iktisat yüksek lisans bitirme tezi yap

Yüksek Lisans Programı
Dersin Kodu
Dersin Adı özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,
T. P. K.
I.YARIYIL
İKT-501
Mikro İktisadi Analiz özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,
3 0 3
İKT-503
Makro İktisadi Analiz özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,
3 0 3
İKT-505
Uluslararası İktisadi Analiz özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,
3 0 3
İKT-507
İleri İkt.Modeller özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,
3 0 3
İKT-509
Seminer özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,
3 0 3
II.YARIYIL
İkt-502
Büyüme Modelleri özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,
3 0 3
İkt-504
Para Ekonomisi özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,
3 0 3
İkt-506
Uluslararası Finans Piyasaları özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,
3 0 3
İkt-508
İkt.Politikası Düş.Evrimi özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,
3 0 3

Doktora Programı
Dersin Kodu
Dersin Adı
T. P. K.
I.YARIYIL
İkt-603
İleri Mikro İktisadi Analiz özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,
3 0 3
İkt-605
İleri Makro İktisadi Analiz özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,
3 0 3
İkt-607
Ekonomik Entegrasyon Teorisi özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,
3 0 3
İkt-609
Ekonometrik Modeller özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,
3 0 3

II.YARIYIL
İkt-602
İkt.Yöntem Sorunları özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,
3 0 3
İkt-604
Para Banka ve Finans Piyasaları özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,
3 0 3
İkt-606
Kamu Ekonomisi özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,
3 0 3
İkt-608
Seminer
3 0 3

Yüksek Lisans (I. Yarıyıl)
İkt-501 Mikro İktisadi Analiz özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,
Tüketici tercihleri. Optimal seçim ve talep: Marshallgil talep, Hicksgil talep ve dualite; Slutsky denklemi; açıklanmış tercihler teorisi. Tüketici refahı: tüketici artığı, telafi edici değişim ve eşdeğer değişim. Üretim teknolojisi. Maliyet minimizasyonu ve maliyet fonksiyonu. Kar maksimizasyonu ve kar fonksiyonu. Dualite. Piyasa dengesi. Belirsizlik: beklenen fayda, riskten kaçınma, duruma-bağımlı fayda, sübjektif olasılık teorisi. Zamanlararası fayda, zamanlararası üretim ve zamanlararası denge. Asimetrik bilgi ve yanlış secim, sinyalleme, görüntüleme ve ahlaki tehlike.
İkt-503 Makro İktisadi Analiz özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,
Makro iktisadi modeller; Makro üretim kapasitesi ve milli gelir, İktisadi dalgalanmaların analizi; Makro iktisatın mikro temelleri; Makro modeller ve politikalar; Keynesçi makro modeller; Reel konjonktür teorileri; Politik konjonktür teorileri; Makroekonomik denge ve istikrar; Enflasyon, işsizlik, büyüme ve gelir dağılımı; İktisat politikaları ve istikrar içinde büyüme
İkt-505 Uluslararası İktisadi Analiz özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,
Uluslararası ticaret teorisi analizleri: karşılaştırmalı üstünlük teorisi. – Uluslararası ticaret teorisi analizleri: arz ve talep modelleri, Faktör Donanımı Teorisi, Dış ticaret teorisi ve ekonomik kalkınma, Dış ticaret politikası, Gümrük tarifeleri. Tarife dışı ticaret politikası araçları, İktisadi birleşmeler teorisi: Gümrük birlikleri ve serbest ticaret bölgeleri. Döviz piyasası. Dış ödemeler bilançosu. Ödemeler bilançosunun denkleşmesi: Otomatik mekanizmalar. Ödemeler bilançosunun denkleşmesi: Dış denkleştirme politikaları. Uluslar arası özel mali sermaye akımları. Açık ekonomilerde makro ekonomik politikalar: iç ve dış ekonomik denge. özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,
İkt-507 İleri İktisadi Modeller özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,proje yapılır
Çoklu regresyon çözümlemeleri. Gölge bağımlı değişkenli regresyon çözümlemeleri. Zaman Serileri. Simultane denklem modelleri. Tüketim ve yatırım modelleri. Türkiye ekonomisi ile ilgili uygulamalar.
İkt-509 Seminer
Yüksek Lisans (II. Yarıyıl)
İkt-502 Büyüme Modelleri özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,proje yapılır
İktisadi büyümenin tanımı; Konjonktür hareketleri ve iktisadi büyüme; Teknolojik gelişme-verimlilik büyüme ilişkisi; İktisadi büyüme ve gelir dağılımı; Teknolojik gelişme, ulusal yenilik sistemi, AR-GE ve B-T ilişkisi; Büyüme sürecinde yenilikleri rolü ve evrimci iktisat; Kurumsal kapasite ve büyüme (kurumsalcı iktisat), Neo klasik büyüme modeli, İçsel büyüme modelleri ve beşeri sermayenin büyümedeki rolü, Hükümetlerin büyüme sürecindeki rolü ve büyüme-kalkınma stratejileri
İkt-504 Para Ekonomisi özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,proje yapılır
Para politikasının amaçları ve aralarındaki ilişkiler. Para politikasının araçları. Para ve banka rezervleri piyasası ve para politikasında yenilikler. Para politikasının göstergeleri. Para politikasının ara amaçları. Para politikasının gücü: Monoterist-Keynesgil Tartışması. Açık ekonomide para politikasının etkinliği. Enflasyon ve istikrar. Yeni klasik rasyonel bekleyişler teorisi ve politikasızlık politikası önerisi. Yeni Keynesgil yaklaşım ve aktivist istikrar politikası önerisi. İstikrar politikaları üzerine monetarist-yeni klasik –aktivisit (yeni keynesgil) tartışması.
İkt-506 Uluslararası Finans Piyasaları özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,proje yapılır
Uluslararası parasal ilişkiler. Uluslararası finansal piyasaların özellikleri. Örgütlü piyasalar. Örgütlü olmayan piyasalar. Bankalar ve döviz işlemleri. Bankalar ve uluslar arası ödeme işlemleri. Bankalar arası döviz piyasaları. Döviz kuru. Dolaysız kur ve çapraz kur. Döviz kuru sistemleri. Döviz arbitraj.
İkt-508 İktisat Politikası Düşüncesinin Evrimi özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,proje yapılır
Bu derste kapitalist toplumların belirlemeye başladığı ticari kapitalizm aşamasından günümüze kadar iktisat politikası düşüncesinin evrimi anlatılacaktır. Derste merkantilist öğretiden günümüze kadar ortaya çıkan tüm öğreti ve okulların iktisat politikası anlayışları, ideoloji ile iktisat politikası düşüncesi arasındaki yakın ilişkilere değinilerek anlatılacaktır.
Doktora Programı (I. Yarıyıl)
İkt-603 İleri Mikro İktisadi Analiz özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,proje yapılır
Aksak rekabet piyasalarının analizi ve refah üzerindeki etkileri. Oligopol ve oyun teorisi. Marjinalist fiyatlandırma teorisi. Ekonomik analizde optimalitenin rolü. Firma davranış teorileri. Davranışsal model. Genel denge teorisi.
İkt-605 İleri Makro İktisadi Analiz özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,proje yapılır
Temel makro iktisat teorisi bilgisine sahip olan öğrenciye, Makro iktisat teorisindeki yakın dönem gelişmeleri aktarmak ve nicel analiz yapma ve analitik düşünme yeteneği kazandırmak amaçlanmaktadır. Keynesci Makro Teorisinin Temel Unsurları, Neoklasik (Walrascı) makro genel denge, Walrascı ve Keynesci Geçici Denge. Dengesizlik ve sabit fiyat modelleri, IS-LM modeli, Rasyonel Bekleyişler, Business-Cyle Modelleri, politika etkinliği tartışmaları, Arz yanlı makro modeller, dışa açık ekonomide parasal ve mali politikaların kısa ve uzun dönem etkileri.
İkt-607 Ekonomik Entegrasyon Teorileri özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,proje yapılır
Bölgesel ekonomik entegrasyon teorileri, dünyadaki entegrasyon hareketleri, bölgesel ekonomik entegrasyonun başarı şansı, Latin Amerika’da bölgesel ekonomik entegrasyonlar, Asya’da bölgesel ekonomik entegrasyon, Avrupa’da bölgesel ekonomik entegrasyon, Türkiye-AT ilişkileri, Spekülasyon, Konvertibilite, Dış ödemeler bilançosu, Resmi Rezervler, Dış ödemeler açığı ve fazlası, Türkiye’nin Dış ödemeler bilançosu, dış ödemeler bilançosunun denkleşmesi ve mekanizmalar, Bretton Woods sistemi, Kur değerlerini açıklamaya yönelik teoriler, uluslar arası sermaye hareketleri, IMF ve Dünya Bankaları.
İkt-609 Ekonometrik Modeller özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,proje yapılır
Zaman serileri modellerinin (Eşbütünlem, Granger-etkileşim, ARCH, GARCH, MGARCH, VAR (p,g)) ekonomik teoriye uygulanması. Standart regresyon analizlerinin mümkün olmadığı durumlarda kullanılacak yöntemlerin (WLS, SUR, ML) ekonomik modellere uygulanması. Belirtilen bütün ekonometrik yöntemlerin para, finans , genel makro iktisat ve genel mikro iktisat modellerde kullanımı. Literatürde yapılmış ampirik çalışmaların uygulanması.
Doktora Programı (II. Yarıyıl) özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,proje yapılır
İkt-602 İktisatta Yöntem Sorunları özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,proje yapılır
Bilimsel araştırma ve eğitimine toplu bir bakış; temel kavram, ilke ve yaklaşımlar, bilginin kaynağı ve problem çözmenin pratik dayanakları (bilim, bilimsel yöntem, araştırma) Araştırma eğitimi, araştırma eğitimini güncelleştiren nedenler : bir model önerisi, varolan durum. Araştırma Süreç ve Teknikleri (a-giriş, problem, amaç, sayıltılar, sınırlılıklar, tanımlar b-yöntem, araştırma modeli, evren ve örneklem, veriler ve toplanması, verilerin çözümü ve yorumlanması c-bulgular ve yorum d) Özet, yargı ve öneriler)
İkt-604 Para Banka ve Finans Piyasaları
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası. Bankalar sistemi . Diğer mali kuruluşlar. Menkul değerler piyasası. Yapısı-yönetimi-işleyişi. Dünya piyasaları ile ilişkileri parasal taban. Bankacılık piyasasında yeni düzenlemeler.
İkt-606 Kamu Ekonomisi
Devlet teorisi, kamu harcamaları, vergileme, devlet borçları.
İkt-608 Seminer

Yanıt yok

Bir cevap yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Eylül 2023
P S Ç P C C P
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
Open chat
Merhaba Yardımcı Olabilir miyim ?
Size Yardımcı Olabilir miyim?