Siyaset Bilimi Tezli Yüksek Lisans

T.C.
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

siyaset bilimi tez konuları,     siyaset bilimi tez,     siyaset bilimi lisans tez konuları,     siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler tez konuları,     siyaset bilimi ve kamu yönetimi tez konuları,     siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler tez ,      siyaset bilimi tez konuları,     siyaset bilimi lisans tez konuları,     siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler tez konuları,     siyaset bilimi ve kamu yönetimi tez konuları   ,     siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler tez konuları,     siyaset bilimi ve kamu yönetimi tez konuları,     siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler tez,     siyaset bilimi tezsiz yüksek lisans,     siyaset bilimi tezli yüksek lisans,     siyaset bilimi tez konuları,     siyaset bilimi tez,     siyaset bilimi doktora tezleri,     siyaset bilimi lisans tez konuları,     ankara üniversitesi siyaset bilimi tezsiz yüksek lisans,     istanbul üniversitesi siyaset bilimi tezsiz yüksek lisans,     siyaset bilimi ile ilgili tezler,     galatasaray üniversitesi siyaset bilimi tezsiz yüksek lisans,     özel ders,     bitirme tezi,

1.Yarıyıl

İKT-101 İktisada Giriş I (Introduction to Economics I) (3.0.3) 6
İktisat biliminin tanımı, ilgi alanları, temel kavramları, sorunların tarihsel evrimi, fiyat teorisi, arz-talep ve bunların ilişkileri, tüketici teorisine giriş, üretici teorisine giriş, fiyat teorisi, tam rekabet, monopol, monopollü rekabet, oligopol piyasalarında fiyat oluşumu ve firma davranışları, üretim faktörleri ve fiyat analizleri.

MAT-101 Matematik (Mathematics) (3.0.3) 4
Matematiksel model, reel sayı sistemi, ilişki ve fonksiyon kavramları, doğrusal modeller ve matris cebri, limit ve türev kavramı, türev alma kuralları, karşılaştırmalı durağanlık çözümlemesi, türevin bazı iktisadi uygulamaları.

siyaset bilimi tez konuları,     siyaset bilimi tez,     siyaset bilimi lisans tez konuları,     siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler tez konuları,     siyaset bilimi ve kamu yönetimi tez konuları,     siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler tez ,      siyaset bilimi tez konuları,     siyaset bilimi lisans tez konuları,     siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler tez konuları,     siyaset bilimi ve kamu yönetimi tez konuları   ,     siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler tez konuları,     siyaset bilimi ve kamu yönetimi tez konuları,     siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler tez,     siyaset bilimi tezsiz yüksek lisans,     siyaset bilimi tezli yüksek lisans,     siyaset bilimi tez konuları,     siyaset bilimi tez,     siyaset bilimi doktora tezleri,     siyaset bilimi lisans tez konuları,     ankara üniversitesi siyaset bilimi tezsiz yüksek lisans,     istanbul üniversitesi siyaset bilimi tezsiz yüksek lisans,     siyaset bilimi ile ilgili tezler,     galatasaray üniversitesi siyaset bilimi tezsiz yüksek lisans,     özel ders,     bitirme tezi,

 

HUK-101 Hukuka Giriş I (Introduction to Law I) (2.0.2) 4
Toplumu düzenleyen kuralların tanımlanması, bu kuralların hukukla ilişkisi ve karşılaştırılması, hukukun fonksiyonları, pozitif hukukun tanımı, bölümleri, oluşumu ve kaynakları, kamu hukuku-özel hukuk ayırımı, bu ayrımdan hareketle kamu hukukunun (anayasa hukuku, idare hukuku, ceza hukuku, devletler hukuku, vergi hukuku, yargılama hukuku) ve özel hukukun (medeni hukuk ve ticaret hukuku) alt dallarının ana hatlarıyla tanımlanarak içeriklerinin neler olduğunun anlatılması, hukuk kurallarının sınıflandırılması, hukuk kurallarının yer-zaman ve anlam bakımından uygulanması, hukuk kurallarının uygulanmasında başvurulan ilkeler, hukuk kurallarının yaptırımı, hakların tanımlanması ve sınıflandırılması, hakların konusu, hakların kazanılması ve korunması, hakların kaybedilmesi.

TDE-101 Türk Dili I (Turkish Language I) (2.0.2) 1
Dil nedir? Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi. dil kültür münasebeti. Türk Dili’nin dünya dilleri arasındaki durumu ve yayılma alanları. Türkçe’de sesler ve sınıflandırılması. Türkçe’nin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar. Hece bilgisi, imla kuralları ve uygulaması, noktalama işaretleri ve uygulaması.

siyaset bilimi tez konuları,     siyaset bilimi tez,     siyaset bilimi lisans tez konuları,     siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler tez konuları,     siyaset bilimi ve kamu yönetimi tez konuları,     siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler tez ,      siyaset bilimi tez konuları,     siyaset bilimi lisans tez konuları,     siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler tez konuları,     siyaset bilimi ve kamu yönetimi tez konuları   ,     siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler tez konuları,     siyaset bilimi ve kamu yönetimi tez konuları,     siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler tez,     siyaset bilimi tezsiz yüksek lisans,     siyaset bilimi tezli yüksek lisans,     siyaset bilimi tez konuları,     siyaset bilimi tez,     siyaset bilimi doktora tezleri,     siyaset bilimi lisans tez konuları,     ankara üniversitesi siyaset bilimi tezsiz yüksek lisans,     istanbul üniversitesi siyaset bilimi tezsiz yüksek lisans,     siyaset bilimi ile ilgili tezler,     galatasaray üniversitesi siyaset bilimi tezsiz yüksek lisans,     özel ders,     bitirme tezi,

AİT-101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (Atatürk Principles and Revolution History I) (2.0.2) 1
Kavramsal Açıklamalar / Osmanlı İmparatorluğu’nun Çöküşü ve Bunun Nedenlerinin İrdelenmesi / Mondros Mütarekesi ve Mustafa Kemal’in Ulusal Mücadele Hareketleri / İç Ayaklanmalar / Devrimler: Öncü Devrimler ve Gelişen Devrimler / Türkiye’de Demokrasinin Gelişimi / Ermeni ve Kıbrıs Sorunu.

İŞL-101 İşletme Bilimine Giriş I (Inroduction to Business I) (3.0.3) 5
İşletme ve yönetim biliminin evrimi, işletme ve çevresiyle ilişkileri, işletmeler arası birleşme ve anlaşmalar, işletmelerin hukuki şekilleri, işletmelerin kuruluşu ile ilgili konular, yönetim fonksiyonları, örgüt teorisinin konu ve kavramları.

YDL-101 Yabancı Dil I (Foreign Language I)(2.0.2) 4
Öğrencilerin dil becerilerini geliştirme, daha önceki bilgilerini tazeleme, kendilerini ifade etme, kelime dağarcıklarını geliştirme olanağı sağlar (am/is/are, subject pronoun, articles, possesive pronouns/object pronouns, possesive adjectives/ reflexive pronouns, present tense, exercises, exercises, “wh” questions, how many/how much, present continious tense,future tense, too/enough, exercises).

SKY-101 Siyaset Bilimine Giriş I (Inroduction to Political Science I) (3.0.3) 5
Dersin amacı siyaset bilimin temel konu kavramlarını anlatıp, tartıştırmaktır. Bu bağlamda siyaset, siyasi teoriler, devlet egemenlik, baskı grupları, seçim sistemleri vs incelenecektir.
2. Yarıyıl

İKT-102 İktisada Giriş II (Introduction to Economics II) (3.0.3) 6
Milli gelir ve tanımları, denge milli gelirin belirlenmesi, tüketim ve yatırım fonksiyonu, çarpan ve hızlandıran, enflasyonist ve deflasyonist açık, enflasyon, işsizlik, para, maliye ve para politikaları, kalkınma ve büyüme, ihracat-ithalat ve dış ticaret dengesi, uluslar arası para sistemleri.

siyaset bilimi tez konuları,     siyaset bilimi tez,     siyaset bilimi lisans tez konuları,     siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler tez konuları,     siyaset bilimi ve kamu yönetimi tez konuları,     siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler tez ,      siyaset bilimi tez konuları,     siyaset bilimi lisans tez konuları,     siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler tez konuları,     siyaset bilimi ve kamu yönetimi tez konuları   ,     siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler tez konuları,     siyaset bilimi ve kamu yönetimi tez konuları,     siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler tez,     siyaset bilimi tezsiz yüksek lisans,     siyaset bilimi tezli yüksek lisans,     siyaset bilimi tez konuları,     siyaset bilimi tez,     siyaset bilimi doktora tezleri,     siyaset bilimi lisans tez konuları,     ankara üniversitesi siyaset bilimi tezsiz yüksek lisans,     istanbul üniversitesi siyaset bilimi tezsiz yüksek lisans,     siyaset bilimi ile ilgili tezler,     galatasaray üniversitesi siyaset bilimi tezsiz yüksek lisans,     özel ders,     bitirme tezi,

SOS-102 Sosyoloji (Sociology) (3.0.3) 4
Toplum bilimin tarihçesi, sosyal yapı, teknoloji, toplumsal norm ve değerler, kişiliği etkileyen faktörler, motivasyon ve güdülerin davranışlara etkisi.

SKY-102 Siyaset Bilimine Giriş II (Introduction to Political Science II) (3.0.3) 5
Siyaset, iktidar, meşruiyet ve bunlar arasındaki ilişkiler. Siyasal hayatı açıklamaya çalışan temel yaklaşımlar. Siyasal hayatın içindeki temel aktörler.

İŞL-102 İşletme Bilimine Giriş II (Introduction to Business II) (3.0.3) 5
İşletmenin üretim-finansman ve pazarlama fonksiyonları ile personel yönetiminde temel bilgileri, işletmede fonksiyonel yönetim, araştırma geliştirme faaliyetleri, halkla ilişkiler.

TDE-102 Türk Dili II (Turkish Language II) (2.0.2) 1
İmla kuralları ve uygulanması, noktalama işaretleri ve uygulaması, cümlenin unsurları, cümle tahlili ve uygulaması, anlatım bozuklukları, yazılı kompozisyon ve uygulaması.

AİT-102 Atatürk İlkeleri ve İnkılapları Tarihi II (Atatürk Principles and Revolution History II) (2.0.2) 1
Osmanlı İmparatorluğunun paylaşılması tasarıları. Paris Barış Konferansı. İzmir’in işgali. Memleketin iç durumu ve azınlıklar. Çerkez Ethem Olayı. I. ve II. İnönü Muharebeleri. Eskişehir ve Kütahya Muharebesi. Sakarya Meydan Savaşı ve sonuçları. Kars ve Ankara Antlaşmaları. Büyük Taarruz. Mudanya Ateşkes Antlaşması, esasları ve önemi. Lozan Konferansı ve önemi. Türk İnkılâbı, siyasi, hukuksal, sosyal, kültürel, eğitim-öğretim alanlarında inkılaplar. Çok partili sisteme geçiş. Ekonomik alanda gelişmeler. Türkiye’nin Dış Politikası. II. Dünya Savaşı ve Türkiye. Atatürk İlkeleri.

siyaset bilimi tez konuları,     siyaset bilimi tez,     siyaset bilimi lisans tez konuları,     siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler tez konuları,     siyaset bilimi ve kamu yönetimi tez konuları,     siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler tez ,      siyaset bilimi tez konuları,     siyaset bilimi lisans tez konuları,     siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler tez konuları,     siyaset bilimi ve kamu yönetimi tez konuları   ,     siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler tez konuları,     siyaset bilimi ve kamu yönetimi tez konuları,     siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler tez,     siyaset bilimi tezsiz yüksek lisans,     siyaset bilimi tezli yüksek lisans,     siyaset bilimi tez konuları,     siyaset bilimi tez,     siyaset bilimi doktora tezleri,     siyaset bilimi lisans tez konuları,     ankara üniversitesi siyaset bilimi tezsiz yüksek lisans,     istanbul üniversitesi siyaset bilimi tezsiz yüksek lisans,     siyaset bilimi ile ilgili tezler,     galatasaray üniversitesi siyaset bilimi tezsiz yüksek lisans,     özel ders,     bitirme tezi,

YDE-102 Yabancı Dil II (Foreign Language II) (2.0.2) 4
Öğrencilerin dil becerilerini geliştirme, daha önceki bilgilerini tazeleme, kendilerini ifade etme, kelime dağarcıklarını geliştirme olanağı sağlar (simple past tense (was/were), simple past tense (did),past continious tense,resent perfect tense, present perfect continious tense, future continious tense, exercises, exercises, future perfect tense, past perfect tense, past perfect continious tense, passive voice, reported speech, relative clauses).

HUK-102 Hukuka Giriş (Introduction to Law II) (2.0.2) 4
Bu dersin amacı öğrencilere Türk Medeni Hukuku ile ilgili temel ilkeleri ve teorileri anlatmaktır.
3. Yarıyıl

İŞL 211 Genel Muhasebe I (General Accounting I) (3-0-3 ) 5
Muhasebenin tarihi gelişimi, Türkiye’deki mevzuat, Bilanço Kavramı ve temel muhasebe dengesi, Gelir tablosu kavramları ile faaliyet dönemi ve sonuç hesapları, aktif hesaplardan dönem varlıkların hazır ve menkul değerler, alacaklar ve stoklar ana başlıkları altında incelenmesi.

siyaset bilimi tez konuları,     siyaset bilimi tez,     siyaset bilimi lisans tez konuları,     siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler tez konuları,     siyaset bilimi ve kamu yönetimi tez konuları,     siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler tez ,      siyaset bilimi tez konuları,     siyaset bilimi lisans tez konuları,     siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler tez konuları,     siyaset bilimi ve kamu yönetimi tez konuları   ,     siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler tez konuları,     siyaset bilimi ve kamu yönetimi tez konuları,     siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler tez,     siyaset bilimi tezsiz yüksek lisans,     siyaset bilimi tezli yüksek lisans,     siyaset bilimi tez konuları,     siyaset bilimi tez,     siyaset bilimi doktora tezleri,     siyaset bilimi lisans tez konuları,     ankara üniversitesi siyaset bilimi tezsiz yüksek lisans,     istanbul üniversitesi siyaset bilimi tezsiz yüksek lisans,     siyaset bilimi ile ilgili tezler,     galatasaray üniversitesi siyaset bilimi tezsiz yüksek lisans,     özel ders,     bitirme tezi,

SKY211 Anayasa Hukuku (Constitutional Law) (3.0.3) 3
Bu derste, Anayasa kavramı, anayasa ve devlet ilişkisi, demokrasi (çoğulcu demokrasi, marksist demokrasi), demokrasinin temel ilkeleri, faşizm, Türkeye’de anayasalcılık hareketleri (Osmanlı dönemi, kurtuluş savaşı dönemi, cumhuriyet dönemi) işlenmektedir.

SKY-201 Siyasi Düşünceler Tarihi I (History of Political Thoughts I) (3,0,3) 4
Siyasal düşüncenin tanımı, ilkçağ düşünceleri, ortaçağda siyasal düşünce, modern çağda siyasal düşünce, mutlakıyetçi monarşiler dönemi, yakınçağ ve 1789 konuları incelenmektedir.

SKY-203 Kamu Yönetimi I (Public Management I) (3,0,3) 5
Yönetimin genel esasları, kapsam ve kavramı, örgütlenme süreci, emir komuta ve koordinasyon görevi karar verme süreci, yönetim ve biçimleri gibi konular verilecek ve devletin yapısal ve işlevsel fonksiyonları üzerinde durulacaktır.

SKY-205 Yerel Yönetimler I (Local Governments I) (3,0,3) 5
Yerinden yönetim kavramı, varlık nedeni ve yararları, Türkiye’de yerinden yönetimin uygulanış biçimleri, merkezi idare ve yerel idare konuları ve buna bağlı olarak yerel yönetimlerin yapısal ve işlevsel sorunları ve bunların çözüm teknikleri incelenecektir.

SKY-207 Araştırma Yöntemleri (Research Methods) (2,0,2) 4
Bilim ve sosyal bilimlerin anlamı, tümevarım ve tümdengelim metotları üzerinde durulmakta, bilimsel açıklama, teori ve nesnellik ilkeleri ile, bilimsel ve teori ve ampirik ölçüler, ayrıca araştırma metotlarını içeren konular.

SKY-209 Mesleki İngilizce I (Professional Language I) (3,0,3) 4

siyaset bilimi tez konuları,     siyaset bilimi tez,     siyaset bilimi lisans tez konuları,     siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler tez konuları,     siyaset bilimi ve kamu yönetimi tez konuları,     siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler tez ,      siyaset bilimi tez konuları,     siyaset bilimi lisans tez konuları,     siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler tez konuları,     siyaset bilimi ve kamu yönetimi tez konuları   ,     siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler tez konuları,     siyaset bilimi ve kamu yönetimi tez konuları,     siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler tez,     siyaset bilimi tezsiz yüksek lisans,     siyaset bilimi tezli yüksek lisans,     siyaset bilimi tez konuları,     siyaset bilimi tez,     siyaset bilimi doktora tezleri,     siyaset bilimi lisans tez konuları,     ankara üniversitesi siyaset bilimi tezsiz yüksek lisans,     istanbul üniversitesi siyaset bilimi tezsiz yüksek lisans,     siyaset bilimi ile ilgili tezler,     galatasaray üniversitesi siyaset bilimi tezsiz yüksek lisans,     özel ders,     bitirme tezi,
İleri seviyede gramer, kelime dağarcığı, okuma, dinleme ve siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanında metin yazabilme yetisinin kazandırılmasıdır.
4.Yarıyıl

İŞL 212 Genel Muhasebe II (General Accounting II) (3-0-3 ) 5
Aktif hesaplardan duran varlıkların mali, maddi ve maddi olmayan duran varlıklar ana başlıkları altında incelenmesi, pasif hesapların yabancı ve öz kaynaklar ana başlıkları adı altında incelenmesi, Nazım hesapların işleyişi ve maliyet hesaplarının incelenmesi.

SKY-202 Siyasi Düşünceler Tarihi II (History of Political Thoughts II) (3,0,3) 4
Avrupa’da Aydınlanma Çağı, Kuzey Amerika ve Avrupa’da devrimler
çağını oluşturan düşünce temeli, sömürgeciliğin yükselişi, 19. yy.da kapitalizm ve sosyalizm, 20.yüzyılda faşizmin yükselişi ve komünizm konularını içermektedir. Ayrıca günümüz politik konuları değerlendirilmektedir.

SKY-204 Kamu Yönetimi II (Public Management II) (3,0,3) 5
Türkiye’de yargı teşkilatı, kamu hizmetleri teşkilatı, kamu hizmetleri personeli, kamu yönetimi denetimi, kamu yönetiminin hukuka bağlılığı ve kamu yönetimi kararlarının hukuksal rejimi konuları incelenmektedir.

siyaset bilimi tez konuları,     siyaset bilimi tez,     siyaset bilimi lisans tez konuları,     siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler tez konuları,     siyaset bilimi ve kamu yönetimi tez konuları,     siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler tez ,      siyaset bilimi tez konuları,     siyaset bilimi lisans tez konuları,     siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler tez konuları,     siyaset bilimi ve kamu yönetimi tez konuları   ,     siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler tez konuları,     siyaset bilimi ve kamu yönetimi tez konuları,     siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler tez,     siyaset bilimi tezsiz yüksek lisans,     siyaset bilimi tezli yüksek lisans,     siyaset bilimi tez konuları,     siyaset bilimi tez,     siyaset bilimi doktora tezleri,     siyaset bilimi lisans tez konuları,     ankara üniversitesi siyaset bilimi tezsiz yüksek lisans,     istanbul üniversitesi siyaset bilimi tezsiz yüksek lisans,     siyaset bilimi ile ilgili tezler,     galatasaray üniversitesi siyaset bilimi tezsiz yüksek lisans,     özel ders,     bitirme tezi,

SKY-206 Yerel Yönetimler II (Local Governments II) (3,0,3) 5
İl özel yönetimleri, tarihçesi, il özel yönetimlerinin organları, görev ve yetkileri, sorunları ve ilçe özel yönetimleri ile köyler konuları inlenmektedir ve bunların bütçe sistemleri anlatılmaktadır.

SKY-208 İstatistik (Statistics) (2,0,2) 3
İstatistik kavramı, uygulama yerleri, indeksler, fiyat indeksleri zaman serileri, istatistik ilişkileri, ekonomi ve meslek istatistikleri gibi konular ve çalışma hayatında bu bilgilerin kullanım ve uygulamaları öğretilecek ve anlatılacaktır.

SKY-212 Makro İktisat (Macro Economics) (3,0,3) 4
Temel Kavramlar / Klasik ve Keynesgil Analiz / Kamu Kesimi İle Dışa Açık Ekonomilerde Milli Gelirin Belirlenmesi / Para ve Bankacılık Sistemi / Para, Faiz ve Milli Gelir İlişkisi IS – LM Analiziyle / Enflasyonun Tanımı, Türleri ve Etkileri, Enflasyona Karşı Uygulanacak Politikalar incelenecektir.

SKY-210 Mesleki İngilizce II (Professional Language II) (3,0,3) 4
Kamu yönetimi ve siyaset Bilim Dalında kullanılan temel kavramların Türkçe anlam ve açıklamaları/Türkçe karşılığı aynı, fakat İngilizce karşılıkları farklı olan terminolojiler arasındaki farklılığın irdelenmesi konuları incelenmektedir.

5. Yarıyıl
SKY-301 İdare Hukuku I (Administrative Law I) (3,0,3) 4
Yürütme ile ilgili, yürütme, yürütmeye uygulanması idarenin teşkilatına, faaliyetlerine ve idare üzerindeki denetime uygulanmasının devleti ve idareyi tanıması, yapısı ve işlevleri incelenmektedir.

siyaset bilimi tez konuları,     siyaset bilimi tez,     siyaset bilimi lisans tez konuları,     siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler tez konuları,     siyaset bilimi ve kamu yönetimi tez konuları,     siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler tez ,      siyaset bilimi tez konuları,     siyaset bilimi lisans tez konuları,     siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler tez konuları,     siyaset bilimi ve kamu yönetimi tez konuları   ,     siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler tez konuları,     siyaset bilimi ve kamu yönetimi tez konuları,     siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler tez,     siyaset bilimi tezsiz yüksek lisans,     siyaset bilimi tezli yüksek lisans,     siyaset bilimi tez konuları,     siyaset bilimi tez,     siyaset bilimi doktora tezleri,     siyaset bilimi lisans tez konuları,     ankara üniversitesi siyaset bilimi tezsiz yüksek lisans,     istanbul üniversitesi siyaset bilimi tezsiz yüksek lisans,     siyaset bilimi ile ilgili tezler,     galatasaray üniversitesi siyaset bilimi tezsiz yüksek lisans,     özel ders,     bitirme tezi,

SKY-303 Kentleşme ve Çevre Sorunları I (Urbanization and Enviromental Issues I) (3,0,3) 5
Şehir ve şehirleşme kavramları, kavramların kamu yönetimi açısından önemi, kentsel alanların en iyi şekilde kullanılması ve buna yönelik planların incelenmesi ile birlikte, bölgesel kalkınmaya ilişkin tasarımlar, bölge ekonomileri, kalkınma kutupları kavramları konuları incelenmektedir.

SKY-305 Siyaset Sosyolojisi (Political Sociology) (3,0,3) 5
Siyaset sosyolojisi, siyasal kültür toplumsallaşma süreci, siyasal katılım siyasal partiler ve baskı grupları gibi kurumların incelenmesi, uygulama anlamında siyaset, karar alma süreci gibi konuları incelenmektedir.
SKY-309 Türkiye’nin Siyasal Hayatı I (Turkey’s Political Life 1) (3,0,3) 5
Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu, Jön Türkleri, Tek Parti Dönemi ve çöküşü, çok parti sistemi ve demokrasiye geçiş, konuları incelenmektedir.

SKY-311 Kamu Maliyesi (Public Finance) (3,0,3) 3
Maliye biliminin temel nitelikleri doğrultusunda, kamu harcamaları, kamu gelirleri, vergileme, bütçe ile ilgili temel kurumsal bilgiler sunulmaktadır. Piyasa ekonomisinde kamu maliyesinin temelleri ve kamusal finansman sorunları işlenmektedir.
SKY-319 Halkla İlişkiler (Public Relations) (2.0.2.) 3
Halkla İlişlkiler’in Anlamı ve Gelişimi: halkla İlişkilerin tanımlanması, tarihi ve gelişimi; Halkla İlişkiler’de güncel teori ve sorunlar; Halkla İlişkiler’in diğer örgüt işlevleriyle –Reklamcılık, Pazarlama vb.- ilişkisi; Halkla İlişkiler’de Etik Sorunlar; Bir Yönetim Fonksiyonu Olarak Halkla İlişkiler; Halkla İlişkiler ve İletişim; Halkla İlişkiler ve Medya; Halkla İlişkiler Program ve Kampanyaları geliştirme; Halkla İlişkiler ve Kriz Yönetimi
SKY- 321 Uluslararası Hukuk (International Law) (2.0.2) 3
Uluslararası Hukukun Tanımı, Kaynakları, Aktörleri; Uluslararası Deniz Hukuku; Uluslararası Hukuk ve Türk Hukuku

6.Yarıyıl

SKY-302 İdare Hukuku II (Administrative Law II) (3,0,3) 4
Toplum halinde yaşayan insanlar ihtiyaç ve isteklerini gidermek zorunda olduklarından, idarenin bu yönde vatandaşlarına yardımcı olması, devlet idaresi ve örgütünün tanımlanması amaçlanmaktadır.

SKY-304 Kentleşme ve Çevre Sorunları II (Urbanization and Enviromental Issues II) (3,0,3) 5
Türk kamu yönetimi içerisinde kentleşmenin tarihi, önemi kentleşme sorunları kavramları irdelendikten sonra kentleşme politikaları incelenecektir.

SKY- 308 Kamu Personel Yönetimi (Public Personnel Management) (3,0,3) 4
Personelin sorunlarının bilinmesi, çözümlenmesi ve günümüz modern yönetim tekniğinin bilinmesi ve uygulanması ve personelin işe alımı, terfi v.b gibi konuların irdelenmesi ve personel sistemleri incelenmektedir.

SKY- 310 Türkiye’nin Siyasal Hayatı II (Turkey’s Political Life II) (3,0,3) 5
1950–60 dönemlerindeki siyasal gelişmeler, 27 Mayıs 1960 ve 12 Mart 1971 hareketleri ve sonraki gelişmeler, 12 Eylül 1980 hareketi ve sonrasındaki gelişmeler ve günümüz siyasal hayatı değerlendirilmektedir.

SKY-312 Maliye Politikası (Financal Policy) (3,0,3) 3
Maliye politikasının doğuşu, konusu, amaç ve araçları, Maliye politikası araçları ve enflasyon ve depresyonla mücadele, kalkınma, büyüme ve gelir dağılımındaki adaletsizliklerin giderilmesinde vergi politikaları, kamu ve bütçe politikaları konuları incelenecektir.

SKY-322 Uluslararası İlişkiler ve Dış Politika (International Relations and Foreign Policy) (2.0.2) 4
Uluslararası İlişkilerin Temel Kavramları ve Aktörleri, Devletlerin Dış Politika Stratejileri, Araçları ve Yöntemleri.

7. Yarıyıl

SKY- 401 İdari Yargı I (Administrative Judiciary I) (3,0,3) 5
Hukuk devleti ve yargısal denetim, idari rejim, idari yargının Türkiye’deki gelişimi ve özellikleri, idari yargı yerleri, idari yargının görev alanı, Uyuşmazlık Mahkemesi, idari yargılama usulüne egemen olan ilkeler anlatılmaktadır.

SKY-403 Medeni Hukuk (Civil Law) (3,0,3) 5
Medeni kanunun pek çok hükmünün değiştirilmesinin bir bütün halinde ele alınması medeni kanunda yapılan son değişikliklerden sonra boşanma, miras ve eşya hukuku alanlarındaki son durumları ve dünyadaki gelişmelerin öğrencilerimize öğretilmesi amaçlanmaktadır.

SKY- 411 Çağdaş Siyasal ideolojiler I (Contemporary Political Ideologies I) (3,0,3) 5
İdeoloji kavramının tanımı, düşünürlerin görüşleri çerçevesinde ideoloji kavramının değerlendirilmesi, Fransız devriminden sonraki siyasal düşünce ve doktrinler: Liberalizm, Sosyalizm, Marksizm konularının işlenmesi amaçlanmaktadır.

SKY- 407 Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler (Comparative Political Systems) (3,0,3) 3 Çeşitli ülkelerdeki siyasal sistemlerle yönetimin işleyişini, yönetim ekinini ele alarak, siyasal sistem ilişkisini üzerindeki bilgileri somutlaştırmayı amaçlamaktadır.

siyaset bilimi tez konuları,     siyaset bilimi tez,     siyaset bilimi lisans tez konuları,     siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler tez konuları,     siyaset bilimi ve kamu yönetimi tez konuları,     siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler tez ,      siyaset bilimi tez konuları,     siyaset bilimi lisans tez konuları,     siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler tez konuları,     siyaset bilimi ve kamu yönetimi tez konuları   ,     siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler tez konuları,     siyaset bilimi ve kamu yönetimi tez konuları,     siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler tez,     siyaset bilimi tezsiz yüksek lisans,     siyaset bilimi tezli yüksek lisans,     siyaset bilimi tez konuları,     siyaset bilimi tez,     siyaset bilimi doktora tezleri,     siyaset bilimi lisans tez konuları,     ankara üniversitesi siyaset bilimi tezsiz yüksek lisans,     istanbul üniversitesi siyaset bilimi tezsiz yüksek lisans,     siyaset bilimi ile ilgili tezler,     galatasaray üniversitesi siyaset bilimi tezsiz yüksek lisans,     özel ders,     bitirme tezi,

SKY- 409 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku (Labor and Social Security Law) (3,0,3) 5
İş hukukunun temel ilkeleri ve kavramları, iş sözleşmesinin kurulması ve türleri, iş sözleşmesinden doğan borçlar öğretilmektedir. Sosyal Güvenlik Hukuku: Temel ilke ve kavramları, kurumsal yapı, sosyal güvenlik finansmanı, kısa vadeli sigorta yardımları öğretilmektedir.

SKY- 405 Ticaret Hukuku (Trade Law) (3.0.3) 3
Ticaret Hukuku kavramı ve uygulama alanının tespiti, Türk Ticaret Kanununun özellikleri, ticari işler ve tabi oldukları hükümler, ticari yargı, ticari işletme kavramı ve unsurları, tacir kavramı, tacir sıfatının hukuki sonuçları. Ticaret sicili, ticaret ünvanı ve işletme adı, marka, haksız rekabet, ticari defterler.

SKY – 423 Kimlik ve Siyaset (Identity and Politics) (2.0.2) 3
Türkiye’de kimlik siyasetinin söylem araçları, kimlik siyaseti, ulusal kimlik ve Türkiye’de demokrasinin geleceği üzerine güncel gelişmeler.

8. Yarıyıl

SKY- 402 İdari Yargı II (Administrative Judiciary II) (3,0,3) 5
İdari dava türleri, idarenin sorumluluğu idari yargıda görev ve yetki, dava açma süresi, idari davanın açılmasına ve biçimine ilişkin koşullar, kanıtlar, kanun yolları anlatılmaktadır.

SKY- 414 AB ve Türk İdari Sistemleri (EU and Turkish Administrative System) (3,0,3) 5
Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerinin Kurumsal Yapısı, Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerinin Hukuki alt yapısı AB- Türk yönetim sistemlerinin karşılaştırılması incelenecektir.

SKY-412 Çağdaş Siyasal İdeolojiler II (Contemporary Political Ideologies 2) (3,0,3) 3
Çağdaş siyasal ideolojiler ve aralarındaki ilişkiler analiz edilmektedir. Başlıca konular şunlardır: ideoloji kavramı, ideolojiye yönelik yaklaşımlar, kapitalizm, muhafazakârlık, anarşizm, ulusçuluk, faşizm, demokrasi ve totalitarizm, , küreselleşme, yeni sağ ve yeni sol akımlar incelenecektir.

SKY- 404 Borçlar Hukuku (Law of Obligations) (3,0,3) 4
Borçlar hukuku hakkında genel bilgi, borç ve sorumluluk, borçların kaynakları, hukuki işlemlerden doğan borçlar, haksız fiilden doğan borçlar ve borçlanmanın çeşitleri analiz edilecektir.

SKT- 408 Türkiye Ekonomisi (Economy of Turkey) (3,0,3) 5
Türkiye ekonomisinde dönüşüm yılları (1946-1960), planlı ekonomik kalkınmanın dayanakları, dışa açık büyüme, parasal politika ve gelişme, kamu kesimi ekonomisi, ekonominin dış dünya ile ilişkisinin analizi ve Türk ekonomi kaynakları analiz edilecektir.

SKY- 410 Türk Vergi Sistemi (Turkish Tax System) (3,0,3) 4
Vergi sistemleri ve çeşitleri Türkiye vergi sisteminin tarihsel gelişimi, vergi türleri ve bunların uygulanış biçimleri değerlendirilmektedir.

siyaset bilimi tez konuları,     siyaset bilimi tez,     siyaset bilimi lisans tez konuları,     siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler tez konuları,     siyaset bilimi ve kamu yönetimi tez konuları,     siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler tez ,      siyaset bilimi tez konuları,     siyaset bilimi lisans tez konuları,     siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler tez konuları,     siyaset bilimi ve kamu yönetimi tez konuları   ,     siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler tez konuları,     siyaset bilimi ve kamu yönetimi tez konuları,     siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler tez,     siyaset bilimi tezsiz yüksek lisans,     siyaset bilimi tezli yüksek lisans,     siyaset bilimi tez konuları,     siyaset bilimi tez,     siyaset bilimi doktora tezleri,     siyaset bilimi lisans tez konuları,     ankara üniversitesi siyaset bilimi tezsiz yüksek lisans,     istanbul üniversitesi siyaset bilimi tezsiz yüksek lisans,     siyaset bilimi ile ilgili tezler,     galatasaray üniversitesi siyaset bilimi tezsiz yüksek lisans,     özel ders,     bitirme tezi,

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Aralık 2023
P S Ç P C C P
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Open chat
Merhaba Yardımcı Olabilir miyim ?
Size Yardımcı Olabilir miyim?