İşletme İngilizce Tez

T.C  ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLER
İ

işletme ekonomi bölümü,     işletme ekonomisi,     işletme ekonomi,     işletme fakültesi,     işletme fakültesi dersleri,     işletme fonksiyonları,     işletme fakültesi taban puanları,     işletme finansmanı,     işletme fakültesi deu,     işletme fakültesi bölümleri,     işletme fakültesi nedir,     işletme finansı,     işletme iş olanakları,     işletme iktisadı enstitüsü,     işletme ingilizce,     işletme ingilizcesi,     işletme istanbul,     işletme ikinci öğretim harçları,     işletme iktisat,     işletme ingilizce taban puanları,     işletme iktisat finans,     işletme itü,     işletme mühendisliği,     işletme mezunları,     özel ders,     bitirme tezi,

1.Sınıf 1. Dönem

İktisata Giriş I (Introduction to Economics I ) (3.0.3) 6 İKT101
İktisat biliminin tanımı, ilgi alanları, temel kavramları, sorunların tarihsel evrimi, fiyat teorisi, arz-talep ve bunların ilişkileri, Tüketici Teorisine giriş, Üretici Teorisine giriş, Fiyat teorisi, tam rekabet, Monopol, Monopollü Rekabet Oligopol piyasalarında fiyat oluşumu ve firma davranışları, üretim faktörleri ve fiyat analizleri konuları hakkında öğrencilere bilgi aktarılır.

Matematik I (Mathematics I) (3.0.3) 4 MAT101
Matematiksel model, reel sayı sistemi, ilişki ve fonksiyon kavramları, doğrusal modeller ve matris cebri, limit ve türev kavramı, türev alma kuralları, karşılaştırmalı durağanlık çözümlemesi, türevin bazı iktisadi uygulamaları.

Hukuka Giriş I(Introduction to Law I) (2.0.2) 4 HUK101
Toplumu düzenleyen kuralların tanımlanması, bu kuralların hukukla ilişkisi ve karşılaştırılması, hukukun fonksiyonları, pozitif hukukun tanımı, bölümleri, oluşumu ve kaynakları, kamu hukuku-özel hukuk ayırımı, bu ayrımdan hareketle kamu hukukunun (anayasa hukuku, idare hukuku, ceza hukuku, devletler hukuku, vergi hukuku, yargılama hukuku) ve özel hukukun (medeni hukuk ve ticaret hukuku) alt dallarının ana hatlarıyla tanımlanarak içeriklerinin neler olduğunun anlatılması, hukuk kurallarının sınıflandırılması, hukuk kurallarının yer-zaman ve anlam bakımından uygulanması, hukuk kurallarının uygulanmasında başvurulan ilkeler, hukuk kurallarının yaptırımı, hakların tanımlanması ve sınıflandırılması, hakların konusu, hakların kazanılması ve korunması, hakların kaybedilmesi konuları incelenir.

işletme ekonomi bölümü,     işletme ekonomisi,     işletme ekonomi,     işletme fakültesi,     işletme fakültesi dersleri,     işletme fonksiyonları,     işletme fakültesi taban puanları,     işletme finansmanı,     işletme fakültesi deu,     işletme fakültesi bölümleri,     işletme fakültesi nedir,     işletme finansı,     işletme iş olanakları,     işletme iktisadı enstitüsü,     işletme ingilizce,     işletme ingilizcesi,     işletme istanbul,     işletme ikinci öğretim harçları,     işletme iktisat,     işletme ingilizce taban puanları,     işletme iktisat finans,     işletme itü,     işletme mühendisliği,     işletme mezunları,     özel ders,     bitirme tezi,

Türk Dili I (Turkish Language I) (2.0.2) 2 TDİ101
Dil nedir? Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi. Dil kültür münasebeti. Türk Dili’nin dünya dilleri arasındaki durumu ve yayılma alanları. Türkçe’de sesler ve sınıflandırılması. Türkçe’nin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar. Hece bilgisi, imla kuralları ve uygulaması, noktalama işaretleri ve uygulaması konuları işlenir.

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (Atatürk Principles and Revolution History I) (2.0.2) 2 AİT101
Kavramsal Açıklamalar / Osmanlı İmparatorluğu’nun Çöküşü ve Bunun Nedenlerinin İrdelenmesi / Mondros Mütarekesi ve Mustafa Kemal’in Ulusal Mücadele Hareketleri / İç Ayaklanmalar / Devrimler: Öncü Devrimler ve Gelişen Devrimler / Türkiye’de Demokrasinin Gelişimi / Ermeni ve Kıbrıs Sorunu.

İşletmeye Giriş I (Introduction to Business I) (3.0.3) 5 İŞL101
İşletme ve yönetim biliminin evrimi, işletme ve çevresiyle ilişkileri, işletmeler arası birleşme ve anlaşmalar, işletmelerin hukuki şekilleri, işletmelerin kuruluşu ile ilgili konular, yönetim fonksiyonları, örgüt teorisinin konu ve kavramları.

Yabancı Dil (İngilizce) I (Foreign Language I) (2.0.2) 2 YDİ101
Öğrencilerin dil becerilerini geliştirme, daha önceki bilgilerini tazeleme, kendilerini ifade etme, kelime dağarcıklarını geliştirme olanağı sağlar.

işletme ekonomi bölümü,     işletme ekonomisi,     işletme ekonomi,     işletme fakültesi,     işletme fakültesi dersleri,     işletme fonksiyonları,     işletme fakültesi taban puanları,     işletme finansmanı,     işletme fakültesi deu,     işletme fakültesi bölümleri,     işletme fakültesi nedir,     işletme finansı,     işletme iş olanakları,     işletme iktisadı enstitüsü,     işletme ingilizce,     işletme ingilizcesi,     işletme istanbul,     işletme ikinci öğretim harçları,     işletme iktisat,     işletme ingilizce taban puanları,     işletme iktisat finans,     işletme itü,     işletme mühendisliği,     işletme mezunları,     özel ders,     bitirme tezi,

Siyaset Bilimine Giriş I (Introduction to Political Science I) (3.0.3) 5 SKY101
Dersin amacı siyaset biliminin temel konu ve kavramlarını anlatıp, tartıştırmaktır. Bu bağlamda, siyaset, siyasi teoriler, devlet, egemenlik, demokrasi gibi kuramlarla siyasal partiler, baskı grupları ve seçim sistemleri incelenecektir.

1.Sınıf 2. Dönem

İktisata Giriş II (Introductıon to Economics II) (3.0.3) 6 İKT102
Milli gelir, tanımları, çeşitli milli gelir kavramları, denge milli gelirin belirlenmesi, tüketim ve yatırım fonksiyonu, çarpan ve hızlandıran, enflasyonist ve deflasyonist açık, enflasyon, işsizlik, para, maliye ve para politikaları, kalkınma ve büyüme, ihracat-ithalat ve dış ticaret dengesi, uluslar arası para sistemleri konuları incelenir.

işletme ekonomi bölümü,     işletme ekonomisi,     işletme ekonomi,     işletme fakültesi,     işletme fakültesi dersleri,     işletme fonksiyonları,     işletme fakültesi taban puanları,     işletme finansmanı,     işletme fakültesi deu,     işletme fakültesi bölümleri,     işletme fakültesi nedir,     işletme finansı,     işletme iş olanakları,     işletme iktisadı enstitüsü,     işletme ingilizce,     işletme ingilizcesi,     işletme istanbul,     işletme ikinci öğretim harçları,     işletme iktisat,     işletme ingilizce taban puanları,     işletme iktisat finans,     işletme itü,     işletme mühendisliği,     işletme mezunları,     özel ders,     bitirme tezi,

Sosyoloji (Sociology) (3.0.3) 4 SOS102
Toplum Bilimin tarihçesi, sosyal yapı, teknoloji, toplumsal norm ve değerler, kişiliği etkileyen faktörler, motivasyon ve güdülerin davranışlara etkisi.

Siyaset Bilimine Giriş II (Introduction to Political Science II) (3.0.3) 5 SKY102
Dersin amacı siyaset bilimin temel konu kavramlarını anlatıp, tartıştırmaktır. Bu bağlamda siyaset, siyasi teoriler, devlet egemenlik, baskı grupları seçim sistemleri vs incelenecektir.

işletme ekonomi bölümü,     işletme ekonomisi,     işletme ekonomi,     işletme fakültesi,     işletme fakültesi dersleri,     işletme fonksiyonları,     işletme fakültesi taban puanları,     işletme finansmanı,     işletme fakültesi deu,     işletme fakültesi bölümleri,     işletme fakültesi nedir,     işletme finansı,     işletme iş olanakları,     işletme iktisadı enstitüsü,     işletme ingilizce,     işletme ingilizcesi,     işletme istanbul,     işletme ikinci öğretim harçları,     işletme iktisat,     işletme ingilizce taban puanları,     işletme iktisat finans,     işletme itü,     işletme mühendisliği,     işletme mezunları,     özel ders,     bitirme tezi,


İşletmeye Giriş II (Introduction to Business II )(3.0.3) 5 İŞL102
İşletmenin üretim-Finansman ve pazarlama fonksiyonları ile personel yönetiminde temel bilgileri işletmede fonksiyonel yönetim, araştırma geliştirme faaliyetleri, halkla ilişkiler.

Türk Dili II (Foreign Language II) (2.0.2) 2 TDİ102
İmla kuralları ve uygulanması, noktalama işaretleri ve uygulaması, cümlenin unsurları, cümle tahlili ve uygulaması, anlatım bozuklukları, yazılı kompozisyon ve uygulaması.

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (Atatürk Principles and Revolution History II) (2.0.2) 2 AİT102
Osmanlı İmparatorluğunun paylaşılması tasarıları. Paris Barış Konferansı. İzmir’in işgali. Memleketin iç durumu ve azınlıklar. Çerkez Ethem Olayı. I. ve II. İnönü Muharebeleri. Eskişehir ve Kütahya Muharebesi, Sakarya Meydan Savaşı ve sonuçları, Kars ve Ankara Antlaşmaları, Büyük Taarruz, Mudanya Ateşkes Antlaşması, esasları ve önemi, Lozan Konferansı ve önemi konuları incelenir. Türk İnkılâbı, Siyasi, hukuksal, sosyal, kültürel, eğitim-öğretim alanlarında inkılâplar, Çok partili sisteme geçiş, ekonomik alanda gelişmeler, Türk Dış Politikası, Ermeni sorunu, II. Dünya Savaşı ve Türkiye ile Atatürk İlkeleri hakkında öğrencilere bilgi verilir.

Yabancı Dil (İngilizce) II (Foreign Language II )(2.0.2) 2 YDİ102
Öğrencilerin dil becerilerini geliştirme, daha önceki bilgilerini tazeleme, kendilerini ifade etme, kelime dağarcıklarını geliştirme olanağı sağlar.

Hukuka Giriş II (Introduction to Law) (2.0.2) 4 HUK102
Bu dersin amacı öğrencilere Türk Medeni Hukuku ile ilgili temel ilkeleri ve teorileri anlatmaktır

işletme ekonomi bölümü,     işletme ekonomisi,     işletme ekonomi,     işletme fakültesi,     işletme fakültesi dersleri,     işletme fonksiyonları,     işletme fakültesi taban puanları,     işletme finansmanı,     işletme fakültesi deu,     işletme fakültesi bölümleri,     işletme fakültesi nedir,     işletme finansı,     işletme iş olanakları,     işletme iktisadı enstitüsü,     işletme ingilizce,     işletme ingilizcesi,     işletme istanbul,     işletme ikinci öğretim harçları,     işletme iktisat,     işletme ingilizce taban puanları,     işletme iktisat finans,     işletme itü,     işletme mühendisliği,     işletme mezunları,     özel ders,     bitirme tezi,

2.Sınıf 3. Dönem

İŞL 211 Genel Muhasebe I (General Accounting I) (3-0-3 ) 4:
Muhasebenin tanımı, Muhasebenin Fonksiyonları; Finansal Tablolar: Bilanço ve Gelir Tablosu; Varlıklar, Borçlar ve Özsermaye, Gider ve Gelirler, Bilanço ve Gelir Tablosu Üzerinde Mali İşlemlerin Etkileri; Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri; Büyük Defter, Yevmiye Defteri, Çift-Kayıt Muhasebe Sistemi; Büyük Defter Hesaplarının Kaydedilmesi; Mizan; Düzeltme Kayıtları, Kapanış Kayıtları.

İŞL 237 Yönetim ve Organizasyon I (Mangement and Organization I) (3-0-3 ) 5:
Dersimiz, iş örgütlerinde karşılaşılan çeşitli yönetim konularını ve örgütsel yapıyı genel olarak anlamak ve analiz etmek için genel bir bakış açısı sunmaktadır. Yönetim fonksiyonlarının ayrıntılı olarak ele alınması ile birlikte, yönetim teorileri, yöneticinin faaliyetleri, sorumlulukları ve başarı için gerekli yönetim becerileri üzerinde durulacaktır.

İŞL 241 İstatistik I (Statistics I) ( 2-0-2 ) 4:
Verileri düzenlenmesi, tasviri ve özetlenmesi, Ortalamalar (Aritmetik, Geometrik, Harmonik, Kareli Ortalama, Mod, Medyan), İhtimal Hesapları, İhtimal Dağılımları (Binom, Poisson, Hipergeometrik, Normal), Örnekleme Dağılımları, Güven Aralığı

İŞL 253 Maliye (Public Finance) (3-0-3 ) 4:
Maliye biliminin konusu, tanımı ve bölümleri, kamu gelirleri, verginin yapısı ve vergide adalet ilkesi, vergilerin tasnifi, gelirler ve servet vergileri, verginin yansıması, kamu giderleri, bütçe esasları, Türkiye’de bütçe sistemi, kamu borçları

işletme ekonomi bölümü,     işletme ekonomisi,     işletme ekonomi,     işletme fakültesi,     işletme fakültesi dersleri,     işletme fonksiyonları,     işletme fakültesi taban puanları,     işletme finansmanı,     işletme fakültesi deu,     işletme fakültesi bölümleri,     işletme fakültesi nedir,     işletme finansı,     işletme iş olanakları,     işletme iktisadı enstitüsü,     işletme ingilizce,     işletme ingilizcesi,     işletme istanbul,     işletme ikinci öğretim harçları,     işletme iktisat,     işletme ingilizce taban puanları,     işletme iktisat finans,     işletme itü,     işletme mühendisliği,     işletme mezunları,     özel ders,     bitirme tezi,

İŞL 209 Mikro İktisat (Micro Economics) (3-0-3 ) 4:
Mikro İktisat ile ilgili temel kavramlar, iktisadi düşünme tarzı, kıtlık ve tercih, fırsat maliyeti, üretim imkanları, tercih ve fayda, talep ve talep eğrisi, talebin değişmesi, arz ve arz eğrisi, arzın değişmesi, piyasa dengesi, piyasa dengesinin değişmesi, esneklik, eğim, arz ve talep esneklikleri, hükümetin piyasaya müdahaleleri, miktar kontrolleri, vergi uygulamaları, tüketici ve üretici rantı, üretim ve maliyet, maliyet kavramı ve türleri, üretim kavramı ve türleri.

İŞL 225 Mesleki İngilizce I (Professional English I) (3-0-3 ) 5:
Ekonomi, İşletme, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile ilgili metinleri okutup bu metinlerin tercümesinin yapılması. Temel gramer bilgileri, öğrencilere kelime bilgilerini artırıcı çalışmalar yaptırmak.

İŞL 235 Borçlar Hukuku (Law of Obligations) (3-0-3 ) 4

Borcun kaynakları, sözleşme, haksız fiil ve sebepsiz zenginleşme ayrı ayrı ve bütün unsurları ile anlatılmaktadır. Ardından borç ilişkilerindeki özel durumlar, müteselsil borç, alacağın temliki, borcun nakli, başkası lehine akit, cezai şart işlenmektedir. , Borç ilişkisine ilişkin açıklamalardan sonra ifa konusuna geçilmekte, ifa etmemenin sonuçları ve borcu ifa dışında sona erdiren tecdit, zamanaşımı, takas gibi müesseseler anlatılacaktır.orçlar Hukuku:

işletme ekonomi bölümü,     işletme ekonomisi,     işletme ekonomi,     işletme fakültesi,     işletme fakültesi dersleri,     işletme fonksiyonları,     işletme fakültesi taban puanları,     işletme finansmanı,     işletme fakültesi deu,     işletme fakültesi bölümleri,     işletme fakültesi nedir,     işletme finansı,     işletme iş olanakları,     işletme iktisadı enstitüsü,     işletme ingilizce,     işletme ingilizcesi,     işletme istanbul,     işletme ikinci öğretim harçları,     işletme iktisat,     işletme ingilizce taban puanları,     işletme iktisat finans,     işletme itü,     işletme mühendisliği,     işletme mezunları,     özel ders,     bitirme tezi,

2.Sınıf 4. Dönem

İŞL 212 Genel Muhasebe II (General Accounting II) (3-0-3 ) 4
Dönen varlıklar, duran varlıklar, özkaynaklar ve yabancı kaynaklar.

İŞL 226 Yönetim ve Organizasyon II(Management and Organization II) (3-0-3)5
Dersimizde, post-modern görüşle ortaya çıkan değişim ve dönüşüm üzerinde durulacaktır. Küresel rekabetle başa çıkabilmek için organizasyon yapılarını ve yönetim stillerini değiştiren; yüksek bir organizasyonel verim ve etkinlik için yeni yönetim yaklaşımları benimseyen işletmeler ve bunların uygulamaları ele alınacaktır. Vaka analizleri ve proje ödevleri ile konular pekiştirilecektir.

İŞL 234 Türk Vergi Sistemi (Turkish Tax System) ( 3-0-3 ) 4:
Gelir üzerinden alınan vergiler (ticari kazanç, serbest meslek kazançları, zirai kazançlar, ücretler, gayrimenkul ve menkul sermaye iratları, diğer kazanç ve iratlar), kurulmar vergisi, harcamalar üzerinden alınan vergiler

İŞL 242 İstatistik II(Statistics II) ( 2-0-2 ) 4
Normal dağılım kavramı, Normal dağılım karakteristikleri, Standart normal eğri alanları, Kesikli dağılımların normale yaklaşımları, Poisson dağılımının normale yaklaşımı, Hipergeometrik dağılımın normale yaklaşımı ve uygulamalar. Örnekleme teorisi hakkında kısa teorik bilgi,  Ortalamaların örnek dağılımı, oranların örnek dağılımı, ortalamalar arası farkların örnek dağılımı, oranlar arası farkların örnek dağılımı ve uygulamalar Ortalamaların örnek dağılımı, oranların örnek dağılımı, ortalamalar arası farkların örnek dağılımı, oranlar arası farkların örnek dağılımı ve uygulamalar.

işletme ekonomi bölümü,     işletme ekonomisi,     işletme ekonomi,     işletme fakültesi,     işletme fakültesi dersleri,     işletme fonksiyonları,     işletme fakültesi taban puanları,     işletme finansmanı,     işletme fakültesi deu,     işletme fakültesi bölümleri,     işletme fakültesi nedir,     işletme finansı,     işletme iş olanakları,     işletme iktisadı enstitüsü,     işletme ingilizce,     işletme ingilizcesi,     işletme istanbul,     işletme ikinci öğretim harçları,     işletme iktisat,     işletme ingilizce taban puanları,     işletme iktisat finans,     işletme itü,     işletme mühendisliği,     işletme mezunları,     özel ders,     bitirme tezi,

İŞL 251 Anayasa Hukuku(Constituonal Law)( 3-0-3 ) 4
Bu derste, Anayasa kavramı, anayasa ve devlet ilişkisi, demokrasi (çoğulcu demokrasi, marksist demokrasi), demokrasinin temel ilkeleri, faşizm, Türkeye’de anayasalcılık hareketleri (Osmanlı dönemi, kurtuluş savaşı dönemi, cumhuriyet dönemi) işlenmektedir.

İŞL 202 Makro İktisat (Macro Economics) ( 3-0-3 )4
Makro iktisadın tanımı ve kapsamı, gayri safi yurtiçi hasıla, istihdam düzeyi ve işsizlik problemi, enflasyon, iktisadi büyüme, İktisadi dalgalanmalar, terkip hatası, makro iktisat politikaları, makro iktisadın gelişimi, gayri safi yurtiçi hasılanın ölçülmesi, işsizliğin ve enflasyonunun ölçülmesi, basit Keynesyen model: Tüketim, yatırım ve tasarruf fonksiyonlarının analizi. Denge gelir düzeyi, çarpan kavramı, deflasyonist ve enflasyonist açık, IS modeli, LM modeli, para ve maliye politikaları, toplam talep ve toplam arz, açık ekonomide toplam planlanan harcama.

İŞL 218 Mesleki İngilizce II (Professional English II) ( 3-0-3 ) 5:
Ekonomi, İşletme, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile ilgili metinleri okutup bu metinlerin tercümesinin yapılması. Temel gramer bilgileri, öğrencilere kelime bilgilerini artırıcı çalışmalar yaptırmak.

3. Sınıf 5. Dönem

İŞL 313 Maliyet Muhasebesi (Cost Accounting) ( 3-0-3 ) 6
Maliyet muhasebesinin amaçları, Hasıla,Gelir,Gider…Sabit maliyetler-Üretim maliyetleri-Direkt işçilik maliyetleri-Genel üretim maliyetleri –Genel üretim giderleri.

işletme ekonomi bölümü,     işletme ekonomisi,     işletme ekonomi,     işletme fakültesi,     işletme fakültesi dersleri,     işletme fonksiyonları,     işletme fakültesi taban puanları,     işletme finansmanı,     işletme fakültesi deu,     işletme fakültesi bölümleri,     işletme fakültesi nedir,     işletme finansı,     işletme iş olanakları,     işletme iktisadı enstitüsü,     işletme ingilizce,     işletme ingilizcesi,     işletme istanbul,     işletme ikinci öğretim harçları,     işletme iktisat,     işletme ingilizce taban puanları,     işletme iktisat finans,     işletme itü,     işletme mühendisliği,     işletme mezunları,     özel ders,     bitirme tezi,

İŞL321 Pazarlama İlkeleri (Principles of Marketing) ( 3-0-3) 5
Pazarlama Yönetimi, Pazarlama İlkeleri, Büyüme Stratejileri.

İŞL 301 İnsan Kaynakları Yönetimi (Human Resources Management) ( 3-0-3 )6
İnsan Kaynakları Yönetimi’ne giriş: tarihsel arka plan, tanımlar, ilkeler ve mevcut sorunlar; KADROLAMA-I: İş Analizi (iş tanımları ve iş gerekleri);  KADROLAMA-II: İK Planlaması, Personel Alımı ve Seçimi;  KADROLAMA-III: Personel Hareketliliği; GELİŞTİRME-I: Örgütsel Sosyalizasyon;  GELİŞTİRME-II: Başarı Değerlendirmesi; GELİŞTİRME-III:Hizmet İçi Eğitim; ÜCRET YÖNETİMİ-I: İş Değerlemesi;ÜCRET YÖNETİMİ-II: Ücretleme; ÜCRET YÖNETİMİ-III: Ücret Sistemleri ve Sosyal Yardımlar; YÖNLENDİRME-I: Güdüleme; YÖNLENDİRME-II: Liderlik;YÖNLENDİRME-III: İletişim; Çalışma İlişkileri: Sendikalar ve Toplu Sözleşme; İş Güvenliği; Şikayet ve Disiplin

İŞL 303 Girişimcilik ve Kobiler (seçmeli) (Entrepreneursship and Small and Medium-Sized Enterprises (Elective ) ( 2-0-2 ) 4
Tanımı ve tarihçesinden başlayarak günümüze ve KOBİ lere gelene dek girişimcilik.

İŞL 305 Para ve Banka (seçmeli) )(Money and Banking) ( 2-0-2 ) 4
Paranın Temel Özellikleri, Türkiye’de Para politikası, Merkez Bankası’nın Yapısı

İŞL 307 Üretim Sistemleri (Production Systems) ( 3-0-3 )5
Üretim Yönetimi, Üretim Sistemleri, Üretim Stratejileri.

3. sınıf 6. Dönem

işletme ekonomi bölümü,     işletme ekonomisi,     işletme ekonomi,     işletme fakültesi,     işletme fakültesi dersleri,     işletme fonksiyonları,     işletme fakültesi taban puanları,     işletme finansmanı,     işletme fakültesi deu,     işletme fakültesi bölümleri,     işletme fakültesi nedir,     işletme finansı,     işletme iş olanakları,     işletme iktisadı enstitüsü,     işletme ingilizce,     işletme ingilizcesi,     işletme istanbul,     işletme ikinci öğretim harçları,     işletme iktisat,     işletme ingilizce taban puanları,     işletme iktisat finans,     işletme itü,     işletme mühendisliği,     işletme mezunları,     özel ders,     bitirme tezi,

İŞL 312 Finans Yönetimi (Financial Management) ( 3-0-3 ) 6
Finansal sistem, paranın zaman değeri, dönen ve duran varlık yönetimi

İŞL 314 Şirketler Muhasebesi (Corporate Accounting) ( 3-0-3 ) 6:
Şirketler hakkında genel açıklamalar, kollektif şirketlerin ve komandit şirketlerin kuruluşu, kuruluş işlemleri, sermaye değişiklikleri, kar dağıtımı ve tasfiye işlemlerinin örnek olaylarla muhasebeleştirilmesi, anonim şirketler, limited şirketler ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin kuruluşu, ana sözleşmenin hazırlanması, kuruluş kayıtları, sermaye değişiklikleri, tahvil çıkarılması, kar dağıtımı ve tasfiye işlemleri ile muhasebeleştirilmesi ile şirket birleşmeleri ders içeriğini oluşturmaktadır.

İŞL 306 Yöneylem Araştırması (seçmeli) (Operations Research Elective) ( 2-0-2 ) 3
Doğrusal programlama, model kurma, simpleks yöntemi, dualite ve duyarlılık analizleri

İŞL 302 Örgütsel Davranış (Organizational Behaviour) ( 3-0-3 ) 6
Kişilik, örgüt kültürü, öğrenme, grup ve grup süreçleri, motivasyon, liderlik, örgütsel çatışma, sosyal algı, güç ve politika, mobbing, whistleblowing, psikolojik sözleşme, tükenmişlik sendromu, örgütsel özdeşleşme.

İŞL 304 Türkiye Ekonomisi (seçmeli) (Economy of Turkey (Elective)) ( 2-0-2 ) 4
Genel olarak, her zaman dilimine damgasını vuran iç ve dış etmenleri, ekonomik olayları ve ekonomik gelişmeleri neden ve niçinleriyle analiz etmek hedeflenmiştir. Türkiye Ekonomisi dersi kapsamı, ana unsurları, fonksiyonları ve tarihsel gelişimi ile Türkiye Ekonomisi iktisadi yapı ve süreçlerinin nasıl oluşturulabileceğine yönelik konular üzerinde durulacaktır.

işletme ekonomi bölümü,     işletme ekonomisi,     işletme ekonomi,     işletme fakültesi,     işletme fakültesi dersleri,     işletme fonksiyonları,     işletme fakültesi taban puanları,     işletme finansmanı,     işletme fakültesi deu,     işletme fakültesi bölümleri,     işletme fakültesi nedir,     işletme finansı,     işletme iş olanakları,     işletme iktisadı enstitüsü,     işletme ingilizce,     işletme ingilizcesi,     işletme istanbul,     işletme ikinci öğretim harçları,     işletme iktisat,     işletme ingilizce taban puanları,     işletme iktisat finans,     işletme itü,     işletme mühendisliği,     işletme mezunları,     özel ders,     bitirme tezi,

İŞL 308 Pazarlama Stratejileri (Marketing Strategies) ( 3-0-3 ) 5:
Rekabet stratejileri, mal ve hizmet politikası kararları, dağıtım kanalları

4. Sınıf  7. Yarıyıl

İŞL 411 Mali Analiz Teknikleri (Financial Statement Analysis Techniques) ( 3-0-3 ) 5
Dersle ilgili genel bilgiler,kavramlar.Temel Finansal Tablolar:Bilanço,Gelir Tablosu.Diğer Finansal Tablolar:Fon Akım Tablosu,Net Çalışma Sermayesi Değişim Tablosu.Finansal Tablolar Analizi.Finansal Analiz Yöntemleri:Karşılaştırmalı Tablolar Analizi,Yüzde Yöntemi,Eğilim Yüzdeleri Yöntemi,Oranlar Yöntemiyle Analiz.Finansal Analiz Raporu.

İŞL 401 Yönetim Muhasebesi (Mangement Accounting) ( 2-0-2 ) 6
Dersin tanımı,amacı ve yöntemi.Maliyet ve Yönetim muhasebesi sistemleri.Kar planlaması.Karar alma.Tam Maliyetleme,Değişken Maliyetleme.Bütçeleme.Stratejik Maliyet Yönetimi Sistemleri.Hedef Maliyetleme.Maliyet Yönetimi İlkeleri.

İŞL415 Uluslararası Finans Yönetimi (International Finance Mangement) ( 3-0-3 ) 6
Uluslararası Finans nedir?Küreselleşme.Finansın Küreselleşmesi.Uluslararası Finansın Temelleri.Uluslararası Piyasalar.Döviz Piyasaları&Kur Sistemleri.Kur Hesaplama Yöntemleri.Beklentiler Kuramı.

İŞL 403 Vergi Hukuku (Tax Law) ( 3-0-3 ) 4
Vergi Hukukunun Temel İlkeleri; Vergi hukukunun kaynakları;Vergi mükellefi ve vergi sorumluluğu; Vergi İdaresi; Vergilendirme İşlemleri; Vergi Mükellefinin ödevleri; Vergi mükellefinin hakları; Süreler; Vergi Borcunun Sona Ermesi; Vergi alacağının güvence altına alınması; Vergi denetimi; Vergi suçları ve cezaları; Vergi Uyuşmazlıklarının Çözümlenmesi.

İŞL 405 İşletme Bütçeleri (Business Budgets) ( 2-0-2 ) 4
Bütçelemenin amaçları,Bütçeleme Süreci.Satış-Üretim-Direkt İşçilik-Genel Üretim Giderleri-Stok-Pazarlama Satış Dağıtım-Genel Yönetim Giderleri-Araştırma ve Geliştirme Bütçeleri.Kontrol ve Raporlar.

İŞL 421 Ticaret Hukuku (Commercial Law) ( 3-0-3 ) 5
Kıymetli evrak, ticari işletme ve ortaklıklar, kooperatif hukuku konularını içeren hususlarda öğrencilere gerekli bilgileri kazandırmaktır.
işletme ekonomi bölümü,     işletme ekonomisi,     işletme ekonomi,     işletme fakültesi,     işletme fakültesi dersleri,     işletme fonksiyonları,     işletme fakültesi taban puanları,     işletme finansmanı,     işletme fakültesi deu,     işletme fakültesi bölümleri,     işletme fakültesi nedir,     işletme finansı,     işletme iş olanakları,     işletme iktisadı enstitüsü,     işletme ingilizce,     işletme ingilizcesi,     işletme istanbul,     işletme ikinci öğretim harçları,     işletme iktisat,     işletme ingilizce taban puanları,     işletme iktisat finans,     işletme itü,     işletme mühendisliği,     işletme mezunları,     özel ders,     bitirme tezi,

4. Sınıf 8. Yarıyıl

İŞL 412 Muhasebe Denetimi (Accounting Audit) ( 3-0-3 ) 6
Genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri.Uluslararası denetim standartları.İç kontrol sistemi.Denetim raporu.

İŞL 402 Sermaye Piyasası ve Analiz Yöntemleri (Capital Market ve Analysis Methods) ( 3-0-3 ) 6
Menkul Değerler Yönetiminin kuramsal temelleri.Pay Senedi Değerleme ve Yönetimi.Tahvil Değerleme ve Yönetimi.Varlık Dağıtımı.

İŞL 422 Uluslararası Pazarlama (International Marketing) ( 2-0-2 ) 5
Küresel Pazarlamanın tanımı ve temelleri.Yerel ve Küresel Pazarlama .Küresel Yönetim ve Uygulamalar.

İŞL 432 Stratejik Yönetim ve İşletme Politikaları (Strategic Management and Business Policies) ( 3-0-3 ) 5
Stratejik Yönetimin temel kavramları;Vizyon-Misyon-Strateji-Politika…Stratejik Yönetim Süreci .Stratejik Tasarım ve Analizleri.Uygulama-Değerlendirme-Kontrol…

İŞL 446 İş Hukuku (Business Law)( 3-0-3 ) 5
Çalışma hayatını düzenleyen kanunlar ve buna bağlı hukuksal düzenlemeler.

İŞL 406 Menkul Kıymetler ve Portföy Yönetimi (Seçmeli) (Security and Portfolio Management (Elective)) ( 2-0-2 ) 3
Menkul Kıymetlerin tanımı.Modern Portföy Yönetimine Giriş.Yatırım Yönetimi ve Performansının Değerlendirilmesi.

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Haziran 2024
P S Ç P C C P
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930