tezleri,            lisans tezi,       lisans bitirme tezi,       bitirme tezi örnek,       bitirme projesi,       bitirme ödevi,           tez örnekleri,                 bitirme projesi,       bitirme tezi konuları,       bitirme tezi örnek,       bitirme tezi örnekleri,       bitirme tezi örneği,       bitirme tezleri,       bitirme ödevi,       lisans bitirme tezi,       lisans tezi,         tez örnekleri,özel ders , 

HUK 111 Medeni Hukuk (4 0 4)
Özel hukukun en geniş dalı hısımlık ve özel şahışlarla ilgili olarak medeni hukukun kavramları; başlangıç hükümleri; şahsın hukuku(başlangıç, kişiliğin korunması ve tüzel kişiler….); aile hukuku (nişanlanma, evlene, boşanma) , Medeni Kanun’un uygulanma alanları.

bitirme tezi konuları,       bitirme tezleri,            lisans tezi,       lisans bitirme tezi,       bitirme tezi örnek,       bitirme projesi,       bitirme ödevi,           tez örnekleri,                 bitirme projesi,       bitirme tezi konuları,       bitirme tezi örnek,       bitirme tezi örnekleri,       bitirme tezi örneği,       bitirme tezleri,       bitirme ödevi,       lisans bitirme tezi,       lisans tezi,         tez örnekleri,özel ders

HUK 113 Hukuk Başlangıcı (2 0 2)
Hukukun doğası ve temel kavramları, hukuk kuralları ile sosyal yaşamı düzenleyen diğer kuralların karşılaştırması, ilişkileri ve açıklanmaları; hukuk kurallarının konulması; yorum sorunu, adli takibat ve hukuk kurallarının uygulanması.

HUK 125 Devlet Teorileri (2 0 2)
Devlet şekilleri ve tarihsel gelişimi; devlet hakkındaki teoriler ve hukuk- devlet ilişkisinin incelenmesi dersin ana konusunu oluşturmaktadır.

bitirme tezi konuları,       bitirme tezleri,            lisans tezi,       lisans bitirme tezi,       bitirme tezi örnek,       bitirme projesi,       bitirme ödevi,           tez örnekleri,                 bitirme projesi,       bitirme tezi konuları,       bitirme tezi örnek,       bitirme tezi örnekleri,       bitirme tezi örneği,       bitirme tezleri,       bitirme ödevi,       lisans bitirme tezi,       lisans tezi,         tez örnekleri,özel ders

HUK 121 Anayasa Hukuku (3 0 3)
Anayasa hukukunun genel teorisi (ilk dönem); Türk Anayasa Hukuku ve anayasa yargısı (ikinci dönem).

HUK 123 Roma Hukuku (3 0 3)
Eski Roma’da gelişen ve uygulanan hukuk sistemi, özellikle sözleşmeler konusunda özel hukuk kavramları.

 

HUK 201 Siyasi Tarih (2 0 2)
Siyasi açıdan Fransız İhtilali sırasındaki ve sonrasındaki olaylar; ABD’nin kuruluşu ve Fransız İhtilali Fransız İhtilali’nin sonuçları, 19. yüzyılda Avrupa’daki önemli siyasi olaylar ve Osmanlı İmparatorluğu; Kolonizmin gelişmi, I. Dünya Savaşı ve sonuçları; Uzak Doğu ve Orta Doğu’daki olaylar ve 1950-1980 arasındaki önemli politik olaylar.

HUK 203 Haberleşme Hukuku (2 0 2)
Basında düşünce açıklama özgürlüğü; basın sorululuğu, düzeltme ve cevap hakkı; basın yoluyla işlenen suçlar; Radyo Televizyon Üst Kurulu ve kararları; uluslararası anlaşmalar; basın hakkındaki tavsiye ve öneriler.

HUK 207 Türk Hukuk Tarihi (2 0 2)
İslamiyetten önce ve sonra Türk toplumunun hukuki yapısı; İslam Hukuk ve 1839 tarihli Islahat Fermanı’nın ilanından sonraki yeni hukuk yapısı; feraiz.

HUK 205 İstatistik (2 0 2)
Hukuki çalışmalardaki genel istatistik uygulamaları.

HUK 211 Kriminoloji (Suç ve Ceza Çalışmaları) (2 0 2)
Suçun ve suçlu davranışın nedenleri.

HUK 213 Borçlar Hukuku (Genel Hükümler) (3 0 3)
Borcun kaynakları, borç çeşitleri; borcun ifası; borcun devri; hakkın devri.

HUK 215 Devletler Umumi Hukuku (2 0 2)
Devletler uluslararası kurular; düzenli bir iktidarın olmadığı toprak parçaları; devletler umumi hukukunun konusu olarak özel şahıslar; devletler umumi hukukunun konuları ve kaynakları; devletin kurucu unsurları; uluslararası sorumluluk; diplomatik koruma; diplomatik ilişkiler ve konsolosluk; dokunulmazlık ve imtiyaz; uluslararası ihtilafların barışçıl çözüm yolları.

bitirme tezi konuları,       bitirme tezleri,            lisans tezi,       lisans bitirme tezi,       bitirme tezi örnek,       bitirme projesi,       bitirme ödevi,           tez örnekleri,                 bitirme projesi,       bitirme tezi konuları,       bitirme tezi örnek,       bitirme tezi örnekleri,       bitirme tezi örneği,       bitirme tezleri,       bitirme ödevi,       lisans bitirme tezi,       lisans tezi,         tez örnekleri,

HUK 217 İşletme Hukuku (2 0 2)
Özel ekonomi kuralları ve işletme uygulamaları.

HUK 218 Çalışma Ekonomisi (2 0 2)
İstihdam politikası; işsizlik ve ücretler, sendikaların çalışma hayatındaki yeri; toplu sözleşmeler ve ekonomiye etkileri.

HUK 224 Adalet Psikolojisi (2 0 2)
Suçlu daranışın bireysel nedenleri, suçun engellenmesi ve cezanın etkililiği.

HUK 225 Parlemento Hukuku (2 0 2)
Parlamentoların tarihsel gelişimi. Günümüz Parlamentolarının işlevleri: Temsil; Müzakere; Kanun yapma; Denetim ve Mali yetkiler. Parlamento üyelerinin hukuki durumu: Milletvekilliği dokunulmazlığı; üyeliğin düşmesi; milletvekillerinin mali statüleri.

HUK 226 Çocuk Hukuku (2 0 2)
Çocuk hakları sözleşmesi; Anlaşmanın elli dört maddesi; Anlaşmanın doğası ve Türk özel hukuku ile karşılaştırması.

HUK 231 Ceza Hukuku (Genel Hükümler) (3 0 3)

bitirme tezi konuları,       bitirme tezleri,            lisans tezi,       lisans bitirme tezi,       bitirme tezi örnek,       bitirme projesi,       bitirme ödevi,           tez örnekleri,                 bitirme projesi,       bitirme tezi konuları,       bitirme tezi örnek,       bitirme tezi örnekleri,       bitirme tezi örneği,       bitirme tezleri,       bitirme ödevi,       lisans bitirme tezi,       lisans tezi,         tez örnekleri,
Suç ve ceza kavramı ve hukuki özellikleri.

HUK 241İdare Hukuku (3 0 3)
Anayasal ve fonksiyonel açıdan kamu idaresi; kamu idaresinin yapısı ve fonksiyonları; idare hukukunun doğuşu ve kaynakları; idari işlemler; idari sorumluluk; idari kurumlar ve memurlar; kamu malları ve kamu hizmetleri.

HUK 261 Kamu Maliyesi (2 0 2)
Kamu sektörleri ve fonksiyonları, devletin ekonomik rolü; kamu hizmetleri ve kamu harcamaları; kamu ihtiyaçlarının giderilmesi; kamu gelirleri ve sergilemenin ilkeleri; devlet bütçesi teorisi ve ilkeleri; kamu yatırımları ve devlet borçları.

HUK 302 Hukuk Felsefesi (2 0 2)
Hukuk kavramı, adalet düşüncesi; farklı hukuk okullarının kaynakları ve hukukun amacı; hukukun felsefesi.

HUK 306 Askeri Ceza Hukuku (2 0 2)
Silahlı kuvvetler mensuplarının askeri hizet sırasında işledikleri suçlar ve cezalandırılmaları.

HUK 304 Sermaye Piyasası Hukuku (2 0 2)
Menkul kıymetlerin alımı, ilgili kurumlar, sorumluluklar ve güçleri.

HUK 301 Hukuk Sosyolojisi (2 0 2)
Hukuk sosyolojisi; hukukun sosyal ve insani kaynakları; hukukun ve hukuk düzeninin sosyal değişime etkisi; temel hukuk sosyologlarının düşünceleri.

HUK 313 Borçlar Hukuku (Genel Hükümler) (3 0 3)
Borçlar Kanunu’nda düzenlenmiş sözleşmeler ve hukuki ilişkilerin temel özellikleri; çeşitli şekilleri, açıklanması.

HUK 315 Eşya Hukuku (3 0 3)
Eşya üzerinde şahısların hakları; medeni hukukun bir parçası olan eşya hukukunun özellikleri; taşınır ve taşınmaz mallar üzerindeki ülkiyet ve irtifak haklarının sınırları

.bitirme tezi konuları,       bitirme tezleri,            lisans tezi,       lisans bitirme tezi,       bitirme tezi örnek,       bitirme projesi,       bitirme ödevi,           tez örnekleri,                 bitirme projesi,       bitirme tezi konuları,       bitirme tezi örnek,       bitirme tezi örnekleri,       bitirme tezi örneği,       bitirme tezleri,       bitirme ödevi,       lisans bitirme tezi,       lisans tezi,         tez örnekleri,

HUK 317 Medeni Usul Hukuku (3 0 3)
Nizalı ve nizasız kaza; özel hukuk ilişkilerinden doğan uyuşmazlıkların çözüm yolları.

HUK 319 Hukuk Metodolojisi (2 0 2)
Sosyal çerçevede hukuk normları; disiplinler arası perspektiften normatif bir sistem olan hukukun etkinlik, geçerlilik ve uygulanabilirlik gibi karamlarına dayanan değişik yaklaşımlar; hukuki yorum hakkında çeşitli sosyal ve felsefi ihtilaflar; adalet sistemi ve hukuk uygulaması ile ilgili sosyal ve felsefi sorunların araştırılması.

HUK 321 İdari Yargı Hukuku (2 0 2)
Hukuk kuralı; idarenin sorumluluğu; idari işlem ve eylemlerin yargısal incelemesi; uygulama ve teori açısından idari yargı organları.

HUK 322 Ekonomik Suçlar (2 0 2)
Ekonomik amaçlarla işlenen suçlar.

HUK 325 İktisadi Düşünceler Tarihi (2 0 2)
İktisadi düşünce ve sistemlerin tarihsel incelemesi.

bitirme tezi konuları,       bitirme tezleri,            lisans tezi,       lisans bitirme tezi,       bitirme tezi örnek,       bitirme projesi,       bitirme ödevi,           tez örnekleri,                 bitirme projesi,       bitirme tezi konuları,       bitirme tezi örnek,       bitirme tezi örnekleri,       bitirme tezi örneği,       bitirme tezleri,       bitirme ödevi,       lisans bitirme tezi,       lisans tezi,         tez örnekleri,

HUK 331 Ceza Hukuku (Özel Hükümler) (2 0 2)
Suçların sınıflandırılması; genel hükümlerle ilişkisi; şahsa, aileye, ve kamu düzenine karşı işlenmiş suçlar; taksirli fiiller.

HUK 361 Vergi Hukuku (3 0 3)
Vergileme kavramı, genel ilkeleri; vergi hukuku; vergi ceza hukuku; vergi usul hukuku ve uygulaması

HUK 363 Avrupa Birliği Hukuku (2 0 2)
Avrupa Birliği’ni kuran anlaşma; Topluluk kurumlarının vazettiği mevzuat; Topluluk Hukukunun ululararası üstülüğü; Topluluk kurallarının üye ülkelere doğrudan etkisi, Adalet Divanı’nın yetkisi ve Avrupa Birliği-Türkiye ilişkileri.

HUK 365 Doğal Kaynaklar Hukuku (2 0 2)
Doğal kaynaklardan yararlana; hukuki statüleri; koruma ve bu alanlarla ilgili işlemlerin hukuki sonuçları.

HUK 367 Uluslararası Örgütler Hukuku (2 0 2)
Uluslararası Örgütler hakkında genel bilgiler (Örgütler Teorisi). Günümüzde devletlerin aralarındaki siyasi ve hukuki ilişkilerin düzenlenmesinde ve yürütülmesinde önemli rolleri olan (evrensel ve bölgesel düzeyde) ve Türkiye’yi yakından ilgilendiren başlıca örgütlerin, yapı ve görevler yönünden incelenmesi.

bitirme tezi konuları,       bitirme tezleri,            lisans tezi,       lisans bitirme tezi,       bitirme tezi örnek,       bitirme projesi,       bitirme ödevi,           tez örnekleri,                 bitirme projesi,       bitirme tezi konuları,       bitirme tezi örnek,       bitirme tezi örnekleri,       bitirme tezi örneği,       bitirme tezleri,       bitirme ödevi,       lisans bitirme tezi,       lisans tezi,         tez örnekleri,

HUK 369 Hukuki Anlaşmazlıklarda Çözüm Yolları (2 0 2)
Alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının hak arama özgürlüğü ile ilişkisi, tarihi gelişimi, günümüzde geldiği nokta. Karşılaştırmalı Hukuk ve Türk Hukuku bakımından mevcut düzenlemeler. Alternatif uyuşmazlık çözüm yolları olarak müzakere tarafsız ön değerlendirme, vaka tespiti, kısa duruşma, uzlaştırma, arabuluculuk, müzakere teknikleri ve iletişim becerileri.

HUK 371 Ticaret Hukuku I (3 0 3)
Ticari işletmeler; ticaret şirketleri; ticari senetler.

HUK 372 Patent Hukuku (2 0 2)
Sınai mülkiyet, patent, marka ile ilgili düzenlemeler ve bunların kullanımı.

HUK 380 Mukayeseli Medeni Hukuk (2 0 2)
Farklı hukuk sistemlerindeki medeni hukuk kurumları.

bitirme tezi konuları,       bitirme tezleri,            lisans tezi,       lisans bitirme tezi,       bitirme tezi örnek,       bitirme projesi,       bitirme ödevi,           tez örnekleri,                 bitirme projesi,       bitirme tezi konuları,       bitirme tezi örnek,       bitirme tezi örnekleri,       bitirme tezi örneği,       bitirme tezleri,       bitirme ödevi,       lisans bitirme tezi,       lisans tezi,         tez örnekleri,

HUK 415 Miras Hukuku (2 0 2)
Ölmüş bir insanın (muris) mal varlığı ile ilgili sorunlar; saklı pay hakkında temel problemler.

HUK 417 İcra ve İflas Hukuku (3 0 3)
Borçlunun borçlarını ifası (icra etmesi) için devlet tarafından zorlanması yolları; haciz; konkordato ve iptal davası.

HUK 419 Devletler Özel Hukuku (3 0 3)
Vatandaşlık hukuku; yabancıların hak ve borçları; kanunlar ihtilafı ve milletlerarası medeni usul hukuku; yabancı mahkeme kararlarının tanıması ve icrası; milletlerarası özel hukuk ve yabancı unsurlu hukuki ilişki ve olayları çözmekle yetkili hukuk.

HUK 421 Adli Tıp (1 0 1)
Davalarda şüpheli durumları çözmek için tıbbın ilke ve uygulamalarından yararlanma yolları.

HUK 423 İş Hukuku (3 0 3)
İş hukunun temel kavramlarının açıklanması; iş akti; sendika ve toplu iş sözleşmesi hukuku, grev ve lokavt.

HUK 423 İslam Hukuku (2 0 2) (Seçmeli)
İslam hukukunun müesseseleri; gelişimi; Türkiye’de 1926 yılına kadar ve diğer ülkelerde Mecelle’ye dayalı uygulama ve karşılaştırmalı analiz.

HUK 426 Milletlerararası Ceza HUkuku (2 0 2)
Uluslararası suç fiileri ve cezalandımra yolları; uluslararası ceza usul hukuku. Uluslararası ceza mahkemesi yargılaması.

HUK 427 Sosyal Güenlik Hukuku (2 0 2)
İlk kez fakültemizde iş hukukundan ayrı bir ders olarak anlatılacak, bu derste sosyal güvenlik kavramı, Türkiye ve dünyadaki gelişimi anlatılacaktır. Sosyal sigorta çeşitleri ve sosyal güvenlik kuruluşları karşılaştırmalı ve ayrıntılı olarak incelenecektir. Bu açıdan sosyal güvenlik ile ilgili anayasal hak bilinci öğrencilere kazandırılacaktır. Bu ders ile Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu uzman hukukçuların yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

HUK 429 İnsan Hakları ve Uluslararası Korunması (2 0 2)
İnsan haklarının teoeik temelleri; bu konu ile ilgili normatif düzenlemeler ve insan haklarının uluslararası korunmasının gelişimi.

bitirme tezi konuları,       bitirme tezleri,            lisans tezi,       lisans bitirme tezi,       bitirme tezi örnek,       bitirme projesi,       bitirme ödevi,           tez örnekleri,                 bitirme projesi,       bitirme tezi konuları,       bitirme tezi örnek,       bitirme tezi örnekleri,       bitirme tezi örneği,       bitirme tezleri,       bitirme ödevi,       lisans bitirme tezi,       lisans tezi,         tez örnekleri,

HUK 431 Ceza Usul Hukuku (3 0 3)
Devletin cezalandırmaya yetkili organlarına göre suç ve faillerin yargılanması; hazırlık tahkikatını düzenleyen kurum ve kurallar; dava ve temyiz usulü.

HUK 435 Toprak Hukuku (2 0 2)
T
oprak mülkiyeti, tarihsel gelişimi; tarım reformu, tapu sicili; kadastro; taşınmaz mülkiyeti ve kadastro uyuşmazlıkları.

HUK 451 Dış Ticaret Hukuku (2 0 2)
Yabancı unsurlu ticari ilişkilerin hukuki açıdan incelenmesi.

HUK 461 Muhasebe ve Bilanço Hukuku (2 0 2)
Şirketlerce tutulan muhasebe ve bilanço kayıtlarının hukuki düzenlemesi.

HUK 462 Banka Hukuku (2 0 2)
Özel finans kurumlarının ve bankaların kuruluşu, işlemleri ve bu alandaki spesifik hukuki düzenlemeler.

HUK 471 Ticaret Hukuku (4 0 4)
Sigorta hukuku; deniz hukuku.

HUK 472 İmar Hukuku (2 0 2)
Şehrin ihtiyaçlarına göre taşınaz mülkiyetinin kullanımı ve şehrin belediye tarafından planlanası.

bitirme tezi konuları,       bitirme tezleri,            lisans tezi,       lisans bitirme tezi,       bitirme tezi örnek,       bitirme projesi,       bitirme ödevi,           tez örnekleri,                 bitirme projesi,       bitirme tezi konuları,       bitirme tezi örnek,       bitirme tezi örnekleri,       bitirme tezi örneği,       bitirme tezleri,       bitirme ödevi,       lisans bitirme tezi,       lisans tezi,         tez örnekleri,

HUK 479 Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku (2 0 2)
Fikir ve Sanat eserleri Kanunu işlenmektedir. Bu hukuk dalıyla ilgili genel bilgiler. Eser, eser sahibi, eser sahibinin hakları, eser sahibi hile ilgili sınırlamalar, haklara tecavüz ile ilgili davalar. İcracı sanatkarlar ve yayın sözleşmesi.

HUK 481 Çevre Hukuku (2 0 2)
Çevre hukukunun ilkeleri ve gelişimi; çevre koruma hukuku; çevresel kirlenmenin engellenmesi; idari ve cezai yaptırımlar; çevresel sorumluluk hukuku.

HUK 483 Mukayeseli Medeni Hukuk (2 0 2)
Farklı hukuk sistemlerindeki medeni hukuk kurumları.

HUK 484 Hava ve Uzay Hukuku (2 0 2)
Hava ve hava boşluğunu kullanma kuralları; uluslararası hava taşıacılığı; hava trafik hizetleri ve iletişim; uzay hukukunda uzayın barışçıl kullanımı, bu alandaki farklı durumlara ilişkin düzenlemeler.

HUK 486 Rekabet Hukuku (2 0 2)
4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun; mal ve hizmet piyasalarında düzenlemenin gerekliliğini vurgulayan kanunun amacı, teşebbüslerin hakim durumlarını kötüye kullanmalarının denelenmesi ve engellenmesi; rekabeti bozan, sınırlayan, engelleyen anlaşma, karar ve uyumlu eylemler.

HUK 491 Adli Metinler ve Meslek Kuralları (2 0 2)
Mahkeme kalemindeki adli yazışmalara ilişkin metinler.

bitirme tezi konuları,       bitirme tezleri,            lisans tezi,       lisans bitirme tezi,       bitirme tezi örnek,       bitirme projesi,       bitirme ödevi,           tez örnekleri,                 bitirme projesi,       bitirme tezi konuları,       bitirme tezi örnek,       bitirme tezi örnekleri,       bitirme tezi örneği,       bitirme tezleri,       bitirme ödevi,       lisans bitirme tezi,       lisans tezi,         tez örnekleri,

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Temmuz 2024
P S Ç P C C P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031