İktisat Bölümü Bitirme Tezi

İktisat Bölümü Dersler

1. Yıl, 1. Dönem (Güz)

İktisada Giriş I (3 Kredi, Zorunlu )  avukatlık stajı bitirme tezi, üniversite bitirme tezi, üniversite bitirme tezleri, üniversite tez,bitirme tez konuları,bitirme tez örnekleri, iktisat bitirme tezleri, sosyoloji tez konuları, proje tez, bitirme projesi, lisans tezi nasıl yazılır, özel ders, dönem ödevi,proje, bitirme tezi,   

İktisat biliminin tanımı, amacı, toplumların başlıca ekonomik sorunları, mikro-makro iktisat ayrımı, iktisadi ekollerin tarihsel gelişimi, temel ekonomik kavramlar, mikro iktisadın temel kavramları, farklı piyasa türleri, tam rekabet, monopol (tekel), monopolcü rekabet (oligopol), arz ve talep kavramları, arz ve talep esneklikleri, tüketici dengesi, üretici dengesi, firma gelirleri, firma maliyetleri, firma dengesi, farklı piyasa türlerinde firma dengesi.

Matematik I (3 Kredi, Zorunlu) avukatlık stajı bitirme tezi, üniversite bitirme tezi, üniversite bitirme tezleri, üniversite tez,bitirme tez konuları,bitirme tez örnekleri, iktisat bitirme tezleri, sosyoloji tez konuları, proje tez, bitirme projesi, lisans tezi nasıl yazılır, özel ders, dönem ödevi,proje, bitirme tezi,  

Matematiksel model, sayısal sistemler, olasılık, fonksiyonlar, doğrusal modeller ve matris cebiri, limit, süreklilik, türev alma kuralları, karşılaştırmalı durağanlık çözümlemesi, türevin bazı iktisadi uygulamaları.

İşletme Bilimine Giriş I (3 Kredi, Zorunlu) avukatlık stajı bitirme tezi, üniversite bitirme tezi, üniversite bitirme tezleri, üniversite tez,bitirme tez konuları,bitirme tez örnekleri, iktisat bitirme tezleri, sosyoloji tez konuları, proje tez, bitirme projesi, lisans tezi nasıl yazılır, özel ders, dönem ödevi,proje, bitirme tezi,  

İşletme ve yönetim biliminin evrimi,  işletme ile ilgili temel kavramlar,  bir işletmeyi kurma ve örgütleme, insan kaynaklarını yönetme, işletmeler arası birleşme ve anlaşmalar, işletmelerin hukuki şekilleri, işletmelerin kuruluşu ve ilgili konular, örgüt teorisini konu ve kavramları.

Sosyoloji (3 Kredi, Zorunlu) avukatlık stajı bitirme tezi, üniversite bitirme tezi, üniversite bitirme tezleri, üniversite tez,bitirme tez konuları,bitirme tez örnekleri, iktisat bitirme tezleri, sosyoloji tez konuları, proje tez, bitirme projesi, lisans tezi nasıl yazılır, özel ders, dönem ödevi,proje, bitirme tezi,  

Bilim, bilimsel bilgi, bilimin sınırları ve sınırlılıkları, sosyolojik düşüncenin gelişimi, sosyal bilim ve sosyoloji kavramlarının tanıtılması, sosyolojinin sınırlarının tespitinde kullanılan yolların açıklanması, sosyolojinin diğer bilimlerle olan ilişkisi, sosyolojide farklı yaklaşımların incelenmesi, sosyolojik düşüncenin gelişim tarihi, insan ilişkilerinin bilimsel değerlendirilmesi, kültür, birey ve sosyal etkileşim, grup ve organizasyon, sosyal kontrol, sosyal tabakalaşma, temel sosyal kurumların incelenmesi.

Hukukun Temel Kavramları (3 Kredi, Zorunlu) avukatlık stajı bitirme tezi, üniversite bitirme tezi, üniversite bitirme tezleri, üniversite tez,bitirme tez konuları,bitirme tez örnekleri, iktisat bitirme tezleri, sosyoloji tez konuları, proje tez, bitirme projesi, lisans tezi nasıl yazılır, özel ders, dönem ödevi,proje, bitirme tezi,  

Toplumsal hayatı düzenleyen kurallar,  hukukun tanımı,  hukuk dalları, sosyal ilişkiler ve hukuk, hukukun gerekliliği ve önemi,   yaptırım ve yaptırım çeşitleri, hak ve borç kavramları, borcun kaynakları, borç ilişkileri, hukuki işlemlerin geçerliliği.

Felsefeye Giriş (3 Kredi, Zorunlu)

Felsefenin anlamı ve bilgi türleri, doğa, insan bilimleri ve felsefe, felsefenin konuları, felsefenin diğer bilimlerle ilişkileri, bilgi ve bilgi kuramının temel kavram ve sorunları, doğru bilginin imkansızlığı (septitizm), doğru bilginin imkanı (dogmatizm), bilim felsefesine giriş, bilimin tarihsel gelişimi, bilime farklı yaklaşımlar, varlık felsefesinin konusu, ahlak felsefesi ve etik, sanat felsefesi ve estetik, felsefe ve iktisat.

 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (3 Kredi, Zorunlu) avukatlık stajı bitirme tezi, üniversite bitirme tezi, üniversite bitirme tezleri, üniversite tez,bitirme tez konuları,bitirme tez örnekleri, iktisat bitirme tezleri, sosyoloji tez konuları, proje tez, bitirme projesi, lisans tezi nasıl yazılır, özel ders, dönem ödevi,proje, bitirme tezi,  

Kavramsal açıklamalar, Osmanlı İmparatorluğunun çöküşü ve çöküşün nedenleri, Mondros Mütarekesi, Mütareke sonrası gelişmeler, Mustafa Kemal komutanlığında ulusal mücadele hareketleri ve kongreler, son Osmanlı Mebuslar Meclisi ve Misak-i Milli, TBMM dönemi, Kurtuluş Savaşı’nda cepheler, milli mücadele dönemi dış politikası, Lozan Barış Anlaşması.

Türk Dili I (3 Kredi, Zorunlu) avukatlık stajı bitirme tezi, üniversite bitirme tezi, üniversite bitirme tezleri, üniversite tez,bitirme tez konuları,bitirme tez örnekleri, iktisat bitirme tezleri, sosyoloji tez konuları, proje tez, bitirme projesi, lisans tezi nasıl yazılır, özel ders, dönem ödevi,proje, bitirme tezi,  

Dil nedir? Dillerin doğuşu, dilin insan ve toplum hayatındaki önemi, Türkçenin tarihsel gelişimi, Türkçenin diller arasındaki yeri, Türkçede sesler ve sınıflandırma.

1. Yıl, 2. Dönem (Bahar)

İktisada Giriş II (3 Kredi, Zorunlu)

Makro iktisadi analize giriş, temel kavramlar, tüketim, tasarruf, yatırım fonksiyonları, makro iktisadi dengenin oluşumu, tam kullanım sorununun incelenmesi, para arzı, para talebi, işsizlik ve enflasyon.

Matematik II (3 Kredi, Zorunlu) avukatlık stajı bitirme tezi, üniversite bitirme tezi, üniversite bitirme tezleri, üniversite tez,bitirme tez konuları,bitirme tez örnekleri, iktisat bitirme tezleri, sosyoloji tez konuları, proje tez, bitirme projesi, lisans tezi nasıl yazılır, özel ders, dönem ödevi,proje, bitirme tezi,  

İkinci türev ve yüksek dereceden türevler, türevin ekonomik uygulamaları, kısmi türev ve uygulamaları, Jacobian determinantları, serbest ve kısıtlamalı optimizasyon uygulamaları, logaritmik ve üstel fonksiyonlar, integral alma kuralları, belirli ve belirsiz integral uygulamaları.

İşletme Bilimine Giriş II (3 Kredi, Zorunlu)

İşletmenin üretim, finansman ve pazarlama fonksiyonları ile personel yönetiminde temel bilgiler, işletmede fonksiyonel yönetim, araştırma geliştirme faaliyetleri, halkla ilişkiler.

Anayasa Hukuku (3 Kredi, Zorunlu) avukatlık stajı bitirme tezi, üniversite bitirme tezi, üniversite bitirme tezleri, üniversite tez,bitirme tez konuları,bitirme tez örnekleri, iktisat bitirme tezleri, sosyoloji tez konuları, proje tez, bitirme projesi, lisans tezi nasıl yazılır, özel ders, dönem ödevi,proje, bitirme tezi,  

Anayasa kavramı, anayasa ve devlet,  anayasacılık hareketleri, yazılı anayasaların doğuşu, anayasaların sınıflandırılması, Türkiye’de anayasal gelişim süreci, 1961 ve 1982 anayasalarının temel özellikleri ve karşılaştırılması.

Borçlar Hukuku (3 Kredi, Zorunlu)

Temel kavramlar, borcun kaynakları, sözleşme,  borcun yerine getirilme yeri, haksız fiil ve sebepsiz zenginleşme, borç ilişkilerinde özel durumlar, ifa, ifa etmemenin sonuçları, tecrit, zamanaşımı, takas.

Siyaset Bilimi (3 Kredi, Zorunlu) avukatlık stajı bitirme tezi, üniversite bitirme tezi, üniversite bitirme tezleri, üniversite tez,bitirme tez konuları,bitirme tez örnekleri, iktisat bitirme tezleri, sosyoloji tez konuları, proje tez, bitirme projesi, lisans tezi nasıl yazılır, özel ders, dönem ödevi,proje, bitirme tezi,  

Siyaset nedir? Devlet ve hükümet, siyasi ideolojiler, siyaset biliminin metodolojisi ve ideolojisi, siyasal sosyalleşme, siyasi partiler, seçim sistemlerinin ayrıntılı incelenmesi.

 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (3 Kredi, Zorunlu) avukatlık stajı bitirme tezi, üniversite bitirme tezi, üniversite bitirme tezleri, üniversite tez,bitirme tez konuları,bitirme tez örnekleri, iktisat bitirme tezleri, sosyoloji tez konuları, proje tez, bitirme projesi, lisans tezi nasıl yazılır, özel ders, dönem ödevi,proje, bitirme tezi,  

Osmanlı İmparatorluğunun paylaşılma tasarıları, Paris Barış Konferansı, İzmir’in işgali, memleketin iç durumu ve azınlıklar, Çerkez Ethem Olayı, I. ve II. İnönü Muharebeleri, Eskişehir ve Kütahya Muharebesi, Sakarya Meydan Savaşı ve sonuçları, Kars ve Ankara Antlaşmaları, Büyük Taarruz, Mudanya Ateşkes Antlaşması esasları ve önemi, Lozan Konferansı ve önemi, Türk İnkılabı, siyasi, hukuksal, sosyal, kültürel, eğitim ve öğretim alanlarındaki inkılaplar, çok partili sisteme geçiş ekonomik alanda gelişmeler, kuruluş dönemi sonrası Türk Dış Politikası, Ermeni sorunu,  II. Dünya Savaşı ve Türkiye.

Türk Dili II (3 Kredi, Zorunlu) avukatlık stajı bitirme tezi, üniversite bitirme tezi, üniversite bitirme tezleri, üniversite tez,bitirme tez konuları,bitirme tez örnekleri, iktisat bitirme tezleri, sosyoloji tez konuları, proje tez, bitirme projesi, lisans tezi nasıl yazılır, özel ders, dönem ödevi,proje, bitirme tezi,  

İmla kuralları ve uygulanması, noktalama işaretleri ve uygulaması, yazılı anlatım, yazılı anlatım türleri, sözlü anlatım, sözlü anlatım türleri, cümlenin unsurları, cümle tahlili ve uygulaması, anlatım bozuklukları, yazılı kompozisyon.

2. Yıl, 3. Dönem (Güz)

Mikro İktisat I (3 Kredi, Zorunlu) avukatlık stajı bitirme tezi, üniversite bitirme tezi, üniversite bitirme tezleri, üniversite tez,bitirme tez konuları,bitirme tez örnekleri, iktisat bitirme tezleri, sosyoloji tez konuları, proje tez, bitirme projesi, lisans tezi nasıl yazılır, özel ders, dönem ödevi,proje, bitirme tezi,  

İktisat biliminin konusu, temel kavramlar, iktisat bilimi ve mikro iktisat, tüketim teorisi,  üretim teorisi ve maliyetler, üretim fonksiyonu ve işletmenin davranışı, maliyet fonksiyonu, arz fonksiyonu.

 

Muhasebe I (3 Kredi, Zorunlu) avukatlık stajı bitirme tezi, üniversite bitirme tezi, üniversite bitirme tezleri, üniversite tez,bitirme tez konuları,bitirme tez örnekleri, iktisat bitirme tezleri, sosyoloji tez konuları, proje tez, bitirme projesi, lisans tezi nasıl yazılır, özel ders, dönem ödevi,proje, bitirme tezi,  

Muhasebe kavramının tarihi gelişimi, Türkiye’deki mevzuat, bilanço kavramı, bilanço hesaplarının değerlemesi,  aktif hesapların değerlemesi, dönen varlıklar ve duran varlıkların değerlemesi, gelir tablosu kavramı,  aktif hesaplardan dönen varlıkların hazır ve menkul değerler, alacaklar ve stoklar ana başlıkları altında incelenmesi.

Makro İktisat I (3 Kredi, Zorunlu)

Makro iktisada giriş, temel kavramlar, tarihsel süreçte makro iktisadın gelişimi, milli gelir hesapları, ekonominin üretim kapasitesi ve denge üretim seviyesi, Klasik Teori üretim fonksiyonları, firmalar, hane halkları, işgücü piyasaları, mal piyasaları, sermaye piyasaları, paranın Miktar Teorisi, Say Yasası, Walras Modeli, Klasik Teoride, “Genel Denge”, efektif talep, tüketim talebi, devlet kesimi, dış dünya gelir-harcama modeli, çoğaltan ve hızlandıran, IS/LM modeli, Keynesyen Genel Denge, Keynesyen ve Klasik modelde politika uygulamaları.

Kamu Maliyesi  (3 Kredi, Zorunlu)

Kamu maliyesinin tanımı ve gelişim, amaçları, araçları, kamu harcamaları, kamu gelirleri, çeşitleri, vergi teorisi ve uygulaması, bütçe tanımı, uygulamaları ve çeşitleri, Türkiye’de bütçenin oluşum süreci.

Yabancı Dilde Okuma ve Konuşma (3 Kredi, Zorunlu)

İngilizce okuma parçaları üzerinde çalışmalar yaparak, öğrencilerle parça içinde aktarılan fikirlerin değerlendirilmesinin yapılması ve farklı konularda yabancı dilde tartışmaların yapılması.

İstatistik ve Olasılığa Giriş I (3 Kredi, Zorunlu) yüksek lisans tezi, bitirme tezi indir, bitirme ödevi, bitirme tezi sunumu, bilgi üniversitesi bitirme tezi, bitirme ödevi konuları, turizm tez konuları, bitirme tezi kapağı, bitirme tezi kapak, bitirme tezi örnek,

Temel kavramlar, verilerin düzenlenmesi, merkezi eğilim ve dağılım ölçüleri, indeksler, olasılık, rassal değişkenler, bazı önemli dağılımlar, birlikte dağılımlar.

İktisat Tarihi I (3 Kredi, Zorunlu)

Tarih biliminin hedef ve yöntemleri, tarih, teori ve iktisat tarihi, ilkel toplumdan uygar topluma geçiş, köleci toplumlar: Antik Yunan ve Roma, kapitalizmin doğuşu, Feodalizmden Kapitalizme geçiş, Kapitalizmin ilk dönemi: Ulus Devletlerin Doğuşu, Burjuva Devrimleri, Merkantilizm, Sanayi Devrimi’nin kökenleri, Sanayi Devrimi’nin beşeri sonuçları ve yayılması.

 

2. Yıl, 4. Dönem (Bahar)

Makro İktisat II (3 Kredi, Zorunlu) yüksek lisans tezi, bitirme tezi indir, bitirme ödevi, bitirme tezi sunumu, bilgi üniversitesi bitirme tezi, bitirme ödevi konuları, turizm tez konuları, bitirme tezi kapağı, bitirme tezi kapak, bitirme tezi örnek,

İşsizlik ve istihdam, işsizlik türleri, enflasyon, açık ekonomide denge ve uygulanan politikalar, ödemeler bilançosu, dengesi, büyüme ve kalkınma, Klasik ve Keynesyen teorilerin karşılaştırılması, Yeni Keynesyen Teori, Yeni Keynesyen teorinin politika çıkarımları.

Muhasebe II (3 Kredi, Zorunlu)

Mali duran varlıklar, maddi duran varlıklar, maddi olmayan duran varlıkları incelenmesi, pasif hesapların incelemesi, nazım hesapların işleyişi ve maliyet hesaplarının incelenmesi.

Mikro İktisat II (3 Kredi, Zorunlu)

Tam rekabet piyasası, tam rekabet piyasalarında denge, tam rekabet piyasasında devlet müdahalesi, aksak rekabet piyasaları, aksak rekabet piyasalarında denge.

 

 

Türk Vergi Sistemi (3 Kredi, Zorunlu)

Vergi sitemleri ve çeşitleri, Türk vergi sisteminin tarihsel gelişimi, gelir ve kurumlar vergisi, katma değer vergisi, bu vergi türlerinin uygulama biçimleri, servet üzerinden alınan vergiler ve bu vergilerin uygulama şekilleri.

Mesleki Yabancı Dil I (3 Kredi, Zorunlu)

İktisatla ilgili konularda okuma parçaları çalışılır,  iktisatla ilgili temel İngilizce kavramlar ve kelimeler üzerinde çalışmalar yapılır.

İstatistik ve Olasılığa Giriş II (3 Kredi, Zorunlu)

t, F, ki-kare, dağılımları, istatiksel tahmin yöntemleri, Hipotez testleri, parametrik olmayan istatistik teknikleri.

İktisat Tarihi II (3 Kredi, Zorunlu)

İmparatorluklar dönemi, 1929 Bunalımı nedenleri ve sonuçları, kapitalizmin Altın Çağı (Refah Dönemi), 1973 Petrol Krizleri, 1980 sonrası yeniden yapılanma dönemi ve küreselleşme.

 

3. Yıl, 5. Dönem (Güz)

Ekonometri I (3 Kredi, Zorunlu)

Ekonometrinin tanımı, gelişimi, kapsadığı konular, diğer bilimlerle ilişkisi, Basit Doğrusal Regresyon Modeli, anakütle regresyon fonksiyonu kavramı, ekonometrik çözümlemelerde kullanılan verilerin niteliği, basit doğrusal regresyon modelinin varsayımları, regresyon ve varyans çözümlemesi, en küçük kareler tahmin edicilerinin türetilmesi ve özellikleri, tahminlerin anlamlılığının istatiksel sınanması, çoklu regresyon modeli, kısmı regresyon modeli.

Para Teorisi (3 Kredi, Zorunlu)

Para, banka ve para arzı, finansal sitemin yapısı ve işleyişi, finansal aracılar ve fonksiyonları, para ve sermaye piyasaları, bankalar ve fonksiyonları, banka parası ve para arzı, finansal gelişme, aktif pasif yönetimi, faiz oranlarının belirlenmesi, portföy yönetimi, risk, para politikasını amaç ve araçları.

Uluslararası İktisat Teorisi (3 Kredi, Zorunlu)

Merkantilizm, Mutlak Üstünlükler Teorisi, Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisi, Karşılıklı Talep Kanunu, Teklif Eğrileri, Fırsat Maliyeti, Dönüşüm ve Kayıtsızlık Eğrileri, Faktör Donatımı Kuramı, Leontief Paradoksu, teknolojik açık, ürün devreleri, Tercihlerin Benzerliği yaklaşımları, endüstri içi ticaret, Tekelci Rekabete Dayalı Dış Ticaret Kuramları, Dinamik Dış Ticaret Kuramları, ticaret hadleri, Singer-Prebish Tezi, koruyucu dış ticaret politikası.

Mesleki Yabancı Dil II (3 Kredi, Zorunlu)

İktisatla ilgili konularda okuma parçaları çalışılır. İlerde meslekleriyle ilgili yazılmış yayınların kolaylıkla takip edebilmelerine dönük kelime öğrenimi yapılır.

İktisadi Planlama Teknikleri (3 Kredi, Seçmeli*)

Planlama ve kalkınma Kavramları, uygulama alanları, Matris Cebir, kavram ve yöntemleri, Input-Output tablo analizleri ve model uygulamaları, küreselleşme ve planlama etkileşimi, Türkiye’de planlama.

 

 

Sermaye Piyasaları (3 Kredi, Seçmeli*)

Sermaye birikimi ve kalkınma ilişkisi, sermaye birikimi, finansal piyasalar, para ve sermaye piyasaları, sermaye piyasaları araçları, menkul kıymet piyasaları, temel ve teknik analizler, sermaye varlıklarının fiyatları, modern portföy teorisi, tahvil ve hisse senedi değerlemesi.

Tarım Ekonomisi (3 Kredi, Seçmeli*)

Tarımın tanımı ve önemi, tarım sektöründe arz ve talep eğrilerinin nitelikleri, üretim fonksiyonu oluşumu, fiyat oluşumu, tarım sektörünün dışsal etkenlere bağımlılığı, tarım ürünleri fiyatlarında belirsizlik sorunu, farklı tarım işletmelerinin davranış biçimleri, Türk tarımının özellikleri ve sorunları.

Finansal Yönetim (3 Kredi, Seçmeli*) yüksek lisans tezi, bitirme tezi indir, bitirme ödevi, bitirme tezi sunumu, bilgi üniversitesi bitirme tezi, bitirme ödevi konuları, turizm tez konuları, bitirme tezi kapağı, bitirme tezi kapak, bitirme tezi örnek,

Finansal yönetim kavramı ve gelişimi,  finansal yönetim açısından firmaların amacı, paranın zaman değeri, kaynak maliyetinin hesaplanması ve firma açısından önemi, kaynak seçiminin firma değeri üzerine etkisi, sermaye bütçelemesi yöntemleri, sermaye bütçelemesinde enflasyon ve risk açısından yapılabilecek değerlendirmeler, temettü politikası ve firma değeri.

Kamu Ekonomisi (3 Kredi, Seçmeli*)

Kamu ekonomisi tanım, temel kavramlar, teorik çerçeve, dışsallıklar, pareto-optimalite,  devletin aşırı büyümesi neden ve sonuçları, piyasa ekonomisinin başarısızlığı teorisi, kamu ekonomisinin başarısızlığı teorisi, siyaset ve ekonomi, kamu tercihi teorisi, kamu harcamaları artış nedenleri, kamu yararı analizi, seçim teorisi, oylama kurulları, seçmen-bürokrat-politikacı davranışları, bürokrasinin ekonomi teorisi, doğrudan üretken olmayan faaliyetin analizi.

 

3. Yıl, 6. Dönem (Bahar)

Ekonometri II (3 Kredi, Zorunlu)

Klasik doğrusal regresyon modelindeki temel varsayımlardan sapmalar, çoklu doğrusal bağlantı sorunu, çoklu doğrusal bağlantı sapması ile ilgili testler ve kriterler, çoklu doğrusal bağlantı sorununa çözüm yöntemleri, otokorelasyonun saptanması ile ilgili testler, yüksek dereceden otokorelasyon, otokorelasyon durumda kullanılan tahmin yöntemleri, değişen varyans, değişen varyansın saptanması ile ilgili testler, genelleştirilmiş EKKY, spesifikasyon hataları, model seçme kriterlerinin ve modelin matematiksel formülasyonunun seçimi, yapay (kukla) değişkenler.

Para Politikası (3 Kredi, Zorunlu)

Klasik Miktar Teorisi, Neo-klasik Miktar Teorisi, Walras ve Genel Denge, reel analizden parasal analize geçiş, Monoterist Okul ve para talebi fonksiyonu, Portföy Dengesi Yaklaşımı, Yeni-Keynesyen Makro İktisat görüşü, Yeni-Klasik Makro iktisat okulu, enflasyonu açıklamaya yönelik politikalar, aktif ve pasif para politikaları.

Uluslararası İktisat Politikası (3 Kredi, Zorunlu) yüksek lisans tezi, bitirme tezi indir, bitirme ödevi, bitirme tezi sunumu, bilgi üniversitesi bitirme tezi, bitirme ödevi konuları, turizm tez konuları, bitirme tezi kapağı, bitirme tezi kapak, bitirme tezi örnek,

Koruyucu dış ticaret politika araçları, gümrükler, kotalar ve sübvansiyonların ekonomik etkileri, tarife dışı koruyucu dış ticaret politikası araçları, bağlı ticaret, ödemeler bilançosu, ödemeler bilançosunun denkleşme mekanizmalarında, Klasik, Neo-klasik, Keynesyen ve Monetarist yaklaşımlar, sabit ve esnek kur sistemleri, döviz kurlarındaki değişmeyi açıklayan kuramlar.

İş Hayatı İçin Yabancı Dil (3 Kredi, Zorunlu)

İş hayatında gerekli olabilecek İngilizce dilbilgisini ve kelime hazinesinin geliştirilmesini amaçlar, öğrencinin mesleği ile ilgili terminolojiyi öğrenmesini ve İngilizce dilbilgisini geliştirmek amaçlanır.

 

Yenilik Ekonomisi (3 Kredi, Seçmeli*) 
yüksek lisans tezi, bitirme tezi indir, bitirme ödevi, bitirme tezi sunumu, bilgi üniversitesi bitirme tezi, bitirme ödevi konuları, turizm tez konuları, bitirme tezi kapağı, bitirme tezi kapak, bitirme tezi örnek,

Yenilik Nedir? Teknolojik gelişme türleri, yenilik-teknolojik gelişme ilişkisi, teknolojik gelişmenin ekonomi literatüründeki yeri, büyüme-kalkınma-dış ticaret-teknoloji ilişkisi, yeniliklerin transferi, teknolojik gelişme-istihdam ilişkisi, bilişim teknolojisi, yeni ekonomi ve üretim ilişkileri.

Konjonktür Teorileri (3 Kredi, Seçmeli*)

Konjonktür kavramı, konjonktür düşüncesinin ortaya çıkışı, 19. yy, “Bunalım” kavramı konjonktür kavramı ilişkisi, sanayileşmenin evrimi ve konjonktür, teknoloji ve konjonktür, 19. y.y. günümüze konjonktür teorileri.

Uluslararası Para Sistemleri (3 Kredi, Seçmeli*) 
yüksek lisans tezi, bitirme tezi indir, bitirme ödevi, bitirme tezi sunumu, bilgi üniversitesi bitirme tezi, bitirme ödevi konuları, turizm tez konuları, bitirme tezi kapağı, bitirme tezi kapak, bitirme tezi örnek,

Altın-para rejimi, Bretton-Woods Sistemi, IMF, Bretton sisteminin çöküşü, günümüzde para sistemleri, Avrupa Para Birliği,  döviz piyasaları, kur değişmelerini açıklayan teoriler, geleceğe yönelik döviz piyasaları, Euro-dolar, Euro-tahvil piyasaları, uluslararası özel mali sermaye akımları, uluslararası resmi krediler, kuruluşundan günümüze Türkiye’nin kambiyo rejimi.

Kıymetli Evraklar Hukuku (3 Kredi, Seçmeli*)

Kıymetli evrak kavramı, değerlendirilmesi, devri, türleri, ziyan ve itali, kambiyo senetleri poliçenin hukuk mahiyeti ve şekil şartları, keşidecinin sorumluluğu, devir, kabul ve ödeme, müracaat haklarının kullanılması, aval ve araya girme, bono ve çeklerin özellikleri.

İş Gücü Piyasaları (3 Kredi, Seçmeli*)

İşgücü piyasası kavramı ve özellikleri, çeşitli ekonomik modellerde işgücü piyasalarının analizi, emek arz ve talebi, issizlik, işgücü piyasalarının düzenlenmesi, neo-klasik modelin işgücü piyasası analizi, beşeri sermaye kuramı, küreselleşme kavramı ve işgücü piyasalarında yaşanan dönüşüm, Türkiye’de işgücü piyasaları.

 

4. Yıl, 7. Dönem (Güz)

İktisat Politikası (3 Kredi, Zorunlu)

İktisat politikasının temel kavramları ve tanımları, iktisat politikası amaç ve araçlarının seçimi, iktisat politikası ve makro iktisat teorileri arasındaki ilişkiler: Klasik Makro Teori, Keynesyen Makro teori, Paracı Makro Teori, Rasyonel Beklentiler Teorisi ve Arz İktisadı, dışa açık ekonomilerde politik seçim, döviz kuru ve ödemeler dengesi politikaları.

İktisadi Analiz Tarihi (3 Kredi, Zorunlu) 
yüksek lisans tezi, bitirme tezi indir, bitirme ödevi, bitirme tezi sunumu, bilgi üniversitesi bitirme tezi, bitirme ödevi konuları, turizm tez konuları, bitirme tezi kapağı, bitirme tezi kapak, bitirme tezi örnek,

İktisadi düşünceler tarihine yaklaşım sorunsalı, bazı metodolojik tartışmalar, merkantilizm, fizyokrasi. Klasik iktisadi analiz: Smith, Ricardo ve Mill, Marx’ın iktisadi analizi, Neo-klasik teori, Keynes, Keynes sonrası iktisadi analiz.

Kalkınma İktisadı ve Politikası (3 Kredi, Zorunlu)

Kalkına tanımı, tarım ve ekonomik kalkınma, dengeli ve dengesiz büyüme stratejileri, dışsal ekonomiler ve azgelişmiş ülkeler, azgelişmiş ülkelerde dış ticaretin yapısı ve kalkınma ilişkisi, sanayileşme ve dış ticaret politikaları, yeni sanayileşen ülkelerde ve Türkiye’de sanayileşme, teknolojik gelişme ve ihracat.

 

 

Belirsizlik İktisadı (3 Kredi, Zorunlu) 
yüksek lisans tezi, bitirme tezi indir, bitirme ödevi, bitirme tezi sunumu, bilgi üniversitesi bitirme tezi, bitirme ödevi konuları, turizm tez konuları, bitirme tezi kapağı, bitirme tezi kapak, bitirme tezi örnek,

Karar sorunu, risk altında iktisadi karar, belirsizlik altında iktisadi karar, rekabet altında karar ve oyun teorisi, beklenen fayda yaklaşımı.

Bölüşüm Teorisi (3 Kredi, Seçmeli*)

Bölüşüm kavramı ve önemi, çeşitli bölüşüm kategorileri, iktisadi teoriler ve bölüşüm, Klasiklerden Post-Keynesyenlere bölüşüm konusunun incelenmesi, bölüşüm ve iktisadi politikalar, Türkiye’de bölüşüm ilişkileri, Dünya’da bölüşüm.

Osmanlı İktisat Tarihi (3 Kredi, Seçmeli*)

Kavramsal çerçeve, Bizans döneminde Anadolu, Orta Asya Türklerinin iktisadi ilişkileri, Anadolu’ya göçün neden ve sonuçları, İran Selçukluları, Anadolu Selçukluları, Osmanlı devletinin kuruluş ve başlıca iktisadi kurumların oluşumu, Osmanlı toprak düzeni, Osmanlı sisteminin bozulması, Türkiye Cumhuriyeti İktisat Tarihi.

Sanayileşme ve Uluslararası İlişkiler (3 Kredi, Seçmeli*)

Tarihsel bakış açısıyla Sanayi Devrimi’nden günümüze sanayileşme, sanayileşme stratejileri, oluşumu, gelişimi ve etkileri, ithal ikameci ve ihracata yönelik sanayileşme stratejileri, yeni korumacılık ve gelişmekte olan ülkelerin sanayi malları ihracatı üzerindeki etkileri, uluslararası borç krizi, oluşumu, gelişimi ve etkileri.

Küresel Ekonomi Politik (3 Kredi, Seçmeli*)
yüksek lisans tezi, bitirme tezi indir, bitirme ödevi, bitirme tezi sunumu, bilgi üniversitesi bitirme tezi, bitirme ödevi konuları, turizm tez konuları, bitirme tezi kapağı, bitirme tezi kapak, bitirme tezi örnek,

Küresel ekonomi politik kavramı, küresel ekonomi politikte yeni yönelimler, küresel ekonomi politikte temel kategoriler, kamu malları, devlet, yönetim ve yönetişim, küresel ekonomi ve ekonomik faaliyetler, sermaye birikimi, “iktisat” ve “politika” ilişkisi, işgücü ve küresel ekonomik politik, kurumsalcılık ve küresel ekonomi, düzenleme teorileri ve küresel ekonomi, gelişme teorisi ve küresel ekonomi.

İktisadi Araştırma Yöntem ve Teknikler (3 Kredi, Seçmeli*)

Metodoloji nedir? Mikro iktisatta tümevarım örnekleri, makro iktisatta tümdengelim örnekleri, pozitivizim ve iktisat, Küba ve İktisat, Lakatoz ve İktisat, Postmodernizm ve İktisat.

 

4. Yıl, 8. Dönem (Bahar)

Makro İktisadi Modeller (3 Kredi, Zorunlu)
yüksek lisans tezi, bitirme tezi indir, bitirme ödevi, bitirme tezi sunumu, bilgi üniversitesi bitirme tezi, bitirme ödevi konuları, turizm tez konuları, bitirme tezi kapağı, bitirme tezi kapak, bitirme tezi örnek,

İktisat politikası tanımı, amaçları ve araçları, maliye politikasının etkinliğine ilişkin tartışmalar, maliye politikasının amaçları, araçları ve sınırları, ekonomik istikrar ve otomatik stabilizatörler, Beklentiler Okulu, Philips Eğrisi ve hipotezi, Keynesyen, Parasalcı model, Yapısalcı model, Arz Yönlü İktisat, Yeni-Klasik İktisat, Yeni-Keynesyen modellerin politika önermeleri ve sonuçlar, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde ekonomik istikrar, Heterodoks ve Ortodoks istikrar politikaları.

Türkiye Ekonomisi (3 Kredi, Zorunlu)

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan günümüze kadar uygulanan ekonomi politikaları, Osmanlı İmparatorluğundan devralınan ekonomik alt yapı, Cumhuriyetin kuruluş yılları iktisat politikaları, İzmir İktisat Kongresiyle belirlenen ekonomi politikaları, 1929 Dünya Ekonomik Krizinin Türkiye üzerine etkileri, 1930’da başlayan devlet eliyle sanayileşme dönemi, 1946 siyasal dönüşümü, çok partili ortam ve ekonomi politikasının üzerine etkileri, 1950 seçimiyle başlayan dönemin ekonomi politikaları, 1960’da başlayan planlı kalkınma dönemi, 1980 sonrası ekonomik gelişmeler, 1980’de başlayan serbest pazar ekonomisi, Sovyetler Birliği’nin dağılmasının etkileri, Türkiye ekonomisinin geleceği.

 

Büyüme Teorisi ve Cevre Ekonomisi (3 Kredi, Zorunlu)

Ekonomik büyümenin tanımı ve ölçülmesi, çeşitli teorilerde büyümenin kaynakları, Klasik büyüme teorileri, Keynesyen büyüme teorileri, Neo-Klasik büyüme teorisi, İçsel büyüme teorileri.

Uluslararası Sermaye Hareketleri (3 Kredi, Seçmeli*)
yüksek lisans tezi, bitirme tezi indir, bitirme ödevi, bitirme tezi sunumu, bilgi üniversitesi bitirme tezi, bitirme ödevi konuları, turizm tez konuları, bitirme tezi kapağı, bitirme tezi kapak, bitirme tezi örnek,

Uluslararası sermaye akımları, temel tanım ve sınıflandırmalar, uluslararası resmi kalkınma kredileri ve başlıca uluslararası kreditör kuruluşlar, uluslararası özel finansal sermaye akımları, dolaysız yabancı özel yatırımları.

Uluslararası Birleşmeler Kuramları ve Uygulamaları (3 Kredi, Seçmeli*)

Kuram ve uygulama tanımla
ması,  pazar büyüklüğü ve önemi, büyük pazarların tarihsel gelişimi, büyük pazarlar ekonomisi, ekonomilerin küreselleşmesi, ekonomik birleşmelerin genel anlamı, ekonomik birleşme çeşitleri, Gümrük Birliği Kuramı, Gümrük Birliği Kuramındaki son gelişmeler, Gümrük Birliğinin durağan etkileri, Dinamik Ekonomik Birleşmeler Kuramı, gelişmekte olan ülkeler açısından ekonomik birleşmelerin değerlendirilmesi, dünyada başlıca ekonomik birleşme örnekleri, AB ve Türkiye ilişkileri.

İcra İflas Hukuku (3 Kredi, Seçmeli*)

Borçların devlet tarafından zorla yerine getirilmesine ilişkin hukuki düzenlemeler, icra organlarının görev ve yetkileri, icra ve iflas hukukuna ilişkin diğer genel hükümler, icra takip yollarından ilamsız icra yolu için izlenen prosedür, genel haciz yolu, kambiyo senetlerine özgü haciz yolu, kiralanan taşınmazların tahliyesi yolları, ilamların icrası, ihtiyati haciz, icra iflas suçları, iflasa ilişkin usul ile iflas kararı sonrası müflisin malların tasfiyesi ve alacaklıların tatmini, borçluların alacaklılarından mal kaçırmak amacı ile yapmış olduğu tasarrufların iptaline ilişkin iptal davaları.

Türkiyenin Güncel İktisadi Politikaları (3 Kredi, Seçmeli*)

1980 sonrası dönemde uygulanan iktisat politikalarının ve istikrar programlarının incelenmesi ve eleştirisi, yaşanan krizlerin oluşum süreçleri ve dinamikleri, küreselleşmenin Türkiye ekonomisine etkileri.

Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi (3 Kredi, Seçmeli*)

Yatırım ve proje kavramları, yatırım türleri, basit faiz, bileşik faiz, birikimli bileşik faiz, birikimli gelecekteki değer, iskonto oranı, paranın zaman değeri, bugünkü değer, sermaye maliyeti, dışsallıklar ve gölge fiyatı, yatırım projelerinin hazırlanması, talep tahmini, kuruluş yeri seçimi, yatırım ve işletme dönemi finansal tabloların hazırlanması ve bu tablolar temelinde yatırımın girişimci ve ülke ekonomisi açısından değerlendirme yöntemleri.

Bölgesel İktisat (3 Kredi, Seçmeli*) 
yüksek lisans tezi, bitirme tezi indir, bitirme ödevi, bitirme tezi sunumu, bilgi üniversitesi bitirme tezi, bitirme ödevi konuları, turizm tez konuları, bitirme tezi kapağı, bitirme tezi kapak, bitirme tezi örnek,

Ekonomik düşüncede alansal analiz: kavramlar ve teoriler, bölge planlaması, bölgesel dengesizlik, bölgesel gelişme politikası, Türkiye’de çeşitli ülkelerde bölgesel dengesizliği giderici politikalar, Türkiye AB süreci ve bölgesel kalkınma ajansları.

 

(*) 5, 6, 7 ve 8 dönemlerde dönemlik 6 kredilik seçmeli ders alınır.
Toplam 66 adet ders listelendi

 

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Haziran 2024
P S Ç P C C P
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930