İktisat bitirme tezi dönem ödevi

isansüstü Ders İçerikleri
İKT-502 Makro İktisadi Analiz, İKT-519 Bölgesel Ekonomi, İKT-602 Makro İktisadi Analiz (Seçilmiş konular), özel ders verilir,proje yapılır,bitirme tezi itinayla hazırlanır

*İktisadi Düşünce Tarihi I ve İktisadi Düşünce Tarihi II derslerinin yeni içerikleri için buraya tıklayınız. özel ders verilir,proje yapılır,bitirme tezi itinayla hazırlanır

* Mikro İktisat I ders içeriği için buraya, Mikro İktisat II ders içeriği için buraya tıklayınız.

* Çalışma Ekonomisi, Kentsel Ekonomi, Para: Teori ve Politika (Doktora), İktisat I-II (Uluslararası İlişkiler) derslerinin yeni içerikleri için buraya tıklayınız. özel ders verilir,proje yapılır,bitirme tezi itinayla hazırlanır

*Bilim, Teknoloji ve Sanayi dersinin içeriği için buraya tıklayınız. özel ders verilir,proje yapılır,bitirme tezi itinayla hazırlanır

İktisat İçin Matematik I ikt 3 0 3 özel ders verilir,proje yapılır,bitirme tezi itinayla hazırlanır
Gerçek sayılar sistemi, setler (kümeler) kavramı, bağıntılar ve geleneksel fonksiyon türleri. Statik-denge analizi: kısmi piyasa dengesi yaklaşımı, genel piyasa dengesi yaklaşımı, arz ve talep dengesi çözümlemeleri. Karşılaştırmalı-durağan analiz: Karşılaştırmalı-durağanlık ve türev kavramı, limit kavramı ve limit teoremleri, diferansiyel alma kuralları; limit, kısmi ve toplam türev ve diferansiyel kavramlarının ve teoremlerinin çeşitli temel iktisadi prensiplere yönelik uygulamaları. Optimizasyon problemleri: lokal (göreceli) ve global (mutlak) maksimum veya minimumların belirlenmesi, birinci ve ikinci dereceden türev testleri. özel ders verilir,proje yapılır,bitirme tezi itinayla hazırlanır

İktisat İçin Matematik II ikt 3 0 3
Üstel ve logaritmik fonksiyonlar: doğal üstel ve doğal logaritmik formlara dönüşümler, türev alma ve optimizasyon, bazı temel iktisadi olaylara yönelik uygulamalar. İntegral hesaplamaları: belirsiz, belirli ve uygun olmayan integral alma kuralları ve hesaplamaları, bazı temel iktisadi olaylara yönelik uygulamalar. Doğrusal modeller ve matris cebiri: matris işlemleri, ters matris, Cramer kuralı, Leontief girdi-çıktı modelleri ve bazı temel iktisadi olaylara (basit piyasa ve ulusal gelir modellerine) yönelik uygulamalar. özel ders verilir,proje yapılır,bitirme tezi itinayla hazırlanır

İşletmeye Girişi kt 3 0 3
İşletmenin niteliği ve çevresi, temel işletmecilik kavramları, işletmelerin kuruluşu, işletmelerin hukuki yapıları, yönetim işlevleri, üretim yönetimi, pazarlama yönetimi, finans yönetimi, personel yönetimi, diğer konular ve genel değerlendirme. özel ders verilir,proje yapılır,bitirme tezi itinayla hazırlanır

Anayasa Hukuku ikt 3 0 3 özel ders verilir,proje yapılır,bitirme tezi itinayla hazırlanır
Bu derste, anayasa hukuku ve anayasal devlet hakkında kavramsal ve tarihi bilgi gözden geçirilmektedir.

Hukukun Temel Kavramları ikt 3 0 3 özel ders verilir,proje yapılır,bitirme tezi itinayla hazırlanır
Toplumu düzenleyen kurallar. Hukukun amacı, tanımı ve unsurları. Müeyyide kavramı ve türleri. Hukuk sistemleri ve Türk Hukuk Sistemi. Hukukun bölümleri. Kanunlaştırma. Hukukun kaynakları. Hak kavramı ve hakkın çeşitleri. Hakların kazanılması, korunması ve kaybedilmesi. Hukuki uyuşmazlıklar ve yargı organları. Yargıya başvurma şekil ve usulleri.

Toplum Bilimii kt 3 0 3 özel ders verilir,proje yapılır,bitirme tezi itinayla hazırlanır
Bu derste öğrenciyi, sosyolojinin temel ilkeleri ve kavramları; toplumsal tabakalaşma ve tabakalaşma biçimleri; sosyolojinin kurucuları; kültür ve temel toplumsal kurumlarla tanıştırmak amaçlanmaktadır

İngilizce I ikt 2 0 2
Bu ders sonunda öğrenciler ,olunmayan yetenek ve becerileri ,yapılmasına izin verilen ve yapılması engellenmiş eylemleri ifade edebilmeyi ,şimdiki zaman ve geniş zamanı birbirinden ayırt edebilmeyi öğrenmiş olacaklardır. özel ders verilir,proje yapılır,bitirme tezi itinayla hazırlanır
resmi ve gayri resmi selamlamayı,kendilerini ve ailelerini ayni şekilde tanıtmayı, sıra ve sayma sayılarını,saati sormayı ve söylemeyi,sayilabilen ve sayılamayan isimleri yer ifade eden edatlarla birlikte kullanarak bir oda veya benzeri yeri tarif etmeyi ,bu isimlerle miktar ifade etmeyi, günlük faaliyetleri ve alışkanlıkları bu bilgileri almaya yönelik sorular sormayı ,sahiplik ,sahip olmayı ifade etmeyi ,sahip olunan ve

İngilizce II ikt 2 0 2
Bu ders sonunda ogrenciler ;nesneleri ebat ,fiyat,nitelik vs.bakimindan karsilastirmayi ,bir nesnenin en ustunlugunu ifade etmeyi ,gecmiste kalan eylemleri ,kendi gecmis yasantilarini anlatmayi ,gecmis ve halihazir metinler okuyarak banlarla ilgili sorular sorabilmeyi ,once,sonra,nihayet gibi edatlarla gecmis olaylari gerceklesme sirasiyla yazabilmeyi ,gelecekle ilgili niyet ve kararlılık ifade edebilmeyi ,zorunluluk ve gereklilik,yasaklama ,zorunlulugun olmaması ve serbestiyi ayırt etmeyi ,biryere ulasmak ,herhangibir tarif , icin talimat vermeyi ogrenmis olacaklardir. resmi ve gayri resmi selamlamayı,kendilerini ve ailelerini ayni şekilde tanıtmayı, sıra ve sayma sayılarını,saati sormayı ve söylemeyi,sayilabilen ve sayılamayan isimleri yer ifade eden edatlarla birlikte kullanarak bir oda veya benzeri yeri tarif etmeyi ,bu isimlerle miktar ifade etmeyi, günlük faaliyetleri ve alışkanlıkları bu bilgileri almaya yönelik sorular sormayı ,sahiplik ,sahip olmayı ifade etmeyi ,sahip olunan ve

Almanca I özel ders verilir,proje yapılır,bitirme tezi itinayla hazırlanır

Almanca II özel ders verilir,proje yapılır,bitirme tezi itinayla hazırlanır
Fransızca I özel ders verilir,proje yapılır,bitirme tezi itinayla hazırlanır

Fransızca II özel ders verilir,proje yapılır,bitirme tezi itinayla hazırlanır

İktisat Tarihi I ikt 3 0 3
Dünya ekonomi tarihi;Avrupa ekonomi tarihinin çeşitli yönleri ve tecrübeleri açısından irdelenmesi
özel ders verilir,proje yapılır,bitirme tezi itinayla hazırlanır

İktisat Tarihi II ikt 3 0 3
Çeşitli Yönleri ile Türk İktisat Tarihi ;Osmanlı İktisat Tarihi ; İslam İktisat Tarihi ve Kapitalizm.

Araşt.Yönt.ve Teknikleri ikt 3 0 3
Veri toplama yöntemleri, Anket hazırlanması, Türkiye istatistiklerinin kullanılmasıyla araştırmaların gerçekleştirilmesi.
özel ders verilir,proje yapılır,bitirme tezi itinayla hazırlanır
İktisada Giriş I ikt 4 0 4
Temel iktisadi kavramlar ve bir bilim dalı olarak iktisatta metod. Fiyat mekanizması ve arz-talep analizi. Tüketici davranışları teorisi. Değişik piyasalarda üretim süreci ve firma teorileri. Bölüşüm sorunu ve bölüşüm teorisi. Piyasa mekanizması ve etkinlik sorunu
özel ders verilir,proje yapılır,bitirme tezi itinayla hazırlanır
İktisada Giriş II ikt 4 0 4
Ulusal gelir muhasebesi, hayat pahalılığının ölçülmesi. Ulusal gelir ve toplam harcama. Ulusal gelir ve fiyat düzeyi. İktisadi çevrimler ve sebepleri. Maliye politikası. Para sistemi ve işleyişi. Paranın ekonomideki rolü ve para politikası. Enflasyon, sebepleri ve doğurduğu sonuçlar. Istihdam ve işsizlik sorunu.
özel ders verilir,proje yapılır,bitirme tezi itinayla hazırlanır
Mikro İktisat I ikt 3 0 3
Arz ve Talep Modeli, Esneklikler, Tüketici tercihleri teorisi, Bireysel ve Piyasa Talep eğrileri, Değişim, Etkinlik, Üretim ve Maliyet Teorisi konuları işlenmektedir
özel ders verilir,proje yapılır,bitirme tezi itinayla hazırlanır
Mikro İktisat II ikt 3 0 3
Tam Rekabet Piyasası, Tekel Piyasası, Tekelci Rekabet Piyasası, Oligopol Piyasası, Oyun Teorisi, Faktör Piyasası, Bölüşüm, Gelir Dağılımı, Genel Denge, Kamu malları ve Dışsallıklar konuları işlenmektedir.
özel ders verilir,proje yapılır,bitirme tezi itinayla hazırlanır
Makro İktisat I ikt 3 0 3 özel ders verilir,proje yapılır,bitirme tezi itinayla hazırlanır
Makro iktisat bilimi, yöntem ve temel kavramlar, makroekonomık modeller ve makroekonomık analiz, piyasa ekonomileri ve piyasa başarısızlığı, milli gelir ve bileşenleri, reel milli gelir ve sosyal refah, akım ve stok değişkenler, reel ve parasal akımlar, makro üretim fonksiyonu, iktisadi dalgalanmalar ve büyüme, yaşam standardını ölçümü: fiyat endeksleri, işsizliği ölçmek ve işsizlik oranı, büyümeyi ölçmek: büyümenin kaynakları, makroekonominin mikro arka planı, toplam arz ve toplam talep, tüketim ve yatırım teorileri, kamu ekonomisi ve bütçe, açık ekonomi ve döviz kurları, para, enflasyon ve faiz oranları, para arzı ve para talebi, finansal piyasalar.

Makro İktisat II ikt 3 0 3 özel ders verilir,proje yapılır,bitirme tezi itinayla hazırlanır
Makroekonomık modeller ve makroekonomık politikalar, makroekonomik politika tartışmaları, iktisadi dalgalanmalara giriş, enflasyon ve işsizlik, gelir –harcama modeli, toplam arz-toplam talep modeli, IS-LM modeli ve politika etkinliği tartışmaları, denge ve istikrar, temel klasik makro model, Keynesçi model ve ince ayar politikalar, monetarıst karşı devrim, yeni neoklasik makro model : rasyonel bekleyişler hipotezi, reel konjonktür teorileri, arz-yanlı iktisat, büyüme teorileri: Harrod modeli, Solow modeli ve yeni içsel büyüme modelleri, yeni kurumcu iktisat, anayasal iktisat, politik konjonktür teorisi, yeni Keynesçi teori.

İstatistik I ikt 3 0 3 özel ders verilir,proje yapılır,bitirme tezi itinayla hazırlanır
İstatistik nedir? Nerde kullanılır? Merkezi eğilim ölçüleri, Merkezi yayılım ölçüleri, Olasılık, Örnekleme dağılımları, kestirim, güven aralığı, standart hata, küçük örnekler, t dağılımı, iki örnek istatistikleri farkı için örnekleme dağılımları ve merkezi limit teoremi.

İstatistik II ikt 3 0 3 özel ders verilir,proje yapılır,bitirme tezi itinayla hazırlanır
Tek yönlü varyans analizi, iki veya daha çok yönlü varyans analizi, regresyon, korelasyon, çoklu regresyon, non-parametrik istatistikler, ki kare ve türevleri, zaman serileri.

Genel Muhasebe I ikt 3 0 3 özel ders verilir,proje yapılır,bitirme tezi itinayla hazırlanır
Genel Bilgiler, Mali tablolar ve mali karakterdeki işlemlerin bu tablolara etkileri, Hesapların açılması, Mal alım satım işlemleri, Katma Değer Vergisi, hatalar ve düzeltme yolları,

Genel Muhasebe II ikt 3 0 3 özel ders verilir,proje yapılır,bitirme tezi itinayla hazırlanır
Tek Düzen Muhasebe Hesap Planının uygulanması, dönen varlıklar, duran varlıklar,envanter işlemleri, kısa vadeli yabancı kaynaklar, özkaynaklar, gelir tablosu hesapları,uzun vadeli yabancı kaynaklar.

Borçlar Hukuku ikt 3 0 3 özel ders verilir,proje yapılır,bitirme tezi itinayla hazırlanır
Borçlar hukukunun konusu ve diğer hukuk dalları ile ilişkisi. Borç, borç ilişkisi ve sorumluluk kavramları. Borçların doğuşu ve borç ilişkisinin kaynakları. Sözleşmeler: Sözleşmelerin meydana gelmesi, sözleşmelerde şekil, sözleşmelerde irade bozukluğu, gabin ve temsil. Haksız fiiller. Sebepsiz zenginleşme. Borçların hükümleri ve üçüncü şahıslara etkisi. Müteselsil borçlar. Şarta bağlı borçlar. Pey akçesi. Cezai şart. Alacağın temliki. Borcun nakli. Borçların sona ermesi. Özel borç ilişkileri (Başlıca sözleşme tipleri).

Ticaret Hukuku ikt 3 0 3 özel ders verilir,proje yapılır,bitirme tezi itinayla hazırlanır
Ticari işletme hukuku: Ticari işletme, tacir ve tacir sıfatının sonuçları, ticaret ünvanı ve diğer ticari adlar, ticaret sicili, haksız rekabet, ticari defterler, cari hesap ve tacir yardımcıları. Şirketler hukuku: Şirket kavramı ve adi şirketler, kollektif, komandit, anonim ve limited şirketler.Kıymetli evrakın tanımı, özellikleri ve tasnifi. Kıymetli evrak teorileri. Nama, emre ve hamile yazılı kıymetli evrakın genel özellikleri. Kıymetli evrakın ziyai ve iptali. Kambiyo senetleri: Poliçe, bono, çek. Emtia senetleri. Hisse senetleri. Tahviller ve diğer menkul kıymetler.

Atatürk İlk. ve İnk. Tar. I – II ikt 2 0 2
Türk Tarihinin bölümleri ve Atatürk İlke ve İnkılap Tarihinin tarihimiz içindeki yeri, Türkiye Cumhuriyeti Tarihinin genel Türk tarihinde son derece önemli bir yeri olduğu, ayrıca Türk İnkılaplarının da Atatürk’ün üstün dehası, milletimizin anlayış ve fedakarlığı ile gerçekleştiğine, devletimizin temeli ve teminatının Atatürk İlkeleri ve İnkılapları olduğu, bunun yanında Atatürk’ün İlke ve İnkılaplarından çıkan düşünce sistemini kavratmak, devleti, milleti ve ülkesiyle Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmez bir bütün olduğunu yeni nesillere öğretmek ve bu ideal içinde Türk gençliğinin bütünleşmesini sağlayarak çağdaş dünya devletlerinin gelişmişlik seviyesini yakalamak ve onun üzerine çıkarmak gibi büyük hedefleri olan bir millet olduğumuzu dünyaya kabul ettirmeyi bu dersin içeriği olarak ifade etmek mümkündür.

İngilizce III ikt 2 0 2 özel ders verilir,proje yapılır,bitirme tezi itinayla hazırlanır
Bu dersin sonunda ogrenciler ;gecmiste baslamis halihazirda da devam etmekte olan eylemleri ifade etmeyi ,gecmiste belirli bir zaman araliginda devam etmekte olan veya baksa bir eylemle kesintiye ugrayan eylemi ifade etmeyi ,resmi yolla izin almayi ,bu taleplere olumlu olumsuz karsilik vermeyi ,gelecekte gerceklesmesi muhtemel ,daha onceden tasarlanmis gelecek eylemleri ,konumsa ani itibariyla gelecekle ilgili kararlari ifade etmeyi ogrenmis olacaklardir.

İngilizce IV ikt 2 0 2 özel ders verilir,proje yapılır,bitirme tezi itinayla hazırlanır
Bu dersin sonunda ogrenciler resmi ve gayriresmi yolla tavsiye vermeyi ,belirsiz zamir kullanimini,gecmis aliskanliklari ifade etmeyi ,resmi yolla bir istegi ifade etmeyi ,isim fiillerle ilgili kullanim farkliliğini ,edilgen cumle yapisi ve kullanimi ,ogrenmis olacaklardir.

Almanca III
Almanca IV
Fransızca III
Fransızca IV özel ders verilir,proje yapılır,bitirme tezi itinayla hazırlanır

Çalışma Ekonomisi ikt 3 0 3
Emek piyasalarının özellikleri, emek arzı, kısa ve uzun dönemde emek talebi. İşgücüne katılımı belirleyen unsurlar. Ücretlerin belirlenmesi ve ücret modelleri. Beşeri sermaye teorisi ve ilgili sorunlar. Emek mobilitesinin ekonomik analizi ve ülke ekonomisi açısından doğurduğu sonuçlar. Emek verimliliği ve emek piyasaları. İşsizlik sorunu ve istihdam politikaları. Sendikal hizmetlerin arz ve talebi ile sendikaların amaçları, faaliyetleri ve ekonomik etkileri üzerine analizler.
özel ders verilir,proje yapılır,bitirme tezi itinayla hazırlanır
Finansal Analiz ikt 3 0 3
Finansal amaç ve fonksiyon, finansal analiz ve oran yöntemi, başabaş analizi, faaliyet ve finansman kaldıracı, finansal planlama, proforma bilanço, nakit bütçesi, fon akım tablosu, çalışma sermayesi, alacak yönetimi ve stok yönetimi. Yatırımın tanımı ve önemi, bileşik faiz ve bugünkü değer hesapları, yatırım projelerini değerlendirme yöntemleri, yenileme yatırımları, yatırım projeleri ve risk analizi, finansman kaynakları, sermaye yapısı ve oluşumu, sermaye maliyeti ve firma değerlendirmesi ve kar dağıtım politikası.
özel ders verilir,proje yapılır,bitirme tezi itinayla hazırlanır
Maliye Teorisi ikt 3 0 3
Kamu maliyesinin konusu, amaçları, araçları, kamu kesimi, bütçe, kamu harcamaları, kamu gelirleri, vergilerin sınıflandırılması, vergilerin iktisadi etkileri, devlet borçları
özel ders verilir,proje yapılır,bitirme tezi itinayla hazırlanır
Maliye Politikası ikt 3 0 3
Maliye politikasının konusu, tanımı, amaçları, amaç-araç, uyum sorunu, maliye politikasının etkinliğine ilişkin tartışmalar, maliye politikası ve milli gelir dengesi, ekonomik istikrarın sağlanmasında para ve maliye politikası, maliye politikası uygulamasında yöntemler, enflasyon ve maliye politikası, durgunlukla mücadelede maliye politikası, stagflasyon ve maliye politikası, Türkiye’de ekonomik istikrar sorunu ve maliye politikası
özel ders verilir,proje yapılır,bitirme tezi itinayla hazırlanır
Ekonometri I ikt 3 0 3
Regresyon çözümlemesi,Ekonometrik çözümlemede kullanılan verilerin niteliği ve kaynakları,
İki değişkenli regresyon çözümlemesi, ana kütle regresyon fonksiyonu (ARF), ARF’nin olasılıklı belirlenmesi, Olasılıklı bozucu terimin önemi, Örneklem regresyon fonksiyonu,
İki değişkenli regresyon modeli, Sıradan en küçük Kareler Yöntemi (SEK), SEK yönteminin varsayımları, SEK tahmin edicilerinin standart hataları, SEK tahmin edicilerinin özellikleri, Gauss-Markov Teoremi, Determinasyon katsayısı,
Klasik normal doğrusal regresyon modeli, bozucu teriminin olasılık dağılımı, normallik varsayımı, t, Ki-Kare (χ2), F Dağılımları
Aralık tahmini ve hipotez testleri, Aralık tahmini, regresyon katsayıları için güven aralıkları, tek yanlı ve iki yanlı sınama, t testi,
İki değişkenli doğrusal regresyon modelinin uzantıları, sıfır noktasından geçen regresyon, regresyon modellerinin fonksiyon kalıpları, yarı logaritmik modeller, logaritmik doğrusal model, ters modeller,
Çoklu regresyon çözümlemesi, üç değişkenli model, regresyon katsayılarının anlamı, çoklu determinasyon katsayısı (R2), düzeltilmiş R2, kısmi korelasyon katsayıları, çoklu regresyonda kestirim.
Doğrusal regresyon modeline matris yaklaşımı, E-views ve Stata programları ile ekonometrik uygulamalar.
özel ders verilir,proje yapılır,bitirme tezi itinayla hazırlanır
Ekonometri II ikt 3 0 3 özel ders verilir,proje yapılır,bitirme tezi itinayla hazırlanır
Otokorelasyon, Değişen Varyans ve Çoklu Doğrusal Bağlantı Halleri ve Düzeltme Yöntemleri, Eş Anlı Denklem Modelleri, Tanımlama ve Sorunları, Eş Anlı Denklemler için Çözüm Teknikleri, Bağımlı Değişkenin Nitel Olduğu Doğrusal Olasılık, Logit ve Probit Modelleri, Dinamik Modeller ve Otoregressif ve Dağıtılmış Gecikmeli Dinamik Modeller, Zaman Serileri, Durağanlık Testleri, Zaman Serilerinde Tahmin Problemleri.

Uluslararası İktisat Teorisi ikt 3 0 3 özel ders verilir,proje yapılır,bitirme tezi itinayla hazırlanır
Dış Ticaret Nedenleri, Mutlak – Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorileri, Artan-Azalan- Sabit Maliyetler Altında Dış Ticaret.Kazançları, Uluslararası Ücret Farklılıkları (Modeller Yardımıyla) verimlilik Temelinde Döviz Kuru Alt ve Üst Sınırları, Talep Faktörü, Kayıtsızlık Eğrileri ve Kapalı ve Açık Ekonomilerde Denge, Karşılıklı Talep Kanunu, Teklif Eğrileri ve Fiyatlama, Teklif Eğrilerinde Kaymalar, Önemsiz Olmanın Önemi Teorisi, Heckscher-Ohlin, Uluslararası Faktör Fiyatları Eşitliği, Rybcznski Teoremleri, Leontief Pradoksu, Dış ticaret ve büyüme arasındaki ilişki, büyüme, kalkınma

Uluslararası İktisat Politikası ikt 3 0 3 özel ders verilir,proje yapılır,bitirme tezi itinayla hazırlanır
Dış Ticaret Politikası, Amaçları, Araçları, Gümrük tarifeleri, Tarife dışı ticaret politikası araçları, Ödemeler Bilançosu, Dış Ödeme Açık – Fazlası, Dış Ödemeler Bilanço Açıklarının Nedenleri ve Denkleştirme Politikaları, Sınırlı Sermaye Hareketliliğinde Para ve Maliye Politikalarının Dış Ticaret Üzerindeki Etkilerinin IS – LM Eğrileri Yardımıyla Analizi, Uluslararası Parasal İlişkiler, Döviz piyasaları, kur dengesinin açıklanması

İktisadi Düşünce Tarihi I ikt 3 0 3 özel ders verilir,proje yapılır,bitirme tezi itinayla hazırlanır
Merkantilist öğreti, Liberal Öğreti: Fizyokrasi, Klasik Siyasal İktisat, Neo-klasik iktisat, Liberal öğretiye kısmi tepkiler: Tarihçi Okul, Kurumcu Okul, Modern Büyüme ve Kalkınma Teorileri (Schumpeter, Nurkse, Myrdal)

İktisadi Düşünce Tarihi II ikt 3 0 3 özel ders verilir,proje yapılır,bitirme tezi itinayla hazırlanır
Liberal öğretiye ideolojik tepki: Sosyalist öğreti, Marx öncesi sosyalizm, Marx, Emperyalizm teorileri

Türk Vergi Sistemi ikt 3 0 3 özel ders verilir,proje yapılır,bitirme tezi itinayla hazırlanır
Türk vergi sisteminin tarihçesi, gelir vergisi, ticari kazançlar, zirai kazançlar, ücretler, serbest meslek kazançları, gayrimenkul sermaye iratları, menkul sermaye iratları, diğer kazanç ve iratlar, gelir vergisine özgü düzenlemeler, kurumlar vergisi, harcama üzerinden alınan vergiler, servet vergileri

Vergi Hukuku ikt 3 0 3 özel ders verilir,proje yapılır,bitirme tezi itinayla hazırlanır
Vergi hukukunun konusu, hukuk sistemi içindeki yeri, kaynakları, vergi doğuran olay, muafiyet, istisna ve indirimler, vergi alacağının ortadan kalkması, süreler, vergi suç ve cezaları, vergi yargısı, Türk vergi sisteminde yer alan temel vergilere ilişkin genel ilkeler

Doğal Kaynaklar ve Çevre Ekonimisi ikt 3 0 3 özel ders verilir,proje yapılır,bitirme tezi itinayla hazırlanır
Enerjinin önemli gerçekleri, tükenebilir kaynaklar ve kalkınma, mevcut doğal kaynaklarla ilgili konular, Yakıtların ve yakıt dışı maddeler, çevre kirliliğine yönelik teoriler ve devlet politikaları, dışsallıklar, maliyetler ve sosyal faydanın tahmini, ortak kullanılan kaynaklar, kaynakların analizindeki temel ilkeler, Kentsel ve kırsal alanda kaynakların yönetimi

Tarım İktisadı ikt 3 0 3 özel ders verilir,proje yapılır,bitirme tezi itinayla hazırlanır
Tarımsal üretimin yapısı. Tarımsal ürünlerin arz ve talebi. Tarım iktisadındaki teorik yaklaşımlar. Tarım kesiminde devlet müdahalesi. Tarımsal gelişmeler. Tarımsal ürünlerin pazarlanması. Türk tarımının AT’na uyum problemleri.

Bankacılık ve Sigorta ikt 3 0 3 özel ders verilir,proje yapılır,bitirme tezi itinayla hazırlanır
Finansal Sistem, Türkiye’de bankacılık sistemi, sermaye piyasaları ve sigortacılık

Matematiksel İktisat ikt 3 0 3 özel ders verilir,proje yapılır,bitirme tezi itinayla hazırlanır
Karşılaştırmalı-durağan analiz, genel piyasa denge analizi, optimizasyon problemleri ve dinamik analizde kısmi türev, toplam türev ve diferansiyel alma kavramlarının ve yöntemlerinin kullanılması; mikro ve makro iktisadın bazı temel konularına yönelik uygulamaları.

Turizm Ekonomisi ikt 3 0 3 özel ders verilir,proje yapılır,bitirme tezi itinayla hazırlanır
Turizmin Ekonomideki Rolü, Turizm Arz ve Talebi, Turizmin Ödemeler Dengesine ve İstihdama Etkisi, Turist Harcamalarının Çarpan Etkisi, Turizm-Enflasyon ilişkisi ve Döviz Kurlarına Etkisi, Turizm İstatistikleri, Turizmin Türk Ekonomisinden Önemi.

Sağlık Ekonomisi özel ders verilir,proje yapılır,bitirme tezi itinayla hazırlanır
Sağlık ekonomisini niçin öğrenmeliyiz? Sağlık hizmetleri ve ürünleri piyasasında arz ve talep mekanizması nasıl işlemektedir? Sağlık sektöründe serbest piyasa kurallarının işlememesi ve devlet müdahalesinin gerekliliği: asimetrik bilgi problemi; etik-olmayan davranış olasılığı; dışsallıklar; yanlış seçim; risk, belirsizlik ve özel sağlık sigortasının başarısızlığı. Sağlığın finansmanı konuları: devlet bütçesinden finansmanı, kamusal ve özel sağlık sigortası. Çeşitli ülkelerden örnek olarak sağlık hizmetleri ve ürünleri sunumlarına ilişkin farklı sistemler ve farklı finansman yöntemleri, ve bu farklı yöntemlerin etkinliklerine ilişkin sonuçlar.

Büyüme Teorileri ikt 3 0 3 özel ders verilir,proje yapılır,bitirme tezi itinayla hazırlanır
Yöntem ve temel kavramlar, neo klasik makro üretim fonksiyonu ve teknolojik gelişme, sermaye birikimi, dengeli büyüme, iktisadi büyüme, verimlilik ve teknolojik gelişme, büyüme istatistikleri, klasik büyüme teorileri : Ricardo ve Marx, Harrod büyüme modeli, Schumpeter ve yeniliklerin rolü, Solow büyüme modeli, yeni içsel büyüme teorileri, yakınsama problemi, büyümeyi kaynaklarına ayrıştırma, yenilikler, beşeri sermaye ve AR-GE’nin rolü, Doğu Asya’da büyüme, evrimci ve kurumcu iktisat, büyüme stratejileri.

Kalkınma İktisadı ikt 3 0 3 özel ders verilir,proje yapılır,bitirme tezi itinayla hazırlanır
Yöntem ve temel kavramlar, gelişme- az gelişme çelişkisi, kalkınma iktisadında yeni konular, kalkınma iktisadının yükselişi ve düşüşü, geleneksel kalkınma teorileri: büyük itiş, dualite problemi ve kalkınmanın aşamaları, dengeli ve dengesiz kalkınma, büyüme kutupları, kalkınmanın ekonomi politiği, kalkınma iktisadında yeni perspektifler: yeni kurumcu iktisat, evrimci iktisat ve kalkınma, küreselleşme ve kalkınma, sanayileşmenin ve kalkınmanın yeni boyutları, fordizmin krizi, post fordist teoriler: düzenleme okulu, tekno-ekonomik paradigma, esnek uzmanlaşma ve kalkınma, geç sanayileşen ülkeler, sürdürülebilir kalkınma, dünya sanayi coğrafyasında yeni eğilimler, bölgesel kalkınma, sanayileşme ve kalkınma stratejileri.

İktisadi Planlama ikt 3 0 3 özel ders verilir,proje yapılır,bitirme tezi itinayla hazırlanır
Planlama Nedir?, Planlamanın Önemi, Planlamanın Safhaları, iktisadi Planlama, iktisadi Planlamanın iktisat içindeki yeri, Ekonomik Yapı, Planlamanın Gerekliliği, İktisadi Planlamanın Çeşitli, İktisadi Planlama Teknikleri, Sermaye-Hasıla Oranı, Basit Plan Modelleri, Plan Modeli Olarak Girdi – Çıktı Modeli, Doğrusal Programlama.

Türkiye Ekonomisi ikt 3 0 3 özel ders verilir,proje yapılır,bitirme tezi itinayla hazırlanır
Türkiye’nin Doğal ve Demografik Özellikleri, Türkiye’de Uygulanan İktisat Politikaları, Türkiye Ekonomisinde Kurumsal Yapı, Milli Gelir, Tarım Sektörü, Sanayi Sektöründe Yapısal Değişme ve Gelişmeler, Enerji Sektörü, Özelleştirme, İç ve Dış Borçlar, Enflasyon, Ödemeler Dengesi, Dış Ticaret Politikaları, Bankacılık Sektörü, Sermaye Piyasaları.

Para Teorisi ikt 3 0 3 özel ders verilir,proje yapılır,bitirme tezi itinayla hazırlanır
Para arzı ve talebi ile ilgili Klasik, Keynesyen ve Monetarist Teori; TCMB’nin yapısı ve fonksiyonları; Faiz oranlarının belirlenmesi; parasal aktarım mekanizmaları ve ödemeler bilançosuna parasal yaklaşım

Para Politikası ikt 3 0 3 özel ders verilir,proje yapılır,bitirme tezi itinayla hazırlanır
Para politikasının hedefi, ara-ana göstergeleri ve araçları; Klasik, Keynesyen, Monetarist ve Rasyonel Beklentiler Hipotezinde paranın rolü ve para politikaları

Bilim Teknoloji ve Sanayi ikt 3 0 3
Bilim teknoloji ve sanayi kavramı ve politikaları ve gelişmiş ülke deneyimleri

Dünya Ekonomisi ikt 3 0 3
Uluslararası ticaret sistemi, yeni endüstriyel yarışmacılar. GATT. IMF, Dünya Bankası. Gelişmekte olan ülkeler ve ticaret sistemi. Kuzey, güney ticareti. Global ekonomik sorunlar (Endüstriyel ülkelerde, merkezi planlı ekonomilerde, gelişmekte olan ülkelerde ) 1960 ‘lardaki talep yönetimi, dünya enflasyonunun patlaması. Petrol açığı. 1980’ lerde ödemeler dengesizlikleri, global çevre sorunları

Entegrasyon Teorileri ikt 3 0 3 özel ders verilir,proje yapılır,bitirme tezi itinayla hazırlanır
Entegrasyon Teorileri Hakkında Genel Bilgiler, Bölgesel Ekonomik Entegrasyon Hareketleri, Avrupa Birliği’nin Diğer Ekonomik Entegrasyon Hareketlerinden Farkı, AB ‘nin Kuruluşu ve Aşamaları, Maastrich Antlaşması Sonrası AB ‘nin Yeni Kurumsal Yapısı ve Organizasyonu, Avrupa Para Sistemi

Ekonometrik Modeller I ikt 3 0 3
Ders, kesitli ve panel veri uygulamalarında kullanılan ekonometrik ve amprik modelleme yöntemlerini kapsamaktadır. Doğrusal regresyon modelinin tahmini, gölge değişkenler, araçsal değişken yöntemi, panel verilerin ekonometrisi ve model kurma hatalarının türleri bu dersin temel özel ders verilir,proje yapılır,bitirme tezi itinayla hazırlanır konuları oluşturmaktadır.

Ekonometrik Modeller II ikt 3 0 3
Ders, zaman serileri ekonometrisindeki teorilerin uygulamaları üzerine yoğunlaşmıştır. Dinamik ekonometrik modelleme, durağan ve durağan olmayan özel ders verilir,proje yapılır,bitirme tezi itinayla hazırlanır modellerin tahmini, vektör ardışık bağlanımı (VAB), birim kökler, eşbütünleşim dersin temel konularını oluşturmaktadır

Bölgesel Kalkınma ikt 3 0 3
Tanımlar, temel kavramlar,özel ders verilir,proje yapılır,bitirme tezi itinayla hazırlanır kalkınma ve büyüme teorileri, bölgesel ekonomik ilişkiler

Avrupa Birliği ikt 3 0 3
Avrupa Birliği’nin Diğer Ekonomik özel ders verilir,proje yapılır,bitirme tezi itinayla hazırlanır Entegrasyon Hareketlerinden Farkı, AB ‘nin Kuruluşu ve Aşamaları, Maastrich Antlaşması Sonrası AB ‘nin Yeni Kurumsal Yapısı ve Organizasyonu, Avrupa Para Sistemi, AB-Türkiye İlişkileri

İktisat Politikası Teorisi ikt 3 0 3
İktisat Politikası ve Makro Teoriler; İktisat Politikası Amaç ve Araçları;Ekonomik Kalkınma; Endüstri İlişkileri; Uluslararası Politik iktisat ve Küreselleşme

Kent ve Çevre Ekonomisi ikt 3 0 3
Kentleşme ve kentsel alanların özellikleri. Kentsel problemler ve kamu sektörü. Kentlerde toprak kullanımı, konut edinimi ve ulaşımla ilgili dinamikler ve sorunlar. Kentsel alanlardaki kirlilik ve çevre kalitesine etki eden unsurlar. Dışsallık sorunu ve muhtemel çözümler. Kensel büyüklüğü belirleyen faktörler.

Kamu Ekonomisi özel ders verilir,proje yapılır,bitirme tezi itinayla hazırlanır
Türk İktisadi Gelişme Tarihiözel ders verilir,proje yapılır,bitirme tezi itinayla hazırlanır
Uluslararası Mali Kuruluşlar
Refah İktisadı
Uyum Teorisi özel ders verilir,proje yapılır,bitirme tezi itinayla hazırlanır
Türkiye İktisat Tarihi özel ders verilir,proje yapılır,bitirme tezi itinayla hazırlanır
Osmanlı İktisat Tarihi
Dış Tic.ve Karşl.İkt.Pol.özel ders verilir,proje yapılır,bitirme tezi itinayla hazırlanır
Kriz Teorileri
İstikrar ve Yapısal Uyum Programları
Değer ve Bölüşümözel ders verilir,proje yapılır,bitirme tezi itinayla hazırlanır

Yanıt yok

Bir cevap yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Ekim 2023
P S Ç P C C P
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
Open chat
Merhaba Yardımcı Olabilir miyim ?
Size Yardımcı Olabilir miyim?