İktisat Bölümü Hakkında Bilgi

T.C ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

   iktisat,       iktisat bölümü,       iktisat dersleri,       iktisat bölümü hakkında bilgi,       iktisat fakültesi,       iktisat dersleri,       iktisat ders notları,       iktisat ders programı,       iktisat dersleri aöf,       iktisat dergisi,       iktisat dgs taban puanları,       iktisat ders notları pdf,       iktisat dersleri ,       iktisat dersi,        iktisat fakültesi,       iktisat faktoring,       iktisat fakültesi nedir,       iktisat forum,       iktisat fakültesi marmara,       iktisat fakültesi bölümleri,       iktisat fakültesi mezunu ne iş yapar,       iktisat fakültesi mezunları,       iktisat formülleri,       iktisat fakültesi dersleri,       özel ders,       bitirme tezi,

 

1. Yarıyıl

İktisata Giriş I (Introduction to Economics I ) (3.0.3) 6 İKT101
İktisat biliminin tanımı, ilgi alanları, temel kavramları, sorunların tarihsel evrimi, fiyat teorisi, arz-talep ve bunların ilişkileri, Tüketici Teorisine giriş, Üretici Teorisine giriş, Fiyat teorisi, tam rekabet, Monopol, Monopollü Rekabet Oligopol piyasalarında fiyat oluşumu ve firma davranışları, üretim faktörleri ve fiyat analizleri konuları hakkında öğrencilere bilgi aktarılır.

Matematik I (Mathematics I) (3.0.3) 4 MAT101
Matematiksel model, reel sayı sistemi, ilişki ve fonksiyon kavramları, doğrusal modeller ve matris cebri, limit ve türev kavramı, türev alma kuralları, karşılaştırmalı durağanlık çözümlemesi, türevin bazı iktisadi uygulamaları.

Hukuka Giriş I(Introduction to Law I) (2.0.2) 4 HUK101
Toplumu düzenleyen kuralların tanımlanması, bu kuralların hukukla ilişkisi ve karşılaştırılması, hukukun fonksiyonları, pozitif hukukun tanımı, bölümleri, oluşumu ve kaynakları, kamu hukuku-özel hukuk ayırımı, bu ayrımdan hareketle kamu hukukunun (anayasa hukuku, idare hukuku, ceza hukuku, devletler hukuku, vergi hukuku, yargılama hukuku) ve özel hukukun (medeni hukuk ve ticaret hukuku) alt dallarının ana hatlarıyla tanımlanarak içeriklerinin neler olduğunun anlatılması, hukuk kurallarının sınıflandırılması, hukuk kurallarının yer-zaman ve anlam bakımından uygulanması, hukuk kurallarının uygulanmasında başvurulan ilkeler, hukuk kurallarının yaptırımı, hakların tanımlanması ve sınıflandırılması, hakların konusu, hakların kazanılması ve korunması, hakların kaybedilmesi konuları incelenir.

iktisat,       iktisat bölümü,       iktisat dersleri,       iktisat bölümü hakkında bilgi,       iktisat fakültesi,       iktisat dersleri,       iktisat ders notları,       iktisat ders programı,       iktisat dersleri aöf,       iktisat dergisi,       iktisat dgs taban puanları,       iktisat ders notları pdf,       iktisat dersleri ,       iktisat dersi,        iktisat fakültesi,       iktisat faktoring,       iktisat fakültesi nedir,       iktisat forum,       iktisat fakültesi marmara,       iktisat fakültesi bölümleri,       iktisat fakültesi mezunu ne iş yapar,       iktisat fakültesi mezunları,       iktisat formülleri,       iktisat fakültesi dersleri,       özel ders,       bitirme tezi,

Türk Dili I (Turkish Language I) (2.0.2) 2 TDİ101
Dil nedir? Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi. Dil kültür münasebeti. Türk Dili’nin dünya dilleri arasındaki durumu ve yayılma alanları. Türkçe’de sesler ve sınıflandırılması. Türkçe’nin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar. Hece bilgisi, imla kuralları ve uygulaması, noktalama işaretleri ve uygulaması konuları işlenir.

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (Atatürk Principles and Revolution History I) (2.0.2) 2 AİT101
Kavramsal Açıklamalar / Osmanlı İmparatorluğu’nun Çöküşü ve Bunun Nedenlerinin İrdelenmesi / Mondros Mütarekesi ve Mustafa Kemal’in Ulusal Mücadele Hareketleri / İç Ayaklanmalar / Devrimler: Öncü Devrimler ve Gelişen Devrimler / Türkiye’de Demokrasinin Gelişimi / Ermeni ve Kıbrıs Sorunu.

İşletmeye Giriş I (Introduction to Business I) (3.0.3) 5 İŞL101
İşletme ve yönetim biliminin evrimi, işletme ve çevresiyle ilişkileri, işletmeler arası birleşme ve anlaşmalar, işletmelerin hukuki şekilleri, işletmelerin kuruluşu ile ilgili konular, yönetim fonksiyonları, örgüt teorisinin konu ve kavramları.

Yabancı Dil (İngilizce) I (Foreign Language I) (2.0.2) 2 YDİ101
Öğrencilerin dil becerilerini geliştirme, daha önceki bilgilerini tazeleme, kendilerini ifade etme, kelime dağarcıklarını geliştirme olanağı sağlar.

iktisat,       iktisat bölümü,       iktisat dersleri,       iktisat bölümü hakkında bilgi,       iktisat fakültesi,       iktisat dersleri,       iktisat ders notları,       iktisat ders programı,       iktisat dersleri aöf,       iktisat dergisi,       iktisat dgs taban puanları,       iktisat ders notları pdf,       iktisat dersleri ,       iktisat dersi,        iktisat fakültesi,       iktisat faktoring,       iktisat fakültesi nedir,       iktisat forum,       iktisat fakültesi marmara,       iktisat fakültesi bölümleri,       iktisat fakültesi mezunu ne iş yapar,       iktisat fakültesi mezunları,       iktisat formülleri,       iktisat fakültesi dersleri,       özel ders,       bitirme tezi,

Siyaset Bilimine Giriş I (Introduction to Political Science I) (3.0.3) 5 SKY101
Dersin amacı siyaset biliminin temel konu ve kavramlarını anlatıp, tartıştırmaktır. Bu bağlamda, siyaset, siyasi teoriler, devlet, egemenlik, demokrasi gibi kuramlarla siyasal partiler, baskı grupları ve seçim sistemleri incelenecektir.

2. Yarıyıl

İktisata Giriş II (Introductıon to Economics II) (3.0.3) 6 İKT102
Milli gelir, tanımları, çeşitli milli gelir kavramları, denge milli gelirin belirlenmesi, tüketim ve yatırım fonksiyonu, çarpan ve hızlandıran, enflasyonist ve deflasyonist açık, enflasyon, işsizlik, para, maliye ve para politikaları, kalkınma ve büyüme, ihracat-ithalat ve dış ticaret dengesi, uluslar arası para sistemleri konuları incelenir.

Sosyoloji (Sociology) (3.0.3) 4 SOS102
Toplum Bilimin tarihçesi, sosyal yapı, teknoloji, toplumsal norm ve değerler, kişiliği etkileyen faktörler, motivasyon ve güdülerin davranışlara etkisi.

Siyaset Bilimine Giriş II (Introduction to Political Science II) (3.0.3) 5 SKY102
Dersin amacı siyaset bilimin temel konu kavramlarını anlatıp, tartıştırmaktır. Bu bağlamda siyaset, siyasi teoriler, devlet egemenlik, baskı grupları seçim sistemleri vs incelenecektir.

İşletmeye Giriş II (Introduction to Business II )(3.0.3) 5 İŞL102
İşletmenin üretim-Finansman ve pazarlama fonksiyonları ile personel yönetiminde temel bilgileri işletmede fonksiyonel yönetim, araştırma geliştirme faaliyetleri, halkla ilişkiler.

iktisat,       iktisat bölümü,       iktisat dersleri,       iktisat bölümü hakkında bilgi,       iktisat fakültesi,       iktisat dersleri,       iktisat ders notları,       iktisat ders programı,       iktisat dersleri aöf,       iktisat dergisi,       iktisat dgs taban puanları,       iktisat ders notları pdf,       iktisat dersleri ,       iktisat dersi,        iktisat fakültesi,       iktisat faktoring,       iktisat fakültesi nedir,       iktisat forum,       iktisat fakültesi marmara,       iktisat fakültesi bölümleri,       iktisat fakültesi mezunu ne iş yapar,       iktisat fakültesi mezunları,       iktisat formülleri,       iktisat fakültesi dersleri,       özel ders,       bitirme tezi,

Türk Dili II (Foreign Language II) (2.0.2) 2 TDİ102
İmla kuralları ve uygulanması, noktalama işaretleri ve uygulaması, cümlenin unsurları, cümle tahlili ve uygulaması, anlatım bozuklukları, yazılı kompozisyon ve uygulaması.

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (Atatürk Principles and Revolution History II) (2.0.2) 2 AİT102
Osmanlı İmparatorluğunun paylaşılması tasarıları. Paris Barış Konferansı. İzmir’in işgali. Memleketin iç durumu ve azınlıklar. Çerkez Ethem Olayı. I. ve II. İnönü Muharebeleri. Eskişehir ve Kütahya Muharebesi, Sakarya Meydan Savaşı ve sonuçları, Kars ve Ankara Antlaşmaları, Büyük Taarruz, Mudanya Ateşkes Antlaşması, esasları ve önemi, Lozan Konferansı ve önemi konuları incelenir. Türk İnkılâbı, Siyasi, hukuksal, sosyal, kültürel, eğitim-öğretim alanlarında inkılâplar, Çok partili sisteme geçiş, ekonomik alanda gelişmeler, Türk Dış Politikası, Ermeni sorunu, II. Dünya Savaşı ve Türkiye ile Atatürk İlkeleri hakkında öğrencilere bilgi verilir.,

iktisat,       iktisat bölümü,       iktisat dersleri,       iktisat bölümü hakkında bilgi,       iktisat fakültesi,       iktisat dersleri,       iktisat ders notları,       iktisat ders programı,       iktisat dersleri aöf,       iktisat dergisi,       iktisat dgs taban puanları,       iktisat ders notları pdf,       iktisat dersleri ,       iktisat dersi,        iktisat fakültesi,       iktisat faktoring,       iktisat fakültesi nedir,       iktisat forum,       iktisat fakültesi marmara,       iktisat fakültesi bölümleri,       iktisat fakültesi mezunu ne iş yapar,       iktisat fakültesi mezunları,       iktisat formülleri,       iktisat fakültesi dersleri,       özel ders,       bitirme tezi,

Yabancı Dil (İngilizce) II (Foreign Language II )(2.0.2) 2 YDİ102
Öğrencilerin dil becerilerini geliştirme, daha önceki bilgilerini tazeleme, kendilerini ifade etme, kelime dağarcıklarını geliştirme olanağı sağlar.

Hukuka Giriş II (Introduction to Law) (2.0.2) 4 HUK102
Bu dersin amacı öğrencilere Türk Medeni Hukuku ile ilgili temel ilkeleri ve teorileri anlatmaktır

3.Yarıyıl

Makro İktisat I (Macroeconomics I)(3.0.3) 6 İKT201
Keynesyen ve Neo-Klasik iktisat perspektifinin karşılaştırılması, milli gelir, istihdam ve enflasyon kavramlarının Türkiye örneğinden hareketle ölçüm yöntemleri. Tüketim, yatırım devlet harcamaları, ihracat ve ithalatın oluşturduğu toplam harcama kalemlerinin incelenmesi, toplulaştırılmış arz ve talep, gerçekleşen gelir, potansiyel gelir çerçevesinde enflasyon, deflasyon ve stagflasyon gibi dengesizlik konjonktürlerinin tartışılması. Para piyasa dengesi, para arzı, para talebi, para politikalarının aktarma mekanizması ile tartışılması.

iktisat,       iktisat bölümü,       iktisat dersleri,       iktisat bölümü hakkında bilgi,       iktisat fakültesi,       iktisat dersleri,       iktisat ders notları,       iktisat ders programı,       iktisat dersleri aöf,       iktisat dergisi,       iktisat dgs taban puanları,       iktisat ders notları pdf,       iktisat dersleri ,       iktisat dersi,        iktisat fakültesi,       iktisat faktoring,       iktisat fakültesi nedir,       iktisat forum,       iktisat fakültesi marmara,       iktisat fakültesi bölümleri,       iktisat fakültesi mezunu ne iş yapar,       iktisat fakültesi mezunları,       iktisat formülleri,       iktisat fakültesi dersleri,       özel ders,       bitirme tezi,

Anayasa Hukuku (Constitutional Law) (3.0.3) 4 İKT203
Anayasa kavramı, anayasacılık hareketleri ve yazılı anayasaların doğuşu, anayasaların çeşitli açılardan sınıflandırılması, modern devletin ortaya çıkışı, kuvvetler ayrılığı ve hükümet sistemleri, devletin sınırlandırılması, demokrasi, anayasa yargısı, kamu özgürlükleri.

iktisat,       iktisat bölümü,       iktisat dersleri,       iktisat bölümü hakkında bilgi,       iktisat fakültesi,       iktisat dersleri,       iktisat ders notları,       iktisat ders programı,       iktisat dersleri aöf,       iktisat dergisi,       iktisat dgs taban puanları,       iktisat ders notları pdf,       iktisat dersleri ,       iktisat dersi,        iktisat fakültesi,       iktisat faktoring,       iktisat fakültesi nedir,       iktisat forum,       iktisat fakültesi marmara,       iktisat fakültesi bölümleri,       iktisat fakültesi mezunu ne iş yapar,       iktisat fakültesi mezunları,       iktisat formülleri,       iktisat fakültesi dersleri,       özel ders,       bitirme tezi,

İstatistik I (Statistics I)(3.0.3) 5 İKT205
Temel kavramlar, verilerin düzenlenmesi, merkezi eğilim ve dağılım ölçüleri, indeksler. Olasılık, rassal değişkenler, bazı önemli dağılımlar, birlikte dağılımlar.

Genel Muhasebe I (General Accounting I)(3.0.3) 5 İŞL211
Muhasebenin tarihi gelişimi, Türkiye’deki mevzuat, Bilanço Kavramı ve temel muhasebe dengesi, Gelir tablosu kavramları ile faaliyet dönemi ve sonuç hesapları, aktif hesaplardan dönem varlıkların hazır ve menkul değerler, alacaklar ve stoklar ana başlıkları altında konular incelenir.

iktisat,       iktisat bölümü,       iktisat dersleri,       iktisat bölümü hakkında bilgi,       iktisat fakültesi,       iktisat dersleri,       iktisat ders notları,       iktisat ders programı,       iktisat dersleri aöf,       iktisat dergisi,       iktisat dgs taban puanları,       iktisat ders notları pdf,       iktisat dersleri ,       iktisat dersi,        iktisat fakültesi,       iktisat faktoring,       iktisat fakültesi nedir,       iktisat forum,       iktisat fakültesi marmara,       iktisat fakültesi bölümleri,       iktisat fakültesi mezunu ne iş yapar,       iktisat fakültesi mezunları,       iktisat formülleri,       iktisat fakültesi dersleri,       özel ders,       bitirme tezi,

Kamu Maliyesi (Public Finance) (3.0.3) 4 İKT207
Maliyenin tanımı ve gelişimi, disiplinler arası ilişkiler, yaklaşımlar ve amaçlar. Kamu sektörünü tanımı, kapsamı ve fonksiyonları, kamu hizmetlerinin ve giderlerinin nitelikleri, kamu gelirlerinin tanımı, amaçları ve çeşitleri, vergi teorisi ve uygulaması konuları işlenir. Bütçenin tanımı, gelişimi, ilkeleri ve çeşitleri, Türkiye bütçeleme süreci hakkında öğrencilere bilgi verilir.

Mikro İktisat I (Microeconomics) (3.0.3) 6 İKT209
Giriş, iktisat biliminin konusu, temel kavramları, iktisat bilimi ve mikro iktisat, tüketim teorisi, (fayda fonksiyonu, tüketici optimizasyonu, talep fonksiyonu) üretim teorisi, (üretim fonksiyonu, üretim fonksiyonu ve iletmenin davranışı, maliyet fonksiyonu, arz fonksiyonu).

iktisat,       iktisat bölümü,       iktisat dersleri,       iktisat bölümü hakkında bilgi,       iktisat fakültesi,       iktisat dersleri,       iktisat ders notları,       iktisat ders programı,       iktisat dersleri aöf,       iktisat dergisi,       iktisat dgs taban puanları,       iktisat ders notları pdf,       iktisat dersleri ,       iktisat dersi,        iktisat fakültesi,       iktisat faktoring,       iktisat fakültesi nedir,       iktisat forum,       iktisat fakültesi marmara,       iktisat fakültesi bölümleri,       iktisat fakültesi mezunu ne iş yapar,       iktisat fakültesi mezunları,       iktisat formülleri,       iktisat fakültesi dersleri,       özel ders,       bitirme tezi,

4. Dönem

Makro İktisat II (Macroeconomics II)(3.0.3) 6 İKT202
İşsizlik ve istihdam, işsizlik türleri, enflasyon nedenleri ve sonuçları ve hızını belirleyen unsurlar. Açık ekonomilerde denge ve politikalar, ödemeler bilançosu dengesi, büyüme ve kalkınma, yeni makro iktisat reel denge etkisi. Klasik ve Keynesyen teorilerinin eleştirileri ve iktisat akımları hakkında bilgi verilir.

İdare hukuku (Administrative Law)(3.0.3) 4 İKT204
İdare hukukunu diğer hukuk dallarından farklılaştıran özellikler ele alınmaktadır. Daha sonra idare, diğer devlet birimleri ve özel hukuku aktörlerinden farkı ortaya koyarak belirginleştirilmektedir. İdare hukuku, idari işlev temel alınarak anlatılmaktadır. İdare işlev, devletin kamu hizmeti ve kolluk işlevlerini anlatır.

İstatistik II (Statistics II)(3.0.3) 5 İKT206
Birlikte dağılımlar t, F ki-kare dağılımları, istatistiksel tahmin yöntemleri. Hipotez testleri, parametrik olmayan istatistik teknikleri hakkında bilgi verilir.

iktisat,       iktisat bölümü,       iktisat dersleri,       iktisat bölümü hakkında bilgi,       iktisat fakültesi,       iktisat dersleri,       iktisat ders notları,       iktisat ders programı,       iktisat dersleri aöf,       iktisat dergisi,       iktisat dgs taban puanları,       iktisat ders notları pdf,       iktisat dersleri ,       iktisat dersi,        iktisat fakültesi,       iktisat faktoring,       iktisat fakültesi nedir,       iktisat forum,       iktisat fakültesi marmara,       iktisat fakültesi bölümleri,       iktisat fakültesi mezunu ne iş yapar,       iktisat fakültesi mezunları,       iktisat formülleri,       iktisat fakültesi dersleri,       özel ders,       bitirme tezi,

Genel Muhasebe II (Genereal Accounting II)(3.0.3) 5 İŞL222
Aktif hesaplardan duran varlıkların mali, maddi ve maddi olmayan duran varlıklar ana başlıkları altında incelenmesi, pasif hesapların yabancı ve öz kaynaklar ana başlıkları adı altında incelenmesi, Nazım hesapların işleyişi ve maliyet hesaplarının incelenmesi konuları hakkında öğrencilere bilgi verilir.

Maliye Politikası (Fiscal Policy) (3.0.3) 4 İKT208
Kamu malları, kamu harcamaları, kamu gelirleri, kamu borçları ve devlet bütçesi konusunda öğrencilere bilgi verilir.

Mikro İktisat II (Microeconomics II) (3.0.3) 6 İKT210
Tam rekabet piyasasında denge, tam rekabet piyasasında devlet müdahalesi, aksak rekabet piyasasında denge.

5. Dönem

Uluslararası İktisat I (International Economics I )(3.0.3) 6 İKT301
Merkantilizm, Mutlak Üstünlükler Teorisi, Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisi, Karşılıklı Talep Kanunu, Teklif Eğrileri, Fırsat Maliyeti, Dönüşüm ve Kayıtsızlık Eğrileriyle Analiz, Faktör Donatımı Kuramı, Leontief Paradoksu, Teknolojik Açık, Ürün Devreleri, Tercihlerin Benzerliği Yaklaşımları, Endüstri İçi Ticaret, Tekelci Rekabete Dayalı Dış Ticaret Kuramları, Dinamik Dış Ticaret Kuramları, Ticaret Hadleri, Singer-Prebish Tezi, Koruyucu Dış Ticaret Politikası Savunuları hakkında öğrencilere bilgi verilir.

iktisat,       iktisat bölümü,       iktisat dersleri,       iktisat bölümü hakkında bilgi,       iktisat fakültesi,       iktisat dersleri,       iktisat ders notları,       iktisat ders programı,       iktisat dersleri aöf,       iktisat dergisi,       iktisat dgs taban puanları,       iktisat ders notları pdf,       iktisat dersleri ,       iktisat dersi,        iktisat fakültesi,       iktisat faktoring,       iktisat fakültesi nedir,       iktisat forum,       iktisat fakültesi marmara,       iktisat fakültesi bölümleri,       iktisat fakültesi mezunu ne iş yapar,       iktisat fakültesi mezunları,       iktisat formülleri,       iktisat fakültesi dersleri,       özel ders,       bitirme tezi,

Para Teorisi ve Politikası I (Monetary Theory and Policy I)(3.0.3) 6 İKT303
Para, banka ve para arzı, finansal sistemin yapısı özellikleri, finansal aracılar ve fonksiyonları, para ve sermaye piyasaları. Bankalar ve fonksiyonları, bankaların fon kaynak ve kullanımları, banka parası ve para arzı, finansal gelişme, aktif-pasif yönetimi ve ticari bankalar, faiz oranlarının belirlenmesi, portföy yönetimi ve risk, uluslararası bankacılık, para politikasının amaç ve araçları

Mesleki İngilizce I (Commercial English I) (3.0.3) 5 İKT313
iktisat için İngilizcenin temel donanımı, terminolojisi ve etkin kullanımını kazandırmaktır.

Büyüme Teorisi ve Kalkınma I (Theory of Growth and Development I) (3.0.3) 5 İKT307
Büyüme Teorileri dersinde büyüme teorisi ve gelişimi, öncü büyüme modelleri, Harrod-Domar modeli, Solow modeli, içsel büyüme modelleri ve büyümenin temel belirleyicileri gibi konular üzerinde durulacaktır.

Yönetim ve Organizasyon (Management and Organization)(3.0.3) 4 İKT315
Yönetim Tanımı; Yönetim Sürecinin Temel Özellikleri; İşletmeler İçin Önemi; Benzer Kavramlarla Karşılaştırma; Yönetim Biliminin Gelişimi; Modern Yönetim Akımları; Yönetim Düşüncesi ve Örgüt Kuramı; Karşılaştırma ve Değerlendirme; Yönetim Sistemi; Yönetimde Karar Alma; Yetki ve Güç Kavramları; Özellikleri; Yetki Göçerimi; Organizasyon Kavramı: Özellikleri, İlkeleri, Organizasyon süreci ve planlama süreci ile karşılaştırma, Bölümlendirme, Kadrolama; Özellikleri, Kadrolama süreci; Yöneltme: Özellikleri, Yöneltme süreci; Organizasyon Yapıları; Klasik Yaklaşımdan Günümüze Organizasyon Yapılarındaki Değişim; Karşılaştırma; Koordinasyon; Denetim: Özellikleri, Denetim süreci hakkında öğrencilere bilgi verilir.

iktisat,       iktisat bölümü,       iktisat dersleri,       iktisat bölümü hakkında bilgi,       iktisat fakültesi,       iktisat dersleri,       iktisat ders notları,       iktisat ders programı,       iktisat dersleri aöf,       iktisat dergisi,       iktisat dgs taban puanları,       iktisat ders notları pdf,       iktisat dersleri ,       iktisat dersi,        iktisat fakültesi,       iktisat faktoring,       iktisat fakültesi nedir,       iktisat forum,       iktisat fakültesi marmara,       iktisat fakültesi bölümleri,       iktisat fakültesi mezunu ne iş yapar,       iktisat fakültesi mezunları,       iktisat formülleri,       iktisat fakültesi dersleri,       özel ders,       bitirme tezi,

Araştırma Yöntem ve Uygulamaları (Research Methods and Applications) (2.0.2) 4 İKT 317
Bilimlerin sınıflandırılması, bilimsel düşünce yöntemi, araştırma türleri ve veri toplama yöntemleri, kütüphanelerden yararlanma, bilimsel araştırmanın yapılış (safhalari), araştırma raporunun biçimsel yapısı, dipnotlu kaynak gösterme yöntemi, metin içi kaynak gösterme, metin aktarmaları, internet ve araştırmada internet kaynaklarından yararlanma.
6. Dönem

Uluslararası İktisat II (International Economics II) (3.0.3) 6 İKT302
Koruyucu Dış Ticaret Politikası Araçları, Gümrükler, Kotalar ve Sübvansiyonların Ekonomik Etkileri, Tarife Dışı Koruyucu Dış Ticaret Politikası Araçları, Bağlı Ticaret. Ödemeler Bilançosu, Ödemeler Bilançosunun Denkleşme Mekanizmaları: Klasik, Neo-klasik, Keynesyen ve Monetarist Yaklaşımlar, Sabit ve Esnek Kur Sistemleri, Döviz Kurlarındaki Değişmeyi Açıklayan Kuramlar hakkında öğrencilere bilgi verilir.

Para Teorisi ve Politikası II (Monetary Theory and Policy II) (3.0.3) 6 İKT304
Klasik Miktar Teorisi, Neo-klasik miktar teorisi, L. Walras ve Genel Denge, reel analizden parasal analize geçiş. Monoterist Okul ve para talebi fonksiyonu, Portföy Dengesi Yaklaşımı. Yeni-Keynesyen makro İktisat görüşü, Yeni-Klasik Makro iktisat okulu, enflasyonu açıklamaya yönelik politikalar, aktif ve pasif para politikaları.

Mesleki İngilizce II(Commercial English II) (3.0.3) 5 İKT314
Öğrencilerin branşlarıyla ilgili konularda okuma parçaları çalışırlar. Özel olarak düzenlenmiş bu okuma parçalarında kendi alanlarıyla bağlantılı birçok yeni kelime öğrenirler ve ileride meslekleriyle ilgili yazılmış yayınları kolaylıkla takip ederler.

Büyüme Teorisi ve Kalkınma II (Theory of Growth and Development II) (3.0.3) 5 İKT308
Dengeli ve dengesiz büyüme stratejileri, dışsal ekonomiler ve azgelişmiş ülkeler, azgelişmiş ülkelerde dış ticaretin yapısı ve Kalkınma, sanayileşme ve dış ticaret politikaları; yeni sanayileşen ülkelerde ve Türkiye’de sanayileşme, teknolojik gelişme ve ihracat hakkında öğrencilere bilgi verilir.

Ticaret Hukuku (Commercial Law) (3.0.3) 5 İKT310
Kıymetli evrak, ticari işletme ve ortaklıklar, kooperatif hukuku konularını içeren hususlarda öğrencilere gerekli bilgileri kazandırmaktır.

Matematiksel İktisat (Mathematical Economics) (2.0.2) 3 İKT316
İktisat ve matematik ilişkisi ile iktisadi denklem ve formülasyonların matematiksel açıdan ispatları hakkında öğrencilere bilgi verilir.

7. Dönem

Türkiye Ekonomisi I (Turkey Economy I) (3.0.3) 6 İKT401
Osmanlı imparatorluğundan devralınan ekonomik alt yapı, Cumhuriyetin kuruluş, İzmir İktisat Kongresiyle belirlenen ekonomi politikası: Envanter Dönemi, 1929 Dünya Ekonomik Krizinin Türkiye üzerine etkileri,

iktisat,       iktisat bölümü,       iktisat dersleri,       iktisat bölümü hakkında bilgi,       iktisat fakültesi,       iktisat dersleri,       iktisat ders notları,       iktisat ders programı,       iktisat dersleri aöf,       iktisat dergisi,       iktisat dgs taban puanları,       iktisat ders notları pdf,       iktisat dersleri ,       iktisat dersi,        iktisat fakültesi,       iktisat faktoring,       iktisat fakültesi nedir,       iktisat forum,       iktisat fakültesi marmara,       iktisat fakültesi bölümleri,       iktisat fakültesi mezunu ne iş yapar,       iktisat fakültesi mezunları,       iktisat formülleri,       iktisat fakültesi dersleri,       özel ders,       bitirme tezi,

Ekonometri I (Econometrics I) (3.0.3) 6 İKT403
Ekonometrinin tanımı, kapsamı ve bölümleri hakkında bilgi verilir. Basit Doğrusal Regresyon Modeli, Anakütle regresyon fonksiyonu kavramı, Örnek regresyon fonksiyonu kavramı, Regresyon modellerinin fonksiyonel kalıpları. Ekonometrik çözümlemede kullanılan verilerin niteliği ve kaynakları, Basit doğrusal regresyon modelinin varsayımları, Regresyon-nedensellik, Regresyon-korelasyon, Regresyon ve varyans çözümlemesi. En Küçük Kareler tahmin edicilerinin türetilmesi ve özellikleri, Tahminlerin anlamlılığının istatistiksel bakımdan sınanması, Çoklu Regresyon Modeli, Kısmi Regresyon Modeli.

İktisadi Düşünceler Tarihi I (History of Economic Thought I) (3.0.3) 6 İKT411
İktisadi düşünce zaman içinde evrim geçirmiştir. Kullanılan teori ve analiz teknikleri ekonomide ortaya çıkan problemler karşısında yetersiz kalması yeni teorilerin ve analiz araçlarının gelişmesine neden olmuştur. Bu dersin amacı, bu teorilerin gelişimini öğrencinin önüne sermektir. Teorilerin gelişimi toplumsal yapıdan bağımsız olmadığından iktisadi düşünce tarihinde ortaya konan iktisat bilgisinin dayandığı felsefi ve siyasal temellerde bu derste verilmektedir.

Vergi Hukuku (Tax Law) (3.0.3) 4 İKT413
Vergi Hukukunun Temel İlkeleri; Vergi hukukunun kaynakları; Vergi mükellefi ve vergi sorumluluğu; Vergi İdaresi; Vergilendirme İşlemleri; Vergi Mükellefinin ödevleri; Vergi mükellefinin hakları; Süreler; Vergi Borcunun Sona Ermesi; Vergi alacağının güvence altına alınması; Vergi denetimi; Vergi suçları ve cezaları; Vergi Uyuşmazlıklarının Çözümlenmesi hakkında öğrencilere bilgi verilir.

Borçlar Hukuku (Dept Law) (3.0.3) 4 İKT417
Borcun kaynakları, sözleşme, haksız fiil ve sebepsiz zenginleşme ayrı ayrı ve bütün unsurları ile anlatılmaktadır. Ardından borç ilişkilerindeki özel durumlar, müteselsil borç, alacağın temliki, borcun nakli, başkası lehine akit, cezai şart işlenmektedir. , Borç ilişkisine ilişkin açıklamalardan sonra ifa konusuna geçilmekte, ifa etmemenin sonuçları ve borcu ifa dışında sona erdiren tecdit, zamanaşımı, takas gibi müesseseler anlatılmaktadır.

AB ile Türkiye’nin İlişkileri (EU-Turkey Relations) (2.0.2) 4 İKT 419
AB Türkiye ilişkileri ve gelişimi, Avrupa Birliği’nin Ekonomik Entegrasyon Hareketlerinden Farkı, AB’nin Kuruluşu ve Aşamaları, Maastrich Antlaşması Sonrası AB’nin Yeni Kurumsal Yapısı ve Organizasyonu, Avrupa Para Sistemi İle İlgili Gelişmeler, Tam Bütünleşme Süreci, Ekonomik ve Parasal Birlik, Günümüzdeki Gelişmeler.

8. Dönem

Türkiye Ekonomisi II (Turkey Economy II) (3.0.3) 6 İKT402
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan günümüze kadar uygulanan ekonomi politikaları ekseninde ülkenin ekonomik yapısının tartışılması, ağırlıklı olarak 1980 yılından sonraki ekonomik gelişmeler hakkında öğrencilere bilgi aktarılır.

Ekonometri II (Econometrics II) (3.0.3) 6 İKT404
Klasik doğrusal regresyon modelindeki temel varsayımlardan sapmalar, çoklu doğrusal bağlantı sorunu, çoklu doğrusal bağlantı sapması ile ilgili testler ve kriterler, çoklu doğrusal bağlantı sorununa çözüm yöntemleri. Otokorelasyonun saptanması ile ilgili testler, yüksek dereceden otokorelasyon, otokorelasyon durumda kullanılan tahmin yöntemleri, değişen varyans, değişen varyansın saptanması ile ilgili testler, genelleştirilmiş EKKY. Spesifikasyon hataları, model seçme kriterlerinin ve modelin matematiksel formülasyonunun seçimi, yapay (kukla) değişkenler.

İktisadi Düşünmceler Tarihi II (History of Economic Thoughts) (3.0.3) 6 İKT412
Merkantilizm, merkantil dönem ve iktisadi düşünce, fizyokratik iktisadi düşünce, klasik iktisadi düşünceye hazırlık.

İş Hukuku (Business Law) (3.0.3) 5 İKT414
Çalışma hayatını düzenleyen kanunlar ve buna bağlı hukuksal düzenlemeler.

Türk Vergi Sistemi (Turkey Tax System)(3.0.3) 5 İKT418
Türkiye vergi sisteminin tarihsel gelişimi, gelir üzerinden alınan vergiler, gelir ve kurumlar vergisi, katma değer vergisi, bu vergilerin Türkiye vergi sistemi içindeki yeri, önemi ve uygulama biçimi, mükelleflik, vergi kolaylıkları, tarhı tahakkukları ve ödenmesi, servet üzerinden alınan vergiler ve bu vergilerin uygulama biçimleri.

iktisat,       iktisat bölümü,       iktisat dersleri,       iktisat bölümü hakkında bilgi,       iktisat fakültesi,       iktisat dersleri,       iktisat ders notları,       iktisat ders programı,       iktisat dersleri aöf,       iktisat dergisi,       iktisat dgs taban puanları,       iktisat ders notları pdf,       iktisat dersleri ,       iktisat dersi,        iktisat fakültesi,       iktisat faktoring,       iktisat fakültesi nedir,       iktisat forum,       iktisat fakültesi marmara,       iktisat fakültesi bölümleri,       iktisat fakültesi mezunu ne iş yapar,       iktisat fakültesi mezunları,       iktisat formülleri,       iktisat fakültesi dersleri,       özel ders,       bitirme tezi,

Tarım Ekonomisi (Agricultural Economics) (2.0.2) 2 İKT474
Tarım sektöründe arz ve talep eğrilerinin nitelikleri ve fiyat oluşumu, Tarım ürünleri fiyatlarında belirsizlik sorunu, değişik türden Tarım işletmelerinin davranış biçimleri, Türk tarımında işletme büyüklükleri, dağılımları, emek ve toprak verimlilikleri, Türkiye’deki Tarım sektörünün özellikleri ve sorunları hakkında öğrencilere bilgi verilmektedir.

iktisat,       iktisat bölümü,       iktisat dersleri,       iktisat bölümü hakkında bilgi,       iktisat fakültesi,       iktisat dersleri,       iktisat ders notları,       iktisat ders programı,       iktisat dersleri aöf,       iktisat dergisi,       iktisat dgs taban puanları,       iktisat ders notları pdf,       iktisat dersleri ,       iktisat dersi,        iktisat fakültesi,       iktisat faktoring,       iktisat fakültesi nedir,       iktisat forum,       iktisat fakültesi marmara,       iktisat fakültesi bölümleri,       iktisat fakültesi mezunu ne iş yapar,       iktisat fakültesi mezunları,       iktisat formülleri,       iktisat fakültesi dersleri,       özel ders,       bitirme tezi,

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Haziran 2024
P S Ç P C C P
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930