İŞLETME BİTİRME TEZİ

İŞLETME İŞLETME BÖLÜMÜ
DERS İÇERİKLERİ
I.YARIYIL/ GÜZ DÖNEMİ
ZORUNLU DERSLER
IKT1003 İKTİSADA GİRİŞözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
İktisat biliminin tanımı, iktisat biliminin yöntemi ve iktisadi kanunlar, iktisadın diğer
bilim dallarıyla ilişkisi, İhtiyaç, fayda, mal ve hizmet, üretim, tüketim kavramları, Piyasa
analizi ve fiyat teorisi, Tüketici teorisi, Üretici teorisi, Tam rekabet piyasası, Aksak rekabet
piyasaları, Milli Gelir, Para, paranın fonksiyonları, para arzı, Para politikası ve enflasyon,
Enflasyonun etkileri ve istikrar politikaları, İstihdam ve işsizlik, Ödemeler bilânçosu ve dış
ticaret teorisi, Ekonomik büyüme ve kalkınma bitirme projesi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme tezi kuralları,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezi örneği,
bitirme tezleri,
bitirme ödevi,
lisans bitirme tezi,
tez konuları,
ISL1001 İŞLETME Iözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
İşletmenin temel kavramları, işletmenin çevre ile ilişkileri, işletme etiği, işletmelerin
sınıflandırılması, işletmenin kuruluş çalışmaları, işletmelerde büyüme modelleri ve kapasite
türleri, yönetim ve organizasyon işlevi, finansman işlevi, üretim işlevi, pazarlama işlevi, insan
kaynakları işlevi, araştırma ve geliştirme işlevi, halkla ilişkiler işlevi, muhasebe işlevi.
ISL1201 MUHASEBE Iözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Muhasebeye giriş, muhasebenin tanımı, fonksiyonları, türleri, temel muhasebe
kavramları ve bilanço / gelir tablosu ilkeleri, temel mali tablolar, temel muhasebe eşitliği,
muhasebede hesap kavramı ve hesapların açılıp kapatılması, yevmiye ve büyük defter
kayıtları, mizan, yardımcı hesap kavramı, muhasebede defter ve belgeler, muhasebe süreci ve
bir faaliyet dönemini kapsayan işlemlere ilişkin uygulama, hesap planları, bilanço hesapları:
hazır değerler, menkul kıymetler, ticari ve diğer alacaklar grupları, stoklar, KDV hesaplarının
açıklanması bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme ödevi,
örnek bitirme tezi,
bitirme projesi,
bitirme tezi kuralları

ISL1401 İŞLETME MATEMATİĞİ Iözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
İşaret Kuralları Üstel ve Köklü İfadeler, Mutlak Değer ve Logaritma, Toplam ve
Çarpım Simgeleri, Özdeşlikler Binom Açılımı ve Çarpanlara Ayırma, Denklemler ve
Eşitsizlikler, Bağıntı Fonksiyon ve İşletme Uygulamaları, Doğrusal Denklem Kurma ve
İşletme Uygulamaları, Başabaş Noktası Analizi, Doğrusal Eşitsizlikler, Daire ve Elips,
Parabol ve Hiperbol Parabolün İşletme Uygulamaları, Diziler, Seriler ve İşletme
Uygulamaları, Limit, Genel İşletme Matematiği Problemleri.
KAM1103 SOSYOLOJİözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Sosyolojik Perspektif,Sosyolojik Araştırma Yöntemleri,Kültür, Toplum, Birey,
Toplum Türleri, Toplumsal Etkileşim ve Günlük Yaşam, Aile, Evlilik ve Kişisel Yaşam,
Sapkınlık ve Suç, Etnik Durum ve Irk,Tabakalaşma Ve Sınıf Yapısı, İş ve Ekonomik
Yaşam,Devlet, Hükümet ve Politik Güç,Kitle İletişim Araçları ve Popüler Kültür, Din ve
Toplum, Eğitim ve Toplum.AIT101 ATATÜRK İ.İ.T I
Türk Devrim Tarihinin Temel Kavramları, Batı Uygarlığının Yükselişi, Osmanlı
İmparatorluğu’nda Dağılma Süreci, Osmanlı İmparatorluğu’nda Çözüm Arayışları, Osmanlı
İmparatorluğu’nun Çöküşü, Birinci Dünya Savaşı’nın Sonu Ve
Anadolu’nun İşgali, Ulusal Direnişin Başlaması, Kongreler Dönemi Ve Ulusal Direnişin
Örgütlenmesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Açılması, Kurtuluş Savaşı Başlıyor, Güney Ve
Batı Cephelerinde Utku, Batı Cephesi’nde Sona Doğru, Büyük Utku Ve Onurlu Bir Barışın
Hazırlıkları, Lozan Konferansı Ve Barış.
TUD101 TÜRK DİLİ Iözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Dil nedir?,Dilin Özellikleri.,Dilin Doğuşu,Dil Türleri,Kültür Nedir? Kültürü Oluşturan
Öğeler ve Özellikleri.,Kültür ve Medeniyet ,Dil Kültür İlişkisi,Dilin Kültür ve Millet
Hayatındaki Yeri,Yeryüzündeki Diller,Türk Dilinin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri,Lehçe,
Şive, Ağız Kavramı,Türk Dilinin Gelişmesinde Lehçe, Şive ve Ağızlar,Türk Dilinin Tarihi
Devreleri,Türk Yazı Dilinin Tarihi Devreleri,Türkçe’de Sesler,Türkçe’de Seslerin
Sınıflandırılması,Türkçe’de Ses Özelikleri,Türkçe’de Ses Olayları,Türkçe’nin Hece
Yapısı,Vurgu,Türkçe’de Yapım Ekleri,Türkçe’de Çekim Ekleri,Türkçe’de Cümle,Türkçe’de
Cümle Öğeleri,Yapılarına Göre Cümle Çeşitleri Anlamlarına Göre Cümleler,Yüklemlerine
Göre Cümleler – Dizilişlerine Göre Cümleler,Noktalama İşaretleri ve Uygulamaları,İmla
Kuralları ve Uygulamaları bitirme projesi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme tezi kuralları,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezi örneği,
bitirme tezleri,
bitirme ödevi,
lisans bitirme tezi,
tez konuları,
YAD 101 YABANCI DİLözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Verb to be (am-is-are), Questions and Negatives, Possessive Adjectives (my-your-hisher), Plural Forms of Nouns, Possessive’,s/The family/The Present Simple 1 (he-she-it),
Questions and Negatives, The Present Simple 2 (I-you-we-they), Leisure activities (likelove+verbing), Freguency Adverbs, There is-There are, How many …? Prepositions of place
(in-on-opposite-next to-near-infront of-under), Some-Any/This-That-These-Those,/CanCan)t,/Past of verb to be (was-were), Could/Countries and languages, The Simple Past Tense
1 (Reguler verbs-lrregular verbs), Time expressions (last-yesterday morning- …. Ago) bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme ödevi,
örnek bitirme tezi,
bitirme projesi,
bitirme tezi kuralları

II. YARIYIL/ BAHAR DÖNEMİ
ZORUNLU DERSLER
IKT1004 MİKRO İKTİSATözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Her ekonominin ana sorunları, Ekonomik düzen ve teorik çerçeve, Tüketici teorisi: eş
marjinal fayda ilkesi ve tüketici dengesi, Farksızlık analizi ve tüketici dengesi, Tüketicinin
tercihlerinde, gelirinde ve fiyatlardaki değişme ve tüketici dengesi, Piyasa talebi analizi,
Talebi etkileyen söz konusu malın fiyatı dışındaki faktörlerin değişmesi ve gelir ve ikame
esneklikleri, Üretici teorisi: kısa dönem ve azalan verimler kanunu, En düşük maliyetle üretim
( optimal faktör bileşimi seçimi), Maliyet teorisi: kısa ve uzun dönem maliyet eğrileri, Arz
analizi, Fiyat teorisi: tam rekabette piyasa teorisi yada kısmi denge, Firma dengesi yada kâr
maksimizasyonu koşulu, Tam rekabet piyasasında firma dengesi
ISL1002 İŞLETME IIözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Temel yönetsel kavramlar, temel yönetim teorileri, örgütsel yapı modelleri, finansal
analiz ve finansman kaynakları, üretim işlevi, pazarlama işlevi, insan kaynakları planlaması,
işgören seçim süreci, performans değerleme sistemi, kariyer planlaması, ücretleme sistemleri,
araştırma geliştirme işlevi, halkla ilişkiler işlevi, muhasebe işlevi.ISL1202 MUHASEBE II
Ticari mallar hesabının işleyişi: devamlı envanter yöntemi – aralıklı envanter yöntemi,
stok değerleme yöntemleri, giderlerde dönem ayrımı, mali duran varlıkların
muhasebeleştirilmesi, maddi duran varlıklar muhasebeleştirilmesi, amortisman yöntemleri,
yeniden değerleme işlemleri, yabancı kaynaklar, gelirlerde dönem ayrımı, özkaynaklar, gelir
tablosu hesapları, maliyet hesaplarının kapatılması ve mali tabloların düzenlenmesi, genel
uygulama bitirme projesi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme tezi kuralları,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezi örneği,
bitirme tezleri,
bitirme ödevi,
lisans bitirme tezi,
tez konuları,
ISL1402 İŞLETME MATEMATİĞİ IIözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Türev ve Değişim Hızı, Türev Kuralları, Türev ve Süreklilik, Belirsiz Şekiller ve
L’Hospital Kuralı, Artan ve Azalan Fonksiyonlar, Eğri Çizimi, Maksimum Kar ve Minimum
Maliyet Hesaplamaları, En İyileme ve Kısıtlı En İyileme, Çok Değişkenli Fonksiyonlar ve
Kısmi Türevler, Lagrange Çarpanları, İntegral Belirli İntegral ve İntegralin İşletme
Uygulamaları, Matrisler, Determinant Alma ve Bir Matrisin Tersi, Doğrusal Denklem
Sistemleri ve Cramer Yöntemi, Genel İşletme Matematiği Problemleri. bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme ödevi,
örnek bitirme tezi,
bitirme projesi,
bitirme tezi kuralları

KAM1208 HUKUKA GİRİŞözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Hukuk ile ilgili genel bilgiler; Hukukun tanımı; Toplumsal yaşamı düzenleyen
kurallar; Hukukun çeşitli anlamları; Hukukun amacı ve yararı; Çeşitli Hukuk Sistemleri.
Hukuk kurallarının özellikleri; Hukuk kurallarının unsurları ve çeşitleri; Hukuk kurallarının
yaptırımı ve çeşitleri. Pozitif hukukun kaynakları; Hukukun yazılı kaynakları; Hukukun yazılı
olmayan kaynakları. Pozitif hukukun uygulanması; Hukuk kurallarının yer, zaman ve anlam
bakımından uygulanması. Hukuk kuralları arasında çatışma. Pozitif hukukun tasnifi: Kamu
hukuku – Özel hukuk ayırımı. Kamu hukuku dalları, Özel hukuk dalları. Yargı örgütü ve
Türkiye’de yargı kolları. Hukukta kişi kavramı; Kişi türleri ve Kişiliğin korunması. Hukukta
tüzel kişi kavramı, Çeşitleri, Başlangıcı ve sonu; Ehliyetleri ve ikametgahları. Hukukta hak
kavramı, çeşitleri ve hakların kazanılması, kullanılması, kaybedilmesi ve korunması. Hukuki
Olaylar, Fiiller ve İşlemler; Haksız filler ve sonuçları; Hukukta sorumluluk kavramı ve türleri.
Hukukta Şekil ve Usul; Sebepleri ve kullanılması. bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme ödevi,
örnek bitirme tezi,
bitirme projesi,
bitirme tezi kuralları

AIT102 ATATÜRK İ.İ.T özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Cumhuriyet Türkiye’sine Geçiş, Siyasal Alanda Devrim, Hukuk Devrimi Ve
Toplumsal Yaşamın Düzenlenmesi, Eğitim Devrimi, Ekonomik Alanda Devrim, Dış Politika
Gelişmeleri, Devrime Karşı Muhalif Tepkiler, Çok Partili Rejime Geçiş Süreci, Atatürk
İlkeleri: Cumhuriyetçilik, Atatürk İlkeleri: Ulusalcılık, Atatürk İlkeleri: Halkçılık, Atatürk
İlkeleri: Devletçilik Ve Devrimcilik, Türk Devrimi’nin Farklı İdeolojik Cephelerdeki
Yorumları. bitirme projesi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme tezi kuralları,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezi örneği,
bitirme tezleri,
bitirme ödevi,
lisans bitirme tezi,
tez konuları,
TUD102 TÜRK DİLİ özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Kompozisyonla İlgili Genel Bilgiler, Sözlü ve Yazılı Kompozisyon Türleri, Konuyu
Seçme ve Sınırlandırma, Konu Hakkında Bilgi Toplama, Kompozisyonda Plan Hazırlama,
Kompozisyonda Plan Türleri, Paragraf nedir? Paragrafın Yapısı, Paragraf Türleri, Anlatım ve
Üslup, Anlatımda Bulunması Gereken Özellikler, Kompozisyonda Anlatım Şekilleri,
Açıklayıcı Anlatım, Tartışmacı Anlatım, Betimleyici Anlatım, Öyküleyici Anlatım, Özet
Çıkarma, Not Alma, Alıntı Yapma, Dipnot Koyma, Kaynak Gösterme, Duygu Ağırlıklı
Yazılar, Şiir, Olay Ağırlıklı Yazılar, Masal, Fabl, Hikaye, Roman, Tiyatro, Gezi, Anı,
Otobiyografi, İnceleme Yazıları, İnceleme, Röportaj, Biyografi, Düşünce Yazıları, Makale,
Fıkra, Deneme, Eleştiri, Günlük, Söyleşi, Açıklama, Haber, Mektup, Rapor, Tutanak, Sözlü
Anlatım Türleri, Tartışmaya Dayalı Anlatım Türleri, Tartışma, Panel, Forum, Açık Oturum, Münazara, Görüşmeye Dayalı Anlatım, Sempozyum, Mülakat, Konferans, Kongre, Hitabet,
Türkçe’de Anlatım Bozuklukları, Türkçe’de Cümle Bozuklukları, Edebiyat Eserlerinin
Muhteva Yönünden İncelenmesi, Fikir Eserlerinin Muhteva Yönünden İncelenmesi. bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme ödevi,
örnek bitirme tezi,
bitirme projesi,
bitirme tezi kuralları

YAD 102 YABANCI DİLözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
The simple Past Tense 2 (Negatives), Time expressions (at seven o’clock-on Sundayin 2002), Count-UnCount Nouns (a-some-many-much), I like-I’d like, ComparativesSuperlatives, Have got-Has got, The Present Continuous Tense, Possessive Pronouns, Who is
it? (Describing People) Be Going to, Infinitive of Purpose, Question Forms (When-WhereWho-How-Why………), Adjectives-Adverbs, The Present Perfect Tense (ever-never-yetjust-past participles) The Present Perfect and the Past Simple) bitirme projesi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme tezi kuralları,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezi örneği,
bitirme tezleri,
bitirme ödevi,
lisans bitirme tezi,
tez konuları,
III.YARIYIL / GÜZ DÖNEMİ
ZORUNLU DERSLER
AIT 201 A.İ.İ.T NUTUKözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Atatürk’ün Düşünce Dünyasını Etkileyen Süreç Ve Etmenler, Büyük Söylev Üzerine,
Ulusal Direnişin Örgütlenmesi, İstanbul Hükümetlerinin İhaneti, Ulusal Direnişin Ankara’da
Toplanması, Ulusal Bağımsızlık Savaşı, Büyük Utku Ve Onurlu Barış, Cumhuriyetin
Kurulması Ve Siyasal Devrim, Atatürk’ün Ulusal Egemenlik Konusundaki Demeçleri,
Atatürk’ün Hukuk Konusundaki Demeçleri, Atatürk’ün Ekonomi Konusundaki Demeçleri,
Atatürk’ün Eğitim Ve Bilim Konularındaki Demeçleri, Atatürk’ün Kültür Ve Sanat
Konularındaki Demeçleri, Atatürk’ün Dış Politika Konusundaki Demeçleri. bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme ödevi,
örnek bitirme tezi,
bitirme projesi,
bitirme tezi kuralları

IKT2109 MAKRO İKTİSATözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Makro iktisada giriş, Milli gelir ve hâsıla hesaplarının yeniden tetkiki, Milli gelir tayinine
giriş: Çarpan, Milli gelirin tayini: Statik denge modeli, Para ve maliye politikasına giriş, Arz
cephesinde denge: Üretim ve fiyatlar genel seviyesi, Statik modelde denge, İş arama,
ücretlerde sertlik ve işsizlik, Statik modelde para, maliye ve gelirler politikası, Sektörel talep
fonksiyonları ve statik modelin genişletilmesi, Yatırım talebi, Para talebi, Para arzı,
Genişletilmiş modelde para ve maliye politikası
ISL2101 İŞLETME YÖNETİMİ
Yönetim, Yönetici, Lider ve Müteşebbis Kavramları; Yönetici yetenekleri ve yönetim
süreci; Yönetim biliminin doğuşu ve tarihsel gelişimi; Klasik yönetim düşüncesine giriş ve üç
ana yaklaşım; Bilimsel yönetim yaklaşımı; Yönetim süreci yaklaşımı; Bürokrasi yaklaşımları;
Klasik örgüt teorisine geliştirilen eleştiriler ve Neoklasik düşünceye giriş; Neoklasik
düşüncenin ana prensipleri ve ilgili kuramlar; Modern yönetim düşüncesi giriş; Sistem
Yaklaşımı; Durumsallık Yaklaşımları; Yönetim Fonksiyonları: Planlama ve Örgütleme;
Yöneltme, Koordinasyon ve Denetim. bitirme projesi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme tezi kuralları,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezi örneği,
bitirme tezleri,
bitirme ödevi,
lisans bitirme tezi,
tez konuları,
KAM2203 BORÇLAR HUKUKUözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Temel Bilgiler, Borçlar Hukukunun Kaynakları, Borç-Borç İlişkisi-Sorumluluk
Kavramları. Sözleşme Türleri, Sözleşmenin Kurulması, İlan Yoluyla Ödül Sözü Verme.
Sözleşmelerde Şekil, Sözleşmelerin Yorumu, İrade İle İrade Açıklaması Arasındaki
Uyumsuzluk. Sözleşmelerin Konusu, Gabin, Temsil. Haksız Fiilden Doğan Borçlar, Kusursuz
Sorumluluk. Sebepsiz Zenginleşmeden Kaynaklanan Borç İlişkisi, Borcun İfası. Borcun İfası.
Alacaklı Temerrüdü (Direnmi). Borcun İfa Edilmemesi (Borca Aykırılık). Müteselsil
Borçluluk, Şarta (Koşula) Bağlı Borçlar. Pey Akçesi (Bağlanma Parası – Kaporo) ve Pişmanlık Akçesi (Cayma Parası), Ceza-İ Şart (Ceza Koşulu). Borcun / Borç İlişkisinin Sona
Ermesi. Alacağın Temliki (Devri) ve Borcun Nakli. bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme ödevi,
örnek bitirme tezi,
bitirme projesi,
bitirme tezi kuralları

EKO2207 BETİMSEL İSTATİSTİKözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
İstatistiğin tanımı-anlamı ve tarihçesi, Verilerin toplanması, Sınıflama ve Gruplama,
Seriler ve grafikler, Duyarlı ortalamalar, Duyarlı olmayan ortalamalar, Oranlar, Değişkenlik
ölçüleri, Bölünme şekli ölçüleri, Endeksler, Olasılık Teorisi, Rassal Değişkenler Ve Olasılık
Bölünmeleri Binom Hipergeometrik Poisson bölünmeleri, Normal Bölünme. bitirme projesi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme tezi kuralları,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezi örneği,
bitirme tezleri,
bitirme ödevi,
lisans bitirme tezi,
tez konuları,
SEÇMELİ DERSLER
ISL2203 ENVANTER BİLÂNÇOSUözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Muhasebenin gelişimi ve ülkemizde muhasebe uygulamaları ile ilgili yasal
düzenlemeler, Muhasebe süreci ve envanter işlemleri, VUK.’na göre değerleme ölçüleri,
Hazır değerler hesap grubunun envanteri, menkul kıymetlerin değerlemesi ve envanteri,
alacakların değerlemesi ve envanter işlemleri, stokların değerlemesi ve envanter işlemleri,
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların değerlemesi, borçların değerlemesi ve envanteri,
Özkaynak hesaplarının envanteri, sermaye ve kar yedekleri, karın vergilendirilmesi ve
ülkemizde geçici vergi sistemi, Gelir ve Gider hesaplarının envanteri
ISL2001 TURİZM İŞLETMECİLİĞİözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Turizm işletmeciliğine giriş, Turizm türleri, Turizmin sosyal ve ekonomik etkileri,
Turizmin Türk ekonomisindeki yeri, Turizm isletmelerinde üretim, Turizm işletmelerinde
finansman, Turizmde finansman yöntemleri, Turizm işletmelerinde insan kaynakları yönetimi,
Turizm pazarlamasında temel kavramlar, Turizmde pazarlama karması: ürün, Turizmde
pazarlama karması: fiyatlandırma, Turizmde pazarlama karması: dağıtım, Turizmde
pazarlama karması: tutundurma, Turizmde halkla ilişkiler. bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme ödevi,
örnek bitirme tezi,
bitirme projesi,
bitirme tezi kuralları

ISL2201 FİNANS MATEMATİĞİözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Faizin Tanımı, Basit Faizin Hesaplanması, İç Faiz Ve Dış Faiz, Basit İskonto, İç
İskonto ve Dış İskonto Hesaplamaları ve Eşdeğer Senetler, Bileşik Faiz: Nominal ve Efektif
Faiz Oranları, Bileşik İskonto: İç İskonto ve Dış İskonto Hesaplamaları ve Taksitler ve Taksit
Türleri, Borç Ödemeleri, Tahvil Değerlemesi, Hisse Senedi Değerlemesi, Sabit Varlıklara
Yatırım Kararları
ISL2205 ŞİRKETLER MUHASEBESİözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Kolektif şirketin tanımı ve kuruluşu, Kolektif şirketlerde sermaye değişikliği, Kollektif
şirketlerde tasfiye işlemleri, AŞ’in tanımı ve kuruluş işlemleri, AŞ’de sermaye değişikliği,
AŞ’de tahvil ve menkul kıymet ihracı, AŞ’de vergilendirme, AŞ’de yedek akçe ayrılması ve
kar dağıtımı, AŞ’de tasfiye işlemleri, Limited şirketin tanımı ve kuruluş işlemleri, Limited
şirketlerde sermaye değişikliği, Limited şirketlerde yedek akçe ayrılması ve kar dağıtımı, bitirme projesi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme tezi kuralları,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezi örneği,
bitirme tezleri,
bitirme ödevi,
lisans bitirme tezi,
tez konuları,
Limited şirketlerde tasfiye işlemleri.IV.YARIYIL BAHAR DÖNEMİ
ZORUNLU DERSLER
ISL2202 MALİ TABLOLAR ANALİZİözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Temel mali tabloların açıklanması, mali analiz tekniklerine giriş, karşılaştırmalı mali
tablo analizi, eğilim yüzdeleri (trend) analizi, dikey yüzde analizi, oran analizi: likidite,
verimlilik oranları, mali yapı, karlılık ve borsa performans oranları, analiz teknikleri ile ilgili
uygulamalar, ek mali tablolar – fon akım tablosu, nakit akım tablosu, net işletme sermayesi
tablosu, kar dağıtım tablosu, satışların maliyeti tablosu, enflasyonun mali tablolar ve analiz
üzerindeki etkisi bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme ödevi,
örnek bitirme tezi,
bitirme projesi,
bitirme tezi kuralları

ISL2102 ORGANİZASYONözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Organizasyon tanımı; Örgütsel tasarımda yapı boyutları; Yetki yapısı ve
merkezileşme; Formelleşme; Karmaşıklık; Denetim ve yönetim alanı; Uzmanlaşma;
Profesyonelleşme; Bölümlere ayırma; Örgütsel tasarımda bağlamsal boyutlar; Örgütsel
tasarım yaklaşımları; Evrensellik iddiasındaki yaklaşımları; Yapısal durumsallık yaklaşımı;
Yeni örgütsel tasarım modelleri.
MAL2208 TÜRK VERGİ SİSTEMİözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Türk vergi sisteminin genel yapısı ve kaynakları. GVK’ya göre gelir kavramı ve
gelirin özellikleri; Gelir vergisinde mükellef ve mükellefiyet şekilleri. Gelir unsurları: Ticari
kazancın vergilendirilmesi; Zirai kazancın vergilendirilmesi; Serbest meslek kazancının
vergilendirilmesi; Ücretin vergilendirilmesi; Gayrimenkul sermaye iradının vergilendirilmesi;
Menkul sermaye iradının vergilendirilmesi; Diğer kazanç ve iratların vergilendirilmesi. Yıllık
beyannamede matrahın belirlenmesi; Gelir vergisinin tarhı ve ödenmesi. Gelir vergisinde
geçici vergi uygulaması. Kurumlar vergisinin konusu, mükellefleri ve mükellefiyet çeşitleri.
Kurumlar vergisinde muafiyet istisnalar. Kurum kazancının tespitinde İndirilecek ve
İndirilemeyecek giderler. Kurumlar vergisinin beyanı ve ödenmesi. Katma Değer Vergisinin
konusu ve vergiyi doğuran olay; KDV’nın mükellefi ve vergi sorumlusu. KDV’de muafiyet
ve istisnalar; KDV’de indirim mekanizması; KDV’nın beyanı ve ödenmesi. ÖTV’nin konusu,
mükellefi, beyanı ve ödenmesi. Damga vergisi, Veraset ve intikal vergisi, Motorlu taşıtlar
vergisi ve Emlak vergisi hakkında genel bilgiler; Vergilerin tespit şekilleri, tarhı ve ödenmesi.
CAL2202 İŞ HUKUKUözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
İş Hukukunun Konusu ve Nitelikleri, İş Hukukunun Temel Kavramları ve Uygulama
Alanı
Hizmet Sözleşmesinin Yapılması, Hizmet Sözleşmesinin Türleri, Hizmet
Sözleşmesinden Doğan Borçlar: a)İşçinin Borçları, Hizmet Sözleşmesinden Doğan Borçlar:
b)İşverenin Borçları, Hizmet Sözleşmesinin Sona Ermesi: Bildirimli Fesih, Hizmet
Sözleşmesinin Feshinde İş Güvencesi, Hizmet Sözleşmesinin Haklı Nedenle Feshi, Hizmet
Sözleşmesinin Feshin Sonuçları, İşin Düzenlenmesi; Çalışma Süreleri ve Esneklik, Fazla
Çalışma ve Denkleştirme, Ücretli Tatiller ve Yıllık Ücretli İzin: Ücretli Tatiller, Yıllık Ücretli
İzne Hak Kazanma.SEÇİMLİK DERSLER
ISL2205 ŞİRKETLER MUHASEBESİözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Kolektif şirketin tanımı ve kuruluşu, Kolektif şirketlerde sermaye değişikliği, Kollektif
şirketlerde tasfiye işlemleri, AŞ’in tanımı ve kuruluş işlemleri, AŞ’de sermaye değişikliği,
AŞ’de tahvil ve menkul kıymet ihracı, AŞ’de vergilendirme, AŞ’de yedek akçe ayrılması ve
kar dağıtımı, AŞ’de tasfiye işlemleri, Limited şirketin tanımı ve kuruluş işlemleri, Limited
şirketlerde sermaye değişikliği, Limited şirketlerde yedek akçe ayrılması ve kar dağıtımı,
Limited şirketlerde tasfiye işlemleri. bitirme projesi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme tezi kuralları,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezi örneği,
bitirme tezleri,
bitirme ödevi,
lisans bitirme tezi,
tez konuları,
ISL2201 FİNANS MATEMATİĞİ
Faizin Tanımı, Basit Faizin Hesaplanması, İç Faiz Ve Dış Faiz, Basit İskonto, İç
İskonto ve Dış İskonto Hesaplamaları ve Eşdeğer Senetler, Bileşik Faiz: Nominal ve Efektif
Faiz Oranları, Bileşik İskonto: İç İskonto ve Dış İskonto Hesaplamaları ve Taksitler ve Taksit
Türleri, Borç Ödemeleri, Tahvil Değerlemesi, Hisse Senedi Değerlemesi, Sabit Varlıklara
Yatırım Kararları
ISL2001 TURİZM İŞLETMECİLİĞİözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Turizm işletmeciliğine giriş, Turizm türleri, Turizmin sosyal ve ekonomik etkileri,
Turizmin Türk ekonomisindeki yeri, Turizm isletmelerinde üretim, Turizm işletmelerinde
finansman, Turizmde finansman yöntemleri, Turizm işletmelerinde insan kaynakları yönetimi,
Turizm pazarlamasında temel kavramlar, Turizmde pazarlama karması: ürün, Turizmde
pazarlama karması: fiyatlandırma, Turizmde pazarlama karması: dağıtım, Turizmde
pazarlama karması: tutundurma, Turizmde halkla ilişkiler. bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme ödevi,
örnek bitirme tezi,
bitirme projesi,
bitirme tezi kuralları

ISL2202 MALİ TABLOLAR ANALİZİözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Temel mali tabloların açıklanması, mali analiz tekniklerine giriş, karşılaştırmalı mali
tablo analizi, eğilim yüzdeleri (trend) analizi, dikey yüzde analizi, oran analizi: likidite,
verimlilik oranları, mali yapı, karlılık ve borsa performans oranları, analiz teknikleri ile ilgili
uygulamalar, ek mali tablolar – fon akım tablosu, nakit akım tablosu, net işletme sermayesi
tablosu, kar dağıtım tablosu, satışların maliyeti tablosu, enflasyonun mali tablolar ve analiz
üzerindeki etkisi
ISL2203 ENVANTER BİLÂNÇOSUözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Muhasebenin gelişimi ve ülkemizde muhasebe uygulamaları ile ilgili yasal
düzenlemeler, Muhasebe süreci ve envanter işlemleri, VUK.’na göre değerleme ölçüleri,
Hazır değerler hesap grubunun envanteri, menkul kıymetlerin değerlemesi ve envanteri,
alacakların değerlemesi ve envanter işlemleri, stokların değerlemesi ve envanter işlemleri,
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların değerlemesi, borçların değerlemesi ve envanteri,
Özkaynak hesaplarının envanteri, sermaye ve kar yedekleri, karın vergilendirilmesi ve
ülkemizde geçici vergi sistemi, Gelir ve Gider hesaplarının envanteri bitirme projesi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme tezi kuralları,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezi örneği,
bitirme tezleri,
bitirme ödevi,
lisans bitirme tezi,
tez konuları,
ISL3502 TİCARET HUKUKUözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Ticari İşletme Tanımı, Türleri, Merkezi ve Şubeleri, Devri ve Rehni Kavramı, Ticari
İşler ve Tabi oldukları Hükümler, Tacir ve Tacir Olmanın Hükümleri: Ticaret Ünvanı, İşletme
Adı, Marka, Ticaret Sicili, Ticari Defterler ve Diğerleri. Tacir Yardımcıları: Bağlı ve
Bağımsız Tacir Yardımcıları. Şirketler hukuku, Şirket Türleri: Adi-Kollektif-Komandit Şirket.
Sermaye Şirketleri: Anonim Şirket, Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket, Limited
Şirket. Kıymetli Evrak Hukuku: Kıymetli Evrak Tanımı, Özellikleri ve Türleri, Kıymetli Evrakın Zayi ve İptali. Kambiyo Senetleri: Kambiyo senetlerinde ehliyet, imza ve temsil.
Kambiyo senetleri türü: Çek, Poliçe ve Bono. bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme ödevi,
örnek bitirme tezi,
bitirme projesi,
bitirme tezi kuralları

V.YARIYIL / GÜZ DÖNEMİ
ZORUNLU DERSLER
ISL3219 FİNANSAL YÖNETİMözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Finansal Yönetimin Tanımı, Paranın Zaman Değeri, Finansal Analiz, Finansal
Planlama ve Denetim, Kısa Vadeli Fon Kaynakları, Orta Vadeli Fon Kaynakları, Uzun Vadeli
Fon Kaynakları, Sermaye Maliyeti ve Optimal Sermaye Yapısı, Kar Payı Dağıtım Politikası,
Çalışma Sermayesi Yönetimi, Nakit ve Nakit Benzeri Varlıkların Yönetimi, Alacak ve Stok
Yönetimi, Sermaye Bütçelemesi, Para ve Sermaye Piyasası (Araçları, Kurumları), Hisse
Senedi ve Tahvil Değerlemesi)
ISL3301 PAZARLAMAözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Pazarlama kavramı, pazarlama çevresinin taranması, tüketici pazarlarının ve satın alıcı
davranışlarının analizi, pazar bölümlerinin tanımlanması ve hedef pazar seçimi,
konumlandırma, pazarlama karması, ürün planlama ve geliştirme, fiyatlandırma, dağıtım ve
tutundurma, pazarlamanı planı, pazarlama planının uygulanması, pazarlama denetimi ve
denetim araçları, pazarlama organizasyonu.
ISL3213 MALİYET MUHASEBESİözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Maliyet muhasebesine giriş. Giderlerin Sınıflandırılması, Tekdüzen Hesap Planı
Açısından Maliyet Hesapları Akışı (7/A), Satışların Maliyeti Tablosu, İlk madde malzeme
Giderleri ve İşçilik Giderleri, Genel Üretim Giderleri, Gider dağıtım yöntemleri, Safha
Maliyet Yönteminin temel özellikleri, Safha maliyet yöntemi alıştırmaları 1, Safha maliyet
yöntemi alıştırmaları 2, Sipariş Maliyet Yöntemi ve alıştırmalar, Tam-Normal-DeğişkenDirekt maliyet yöntemleri, Standart Maliyet Yöntemi ve sapma analizleri 1, Standart Maliyet
Yöntemi ve sapma analizleri 2. bitirme projesi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme tezi kuralları,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezi örneği,
bitirme tezleri,
bitirme ödevi,
lisans bitirme tezi,
tez konuları,
SEÇİMLİK DERSLER
ISL3102 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Temel kavramlar, iş analizi, iş tanımları, insan kaynakları planlaması, işgören seçme
ve yerleştirme süreci, eğitim sistemi, kariyer planlama süreci, performans değerleme sistemi,
iş değerlemesi, ücret sistemleri, endüstri ilişkileri, örnek olay çalışması.
ISL3217 İTHİSAS MUHASEBELERİözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Banka işletmeciliği ve bankacılık sektörü, Türkiye’de bankacılık sektörü, ticari
bankacılık, ticari bankalarda organizasyon ve yönetim, ticari banka işletmelerinde muhasebe
düzeni, ticari banka muhasebesinin özellikleri, ticari bankalarda mali tablolar, ticari
bankalarda fon kaynakları (banka pasifleri), ticari bankalarda fon kullanımları (banka
aktifleri), banka işlemlerinin muhasebeleştirilmesi, kaynak sağlama işlemleri, kaynak
kullanma işlemleri, hizmet işlemleri ve bankalarda yılsonu işlemleri, bankalarda maliyet
muhasebesi ve mali tablolar analizi.ISL3103 KRİZ YÖNETİMİ
Krizin tanımlanması, Kriz türleri, Bir kriz iletişim planı geliştirme, Krizlerde medya
kullanımı, Kriz liderliği, Krizde takım yönetimi, Acil sinyal sistemleri kurma, Kriz anında
halkla ilişkiler, Kriz döneminde örgütsel yapı, Kriz senaryoları geliştirme, Kriz öncesi
planlama, Kriz anında Yönetim, Kriz sonrası yönetim, Örnek olaylar bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme ödevi,
örnek bitirme tezi,
bitirme projesi,
bitirme tezi kuralları

ISL3213 MALİYET MUHASEBESİözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Maliyet muhasebesine giriş. Giderlerin Sınıflandırılması, Tekdüzen Hesap Planı
Açısından Maliyet Hesapları Akışı (7/A), Satışların Maliyeti Tablosu, İlk madde malzeme
Giderleri ve İşçilik Giderleri, Genel Üretim Giderleri, Gider dağıtım yöntemleri, Safha
Maliyet Yönteminin temel özellikleri, Safha maliyet yöntemi alıştırmaları 1, Safha maliyet
yöntemi alıştırmaları 2, Sipariş Maliyet Yöntemi ve alıştırmalar, Tam-Normal-DeğişkenDirekt maliyet yöntemleri, Standart Maliyet Yöntemi ve sapma analizleri 1, Standart Maliyet
Yöntemi ve sapma analizleri 2.
ISL3215 MENKUL KIYMETLER ANALİZİözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Para Ve Sermaye Piyasaları, Birincil Ve İkincil Sermaye Piyasaları, Sermaye
Piyasasının Araçları, Halka Arz ve Sermaye Arttırımı,Yatırım Fonları, Yatırım Ortaklıkları,
Menkul Kıymet Borsaları, İMKB Ve Spk , Risk , Hisse Senedi Ve Tahvil Değerlemesi ,
Temel ve Teknik Analiz , Yatırım Araçları Getirilerinin Hesaplanması, Vergilendirme, Türev
Ürünler
ISL3304 PAZARLAMA ARAŞTIRMASIözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Pazarlama araştırması ve ilgili kavramlar, pazarlama araştırması süreci, örnekleme
süreci ve örnekleme yöntemleri, anket yöntemi ve anket formu hazırlanması ve uygulanması,
gözlem yöntemi ve uygulanması, deney yöntemi ve uygulanması, projeksiyon yöntemleri ve
kullanımı, analiz için gerekli verilerin toplanması ve toplanan verilerin analizi, analiz
sonuçlarının yorumlanması ve raporlanması, dış pazar araştırması ve dış pazar araştırma
yöntemleri. bitirme projesi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme tezi kuralları,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezi örneği,
bitirme tezleri,
bitirme ödevi,
lisans bitirme tezi,
tez konuları,
ISL3305 SATIŞ GÜCÜ YÖNETİMİözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Satış yönetimi kavramları, işletme ilkeleri ve satış yönetimi, strateji ve satış yönetimi,
satış temsilcilerinin özellikleri, kişisel satış süreci, satış gücünün seçilmesi ve işe alınması,
satış gücünün eğitimi, satış gücünün motivasyonu, satış gücünün ücretlendirilmesi, satış
gücünün performansının ölçülmesi, satışta liderlik ile yetki ve sorumluluğun devri, satış
takımlarının oluşturulması, satış gücü yöneticisinin taşıması gereken özellikler, satış gücü
organizasyonu ve örgütlemesi.
VI. YARIYIL / BAHAR DÖNEMİ
ZORUNLU DERSLER
ISL3006 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Bilim ve bilimin anlamı, bilimin hedefleri ve özellikleri, bilimsel metot, bilimsel
araştırma, araştırma probleminin anlaşılması, hipotez geliştirme, araştırma metodunun
seçilmesi, veri toplama, gözlem, anket, görüşme, analiz ve araştırmanın sunumu ve
yorumlanması bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme ödevi,
örnek bitirme tezi,
bitirme projesi,
bitirme tezi kuralları
.ISL3302 ÜRETİM YÖNETİMİözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Üretim yönetimine giriş, temel kavramlar ve tarihçe, üretim sisteminin kurulması,
ürün tasarımı, talep tahminleri, üretim planlaması, kuruluş öncesi kararlar, kuruluş yeri
seçimi, teknoloji, kapasite, tesis içi yerleştirme, üretimin yürütülmesi, programlama,
verimlilik ve standartlaştırma. bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme ödevi,
örnek bitirme tezi,
bitirme projesi,
bitirme tezi kuralları

ISL3216 YÖNETİM MUHASEBESİözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Yönetim muhasebesine giriş, Maliyet kavramı ve sınıflaması, Maliyet Analizleri –
Maliyet ve Hacim İlişkileri, Maliyet fonksiyonları, Maliyet – Hacim ilişkilerinin saptanması,
Maliyet- Hacim-Kar analizleri, Birden fazla mamul üretiminde Maliyet-Hacim-Kar analizleri,
Fiyat koyma kararları ve karlılık analizleri, İşletmelerde Planlama ve Kontrol Sistemleri,
İşletme Bütçeleri, Bütçe Süreci, Bütçenin hazırlanması ve alıştırmalar. bitirme projesi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme tezi kuralları,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezi örneği,
bitirme tezleri,
bitirme ödevi,
lisans bitirme tezi,
tez konuları,
ISL3502 TİCARET HUKUKU
Ticari İşletme Tanımı, Türleri, Merkezi ve Şubeleri, Devri ve Rehni Kavramı, Ticari
İşler ve Tabi oldukları Hükümler, Tacir ve Tacir Olmanın Hükümleri: Ticaret Ünvanı, İşletme
Adı, Marka, Ticaret Sicili, Ticari Defterler ve Diğerleri. Tacir Yardımcıları: Bağlı ve
Bağımsız Tacir Yardımcıları. Şirketler hukuku, Şirket Türleri: Adi-Kollektif-Komandit Şirket.
Sermaye Şirketleri: Anonim Şirket, Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket, Limited
Şirket. Kıymetli Evrak Hukuku: Kıymetli Evrak Tanımı, Özellikleri ve Türleri, Kıymetli
Evrakın Zayi ve İptali. Kambiyo Senetleri: Kambiyo senetlerinde ehliyet, imza ve temsil.
Kambiyo senetleri türü: Çek, Poliçe ve Bono.
SEÇİMLİK DERSLER
ISL3305 SATIŞ GÜCÜ YÖNETİMİözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Satış yönetimi kavramları, işletme ilkeleri ve satış yönetimi, strateji ve satış yönetimi,
satış temsilcilerinin özellikleri, kişisel satış süreci, satış gücünün seçilmesi ve işe alınması,
satış gücünün eğitimi, satış gücünün motivasyonu, satış gücünün ücretlendirilmesi, satış
gücünün performansının ölçülmesi, satışta liderlik ile yetki ve sorumluluğun devri, satış
takımlarının oluşturulması, satış gücü yöneticisinin taşıması gereken özellikler, satış gücü
organizasyonu ve örgütlemesi. bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme ödevi,
örnek bitirme tezi,
bitirme projesi,
bitirme tezi kuralları

ISL3304 PAZARLAMA ARAŞTIRMASIözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Pazarlama araştırması ve ilgili kavramlar, pazarlama araştırması süreci, örnekleme
süreci ve örnekleme yöntemleri, anket yöntemi ve anket formu hazırlanması ve uygulanması,
gözlem yöntemi ve uygulanması, deney yöntemi ve uygulanması, projeksiyon yöntemleri ve
kullanımı, analiz için gerekli verilerin toplanması ve toplanan verilerin analizi, analiz
sonuçlarının yorumlanması ve raporlanması, dış pazar araştırması ve dış pazar araştırma
yöntemleri.
ISL3102 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Temel kavramlar, iş analizi, iş tanımları, insan kaynakları planlaması, işgören seçme
ve yerleştirme süreci, eğitim sistemi, kariyer planlama süreci, performans değerleme sistemi,
iş değerlemesi, ücret sistemleri, endüstri ilişkileri, örnek olay çalışması. bitirme projesi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme tezi kuralları,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezi örneği,
bitirme tezleri,
bitirme ödevi,
lisans bitirme tezi,
tez konuları,
ISL3213 MALİYET MUHASEBESİözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Maliyet muhasebesine giriş. Giderlerin Sınıflandırılması, Tekdüzen Hesap Planı
Açısından Maliyet Hesapları Akışı (7/A), Satışların Maliyeti Tablosu, İlk madde malzeme
Giderleri ve İşçilik Giderleri, Genel Üretim Giderleri, Gider dağıtım yöntemleri, Safha Maliyet Yönteminin temel özellikleri, Safha maliyet yöntemi alıştırmaları 1, Safha maliyet
yöntemi alıştırmaları 2, Sipariş Maliyet Yöntemi ve alıştırmalar, Tam-Normal-DeğişkenDirekt maliyet yöntemleri, Standart Maliyet Yöntemi ve sapma analizleri 1, Standart Maliyet
Yöntemi ve sapma analizleri 2.
ISL3215 MENKUL KIYMETLER ANALİZİözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Para Ve Sermaye Piyasaları, Birincil Ve İkincil Sermaye Piyasaları, Sermaye
Piyasasının Araçları, Halka Arz ve Sermaye Arttırımı,Yatırım Fonları, Yatırım Ortaklıkları,
Menkul Kıymet Borsaları, İMKB Ve Spk , Risk , Hisse Senedi Ve Tahvil Değerlemesi ,
Temel ve Teknik Analiz , Yatırım Araçları Getirilerinin Hesaplanması, Vergilendirme, Türev
Ürünler bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme ödevi,
örnek bitirme tezi,
bitirme projesi,
bitirme tezi kuralları

ISL3217 İTHİSAS MUHASEBELERİözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Banka işletmeciliği ve bankacılık sektörü, Türkiye’de bankacılık sektörü, ticari
bankacılık, ticari bankalarda organizasyon ve yönetim, ticari banka işletmelerinde muhasebe
düzeni, ticari banka muhasebesinin özellikleri, ticari bankalarda mali tablolar, ticari
bankalarda fon kaynakları (banka pasifleri), ticari bankalarda fon kullanımları (banka
aktifleri), banka işlemlerinin muhasebeleştirilmesi, kaynak sağlama işlemleri, kaynak
kullanma işlemleri, hizmet işlemleri ve bankalarda yılsonu işlemleri, bankalarda maliyet
muhasebesi ve mali tablolar analizi.
ISL3103 KRİZ YÖNETİMİözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Krizin tanımlanması, Kriz türleri, Bir kriz iletişim planı geliştirme, Krizlerde medya
kullanımı, Kriz liderliği, Krizde takım yönetimi, Acil sinyal sistemleri kurma, Kriz anında
halkla ilişkiler, Kriz döneminde örgütsel yapı, Kriz senaryoları geliştirme, Kriz öncesi
planlama, Kriz anında Yönetim, Kriz sonrası yönetim, Örnek olaylar bitirme projesi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme tezi kuralları,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezi örneği,
bitirme tezleri,
bitirme ödevi,
lisans bitirme tezi,
tez konuları,
VII.YARIYIL / GÜZ DÖNEMİ
ZORUNLU DERSLERi
ISL4003 GÜNCEL KONULARözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Bu derste, öğrenciler ilgi alanlarına göre projeler hazırlayacaklardır. Öğrencilerden,
öğrenimleri boyunca elde ettikleri bilgileri burada kullanmaları beklenmektedir. Ayrıca,
öğrencilerden çalışmalarında araştırma metotlarını da kullanmaları da beklenmektedir.
Sonuçta öğrencilerin projeleri bilimsel araştırma ve yazma kurallarına göre değerlenir.
Projelerin sunumu ve tartışması da yapılır.
ISL4403 SAYISAL YÖNTEMLER Iözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Sayısal Yöntemler ve Model Kurma, Doğrusal Programlama ve Grafik Yöntem ve
Maksimum Problem, Grafik Yöntem ve Minimum Problem, Model Kurma Uygulamaları,
Simpleks Yöntemi Tanımı ve Algoritması, Maksimum Problem, Özel Durumlar, Geçerli
Başlangıç Tablosu Olmayan Problemler, İki Aşamalı Yöntem, Sınırlayıcı Şart Olarak
Eşitsizlikler, Minimum Problemin Çözümü, İkilik (Dualite), İkincil (Dual) Problemin
Çözümü ve Ekonomik Yorumu, Grafik ve Simpleks Yöntemi Örnek ve Uygulamaları. bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme ödevi,
örnek bitirme tezi,
bitirme projesi,
bitirme tezi kuralları

ISL4101 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞLARözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Örgütsel psikolojinin tanımı ve yakın kavramlarla ilişkileri, örgütsel psikolojinin
kuramsal gelişimi, motivasyon ı, motivasyon ıı, iletişim, kişiler arası iletişim ve iş görüşmeleri, NLP, liderlik teorileri 1, liderlik teorileri 2, zaman yönetimi, yönetimde stres,
örgüt kültürü, organizasyonel yurttaşlık davranışı, örgütlerde takım çalışması.
SEÇİMLİK DERSLER
ISL4004 İŞLETME POLİTİKASIözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
İşletme politikasına giriş, Stratejik pazarlama planlamasında temel kavramlar, SWOT
analizi, Stratejik planlama süreci, Stratejik pazarlama planlaması, Portföy analizi, Stratejik
pazarlama planlaması süreci, Kriz dönemlerinde stratejik planlama, İşletmelerin sosyal
sorumlulukları ve yönetimi, İşletme ve yönetim anlayışındaki temel gelişmeler–1, İşletme ve
yönetim anlayışındaki temel gelişmeler–2, İşletmelerde insan kaynakları yönetimi,
İşletmelerde çatışma yönetimi ve sorun çözme yöntemleri, Örnek olaylar. bitirme projesi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme tezi kuralları,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezi örneği,
bitirme tezleri,
bitirme ödevi,
lisans bitirme tezi,
tez konuları,
ISL4401 YATIRIM PROJELERİ ANALİZİözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Yatırım projelerinin önemi ve özellikleri, işletme amaçlarının yatırım projelerinde
kullanılması, yatırım projelerinin hazırlık çalışmaları, yatırım projelerinin hazırlanması
sürecinde yer alan uygulamalar, yatırım projelerinin sonuçlarının değerlendirilmesi, en uygun
yatırımların seçimi, seçilen yatırım projesinin uygulanması ve uygulama sonuçlarının
kontrolü.
ISL4202 MUHASEBE DENETİMİözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Denetime giriş ve genel bakış, denetimin tanımı ve fonksiyonları, genel kabul görmüş
denetim standartları, bağımsız denetimde meslek ahlakı, denetim süreci, denetimin
planlanması, denetim sürecinde önemlilik ve risk, denetim kanıt ve teknikleri, çalışma
kağıtları, denetim raporları, iç kontrol sistemi, mali tabloların denetimi.
ISL4309 ÜRETİM PLANLAMASIözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Üretim planlama ve kontrol,tesis içi yerleşim ve işlemler planlaması, talep tahmini,
kapasite planlama ve kontrol teknikleri, kapasite seçimi, kapasite gereksinim planlaması,
girdi-çıktı kontrolü, üretim faktörleri gereksinimlerinin belirlenmesi, dağıtım, ulaştırma
problemleri, yerleşim-rotalama ve çizelgeleme, iş çizelgelemesi, montaj hattı dengelemesi. bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme ödevi,
örnek bitirme tezi,
bitirme projesi,
bitirme tezi kuralları

ISL4102 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Kalitenin tanımı; Kalitenin tarihsel gelişimi süreci; TKY kavramı ve ana prensipleri;
TKY araçları; TKY ve diğer yönetim felsefeleriyle ilişkileri; TKY ve etkileyen faktörler;
TKY ve sonuçları; TKY uygulama güçlükleri; Kalite maliyetleri; ISO 9000 ve TKY; Kalite
ödül modelleri; Türkiye’de TKY; TKY’nin geleceği; Bir Tartışma: TKY bir yönetim modası
mıdır?
ISL4104 HALKLA İLİŞKİLERözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Halkla ilişkiler kavramı ve tarihsel gelişim, halkla ilişkilerde temel amaç ve ilkeler,
firma imajı, halkla ilişkiler projelerinin tasarımı, halkla ilişkilerde kullanılan iletişim
teknikleri, halkla ilişkilerde etik, halkla ilişkiler uygulamalarından örnekler.
ISL4301 ULUSLARARASI PAZARLAMAözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Uluslararası pazarlamaya giriş, Uluslararası pazarlama araştırması süreci, Uluslararası
pazar bölümlendirme stratejileri, Uluslararası pazarlamada mamul, Uluslararası pazarlamada
markalama, Uluslararası pazarlamada fiyatlandırma, Uluslararası pazarlamada dağıtım,
Uluslararası pazarlamada tutundurma, İthalat işlemlerinde temel kavramlar, İthalat işlemleri yönetimi, İhracat işlemlerinde temel kavramlar, İhracat işlemleri yönetimi, Dış ticarette satış
şekilleri, Dış ticarette ödeme şekilleri. bitirme projesi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme tezi kuralları,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezi örneği,
bitirme tezleri,
bitirme ödevi,
lisans bitirme tezi,
tez konuları,
ISL4307 ÇOK ULUSLU İŞLETMELERDE YÖNETİMözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Kültürlerarası yönetime giriş, Kültürün Boyutları, Kültürlerarası İletişim, Ulusal
Kültür Kavramı, Hofstede’nin Ulusal Kültür Boyutları, Kültürlerarası İnsan Kaynakları
Yönetimi, Kültürlerarası Çatışmaları Çözümü, Kültürlerarası Liderlik, Avrupa İşletmelerinin
Yönetim Modeli, Japon İşletmelerinin Yönetim Modeli, Amerikan İşletmelerinin Yönetim
Modeli, Türk İşletmelerinin Yönetim Modeli, Kültürlerarası Yönetim Açısından
Organizasyon, Örnek Olay
ISL4305 REKLAMCILIKözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Reklamın tanımı, kapsamı. Reklamın tarihsel gelişimi.pazarlama, strateji ve reklam.
iletişim ve reklam. reklamın sınıflandırılması. reklam yönetiminde reklam planlaması ve
hedefleri. reklam yönetiminde bütçeleme. iletişim planlamasında mesaj. iletişim
planlamasında reklam araçları ve reklam ajansları. reklam etkinliğinin ölçümü. reklam
araçları-1. reklam araçları-2. reklamın etkileri. reklam ve halkla ilişkiler. bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme ödevi,
örnek bitirme tezi,
bitirme projesi,
bitirme tezi kuralları

ISL4206 MUHASEBE ORGANİZASYONUözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Muhasebe Organizasyonu, Muhasebenin Organizasyon Açısından Gayeleri,
Muhasebenin Gayelerini Gerçekleştirmek İçin Muhasebe Organizasyonuna Düşen Görevler,
Muhasebenin Yapısal Organizasyonu, Muhasebede Bilgi Sağlama Düzeni-Haberleşme
Düzeninin Kurulması, Muhasebede Bilgi Sağlama Düzeni-Belgeleme Düzeninin Kurulması,
Hesap Düzeninin Kurulması- Hesap Planları, Hesap Planlarında Kullanılan Kodlama
Yöntemleri-Hesap Planlarında Kullanılan Muhasebe Sistemleri, Muhasebede Reorganizasyon
Çalışmaları, Tek Düzen Muhasebe Sisteminin İşleyişi-Muhasebe Mesleğinin Organizasyonu
Ve 3568 Sayılı Muhasebe Meslek Yasası, Bilgisayarlı Muhasebe, Uluslararası Muhasebe
Standartları. bitirme projesi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme tezi kuralları,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezi örneği,
bitirme tezleri,
bitirme ödevi,
lisans bitirme tezi,
tez konuları,
VIII. YARIYIL / BAHAR DÖNEMİ
ZORUNLU DERSLER
ISL4004 İŞLETME POLİTİKASIözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
İşletme politikasına giriş, Stratejik pazarlama planlamasında temel kavramlar, SWOT
analizi, Stratejik planlama süreci, Stratejik pazarlama planlaması, Portföy analizi, Stratejik
pazarlama planlaması süreci, Kriz dönemlerinde stratejik planlama, İşletmelerin sosyal
sorumlulukları ve yönetimi, İşletme ve yönetim anlayışındaki temel gelişmeler–1, İşletme ve
yönetim anlayışındaki temel gelişmeler–2, İşletmelerde insan kaynakları yönetimi,
İşletmelerde çatışma yönetimi ve sorun çözme yöntemleri, Örnek olaylar.
ISL4404 SAYISAL YÖNTEMLER IIözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Transport Problemi, Doğrusal Programlama Modeli, Transport Problemlerinde
Başlangıç Tablosu Oluşturma Yöntemleri, Atlama Taşı Yöntemi, Açık Transport Problemleri
ve Uygulama, MODİ Yöntemi, Atama Problemleri, Atama Problemlerinin Matematiksel
Yapısı, Atama Problemlerinde Minimizasyon ve Maksimizasyon, Şebeke Çizimi, CPM ve
PERT Modelleri, CPM ve PERT’te Maliyet, Tamsayılı Programlama, Dal-Sınır Algoritması,
Kesme Düzlemi Algoritması, Genel Uygulama.
SEÇMELİ DERSLERISL4208 ÇOK ULUSLU İŞL. FİNANSMANI
Temel Kavramlar, Uluslararası Para Sistemi, Ödemeler Bilânçosu, Döviz Kurunun
Belirlenmesi, Döviz Kuru Riskinin Yönetimi, Çokuluslu İşletmelerde Çalışma Sermayesi
Yönetimi, Çokuluslu İşletmelerde Sermaye Bütçelemesi, Uluslararası Para ve Sermaye
Piyasaları, Uluslararası Bankacılık, Türev Ürünler, Uluslararası Portföy Yönetimi. bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme ödevi,
örnek bitirme tezi,
bitirme projesi,
bitirme tezi kuralları

ISL4104 HALKLA İLİŞKİLERözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Halkla ilişkiler kavramı ve tarihsel gelişim, halkla ilişkilerde temel amaç ve ilkeler,
firma imajı, halkla ilişkiler projelerinin tasarımı, halkla ilişkilerde kullanılan iletişim
teknikleri, halkla ilişkilerde etik, halkla ilişkiler uygulamalarından örnekler. bitirme projesi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme tezi kuralları,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezi örneği,
bitirme tezleri,
bitirme ödevi,
lisans bitirme tezi,
tez konuları,
ISL4202 MUHASEBE DENETİMİözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Denetime giriş ve genel bakış, denetimin tanımı ve fonksiyonları, genel kabul görmüş
denetim standartları, bağımsız denetimde meslek ahlakı, denetim süreci, denetimin
planlanması, denetim sürecinde önemlilik ve risk, denetim kanıt ve teknikleri, çalışma
kağıtları, denetim raporları, iç kontrol sistemi, mali tabloların denetimi.
ISL4301 ULUSLARARASI PAZARLAMAözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Uluslararası pazarlamaya giriş, Uluslararası pazarlama araştırması süreci, Uluslararası
pazar bölümlendirme stratejileri, Uluslararası pazarlamada mamul, Uluslararası pazarlamada
markalama, Uluslararası pazarlamada fiyatlandırma, Uluslararası pazarlamada dağıtım,
Uluslararası pazarlamada tutundurma, İthalat işlemlerinde temel kavramlar, İthalat işlemleri
yönetimi, İhracat işlemlerinde temel kavramlar, İhracat işlemleri yönetimi, Dış ticarette satış
şekilleri, Dış ticarette ödeme şekilleri. bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme ödevi,
örnek bitirme tezi,
bitirme projesi,
bitirme tezi kuralları

ISL4004 İŞLETME POLİTİKASIözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
İşletme politikasına giriş, Stratejik pazarlama planlamasında temel kavramlar, SWOT
analizi, Stratejik planlama süreci, Stratejik pazarlama planlaması, Portföy analizi, Stratejik
pazarlama planlaması süreci, Kriz dönemlerinde stratejik planlama, İşletmelerin sosyal
sorumlulukları ve yönetimi, İşletme ve yönetim anlayışındaki temel gelişmeler–1, İşletme ve
yönetim anlayışındaki temel gelişmeler–2, İşletmelerde insan kaynakları yönetimi,
İşletmelerde çatışma yönetimi ve sorun çözme yöntemleri, Örnek olaylar.
ISL4102 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Kalitenin tanımı; Kalitenin tarihsel gelişimi süreci; TKY kavramı ve ana prensipleri;
TKY araçları; TKY ve diğer yönetim felsefeleriyle ilişkileri; TKY ve etkileyen faktörler;
TKY ve sonuçları; TKY uygulama güçlükleri; Kalite maliyetleri; ISO 9000 ve TKY; Kalite
ödül modelleri; Türkiye’de TKY; TKY’nin geleceği; Bir Tartışma: TKY bir yönetim modası
mıdır? bitirme projesi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme tezi kuralları,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezi örneği,
bitirme tezleri,
bitirme ödevi,
lisans bitirme tezi,
tez konuları,
ISL4307 ÇOK ULUSLU İŞLETMELERDE YÖNETİMözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Kültürlerarası yönetime giriş, Kültürün Boyutları, Kültürlerarası İletişim, Ulusal
Kültür Kavramı, Hofstede’nin Ulusal Kültür Boyutları, Kültürlerarası İnsan Kaynakları
Yönetimi, Kültürlerarası Çatışmaları Çözümü, Kültürlerarası Liderlik, Avrupa İşletmelerinin
Yönetim Modeli, Japon İşletmelerinin Yönetim Modeli, Amerikan İşletmelerinin Yönetim
Modeli, Türk İşletmelerinin Yönetim Modeli, Kültürlerarası Yönetim Açısından
Organizasyon, Örnek OlayISL4305 REKLAMCILIKözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Reklamın tanımı, kapsamı. Reklamın tarihsel gelişimi.pazarlama, strateji ve reklam.
iletişim ve reklam. reklamın sınıflandırılması. reklam yönetiminde reklam planlaması ve
hedefleri. reklam yönetiminde bütçeleme. iletişim planlamasında mesaj. iletişim
planlamasında reklam araçları ve reklam ajansları. reklam etkinliğinin ölçümü. reklam
araçları-1. reklam araçları-2. reklamın etkileri. reklam ve halkla ilişkiler. bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme ödevi,
örnek bitirme tezi,
bitirme projesi,
bitirme tezi kuralları

ISL4101 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞLARözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Örgütsel psikolojinin tanımı ve yakın kavramlarla ilişkileri, örgütsel psikolojinin
kuramsal gelişimi, motivasyon ı, motivasyon ıı, iletişim, kişiler arası iletişim ve iş
görüşmeleri, NLP, liderlik teorileri 1, liderlik teorileri 2, zaman yönetimi, yönetimde stres,
örgüt kültürü, organizasyonel yurttaşlık davranışı, örgütlerde takım çalışması.
ISL4206 MUHASEBE ORGANİZASYONUözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Muhasebe Organizasyonu, Muhasebenin Organizasyon Açısından Gayeleri,
Muhasebenin Gayelerini Gerçekleştirmek İçin Muhasebe Organizasyonuna Düşen Görevler,
Muhasebenin Yapısal Organizasyonu, Muhasebede Bilgi Sağlama Düzeni-Haberleşme
Düzeninin Kurulması, Muhasebede Bilgi Sağlama Düzeni-Belgeleme Düzeninin Kurulması,
Hesap Düzeninin Kurulması- Hesap Planları, Hesap Planlarında Kullanılan Kodlama
Yöntemleri-Hesap Planlarında Kullanılan Muhasebe Sistemleri, Muhasebede Reorganizasyon
Çalışmaları, Tek Düzen Muhasebe Sisteminin İşleyişi-Muhasebe Mesleğinin Organizasyonu
Ve 3568 Sayılı Muhasebe Meslek Yasası, Bilgisayarlı Muhasebe, Uluslararası Muhasebe
Standartları. bitirme projesi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme tezi kuralları,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezi örneği,
bitirme tezleri,
bitirme ödevi,
lisans bitirme tezi,
tez konuları,
By: gamze

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Aralık 2023
P S Ç P C C P
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Open chat
Merhaba Yardımcı Olabilir miyim ?
Size Yardımcı Olabilir miyim?