Kamu Yönetimi Bölümü Bitirme Tezi yap

Kamu Yönetimi Bölümü Dersler

 

1. Yıl, 1. Dönem (Güz)

İktisada Giriş I (3 Kredi, Zorunlu) yüksek lisans tezi bitirme tezi indir bitirme ödevi bitirme tezi sunumu bilgi üniversitesi bitirme tezi bitirme ödevi konuları turizm tez konuları bitirme tezi kapağı bitirme tezi kapak, bitirme tezi örnek,özel ders

Temel iktisadi kavramların tanımları; makro-mikro iktisat ayrımı; iktisatta farklı yaklaşımlar; mikro iktisadın temel kavramları; tüketici ve üretici dengesi; arz ve talep; arz ve talep esneklikleri; farklı piyasa türleri tam rekabet, monopol, monopolcu rekabet(oligopol); maliyet kavramı.

Anayasa Hukuku (3 Kredi, Zorunlu) yüksek lisans tezi bitirme tezi indir bitirme ödevi bitirme tezi sunumu bilgi üniversitesi bitirme tezi bitirme ödevi konuları turizm tez konuları bitirme tezi kapağı bitirme tezi kapak, bitirme tezi örnek,özel ders

Anayasa kavramı; siyaset ve devlet tanımları; anayasacılık hareketlerinin tarihsel gelişimi; modern devletin ortaya çıkışı ve anayasacılık hareketleri; anayasaların çeşitli açılardan sınıflandırılması; kuvvetler ayrılığı; hükümet sistemleri; devletin sınırlandırılması; temel haklar ve ödevler; anayasa yargısı.

Hukukun Temel Kavramları (3 Kredi, Zorunlu) yüksek lisans tezi bitirme tezi indir bitirme ödevi bitirme tezi sunumu bilgi üniversitesi bitirme tezi bitirme ödevi konuları turizm tez konuları bitirme tezi kapağı bitirme tezi kapak, bitirme tezi örnek,özel ders

Hukukun tanımı; hukukun görevi; hukuk kuralları, özelikleri ve hukuk kuralları ile diğer sosyal düzen kuralları arasındaki farklar; farklı hukuk sistemleri; kamu hukuku ve özel hukuk ayrımı; hukukun kaynakları; hak kavramı; kamu hakları ve özel haklar; hukuksal işlemler, özellikleri ve çeşitleri; hukuksal olaylar;  hukuki ilişkiler; yargı ve yargı düzeni; dava türleri.

Siyaset Bilimi I (3 Kredi, Zorunlu) yüksek lisans tezi bitirme tezi indir bitirme ödevi bitirme tezi sunumu bilgi üniversitesi bitirme tezi bitirme ödevi konuları turizm tez konuları bitirme tezi kapağı bitirme tezi kapak, bitirme tezi örnek,özel ders

Siyaset kavramı; siyaset biliminin tanımı, doğuşu, yöntemi ve kapsamı; siyaset bilimindeki çağdaş gelişmeler; siyasal iktidar ve egemenlik; sosyal tabakalaşma ve siyaset; meşruiyet ve kaynakları; devlet kavramı ve devlet teorileri; siyasal sistemler; siyasal partiler ve seçim sistemleri; ideoloji; sivil toplum; kamuoyu ve baskı grupları.

Sosyoloji I (3 Kredi, Zorunlu) yüksek lisans tezi bitirme tezi indir bitirme ödevi bitirme tezi sunumu bilgi üniversitesi bitirme tezi bitirme ödevi konuları turizm tez konuları bitirme tezi kapağı bitirme tezi kapak, bitirme tezi örnek,özel ders

 

Sosyolojinin konusu ve sınırlılıkları; sosyoloji ve toplum felsefesi ilişkisi; sosyolojinin diğer bilimlerle olan ilişkisi; temel sosyolojik kavramlar; sosyolojinin tarihsel gelişimi; sosyolojinin kurucuları; sosyolojide farklı yaklaşımlar ve sebepleri; sosyolojik yaklaşım ve yaklaşım araçları; sosyolojide kuram.

Uygarlık Tarihi (3 Kredi, Zorunlu) yüksek lisans tezi bitirme tezi indir bitirme ödevi bitirme tezi sunumu bilgi üniversitesi bitirme tezi bitirme ödevi konuları turizm tez konuları bitirme tezi kapağı bitirme tezi kapak, bitirme tezi örnek,özel ders

Uygarlık kavramı; uygarlık tarih ilişkisi; din, kültür, ekonomi, yönetim ve uygarlık arasındaki ilişki ve etkileşimler; Mısır, Eski Yunan, Roma, Osmanlı ve Batı uygarlıklarının analizi ve uygarlık tarihindeki yerleri.

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2 Kredi, Zorunlu) yüksek lisans tezi bitirme tezi indir bitirme ödevi bitirme tezi sunumu bilgi üniversitesi bitirme tezi bitirme ödevi konuları turizm tez konuları bitirme tezi kapağı bitirme tezi kapak, bitirme tezi örnek,özel ders

Kavramsal açıklamalar, Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküşü ve bunun nedenlerinin irdelenmesi, Mondros Mütarekesi ve Mustafa Kemal’in ulusal mücadele hareketleri, iç ayaklanmalar. Devrimler: Öncü Devrimler ve Gelişen Devrimler, Türkiye’de Demokrasinin Gelişimi, Ermeni ve Kıbrıs Sorunu.

Türk Dili I (2 Kredi, Zorunlu) yüksek lisans tezi bitirme tezi indir bitirme ödevi bitirme tezi sunumu bilgi üniversitesi bitirme tezi bitirme ödevi konuları turizm tez konuları bitirme tezi kapağı bitirme tezi kapak, bitirme tezi örnek,özel ders

 

Dil nedir? Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi. Dil kültür münasebeti. Türk Dili’nin dünya dilleri arasındaki durumu ve yayılma alanları. Türkçe’de sesler ve sınıflandırılması. Türkçe’nin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar. Hece bilgisi, imla kuralları ve uygulaması, noktalama işaretleri ve uygulaması.

 

1. Yıl, 2. Dönem (Bahar)

İktisada Giriş II (3 Kredi, Zorunlu) yüksek lisans tezi bitirme tezi indir bitirme ödevi bitirme tezi sunumu bilgi üniversitesi bitirme tezi bitirme ödevi konuları turizm tez konuları bitirme tezi kapağı bitirme tezi kapak, bitirme tezi örnek,özel ders

Makro iktisadın kapsamı ve temel kavramları; Keynesyen ve Neo-Klasik yaklaşımların karşılaştırılması; makro iktisat politikası; işsizlik ve enflasyon, milli gelir ve ölçüm yöntemleri; Keynesyen model ve özellikleri; para arzı, para talebi ve faiz haddi ilişkisi; faiz haddi ve hasıla düzeyi; para ve maliye politikası.

Türk Anayasa Hukuku (3 Kredi, Zorunlu) yüksek lisans tezi bitirme tezi indir bitirme ödevi bitirme tezi sunumu bilgi üniversitesi bitirme tezi bitirme ödevi konuları turizm tez konuları bitirme tezi kapağı bitirme tezi kapak, bitirme tezi örnek,özel ders

Sened-i İttifak; Tanzimat ve Islahat Fermanları; Kanun-i Esasi; 1921, 1924 ve 1961 Anayasalarının temel özellikleri; 1982 Anayasası’nın temel özellikleri; Anayasaya göre devletin nitelikleri; 1982 Anayasası’na göre devlet sistemi; yasam, yürütme ve yargı.

Medeni Hukuk (3 Kredi, Zorunlu) yüksek lisans tezi bitirme tezi indir bitirme ödevi bitirme tezi sunumu bilgi üniversitesi bitirme tezi bitirme ödevi konuları turizm tez konuları bitirme tezi kapağı bitirme tezi kapak, bitirme tezi örnek,özel ders

Medeni hukuk kavramı; medeni hukukun kaynakları; dürüstlük ilkesi; iyi niyet; ispat yükü; hakların kazanılması, korunması ve kaybedilmesi; kişi kavramı; hak ve fiil ehliyeti; kişilik hakkı ve kişiliğin korunması; tüzel kişiler ve özellikleri; tüzel kişilerin hak ve fiil ehliyeti.

Sosyoloji II (3 Kredi, Zorunlu) yüksek lisans tezi bitirme tezi indir bitirme ödevi bitirme tezi sunumu bilgi üniversitesi bitirme tezi bitirme ödevi konuları turizm tez konuları bitirme tezi kapağı bitirme tezi kapak, bitirme tezi örnek,özel ders

Toplumsal değerler ve normlar; toplumsal yapı; toplumsal değişme, nedenleri ve sonuçları; toplumsal tabakalaşma ve önemli toplumsal tabakalaşma kuramları; statü ve toplumsal roller; toplumsal kurumlar; toplumsal kültür kavramı, kültürel değişme ve neden olduğu sorunlar; uygarlık ve sosyalleşme ilişkisi.

Siyaset Bilimi II (3 Kredi, Zorunlu) yüksek lisans tezi bitirme tezi indir bitirme ödevi bitirme tezi sunumu bilgi üniversitesi bitirme tezi bitirme ödevi konuları turizm tez konuları bitirme tezi kapağı bitirme tezi kapak, bitirme tezi örnek,özel ders

Demokrasi, farklı demokrasi modelleri; siyasi kültür; elitler ve elit kuramları; aydınlar ve seçkinler; milliyetçilik ve ulus-devlet; kitle toplumu; kadın ve siyaset; feminizm; modernite kavramı, modernleşme ve modernleşme kuramları; postmodernite; bürokrasi, gelişimi ve bürokratik yapılar; yeni toplumsal hareketler.

Siyasi Tarih ( 3 Kredi, Zorunlu) yüksek lisans tezi bitirme tezi indir bitirme ödevi bitirme tezi sunumu bilgi üniversitesi bitirme tezi bitirme ödevi konuları turizm tez konuları bitirme tezi kapağı bitirme tezi kapak, bitirme tezi örnek,özel ders

 

Amerikan bağımsızlık savaşı; Fransız Devrimi ve etkileri; Viyana Kongresi; Osmanlı İmparatorluğu ve Batı arasındaki ilişkiler; endüstri devrimi ve emperyalizm; I. Dünya Savaşı, nedeni ve sonuçları; iki savaş arası dönemin temel özellikleri; II. Dünya Savaşı, nedeni ve sonuçları; Soğuk Savaş dönemi; bağlantısızlar hareketi; Sovyetler Birliğinin yıkılmasından sonraki güç dengeleri.

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (2 Kredi, Zorunlu)  yüksek lisans tezi bitirme tezi indir bitirme ödevi bitirme tezi sunumu bilgi üniversitesi bitirme tezi bitirme ödevi konuları turizm tez konuları bitirme tezi kapağı bitirme tezi kapak, bitirme tezi örnek,özel ders

 

Osmanlı İmparatorluğunun paylaşılması tasarıları, Paris Barış Konferansı, İzmir’in işgali, Memleketin iç durumu ve azınlıklar, Çerkez Ethem Olayı. I. ve II. İnönü Muharebeleri, Eskişehir ve Kütahya Muharebesi, Sakarya Meydan Savaşı ve sonuçları. Kars ve Ankara Antlaşmaları, Büyük Taarruz, Mudanya Ateşkes Antlaşması, esasları ve önemi, Lozan Konferansı ve önemi, Türk İnkılabı, Siyasi, hukuksal, sosyal, kültürel, eğitim-öğretim alanlarında inkılaplar, çok partili sisteme geçiş ekonomik alanda gelişmeler. Türk Dış Politikası, Ermeni sorunu, II. Dünya Savaşı ve Türkiye ve Atatürk İlkeleri.

Türk Dili II (2 Kredi, Zorunlu) yüksek lisans tezi bitirme tezi indir bitirme ödevi bitirme tezi sunumu bilgi üniversitesi bitirme tezi bitirme ödevi konuları turizm tez konuları bitirme tezi kapağı bitirme tezi kapak, bitirme tezi örnek,özel ders

İmla kuralları ve uygulanması, noktalama işaretleri ve uygulaması, cümlenin unsurları, cümle tahlili ve uygulaması, anlatım bozuklukları, yazılı kompozisyon ve uygulaması.
 

 

 

 

 

2. Yıl, 3. Dönem (Güz)

Yabancı Dilde Okuma ve Konuşma (3 Kredi, Zorunlu) yüksek lisans tezi bitirme tezi indir bitirme ödevi bitirme tezi sunumu bilgi üniversitesi bitirme tezi bitirme ödevi konuları turizm tez konuları bitirme tezi kapağı bitirme tezi kapak, bitirme tezi örnek,özel ders

 

Bu ders öğrencilerin okuma ve konuşma yeteneğini geliştirmeye yöneliktir. Bu amacı gerçekleştirebilmek için öğrencilerin eleştirel ve analitik düşünme yetenekleri geliştirilir. Okuma parçaları üzerinde çalışılarak, öğrencilerin parçalar içinde sunulan fikirleri değerlendirebilmesi, sentez yapabilmesi ve karşılık verebilmesi sağlanır. Ayrıca farklı konularda yabancı dilde tartışmalar yapılır.

İdare Hukuku (3 Kredi, Zorunlu) yüksek lisans tezi bitirme tezi indir bitirme ödevi bitirme tezi sunumu bilgi üniversitesi bitirme tezi bitirme ödevi konuları turizm tez konuları bitirme tezi kapağı bitirme tezi kapak, bitirme tezi örnek,özel ders

İdare hukuku dersi kapsamında idare, idare hukuku, kamu hizmeti ve benzer kavramaların açıklanması; idare hukukunun doğuşu ve kaynakları; başta anayasa olmak üzere yasalarda idare ve idare hukukuna ilişkin temel ilke ve kurallar; idare ile hukuk devleti arasındaki ilişkiler; idarenin yetki, görev ve işlemleri; idarenin mali sorumluluğu; Türkiye’deki idari teşkilatlanma; merkezi idare ve yardımcı kuruluşların hukuki statüleri, görev ve yetkileri, personel ve malları. Yerel yönetimler ve özellikleri; hizmet yerinden yönetim kuruluşları ve özellikleri; idari kararlar, oluşumu, uygulanması ve sona ermesi; idarenin sözleşmeleri; kamu hizmeti kavramı, özellikleri ve görülme biçimleri; kamu görevlileri; kamu malları.

Borçlar Hukuku (3 Kredi, Zorunlu) yüksek lisans tezi bitirme tezi indir bitirme ödevi bitirme tezi sunumu bilgi üniversitesi bitirme tezi bitirme ödevi konuları turizm tez konuları bitirme tezi kapağı bitirme tezi kapak, bitirme tezi örnek,özel ders

Dersin konusunu, borçlar hukukunun genel hükümler kısmı oluşturmaktadır. Öğretiye uygun olarak derste öncelikle borcun kaynakları, sözleşme, haksız fiil ve sebepsiz zenginleşme ayrı ayrı ve bütün unsurları ile anlatılmaktadır. Ardından borç ilişkilerindeki özel durumlar, müteselsil borç, alacağın temliki, borcun nakli, başkası lehine akit, cezai şart işlenmektedir. Borç ilişkisine ilişkin açıklamalardan sonra ifa konusuna geçilmekte, ifa etmemenin sonuçları ve borcu ifa dışında sona erdiren tecdit, zamanaşımı, takas gibi müesseseler anlatılarak ders tamamlanmaktadır.

 

Yönetim Bilimi I (3 Kredi, Zorunlu) yüksek lisans tezi bitirme tezi indir bitirme ödevi bitirme tezi sunumu bilgi üniversitesi bitirme tezi bitirme ödevi konuları turizm tez konuları bitirme tezi kapağı bitirme tezi kapak, bitirme tezi örnek,özel ders

Yönetim biliminin tanımı, konusu; kamu yönetimi ve işletme yönetimi arasındaki farklar; örgütlenme ve örgüt türleri; yönetme, eşgüdüm ve denetleme. Evrensel yönetim teorileri, fonksiyonları ile söz konusu yönetim fonksiyonlarının kamu yönetimindeki kullanımı ve sorunları incelenmektedir. Öğrencilere verilen formasyon ile hem özel hem de kamu sektöründe özellikle yönetim unsurlarını ve ilkelerini çok iyi bilmeleri sağlamak amaçlanmaktadır.

Siyasal Düşünceler Tarihi I (3 Kredi, Zorunlu) yüksek lisans tezi bitirme tezi indir bitirme ödevi bitirme tezi sunumu bilgi üniversitesi bitirme tezi bitirme ödevi konuları turizm tez konuları bitirme tezi kapağı bitirme tezi kapak, bitirme tezi örnek,özel ders

İlk çağ siyasal düşüncesi, Sofistler, Sokrates, Platon Aristoteles’in siyasal ve toplumsal görüşleri; Epikürizm ve Stoacılık; Roma siyasal düşüncesi ve başlıca özellikleri; Ortaçağ siyasal düşüncesi, feodalizmin ve dinin siyasal düşüncedeki etkileri; modern dönem ve Machiavelli.

Bilimsel Araştırma Teknikleri (3 Kredi, Zorunlu) yüksek lisans tezi bitirme tezi indir bitirme ödevi bitirme tezi sunumu bilgi üniversitesi bitirme tezi bitirme ödevi konuları turizm tez konuları bitirme tezi kapağı bitirme tezi kapak, bitirme tezi örnek,özel ders

 

Doğa Bilimleri ile sosyal bilimler arasındaki metot farklılığının vurgulanması, metot ile teknik ayrımın açıklanması, öznenin göreli nesnelliği ile nesnenin göreli özneliğinin somut örnekler ile ortaya konulması, insan tarafından üretilen toplumsal ve tarihsel gerçekliğin yine insan tarafından ele alınıp incelenmesinin yolları ve bu alandaki yanlışlıklar dersin ana konularıdır.

 
Kamu Maliyesi (3 Kredi, Zorunlu) yüksek lisans tezi bitirme tezi indir bitirme ödevi bitirme tezi sunumu bilgi üniversitesi bitirme tezi bitirme ödevi konuları turizm tez konuları bitirme tezi kapağı bitirme tezi kapak, bitirme tezi örnek,özel ders

Maliyenin tanımı ve gelişimi, disiplinler arası ilişkiler, yaklaşımlar ve amaçlar. Kamu sektörünün tanımı, kapsamı ve fonksiyonları; kamu hizmetleri ve giderlerinin nitelikleri, kamu gelirlerinin tanımı ve çeşitleri; vergi teorisi ve uygulaması; bütçenin tanımı, gelişimi, ilkeleri ve çeşitleri; Türkiye’de bütçe süreci.

 

 

 

2. Yıl, 4. Dönem (Bahar)

Mesleki Yabancı Dil I (3 Kredi, Zorunlu) yüksek lisans tezi bitirme tezi indir bitirme ödevi bitirme tezi sunumu bilgi üniversitesi bitirme tezi bitirme ödevi konuları turizm tez konuları bitirme tezi kapağı bitirme tezi kapak, bitirme tezi örnek,özel ders

 

Bu derste öğrenciler branşlarıyla ilgili konularda okuma parçaları çalışırlar. Özel olarak düzenlenmiş bu okuma parçalarında kendi alanlarıyla bağlantılı birçok yeni kelime öğrenirler ve ileride meslekleriyle ilgili yazılmış yayınları kolaylıkla takip ederler.

Türkiye Ekonomisi (3 Kredi, Zorunlu) yüksek lisans tezi bitirme tezi indir bitirme ödevi bitirme tezi sunumu bilgi üniversitesi bitirme tezi bitirme ödevi konuları turizm tez konuları bitirme tezi kapağı bitirme tezi kapak, bitirme tezi örnek,özel ders

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan günümüze kadar uygulanan ekonomi politikaları ekseninde ülkenin ekonomik yapısının tartışılması, ağırlıklı olarak 1980 yılından sonraki ekonomik gelişmeler. Osmanlı İmparatorluğu’ndan devralınan ekonomik alt yapı, Cumhuriyetin kuruluşu, İzmir İktisat Kongresi ile belirlen ekonomi politikası; envanter dönemi, 1929 Dünya ekonomik krizinin Türkiye üzerindeki etkileri, 1930’da başlayan devlet eliyle sanayileşme dönemi, Dünya savaşı ve Türkiye. 1946 siyasal dönüşümü, çok partili ortam ve ekonomi politikaları üzerindeki etkileri, 1950 seçimi ile başlayan dönemin ekonomi politikaları, 1960’da başlayan planlı kalkınma dönemi, 24 Ocak kararları ile başlayan serbest Pazar ekonomisi, Sovyetler Birliğinin dağılmasının etkileri. Güncel ekonomik tablolar ve Türkiye ekonomisinin geleceği.

 

Ticaret Hukuku (3 Kredi, Zorunlu) yüksek lisans tezi bitirme tezi indir bitirme ödevi bitirme tezi sunumu bilgi üniversitesi bitirme tezi bitirme ödevi konuları turizm tez konuları bitirme tezi kapağı bitirme tezi kapak, bitirme tezi örnek,özel ders

Ticaret Hukuku kavramı ve uygulama alanının tespiti, Türk Ticaret Kanununun özellikleri, Ticari işler ve tabi oldukları hükümler, ticari yargı, ticari işletme kavramı ve unsurları, tacir kavramı, tacir sıfatının hukuki sonuçları, ticaret sicili, ticaret unvanı ve işletme adı, marka, haksız rekabet, ticari defterler.

Genel Muhasebe (3 Kredi, Zorunlu) yüksek lisans tezi bitirme tezi indir bitirme ödevi bitirme tezi sunumu bilgi üniversitesi bitirme tezi bitirme ödevi konuları turizm tez konuları bitirme tezi kapağı bitirme tezi kapak, bitirme tezi örnek,özel ders

Muhasebenin niteliği ve işletme içindeki yeri, defter tutma, vergileme açısından mükellefiyetler, bilanço esasına göre defter tutma, çift taraflı kayıt sisteminin esasları. Aktif, pasif, gelir, gider hesapları. Kıymet hareketlerinin bilanço ve gelir tablosuna etkileri. Envanter çıkartma ve dönem sonu işlemleri. Bilanço ve gelir tablosunun hazırlanması.

İdari Yargı(3 Kredi, Zorunlu) yüksek lisans tezi bitirme tezi indir bitirme ödevi bitirme tezi sunumu bilgi üniversitesi bitirme tezi bitirme ödevi konuları turizm tez konuları bitirme tezi kapağı bitirme tezi kapak, bitirme tezi örnek,özel ders

Hukuk devletinin tanımı; idarenin yargı dışı ve yargı içi denetimi; idari yargı kuruluşları, Danıştay, Sayıştay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, Bölge İdare Mahkemeleri, idare ve vergi mahkemeleri; görev dağılımı ve uyuşmazlık mahkemesi; iptal davası, tam yargı davası ve yorum davası; İdari yargıda görev ve yetki, taraflar, süre, dava açma şartları; itiraz, temyiz, kararın düzeltilmesi yargılamanın yenilenmesi, kanun yararına bozma, kararın açıklanması, yanlışlıkların düzeltilmesi.

Yönetim Bilimi II (3 Kredi, Zorunlu) yüksek lisans tezi bitirme tezi indir bitirme ödevi bitirme tezi sunumu bilgi üniversitesi bitirme tezi bitirme ödevi konuları turizm tez konuları bitirme tezi kapağı bitirme tezi kapak, bitirme tezi örnek,özel ders

Yönetim bilimi I’in devamı niteliğinde olan bu ders sistem yaklaşımı, amaçlara göre yönetim ve yöneylem araştırması gibi modern yönetim tekniklerini içermekte ve bu tekniklerin kamu yönetimindeki kullanımı ve sorunları ele alınmaktadır.

Siyasal Düşünceler Tarihi II (3 Kredi, Zorunlu) yüksek lisans tezi bitirme tezi indir bitirme ödevi bitirme tezi sunumu bilgi üniversitesi bitirme tezi bitirme ödevi konuları turizm tez konuları bitirme tezi kapağı bitirme tezi kapak, bitirme tezi örnek,özel ders

Dinde reform hareketlerinin siyasal düşünceye etkisi; Yeniçağ toplumları ve siyasal düşünüş biçimleri; Bodin, Hobbes; Aydınlanma çağı ve özellikleri; Locke, Montesquieu, Rousseau; modern siyasal düşünüş Hegel, Marx.
 

 

 

 

 

 

 

3. Yıl, 5. Dönem (Güz)

Mesleki Yabancı Dil II (3 Kredi, Zorunlu) yüksek lisans tezi bitirme tezi indir bitirme ödevi bitirme tezi sunumu bilgi üniversitesi bitirme tezi bitirme ödevi konuları turizm tez konuları bitirme tezi kapağı bitirme tezi kapak, bitirme tezi örnek,özel ders

Bu derste öğrenciler branşlarıyla ilgili konularda okuma parçaları çalışırlar. Özel olarak düzenlenmiş bu okuma parçalarında kendi alanlarıyla bağlantılı birçok yeni kelime öğrenirler ve ileride meslekleriyle ilgili yazılmış yayınları kolaylıkla takip ederler.

Ceza Hukuku (3 Kredi, Zorunlu) yüksek lisans tezi bitirme tezi indir bitirme ödevi bitirme tezi sunumu bilgi üniversitesi bitirme tezi bitirme ödevi konuları turizm tez konuları bitirme tezi kapağı bitirme tezi kapak, bitirme tezi örnek,özel ders

Ceza hukukunun konusu, amacı, ilkeleri ve kaynakları, suç teorisi ve suç kavramı, suçun unsurları; ceza teorisi, cezanın kökeni ve evrimi, cezalar ve güvenlik önlemleri, cezanın ölçümü, cezaların düşümü, hakların geri verilmesi, ceza hukukunda yaptırım türleri; ceza davaları; suça iştirak; meşru savunma ve zorunluluk hali.

Mahalli idareler I (3 Kredi, Zorunlu) yüksek lisans tezi bitirme tezi indir bitirme ödevi bitirme tezi sunumu bilgi üniversitesi bitirme tezi bitirme ödevi konuları turizm tez konuları bitirme tezi kapağı bitirme tezi kapak, bitirme tezi örnek,özel ders

Merkezden yönetim, yerinden yönetim ve yerel özerklik; il özel idaresi, belediye, köy, büyük şehir belediyesi; Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı; hizmette halka yakınlık ilkesi; yerel demokrasinin geliştirilmesi amacıyla yapılması gereken düzenlemeler ve AB ülkelerindeki uygulamalar.

Kentleşme (3 Kredi, Zorunlu) yüksek lisans tezi bitirme tezi indir bitirme ödevi bitirme tezi sunumu bilgi üniversitesi bitirme tezi bitirme ödevi konuları turizm tez konuları bitirme tezi kapağı bitirme tezi kapak, bitirme tezi örnek,özel ders

Kentin ortaya çıkışına ve bir toplumsal birim olarak örgütlenmesine ilişkin teoriler; kentleşme ve kentlileşme kavramları; Türkiye’de kentleşme sürecinin temel özelikleri ve özgün nitelikleri; Türkiye’de kentleşme ve konut politikaları.

Bilişim Sistemleri (3 Kredi, Seçmeli *)

Bilişim sistemleri ve teknolojileri, ofis otomasyonu, bilgisayar ağları ve internet, bilişim kaynakları yönetimi, veri tabanı sistemleri.

Türkiye’nin Toplumsal Yapısı (3 Kredi, Seçmeli *)

Toplumsal yapı teorileri; yapısalcılık, yorumsamacılık vb. yaklaşımlar; Türk toplumsal yapısının özgün yönleri ve dinamikleri; Türkiye’deki toplum yapısını etkileyen başlıca etmenler; ekonomi ve toplumsal yapı ilişkisi; Türk toplum yapısındaki önemli dönüşümler ve nedenleri; Türkiye’nin toplumsal yapısına ilişkin farklı analizler.

Sosyal Psikoloji (3 Kredi, Seçmeli *) yüksek lisans tezi bitirme tezi indir bitirme ödevi bitirme tezi sunumu bilgi üniversitesi bitirme tezi bitirme ödevi konuları turizm tez konuları bitirme tezi kapağı bitirme tezi kapak, bitirme tezi örnek,özel ders

Toplumsallaşma, toplumsal etkileşim, toplumsallaşma süreçleri ve bu süreçlerin bireyin psikolojik gelişimine katkıları; grup yapısı; propaganda, reklam ve kitle iletişim araçlarını yarattığı sorunlar; şiddet ve terörün sosyal psikolojisi, moda, söylenti, kalabalık ve kitleselleşme.

Kamu Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar (3 Kredi, Seçmeli *) yüksek lisans tezi bitirme tezi indir bitirme ödevi bitirme tezi sunumu bilgi üniversitesi bitirme tezi bitirme ödevi konuları turizm tez konuları bitirme tezi kapağı bitirme tezi kapak, bitirme tezi örnek,özel ders

Kamu yönetiminde reform arayışları; merkeziyetçilik, saydamlık, performans; demokrasinin en iyi biçimde işletilebilmesi için bir ülkedeki kamu hizmeti kurum ve kaynaklarının sivil toplum örgütleri ile işbirliği halinde yönetilmesi sorunu; bunu sağlamak için postmodern bir yönetim anlayışının olanakları; mevcut kamu yönetimi yapı ve işleyişinin iyileştirilmesi; yeni yaklaşım ve uygulamalar.

Çağdaş Ekonomik ve Sosyal olaylar Tarihi (3 Kredi, Seçmeli *) yüksek lisans tezi bitirme tezi indir bitirme ödevi bitirme tezi sunumu bilgi üniversitesi bitirme tezi bitirme ödevi konuları turizm tez konuları bitirme tezi kapağı bitirme tezi kapak, bitirme tezi örnek,özel ders

Önemli çağdaş sosyal ve ekonomik olaylar; söz konusu olayların toplumsal yapı üzerindeki etkileri; ekonomik ve sosyal olayların analizi; Sosyal ve ekonomik tarihin kaynağını ve problemlerini araştırarak bu konuları devlet toplum ve ekonomik ilişkiler açısından değerlendirmek.
 

 

 

 

 

3. Yıl, 6. Dönem (Bahar)

 

İş Hayatı İçin Yabancı Dil (3 Kredi, Zorunlu)

Öğrencinin gelecekteki mesleği ile ilgili terminolojiyi öğrenmesini ve İngilizce dilbilgisini geliştirmeyi amaçlar. Aynı zamanda öğrencinin ileride farklı ülkelerden meslektaşları ile konuşup fikir alışverişinde bulunmasını hedefler.

Mahalli İdareler II (3 Kredi, Zorunlu) yüksek lisans tezi bitirme tezi indir bitirme ödevi bitirme tezi sunumu bilgi üniversitesi bitirme tezi bitirme ödevi konuları turizm tez konuları bitirme tezi kapağı bitirme tezi kapak, bitirme tezi örnek,özel ders

Mahalli idareler gelir sisteminin evrimi ve mevcut durumu; il özel idarelerinin, belediyelerin ve köylerin gelir, gider ve bütçeleri; mahalli idareler arasındaki görev ve gelir dağılımının daha rasyonel bir yapıya kavuşturulmasına yönelik öneriler.

 

İnsan Kaynakları Yönetimi (3 Kredi, Zorunlu yüksek lisans tezi bitirme tezi indir bitirme ödevi bitirme tezi sunumu bilgi üniversitesi bitirme tezi bitirme ödevi konuları turizm tez konuları bitirme tezi kapağı bitirme tezi kapak, bitirme tezi örnek,özel ders)

İnsan kaynaklarının etkin kullanımı ve rekabet avantajının sağlanması amacıyla insan kaynağının verimliliğinin artırılması; planlama, seçim, işe alma geliştirme ve eğitim, değerlendirme ve ücret yönetimi. Endüstri ilişkiler sisteminin insan kaynakları yönetimine bakışı ve insan kaynakları yönetiminin yeni bir alternatif olma olasılığı.

yüksek lisans tezi bitirme tezi indir bitirme ödevi bitirme tezi sunumu bilgi üniversitesi bitirme tezi bitirme ödevi konuları turizm tez konuları bitirme tezi kapağı bitirme tezi kapak, bitirme tezi örnek,özel ders

 

Çevre sorunlarını ortay çıkaran nedenler; çevre politikaları ve ulusal ve uluslararası düzeydeki yansımaları; çevre düşüncesinin siyasallaşması; Türkiye’de ve dünyada çevre hareketleri; Türkiye’deki çevre politikalarının gelişimi ve mevcut yasal çerçeve.

Kıymetli Evrak Hukuku (3 Kredi, Seçmeli *)

 

Kıymetli evrak hukuku kapsamında kıymetli evrak kavramı, değerlendirilmesi, devri, türleri, ziyan ve itali, kambiyo senetleri poliçenin hukuk mahiyeti ve şekil şartları, keşidecinin sorumluluğu, devir, kabul ve ödeme, müracaat haklarının kullanılması aval ve araya girme, bono ve çeklerin özellikleri.

Siyaset Sosyolojisi (3 Kredi, Seçmeli *) yüksek lisans tezi bitirme tezi indir bitirme ödevi bitirme tezi sunumu bilgi üniversitesi bitirme tezi bitirme ödevi konuları turizm tez konuları bitirme tezi kapağı bitirme tezi kapak, bitirme tezi örnek,özel ders

 

Siyaset sosyolojisinin alanı ve kullandığı temel kavramalar; siyasetin insan tarafından üretilen bir gerçeklik olarak örneklerle incelenmesi; toplumsal konumlaşmaların sosyolojik açıdan ele alınması; siyasal yaşamın bütününün bir gerçeklik olarak ele alınması.

Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi (3 Kredi, Seçmeli *) yüksek lisans tezi bitirme tezi indir bitirme ödevi bitirme tezi sunumu bilgi üniversitesi bitirme tezi bitirme ödevi konuları turizm tez konuları bitirme tezi kapağı bitirme tezi kapak, bitirme tezi örnek,özel ders

Modernleşme süreci içinde gelişmiş ülkelerin kamu yönetimlerinin yapısı, işleyişi ve sorunları; Türk Kamu yönetimi ile karşılaştırmalı olarak ele alınması.

Bütçe (3 Kredi, Seçmeli *) yüksek lisans tezi bitirme tezi indir bitirme ödevi bitirme tezi sunumu bilgi üniversitesi bitirme tezi bitirme ödevi konuları turizm tez konuları bitirme tezi kapağı bitirme tezi kapak, bitirme tezi örnek,özel ders

Bütçenin tanımı, özellikleri, bütçe ilke ve fonksiyonları; bütçe sistem ve teknikleri; Türkiye’de bütçe hazırlanması, uygulanması ve denetlenmesi.

Uluslararası Hukuk (3 Kredi, Seçmeli *) yüksek lisans tezi bitirme tezi indir bitirme ödevi bitirme tezi sunumu bilgi üniversitesi bitirme tezi bitirme ödevi konuları turizm tez konuları bitirme tezi kapağı bitirme tezi kapak, bitirme tezi örnek,özel ders

Uluslararası hukukun tanımı, niteliği, dayanağı, iç hukukla ilişkileri, tarihçesi, kaynakları( uluslar arası anlaşmalar, yapılageliş, hukukun genel ilkeleri, içtihat ve doktrin), uluslar arası hukuksal işlemler ve uluslar arası hukukun kişileri( devletler, devlet niteliği kazanmamış insan toplulukları, uluslararası örgütler ve özel kişiler).

 

 

 

4. Yıl, 7. Dönem (Güz) yüksek lisans tezi bitirme tezi indir bitirme ödevi bitirme tezi sunumu bilgi üniversitesi bitirme tezi bitirme ödevi konuları turizm tez konuları bitirme tezi kapağı bitirme tezi kapak, bitirme tezi örnek,özel ders

Şehir ve Bölge Planlama (3 Kredi, Zorunlu)

 

Şehir ve bölge planlamasa kavramları; şehir ve bölge planlamasında temel yaklaşımlar; Türkiye’de şehir ve bölge planlamasının tarihsel gelişimi; şehir ve bölge planlamasının kentleşme sürecine etkileri.

Türk Siyasal Hayatı (3 Kredi, Zorunlu) yüksek lisans tezi bitirme tezi indir bitirme ödevi bitirme tezi sunumu bilgi üniversitesi bitirme tezi bitirme ödevi konuları turizm tez konuları bitirme tezi kapağı bitirme tezi kapak, bitirme tezi örnek,özel ders

Eski Türklerde siyaset ve örgütlenme; Klasik Osmanlı sisteminin temel özellikleri; Tanzimat’tan başlayan modernleşme süreci; 1876 Anayasası, I. ve II. Meşrutiyet dönemleri, Kurtuluş Savaşı; Modern Türkiye’nin oluşumu, Kemalizm.

Halkla İlişkiler (3 Kredi, Zorunlu) yüksek lisans tezi bitirme tezi indir bitirme ödevi bitirme tezi sunumu bilgi üniversitesi bitirme tezi bitirme ödevi konuları turizm tez konuları bitirme tezi kapağı bitirme tezi kapak, bitirme tezi örnek,özel ders

Halkla ilişkilerin tanımı ve özellikleri; kamu yönetimindeki halkla ilişkiler uygulamaları ve demokratikleşmeye etkisi.

İş Hukuku (3 Kredi, Zorunlu) yüksek lisans tezi bitirme tezi indir bitirme ödevi bitirme tezi sunumu bilgi üniversitesi bitirme tezi bitirme ödevi konuları turizm tez konuları bitirme tezi kapağı bitirme tezi kapak, bitirme tezi örnek,özel ders

İş hukukunun tanımı, özellikleri, temel kavramları, hizmet akdi ve hukuki niteliği, hizmet akdinden doğan borçlar, hizmet akdinin sona ermesi, kıdem tazminatı, işin düzenlenmesi toplu iş sözleşmesi özellikleri, toplu iş sözleşmesi yapma yetkisi, toplu hak ve menfaat uyuşmazlıkları, grev ve lokavtın tanımı ve unsurları, sendika ve konfederasyonunun tanımı, kuruluşu, organları, üyelik ve üyelik hakları

Bölgesel Gelişme politikaları (3 Kredi, Seçmeli *) yüksek lisans tezi bitirme tezi indir bitirme ödevi bitirme tezi sunumu bilgi üniversitesi bitirme tezi bitirme ödevi konuları turizm tez konuları bitirme tezi kapağı bitirme tezi kapak, bitirme tezi örnek,özel ders

Sanayileşmiş ülkeler ve üçüncü dünya ülkeleri arasındaki nüfus dengesizliklerinin göç ve ülke gelişmelerine etkileri. Nüfus dinamiklerinin bağlı olduğu faktörler ( fiziksel ve doğal çevre, politik örgütlenme, kültürel yapılar, ekonomik etkenler vb.) ve bu faktörlerin ulusal ve etkileri ve değişimleri. Türkiye’de nüfus, göç ve gelişmenin birbirine bağlı olarak yapılanmasının ortaya çıkardığı yeni risk türlerinin, farklı bölgeler arasındaki artan karşılıklı bağımlılık çerçevesinde değişik bölgeleri ve ülkeyi nasıl etkileyeceği.

Kentsel Hizmetler ve Konut Politikası (3 Kredi, Seçmeli *) yüksek lisans tezi bitirme tezi indir bitirme ödevi bitirme tezi sunumu bilgi üniversitesi bitirme tezi bitirme ödevi konuları turizm tez konuları bitirme tezi kapağı bitirme tezi kapak, bitirme tezi örnek,özel ders

 

Kentlerde ve özellikle ana kentlerde merkezi ve yerel idarelerin kamu hizmeti sunumları, çeşitli ülke örnekleri ile karşılaştırmalı olarak ele alınmakta ve belediye işletmeleri ve şirketlerinin çeşitli usullerle kent hizmet sunumları incelenmektedir. Kentleşme ve kentsel alanda konut sorunu ve konut politikları irdelenmektedir.

 

Temel Hak ve Hürriyetler (3 Kredi, Seçmeli *) yüksek lisans tezi bitirme tezi indir bitirme ödevi bitirme tezi sunumu bilgi üniversitesi bitirme tezi bitirme ödevi konuları turizm tez konuları bitirme tezi kapağı bitirme tezi kapak, bitirme tezi örnek,özel ders

Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti anayasalarında temel hak ve özgürlüklerin ele alınışı; Türkiye’de ve dünyada insan haklarının gelişimi.

Çağdaş Siyasal Akımlar (3 Kredi, Seçmeli *)

 

Çağdaş siyasal akımların temel özellikleri, çağdaş siyasal akımları hazırlayan toplumsal, tarihsel ve ekonomik etkenler; siyasal katılım, özgürlük, eşitlik, anayasacılık, demokrasi, totalitarizm, demokrasi, Liberalizm vb. kavramlar ve bu kavramalardaki değişim süreçleri.

 

Vergi Usul Hukuku (3 Kredi, Seçmeli *) yüksek lisans tezi bitirme tezi indir bitirme ödevi bitirme tezi sunumu bilgi üniversitesi bitirme tezi bitirme ödevi konuları turizm tez konuları bitirme tezi kapağı bitirme tezi kapak, bitirme tezi örnek,özel ders

Vergi hukukunun tanımı ve kapsamı, konumu, vergi hukukunun diğer hukuk dalları ile ilişkisi, tarihsel gelişimi, kaynakları, yorum, vergilendirme işlemleri, vergi borcunun sona ermesi, vergi suç ve cezaları ve bunlara ilişkin genel kurallar, vergi suçluluğunu kaldıran nedenler, vergi cezalarını sona erdiren haller.

 

 

 

4. Yıl, 8. Dönem (Bahar)

Türk İdare Tarihi (3 Kredi, Zorunlu) yüksek lisans tezi bitirme tezi indir bitirme ödevi bitirme tezi sunumu bilgi üniversitesi bitirme tezi bitirme ödevi konuları turizm tez konuları bitirme tezi kapağı bitirme tezi kapak, bitirme tezi örnek,özel ders

Eski Türklerde yönetim, Selçuklularda yönetim kurumları ve Osmanlıya etkileri; Klasik dönemde yönetim yapısı ve düşüncesi, yönetimde modernleşme hareketleri ve Tanzimat. Meşrutiyet döneminde yönetime ilişkin düşünce akımları; Cumhuriyet döneminde yönetimin yeniden yapılanması.

Çevre Hukuku (3 Kredi, Zorunlu) yüksek lisans tezi bitirme tezi indir bitirme ödevi bitirme tezi sunumu bilgi üniversitesi bitirme tezi bitirme ödevi konuları turizm tez konuları bitirme tezi kapağı bitirme tezi kapak, bitirme tezi örnek,özel ders

Çevre hukuku kavramı, çevre hukukunun özellikleri, çevre hakkı, çevrenin korunmasına ilişkin yükümlülükler; çevre koruma alanları,  çevresel etki değerlendirmesi, çevre kirlilik türleri, çevreyi kirletenlerin hukuki sorumluluğu.

Çağdaş Devlet Sistemleri (3 Kredi, Zorunlu) yüksek lisans tezi bitirme tezi indir bitirme ödevi bitirme tezi sunumu bilgi üniversitesi bitirme tezi bitirme ödevi konuları turizm tez konuları bitirme tezi kapağı bitirme tezi kapak, bitirme tezi örnek,özel ders

Sistem teorisi, siyasal sistem ve çevresi, D. Easton’ın teorisi. Çözümleme modeli, başkanlık sistemi. Parlamenter sistem. Anayasaya dayalı liberal sistem ve kurumları; İslam dünyasında devlet sistemleri. Türkiye’de siyasal sistem ve kurumları.

Sosyal Politika (3 Kredi, Seçmeli *) yüksek lisans tezi bitirme tezi indir bitirme ödevi bitirme tezi sunumu bilgi üniversitesi bitirme tezi bitirme ödevi konuları turizm tez konuları bitirme tezi kapağı bitirme tezi kapak, bitirme tezi örnek,özel ders

Sanayi devriminden günümüze ekonomik ve sosyal hayatta işçi-işveren ve toplum katmanlarında ortaya çıkan problemler, bu problemlerin sosyal yapı üzerindeki etkileri, çözüm yolları ve politikaları, sosyal politikanın dar ve geniş yorumu, işgücü piyasası, çalışma hayatı, uluslararası sosyal politika sorunları ve çözüm yolları.

Uluslararası İktisat (3 Kredi, Seçmeli *) yüksek lisans tezi bitirme tezi indir bitirme ödevi bitirme tezi sunumu bilgi üniversitesi bitirme tezi bitirme ödevi konuları turizm tez konuları bitirme tezi kapağı bitirme tezi kapak, bitirme tezi örnek,özel ders

Mutlak üstünlükler, karşılaştırmalı üstünlükler ve faktör donatımı kuramları, yeni yaklaşımlar, endüstri-içi ticaret, tekelci rekabete dayalı dış ticaret kuramları, döviz piyasaları, ödemeler bilançosu, kur değişmelerini açıklayan kuramlar, döviz ve faiz arbitrajı, koruyucu dış ticaret politikası savunuları, araçlar, gümrük, kota ve sübvansiyonların ekonomik etkileri, serbest dış ticaret politikası araçları, ekonomik birleşmeler, serbest bölgeler, GATT ve WTO’nun temel ilkeleri, Dış Ticaret-Kalkınma İlişkisi, uluslararası para sistemleri, Türkiye-AB İlişkileri

 
İktisat Politikası (3 Kredi, Seçmeli *)yüksek lisans tezi bitirme tezi indir bitirme ödevi bitirme tezi sunumu bilgi üniversitesi bitirme tezi bitirme ödevi konuları turizm tez konuları bitirme tezi kapağı bitirme tezi kapak, bitirme tezi örnek,özel ders

 

Makro ekonomik sorunlar ve değişkenler; ulusal gelir teorisi; toplam arz, talep, tüketim ve yatırım, çoğaltan prensibi; modern tüketim teorileri, Basit Keynesyen Makro analiz, IS-LM modeli, Keynesyen ve Neo-Klasik yaklaşımlar, Neo Klasik ve Keynesyen işsizlik tanımları; Enflasyonun tanımı ve ölçüm sorunları.

Dönem Sonu Muhasebe Uygulamaları (3 Kredi, Seçmeli *)

Muhasebe dışı ve içi envanter işlemleri, varlık hesapları, gelir ve gider hesaplarının dönem sonu işlemleri, vergi mevzuatı ile uyumlu finansal tabloların düzenlenmesi.

Türk Vergi Sistemi (3 Kredi, Seçmeli *) yüksek lisans tezi bitirme tezi indir bitirme ödevi bitirme tezi sunumu bilgi üniversitesi bitirme tezi bitirme ödevi konuları turizm tez konuları bitirme tezi kapağı bitirme tezi kapak, bitirme tezi örnek,özel ders

Vergi sistemleri ve çeşitleri ve Türkiye vergi sisteminin tarihsel gelişimi, gelir üzerinden alınan vergiler, gelir ve kurumlar vergisi, katma değer vergisi, bu vergilerin Türkiye vergi sistemi içindeki yeri, önemi ve uygulama biçimi, mükelleflik, vergi kolaylıkları, tarhı tahakkukları ve ödenmesi, servet üzerinden alınan vergiler ve bu vergilerin uygulama biçimleri.

Toplam 65 adet ders listelendi
(*) 5, 6, 7 ve 8 dönemlerde dönemlik 6 kredilik seçmeli ders alınır.

 

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Haziran 2024
P S Ç P C C P
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930