iktisat bitirme tezi

 

Özel ders,ödevi,bitirme tezi,proje yap,dönem ödevi,dönem projesi

İKTİSAT, bireyler ve toplumların sınırlı kaynaklarını sınırsız ihtiyaçlarını karşılamak için nasıl dağıttıklarının incelenmesidir.
Ülkeler arasındaki farklı ekonomik yapı ve kurumların organizasyonu ile çeşitli çıkar grupları arasındaki ilişkileri inceleyen iktisat bölümüne İKTİSADİ SİSTEMLER adı verilir.
İktisatçının belli bir ekonomik sorunla ilgili bütün gerçekleri araştırıp toplama işlemine BETİMLEYİCİ İKTİSAT denir.
İktisadın temel özellikleri: Malların üretimi,tüketimi ve dağıtımıyla ilgili olması. Sosyal bir bilim olması. Analitik olması. İnsan davranışlarının sadece iktisadi yönünü seçip incelemesi
Arz yasası, malın fiyatı ile arz edilen miktar değişkenleri arasındaki ilişkiyi gösterir.  Özel ders,ödevi,bitirme tezi,proje yap,dönem ödevi,dönem projesi
Tüketicinin geliri arttığında talebi artan mallara NORMAL MAL denir.
Gelir arttıkça talebi düşen, gelir azaldıkça talebi artan mala DÜŞÜK MAL denir.Özel ders,ödevi,bitirme tezi,proje yap,dönem ödevi,dönem projesi
Tüketim mallarının üretiminde kullanılan mallara sermaye malları (yarı mamül mallar, hammaddeler, üretici malları) denir.
Fiyat değişiminin yarattığı gelir ve ikame etkileri “talep eğrisinin neden negatif eğime sahip olduğunu ” açıklamak için birlikte kullanılır.
Genelden özele doğru yapılan bir araştırmada izlenen yaklaşıma TÜMDENGELİM adı verilir.
Cateris Paribus varsayımı “diğer koşulların sabit olduğu”‘nu ifade eder.
Normal malın talebinin GELİR esnekliği POZİTİF tir. Düşük malın talebinin GELİR esnekliği NEGATİF tir. Birbiriyle ilişkisiz mallar arasında ÇAPRAZ talep esnekliği sıfırdır. İkame mallar arasındaki çapraz talep esnekliği pozitiftir. Tamamlayıcı mallar arasındaki çapraz talep esnekliği negatiftir.
Esnekliği sonsuz olan talep eğrisi, y eksenine paralel olan bir doğrudur.  Özel ders,ödevi,bitirme tezi,proje yap,dönem ödevi,dönem projesi
Piyasa döneminde (çok kısa dönem) üretim miktarı sabittir.
Uzun dönemde tüm girdilerin miktarı ve üretim kapasitesi değiştirilebilir.
Toplam sabit maliyetin üretim miktarına oranına ortalama sabit maliyet denir. AFC=TFC/q
Tam rekabet piyasasındaki bir firmanın ortalama geliri sabittir ve fiyata eşittir. AR=P
Tekel piyasasındaki bir firmanın marjinal geliri sıfır olduğunda, tekelcinin sahip olduğu talep eğrisinin esnekliği 1’e eşittir.
Talebi esnek olan bir maldan elde edilen toplam gelirin arttırabilmesi için malın fiyatının düşürülmesi gerekir.
İmalat faaliyeti sonucunda yaratılan faydaya Şekil faydası denir.   Özel ders,ödevi,bitirme tezi,proje yap,dönem ödevi,dönem projesi
Üretimde kullanılan, ancak bu kullanım karşılığı hiçbir parasal ödeme yapılmayan kaynakların değerine ÖRTÜK MALİYET denir.
Bir malın üretilen her birimi için sabit bir vergi alınması firmanın sabit maliyetlerini etkilemez.  Özel ders,ödevi,bitirme tezi,proje yap,dönem ödevi,dönem projesi
Tekelci, marjinal maliyetin marjinal gelire eşit olduğu çıktı düzeyinde karını maksimize eder. MC=MR
Oligopolcü firmaların karlarını bir grup halinde maksimize etmeleri durumunda ortaya çıkan oligopol türüne TAM OLİGOPOL denir.
İşgücünün marjinal ürün geliri= Marjinal gelir x Marjinal fizik ürün. MRP=MPP X MR
Bir bankaya yatırılan mevduat miktarı 8 milyar TL ve karşılık oranı 0,25 ise yaratılan kaydi para miktarı 8 x 1/0,25=32 milyardır.
Çok sayıda üreticinin farklılaştırılmış ürün ürettiği piyasaya FARKLILAŞTIRILMIŞ OLİGOPOL adı verilir.  Özel ders,ödevi,bitirme tezi,proje yap,dönem ödevi,dönem projesi
Bir ekonomide GSMH 1000 TL, para arzı 500 TL ise gelir devir hızı 2 dir. V=Y/M=1000/500=2
Paralel para sisteminde altın ve gümüş para olarak kullanılmıştır.
Spekülatif para talebi faiz oranına bağlı olarak değişir.  Özel ders,ödevi,bitirme tezi,proje yap,dönem ödevi,dönem projesi
John Maynard Keynes’e göre artan para talebinin fiyatları yükseltmesi için paranın harcanması gerekir.
Merkez bankasının görevleri: Banknot ihraç etmek. Reeskont işlemleri yapmak. Devletin hazinedarlığını yapmak. Bankalar arası işlemler yapmak. Ticaret bankalarının para ihtiyatlarını muhafaza etmek. Mali-ekonomik konularda devlete danışmanlık yapmak.
Merkez bankaları; altın külçe miktarı, ülkedeki döviz miktarı, devlet hazinesine verilen kısa vadeli avanslar karşılığında banknot emisyonunu değiştirmez.
Kaydi parayı TİCARİ BANKACILIK SİSTEMİ yaratır.  Özel ders,ödevi,bitirme tezi,proje yap,dönem ödevi,dönem projesi
İhtiyat amacıyla elde tutulmak istenen paranın miktarı gelir düzeyine bağlıdır.
Wicksell ve Aftalion, miktar teorisini gelir ve bu gelirin harcanması açısından açıklayan iktisatçılardır.
Çeşitli ülkelerin milli gelirleri karşılaştırılırken dikkate alınanlar: Nüfus farkları. Fiyat düzeyleri farkı. Üretim maliyetlerindeki farklar. Üretilen mal ve hizmet farklılıkları. Tabiat şartlarının farklılığı. Piyasaya giren üretici miktarındaki farklar.
Ekonominin genişlemesi, yatırımların tasarruftan fazla olmasının bir sonucudur. Yatırım > tasarruf
Topraklar arasındaki nitelik farklarından ya da pazara uzaklık farkından doğan ranta fark bedeli veya DİFERANSİYEL FARK denir.
Paranın değerinin düşmesi: istihdamın artmasına, borç verenlerin zarara uğramasına, sabit gelirlilerin satın alma gücünün düşmesine, üreticilerin aşırı kar elde etmelerine neden olur. Üretimin azalmasına neden olmaz.
Çeşitli ülkelerin milli gelirleri karşılaştırılırken dikkate alınanlar: Nüfus farklılıkları, Fiyat düzeyleri farkı, Üretim maliyetlerindeki farklar, Üretilen mal ve hizmet farklılıkları   Özel ders,ödevi,bitirme tezi,proje yap,dönem ödevi,dönem projesi
Bir ekonomide talebin azalıp, yatırımların durması sonucu ortaya çıkan işsizlik türüne konjonktürel işsizlik denir.
Sermaye stokuna yapılan net ilavelere NET YATIRIM denir.   Özel ders,ödevi,bitirme tezi,proje yap,dönem ödevi,dönem projesi
Milli gelirin üretim faktörleri sahiplerinin üretimden aldıkları paylara göre dağılımına FONKSİYONEL DAĞILIM denir.
Gelir dağılımında eşitsizliğin nedenleri: Yetenek farklılıkları, Eğitim ve öğrenim farklılıkları, Mülkiyet ve miras hakkı, Çalışkanlıkta farklılık, Telafi edici ücret farklılıkları, Risk üstlenme, Piyasa üzerinde güç sahibi olma.
Cari ücret düzeyinde çalışmak istemeyenlerin oluşturduğu işsizlik türü GÖNÜLLÜ işsizliktir.  Özel ders,ödevi,bitirme tezi,proje yap,dönem ödevi,dönem projesi  Özel ders,ödevi,bitirme tezi,proje yap,dönem ödevi,dönem projesi
Tüketim harcamalarını belirleyen en önemli unsur gelir düzeyidir.
Ekonomik büyümede rol oynayan arz etmenleri: İşgücünün kalitesi ve miktarı, Teknolojik gelişme, Sermaye stoku, Doğal kaynaklar
Yatırımın marjinal etkenliği eğrisi, faiz oranı ile yatırım miktarı arasındaki ilişkiyi gösterir.
Marjinal tasarruf eğilimi=1-marjinal tüketim eğilimi. MPS=1-MPC  Özel ders,ödevi,bitirme tezi,proje yap,dönem ödevi,dönem projesi
Marjinal tüketim eğilimi 0,8 olan bir ekonomide vergi çarpanı -4 tür. -(k-1)=-(1/(1-0,8) -1)=-(1/0,2 – 1)=-4
Bir ekonomide marjinal tüketim eğilimi 0,7 ise çarpan katsayısı 3,3’tür. Çarpan = 1/(1-MPC)=1/(1-0,7)=3,3
Devletin ekonomik hayata müdahale etmediği bir ekonomi modelinde, genel denge; toplam arz=toplam talep eşitliğinde kurulur. SMH=SMG veya Bireylerin yatırım talebi= toplam tasarruf. I=S
Talebi esnek olan bir maldan elde edilen toplam gelirin artırılabilmesi için malın fiyatının düşürülmesi gerekir.
İşlem amaçlı para talebi, gelir düzeyi ile doğru yönlü olarak değişir.   Özel ders,ödevi,bitirme tezi,proje yap,dönem ödevi,dönem projesi

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Mayıs 2024
P S Ç P C C P
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031