Tiyatro tez yazımı

Ders İçerikleri

 

TİYATRO BÖLÜMÜ özel matematik, ögretmen arayanlar,özel ders merkezleri,tez ,tez hazırlama, tez yazım kuralları,tez

yazım kılavuzu,tez yazım,tez yazımı,tez ornekleri,tez yazma ,tez yazma kuralları , tez yazma

kılavuzu,tez kapağı,tez orneği, örnek tez,örnek tezler,tez örnek,tez arama,tez yok,yok tez,  ödev

tez, tez ödev,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

 

 

TH 101  OYUNCULUK-TEMEL DOĞAÇLAMALAR  özel matematik, ögretmen arayanlar,özel ders merkezleri,tez ,tez hazırlama, tez yazım kuralları,tez

yazım kılavuzu,tez yazım,tez yazımı,tez ornekleri,tez yazma ,tez yazma kuralları , tez yazma

kılavuzu,tez kapağı,tez orneği, örnek tez,örnek tezler,tez örnek,tez arama,tez yok,yok tez,  ödev

tez, tez ödev,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap
Stanislavski ve Brecht yöntemleri ışığında temel oyunculuk geliştirme temrinleri, doğaçlama yeteneğini artırma çalışmaları, verilen konular ve yaratılan durumların beden diliağırlıklı olarak dışavurumsal yorumlama alıştırmaları.

 

TH 103  SES VE KONUŞMA-TEMEL EĞİTİM
Aktörün duygularını, düşüncesini ve yaratma gücünü birlikte kullanarak ses enstrümanını geliştirmesini sağlayan çalışmalar. Ses ve nefes çalışmaları. Oyuncu adayının ses ve nefes kullanma tekniklerini ve becerisini geliştirmek amaçlanmaktadır.

 

TH 105  HAREKET VE DOĞAÇLAMA özel matematik, ögretmen arayanlar,özel ders merkezleri,tez ,tez hazırlama, tez yazım kuralları,tez

yazım kılavuzu,tez yazım,tez yazımı,tez ornekleri,tez yazma ,tez yazma kuralları , tez yazma

kılavuzu,tez kapağı,tez orneği, örnek tez,örnek tezler,tez örnek,tez arama,tez yok,yok tez,  ödev

tez, tez ödev,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap
Bu ders bedenin çeşitli doğaçlama yöntemleri ile kuvvetlendirilmesini, kişinin bedensel farkındalığını geliştirilmesini amaçlar.
Bu derste Meyerhold, prensipleri üzerine kurulu olan temel tekniklerin yanı sıra, bedenin hareket kapasitesini arttırmak üzere yoğunlaşılır. Bu metotlar bedenin; eksen ve düzlemleri üzerinde hareket patenleri sağlayarak tüm kas gruplarını kuvvetlendirmeyi amaçlar.

TH 107  DÜNYA TİYATRO TARİHİ özel matematik, ögretmen arayanlar,özel ders merkezleri,tez ,tez hazırlama, tez yazım kuralları,tez

yazım kılavuzu,tez yazım,tez yazımı,tez ornekleri,tez yazma ,tez yazma kuralları , tez yazma

kılavuzu,tez kapağı,tez orneği, örnek tez,örnek tezler,tez örnek,tez arama,tez yok,yok tez,  ödev

tez, tez ödev,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap
Bu dersin amacı öğrencileri tarihsel bir perspektiften bakarak dünya tiyatrosunun belli başlı akımlarıyla, üreticileriyle ve eserleriyle tanıştırmaktır. İki dönemlik olan dersin bu ilk döneminde Antik Yunan’dan 18. yüzyıla değin tiyatronun dünya üzerindeki farklı çağlarda ve farklı kültürlerde geçirdiği değişim ve gelişim süreçleri, ele alınan dönemin toplumsal koşullarıyla paralel olarak incelenecek, böylece sanat ve toplum ilişkisi irdelenecektir.
Dersin bir diğer amacı üniversite öğrenimine yeni başlayan öğrencileri bilimsel çalışmanın yöntem ve kurallarıyla da tanıştırmaktır. Bu nedenle öğrencilerin hazırlayacakları sunum ve ödevlerle derse aktif olarak katılmaları beklenmektedir.

AT 221  ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAPLARI TARİHİ I
Bu derste, Atatürk ilke ve inkılaplarının Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda ve gelişimindeki önemi vurgulanmaktadır. İlk bölümde, Kurtuluş Savaşı’ ndan önceki dönem ele alınarak Osmanlı İmparatorluğu’ nun dağılma ve yıkılma nedenleri incelenmekte, I. Dünya Savaşı ve Anadolu’ nun işgali dönemleri anlatılmakta, Kuvayı Milliye hareketi ve Misak-ı Milli anlayışı kavramsal ve tarihsel yönleri ile açıklanmaktadır. Dersin ikinci bölümünde ise, Cumhuriyet’ in kuruluşu ile birlikte başta eğitim, ekonomi, siyaset ve kültür olmak üzere çeşitli alanlarda gerçekleştirilen devrimler üzerinde durularak Atatürkçü düşünce sistemi, Atatürk ilke ve inkılapları ve özellikle laiklik ilkesi anlatılmaktadır.

 

EL 101  ENGLISH I
Dersler, İngilizce olarak okuma, yazma, dinleme ve konuşma şeklinde dört temel dil teması çerçevesinde yapılmaktadır. Derslerde eğitsel ve profesyonel görsel-işitsel malzeme aracılığıyla dönem dersleri ile paralel şekilde İngilizce medya ve iletişim terminolojisi öğretilmekte, alanla ilgili mevzuat ve yayınlar İngilizce olarak incelenmekte, bu anlamda çeviriler yapılmakta, böylelikle öğrencilerin ulusal yayınların yanı sıra yabancı ve uluslararası yayınları okuma ve takip edebilme becerisi kazanmaları sağlanmaktadır.

TD121  TÜRK DİLİ I
Bu dersin temel amacı öğrencilerin Türkçe okuma ve yazma becerilerini geliştirerek, okuduklarını eleştirel bir bakış açısıyla çözümlemelerini ve düşüncelerini düzgün, anlaşılır ve akıcı bir Türkçeyle ifade etmelerini sağlamaktır. Türkçenin tarihsel serüvenine ilişkin bilgi edinerek bu konuda kendi bakış açılarını geliştirecek olan öğrenciler, dönem boyunca kısa paragraflardan uzun makalelere kadar farklı boyutlardaki düşünce yazılarını anlayarak okumayı, okudukları üzerinde yorum üretmeyi ve yorumlarını akademik etik kurallarını dikkate alarak düzgün bir Türkçeyle ifade etmeyi öğrenmiş olacaklar.
Dersin temel içeriğini düşünceye dayalı yazılar oluşturmaktadır. Türkçenin tarihsel serüvenini ortaya koyan yazıların okunması ve tartışılmasından sonra Türkçe dilbilgisi ve anlatım sorunları üzerinde duruluyor. Argümana dayalı uzun ve kısa düşünce yazılarının etkin okuma yöntemleriyle okunması; kitap eleştirisi yazarak akademik  etik bağlamında alıntı gösterme yöntemleri ve kaynakça hazırlama yönteminin öğrenilmesi ise dersin içeriğini oluşturan diğer konular.

TH 102  OYUNCULUK-TEMEL TEKNİKLER özel matematik, ögretmen arayanlar,özel ders merkezleri,tez ,tez hazırlama, tez yazım kuralları,tez

yazım kılavuzu,tez yazım,tez yazımı,tez ornekleri,tez yazma ,tez yazma kuralları , tez yazma

kılavuzu,tez kapağı,tez orneği, örnek tez,örnek tezler,tez örnek,tez arama,tez yok,yok tez,  ödev

tez, tez ödev,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap
Birinci dönemde temel doğaçlamalarla oyunculuğa ilk adımı atan öğrenciler,temel teknikler dersinde somut oyun çalışmalarıyla oyunculuğun temel tekniklerini öğrenecekler. Bu amaçla dönem boyunca 3 kısa oyun çalışılacak.

 

TH 104  SES VE KONUŞMA-İLERİ TEKNİKLER
Ses ve nefes kullanma tekniklerinin farklı duygu, durum ve fiziksel durumlara uyarlanışı. Doğaçlama ve metin üzerinden öğrenilen tekniklerin uygulamaya geçirilerek pekiştirilmesi.

 

TH 106  HAREKET VE DOĞAÇLAMA-FARKINDALIK
Bu ders bedenin Laban Hareket Analizi, ve Bartanieff tekniği ile diğer güncel çağdaş dans teknikleri ve doğaçlama yöntemleri ile kuvvetlendirilmesini, kişinin bedensel farkındalığını geliştirilmesini amaçlar.

TH 108  ÇAĞDAŞ DÜNYA TİYATROSU
Bu dersin amacı öğrencileri tarihsel bir perspektiften bakarak dünya tiyatrosunun belli başlı akımlarıyla, uygulayıcılarıyla ve eserleriyle tanıştırmaktır. İki dönemlik olan dersin bu  ikinci döneminde 18. yüzyıldan günümüze tiyatronun önemli akımları, teorisyenleri, ürünleri somut örnekler eşliğinde incelenecektir.

 

AT 222   ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAPLARI TARİHİ II özel matematik, ögretmen arayanlar,özel ders merkezleri,tez ,tez hazırlama, tez yazım kuralları,tez

yazım kılavuzu,tez yazım,tez yazımı,tez ornekleri,tez yazma ,tez yazma kuralları , tez yazma

kılavuzu,tez kapağı,tez orneği, örnek tez,örnek tezler,tez örnek,tez arama,tez yok,yok tez,  ödev

tez, tez ödev,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap
Bu dersin amacı Atatürk İlke ve İnkılâpları dersinin kapsadığı yakın dönem Türkiye tarihinin siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel olguları hakkında öğrencileri bilgilendirmek. Öğrencilere tarihi ve tarihle ilgili metinleri sevdirmek, öğrencilerin tarihsel olaylara çok yönlü bir şekilde bakabilmesini sağlamak ve disiplinlerarası bir yaklaşım etrafında, öğrencileri, başta tarih olmak üzere farklı Sosyal Bilimlerin temel kuramsal kavramları, tartışmaları ve düşünce yöntemleri ile tanıştırmaktır.

 

EL 102  ENGLISH II
Bu derste akademik yazma becerisinin kazanılması için derslerde ödev yazımı, sunum yapma yazma gibi konularda yazılı ifade teknikleri öğretilmekte, örnek belgeler incelenmektedir.
Öğrencilerin dinleme becerilerinin geliştirilmesi için ise derslerde işitsel cihazlardan yararlanılmakta, uluslararası seminer ve sempozyumlara katılım teşvik edilmektedir.

 

TD122  TÜRK DİLİ II özel matematik, ögretmen arayanlar,özel ders merkezleri,tez ,tez hazırlama, tez yazım kuralları,tez

yazım kılavuzu,tez yazım,tez yazımı,tez ornekleri,tez yazma ,tez yazma kuralları , tez yazma

kılavuzu,tez kapağı,tez orneği, örnek tez,örnek tezler,tez örnek,tez arama,tez yok,yok tez,  ödev

tez, tez ödev,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap
Bu dersinin temel amacı öğrencilerin edebi türler hakkında bilgilenmesini sağlamak ve bu türlerden bazılarının Türkçedeki örnekleri üzerinde durmaktır. Derste roman, öykü, şiir gibi türlerin hem Türkçedeki serüvenleri üzerinde durulmakta hem de bu türlerin  edebi özellikleri hakkında bilgi verilmektedir. Öğrenciler dönem boyunca söz konusu türlerde verilmiş örnekleri okuyarak belli kavramlar etrafında tartışmayı, yorum üretmeyi ve  yorumlarını düzgün bir Türkçeyle ifade etmeyi öğrenmektedirler.
Dersin içeriği şu konulardan oluşmaktadır:Türkçe romanın doğuşu, Türkçe roman ve gelenek, anlatıcı türleri, olay örgüsü, zaman, mekan vb. anlatı unsurları, Tanzimat’tan günümüze kadar Türkçe romanda farklı yönelimler, seçkiler üzerinden Türkçede şiir ve öykünün kısa tarihi.

 

TH 201  OYUNCULUK TEKNİKLERİ
İlk ve orta eğitimde öğrenci iyi ihtimalle analitik düşünmeyi, kötü ihtimalle de ezberletildiği malûmatı öğretmene geri sunmayı öğrenir. Bu dersin ilk yarıyılı bir arınma sürecidir. Öğrencinin yüksek eğitimi boyunca geliştireceği sentetik (yaratıcı) düşünce tarzına bir giriş olarak ‘liseli zihniyeti’nden kurtarılması amaçlanır. Ders ‘seminer’/açık tartışma biçiminde yürütülür. Öğrenci hiçbir kısıtlama olmaksızın fikrini ifade etmeye, yanılmaktan çekinmemeye teşvik edilir.
Öğrenci sahnede ‘müsamere tavrı’ ile ‘sahici’ olmanın farkını kavrar, uygular.

TH 203  DRAMATİK ÇÖZÜMLEME
Tasarımda sürdürülebilirlik, ekonomik, sosyal ve ekolojik sürdürülebilirlik prensiplerinin tasarım sürecine katılması pratiğini kapsamaktadır. Ders, günümüzün en önemli konusu olarak ortaya çıkan sürdürülebilirlik kavramını, tasarımcı adaylarının ürün tasarımıyla ilişkili olarak alabilecekleri rolleri vaka çalışmaları üzerinden araştırmayı amaçlamaktadır.

 

TH 205  DANS VE DOĞAÇLAMA özel matematik, ögretmen arayanlar,özel ders merkezleri,tez ,tez hazırlama, tez yazım kuralları,tez

yazım kılavuzu,tez yazım,tez yazımı,tez ornekleri,tez yazma ,tez yazma kuralları , tez yazma

kılavuzu,tez kapağı,tez orneği, örnek tez,örnek tezler,tez örnek,tez arama,tez yok,yok tez,  ödev

tez, tez ödev,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap
Bu derste artistik yaklaşım, form bilgisi,mekan kullanımı, müzik ve koreografi ilişkisi araştırılır. Ayrıca düşünce üretmek ve düşünceyi hareket formunda araştırmak ve bireysel yaklaşımı teşvik üzerinde durulur.
Bedenin fiziksel kapasitesini arttırmak, mekan-zaman-akış-güç yaklaşımları üzerinde yoğunlaşmayı amaçlar.

 

TH 207  SES VE DOĞAÇLAMA
Bu derste öğrenciler ses eğitiminin temel adımlarını öğrenirler. Seslerini koruyarak kullanmayı, müzikal doğaçlamalar yoluyla seslerini anlatım aracı olarak kullanma fırsatını elde ederler. Böylece şarkı söyleme ve müzikal oyunculuğu için temel atılmış olur.

 

EL 201  ENGLISH III
Başarılı bir akademik çalışma için ihtiyaçları olan gerekli becerileri öğreterek öğrencilerin araştırmalarındaki verimliliği arttırmak Öğrencilerin İngilizce konuşma becerilerini geliştirmek ve onları seçtikleri çalışma alanlarının özel teknik terimleri ile donatmak (alanlarına ait özel teknik terimler ile donatmak).

 

TH 202  OYUNCULUK ÇALIŞMALARI özel matematik, ögretmen arayanlar,özel ders merkezleri,tez ,tez hazırlama, tez yazım kuralları,tez

yazım kılavuzu,tez yazım,tez yazımı,tez ornekleri,tez yazma ,tez yazma kuralları , tez yazma

kılavuzu,tez kapağı,tez orneği, örnek tez,örnek tezler,tez örnek,tez arama,tez yok,yok tez,  ödev

tez, tez ödev,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap
Öğrenciler oyun metinleriyle çalışmanın yöntemlerini öğrenirler. Metin analizi, karakterin canlandırılması gibi konular dersin temelini oluşturur. Amaç oyuncu adayına bir rolün oluşturulması yönünde yapıtaşlarını bir araya getirebilme becerisini sağlamaktır.

 

TH 204  DRAMATİK ANLATIM
Öğrenciler bu derste ses ve nefes tekniklerinden bir role hazırlanırken nasıl yararlanacaklarını araştırırlar. Verilen metinleri ve doğaçlama konularını bu amaçla değerlendirerek, farklı ses ve nefes uygulamalarını denerler. Bu derste kalıplaşmış, yanlış yerleşmiş tonlama, melodi sorunlarının ortadan kaldırılması amaçlanmaktadır.

 

TH 206  DANS, DOĞAÇLAMA VE KOMPOZİSYONA GİRİŞ
Bu derste oyuncu adayları öğrendikleri teknikleri kullanarak bir kompozisyon oluşturmayı denerler. Kompozisyonun temel öğelerini öğrenerek bundan yararlanır, dönem sonunda verilen temalar çerçevesinde hazırladıkları ürünleri sunarlar.

 

TH 208  SES VE ŞARKI SÖYLEME
Bu derste öğrenci adayları şarkı söyleme teknikleri üzerine temel bilgiler edinirler. Ayrıca müzikal oyunculuğunun temel kuralları konusunda bilgi sahibi olurlar. Bu temel eğitim yardımıyla öğrenciler dönem sonuna kadar hazırladıkları müzikal parçalarını dönem sonunda sunarlar.

 

EL 202  ENGLISH IV
Başarılı bir akademik çalışma için ihtiyaçları olan gerekli becerileri öğreterek öğrencilerin araştırmalarındaki verimliliği arttırmak Öğrencilerin İngilizce konuşma becerilerini geliştirmek ve onları seçtikleri çalışma alanlarının özel teknik terimleri ile donatmak (alanlarına ait özel teknik terimler ile donatmak).
özel matematik, ögretmen arayanlar,özel ders merkezleri,tez ,tez hazırlama, tez yazım kuralları,tez

yazım kılavuzu,tez yazım,tez yazımı,tez ornekleri,tez yazma ,tez yazma kuralları , tez yazma

kılavuzu,tez kapağı,tez orneği, örnek tez,örnek tezler,tez örnek,tez arama,tez yok,yok tez,  ödev

tez, tez ödev,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

 

TH 301  OYUNCULUKTA YÖNTEM yazım kılavuzu,tez yazım,tez yazımı,tez ornekleri,tez yazma ,tez yazma kuralları , tez yazma

kılavuzu,tez kapağı,tez orneği, örnek tez,örnek tezler,tez örnek,tez arama,tez yok,yok tez,  ödev

tez, tez ödev,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap
Temel oyunculuk kural ve tekniklerine hakim olan öğrenciler bu derste farklı yöntemlerle bir rolün çalışılması konusunda bilgi sahibi olurlar. Dönem boyunca hazırladıkları oyun içerisinde rollerine bu yöntemlerin yardımıyla hazırlanırlar.

 

TH 303  OYUN ÇALIŞMASI
Temel oyunculuk kural ve tekniklerine hakim olan öğrenciler bu derste farklı yöntemlerle bir rolün çalışılması konusunda bilgi sahibi olurlar. Dönem boyunca hazırladıkları oyun içerisinde rollerine bu yöntemlerin yardımıyla hazırlanırlar.

 

TH 309  DRAMATURJİ İNCELEMELERİ
Bu derste öğrenciler dramaturjinin temel kavramlarıyla tanışırlar. Bu kavramlar çerçevesinde tarihsel bir perspektifle dramaturjinin gelişimi hakkında bilgi edinen öğrenciler, seçilen metinlerle metin dramatürjisi uygulamalarına başlarlar.

 

TH 302  OYUNCULUK-ÇAĞDAŞ YORUMLAR yazım kılavuzu,tez yazım,tez yazımı,tez ornekleri,tez yazma ,tez yazma kuralları , tez yazma

kılavuzu,tez kapağı,tez orneği, örnek tez,örnek tezler,tez örnek,tez arama,tez yok,yok tez,  ödev

tez, tez ödev,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap
Bu derste öğrenciler kendilerine ait çağdaş yönelimlerini oluşturmak üzere oyunculuk tekniklerini geliştir ve yeni teatral araçlar keşfeder. Öğrenciler kendi sahne dillerini geliştirmeye teşfik edilir.

 

TH 304  OYUN ÇALIŞMASI-PROJE
Sahne Çalışması dersini takip eden bu derste öğrenciler, öğrendikleri teknikler ve beşinci dönemde çalıştıkları parçalar yardımıyla tek bir parça seçerek onun üzerinde yoğunlaşırlar. Tek bir rol kişisi üzerinden öğrenciler, ses nefes, konuşma, duyu hafızası ve sahne üstü dengeleri üzerinde yoğunlaştırılmış bir çalışma yaparlar.

 

TH 310  DRAMATURJİ UYGULAMALARI
Beşinci dönemde temel dramaturji yöntemleri üzerine çalışan öğrenciler bu derste uygulama üzerine yoğunlaşır. Çağdaş ve klasik metinlerin analizi ve çağdaş dramaturji yöntemlerini deneyen öğrencilerin oyuncu dramaturjisi ve rolü anlama ve yeniden inşa etme konularında yetkinliğe ulaşmaları hedeflenir.

 

TH 401  OYUNCULUK-BİREYSEL PROJE
Dersin amacı son sınıf öğrencilerinin oyunculuk alanında kendilerini geliştirmeleridir. Bu amaçla her bir öğrenci dönem sonuna kadar bireysel olarak çalışacağı bir proje hazırlar ve dönem sonunda hazırladığı parçayı sunar. Bireysel proje aynı zamanda öğrenciyi mezuniyet projesine hazırlar niteliktedir.

 

TH 402  OYUNCULUK-GRUP PROJESİ yazım kılavuzu,tez yazım,tez yazımı,tez ornekleri,tez yazma ,tez yazma kuralları , tez yazma

kılavuzu,tez kapağı,tez orneği, örnek tez,örnek tezler,tez örnek,tez arama,tez yok,yok tez,  ödev

tez, tez ödev,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap
Dersin amacı son sınıf öğrencilerinin oyunculuk alanında kendilerini geliştirmeleridir. Bu amaçla her bir öğrenci dönem sonuna kadar bireysel olarak çalışacağı bir proje hazırlar ve dönem sonunda hazırladığı parçayı sunar. Bireysel proje aynı zamanda öğrenciyi mezuniyet projesine hazırlar niteliktedir.

TH 403  MEZUNİYET PROJESİ-GRUP PROJESİ
Dersin amacı son sınıf öğrencilerini mezuniyete hazırlamak ve eğitimleri boyunca öğrendiklerinin bir sentezini ortaya çıkarabilmelerini sağlamaktır. Öğrencilerden bu derste kendilerine verilen role hazırlanırken bir oyuncu olarak aldıkları eğitimin çeşitli unsurlarını biraraya getirerek kullanabilme, öğrendikleri farklı tekniklerden yararlanarak role hazırlanma ve bunu sergileme becerisi beklenmektedir. Bu sürece paralel olarak gördükleri oyunculuk dersinden de yararlanarak mezuniyet adayları dönemi hazırladıkları parçanın sunumuyla tamamlarlar.

 

TH 404  MEZUNİYET PROJESİ-GRUP PROJESİ yazım kılavuzu,tez yazım,tez yazımı,tez ornekleri,tez yazma ,tez yazma kuralları , tez yazma

kılavuzu,tez kapağı,tez orneği, örnek tez,örnek tezler,tez örnek,tez arama,tez yok,yok tez,  ödev

tez, tez ödev,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap
Sahne Çalışması dersini takip eden bu derste öğrenciler, öğrendikleri teknikler ve beşinci dönemde çalıştıkları parçalar yardımıyla tek bir parça seçerek onun üzerinde yoğunlaşırlar. Tek bir rol kişisi üzerinden öğrenciler, ses nefes, konuşma, duyu hafızası ve sahne üstü dengeleri üzerinde yoğunlaştırılmış bir çalışma yaparlar.

SEÇMELİ DERSLER / ELECTIVES

 

GÜZ

TH 305  DANCE AND COMPOSİTİON yazım kılavuzu,tez yazım,tez yazımı,tez ornekleri,tez yazma ,tez yazma kuralları , tez yazma

kılavuzu,tez kapağı,tez orneği, örnek tez,örnek tezler,tez örnek,tez arama,tez yok,yok tez,  ödev

tez, tez ödev,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap
Öğrencilerin oyunculuk becerilerini tiyatro-çağdaş dans ve performans ya da metin-beden bağlamında artırmaya yönelik iki yeni bedensel teknik öğretilir. Bunlar ‘fiziksel tiyatro’ veya ‘dans tiyatrosu’ isimleriyle bilinen türlerin temel teknikleridir.
‘contact improvisation’ /’ilişkili doğaçlama’; bedenler arasında ağırlık alışverişi ve fiziksel iletişime dayalı, birlikte hareket akışı yaratma.
‘devise technique’ / ‘buluş tekniği’; karakter, durum, düşünce, ve metnin bedenleştirilmesi ve hareketle anlatının yaratılması.
Ders sürecinde bu teknikleri geliştirici çalışmalarla beraber, çeşitli dramatik ya da edebi metinlerin devinim yoluyla bedenleştirilmesi üzerine kısa uygulamalar/projeler gerçekleştirilir.

 

TH 307  MÜZİKAL YORUM
Bu derste öğrenciler şarkı söyleme becerilerini pekiştirerek, bireysel yorumlarını geliştirmeyi öğrenirler.  Müzikal anlatımı dramatik anlatımın bir öğesi olarak kullanmaya başlarlar.

 

TH 317  DRAMA IN EDUCATION-PEDAGOGICAL BACKGROUND
Bu derste öğrenciler eğitimde drama konusu üzerine yoğunlaşmadan önce pedagojik bir altyapı edinmek üzere kuramsal olarak hazırlanırlar. Daha sonra uygulamalı örneklerle uygulayarak ve kendileri deneyimleyerek bu kuramsal bilgiyi pekiştirirler. Dersin sonunda öğrencilerin eğitimde drama yöntemlerini tüm çeşitliliğiyle tanımış olması ve kendi ilgi alanlarını belirleyecek duruma gelmeleri hedeflenmektedir.

 

TH 405  WORKING WITH CLASSICAL TEXTS yazım kılavuzu,tez yazım,tez yazımı,tez ornekleri,tez yazma ,tez yazma kuralları , tez yazma

kılavuzu,tez kapağı,tez orneği, örnek tez,örnek tezler,tez örnek,tez arama,tez yok,yok tez,  ödev

tez, tez ödev,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap
Bu dersin amacı öğrencilerin klasik metinleri İngilizce orjinallerinden okumaları ve okuduklarını dilin ritmi, sentaksı ve oyunların dramatik yapılarını çözümlemelerini sağlamaktır. Dönem boyunca öğrenciler metinleri kendi tarihsel süreçleri içinde değerlendirerek okur ve İngilizce klasik metinler konusunda yetkinlik kazanırlar.

 

TH 409  YAPIM YÖNETİM
Ders ürün yada hizmet geliştirme safhasının öncesindeki şirket stratejileri ve pazar dinamiklerinin şekillendirdiği aşamaya odaklanmıştır. Bu bulanık aşamada karar vermeyi etkileyen faktörlerin analizini ve bu faktörler çerçevesinde oluşan kısıtların ürün yada hizmet özelliklerini belirlemede kullanılmasını içermektedir. Ders tüm bu verileri sürdürülebilirlik prensipleri çerçevesinde örnek vakalarla incelemektedir.

 

TH 411  KAMERA ÖNÜ OYUNCULUĞU
Bu dersin amacı öğrenciye profesyönel set tecrübesini tanıştırmak ve kameranın önünde oynayabilecek teknik bilgiyi ona kazandırmaktır. Profesyönel bir sinema yönetmeniyle çalışılan bu ders öğrencinin okuldan sonra dizi ve film sektörlerinde çalışabilmesi için gerekli becerileri kazanmasını sağlar.

TH 413  DRAMATİK YAZIM
Bu ders, bir sene boyunca dramaturji eğitimi almış olan öğrencileri kendi projelerini geliştirmeleri için orjinal metin yaratmaya hazırlar. Derste klasik dramaturjik çatıyla oyun yazımı atölyeleri ve yaratıcı yazarlık çalışmalarına ağırlık verilir.

 

BAHAR

TH 306  COMPOSİTİON AND WORK PRESENTATION yazım kılavuzu,tez yazım,tez yazımı,tez ornekleri,tez yazma ,tez yazma kuralları , tez yazma

kılavuzu,tez kapağı,tez orneği, örnek tez,örnek tezler,tez örnek,tez arama,tez yok,yok tez,  ödev

tez, tez ödev,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap
Öğrenciler ilk dönem başladıkları teknik çalışmaları daha ileri bir seviyede sürdürürler.

 

TH 308  MÜZİKAL OYUNCULUĞU
Beşinci dönemde şarkı söyleme yetileri ve bireysel yorum üzerinde yoğunlaşmış olan öğrenciler, bu derste müzikal anlatımın olanaklarını keşfetmek ve bunun dramatik aksiyon üzerindeki etkisine odaklanır.

 

TH 318  DRAMA IN EDUCATION-CONTEMPORARY APPROACHES
Bu derste öğrenciler birinci dönemde aldıkları temel üzerine eğitimde drama alanında çağdaş yöntemlerle ve tartışmalarla tanışırlar. Dersin kavramsal çerçevesini uygulamaya taşıyan öğrenciler, derste öğrendikleri yöntemlerden geliştirecekleri eğitimde drama projelerinde yararlanırlar. Öğrenciler grup projeleri hazırlar ve bunları hayata geçirirler.

 

TH 320 CONTEMPORARY PERFORMANCES yazım kılavuzu,tez yazım,tez yazımı,tez ornekleri,tez yazma ,tez yazma kuralları , tez yazma

kılavuzu,tez kapağı,tez orneği, örnek tez,örnek tezler,tez örnek,tez arama,tez yok,yok tez,  ödev

tez, tez ödev,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap
19. yy başından itibaren ortaya çıkan Fütürizm, Dadaizm, konstrüktivizm, sürrealizm, happenning, postmodern dans, performans, punk gibi akımlar bu derste öğrenciye tanıtılır ve bu döneme ait kırılma noktaları ve radikal değişimler tartışılır.

 

TH 406  ADVANCED TECHNIQUES IN CLASSICAL ACTING
Bu derste öğrenciler İngilizce orjinallerinden okudukları oyunları, metin üzerinden aksiyon yaratarak ve karşılıklı çalışarak pratiğe dökerler. Farklı dönemlerden oyun örnekleri çalıştıkları sömestr boyunca dünya oyunculuk piyasasında güçlü bir konumda olan İngilizce metinlerle çalışmayı öğrenirler.

 

TH 410  BİREYSEL MESLEKİ PLANLAMA TEKNİKLERİ
Bu dersin amacı öğrencileri mezuniyet sonrası profesyonel yaşamlarına hazırlamaktır. Dönem boyunca öğrenciler tiyatrocu olarak çalışmak istedikleri alanları belirleyip, farklı tiyatro kurumları ve tiyatro sanatıyla ilgili meslekleri tanıyacaklardır. Ayrıca değişik tiyatro kurumlarından davet edilen misafir konuşmacılar kendi kurumlarını tanıtacaklardır. Böylece öğrenciler hem kendi yönelimlerini hem de iş alanlarını daha iyi tanıyacak, mezuniyet sonrası çalışma yaşamına daha kolay uyum sağlayabileceklerdir. Öğrencilerden dönem sonuna kadar kendilerini başvurdukları kurumlarda tanıtmalarına hizmet edecek CV ve portfolyolar hazırlamaları istenecektir.

TH 412  SCENOGRAPHY
Bireysel projelerini hazırlamakta olan öğrencilere teknik tiyatronun öğeleri olan ışık, ses ve dekor tasarımının temel eğitimi verilerek, öğrencinin bu teknikler vasıtasıyla oyunculuğunu desteklemesi hedeflenir. Derse çağırılan, konusunda uzman konuk konuşmacılar oyunculara bu konularla ilgili uzman görüşlerini aktarır ve böylece öğrenci tiyatronun bütün birimlerinin arasındaki bağı kurar ve bütünsel bir oyuncu olma yolunda ilerler.

 

 

 

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Temmuz 2024
P S Ç P C C P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031