Hukukun Temel Kavramları

Lisans Dersleri

 hukukun temel kavramları ders notu,     hukukun temel kavramları dersi,     hukuk,     hukuk fakültesi,     hukukun temel kavramları ders notları aöf,     hukuk çift anadal     hukukun temel kavramları ders içeriği,      hukukun temel kavramları ders notları kpss,     hukuk ve adalet nedir,     hukukun temel kavramları ders videoları,     hukukun temel kavramları ders anlatımı,     hukukun temel kavramları dersi notları,     hukukun temel kavramları ders notları pdf,     hukukun temel kavramları ders kitabı,     hukukun temel kavramları hak kavramı,     hukuka giriş ve hukukun temel kavramları,


Bölüm Dersleri

LAW 101 – Hukuka Giriş
Hukukun temel konularıdır. Hukukun maddi ve şekli kaynakları, toplumsal düzeni sağlamada hukukun rolü, yürürlükteki kanunlar ile toplumsal kuralların karşılaştırılması, kanunların yorumlanması, haklar ve hakların sınıflandırılması, hukukun temel dalları, hukukun üstünlüğü ilkesi, müeyyideler, hukuk sistemleri, yargı ve muhakeme.
LAW 105 – Medeni Hukuka Giriş ve Kişiler Hukuku
Medeni hukukun temel esasları, hak ehliyeti, fiil ehliyeti, kişilik hakları ve kişiliğin korunması, hısımlık, ikametgah, dernekler, vakıflar
LAW 107 – Anayasa Hukuku (Genel İlkeler)
Anayasa Hukuku derslerinde, bu dersin amacına uygun olarak, karşılaştırmalı olarak Anayasal gelişmeler, Anayasacılık ve siyasi kurumlar ele alınmaktadır. Anayasa hükümleri, hukukun üstünlüğü ve dolayısıyla Anayasa üstünlüğü ilkesinin esas olduğu hukuk sistemlerinde temel olarak ele alınmaktadır. Bu yönüyle Anayasalar ve anayasa hukuku kamu hukuku ve özel hukukta önemli bir yere ve işleve sahiptir.
LAW 104 – Hukuk Tarihi ve Roma Hukuku
Bu derste, genel hukuk tarihinin önemi, anlamı, konuları ve metodolojisi üzerinde durulduktan sonra, Türk Hukuk Tarihi’nin İslâmiyet öncesi dönemi hakkında özet bir bilgi verilmektedir. Bundan sonra, İslâmiyetten sonraki dönemde Türk Hukuku, İslam kamu ve özel hukukunun genel hatlarının özetlenmesi suretiyle ele alınmaktadır. Bu çerçeve içinde, öğrencilerin özellikle klâsik dönem Osmanlı kamu hukuku ile özel hukukunun niteliklerini kavraması amaçlanmaktadır. Bu kavrayış temelinde, aynı zamanda Osmanlı hukuk düzeninin Tanzimat dönemiyle birlikte yaşamaya başladığı ve Cumhuriyet’e kadar olarak sürede Türk kamu ve özel hukuk alanlarına damgasını vuracak olan geleneksel ve modern hukuk kurumlarının yanyana varolmaları olarak karşımıza çıkan “ikilik” değerlendirilmektedir. Ancak, modern hukuk kavram ve kurumlarının Türk hukuku üzerindeki etkisine yönelik böyle bir değerlendirme için, modern hukuk düzeninin temelini oluşturan Avrupa hukuk sistemleri hakkında bir anlayışa ve bu anlayış için de Avrupa hukukunu modern zamanlara târhî devamlılık içinde taşıyan güçlü bir temel olarak Roma Hukukunun temel kavram ve kurumlarının bilinmesine ihtiyaç olduğundan, Tanzimat sonrası Türk hukuk tarihine geçmeden önce, Roma hukukunun bazı kamu ve özel hukuk kavramlarına ve kurumlarına eğilinilmektedir.
LAW 106 – Aile Hukuku
Nişanlanma, evlenme, evlenmenin şartları ve sonuçları, evlat edinme, boşanma, vesayet, velayet
LAW 108 – Türk Anayasa Hukuku

 hukukun temel kavramları ders notu,     hukukun temel kavramları dersi,     hukuk,     hukuk fakültesi,     hukukun temel kavramları ders notları aöf,     hukuk çift anadal     hukukun temel kavramları ders içeriği,      hukukun temel kavramları ders notları kpss,     hukuk ve adalet nedir,     hukukun temel kavramları ders videoları,     hukukun temel kavramları ders anlatımı,     hukukun temel kavramları dersi notları,     hukukun temel kavramları ders notları pdf,     hukukun temel kavramları ders kitabı,     hukukun temel kavramları hak kavramı,     hukuka giriş ve hukukun temel kavramları,

Türk Anayasa Hukuku derslerinde tarihsel gelişim süreçleri ile birlikte devletin yapısı, işleyişi ve Anayasal kurumlar, Temel Hak ve Özgürlükler ile seçim sistemi ve hükümet sistemleri hakkında hukuki bir değerlendirme yapma yeterliliğine ulaşma ve bu imkanının sunulması hedeflenmektedir.
LAW 110 – Yargı Örgütü
Anayasa Yargısı, Adli Yargı, İdari Yargı,Uyuşmazlık Yargısı,Hesap Yargısı ve Seçim Yargısı.
LAW 201 – Borçlar Hukuku Genel Hükümler
Borçlar hukukuna giriş, borçlar hukukunun temel ilkeleri ve kavramları, borç ilişkisinin unsurları, haksız fiil, sebepsiz zenginleşme, borcun ifası, ifa engelleri and borcun sona ermesi.
LAW 207 – İdare Hukuku
Ders, kapsam olarak kamu hukukunun bir parçası olarak idare hukukunun özellikleri ve genel ilkeleri ile idari teşkilat, idari işlem, kamu hizmeti, kamu görevlileri ve kamu malları gibi konulardan oluşmaktadır.
LAW 211 – Uluslararası Hukuk Genel İlkeler

 hukukun temel kavramları ders notu,     hukukun temel kavramları dersi,     hukuk,     hukuk fakültesi,     hukukun temel kavramları ders notları aöf,     hukuk çift anadal     hukukun temel kavramları ders içeriği,      hukukun temel kavramları ders notları kpss,     hukuk ve adalet nedir,     hukukun temel kavramları ders videoları,     hukukun temel kavramları ders anlatımı,     hukukun temel kavramları dersi notları,     hukukun temel kavramları ders notları pdf,     hukukun temel kavramları ders kitabı,     hukukun temel kavramları hak kavramı,     hukuka giriş ve hukukun temel kavramları,

Uluslararası hukukun temel özellikleri ve iç hukuk ile AB hukukundan farkları, uluslar arası hukukun kaynakları (andlaşmalar, yapılageliş, hukuk ilkeleri) ve hukuksal işlemler.
LAW 215 – Kamu Maliyesi
Kamu Maliyesi derslerinde kamu ekonomisinin kapsamı, pazar ekonomisinden faklı özellikleri; devlet faaliyetlerinin finansmanı, kamu gelirleri, devlet borçları, kamu harcamaları, devlet bütçesi incelenecektir. Konular işlenirken hukuk fakültesi öğrencileri için önemli olan mali hukuk yaklaşımı ağırlıklı olarak benimsenecektir. Dersin akademik olarak maliye-iktisat bölümü ile organik bağlantısı bulunmakla birlikte kamu hukuku ile de ayrılamaz bir ilişkisi vardır.
LAW 206 – Ceza Hukuku Genel Hükümler
Ceza kanunlarının uygulanma alanı ve suçun ne olduğu sorunu kapsamında suçun unsurlarının, ortaya çıkış şekillerinin, hukuki sonuçlarının toplum, suçlu ve hukuk düzeni bakımından temel meselelerinin açıklanması ve öğretilmesi.
LAW 208 – İdari Yargı
İdari yargının ortaya çıkışı ve temel özellikleri, uygulamada dikkat edilmesi gereken temel kurallar, dava açma süresi, dava açma ehliyeti, kanun yolları gibi temel yargılama kurumları.
LAW 210 – Kamu Hürriyetleri
Hak, hürriyet, eşitlik, demokrasi gibi temel kavramların; hakların tarihçe ve sınıflandırma, sınırlanma ve güvenceye alma, siyasal sistemlere göre farklılıklar gibi temel konu ve esaslarının irdelenmesi.
LAW 216 – Hukuk Sosyolojisi
İdealist ve formalist okullar arasındaki temel farklar, hukuki pozitivizm ve hukuk sosyolojisi, hukuki pozitivizm ve hukuk sosyolojisinin farklılıkları bağlamında temel konuların açıklanması, hukuk sosyolojisi çalışmalarında eleştirel bakışın kaynakları
LAW 218 – Uluslararası Hukuk Sorunları
Uluslararası hukukun süjeleri, kaynakları, uluslararası uyuşmazlıkların barışçı yöntemlerle çözümlenmesi, yargı, hakemlik, kuvvet kullanma vs.
LAW 301 – Borçlar Hukuku Özel Hükümler
22/04/1926 tarih ve 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun özel kısmına ilişkin ilgili hükümlerinin, Borçlar Kanunu Tasarısı hükümlerinin ve ilgili Yargıtay ve İsviçre Federal Mahkemesi içtihatlarının incelenmesi suretiyle madde hükümlerinin yorumlanması, tartışma ve sorgulama yoluyla konuların değerlendirilmesi
LAW 307 – Ceza Hukuku Özel Hükümler

 hukukun temel kavramları ders notu,     hukukun temel kavramları dersi,     hukuk,     hukuk fakültesi,     hukukun temel kavramları ders notları aöf,     hukuk çift anadal     hukukun temel kavramları ders içeriği,      hukukun temel kavramları ders notları kpss,     hukuk ve adalet nedir,     hukukun temel kavramları ders videoları,     hukukun temel kavramları ders anlatımı,     hukukun temel kavramları dersi notları,     hukukun temel kavramları ders notları pdf,     hukukun temel kavramları ders kitabı,     hukukun temel kavramları hak kavramı,     hukuka giriş ve hukukun temel kavramları,

Hayata ve vücut dokunulmazlığına karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, hürriyete karşı suçlar, şerefe karşı suçlar, malvarlığına karşı suçlar, kamunun sağlığına karşı suçlar, kamu güvenine karşı suçlar, kamu idaresinin güvenilirliğine ve işleyişine karşı suçların maddi, manevi ve hukuka aykırılık unsurlarının, nitelikli hallerinin ve özel görünüş biçimlerinin açıklanması ve öğretilmesi.
LAW 311 – Ticari İşletme Hukuku
Ticaret hukukuna genel bir bakış, ticari işletmenin temel yapısı, ticari iş, taci kavramı ve özellikleri, tacir yardımcıları, ticaret unvanı, işletme adı ve marka, haksız rekabet, ticaret sicili, ticari defterler ve carî hesap.
LAW 315 – Medeni Usul Hukuku
Mahkemeler Teşkilatı, Dava ve Kanun Yolları
LAW 302 – Eşya Hukuku
Temel kavramlar ve kurumlar, mülkiyet, zilyetlik, taşınmazların tapu kütüğüne tescili, ipotek türleri.
LAW 312 – Şirketler Hukuku
I) Şirket Kavramı II) Adi Şirket III)Ticaret Şirketleri IV) Kollektif Şirket V) Komandit Şirket VI) Anonim Şirket VII) Limited Şirket
LAW 322 – Vergi Hukuku
Vergi Hukuku dersi, vergi hukukunda yorum, vergilendirme gücü ve sınırları, vergi yükümlülüğü, vergi sorumluluğu, vergi uyuşmazlıkları ve çözümleri, vergi suçları ve cezaları gibi başlıkları içermekte ve vergilendirme sürecini irdelerken Türk Vergi Sisteminde gelir, servet ve harcamalar üzerinden alınan vergilerde bu sürecin nasıl işlediğini ele almaktadır.
LAW 326 – Hukuk Felsefesi
Tabii hukuk teorisi, Biçimci hukuk anlayışı: Hukuki pozitivizm
LAW 401 – Çevre Hukuku
Çevre hukukunun temel kavram ve ilkeleri ve araçları.
LAW 403 – Ceza Usul Hukuku

 hukukun temel kavramları ders notu,     hukukun temel kavramları dersi,     hukuk,     hukuk fakültesi,     hukukun temel kavramları ders notları aöf,     hukuk çift anadal     hukukun temel kavramları ders içeriği,      hukukun temel kavramları ders notları kpss,     hukuk ve adalet nedir,     hukukun temel kavramları ders videoları,     hukukun temel kavramları ders anlatımı,     hukukun temel kavramları dersi notları,     hukukun temel kavramları ders notları pdf,     hukukun temel kavramları ders kitabı,     hukukun temel kavramları hak kavramı,     hukuka giriş ve hukukun temel kavramları,

Ceza muhekemesi normlarının uygulanabilirliği, muhakeme görevi ve makamları, muhakeme sistemleri, muhakeme şartları, yargılama yetkisi, uyuşmazlıklar arasında bağlantı, ceza muhakemesi süjeleri, ceza muhakemesi işlemleri, deliller, koruma tedbirleri, soruşturma ve kovuşturma evreleri, uzlaşma, kanun yolları kapsamında itiraz, istinaf, temyiz, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı’nın itirazı, kanun yararına bozma ve yargılamanın yenilenmesi başıkları altında Türk ceza muhakemesinin açıklanması ve öğretilmesi.
LAW 413 – İş Hukuku
İş hukukunun kurumları, uluslararası iş hukuku, iş mahkemesi, işçi, işveren ve temsilcisi, işyeri, iş sözleşmesi
LAW 417 – Miras Hukuku
Miras Hukukunun temel kavramları, ölüme bağlı tasarruflar, ölüme bağlı tasarrufların şekilleri ve çeşitleri, mirasçılık, mirasın reddi
LAW 423 – Genel Devlet Teorileri
Pozitivizm, hukuki pozitivizm ve eleştirisi, eleştirel teori, Kelsen, Hart, Carl Schmitt, David Easton ve Jürgen habermas’ın devlet-hukuk-siyaset ilişkilerini kavrama biçimleri, kent-devleti, feodal devlet, zümre devleti, mutlakiyetçi devlet, liberal devclet, sosyal devlet, demokratik devlet, ulus devlet, hukuk devleti kavramları, moder ulus-devlet kavramının değişmesi bağlamında egemenlik ve uluslararası değişimler, küreselleşme ve ulus-ötesi ve ulus-üstü yeni kurumlaşmalar ve uluslararası ilişkilerin anayasallaşması.
LAW 408 – Kıymetli Evrak Hukuku
I) Kıymetli evrak hukukuna giriş ve temel konular II) Kambiyo senetlerinin temel özellikleri III)Poliçe IV) Bono V) Çek
LAW 412 – Uluslararası Özel Hukuk

 hukukun temel kavramları ders notu,     hukukun temel kavramları dersi,     hukuk,     hukuk fakültesi,     hukukun temel kavramları ders notları aöf,     hukuk çift anadal     hukukun temel kavramları ders içeriği,      hukukun temel kavramları ders notları kpss,     hukuk ve adalet nedir,     hukukun temel kavramları ders videoları,     hukukun temel kavramları ders anlatımı,     hukukun temel kavramları dersi notları,     hukukun temel kavramları ders notları pdf,     hukukun temel kavramları ders kitabı,     hukukun temel kavramları hak kavramı,     hukuka giriş ve hukukun temel kavramları,

Uluslararası özel hukuk dersi, vatandaşlık hukuku, yabancılar hukuku, kanunlar ihtilafı hukuku ve milletlerarası usul olmak üzere dört temel başlıktan oluşmaktadır.
LAW 414 – Sosyal Güvenlik Hukuku
Sosyal güvenlik hukukunun kurumları, iş sağlığı ve güvenliği, maddi manevi zarar, kamu hukuku yaptırımları, sendikalar.
LAW 420 – İcra ve İflas Hukuku
İlamlı ve İlamsız İcra Takipleri, İflas, İptal Davası ve Konkordato
LAW 434 – Avrupa Birliği Hukuku
AB hukukunun karakteristik özellikleri konusunda genel bilgi sahibi olunması AB hukukunun ulusal alanda uygulanan çerçevesinde doğabilecek sorunlar, AB’nin kurumsal yapısı hakkında bilgi edinmek.

Diğer Bölümlerden Alınan Dersler

ECON 105 – Mikro Ekonomi
TURK 101 – Türk Dili I
Türk dilinin tarihsel gelişimi, işleyiş kuralları, sözlü ve yazılı anlatım teknikleri, metinler üzerinde uygulama.
ECON 106 – Makro Ekonomi
TURK 102 – Türk Dili II
Türk dilinin tarihsel gelişimi, işleyiş kuralları, sözlü ve yazılı anlatım teknikleri, metinler üzerinde uygulama.
MATH 365 – Matematiksel Mantık

 hukukun temel kavramları ders notu,     hukukun temel kavramları dersi,     hukuk,     hukuk fakültesi,     hukukun temel kavramları ders notları aöf,     hukuk çift anadal     hukukun temel kavramları ders içeriği,      hukukun temel kavramları ders notları kpss,     hukuk ve adalet nedir,     hukukun temel kavramları ders videoları,     hukukun temel kavramları ders anlatımı,     hukukun temel kavramları dersi notları,     hukukun temel kavramları ders notları pdf,     hukukun temel kavramları ders kitabı,     hukukun temel kavramları hak kavramı,     hukuka giriş ve hukukun temel kavramları,


Teknik Seçmeli Bölüm Dersleri

COMPE 103 – Bilgisayara Giriş

 

HIST 201 – Uygarlık Tarihi
Bu derste modern uygarlığın oluşum süreci, özellikle sosyo-ekonomik ve kültür (fikir) tarihi ilişkileri bağlamında incelenecektir. Dersin temel hedefi, Hukuk Fakültesi öğrencilerine, modern hukuk kavramının içinde oluştuğu tarihi süreci anlamaları için gereken bilgilerin aktarılmasıdır. Modern hukukun içinde oluştuğu süreç, esasen Avrupa’da orta çağdan yeni ve yakın çağlara oradan da günümüze uzanmaktadır. Ders, bu binbeşyüz yılı aşkın zaman dilimini tümüyle ve ayrıntılı bir biçimde kapsama iddiasında olmayıp, esas itibariyle bir üretim ve yönetim tarzı olarak feodalite ile bir zihniyet dünyası olarak orta çağın Avrupa’da nasıl başlayıp nasıl, hangi etkenler altında çözülerek sona erdiğini, yeni çağa geçişte etkili olan Rönesans ve Reform hareketlerini, kapitalizmin doğuş ve yükselişini, buna eşlik eden yeni hukuk (ve devlet) düşünceleriyle birlikte incelemek istemektedir.

 

LAW 109 – Hukukta Metot
Hukuk sisteminin bir paçası olarak hukukun genel ilkeleri ve normlar, normların özellikleri, türleri ve unsurları, hukukta akıl yürütme yöntemleri be işlevleri, yorum, boşluk doldurma.

 

LAW 151 – İngilizce
Analitik Düşünce Oluştuma Klavuz Bilgisi, Düşünce gücü iyi geliştirilmiş, zihin/beyin özellilerinin düşüünce ve davranş biçimlerine etkisi, Başkalana ait düşünce düşünce yapılarının örnekler üzerinden analizi, Bir konu üzerinden yazı yazma, Belli bir konuya dayalı sebeb sonuç ilişkisini vurgulayan sunum

 

LAW 152 – İngilizce

 hukukun temel kavramları ders notu,     hukukun temel kavramları dersi,     hukuk,     hukuk fakültesi,     hukukun temel kavramları ders notları aöf,     hukuk çift anadal     hukukun temel kavramları ders içeriği,      hukukun temel kavramları ders notları kpss,     hukuk ve adalet nedir,     hukukun temel kavramları ders videoları,     hukukun temel kavramları ders anlatımı,     hukukun temel kavramları dersi notları,     hukukun temel kavramları ders notları pdf,     hukukun temel kavramları ders kitabı,     hukukun temel kavramları hak kavramı,     hukuka giriş ve hukukun temel kavramları,

Akademik Dilde tartışmalı yazım ve sunum yapabilmelerini sağlayacak, tartışmalı teknikle hazılanmış akademik makalelerin analizi, adı geçen teknikle ilintili tartışma modelleri hakkında bilgi edinmeleri, bu teknikle bir akademik tartışmayı oluşturmak tartıştırmak ve belli bir konuya dayalı sunum hazırlamak

 

LAW 219 – Karşılaştırmalı Hukuk
Karşılaştırmalı hukukun metodu, büyük hukuk çevreleri, Kıta Avrupası hukuk sistemi, Common Law hukuk sistemi ve Türk hukukunun yeri.

 

LAW 220 – Çevre Politikası
Çevre sorunsalının boyutları ve nedenleri ve bunun çözümünde rol alacak tüm taraflar ve bunların sorumlulukları.

 

LAW 221 – Politika Bilimine Giriş
Siyaset biliminin oluşumu ve ayrı bir disiplin haline gelmesi, modern devletin oluşumu ve özellikleri, egemenlik kavramının geçirdiği dönüşüm ve günümüzde yaygın biçimde kullanılan kurucu iktidar kavramı, meşruluk teorileri, baskı grubu ve sosyal tabakalaşma, siyasal katılma biçimleri ve dempokrasi bakımından siyasal katılmanın önemi, siyasi partilerin işleyişi ve siyasi hayattaki önemi.

 

LAW 222 – İletişim Hukuku

 

LAW 223 – Spor Hukuku

 

LAW 251 – Hukuk İngilizcesi-I

 hukukun temel kavramları ders notu,     hukukun temel kavramları dersi,     hukuk,     hukuk fakültesi,     hukukun temel kavramları ders notları aöf,     hukuk çift anadal     hukukun temel kavramları ders içeriği,      hukukun temel kavramları ders notları kpss,     hukuk ve adalet nedir,     hukukun temel kavramları ders videoları,     hukukun temel kavramları ders anlatımı,     hukukun temel kavramları dersi notları,     hukukun temel kavramları ders notları pdf,     hukukun temel kavramları ders kitabı,     hukukun temel kavramları hak kavramı,     hukuka giriş ve hukukun temel kavramları,

I- Çözümleme Yöntemlerini II- Hukuk, Hukuk Mantığı, Hukukda Muhakame III-Yayınlanmış Bazı Hukuk Davalarının Mantıksal Analizi IV-Özel Hukuk’a Giriş V- Avrupa Birliği Hukuku

 

LAW 252 – Hukuk İngilizcesi-II
Öğrencinin; I- Çözümleme araç ve tekniklerini II- İçtihat ve Özel Hukuka yönelik gerçek dökümanları III- Özel Hukuk – Spor Hukukuna yönelik gerçek dökümanları IV Mahkemeler Hakkında genel olarak terminolojik bilgi V- Borçlar Hukukuna yönelik gerçek dökümanları VII- Avrupa Birliği Hukuku na yönelik bilgi ve dokümanları anlayıp, yorumlayabilmesi

 

LAW 317 – Stratejik Planlama

 

LAW 321 – Genel Muhasebe

 

LAW 323 – Adlî Yazışma
I) “Adlî Yazışma”ya ilişkin temel kavramlar, II) Çeşitli yargı kollarında yargılamanın taraflarınca kullanılan dilekçe örnekleri, III) İcra aşamasında kullanılan dilekçeler, IV) Yargı makamlarınca kaleme alınan; hüküm yazısı başta olmak üzere temel bazı yazılar, V) İlân.

 

LAW 324 – Milletlerarası Tahkim Hukuku
Uluslararası Tahkim ve Uzlaşma Usulü; bu bağlamda, i) 5 Temmuz 2001 tarih ve 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu hükümleri ii) UNCITRAL Tahkim Kuralları hükümleri, ii)UNCITRAL Uzlaşma Kuralları hükümleri

 

LAW 325 – Fikri ve Sınai Haklar

 

LAW 328 – Eleştirel Düşünce

 

LAW 330 – Sermaye Piyasası Hukuku

 

LAW 332 – Avukatlık ve Noterlik Hukuku

 

LAW 351 – Hukuk İngilizcesi-III

 

LAW 352 – Hukuk İngilizcesi-IV
I- Çeviri- İnsan Hakları II- Özel Hukuk ( Sağlık Hukuku) II- Çeviri- Otonomi, Kompetans , Ötenazi III- Çeviri- Sağlık Hukuku kapsamına giren yanlış uygulamalar IV -Çeviri Uluslar arası andlaşmalardan örnekler V- Çeviri- Uluslararsı Özel Hukuk ( Uluslarası Konferrasyonlardan örnekler )

 

LAW 424 – Sigorta Hukuku

 hukukun temel kavramları ders notu,     hukukun temel kavramları dersi,     hukuk,     hukuk fakültesi,     hukukun temel kavramları ders notları aöf,     hukuk çift anadal     hukukun temel kavramları ders içeriği,      hukukun temel kavramları ders notları kpss,     hukuk ve adalet nedir,     hukukun temel kavramları ders videoları,     hukukun temel kavramları ders anlatımı,     hukukun temel kavramları dersi notları,     hukukun temel kavramları ders notları pdf,     hukukun temel kavramları ders kitabı,     hukukun temel kavramları hak kavramı,     hukuka giriş ve hukukun temel kavramları,

Sigorta Hukukuna Giriş: Sigorta fikrinin doğuşu ve gelişmesi, Sigorta hukukunun kaynakları; Sigortanın Faydaları; Sigorta Endüstrisi: Türkiye’de faaliyette bulunan sigorta şirketleri, Sigorta şirketlerinin örgütü, Sigorta şirketlerinin denetimi; Sigorta Hukunun Genel Hükümleri: Genel olarak, Sigorta sözleşmelerinin özellikleri, Sigorta sözleşmesinin unsurları, Sigorta belgeleri, Tarafların yükümlülükleri; Sigorta Çeşitleri; Tazminat Sigortasının Genel Hükümleri; Tazminat Sigortasının Çeşitleri; Can Sigortası; Can Sigortasının Çeşitleri; Mali Mesuliyet Sigortası; Deprem Sigortası.

 

LAW 426 – Adli Tıp

 

LAW 429 – İngilizce Çeviri

 

LAW 431 – Deniz Hukuku

 

LAW 433 – Finansman Hukuku

 

SOC 105 – Sosyolojiye Giriş

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Nisan 2024
P S Ç P C C P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930