İNGİLİZCE YÜKSEK LİSANS TEZİ

Ders içerikleri

TINS 101 İngilizce Dilbilgisi (3 0 3)

bitirme tezi konuları,       bitirme tezleri,            lisans tezi,       lisans bitirme tezi,       bitirme tezi örnek,       bitirme projesi,       bitirme ödevi,           tez örnekleri,                 bitirme projesi,       bitirme tezi konuları,       bitirme tezi örnek,       bitirme tezi örnekleri,       bitirme tezi örneği,       bitirme tezleri,       bitirme ödevi,       lisans bitirme tezi,       lisans tezi,         tez örnekleri,
İngilizce dilbilgisi yapılarının ileri düzeyde algılanması, değişik tümce kuruluşlarındaki yapısal farklılıkların incelenmesi, dilbilgisi kurallarına ait farkındalığın artırılması ve öğrencilerin İngilizce kullanımındaki dilbilgisel becerilerini artırmaya yönelik çalışmalar yapılması.

TINS 102 İngilizce Sözlü Anlatım (I) (3 0 3)

bitirme tezi konuları,       bitirme tezleri,            lisans tezi,       lisans bitirme tezi,       bitirme tezi örnek,       bitirme projesi,       bitirme ödevi,           tez örnekleri,                 bitirme projesi,       bitirme tezi konuları,       bitirme tezi örnek,       bitirme tezi örnekleri,       bitirme tezi örneği,       bitirme tezleri,       bitirme ödevi,       lisans bitirme tezi,       lisans tezi,         tez örnekleri,
Sözlü iletişimin temel öğelerinin ve etkili konuşma ilkelerinin tanımlanması. Konuşma becerisini geliştirme yöntemlerinin irdelenmesi. İletinin hazırlanması, topluluk önünde konuşma korkusunun yenilmesi, dinleyici analizi, beden dilinin önemi, doğru sözcük seçimi, yazılı metinden okuma, amaç saptanması ve konu seçimi hakkında kuramsal bilgi aktarılması ve sözlü anlatıma yönelik uygulamaların yapılması.

TINS 103 İngilizce Kompozisyon (3 0 3)

İngilizce kelime dağarcığını genişleterek, metinselliğe ve metin kurgusuna vurguda bulunup öğrencilerin yazılı metin oluşturma becerilerinin artırılması; farklı metinlerde yapıya ve içeriğe yönelik uygulamalar yapılması.

TINS 104 İngilizce Okuma (3 0 3)

bitirme tezi konuları,       bitirme tezleri,            lisans tezi,       lisans bitirme tezi,       bitirme tezi örnek,       bitirme projesi,       bitirme ödevi,           tez örnekleri,                 bitirme projesi,       bitirme tezi konuları,       bitirme tezi örnek,       bitirme tezi örnekleri,       bitirme tezi örneği,       bitirme tezleri,       bitirme ödevi,       lisans bitirme tezi,       lisans tezi,         tez örnekleri,
İngilizce sözcüklerin ses özelliklerini dikkate alarak okuma becerisinin geliştirilmesi, yapı bilincinin pekiştirilmesi ve sözcük dağarcığının artırılması. Çeşitli metin türlerinden örneklerin anlamaya ve yorumlamaya yönelik olarak okunması ve incelenmesi.
bitirme tezi konuları,       bitirme tezleri,            lisans tezi,       lisans bitirme tezi,       bitirme tezi örnek,       bitirme projesi,       bitirme ödevi,           tez örnekleri,                 bitirme projesi,       bitirme tezi konuları,       bitirme tezi örnek,       bitirme tezi örnekleri,       bitirme tezi örneği,       bitirme tezleri,       bitirme ödevi,       lisans bitirme tezi,       lisas tezi,         tez örnekleri,
CENG 120 Bilgisayara Giriş (2 2 3)

Bilgisayarlar, Data ve Bilgi İşleme. Donanım ve Yazılım Organizasyonu ve Programlama Konsepti. Bilgi İşleme ‘nin Basit Elemanları.. Windows Platformu. Kelime İşleme, Hesap Tablosu, Veritabanı, Sunum, Bilgi ve Ağ İletişimi. Laboratuvar Ortamında Örnekleme.

TINS 106 İngilizce Sözcük Bilgisi (3 0 3)
İngilizcede sözcük yapısının biçimsel bakımdan incelenmesi. Sözcük dağarcığının geliştirilmesi amacıyla sözcüklerin farklı bağlamlarda yüklendikleri anlamların irdelenmesi. İngilizce’deki zıt, eş ve çok anlamlılık olgularına ek olarak deyimsel kullanımların kapsanması. Çeviride sözcük düzeyinde eşdeğerlik sorunlarının tartışılması. İngilizce ile Türkçede sık sık birbirine karıştırılan sözcüklerin incelenmesi ve sözlüklerindoğru ve yerinde kullanılabilmesine yönelik uygulamalar yapılması.

bitirme tezi konuları,       bitirme tezleri,            lisans tezi,       lisans bitirme tezi,       bitirme tezi örnek,       bitirme projesi,       bitirme ödevi,           tez örnekleri,                 bitirme projesi,       bitirme tezi konuları,       bitirme tezi örnek,       bitirme tezi örnekleri,       bitirme tezi örneği,       bitirme tezleri,       bitirme ödevi,       lisans bitirme tezi,       lisas tezi,         tez örnekleri,

TINS 107 Yabancı Dil (I) (3 0 3)
Almancanın eylem çekimleri, özne-yüklem ilişkisi, soru cümleleri, bildirim cümleleri, olumlu-olumsuz tümceler, belirli-belirsiz tanımlık kullanımlarla temel iletişim becerilerinin kazandırılması.

TINS 108 Yabancı Dil (II) (3 0 3)
Almancanın temel dilbilgisi yapılarından ayrılabilir eylemler, tekil-çoğul adlar, modal eylemler, ismin halleri, iyelik zamirleri gibi konuların öğretilmesiyle kendini ifade etme biçimlerinin öğretilmesi.

TINS 109 Dilbilime Giriş (3 0 3)
Dilbilimin kısa tarihçesinin verilmesi; dilbilimin temel kavram ve ilkelerinin tanımlanması. Dilin sesbilimsel, biçimbilimsel, sözdizimsel ve anlambilimsel bakımdan incelenmesi. Dilde ‘yapı’ ve ‘işlev’ ilişkilerinin irdelenmesi. Betimleyici, karşılaştırmalı ve uygulamalı dilbilim alanlarının tanıtılması.

bitirme tezi konuları,       bitirme tezleri,            lisans tezi,       lisans bitirme tezi,       bitirme tezi örnek,       bitirme projesi,       bitirme ödevi,           tez örnekleri,                 bitirme projesi,       bitirme tezi konuları,       bitirme tezi örnek,       bitirme tezi örnekleri,       bitirme tezi örneği,       bitirme tezleri,       bitirme ödevi,       lisans bitirme tezi,       lisas tezi,         tez örnekleri,

TINS 110 Çeviriye Giriş (3 0 3)
Çeviri tarihinin incelenmesi, çeviri sorunlarının tanıtılması, çeviride eşdeğerlik olgusunun vurgulanması, farklı metin türleri ile çeviri tekniklerine yönelik bilgi verilmesi ve başlangıç düzeyinde iki yönlü çeviri alıştırmalarının yapılması.

TINS 115 Türkçe Okuma (3 0 3)
Türkçenin sözdizimsel kuralları çerçevesinde, anlamsal ve deyişsel özellikleri de dikkate alarak, çağdaş Türk edebiyatının çeşitli türlerinden seçilmiş örnek metinler aracılığıyla Türkçe okuma ve yorumlama becerilerinin geliştirilmesi.

TINS 116 Türkçe Yazı Becerisi (I) (3 0 3)
Eleştirel düşüncenin gelitirilmesi. Türkçenin yazılı olarak düzgün ve etkili kullanımının sağlanması. Türkçede yaygın yazım ve kullanım yanlışlarının düzeltilmesi. Türkçe metinlerin farklı söyleyişlerle yeniden yazılması; açıklama, betimleme, anlatma ve tartışmaya yönelik yazma becerilerinin geliştirilmesi.

TINS 201 İngilizce Sözlü Anlatım (II) (3 0 3)
TINS 102’de edinilen bilgiler çerçevesinde tartışma, bilgilendirme, karşılaştırma, ikna etme ve tanımlama-betimleme amaçlı farklı metinlerin üretilmesi, farklı dinleyici gruplarına hitap edebilme yeteneğinin kazandırılması.

bitirme tezi konuları,       bitirme tezleri,            lisans tezi,       lisans bitirme tezi,       bitirme tezi örnek,       bitirme projesi,       bitirme ödevi,           tez örnekleri,                 bitirme projesi,       bitirme tezi konuları,       bitirme tezi örnek,       bitirme tezi örnekleri,       bitirme tezi örneği,       bitirme tezleri,       bitirme ödevi,       lisans bitirme tezi,       lisas tezi,         tez örnekleri,

TINS 202 Çeviride Özel Konular: Medya Söylemi (3 0 3)
Günümüzde ‘medya’ olgusunun kapsadığı alanların tanıtılması; İngilizcede ve Türkçede basın dilinin temel yapısal özelliklerinin incelenmesi; basılı yayınlarda ve internet ortamında yer alan haber metinlerinin başlık ve içerik bakımından çözümlenmesine yönelik uygulamalı çalışmaların yapılması. Yazılı ve sözlü medya söyleminden örnekler üzerinde iki yönlü çevirilerin yapılması ve medya söylemine yönelik dil farkındalığının geliştirilmesi.

TINS 203 İşitsel Algılama (I) (2 2 3)
Laboratuvar ortamında ses kayıtları kullanılarak öğrencilerin İngilizcede işitsel algılama/anlama yeteneklerinin geliştirilmesi. Sözlü İngilizce metinlerin dinletilmesi yoluyla not tutma tekniklerinin öğretilmesi, hızlı not tutma becerisinin kazandırılması.

TINS 204 İşitsel Algılama (II) (2 2 3)
Laboratuvar ortamında ses kayıtları kullanılarak öğrencilerin Türkçede işitsel algılama/anlama yeteneklerinin saptanması ve geliştirilmesi. Sözlü Türkçe metinlerin dinletilmesi yoluyla not tutma tekniklerinin öğretilmesi, hızlı not tutma becerisinin kazandırılması.

bitirme tezi konuları,       bitirme tezleri,            lisans tezi,       lisans bitirme tezi,       bitirme tezi örnek,       bitirme projesi,       bitirme ödevi,           tez örnekleri,                 bitirme projesi,       bitirme tezi konuları,       bitirme tezi örnek,       bitirme tezi örnekleri,       bitirme tezi örneği,       bitirme tezleri,       bitirme ödevi,       lisans bitirme tezi,       lisas tezi,         tez örnekleri,

TINS 205 Resmi Yazışmalar (3 0 3)
Değişik amaçlı dilekçe metinleri, CV’ler, özel sektördeki ticari amaçlı yazışmalar (proje teklifi, ihale teklifi, vekaletname, senet, sözleşme vb), devlet sektöründeki resmi yazışmalar, uluslararası kurumlar arasındaki yazışmalar ve farklı nitelikte raporların hazırlanmasına yönelik becerilerinin geliştirilmesi ve uygulamaya yönelik alıştırmaların yapılması.

TINS 206 Karşılaştırmalı Türkçe-İngilizce Dilbilgisi (3 0 3)
Türkçe ile İngilizcedeki temel tümce yapılarının dilbilgisel bakımından karşılaştırılması; yapısal farklılıklar ve benzerliklerin iki yönlü çeviri edimine olan yansımalarının örneklerle incelenmesi, her iki dilde ‘yapı’ ve ‘işlev’ ilişkisinin karşılaştırmalı olarak çalışılması.

bitirme tezi konuları,       bitirme tezleri,            lisans tezi,       lisans bitirme tezi,       bitirme tezi örnek,       bitirme projesi,       bitirme ödevi,           tez örnekleri,                 bitirme projesi,       bitirme tezi konuları,       bitirme tezi örnek,       bitirme tezi örnekleri,       bitirme tezi örneği,       bitirme tezleri,       bitirme ödevi,       lisans bitirme tezi,       lisas tezi,         tez örnekleri,

TINS 207 Yabancı Dil (III) (3 0 3)
Temel Almanca dil bilgisi yapılarından sıfatların kullanımı, şahıs zamirleri, tümleç, ilgeç, dili geçmiş zaman ve sözlük kullanımı verilerek, anadil ile Almanca arasındaki farklılıkların ayırımına varılması, dil bilincinin oluşturulması.

TINS 208 Yabancı Dil (IV) (3 0 3)
Temel Almanca dil bilgisi yapılarından ilgeçler, sıfat derecelendirmeleri-kullanımları, yakın geçmiş zaman kullanımı, bileşik sözcükler ve kipler verilerek, anadili ile Almanca/İngilizce arasındaki dilbilgisel farklılıkların pekiştirilmesi.

TINS 215 Türkçe Yazı Becerisi (II) (3 0 3)
Türk Edebiyatının çağdaş örneklerinin anlatım teknikleri açısından incelenmesi ve çözümlenmesi; öğrencilerin farklı metin türlerine ait örnekleri üretmeleri yönünde teşvik edilmesi. Türkçe metinlerin anlatım sorunları açısından tartışılması.

bitirme tezi konuları,       bitirme tezleri,            lisans tezi,       lisans bitirme tezi,       bitirme tezi örnek,       bitirme projesi,       bitirme ödevi,           tez örnekleri,                 bitirme projesi,       bitirme tezi konuları,       bitirme tezi örnek,       bitirme tezi örnekleri,       bitirme tezi örneği,       bitirme tezleri,       bitirme ödevi,       lisans bitirme tezi,       lisas tezi,         tez örnekleri,

TINS 216 Türkçe Sözcük Bilgisi (3 0 3)
Türkçenin sözcük yapısının ve sözcük türetme yollarının biçimsel bakımdan incelenmesi. Söz dağarcığının zenginleştirilmesi; çeşitli dillerden Türkçeye girerek Türkçeleşmiş sözcüklerin anlamsal bakımdan irdelenmesi. Türkçedeki zıt, eş ve çok anlamlılık olgularına ek olarak deyimsel kullanımların kapsanması.

TINS 301 Çeviride Özel Konular: Bilim ve Teknik Söylemi (3 0 3)
‘Bilim’ ve ‘teknoloji’ konularının günümüzde kapsadığı alanların tanıtılması; bu alanlarda kullanılan dilin yapı ve terminoloji bakımından incelenmesi. Bilim ve teknik ile ilgili metinler üzerinde iki yönlü çevirilerin yapılması ve bu alanlardaki söylemin özelliklerine yönelik dil farkındalığının geliştirilmesi.

bitirme tezi konuları,       bitirme tezleri,            lisans tezi,       lisans bitirme tezi,       bitirme tezi örnek,       bitirme projesi,       bitirme ödevi,           tez örnekleri,                 bitirme projesi,       bitirme tezi konuları,       bitirme tezi örnek,       bitirme tezi örnekleri,       bitirme tezi örneği,       bitirme tezleri,       bitirme ödevi,       lisans bitirme tezi,       lisas tezi,         tez örnekleri,

TINS 302 Çeviride Özel Konular: Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Söylemi (3 0 3)
‘Uuslararası ilişkiler’ ve ‘siyaset bilimi’ konularının günümüzde kapsadığı alanların tanıtılması; bu alanlarda kullanılan dilin yapı ve terminoloji bakımından incelenmesi. ‘Uluslararası ilişkiler’ ve ‘siyaset bilimi’ ile ilgili metinler üzerinde iki yönlü çevirilerin yapılması ve bu alanlardaki söylem farkındalığının özellikle ‘Avrupa Birliği’olgusuna yönelik olarak geliştirilmesi.

TINS 303 Çeviride Özel Konular: Ekonomi ve Hukuk Söylemi (3 0 3)
‘Ekonomi’ ve ‘hukuk’ konularının günümüzde kapsadığı alanların tanıtılması; bu alanlarda kullanılan dilin yapı ve terminoloji bakımından incelenmesi. Ekonomi ve hukuk ile ilgili metinler üzerinde iki yönlü çevirilerin yapılması ve bu alanlardaki söyleme yönelik farkındalığın iş dünyasının beklentilerine yönelik olarak geliştirilmesi.

bitirme tezi konuları,       bitirme tezleri,            lisans tezi,       lisans bitirme tezi,       bitirme tezi örnek,       bitirme projesi,       bitirme ödevi,           tez örnekleri,                 bitirme projesi,       bitirme tezi konuları,       bitirme tezi örnek,       bitirme tezi örnekleri,       bitirme tezi örneği,       bitirme tezleri,       bitirme ödevi,       lisans bitirme tezi,       lisas tezi,         tez örnekleri,

TINS 304 Çeviri Kuramları (3 0 3)
Çağdaş çeviri kuramlarının tanıtılması; günümüzdeki dil, çeviri ve felsefe sorunlarının tartışılması, çeviride niteliği etkileyen bağlam ve duruma ilişkin konuların kültür paradigması üzerinden değerlendirilmesi, sunuşlar ve tartışmalar yapılması.

TINS 305 Eşzamanlı Çeviri (I) (2 2 3)
Eşzamanlı çeviri yöntemlerinin tanıtılması. Kuramsal ve uygulamalı olarak eşzamanlı çeviriye giriş; gerçek konferans metinlerinin ses kayıtlarını kullanarak kabinlerde eşzamanlı çeviri alıştırmaları.

TINS 306 Eşzamanlı Çeviri (II) (2 2 3)
Sözlü metinlerinin ses kayıtlarıyla kabinlerde eşzamanlı ve iki yönlü çeviri alıştırmalarının laboratuvar ortamında yapılması; eşzamanlı çeviri uygulamalarının doğal ortamlarda yapılan çalışmalarla pekiştirilmesi.

bitirme tezi konuları,       bitirme tezleri,            lisans tezi,       lisans bitirme tezi,       bitirme tezi örnek,       bitirme projesi,       bitirme ödevi,           tez örnekleri,                 bitirme projesi,       bitirme tezi konuları,       bitirme tezi örnek,       bitirme tezi örnekleri,       bitirme tezi örneği,       bitirme tezleri,       bitirme ödevi,       lisans bitirme tezi,       lisas tezi,         tez örnekleri,

TINS 307 Yazılı Metinden Sözlü Çeviri (2 2 3)
Konferanslarda ve başka ortamlarda yazılı metinlerden anında sözlü çeviri becerisinin iki yönlü olarak geliştirilmesi; uygulamaların yapılması.

TINS 308 Türkçe ve İngilizce Özetleyerek Çeviri (2 2 3)
Türkçe veya İngilizce yazılı/sözlü metinlerin özet halinde çevrilmesi; bu tür metinlerin içerdiği ana noktaların not tutularak saptanması.

TINS 309 Yabancı Dil (V) (3 0 3)
Daha önce edinilen temel Almanca dilbilgisi yapılarının okuma, konuşma, yazma ve anlama becerilerine temel oluşturması ve geliştirilmesi için çalışmalar yapılması.

TINS 310 Yabancı Dil (VI) (3 0 3)
Daha önce edinilmiş olan temel Almancanın devamı olarak; mütercim -tercümanlık alanında kullanılacak temel kavramlara yönelik dilsel becerilerinin geliştirilmesi.

TINS 311 Edebi Metin Okuma (3 0 3)
Değişik ülkelerin edebiyatlarından seçilmiş farklı metin türlerine ait örneklerin incelenmesi. Farklı edebi türlere göre farklı okuma ve anlamlandırma – yorumlama tekniklerinin oluşturulması.

bitirme tezi konuları,       bitirme tezleri,            lisans tezi,       lisans bitirme tezi,       bitirme tezi örnek,       bitirme projesi,       bitirme ödevi,           tez örnekleri,                 bitirme projesi,       bitirme tezi konuları,       bitirme tezi örnek,       bitirme tezi örnekleri,       bitirme tezi örneği,       bitirme tezleri,       bitirme ödevi,       lisans bitirme tezi,       lisas tezi,         tez örnekleri,

TINS 313 Staj (I) ( Kredisiz )
Resmi kurumlarda ve özel sektörde mesleki deneyim kazandırılması amacıyla yazılı ve sözlü çeviri alanlarında 4 haftalık (20 günlük) yaz stajı.

TINS 401 Çeviri Eleştirisi (3 0 3)
Yayınlanmış çeviri metinlerinde çeviriden kaynaklanan eşdeğerlik ve anlam sorunlarının incelenmesi; bu tür çeviri sorunlarının kuramsal yaklaşımlarla gerekçelendirilmesi ve çevirinin kalitesinin değerlendirilmesi.

TINS 402 Çeviri Projesi (3 0 3)
Kapsamlı bir metnin İngilizce’den Türkçeye ve/veya Türkçeden İngilizceye bir öğretim elemanının danışmanlığında çevrilmesi.

TINS 403 Konferanslarda Eşzamanlı Çeviri (I) (2 2 3)
Uluslararası kurumlar ve konferanslar hakkında öğrencilerin bilgilendirilmesi. Gerçek konferans ortamlarında mesleki deneyim kazandırmak amacıyla öğrencilere kampüs dışı konferans ortamlarında öğretim elemanının denetiminde eşzamanlı çeviri yaptırılması.

TINS 404 Konferanslarda Eşzamanlı Çeviri (II) (2 2 3)
Kabinde konferans ses kayıt sistemleri kullanılarak iki yönlü eşzamanlı çeviri yapılması; kampüs dışındaki gerçek konferans ortamlarında iki yönlü eşzamanlı çeviri uygulamalarının pekiştirilmesi.

bitirme tezi konuları,       bitirme tezleri,            lisans tezi,       lisans bitirme tezi,       bitirme tezi örnek,       bitirme projesi,       bitirme ödevi,           tez örnekleri,                 bitirme projesi,       bitirme tezi konuları,       bitirme tezi örnek,       bitirme tezi örnekleri,       bitirme tezi örneği,       bitirme tezleri,       bitirme ödevi,       lisans bitirme tezi,       lisas tezi,         tez örnekleri,

TINS 405 Dil ve Kültür (3 0 3)
Dil, düşünce ve kültür ilişkilerinin tarihsel bir çerçeve içinde öğretilmesi. Dil ile toplumbilim ve sosyal antropoloji ilişkilerinin tartışılması. Dilsel ve kültürel farklılıkların çeviri edimine olan yansımalarının değerlendirilmesi.

TINS 406 Çeviride Özel Konular: Edebiyat Söylemi (3 0 3)
Farklı edebiyat türlerinin, söz sanatlarının ve biçemsel öğelerin tanıtılması; kaynak metnin edebi doğasına ve yapısına uygun çevirilerin yapılması.

TINS 407 Yabancı Dil (VII) (3 0 3)
Mesleki bir alana (Turizm Almancası, Ekonomi Almancası, vb) ait temel düzeyde metinleri çevirebilme becerisinin kazandırılması.

TINS 408 Yabancı Dil (VIII) (3 0 3)
Mesleki bir alana (Turizm Almancası, Ekonomi Almancası, vb) ait farklı metinlerde iki yönlü çeviri becesinin kazandırılması.

TINS 409 Ardıl Çeviri (I) (2 2 3)
Ardıl çeviri olgusunun kuramsal açıdan tanıtılması. Söyleneni üst düzeyde anlama yetisinin geliştirilmesi ve belleği güçlendirme alıştırmalarının yapılması. Metnin içeriğinin ana çizgilerinin izlenmesi ve not alma yöntemlerinin vurgulanması; alınan notları öteki dile çevirme becerilerinin geliştirilmesi.

TINS 410 Ardıl Çeviri (II) (2 2 3)
Not tutma tekniğinin daha ileri düzeyde öğretilmesi; ardıl çeviri tekniklerinin doğal ortamlardaki konuşmacıların üretmiş olduğu metinlerin çevrilmesi süreçlerinde kullanılması.

TINS 411 Staj (II) ( Kredisiz )
Resmi kurumlarda ve özel sektörde mesleki deneyim kazandırılması amacıyla yazılı ve sözlü çeviri alanlarında 4 haftalık (20 günlük) yaz stajı.

TINS 412 Söylem Çözümlemesi (3 0 3)
Dil incelemelerinde ‘tümce’ ile ‘sözce’ arasındaki farkın ‘bağlam’ olgusu ışığında vurgulanması. Dil kullanımı kapsamında ‘yapı’ ve ‘anlam’ ilişkilerinin tartışılması. ‘Bağlaşıklık’, ‘bağdaşıklık’, ‘durumsallık’, ‘bağıntı’, ‘söz eylem’ vb gibi olgular çerçevesinde metinselliğin açıklanması. ‘Düz anlam’, ‘dolaylı anlam’, ‘deyiş’ vb olguların metinler üzerinde incelenmesi.

bitirme tezi konuları,       bitirme tezleri,            lisans tezi,       lisans bitirme tezi,       bitirme tezi örnek,       bitirme projesi,       bitirme ödevi,           tez örnekleri,                 bitirme projesi,       bitirme tezi konuları,       bitirme tezi örnek,       bitirme tezi örnekleri,       bitirme tezi örneği,       bitirme tezleri,       bitirme ödevi,       lisans bitirme tezi,       lisas tezi,         tez örnekleri,

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Temmuz 2024
P S Ç P C C P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031