İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı proje tez

Ders İçerikleri

 

 

İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ

 

 

FA 101  TEMEL SANAT TASARIM I özel matematik, ögretmen arayanlar,özel ders merkezleri,tez ,tez hazırlama, tez yazım kuralları,tez

yazım kılavuzu,tez yazım,tez yazımı,tez ornekleri,tez yazma ,tez yazma kuralları , tez yazma

kılavuzu,tez kapağı,tez orneği, örnek tez,örnek tezler,tez örnek,tez arama,tez yok,yok tez,  ödev

tez, tez ödev,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Temel Sanat Tasarım I dersi tasarım eğitiminde öğrencilerin tasarım problemlerini çözmelerinde gerekli olan yöntem ve metodları öğretmelerini amaçlar.
Tanımı ve uygulamaları yapılmış olan sanatın temel öge ve ilkeleri öğrenci tarafından yeni, kendi kuracağı tasarımlara yüzeysel ve üç boyutlu olarak uygulamasıdır. Biçimde anlam ve çağrışımlar, görünenin farklı yorumu amaçlanır.
Renk teorilerinin tanımı, renk sistemlerinin tasarımlara uygulanması, doku-yüzey ilişkileri, doğadan ve işlevsel nesnelerden kaynaklanan üç boyutlu tasarımlar, belirlenen herhangi bir bölgenin özelliklerini vurgulayan analitik desen ve kompozisyonlar ile yaratıcılığa açılan temel yöntemlerin araştırılması hedeflenir.
Eğitim planında belirlenen konular ders başında teorik olarak açıklanmakta ve uygulanmasına geçilmektedir. Uygulama, teorinin tasarımında biçim bulmasıdır. Böylece bilgi biçime dönüşürken öğrencinin yaratıcılığının geliştirilmesi desteklenmektedir. Sınıf içi kritik çalışmasıyla da öğrencilerin kendilerinin ve birbirlerinin çalışmalarını değerlendirerek tasarım problemlerien alternatif çözümler üretmelerinde yardımcı olmaktır. Ders 6 ve 3 saat olmak üzere toplam 9 saatten oluşmaktadır.

FA 113  ÇİZİM VE ANLATIM TEKNİKLERİ I özel matematik, ögretmen arayanlar,özel ders merkezleri,tez ,tez hazırlama, tez yazım kuralları,tez

yazım kılavuzu,tez yazım,tez yazımı,tez ornekleri,tez yazma ,tez yazma kuralları , tez yazma

kılavuzu,tez kapağı,tez orneği, örnek tez,örnek tezler,tez örnek,tez arama,tez yok,yok tez,  ödev

tez, tez ödev,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Bölüm öğrencilerinin esas amaçları olan mesleklerinin uygulamasında ve öğrenimleri sırasında yapmak  zorunda oldukları çizimler için yeterli beceriyi kazanabilmeleri için gerekli çalışmaların yapılmasıdır.
Dersin Kapsamı şöyledir;
Çizim alet ve malzemelerin tanıtımları ve bu aletleri kullanabilme becerisini kazanmaları,
Teknik çizim paftası, standartları ve düzenlemesi,
Yazı, çizgi, tarama, boyutlandırma  ve işaretleme standartlarının öğrenilmesi,
Hacimli nesneleri ve mekanları çizgiyle anlatabilmeleri için gerekli eşlenik dik izdüşüm yöntemini kavramaları ve bunun için gerekli görünüş ve kesit görünüş  çalışmalarının yapılmasıdır.

FA 121  HISTORIES ART AND DESIGN I
Tarih öncesi çağlardan Rönesans dönemi sonuna kadar derinlemesine inceleyerek, Endüstri Devrimine doğru yaşanan gelişmeler dersin ikinci yarısında anlatılacaktır. İlk çağlardan itibaren dünya görüşleriyle biçimlenen sanat anlayışının Batı uygarlıklarında (Yunan, Roma, Bizans) nasıl bir gelişim gösterdiği ve Avrupa’da Romanesk, Gotik ve Rönesans dönemleri, resim, heykel, müzik, mimari ve eşya tasarımı açısından incelenecektir.

TD 101  TÜRK DİLİ I  özel matematik, ögretmen arayanlar,özel ders merkezleri,tez ,tez hazırlama, tez yazım kuralları,tez

yazım kılavuzu,tez yazım,tez yazımı,tez ornekleri,tez yazma ,tez yazma kuralları , tez yazma

kılavuzu,tez kapağı,tez orneği, örnek tez,örnek tezler,tez örnek,tez arama,tez yok,yok tez,  ödev

tez, tez ödev,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Bu dersin temel amacı öğrencilerin Türkçe okuma ve yazma becerilerini geliştirerek, okuduklarını eleştirel bir bakış açısıyla çözümlemelerini ve düşüncelerini düzgün, anlaşılır ve akıcı bir Türkçeyle ifade etmelerini sağlamaktır. Türkçenin tarihsel serüvenine ilişkin bilgi edinerek bu konuda kendi bakış açılarını geliştirecek olan öğrenciler, dönem boyunca kısa paragraflardan uzun makalelere kadar farklı boyutlardaki düşünce yazılarını anlayarak okumayı, okudukları üzerinde yorum üretmeyi ve yorumlarını akademik etik kurallarını dikkate alarak düzgün bir Türkçeyle ifade etmeyi öğrenmiş olacaklar.
Dersin temel içeriğini düşünceye dayalı yazılar oluşturmaktadır. Türkçenin tarihsel serüvenini ortaya koyan yazıların okunması ve tartışılmasından sonra Türkçe dilbilgisi ve anlatım sorunları üzerinde duruluyor. Argümana dayalı uzun ve kısa düşünce yazılarının etkin okuma yöntemleriyle okunması; kitap eleştirisi yazarak akademik  etik bağlamında alıntı gösterme yöntemleri ve kaynakça hazırlama yönteminin öğrenilmesi ise dersin içeriğini oluşturan diğer konular.

AT 211  ATATÜRK İLKE VE İNKILAPLARI TARİHİ I
Bu derste, Atatürk ilke ve inkılaplarının Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda ve gelişimindeki önemi vurgulanmaktadır. İlk bölümde, Kurtuluş Savaşı’ ndan önceki dönem ele alınarak Osmanlı İmparatorluğu’ nun dağılma ve yıkılma nedenleri incelenmekte, I. Dünya Savaşı ve Anadolu’ nun işgali dönemleri anlatılmakta, Kuvayı Milliye hareketi ve Misak-ı Milli anlayışı kavramsal ve tarihsel yönleri ile açıklanmaktadır. Dersin ikinci bölümünde ise, Cumhuriyet’ in kuruluşu ile birlikte başta eğitim, ekonomi, siyaset ve kültür olmak üzere çeşitli alanlarda gerçekleştirilen devrimler üzerinde durularak Atatürkçü düşünce sistemi, Atatürk ilke ve inkılapları ve özellikle laiklik ilkesi anlatılmaktadır.

 

EL 101  ENGLISH I özel matematik, ögretmen arayanlar,özel ders merkezleri,tez ,tez hazırlama, tez yazım kuralları,tez

yazım kılavuzu,tez yazım,tez yazımı,tez ornekleri,tez yazma ,tez yazma kuralları , tez yazma

kılavuzu,tez kapağı,tez orneği, örnek tez,örnek tezler,tez örnek,tez arama,tez yok,yok tez,  ödev

tez, tez ödev,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Dersler, İngilizce olarak okuma, yazma, dinleme ve konuşma şeklinde dört temel dil teması çerçevesinde yapılmaktadır. Derslerde eğitsel ve profesyonel görsel-işitsel malzeme aracılığıyla dönem dersleri ile paralel şekilde İngilizce medya ve iletişim terminolojisi öğretilmekte, alanla ilgili mevzuat ve yayınlar İngilizce olarak incelenmekte, bu anlamda çeviriler yapılmakta, böylelikle öğrencilerin ulusal yayınların yanı sıra yabancı ve uluslararası yayınları okuma ve takip edebilme becerisi kazanmaları sağlanmaktadır.

 

FA 114  ÇİZİM VE ANLATIM TEKNİKLERİ II
Bölüm öğrencilerinin esas amaçları olan mesleklerinin uygulamasında ve öğrenimleri sırasında yapmak  zorunda oldukları çizimler için yeterli beceriyi kazanabilmeleri için gerekli çalışmaların yapılmasıdır.
Dersin Kapsamı şöyledir;
Çizim alet ve malzemelerin tanıtımları ve bu aletleri kullanabilme becerisini kazanmaları,
Teknik çizim paftası, standartları ve düzenlemesi,
Yazı, çizgi, tarama, boyutlandırma  ve işaretleme standartlarının öğrenilmesi,
Hacimli nesneleri ve mekanları çizgiyle anlatabilmeleri için gerekli eşlenik dik izdüşüm yöntemini kavramaları ve bunun için gerekli görünüş ve kesit görünüş  çalışmalarının yapılmasıdır.

 

FA 122   HISTORIES ART AND DESIGN II özel matematik, ögretmen arayanlar,özel ders merkezleri,tez ,tez hazırlama, tez yazım kuralları,tez

yazım kılavuzu,tez yazım,tez yazımı,tez ornekleri,tez yazma ,tez yazma kuralları , tez yazma

kılavuzu,tez kapağı,tez orneği, örnek tez,örnek tezler,tez örnek,tez arama,tez yok,yok tez,  ödev

tez, tez ödev,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Dersin ikinci bölümü, Rönesans Sanatıyla başlayıp, Endüstri Devrimini tetikleyen gelişmelerin de etkisiyle Batı Sanatı’nın gelişimini günümüz sanatına kadar izleyecektir. Rönesans sonrası ortaya çıkan aydınlanma düşüncesiyle beraber gelişen rasyonel dünya görüşü, Barok ve Rokoko dönemindeki gelişmeler ve sonrasında yaşanan Antik Yunan’a ve Klasik Dönem’e dönme düşüncesi, resim, heykel, mimarlık, esya tasarımı ve müzik açısından incelenecektir. Endüstri devrimiyle yaşanan gelişmeler, 19. ve 20. Yüzyıl sanat akımları (Arts&Crafts, Art Nouveau, Art Deco, Bauhaus, Ekspresyonizm, İzlenimcilik, Fütürizm, Sürrealizm, Dada, Pop Art) incelenecek, bu akımların temsil ettiği dünya görüşlerinin maddi kültüre yansımaları tartışılacaktır.

TD 112  TÜRK DİLİ II
Bu dersinin temel amacı öğrencilerin edebi türler hakkında bilgilenmesini sağlamak ve bu türlerden bazılarının Türkçedeki örnekleri üzerinde durmaktır. Derste roman, öykü, şiir gibi türlerin hem Türkçedeki serüvenleri üzerinde durulmakta hem de bu türlerin  edebi özellikleri hakkında bilgi verilmektedir. Öğrenciler dönem boyunca söz konusu türlerde verilmiş örnekleri okuyarak belli kavramlar etrafında tartışmayı, yorum üretmeyi ve  yorumlarını düzgün bir Türkçeyle ifade etmeyi öğrenmektedirler.
Dersin içeriği şu konulardan oluşmaktadır:Türkçe romanın doğuşu, Türkçe roman ve gelenek, anlatıcı türleri, olay örgüsü, zaman, mekan vb. anlatı unsurları, Tanzimat’tan günümüze kadar Türkçe romanda farklı yönelimler, seçkiler üzerinden Türkçede şiir ve öykünün kısa tarihi.

 

AT 212  ATATÜRK İLKE VE İNKILAPLARI TARİHİ II özel matematik, ögretmen arayanlar,özel ders merkezleri,tez ,tez hazırlama, tez yazım kuralları,tez

yazım kılavuzu,tez yazım,tez yazımı,tez ornekleri,tez yazma ,tez yazma kuralları , tez yazma

kılavuzu,tez kapağı,tez orneği, örnek tez,örnek tezler,tez örnek,tez arama,tez yok,yok tez,  ödev

tez, tez ödev,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Bu dersin amacı Atatürk İlke ve İnkılâpları dersinin kapsadığı yakın dönem Türkiye tarihinin siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel olguları hakkında öğrencileri bilgilendirmek. Öğrencilere tarihi ve tarihle ilgili metinleri sevdirmek, öğrencilerin tarihsel olaylara çok yönlü bir şekilde bakabilmesini sağlamak ve disiplinlerarası bir yaklaşım etrafında, öğrencileri, başta tarih olmak üzere farklı Sosyal Bilimlerin temel kuramsal kavramları, tartışmaları ve düşünce yöntemleri ile tanıştırmaktır.

 

EL 102  ENGLISH II
Bu derste akademik yazma becerisinin kazanılması için derslerde ödev yazımı, sunum yapma yazma gibi konularda yazılı ifade teknikleri öğretilmekte, örnek belgeler incelenmektedir.
Öğrencilerin dinleme becerilerinin geliştirilmesi için ise derslerde işitsel cihazlardan yararlanılmakta, uluslararası seminer ve sempozyumlara katılım teşvik edilmektedir.

 

IA 201  İÇ MİMARLIK PROJE I özel matematik, ögretmen arayanlar,özel ders merkezleri,tez ,tez hazırlama, tez yazım kuralları,tez

yazım kılavuzu,tez yazım,tez yazımı,tez ornekleri,tez yazma ,tez yazma kuralları , tez yazma

kılavuzu,tez kapağı,tez orneği, örnek tez,örnek tezler,tez örnek,tez arama,tez yok,yok tez,  ödev

tez, tez ödev,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ders öğrencinin proje okuma-anlama becerisi kazanmasını ve bu becerisini 3 boyutlu düşünme yeteneği ile birleştirmesini sağlayarak tasarım disiplinini tanımlama ve projelendirme sürecini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

IA 221   HISTORY OF ARCHITECTURE AND INTERIOR DESIGN I
Ders kültür, sanat, mimarlık kavramları, Mimarlığın Genel Gelişimi (ilkel kültürlerden günümüze), 19’uncu Yüzyıl Mimarisi ( Eklektisizm), Eklektisizm’e karşı oluşan spontane ve bilinçli tepkiler, Chicago Okulu, Art Nouveau, Ekspresyonizm, De Stijl, Bauhaus, Rasyonalizm akımı, Frank Lloyd Wright ve Alvar Aalto, Organımsı Mimarinin özelliklerinin anlatılmasını kapsamaktadır.

IA 251  İÇ MİMARLIK TASARIM SİSTEMLERİ I-YAPI BİLEŞENLERİ özel matematik, ögretmen arayanlar,özel ders merkezleri,tez ,tez hazırlama, tez yazım kuralları,tez

yazım kılavuzu,tez yazım,tez yazımı,tez ornekleri,tez yazma ,tez yazma kuralları , tez yazma

kılavuzu,tez kapağı,tez orneği, örnek tez,örnek tezler,tez örnek,tez arama,tez yok,yok tez,  ödev

tez, tez ödev,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Derste öğrenciler, temel-kolon-kiriş gibi strüktürel sistem detayları ve ara kat bileşeni (döşeme)-üst örtü (çatı-tavan) sistem detaylarını öğrenirler.

IA 215  COMPUTER AIDED DESIGN I
Ders AutoCAD programının kullanımı konusunda beceri kazandırmayı amaçlamaktadır. Program kapsamında nokta girişi ve koordinat belirleme, MOD, temel çizim elemanları, düzeltme ve düzenleme komutları, metin yazma, tarama, ölçülendirme, blok oluşturma, yazıcı veya çiziciden çıktı alma komutları anlatılmaktadır.

 

EL 201  ENGLISH III özel matematik, ögretmen arayanlar,özel ders merkezleri,tez ,tez hazırlama, tez yazım kuralları,tez

yazım kılavuzu,tez yazım,tez yazımı,tez ornekleri,tez yazma ,tez yazma kuralları , tez yazma

kılavuzu,tez kapağı,tez orneği, örnek tez,örnek tezler,tez örnek,tez arama,tez yok,yok tez,  ödev

tez, tez ödev,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap
Başarılı bir akademik çalışma için ihtiyaçları olan gerekli becerileri öğreterek öğrencilerin araştırmalarındaki verimliliği arttırmak öğrencilerin İngilizce konuşma becerilerini geliştirmek ve onları seçtikleri çalışma alanlarının özel teknik terimleri ile donatmak (alanlarına ait özel teknik terimler ile donatmak).

 

IA 202  İÇ MİMARLIK PROJE II
Ders, marka / kurum kimliği ve kurumsal tasarım kavramları üzerinden iç mimari tasarımında mekan kimliği, görsel kimlik, mekansal algılama kavramlarını irdelenmeyi ve  kavramsal-soyut yorumdan mekan tasarımına ulaşarak tasarım disiplinini tanımlama ve projelendirme sürecini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

 

IA 222  HISTORY OF ARCHITECTURE AND INTERIOR DESIGN II özel matematik, ögretmen arayanlar,özel ders merkezleri,tez ,tez hazırlama, tez yazım kuralları,tez

yazım kılavuzu,tez yazım,tez yazımı,tez ornekleri,tez yazma ,tez yazma kuralları , tez yazma

kılavuzu,tez kapağı,tez orneği, örnek tez,örnek tezler,tez örnek,tez arama,tez yok,yok tez,  ödev

tez, tez ödev,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap
Brütalizm akımı, Late-modern Mimari, High-tech Mimari, Postmodernizm, Alternatif Mimari, Ekolojik Mimari gibi 20. yy mimarisinin anlatılması amaçlanmaktadır.

IA 254  MALZEME
Dersin içeriği, İç Mimarlık alanında kullanılmakta olan malzemelerin tanımı, sınıflandırılması, kısa kullanım tarihçesi, fiziksel ve kimyasal özellikleri, biçimlendirme yöntemleri ve koruma yöntemleri oluşturmaktadır. Ayrıca malzemenin görsel etkisi kapsamında önemli tasarımcıların iç mekanda, mobilya ve ürün tasarımında malzeme yorumları üzerinden tartışma ortamı yaratılacaktır.

 

IA 216  COMPUTER AIDED DESIGN II özel matematik, ögretmen arayanlar,özel ders merkezleri,tez ,tez hazırlama, tez yazım kuralları,tez

yazım kılavuzu,tez yazım,tez yazımı,tez ornekleri,tez yazma ,tez yazma kuralları , tez yazma

kılavuzu,tez kapağı,tez orneği, örnek tez,örnek tezler,tez örnek,tez arama,tez yok,yok tez,  ödev

tez, tez ödev,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap
Derste 3DS Maxprogramı ile üç boyutlu modelleme becerisinin kazandırılmak amaçlanmaktadır.

 

EL 202  ENGLISH IV
Başarılı bir akademik çalışma için ihtiyaçları olan gerekli becerileri öğreterek öğrencilerin araştırmalarındaki verimliliği arttırmak Öğrencilerin İngilizce konuşma becerilerini geliştirmek ve onları seçtikleri çalışma alanlarının özel teknik terimleri ile donatmak (alanlarına ait özel teknik terimler ile donatmak).

 

IA 301  İÇ MİMARLIK PROJE III özel matematik, ögretmen arayanlar,özel ders merkezleri,tez ,tez hazırlama, tez yazım kuralları,tez

yazım kılavuzu,tez yazım,tez yazımı,tez ornekleri,tez yazma ,tez yazma kuralları , tez yazma

kılavuzu,tez kapağı,tez orneği, örnek tez,örnek tezler,tez örnek,tez arama,tez yok,yok tez,  ödev

tez, tez ödev,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap
Dersin amacı daha karmaşık fonksiyonlu programları tasarım kuram ve yöntemleri ilkeleri doğrultusunda projelendirmektir. Program kapsamında çevresel etkenler, fiziksel veriler ve kullanıcı ihtiyaçları göz önünde bulundurularak senaryo oluşturulması ve senaryo doğrultusunda mekan tasarımına ulaşarak tasarım disiplinini tanımlama ve projelendirme sürecini geliştirmek amaçlamaktadır.

 

IA 323  MİMARİ TASARIM KURAMLARI
Bu zorunlu dersin amaci, çagdas mimari tasarim yaklasimlari ve söylemlerinin dayandigi düsünsel tabani temel kavramlar ve kuramlar çerçevesinde tartismak ve ögrencilerin bu günün mimarlik kültürünü anlayabilmelerine ve degerlendirebilmelerine yardimci olmaktir. Seçilen kuramsal metinlerin okunmasi ve dünyadan ve Türkiye’den yapi örnekleri üzerinden tartisilmasi yoluyla islenen derste, ögrencilerin güncel mimari tasarim yaklasimlari ve yapilar/yapili çevreler üzerine yorum yapabilme yetilerini gelistirmelerinin yani sira onlarin kendi mimari tasarim yaklasimlarini uygun terminolojiyi kullanarak söz ve yaziya dökebilmelerine yardimci olmak hedeflenmektedir.

 

IA 351  İÇ MİMARLIK TASARIM SİSTEMLERİ II-TESİSAT, AYDINLATMA & AKUSTİK
Dersin amacı, öğrencinin iç mekanda, maximum koşulları sağlayacak tesisat aydınlatma ve ses yalıtım sistemlerine dair temel bilgileri öğrenmesidir.

 

IA 302  İÇ MİMARLIK PROJE IV
Dersin amacı öğrencilerin,  hastane, endüstri binası, kamu binası gibi büyük ölçekli yapılar ve çok işlevli mekanlar üzerinde çalışma deneyimine kavuşmalarıdır. Proje kapsamında kullanıcı ihtiyaç ve isteklerine uygun olarak mekanları doğru planlama, aydınlatma-havalandırma vb. fiziksel sorunların çözümü, ilgili yakın dış çevrenin tasarımı, döşeme, tavan, duvar, mobilya ve gerekli tekstil ürünlerini de içine alan tamamlayıcıların seçimi ve uygulanması vardır.

 

IA 312  HUMAN BEHAVİOUR & ENVIRONMENTAL DESIGN özel matematik, ögretmen arayanlar,özel ders merkezleri,tez ,tez hazırlama, tez yazım kuralları,tez

yazım kılavuzu,tez yazım,tez yazımı,tez ornekleri,tez yazma ,tez yazma kuralları , tez yazma

kılavuzu,tez kapağı,tez orneği, örnek tez,örnek tezler,tez örnek,tez arama,tez yok,yok tez,  ödev

tez, tez ödev,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap
Dersin amacı ögrencileri insan çevre davranis sistemleri ile tanistirarak, tasarimin insan davranisina etkilerini çevresel analiz yolu ile ögrenmelerini saglamaktir. Ders çerçevesinde tasarimin insan sagligina etkileri, katilimci tasarim yöntemleri, sürdürülebilirlik, herkes için tasarim gibi genel modüller yer almakta  ve çevresel analiz tekniklerinin degisik iç ve dis mekanlardaki uygulamalarla desteklenmektedir. Çevresel Tasarim dersi aktif ögrenme pedagojisine dayali bir içerik ve uygulamalar bütünü ile ögrencilere sunulmaktadır.

IA 401  İÇ MİMARLIK PROJE V
Dersin amacı öğrencilerin; yurt, hastane, ofis, otel gibi büyük ölçekli yapılar  ve çok işlevli mekanlar üzerinde çalışma deneyimine kavuşmalarıdır. Proje kapsamında kullanıcı ihtiyaç ve isteklerine uygun olarak mekanları doğru planlama, aydınlatma-havalandırma vb. fiziksel sorunların çözümü, ilgili yakın dış çevrenin tasarımı, döşeme, tavan, duvar, mobilya ve gerekli tekstil ürünlerini de içine alan tamamlayıcıların seçimi ve uygulanması vardır.

 

IA 431  PROFESYONELLİK VE MESLEK PRATİĞİ
Dersin amacı, iç mekan tasarımında maliyet yönetimiyle ilgili kavram ve metodlar ın öğretilmesidir. Dersin başlangıcında metraj, keşif, fatura, proforma fatura ve teklif dosyası gibi terimler açıklanır ve sözleşme türleri hakkında bilgi verilir. Daha sonra projeler üzerinden farklı mekanlar seçilerek bu mekanlara ait teklif dosyaları hazırlanır.

 

IA 402  BİTİRME PROJESİ özel matematik, ögretmen arayanlar,özel ders merkezleri,tez ,tez hazırlama, tez yazım kuralları,tez

yazım kılavuzu,tez yazım,tez yazımı,tez ornekleri,tez yazma ,tez yazma kuralları , tez yazma

kılavuzu,tez kapağı,tez orneği, örnek tez,örnek tezler,tez örnek,tez arama,tez yok,yok tez,  ödev

tez, tez ödev,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap
Bu derste öğrencilerin seçtikleri proje konusu üzerinden kullanıcı profillerini belirleyerek mekansal organizasyon programı hazırlamaları ve bu program doğrultusunda yaratıcı fikirler geliştirerek dört yıl boyunca kazandıkları bilgi ve deneyimi gösteren iç mekan projeleri tasarlamaları gerekmektedir.
IA 422  CONT. ARCHITECTURE DISCOURSE AND CRITICISM
Bu ders öğrencileri eleştiri, eleştirel düşünce, disiplin/öğreti, kuram, pozisyon, nesnellik, öznellik, iktidar ve politika gibi kavramlar vasıtasıyla farklı mimarlık söylem ve eleştiri biçimleriyle tanıştırmayı, ve onların hem mimarlık metinlerine, hem de mimarlık ürünlerine eleştirel bir biçimde yaklaşabilmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Güncel mimarlık pratiğinde öne çıkan mimarların, mimari yapıların, ve kuramsal yaklaşımların derste tartışılması yoluyla, öğrencilerin mimarlığı coğrafi, tarihsel, sosyal, politik ve kültürel bağlamlara referansla değerlendirebilmeleri ve güncel mimarlığa yönelik eleştirel bir bakış açısı elde edebilmeleri hedeflenmektedir.

SEÇMELİ DERSLER/ELECTIVES

IA 370  RÖLÖVE-RESTORASYON
Ders kapsamında restorasyon kuramları ve uygulama yöntemleri ele alınacaktır. Ülkemizden ve dünyadan koruma örneklerine yer verilecektir. Korumanın yasal boyutu ve projelendirme süreci tanıtılacaktır. Kültür mirasımızın bir parçası olan tarihi yapılar, geçmiş kültürlerin yapı teknolojisi, yaşam kültürü hakkında ipuçları taşırlar. Bu değerlerin gelecek kuşaklara aktarılması için ilk adım belgelemedir. Bu ders sonucunda öğrencilerin tarihi bir yapının belgelenmesi ve nasıl korunacağı konusunda bilgi sahibi olmaları, günümüzde kullanılmayan yapı teknolojileri, malzeme ve stillerini anlamaya yönelik bir çaba içine girmeleri amaçlanmaktadır.

IA 379  ARCHITECTURAL EXPERIMENTATION
Bu dersin amacı mimarlığın kavramsal kaynaklarını anlayabilme ve geliştirme yöntemlerinden biri olarak mimarlıkta deneyselliği eleştirel bir bakış açısı ile ele almaktır. Bu şekilde “deneysellik”, “teknoloji” ve “malzeme” konularına birbirine paralel ve birbirini besleyen fenomenler olarak bakılacaktır. 1960lar ve erken 1970ler’de mimarların çalışmaları bu bakış açısı ile incelenecek ve Modern Mimarlığın uzlaşılmış kavramları üzerine geliştirdikleri eleştirilerin bu çalışmalardaki yansımaları tartışılacaktır.

IA 473  DESIGN AND HEALTH
Sağlığın güncel tanımı, “sağlığın sadece hasta olmamak” olarak anlaşılmaması gerektiğinin altını çizerek sağlıklı olmaya etki eden farklı faktörleri tanımaktadır. Bu dersin amacı, kent, mahalle, bina ve ürün ölçeklerini kapsayacak şekilde çevre ve sağlık arasındaki önemli bağın farkındalığını arttırmaktır.

 

IA 304  MOBİLYA TASARIMI
İnsan, mekan, mobilya ve tasarım ilişkilerinden kaynaklanan sorunların çözümlenmesini, uygulama ile ilgili ilkelerin kavranmasını ve bu etkinliğin kalıcı mesleki davranış biçimine dönüşmesine yardımcı olmak, uygulama becerisinin gelişmesini sağlamaktır.

 

ID 341  STRATEGIC DESIGN
Ders ürün yada hizmet geliştirme safhasının öncesindeki şirket stratejileri ve pazar dinamiklerinin şekillendirdiği aşamaya odaklanmıştır. Bu bulanık aşamada karar vermeyi etkileyen faktörlerin analizini ve bu faktörler çerçevesinde oluşan kısıtların ürün yada hizmet özelliklerini belirlemede kullanılmasını içermektedir. Ders tüm bu verileri sürdürülebilirlik prensipleri çerçevesinde örnek vakalarla incelemektedir.

 

Lisans Programı

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Haziran 2024
P S Ç P C C P
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930