Hukuk Tezi Yazdırmak İsteyenler

          

HUKUK FAKÜLTESİ DERS İÇERİKLERİ
 1. SINIF DERSLERI
Law 121 Medeni Hukuk I 3
Medenî Hukuk I dersinin içeriği, Medenî Hukuk kavramını, kişisel durumlarla ilgili meselelerle ilgilenmek, kişiliğin ne zaman başlayıp ne zaman sonlanacağını ve nasıl korunacağını, kişinin ehliyet kavramı ile ilgili sorunları ve gerçek tüzel kişi farkını kapsamaktadır. ,pazarlama tez ,tez yazdırmak isteyenler ,kimya tez konuları ,istatistik tez konuları ,hazir tez ,biyokimya tez konuları ,tez yaptırma ,tez bankasi ,ekonometri tez konuları ,bankacılıkla ilgili tez konuları ,gazetecilik tez konuları ,tez yazımında sayfa düzeni ,tez yazdirmak istiyorum ,türkiye tez merkezi ,örnek tez çalışması ,bilgisayar tez konuları ,iktisat tez konulari ,lisans tez ,akademi tez merkezi ,elektronik tez konuları ,finansla ilgili tez konuları ,tez düzeltme ,tez projesi ,doktora tez konuları ,tez araştır ,tez fiyatları ,elektrik tez konuları ,bedava tez indir ,elektrik mühendisliği tez konuları ,tez arsiv
Law 122 Medeni Hukuk II 3
Nişanlanma, evlilik, evlenme ehliyeti, evlenme engelleri, evliliğin butlanı, evliliğin genel sonuçları, evlilik içi mal rejimi, zorunlu mal rejimi, sözleşmesel mal rejimi, boşanma, soy bağı, genel anlamda ebeveyn ve çocuk arasındaki hukuki ilişki, velayet, vesayet, evlat edinme.,pazarlama tez ,tez yazdırmak isteyenler ,kimya tez konuları ,istatistik tez konuları ,hazir tez ,biyokimya tez konuları ,tez yaptırma ,tez bankasi ,ekonometri tez konuları ,bankacılıkla ilgili tez konuları ,gazetecilik tez konuları ,tez yazımında sayfa düzeni ,tez yazdirmak istiyorum ,türkiye tez merkezi ,örnek tez çalışması ,bilgisayar tez konuları ,iktisat tez konulari ,lisans tez ,akademi tez merkezi ,elektronik tez konuları ,finansla ilgili tez konuları ,tez düzeltme ,tez projesi ,doktora tez konuları ,tez araştır ,tez fiyatları ,elektrik tez konuları ,bedava tez indir ,elektrik mühendisliği tez konuları ,tez arsiv
Law 115 Hukuka Giriş 3
Temel Kavramlar, hak, hukuk, hakkaniyet, adalet kavramları ve hukukun ayrımları ele alınacaktır.
Law 123 Anayasa Hukuku I 3
Anayasa Hukuku I dersinde, Anayasa kavramı, siyasal iktidar ve bu kapsamda kurucu iktidar, anayasa yargısı ve kanunların anayasaya uygunluğunun yargısal denetimi, devletin unsurları, devletin kökeni hakkında teoriler, devlet şekilleri, kuvvetler ayrılığı teorisi, kuvvetler ayrılığına göre hükümet sistemleri, demokrasi teorisi, demokrasi tipleri, seçimler ve seçim sistemleri ile siyasi partiler, temel hak ve hürriyetler incelenen başlıca kavram ve konulardır. pazarlama tez ,tez yazdırmak isteyenler ,kimya tez konuları ,istatistik tez konuları ,hazir tez ,biyokimya tez konuları ,tez yaptırma ,tez bankasi ,ekonometri tez konuları ,bankacılıkla ilgili tez konuları ,gazetecilik tez konuları ,tez yazımında sayfa düzeni ,tez yazdirmak istiyorum ,türkiye tez merkezi ,örnek tez çalışması ,bilgisayar tez konuları ,iktisat tez konulari ,lisans tez ,akademi tez merkezi ,elektronik tez konuları ,finansla ilgili tez konuları ,tez düzeltme ,tez projesi ,doktora tez konuları ,tez araştır ,tez fiyatları ,elektrik tez konuları ,bedava tez indir ,elektrik mühendisliği tez konuları ,tez arsiv
Law 124 Anayasa Hukuku II 3
Anayasa Hukuku II dersinde, Osmanlı dönemi anayasasal gelişmeleri ile Cumhuriyet dönemi anayasal gelişmeler özetlenerek, 1982 Türk Anayasasına göre;  Türkiye Cumhuriyeti Devletinin dayandığı temel ilkeleri, temel hak ve hürriyetler sistemini, devletin temel organlarının (yasama, yürütme ve yargı) kuruluş ve işleyişi ile anaysa yargısı incelenen başlıca kavram ve konulardır. pazarlama tez ,tez yazdırmak isteyenler ,kimya tez konuları ,istatistik tez konuları ,hazir tez ,biyokimya tez konuları ,tez yaptırma ,tez bankasi ,ekonometri tez konuları ,bankacılıkla ilgili tez konuları ,gazetecilik tez konuları ,tez yazımında sayfa düzeni ,tez yazdirmak istiyorum ,türkiye tez merkezi ,örnek tez çalışması ,bilgisayar tez konuları ,iktisat tez konulari ,lisans tez ,akademi tez merkezi ,elektronik tez konuları ,finansla ilgili tez konuları ,tez düzeltme ,tez projesi ,doktora tez konuları ,tez araştır ,tez fiyatları ,elektrik tez konuları ,bedava tez indir ,elektrik mühendisliği tez konuları ,tez arsiv
Law 126 Roma Özel Hukuku 3
Roma Hukukunun önemi ve dönemleri, Roma Hukukunda hak, hukuk, dava, hukuki işlem, ehliyet, hükümsüzlük, şart/vade ve temsil gibi kavramların incelenmesi, Roma Aile hukuku ile Roma hukukundaki yargılama sistemidir.pazarlama tez ,tez yazdırmak isteyenler ,kimya tez konuları ,istatistik tez konuları ,hazir tez ,biyokimya tez konuları ,tez yaptırma ,tez bankasi ,ekonometri tez konuları ,bankacılıkla ilgili tez konuları ,gazetecilik tez konuları ,tez yazımında sayfa düzeni ,tez yazdirmak istiyorum ,türkiye tez merkezi ,örnek tez çalışması ,bilgisayar tez konuları ,iktisat tez konulari ,lisans tez ,akademi tez merkezi ,elektronik tez konuları ,finansla ilgili tez konuları ,tez düzeltme ,tez projesi ,doktora tez konuları ,tez araştır ,tez fiyatları ,elektrik tez konuları ,bedava tez indir ,elektrik mühendisliği tez konuları ,tez arsiv
Law 109 Siyasi Tarih 2
1789 Fransız İhtilali’nden önceki ve sonraki Avrupa’da Osmanlı Devleti’nin siyasi konumu, Avrupa devletleri ile siyasal ilişkileri, Avrupa devletlerinin kendi aralarındaki diplomatik ilişkileri ve bu ilişkilere yön veren siyasi, askeri, ekonomik, sosyal ve kültürel nitelikli olaylar, Osmanlı Devleti’nde batılılaşma hareketleri, batılılaşmanın sosyal ve siyasal nedenleri ve sonuçları, 1839 yılında başlayan Tanzimat Dönemi ve sonraki gelişmeler, Osmanlı Devletinin İngiltere, Fransa, Rusya ile ilişkileri, Almanya, Fransa ilişkilerinin Avrupa siyasi dengelerine etkileri, Türkiye’de I. ve II. Meşrutiyet Hareketleri, I. ve II. Dünya Savaşları sebep ve sonuçları, tarihsel bakış acısından inceleme yapılmaktadır.pazarlama tez ,tez yazdırmak isteyenler ,kimya tez konuları ,istatistik tez konuları ,hazir tez ,biyokimya tez konuları ,tez yaptırma ,tez bankasi ,ekonometri tez konuları ,bankacılıkla ilgili tez konuları ,gazetecilik tez konuları ,tez yazımında sayfa düzeni ,tez yazdirmak istiyorum ,türkiye tez merkezi ,örnek tez çalışması ,bilgisayar tez konuları ,iktisat tez konulari ,lisans tez ,akademi tez merkezi ,elektronik tez konuları ,finansla ilgili tez konuları ,tez düzeltme ,tez projesi ,doktora tez konuları ,tez araştır ,tez fiyatları ,elektrik tez konuları ,bedava tez indir ,elektrik mühendisliği tez konuları ,tez arsiv
Law 129 Amerikan ve İngiliz Hukuk Sistemi 3
Bu ders öğrenciye ABD ve İngiltere’nin hukuk sistemleri ve prosedürleri hakkında iyi bir temel bilgi verecektir. ABD hukuk sisteminin büyük bir kısmı daha önceki hukuki kararlardan oluştuğu için, esas hukuklarını örnek davaları çalışarak ve bunları detaylarıyla analize etmekle öğreneceğiz. Bu derste ayrıca ABD ve İngiliz hukuk sistemlerinin seçilmiş özelliklerini, sosyal, ekonomik ve hukuksal problemleriyle nasıl uğraştıklarını inceleyeceğiz pazarlama tez ,tez yazdırmak isteyenler ,kimya tez konuları ,istatistik tez konuları ,hazir tez ,biyokimya tez konuları ,tez yaptırma ,tez bankasi ,ekonometri tez konuları ,bankacılıkla ilgili tez konuları ,gazetecilik tez konuları ,tez yazımında sayfa düzeni ,tez yazdirmak istiyorum ,türkiye tez merkezi ,örnek tez çalışması ,bilgisayar tez konuları ,iktisat tez konulari ,lisans tez ,akademi tez merkezi ,elektronik tez konuları ,finansla ilgili tez konuları ,tez düzeltme ,tez projesi ,doktora tez konuları ,tez araştır ,tez fiyatları ,elektrik tez konuları ,bedava tez indir ,elektrik mühendisliği tez konuları ,tez arsiv
ECO 104 Ekonomi  3
Ders iktisadın tanımı ve kapsamı, toplumların ortak iktisadi sorunları, piyasa mekanizmasının bu sorunları nasıl çözdüğü, piyasa başarısızlıkları ve hükümetlerin bu başarısızlıkları önlemek için neler yapması gerektiği ve başlıca makroekonomik sorunlar ile bunların çözüm yolları üzerinde yoğunlaşmaktadır.
MAT 126 Bilgisayar  3
İşletim sistemi kullanımı,Kelime işlemciler, Hesap Tabloları,İnternet hizmetlerinin kullanımı, Sunum hazırlama pazarlama tez ,tez yazdırmak isteyenler ,kimya tez konuları ,istatistik tez konuları ,hazir tez ,biyokimya tez konuları ,tez yaptırma ,tez bankasi ,ekonometri tez konuları ,bankacılıkla ilgili tez konuları ,gazetecilik tez konuları ,tez yazımında sayfa düzeni ,tez yazdirmak istiyorum ,türkiye tez merkezi ,örnek tez çalışması ,bilgisayar tez konuları ,iktisat tez konulari ,lisans tez ,akademi tez merkezi ,elektronik tez konuları ,finansla ilgili tez konuları ,tez düzeltme ,tez projesi ,doktora tez konuları ,tez araştır ,tez fiyatları ,elektrik tez konuları ,bedava tez indir ,elektrik mühendisliği tez konuları ,tez arsiv
TUR 103 Türk Dili I 2
Türkçe1 dersinde; dilin tanımı ve özellikleri, dil-kültür ilişkisi, dillerin sınıflandırılması ve Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri, Türk dilinin tarihsel gelişimi, Türkiye Türkçesi, Türk Dil Kurumu ve çalışmaları, ses bilgisi ve Türkçedeki ses olayları, yazım, kuralları, noktalama işaretleri ve yazışmalarla ilgili kurallar ele alınmaktadır.
pazarlama tez ,tez yazdırmak isteyenler ,kimya tez konuları ,istatistik tez konuları ,hazir tez ,biyokimya tez konuları ,tez yaptırma ,tez bankasi ,ekonometri tez konuları ,bankacılıkla ilgili tez konuları ,gazetecilik tez konuları ,tez yazımında sayfa düzeni ,tez yazdirmak istiyorum ,türkiye tez merkezi ,örnek tez çalışması ,bilgisayar tez konuları ,iktisat tez konulari ,lisans tez ,akademi tez merkezi ,elektronik tez konuları ,finansla ilgili tez konuları ,tez düzeltme ,tez projesi ,doktora tez konuları ,tez araştır ,tez fiyatları ,elektrik tez konuları ,bedava tez indir ,elektrik mühendisliği tez konuları ,tez arsiv
TUR 104 Türk Dili II 2
Türkçe II dersinde; sözlü ve yazılı anlatım çalışmaları kapsamında sunum, roman, öykü, deneme, şiir, kompozisyon, dergi, gazete inceleme ve uygulamaları, kitap tanıtımları, imla ve noktalama işaretleri, cümlenin öğeleri, cümle türleri, anlatım bozuklukları, kompozisyon bilgileri, yazılı anlatım türleri, düşünce yazıları, sözlü anlatım türleri ve hazırlıklı-hazırlıksız konuşma etkinlikleri ele alınacaktır.
pazarlama tez ,tez yazdırmak isteyenler ,kimya tez konuları ,istatistik tez konuları ,hazir tez ,biyokimya tez konuları ,tez yaptırma ,tez bankasi ,ekonometri tez konuları ,bankacılıkla ilgili tez konuları ,gazetecilik tez konuları ,tez yazımında sayfa düzeni ,tez yazdirmak istiyorum ,türkiye tez merkezi ,örnek tez çalışması ,bilgisayar tez konuları ,iktisat tez konulari ,lisans tez ,akademi tez merkezi ,elektronik tez konuları ,finansla ilgili tez konuları ,tez düzeltme ,tez projesi ,doktora tez konuları ,tez araştır ,tez fiyatları ,elektrik tez konuları ,bedava tez indir ,elektrik mühendisliği tez konuları ,tez arsiv
Eng 105 İngilizce I 3
Bu ders; gerçek hukuk İngilizcesinin kullanımını dil öğretim sınıfına taşımayı, öğrencilerin, hukuk alanındaki kariyerlerinde gerekli olacak iletişim becerilerini güçlendirmeyi, hukuk dilinin temel kelime ve kelime gruplarını kullanarak kendilerini daha akıcı olarak ifade etmelerini hedeflemektedir.
Eng 106 İngilizce II 3
Bu ders; gerçek hukuk İngilizcesinin kullanımını dil öğretim sınıfına taşımayı, öğrencilerin, hukuk alanındaki kariyerlerinde gerekli olacak iletişim becerilerini güçlendirmeyi, hukuk dilinin temel kelime ve kelime gruplarını kullanarak kendilerini daha akıcı olarak ifade etmelerini hedeflemektedir.
pazarlama tez ,tez yazdırmak isteyenler ,kimya tez konuları ,istatistik tez konuları ,hazir tez ,biyokimya tez konuları ,tez yaptırma ,tez bankasi ,ekonometri tez konuları ,bankacılıkla ilgili tez konuları ,gazetecilik tez konuları ,tez yazımında sayfa düzeni ,tez yazdirmak istiyorum ,türkiye tez merkezi ,örnek tez çalışması ,bilgisayar tez konuları ,iktisat tez konulari ,lisans tez ,akademi tez merkezi ,elektronik tez konuları ,finansla ilgili tez konuları ,tez düzeltme ,tez projesi ,doktora tez konuları ,tez araştır ,tez fiyatları ,elektrik tez konuları ,bedava tez indir ,elektrik mühendisliği tez konuları ,tez arsiv
Law 125 İnsan Hakları  3
Bu ders insan haklarının sebep ve önlemlerine merkezleşmiştir. Avrupa İnsan Haklarının Standartlarını İnsan Hakları organizasyonları ve uluslar arası standartları tanıdıktan sonra, ilgimi insan hakları ihlallerinin siyasi, ekonomik ve davranışsal sebeplerini inceleyeceğiz. Dünyanın her ülkesinden örnek davaları tartışacağız. Dünya raporunun Türkiye bölümünü açıklayıp Türkiye’nin güncel ihlallerine çözümler saptayacağız.
Law 114 Yargı Örgütü 2
2.SINIF DERSLERİ
Law 203 Yönetim Hukuku I 3
Yönetim hukukunun temel kavramları, yönetim hukukunun özellikleri, kamu hizmeti ve kamu gücü kavramları ile yönetim hukukunun kaynakları; kamu tüzel kişiliği ve yönetim hukukunda tüzel kişiler; merkezi yönetim, taşra yönetimi, yerel yönetimler, belediyeler, kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT), bağımsız idari otoriteler ve kamu meslek kuruluşlarının yapıları, işlevleri ve işleyişleri açıklanmaktadır.
pazarlama tez ,tez yazdırmak isteyenler ,kimya tez konuları ,istatistik tez konuları ,hazir tez ,biyokimya tez konuları ,tez yaptırma ,tez bankasi ,ekonometri tez konuları ,bankacılıkla ilgili tez konuları ,gazetecilik tez konuları ,tez yazımında sayfa düzeni ,tez yazdirmak istiyorum ,türkiye tez merkezi ,örnek tez çalışması ,bilgisayar tez konuları ,iktisat tez konulari ,lisans tez ,akademi tez merkezi ,elektronik tez konuları ,finansla ilgili tez konuları ,tez düzeltme ,tez projesi ,doktora tez konuları ,tez araştır ,tez fiyatları ,elektrik tez konuları ,bedava tez indir ,elektrik mühendisliği tez konuları ,tez arsiv
Law 226 Yönetim Hukuku II 3
Yönetim Hukuku II dersinde, Yerel Yönetim Kuruluşları, Hizmet Yerinden Yönetim Kuruluşları, Kamu Meslek Kuruluşları, Bağımsız Yönetsel Otoriteler, Bütçeleri Bakımından Kamu Kuruluşları, Kamu Görevlileri ve Özellikleri, Devlet Memurluğuna Giriş, Memurların Hakları ve Ödevleri, Memurlar İçin Konan Yasaklar, Memurlar Hakkında Disiplin ve Ceza Kovuşturması, Memurluğun Sona Ermesi, Memurların Emeklilikleri, Kamu Malları ve Özellikleri, Yönetimin İşleyişine Egemen Olan İlkeler, incelenen başlıca kavram ve konulardır
Law 221 Uluslararası Hukuk I 2
Bu 1. dönem dersi Uluslararası Hukuka temel bir giriştir. Hukukun milletler arasındaki rolünü analiz etme ve sentezleme imkânı sağlar. Başlıklar, uluslararası hukukun temel tanımını, devletler ve diğer kurumlar arasındaki uyumluluğu, uluslar arası hukukun kaynaklarını ve uluslararası sözleşmeleri kapsar. Ayrıca uluslararası hukuki süreç de tartışılacaktır. Analitik ve eleştirel düşünme yetenekleri vurgulanır.
pazarlama tez ,tez yazdırmak isteyenler ,kimya tez konuları ,istatistik tez konuları ,hazir tez ,biyokimya tez konuları ,tez yaptırma ,tez bankasi ,ekonometri tez konuları ,bankacılıkla ilgili tez konuları ,gazetecilik tez konuları ,tez yazımında sayfa düzeni ,tez yazdirmak istiyorum ,türkiye tez merkezi ,örnek tez çalışması ,bilgisayar tez konuları ,iktisat tez konulari ,lisans tez ,akademi tez merkezi ,elektronik tez konuları ,finansla ilgili tez konuları ,tez düzeltme ,tez projesi ,doktora tez konuları ,tez araştır ,tez fiyatları ,elektrik tez konuları ,bedava tez indir ,elektrik mühendisliği tez konuları ,tez arsiv
Law 218 Uluslararası Hukuk II 2
Bu 2. dönem dersi Uluslararası Hukuka temel girişi tamamlayacaktır.  Hukukun milletler arasındaki rolünü analiz etme ve sentezleme imkânı sağlar. Başlıklar devletlerin & hükümetlerin tanınmasını, hakları & ödevleri, devletin yabancılara karşı sorumluluğunu, deniz hukukunu, uyuşmazlık çözümü & yargılamayı ve hava & uzay hukukunu içerir.  Analitik ve eleştirel düşünme yeteneklerine ek olarak İngilizce iletişim vurgulanacaktır.
Law 233 Ceza Hukuku (Genel) I 3
Ceza Hukuk Genel Hükümler I dersinde; ceza hukukuna hakim prensipler ve ilgili temel kavramlar, ceza hukuku kurallarının uygulama alanı, suç teorisi, suçun unsurları , suçun unsurları dışında kalan diğer haller konuları ele alınacaktır.
pazarlama tez ,tez yazdırmak isteyenler ,kimya tez konuları ,istatistik tez konuları ,hazir tez ,biyokimya tez konuları ,tez yaptırma ,tez bankasi ,ekonometri tez konuları ,bankacılıkla ilgili tez konuları ,gazetecilik tez konuları ,tez yazımında sayfa düzeni ,tez yazdirmak istiyorum ,türkiye tez merkezi ,örnek tez çalışması ,bilgisayar tez konuları ,iktisat tez konulari ,lisans tez ,akademi tez merkezi ,elektronik tez konuları ,finansla ilgili tez konuları ,tez düzeltme ,tez projesi ,doktora tez konuları ,tez araştır ,tez fiyatları ,elektrik tez konuları ,bedava tez indir ,elektrik mühendisliği tez konuları ,tez arsiv
Law 240 Ceza Hukuku (Genel) II 3
Law 209 Mali Hukuk I 2
Bu derste işlenen konular şunlardır: Devletin İktisadi Faaliyetleri: kamu ekonomisi, kamu harcamaları, kamu gelirleri, vergi teorisi, vergi ile ilgili temel kavramlar; Vergilemeye ilişkin bazı sorunlar: a) vergi yükü, b) verginin yansıması, c) vergiden kaçınma, d) vergi kaçakçılığı, e)vergi erozyonu, f) vergi grevi; Vergileme ilkeleri; a) çeşitli görüşler, b) günümüzde vergileme ilkeleri; Vergilerin ayırımı; a) değişik ölçülere göre, b) dolaylı ve dolaysız vergiler ayırımı; Vergi sistemleri, Gelir üzerinden alınan vergiler; a) gelir vergisi, b) kurumlar vergisi, Servet vergileri; a) emlak vergisi, b) motorlu taşıtlar vergisi, c) veraset ve intikal vergisi, Harcama vergileri; a)katma değer vergisi, b) özel tüketim vergisi, c) çevre vergileri, Vergi planlaması ve vergi rekabeti.
pazarlama tez ,tez yazdırmak isteyenler ,kimya tez konuları ,istatistik tez konuları ,hazir tez ,biyokimya tez konuları ,tez yaptırma ,tez bankasi ,ekonometri tez konuları ,bankacılıkla ilgili tez konuları ,gazetecilik tez konuları ,tez yazımında sayfa düzeni ,tez yazdirmak istiyorum ,türkiye tez merkezi ,örnek tez çalışması ,bilgisayar tez konuları ,iktisat tez konulari ,lisans tez ,akademi tez merkezi ,elektronik tez konuları ,finansla ilgili tez konuları ,tez düzeltme ,tez projesi ,doktora tez konuları ,tez araştır ,tez fiyatları ,elektrik tez konuları ,bedava tez indir ,elektrik mühendisliği tez konuları ,tez arsiv
Law 210 Mali Hukuk II 2
Bu derste işlenen konular şunlardır: kamu borçlanması, kamu bütçesi, yerel idareler maliyesi, maliye politikası.
Tar 201 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I 2
Bu derste Türk İnkılâbının stratejisi, Osmanlı Devleti’nin yıkılışını ve Türk İnkılâbını hazırlayan sebeplere toplu bir bakış, XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde yenileşme hareketleri, Osmanlı Devleti’nin dağılması sürecinde meydana gelen iç ve dış olaylar, Osmanlı Devleti’nin son dönemindeki fikir akımları I. Dünya Savaşı ve Mondros Mütarekesinin imzalanması; İşgaller, Tepkiler, Cemiyetler, Milli Mücadele için ilk adım ve Kongreler yoluyla teşkilatlanma bu ders kapsamında incelenen başlıca kavram ve konulardır. pazarlama tez ,tez yazdırmak isteyenler ,kimya tez konuları ,istatistik tez konuları ,hazir tez ,biyokimya tez konuları ,tez yaptırma ,tez bankasi ,ekonometri tez konuları ,bankacılıkla ilgili tez konuları ,gazetecilik tez konuları ,tez yazımında sayfa düzeni ,tez yazdirmak istiyorum ,türkiye tez merkezi ,örnek tez çalışması ,bilgisayar tez konuları ,iktisat tez konulari ,lisans tez ,akademi tez merkezi ,elektronik tez konuları ,finansla ilgili tez konuları ,tez düzeltme ,tez projesi ,doktora tez konuları ,tez araştır ,tez fiyatları ,elektrik tez konuları ,bedava tez indir ,elektrik mühendisliği tez konuları ,tez arsiv
Tar 202 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 2
Bu ders özetle aşağıdaki konuları içerir: Cumhuriyetin İlanı, İnkılâbın içindeki görevlilerin ve liderlerin önemi, Lozan Konferansıyla ilgili problemlerin Anayasal çözümleri, Yeni Cumhuriyet Hükümetinin Uluslararası organizasyonlara ve paktlara katılımı ile etkili faaliyetleri; çok parti kurma denemeleri; Türkiye Cumhuriyetin İç ve Dış Politikası; Sosyal, Hukuksal, İktisadi, Kültürel, Askeri konulara ve gelişimleri; Kemalizm olarak da adlandırılan Atatürk İlkeleri ve İnkılâbı ile Türkiye’nin gelecek için güven verici dış politikası (Yurtta Sulh, Cihanda Sulh) hakkındaki konular kapsam dahilindedir.
Law 213 Borçlar Hukuku I 4
Hakların ve borçların meydana gelişi, taraf ehliyeti, borç ilişkisi ve sorumluluk kavramı, hukukî yükümlülük, külfet ve talep hakkı kavramları, sözleşmelerin kurulması, irade bozuklukları ve iradenin sakatlanması, sözleşmeden doğan sorumluluk, haksız fillerden doğan sorumluluk, sebepsiz zenginleşme ve vekâletsiz iş görme sorumluluğu,  kusursuz sorumluluk, borçların hükümleri ve sona ermeleri
Law 214 Borçlar Hukuku II 4
Hakların ve borçların meydana gelişi, taraf ehliyeti, borç ilişkisi ve sorumluluk kavramı, hukukî yükümlülük, külfet ve talep hakkı kavramları, sözleşmelerin kurulması, irade bozuklukları ve iradenin sakatlanması, sözleşmeden doğan sorumluluk, haksız fillerden doğan sorumluluk, sebepsiz zenginleşme ve vekâletsiz iş görme sorumluluğu,  kusursuz sorumluluk, borçların hükümleri ve sona ermeleri
pazarlama tez ,tez yazdırmak isteyenler ,kimya tez konuları ,istatistik tez konuları ,hazir tez ,biyokimya tez konuları ,tez yaptırma ,tez bankasi ,ekonometri tez konuları ,bankacılıkla ilgili tez konuları ,gazetecilik tez konuları ,tez yazımında sayfa düzeni ,tez yazdirmak istiyorum ,türkiye tez merkezi ,örnek tez çalışması ,bilgisayar tez konuları ,iktisat tez konulari ,lisans tez ,akademi tez merkezi ,elektronik tez konuları ,finansla ilgili tez konuları ,tez düzeltme ,tez projesi ,doktora tez konuları ,tez araştır ,tez fiyatları ,elektrik tez konuları ,bedava tez indir ,elektrik mühendisliği tez konuları ,tez arsiv
Law 237 Avrupa Birliği Hukuku I 2
Bu ders öğrenciye Avrupa Birliğinin kurumlarını ve temel prensiplerini açıklar ve Avrupa Birliğinin Anayasal ve  esas özelliklerini sorgulamasını ve yorumlamasını sağlar. Ayrıca Avrupa Birliğinin diğer üye ülkelere ve Avrupa vatandaşlarına hukuki etki ve ilişkisini inceler.
Law 238 Avrupa Birliği Hukuku II 2
Bu ders öğrenciye Avrupa Birliği Hukuku’nun ekonomik ve pratik temel ilkelerini açıklar ve sorgulamasını ve yorumlamasını sağlar. Avrupa Birliği’nin pratik uygulamada ekonomik avantajlarını tartışır. Kapsanacak alanlar malların hürce hareketi, kişilerin hürce hareketi ve rekabet hukuku ve uyrukluk, AB hukukunda yaptırım gibi diğer sosyal konular. Ayrıca Avrupa Birliğinin diğer üye ülkelere ve Avrupa vatandaşlarına hukuki etki ve ilişkisini inceler.
pazarlama tez ,tez yazdırmak isteyenler ,kimya tez konuları ,istatistik tez konuları ,hazir tez ,biyokimya tez konuları ,tez yaptırma ,tez bankasi ,ekonometri tez konuları ,bankacılıkla ilgili tez konuları ,gazetecilik tez konuları ,tez yazımında sayfa düzeni ,tez yazdirmak istiyorum ,türkiye tez merkezi ,örnek tez çalışması ,bilgisayar tez konuları ,iktisat tez konulari ,lisans tez ,akademi tez merkezi ,elektronik tez konuları ,finansla ilgili tez konuları ,tez düzeltme ,tez projesi ,doktora tez konuları ,tez araştır ,tez fiyatları ,elektrik tez konuları ,bedava tez indir ,elektrik mühendisliği tez konuları ,tez arsiv
Eng 205 İngilizce III 3
Bu ders; gerçek hukuk İngilizcesinin kullanımını dil öğretim sınıfına taşımayı, öğrencilerin, hukuk alanındaki kariyerlerinde gerekli olacak iletişim becerilerini güçlendirmeyi, hukuk dilinin temel kelime ve kelime gruplarını kullanarak, kendilerini daha akıcı bir şekilde ifade etmeyi hedeflemektedir.
Eng 206 İngilizce IV 3
Bu ders; gerçek hukuk İngilizcesinin kullanımını dil öğretim sınıfına taşımayı, öğrencilerin, hukuk alanındaki kariyerlerinde gerekli olacak iletişim becerilerini güçlendirmeyi, hukuk dilinin temel kelime ve kelime gruplarını kullanarak kendilerini daha akıcı olarak ifade etmelerini hedeflemektedir.
3.SINIF DERSLERİ
LAW 311 Borçlar Hukuku (Özel Hükümler) I 2
BK’da yer alan ve almayan Borçlar hukukunun değişik sözleşmeleri ele alınacaktır.
LAW 320 Borçlar Hukuku (Özel Hükümler) II 2
BK’da yer alan ve almayan Borçlar hukukunun değişik sözleşmeleri ele alınacaktır.
LAW 339 Yönetsel Yargı I 3
Yönetsel Yargı dersinde; Yönetsel yargı sisteminin özellikleri, Yargı denetiminin kapsamı ve sınırı, yönetsel yargı kuruluşlarının yapısını ve işleyişi, Yönetsel yargının görev alanı ve görev uyuşmazlıkları, İptal davası ve tam yargı davasının ön koşulları, hukuksal dayanakları ve sonuçları, Yönetsel yargılama yöntemi, davaların karara bağlanması ve yasa yolları  konuları ele alınacaktır.
pazarlama tez ,tez yazdırmak isteyenler ,kimya tez konuları ,istatistik tez konuları ,hazir tez ,biyokimya tez konuları ,tez yaptırma ,tez bankasi ,ekonometri tez konuları ,bankacılıkla ilgili tez konuları ,gazetecilik tez konuları ,tez yazımında sayfa düzeni ,tez yazdirmak istiyorum ,türkiye tez merkezi ,örnek tez çalışması ,bilgisayar tez konuları ,iktisat tez konulari ,lisans tez ,akademi tez merkezi ,elektronik tez konuları ,finansla ilgili tez konuları ,tez düzeltme ,tez projesi ,doktora tez konuları ,tez araştır ,tez fiyatları ,elektrik tez konuları ,bedava tez indir ,elektrik mühendisliği tez konuları ,tez arsiv
LAW 325 Ticaret Hukuku (Ticari İşletme) I 2
Ticaret Hukuku I dersinde; ticari işletme kavramı ile tacir, tacir olmanın hüküm ve sonuçları, marka hukuku ve haksız rekabet konuları ele alınacaktır.
LAW 324 Ticaret Hukuku (Şirketler) II 2
Ticaret Hukuku II dersinin konusunu Şirketler Hukuku oluşturmaktadır. Şirketler hukuku derslerinde günümüz Türk hukuk sisteminde şirketleri düzenleyen hükümler belirtilerek, bu hükümler çerçevesinde “Şirket” kavramının genel tanımı verilmekte ve bu tanıma göre şirket ilişkisinin unsurları ve benzer ilişkilerden farkları tespit edilmektedir. Daha sonra, şirketler çeşitli açılardan sınıflandırılıp temel şirket tipi olan “adi şirket” üzerinde durulmaktadır. Ticaret Hukuku II dersinin ağırlıklı kısmını ticaret şirketleri oluşturduğundan, bu derslerde, ticaret şirketlerini düzenleyen genel hükümler incelendikten sonra, sırasıyla kollektif, anonim ve limited şirketler ayrıntılı olarak ele alınmaktadır.
pazarlama tez ,tez yazdırmak isteyenler ,kimya tez konuları ,istatistik tez konuları ,hazir tez ,biyokimya tez konuları ,tez yaptırma ,tez bankasi ,ekonometri tez konuları ,bankacılıkla ilgili tez konuları ,gazetecilik tez konuları ,tez yazımında sayfa düzeni ,tez yazdirmak istiyorum ,türkiye tez merkezi ,örnek tez çalışması ,bilgisayar tez konuları ,iktisat tez konulari ,lisans tez ,akademi tez merkezi ,elektronik tez konuları ,finansla ilgili tez konuları ,tez düzeltme ,tez projesi ,doktora tez konuları ,tez araştır ,tez fiyatları ,elektrik tez konuları ,bedava tez indir ,elektrik mühendisliği tez konuları ,tez arsiv
LAW 309 Vergi Hukuku I 2
Bu derste işlenen konular şunlardır: Vergilemenin yapısı, sınıflandırılması, vergilemeye ve vergi hukukuna ilişkin kavramlar: Vergi idaresi, vergi yükümlülüğü, vergi oranı, vergi tarifesi, vergi beyannamesi, vergi matrahı, vergi kanunu, vergi yükü, vergi uyuşmazlıkları, vergi İndirimi, vergi muafiyeti, vergiden kaçınma, vergi kaçakçılığı.
LAW 310 Vergi Hukuku II 2
Bu derste işlenen konular şunlardır: Türk Vergi Sistemi, Gelir Vergisi Hukuku, vergi kodları, vergilendirme süreci, vergilendirilebilir gelir, verginin ödenmesi, vergi iadesi, vergilendirme dönemi vb.
pazarlama tez ,tez yazdırmak isteyenler ,kimya tez konuları ,istatistik tez konuları ,hazir tez ,biyokimya tez konuları ,tez yaptırma ,tez bankasi ,ekonometri tez konuları ,bankacılıkla ilgili tez konuları ,gazetecilik tez konuları ,tez yazımında sayfa düzeni ,tez yazdirmak istiyorum ,türkiye tez merkezi ,örnek tez çalışması ,bilgisayar tez konuları ,iktisat tez konulari ,lisans tez ,akademi tez merkezi ,elektronik tez konuları ,finansla ilgili tez konuları ,tez düzeltme ,tez projesi ,doktora tez konuları ,tez araştır ,tez fiyatları ,elektrik tez konuları ,bedava tez indir ,elektrik mühendisliği tez konuları ,tez arsiv
LAW 313 Ceza Hukuku (Özel Hükümler) I 2
Ceza Hukuk Özel Hükümler I dersinde; Türk Ceza Kanunundaki kişilere karşı, cinsel dokunulmazlığa karşı, hürriyete karşı, şerefe karşı, topluma karşı ve kamu güvenine karşı bazı suç tiplerine ilişkin olarak, korunan hukuki değerleri, suçun unsurlarını, suçun özel görünüş şekillerini, soruşturma usulü ve yaptırımı unsurları, suçun unsurları dışında kalan diğer haller konuları ele alınacaktır.
LAW 314 Ceza Hukuku (Özel Hükümler) II 2
LAW 315 Medeni Usul Hukuku I 3
Medenî Usul Hukuku dersinde, medeni yargının, ceza yargısından farkı ve çekişmeli yargı ile çekişmesiz yargı karşılaştırılmakta, genel mahkemeler ve özel mahkemeler, ilk derece mahkemeleri, ve yüksek yargı üzerinde ayrıntılı olarak inceleme yapılmakta; mahkemelerin görev ve yetkisi kapsamında, mamelek hukukundan doğan davalarda görev, göreve esas alınan müddeabihin değerlendirilmesi,, yetki sorunlarının ayrıntılı olarak irdelenmesi, genel mahkemeler arasında iş dağılımı ve iş bölümü sorunları, davaya vekâlet, dava şartları gibi konuların yanı sıra, kesin delillerin ve takdiri delillerin , yargılama ve hüküm verilmesine kadar  incelenmektedir.
pazarlama tez ,tez yazdırmak isteyenler ,kimya tez konuları ,istatistik tez konuları ,hazir tez ,biyokimya tez konuları ,tez yaptırma ,tez bankasi ,ekonometri tez konuları ,bankacılıkla ilgili tez konuları ,gazetecilik tez konuları ,tez yazımında sayfa düzeni ,tez yazdirmak istiyorum ,türkiye tez merkezi ,örnek tez çalışması ,bilgisayar tez konuları ,iktisat tez konulari ,lisans tez ,akademi tez merkezi ,elektronik tez konuları ,finansla ilgili tez konuları ,tez düzeltme ,tez projesi ,doktora tez konuları ,tez araştır ,tez fiyatları ,elektrik tez konuları ,bedava tez indir ,elektrik mühendisliği tez konuları ,tez arsiv
LAW 316 Medeni Usul Hukuku II 3 Sözlü yargılama usulü, davada özel durumlar, kanun yolları, kesin hüküm kurumu, yargılamanın yenilenmesi, müşterek hükğmler, özel mahkemeler, tahkim
LAW 317 Eşya Hukuku I 3
Aynî hak kavramı, belirli sayı ilkesi, mülkiyet hakkı ve sınırlı aynî haklar, eşya hukukunun tutucu niteliği, Mülkiyet hakkı ve eşya üzerinde tesis edilen egemenlik, malikin üçüncü şahısların mülkiyet hakkına tecavüzlerine karşı korunması.
LAW 318 Eşya Hukuku II 3 Taşınmaz mülkiyeti, taşınır mülkiyeti ve sona ermesi, sınırlı aynî haklar, zilyedlik, türleri, işlevi; rehin hakları ve işlevi; gayrimenkul mülkellefiyeti ve işlevi; Tapu sicili ve işlevi.
Eng 303 İngilizce V 3 Eng 306 İngilizce VI 3
Articles, preposition, modal verbs, tenses (simple present-present contionous-pst tense ve perfect tense), present perfect contionous-past perfect future tenses-if clauses-reported speech-retative clauses ve passive voices işlenmektedir. Bu konular işlenirken hukuksal İngilizce eğitimi de verilmektedir.
4.SINIF DERSLERİ
LAW 401 Devletler Özel Hukuku I 3
Milletlerarası Özel Hukuku I Dersinde, Milletlerarası Özel Hukukunun anlamı, tarihi gelişimi ve kaynakları, ilgili olduğu hukuk dalları, yürürlüğe girişleri, zamanlararası ve değişken statü yönünden uygulanması, özellikleri ve niteliği, Milletlerarası Özel Hukukunun genel kuralları,hukuki ilişkinin unsurları ve milletlerarası hukukta tabi oldukları rejim, bağlama noktaları ve bağlama konuları, yabancı ülke milletlerarası özel hukukları ile ulusal hukukumuz arasındaki ilişkiler ve farklar, milletlerarası usul hukuku, yargıla ilkeleri, tanıma ve tenfiz konuları incelenen başlıca kavram ve konulardır.
pazarlama tez ,tez yazdırmak isteyenler ,kimya tez konuları ,istatistik tez konuları ,hazir tez ,biyokimya tez konuları ,tez yaptırma ,tez bankasi ,ekonometri tez konuları ,bankacılıkla ilgili tez konuları ,gazetecilik tez konuları ,tez yazımında sayfa düzeni ,tez yazdirmak istiyorum ,türkiye tez merkezi ,örnek tez çalışması ,bilgisayar tez konuları ,iktisat tez konulari ,lisans tez ,akademi tez merkezi ,elektronik tez konuları ,finansla ilgili tez konuları ,tez düzeltme ,tez projesi ,doktora tez konuları ,tez araştır ,tez fiyatları ,elektrik tez konuları ,bedava tez indir ,elektrik mühendisliği tez konuları ,tez arsiv
LAW 402 Devletler Özel Hukuku II 3
Milletlerarası Özel Hukuku, (Vatandaşlık ve Yabancılar Hukuku) II Dersinde, Vatandaşlık ve Yabancılar Hukukunun genel kuralları, konusu, kapsamı, özellikleri, amaçları, çeşitleri, tarihi gelişimi ve kaynakları ilgili olduğu hukuk dalları, uluslar arası düzenlemeleri, Türk Vatandaşlık ve Yabancılar  Hukukunun tüm kuram ve kuralları, bu konudaki yasal düzenlemeleri ve yürürlüğe girişleri, zaman, yer ve kişi yönünden uygulanma niteliği, bu kurallar ile ilgili açıklamalar, öğretilen ve incelenen başlıca kavram ve konulardır.
pazarlama tez ,tez yazdırmak isteyenler ,kimya tez konuları ,istatistik tez konuları ,hazir tez ,biyokimya tez konuları ,tez yaptırma ,tez bankasi ,ekonometri tez konuları ,bankacılıkla ilgili tez konuları ,gazetecilik tez konuları ,tez yazımında sayfa düzeni ,tez yazdirmak istiyorum ,türkiye tez merkezi ,örnek tez çalışması ,bilgisayar tez konuları ,iktisat tez konulari ,lisans tez ,akademi tez merkezi ,elektronik tez konuları ,finansla ilgili tez konuları ,tez düzeltme ,tez projesi ,doktora tez konuları ,tez araştır ,tez fiyatları ,elektrik tez konuları ,bedava tez indir ,elektrik mühendisliği tez konuları ,tez arsiv
LAW 404 Ticaret Hukuku (Deniz Ticaret ve Sigorta Hukuku) 2
Ticaret Hukuku IV dersinde; gemi kavramı ile donatan ve donatma iştiraki, navlun sözleşmesinin ifası aşamaları ile taşıyanın sorumluluğunun hüküm ve sonuçları ile konişmento konuları ele alınacaktır.
LAW 421 Ticaret Hukuku (Kıymetli Evrak Hukuku) 2
Dersimizin kapsamına Türk Ticaret Kanunu’nun 557-761. maddeleri arasında düzenlenen kıymetli evrak kitabı girmektedir. Bu kapsamda öncelikle kıymetli evrak kavramı, tanımı, unsurları, türleri incelenmektedir.  Kıymetli evrak hukuku dersinde, uygulamada en sık yer alan ve kambiyo senetleri olarak adlandırılan bono, poliçe ve çek kavramları önem taşımaktadır. Kambiyo senetlerinin düzenlenmesi, şekli unsurları açıklanmakta; bu senetlerin ödenmesi prosedürü ve ödenmemeleri halinde borçlunun sorumluluğu ile hamilin hakları ortaya konmaktadır. Bir kıymetli evrak olarak çek açıklanırken, 5941 sayılı Çek Kanunu da dikkate alınarak bankaların ve çek hamillerinin sorumlulukları belirtilmekte; çekin bankada karşılığının bulunmaması halinde ortaya çıkan karşılıksız çek çekme suçu üzerinde durulmaktadır. Kıymetli evrak kullanımı günlük yaşamın, özellikle ticari hayatın vazgeçilmez bir yönüdür. Dolayısıyla kıymetli evrak hukukuna ilişkin bu derste mevzuattaki düzenlemeler yanında, uygulamada karşılaşılan sorunlara da değinilmektedir.
pazarlama tez ,tez yazdırmak isteyenler ,kimya tez konuları ,istatistik tez konuları ,hazir tez ,biyokimya tez konuları ,tez yaptırma ,tez bankasi ,ekonometri tez konuları ,bankacılıkla ilgili tez konuları ,gazetecilik tez konuları ,tez yazımında sayfa düzeni ,tez yazdirmak istiyorum ,türkiye tez merkezi ,örnek tez çalışması ,bilgisayar tez konuları ,iktisat tez konulari ,lisans tez ,akademi tez merkezi ,elektronik tez konuları ,finansla ilgili tez konuları ,tez düzeltme ,tez projesi ,doktora tez konuları ,tez araştır ,tez fiyatları ,elektrik tez konuları ,bedava tez indir ,elektrik mühendisliği tez konuları ,tez arsiv
LAW 405 İcra -İflas Hukuku I 3
LAW 406 İcra -İflas Hukuku II 3
LAW 407 Ceza Usulü Hukuku I 3
Ceza Muhakemesi Hukuku I Dersinde, Ceza Muhakemesi Hukukunun anlamı, tarihi gelişimi ve kaynakları, ilgili olduğu hukuk dalları, kanun türleri ve yürürlüğe girişleri, zaman, yer ve kişi yönünden uygulanma niteliği, soruşturma aşaması ve işlemleri, ceza muhakemesinin makam ve kişi itibariyle süjeleri, bunların hak, yükümlülükleri ile görevleri, uluslararası hukuk ile ulusal hukukumuzda sanık hakları, koruma tedbirleri, iddianame düzenlenmesi ve kovuşturmaya yer olmadığı kararı ile bu kararın verilmesi halleri incelenen başlıca kavram ve konulardır
pazarlama tez ,tez yazdırmak isteyenler ,kimya tez konuları ,istatistik tez konuları ,hazir tez ,biyokimya tez konuları ,tez yaptırma ,tez bankasi ,ekonometri tez konuları ,bankacılıkla ilgili tez konuları ,gazetecilik tez konuları ,tez yazımında sayfa düzeni ,tez yazdirmak istiyorum ,türkiye tez merkezi ,örnek tez çalışması ,bilgisayar tez konuları ,iktisat tez konulari ,lisans tez ,akademi tez merkezi ,elektronik tez konuları ,finansla ilgili tez konuları ,tez düzeltme ,tez projesi ,doktora tez konuları ,tez araştır ,tez fiyatları ,elektrik tez konuları ,bedava tez indir ,elektrik mühendisliği tez konuları ,tez arsiv
LAW 408 Ceza Usulü Hukuku II 3
Ceza Muhakemesi Hukuku II Dersinde, Milletlerarası özellikle koruma tedbirlerinin  vermiş olduğu zararlar ve soruşturma aşamasından başlayarak, kovuşturması ve bu aşamalarda yapılan yargısal faaliyetler, özel muhakeme usulleri, tali ceza davaları devlet ile mağdur ilişkisi konuları, yapılan uygulamaların niteliği, bunlarla ilgili kurallar, açıklamaları, incelenen başlıca kavram ve konulardır.
pazarlama tez ,tez yazdırmak isteyenler ,kimya tez konuları ,istatistik tez konuları ,hazir tez ,biyokimya tez konuları ,tez yaptırma ,tez bankasi ,ekonometri tez konuları ,bankacılıkla ilgili tez konuları ,gazetecilik tez konuları ,tez yazımında sayfa düzeni ,tez yazdirmak istiyorum ,türkiye tez merkezi ,örnek tez çalışması ,bilgisayar tez konuları ,iktisat tez konulari ,lisans tez ,akademi tez merkezi ,elektronik tez konuları ,finansla ilgili tez konuları ,tez düzeltme ,tez projesi ,doktora tez konuları ,tez araştır ,tez fiyatları ,elektrik tez konuları ,bedava tez indir ,elektrik mühendisliği tez konuları ,tez arsiv
LAW 409 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku I 3
Temel Kavramlar,İş Sözleşmesi,Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi konuları ele alınacaktır
LAW 410 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku II 3
Sosyal Güvenlik Hukuku Kavramı- Sosyal Sigorta Kavramı ve Türleri- Sağlık Sigortası Uygulaması.
LAW 415 Genel Kamu Hukuku 3
LAW 413 Miras Hukuku I 2
Türk Medeni Kanunu Miras Kitabında yer alan bütün müesseseler anlatılmaktadır. Özellikle esas kavramlar, mirasçılık türleri, ölüme bağlı tasarruflar, mirasın açılması, mirasın intikali ve mirasın taksimi anlatılmaktadır.
pazarlama tez ,tez yazdırmak isteyenler ,kimya tez konuları ,istatistik tez konuları ,hazir tez ,biyokimya tez konuları ,tez yaptırma ,tez bankasi ,ekonometri tez konuları ,bankacılıkla ilgili tez konuları ,gazetecilik tez konuları ,tez yazımında sayfa düzeni ,tez yazdirmak istiyorum ,türkiye tez merkezi ,örnek tez çalışması ,bilgisayar tez konuları ,iktisat tez konulari ,lisans tez ,akademi tez merkezi ,elektronik tez konuları ,finansla ilgili tez konuları ,tez düzeltme ,tez projesi ,doktora tez konuları ,tez araştır ,tez fiyatları ,elektrik tez konuları ,bedava tez indir ,elektrik mühendisliği tez konuları ,tez arsiv
LAW 414 Miras Hukuku II 2
Yasal mirasçılar, ölüme bağlı tasarruflar, vasiyetname, miras sözleşmesi, saklı pay, tasarrufun tenzili, mirasın geçmesi, mirasın paylaştırılması.
LAW 417 Hukuk Sosyolojisi 2
Hukuk Sosyolojisi dersinde, hukuk sosyolojisinin bilimler arasındaki yeri, pozitif bir bilim dalı olarak hukuk sosyolojisi, teorik hukuk sosyolojisi, hukuk sosyolojisinin hukuk tarihindeki kökleri ve Türkiye’de hukuk sosyolojisi incelenecek başlıca konulardır.
LAW 418 Adli Tıp 2
Adli tıp ve hukukun bazı dalları arasındaki ilişkiler, Türk Ceza Kanununun şahsa karşı işlenen cürümlerle ilgili hükümleri, aile düzenine, ahlak ve adaba karşı işlenen cürümler, cezai sorumluluk, babalık ve kan grupları, otopsi vb. gibi tıbbın hukukun hizmetinde olduğu diğer bazı konular anlatılmaktadır.
pazarlama tez ,tez yazdırmak isteyenler ,kimya tez konuları ,istatistik tez konuları ,hazir tez ,biyokimya tez konuları ,tez yaptırma ,tez bankasi ,ekonometri tez konuları ,bankacılıkla ilgili tez konuları ,gazetecilik tez konuları ,tez yazımında sayfa düzeni ,tez yazdirmak istiyorum ,türkiye tez merkezi ,örnek tez çalışması ,bilgisayar tez konuları ,iktisat tez konulari ,lisans tez ,akademi tez merkezi ,elektronik tez konuları ,finansla ilgili tez konuları ,tez düzeltme ,tez projesi ,doktora tez konuları ,tez araştır ,tez fiyatları ,elektrik tez konuları ,bedava tez indir ,elektrik mühendisliği tez konuları ,tez arsiv
Eng 403 İngilizce VII  3
Eng 404 İngilizce VIII 3
Articles, preposition, modal verbs, tenses (simple present-present continious-pst tense ve perfect tense), present perfect conntious-past perfect future tenses-if clauses-reported speech-retative clauses ve passive voices işlenmektedir. Bu konular işlenirken hukuksal İngilizce eğitimi de verilmektedir.
pazarlama tez ,tez yazdırmak isteyenler ,kimya tez konuları ,istatistik tez konuları ,hazir tez ,biyokimya tez konuları ,tez yaptırma ,tez bankasi ,ekonometri tez konuları ,bankacılıkla ilgili tez konuları ,gazetecilik tez konuları ,tez yazımında sayfa düzeni ,tez yazdirmak istiyorum ,türkiye tez merkezi ,örnek tez çalışması ,bilgisayar tez konuları ,iktisat tez konulari ,lisans tez ,akademi tez merkezi ,elektronik tez konuları ,finansla ilgili tez konuları ,tez düzeltme ,tez projesi ,doktora tez konuları ,tez araştır ,tez fiyatları ,elektrik tez konuları ,bedava tez indir ,elektrik mühendisliği tez konuları ,tez arsiv
SEÇİMLİK DERSLER
3.Sınıf Dersleri
LAW 330 Adalet Psikolojisi 2
Adalet Psikolojisi dersi, suç, suçlu kavramlarını, ceza hukuku kurumlarını, infaz sistemini, yargı sürecini, hakimlerin karar almasında etkili olan unsurları, tanıklık kurumumu, mağdur olma hali gibi hukuki kavramlarını, günümüzde ayrı bir bilimsel disiplin haline gelen adalet psikolojisinin çağdaş verilerinden hareketle incelenmesini konu edinir.
LAW 330 Finansla Piyasalar ve Bankacılık Hukuku 2
Bankacılık Hukuku dersi, bankacılık mevzuatı çerçevesinde bankaların kuruluşu ve faaliyet geçmesi, bankacılık faaliyetleri, kredi işlemleri, mevduat işlemleri, bankalarda denetim ve güvenlik hususlarını kapsar.
LAW 322 Uluslararası Ticari Uyuşmazlıklar ve Tahkim 2
Bu ders, Uluslararası ticari uyuşmazlıklar ve tahkime ilişkin temel kavramları, hukuki dayanağı ve uygulamayı, Medeni Usul Kanunu uyarınca yerel tahkim yargılamasını, 4686 Sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu uyarınca tahkim yargılamasını, Uluslararası ve Kurumsal Tahkim Kurallarını, Milletlerarası Tahkime ilişkin Uluslararası Konvansiyonlar ile Tahkim kararlarının tanınması ve tenfizi konularını içermektedir
4.Sınıf Dersleri
LAW 428 Uluslararası Ceza Hukuku2
Uluslararası ceza yargısının tarihsel gelişimi ve bu mahkemelerin görev alanına giren suçlar hakkında yetkili ceza mahkemesinin belirlenmesi ve uygulanacak ceza hukuku kurallarının tayini ile uluslararası ceza mahkemesi, görev ve yetkileri, uluslararası suçlar inceleme konusu yapılmaktadır.
LAW 436 Fikri Mülkiyet Hukuku 2
Fikri Mülkiyet Hukuku, fikri mülkiyet hukuku hakkında genel bilgi, fikir ve sanat eserleri, eser türleri, komşuların hakları, tecavüz (ihlal) iddiaları halleri ve açılabilecek davalar, markalar, marka çeşitliliği, ticari marka tescili, ticari marka üzerindeki haklar ve markanın korunması, patentler, patent türleri, bununla birlikte, patentlerin tescili, korunması, faydalı modeller, tasarımlar, entegre devre topografileri, coğrafi işaretler, yeni ürün çeşitliliği
pazarlama tez ,tez yazdırmak isteyenler ,kimya tez konuları ,istatistik tez konuları ,hazir tez ,biyokimya tez konuları ,tez yaptırma ,tez bankasi ,ekonometri tez konuları ,bankacılıkla ilgili tez konuları ,gazetecilik tez konuları ,tez yazımında sayfa düzeni ,tez yazdirmak istiyorum ,türkiye tez merkezi ,örnek tez çalışması ,bilgisayar tez konuları ,iktisat tez konulari ,lisans tez ,akademi tez merkezi ,elektronik tez konuları ,finansla ilgili tez konuları ,tez düzeltme ,tez projesi ,doktora tez konuları ,tez araştır ,tez fiyatları ,elektrik tez konuları ,bedava tez indir ,elektrik mühendisliği tez konuları ,tez arsiv
LAW 422 Avukatlık ve Noterlik Hukuku 2      
pazarlama tez ,tez yazdırmak isteyenler ,kimya tez konuları ,istatistik tez konuları ,hazir tez ,biyokimya tez konuları ,tez yaptırma ,tez bankasi ,ekonometri tez konuları ,bankacılıkla ilgili tez konuları ,gazetecilik tez konuları ,tez yazımında sayfa düzeni ,tez yazdirmak istiyorum ,türkiye tez merkezi ,örnek tez çalışması ,bilgisayar tez konuları ,iktisat tez konulari ,lisans tez ,akademi tez merkezi ,elektronik tez konuları ,finansla ilgili tez konuları ,tez düzeltme ,tez projesi ,doktora tez konuları ,tez araştır ,tez fiyatları ,elektrik tez konuları ,bedava tez indir ,elektrik mühendisliği tez konuları ,tez arsiv

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Temmuz 2024
P S Ç P C C P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031