İktisat Bölümü Hakkında Bilgi

.C ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
EŞİT AĞIRLIKLI PROGRAMLAR BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

iktisat,       iktisat bölümü,       iktisat dersleri,       iktisat bölümü hakkında bilgi,       iktisat fakültesi,       iktisat dersleri,       iktisat ders notları,       iktisat ders programı,       iktisat dersleri aöf,       iktisat dergisi,       iktisat dgs taban puanları,       iktisat ders notları pdf,       iktisat dersleri ,       iktisat dersi,        iktisat fakültesi,       iktisat faktoring,       iktisat fakültesi nedir,       iktisat forum,       iktisat fakültesi marmara,       iktisat fakültesi bölümleri,       iktisat fakültesi mezunu ne iş yapar,       iktisat fakültesi mezunları,       iktisat formülleri,       iktisat fakültesi dersleri,       özel ders,       bitirme tezi,

 

1. Yarıyıl

İktisata Giriş I (Introduction to Economics I ) (3.0.3) 6 İKT101
İktisat biliminin tanımı, ilgi alanları, temel kavramları, sorunların tarihsel evrimi, fiyat teorisi, arz-talep ve bunların ilişkileri, Tüketici Teorisine giriş, Üretici Teorisine giriş, Fiyat teorisi, tam rekabet, Monopol, Monopollü Rekabet Oligopol piyasalarında fiyat oluşumu ve firma davranışları, üretim faktörleri ve fiyat analizleri konuları hakkında öğrencilere bilgi aktarılır.

Matematik I (Mathematics I) (3.0.3) 4 MAT101
Matematiksel model, reel sayı sistemi, ilişki ve fonksiyon kavramları, doğrusal modeller ve matris cebri, limit ve türev kavramı, türev alma kuralları, karşılaştırmalı durağanlık çözümlemesi, türevin bazı iktisadi uygulamaları.

Hukuka Giriş I(Introduction to Law I) (2.0.2) 4 HUK101
Toplumu düzenleyen kuralların tanımlanması, bu kuralların hukukla ilişkisi ve karşılaştırılması, hukukun fonksiyonları, pozitif hukukun tanımı, bölümleri, oluşumu ve kaynakları, kamu hukuku-özel hukuk ayırımı, bu ayrımdan hareketle kamu hukukunun (anayasa hukuku, idare hukuku, ceza hukuku, devletler hukuku, vergi hukuku, yargılama hukuku) ve özel hukukun (medeni hukuk ve ticaret hukuku) alt dallarının ana hatlarıyla tanımlanarak içeriklerinin neler olduğunun anlatılması, hukuk kurallarının sınıflandırılması, hukuk kurallarının yer-zaman ve anlam bakımından uygulanması, hukuk kurallarının uygulanmasında başvurulan ilkeler, hukuk kurallarının yaptırımı, hakların tanımlanması ve sınıflandırılması, hakların konusu, hakların kazanılması ve korunması, hakların kaybedilmesi konuları incelenir.

iktisat,       iktisat bölümü,       iktisat dersleri,       iktisat bölümü hakkında bilgi,       iktisat fakültesi,       iktisat dersleri,       iktisat ders notları,       iktisat ders programı,       iktisat dersleri aöf,       iktisat dergisi,       iktisat dgs taban puanları,       iktisat ders notları pdf,       iktisat dersleri ,       iktisat dersi,        iktisat fakültesi,       iktisat faktoring,       iktisat fakültesi nedir,       iktisat forum,       iktisat fakültesi marmara,       iktisat fakültesi bölümleri,       iktisat fakültesi mezunu ne iş yapar,       iktisat fakültesi mezunları,       iktisat formülleri,       iktisat fakültesi dersleri,       özel ders,       bitirme tezi,

Türk Dili I (Turkish Language I) (2.0.2) 2 TDİ101
Dil nedir? Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi. Dil kültür münasebeti. Türk Dili’nin dünya dilleri arasındaki durumu ve yayılma alanları. Türkçe’de sesler ve sınıflandırılması. Türkçe’nin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar. Hece bilgisi, imla kuralları ve uygulaması, noktalama işaretleri ve uygulaması konuları işlenir.

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (Atatürk Principles and Revolution History I) (2.0.2) 2 AİT101
Kavramsal Açıklamalar / Osmanlı İmparatorluğu’nun Çöküşü ve Bunun Nedenlerinin İrdelenmesi / Mondros Mütarekesi ve Mustafa Kemal’in Ulusal Mücadele Hareketleri / İç Ayaklanmalar / Devrimler: Öncü Devrimler ve Gelişen Devrimler / Türkiye’de Demokrasinin Gelişimi / Ermeni ve Kıbrıs Sorunu.

İşletmeye Giriş I (Introduction to Business I) (3.0.3) 5 İŞL101
İşletme ve yönetim biliminin evrimi, işletme ve çevresiyle ilişkileri, işletmeler arası birleşme ve anlaşmalar, işletmelerin hukuki şekilleri, işletmelerin kuruluşu ile ilgili konular, yönetim fonksiyonları, örgüt teorisinin konu ve kavramları.

Yabancı Dil (İngilizce) I (Foreign Language I) (2.0.2) 2 YDİ101
Öğrencilerin dil becerilerini geliştirme, daha önceki bilgilerini tazeleme, kendilerini ifade etme, kelime dağarcıklarını geliştirme olanağı sağlar.

iktisat,       iktisat bölümü,       iktisat dersleri,       iktisat bölümü hakkında bilgi,       iktisat fakültesi,       iktisat dersleri,       iktisat ders notları,       iktisat ders programı,       iktisat dersleri aöf,       iktisat dergisi,       iktisat dgs taban puanları,       iktisat ders notları pdf,       iktisat dersleri ,       iktisat dersi,        iktisat fakültesi,       iktisat faktoring,       iktisat fakültesi nedir,       iktisat forum,       iktisat fakültesi marmara,       iktisat fakültesi bölümleri,       iktisat fakültesi mezunu ne iş yapar,       iktisat fakültesi mezunları,       iktisat formülleri,       iktisat fakültesi dersleri,       özel ders,       bitirme tezi,

Siyaset Bilimine Giriş I (Introduction to Political Science I) (3.0.3) 5 SKY101
Dersin amacı siyaset biliminin temel konu ve kavramlarını anlatıp, tartıştırmaktır. Bu bağlamda, siyaset, siyasi teoriler, devlet, egemenlik, demokrasi gibi kuramlarla siyasal partiler, baskı grupları ve seçim sistemleri incelenecektir.

2. Yarıyıl

İktisata Giriş II (Introductıon to Economics II) (3.0.3) 6 İKT102
Milli gelir, tanımları, çeşitli milli gelir kavramları, denge milli gelirin belirlenmesi, tüketim ve yatırım fonksiyonu, çarpan ve hızlandıran, enflasyonist ve deflasyonist açık, enflasyon, işsizlik, para, maliye ve para politikaları, kalkınma ve büyüme, ihracat-ithalat ve dış ticaret dengesi, uluslar arası para sistemleri konuları incelenir.

iktisat,       iktisat bölümü,       iktisat dersleri,       iktisat bölümü hakkında bilgi,       iktisat fakültesi,       iktisat dersleri,       iktisat ders notları,       iktisat ders programı,       iktisat dersleri aöf,       iktisat dergisi,       iktisat dgs taban puanları,       iktisat ders notları pdf,       iktisat dersleri ,       iktisat dersi,        iktisat fakültesi,       iktisat faktoring,       iktisat fakültesi nedir,       iktisat forum,       iktisat fakültesi marmara,       iktisat fakültesi bölümleri,       iktisat fakültesi mezunu ne iş yapar,       iktisat fakültesi mezunları,       iktisat formülleri,       iktisat fakültesi dersleri,       özel ders,       bitirme tezi,

Sosyoloji (Sociology) (3.0.3) 4 SOS102
Toplum Bilimin tarihçesi, sosyal yapı, teknoloji, toplumsal norm ve değerler, kişiliği etkileyen faktörler, motivasyon ve güdülerin davranışlara etkisi.

Siyaset Bilimine Giriş II (Introduction to Political Science II) (3.0.3) 5 SKY102
Dersin amacı siyaset bilimin temel konu kavramlarını anlatıp, tartıştırmaktır. Bu bağlamda siyaset, siyasi teoriler, devlet egemenlik, baskı grupları seçim sistemleri vs incelenecektir.

İşletmeye Giriş II (Introduction to Business II )(3.0.3) 5 İŞL102
İşletmenin üretim-Finansman ve pazarlama fonksiyonları ile personel yönetiminde temel bilgileri işletmede fonksiyonel yönetim, araştırma geliştirme faaliyetleri, halkla ilişkiler.

iktisat,       iktisat bölümü,       iktisat dersleri,       iktisat bölümü hakkında bilgi,       iktisat fakültesi,       iktisat dersleri,       iktisat ders notları,       iktisat ders programı,       iktisat dersleri aöf,       iktisat dergisi,       iktisat dgs taban puanları,       iktisat ders notları pdf,       iktisat dersleri ,       iktisat dersi,        iktisat fakültesi,       iktisat faktoring,       iktisat fakültesi nedir,       iktisat forum,       iktisat fakültesi marmara,       iktisat fakültesi bölümleri,       iktisat fakültesi mezunu ne iş yapar,       iktisat fakültesi mezunları,       iktisat formülleri,       iktisat fakültesi dersleri,       özel ders,       bitirme tezi,

Türk Dili II (Foreign Language II) (2.0.2) 2 TDİ102
İmla kuralları ve uygulanması, noktalama işaretleri ve uygulaması, cümlenin unsurları, cümle tahlili ve uygulaması, anlatım bozuklukları, yazılı kompozisyon ve uygulaması.

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (Atatürk Principles and Revolution History II) (2.0.2) 2 AİT102
Osmanlı İmparatorluğunun paylaşılması tasarıları. Paris Barış Konferansı. İzmir’in işgali. Memleketin iç durumu ve azınlıklar. Çerkez Ethem Olayı. I. ve II. İnönü Muharebeleri. Eskişehir ve Kütahya Muharebesi, Sakarya Meydan Savaşı ve sonuçları, Kars ve Ankara Antlaşmaları, Büyük Taarruz, Mudanya Ateşkes Antlaşması, esasları ve önemi, Lozan Konferansı ve önemi konuları incelenir. Türk İnkılâbı, Siyasi, hukuksal, sosyal, kültürel, eğitim-öğretim alanlarında inkılâplar, Çok partili sisteme geçiş, ekonomik alanda gelişmeler, Türk Dış Politikası, Ermeni sorunu, II. Dünya Savaşı ve Türkiye ile Atatürk İlkeleri hakkında öğrencilere bilgi verilir.

Yabancı Dil (İngilizce) II (Foreign Language II )(2.0.2) 2 YDİ102
Öğrencilerin dil becerilerini geliştirme, daha önceki bilgilerini tazeleme, kendilerini ifade etme, kelime dağarcıklarını geliştirme olanağı sağlar.

iktisat,       iktisat bölümü,       iktisat dersleri,       iktisat bölümü hakkında bilgi,       iktisat fakültesi,       iktisat dersleri,       iktisat ders notları,       iktisat ders programı,       iktisat dersleri aöf,       iktisat dergisi,       iktisat dgs taban puanları,       iktisat ders notları pdf,       iktisat dersleri ,       iktisat dersi,        iktisat fakültesi,       iktisat faktoring,       iktisat fakültesi nedir,       iktisat forum,       iktisat fakültesi marmara,       iktisat fakültesi bölümleri,       iktisat fakültesi mezunu ne iş yapar,       iktisat fakültesi mezunları,       iktisat formülleri,       iktisat fakültesi dersleri,       özel ders,       bitirme tezi,

Hukuka Giriş II (Introduction to Law) (2.0.2) 4 HUK102
Bu dersin amacı öğrencilere Türk Medeni Hukuku ile ilgili temel ilkeleri ve teorileri anlatmaktır

iktisat,       iktisat bölümü,       iktisat dersleri,       iktisat bölümü hakkında bilgi,       iktisat fakültesi,       iktisat dersleri,       iktisat ders notları,       iktisat ders programı,       iktisat dersleri aöf,       iktisat dergisi,       iktisat dgs taban puanları,       iktisat ders notları pdf,       iktisat dersleri ,       iktisat dersi,        iktisat fakültesi,       iktisat faktoring,       iktisat fakültesi nedir,       iktisat forum,       iktisat fakültesi marmara,       iktisat fakültesi bölümleri,       iktisat fakültesi mezunu ne iş yapar,       iktisat fakültesi mezunları,       iktisat formülleri,       iktisat fakültesi dersleri,       özel ders,       bitirme tezi,

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Aralık 2023
P S Ç P C C P
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Open chat
Merhaba Yardımcı Olabilir miyim ?
Size Yardımcı Olabilir miyim?