Kimya Mühendisliği Bitirme tezi

AFYON KOCATEPE ÜNÝVERSÝTESÝ FEN BÝLÝMLERÝ ENSTÝTÜSÜ
KÝMYA MÜHENDÝSLÝÐÝ ANABÝLÝM DALI TEZLÝ YÜKSEK LÝSANS PROGRAMI

özel ders,ödev ,proje,bitirme tezi yap

bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme tezi kuralları,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezi örneği,
bitirme tezleri,
bitirme ödevi,
lisans bitirme tezi,
tez konuları,

bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme ödevi,
örnek bitirme tezi,
bitirme projesi,
bitirme tezi kuralları

KÝMM570 TEZ ÇALIªMASI özel ders,ödev ,proje,bitirme tezi yap

bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme tezi kuralları,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezi örneği,
bitirme tezleri,
bitirme ödevi,
lisans bitirme tezi,
tez konuları,
KÝMM580 UZMANLIK ALAN DERSÝ Z

özel ders,ödev ,proje,bitirme tezi yap

bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme tezi kuralları,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezi örneği,
bitirme tezleri,
bitirme ödevi,
lisans bitirme tezi,
tez konuları,
KÝMM590 SEMÝNER Z 0 2 0 6
KÝMM501 MEMBRAN PROSESLERÝ S 3 0 3 8

özel ders,ödev ,proje,bitirme tezi yap

bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme tezi kuralları,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezi örneği,
bitirme tezleri,
bitirme ödevi,
lisans bitirme tezi,
tez konuları,
KÝMM502 BOR TEKNOLOJÝSÝ S 3 0 3 7

özel ders,ödev ,proje,bitirme tezi yap

bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme tezi kuralları,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezi örneği,
bitirme tezleri,
bitirme ödevi,
lisans bitirme tezi,
tez konuları,
KÝMM503 BÝYOMALZEMELER S 3 0 3 8

özel ders,ödev ,proje,bitirme tezi yap

bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme tezi kuralları,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezi örneği,
bitirme tezleri,
bitirme ödevi,
lisans bitirme tezi,
tez konuları,
KÝMM504 NANOMALZEMELER S 3 0 3 7

özel ders,ödev ,proje,bitirme tezi yap

bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme tezi kuralları,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezi örneği,
bitirme tezleri,
bitirme ödevi,
lisans bitirme tezi,
tez konuları,
KÝMM505 KOLLOÝD KÝMYASI S 3 0 3 8

özel ders,ödev ,proje,bitirme tezi yap

bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme tezi kuralları,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezi örneği,
bitirme tezleri,
bitirme ödevi,
lisans bitirme tezi,
tez konuları,
KÝMM506 ÝLERÝ ALETLÝ ANALÝZ S 3 0 3 7

özel ders,ödev ,proje,bitirme tezi yap

bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme tezi kuralları,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezi örneği,
bitirme tezleri,
bitirme ödevi,
lisans bitirme tezi,
tez konuları,
KÝMM507 BÝLÝMSEL ARAªTIRMA TEKNÝKLERÝ S 3 0 3 8

özel ders,ödev ,proje,bitirme tezi yap

bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme tezi kuralları,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezi örneği,
bitirme tezleri,
bitirme ödevi,
lisans bitirme tezi,
tez konuları,
KÝMM508 ÝLERÝ MÝNERALOJÝ S 3 0 3 7

özel ders,ödev ,proje,bitirme tezi yap

bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme tezi kuralları,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezi örneği,
bitirme tezleri,
bitirme ödevi,
lisans bitirme tezi,
tez konuları,
KÝMM509 YENÝLENEBÝLÝR ENERJÝ KAYNAKLARI S 3 0 3 8
KÝMM510 ÝLERÝ SOL-JEL PROSESLERÝ S 3 0 3 7
KÝMM511 UYGULAMALI ELEKTROKÝMYA S 3 0 3 8
KÝMM512 MOLEKÜLER SÝMETRÝ VE SPEKTROSKOPÝ S 3 0 3 8
KÝMM513 SERAMÝK KÝMYASI VE TEKNOLOJÝSÝ S 3 0 3 7
KÝMM514 ÝLERÝ KÝMYASAL KÝNETÝK S 3 0 3 8
KÝMM515 TERMAL ANALIZ METOTLARI S 3 0 3 7
KÝMM516 KOROZYON VE KATODÝK KORUMA S 3 0 3 8
KÝMM517 POLIMER KIMYASI S 3 0 3 8
KÝMM518 DOÐAL ÜRÜNLER KIMYASI S 3 0 3 7
KÝMM519 ORGANIK REAKSIYONLARIN MEKANIZMALARI S 3 0 3 8
KÝMM520 AYIRMA YÖNTEMLERÝ S 3 0 3 7
KÝMM521 KAPLAMA TEKNÝKLERÝ S 3 0 3 8
KÝMM522 ENZÝM KÝNETÝÐÝ VE TEKNOLOJÝSÝ S 3 0 3 7
KÝMM523 KÜTLE AKTARIMI S 3 0 3 8
KÝMM524 ENDÜSTRÝYEL HAMMADDELER S 3 0 3 7
KÝMM525 KÝMYA MÜHENDÝSLÝÐÝ MATEMATÝÐÝ S 3 0 3 7
KÝMM526 MÜHENDÝSLÝK TERMODÝNAMÝÐÝ S 3 0 3 8
KÝMM527 HAVA KÝRLÝLÝÐÝ VE HAVA KALÝTESÝ KONTROLU S 3 0 3 7
KÝMM528 AKIªKANLAR MEKANÝÐÝ S 3 0 3 7
KÝMM529 ISI AKTARIMI S 3 0 3 8
KÝMM530 ENTEGRE KATI ATIK YÖNETÝMÝ I S 3 0 3 7
KÝMM531 ENTEGRE KATI ATIK YÖNETÝMÝ II S 3 0 3 8
KÝMM532 ÇEVRESEL ETKÝ DEÐERLENDÝRMESÝ S 3 0 3 7
KÝMM533 KÖMÜR TEKNOLOJÝSÝ S 3 0 3 8
KÝMM534 VERÝ ANALÝZ TEKNÝKLERÝ S 3 0 3 7
KÝMM535 ÖLÇME VE KONTROL SÝSTEMLERÝ S 3 0 3 8
KÝMM536 UYGULAMALI SAYISAL ANALÝZ S 3 0 3 7
KÝMM570 TEZ ÇALIªMASI
KÝMM570 Tez Çalýºmasý (0-1)0 (AKTS:20)
Yýl/Yarýyýl
Dersin Cinsi Zorunlu
Dersin Ýçeriði Tez kapsamýndaki tüm çalýºmalar, Analizler, Deneyler, Literatür
tarama
Önºart/Önerilen Yok
Dersin amacý ve hedefi Danýºmanla beraber yüksek lisans öðrencisi bir tez konusu belirler;
yazýlý formatta teslim eder ve sözlü olarak savunmasýný yapar
Ders Kitabý/Diðer Materyal
Öðretme ªekli Serbest çalýºma
Dersin Deðerlendirilmesi Sözlü sunum ve yazýlý rapor.
Eðitim Dili Türkçe
Öðretim Elemaný
KÝMM580 Uzmanlýk alan Dersi (5-0)0 (AKTS:10)
KÝMM580 UZMANLIK ALAN DERSÝ
KÝMM580 Uzmanlýk alan Dersi (5-0)0 (AKTS:10)
Yýl/Yarýyýl
Dersin Cinsi Zorunlu
Dersin Ýçeriði Danýºmanýn gözetiminde tez çalýºmasý yapma düzeyine gelmiº
öðrenciler, çalýºma konularý ve bu konulardaki son geliºmeler
hakkýnda araºtýrma yaparak tartýºýrlar.
Önºart/Önerilen Yok
Dersin amacý ve hedefi Tez çalýºmasýný sürdüren öðrencilerin konularýndaki daha önce
yapýlmýº çalýºmalarýn, yeni yayýnlarýn incelenerek tartýºýlmasý.
Ders Kitabý/Diðer Materyal Uzmanlýk alan dersiyle ilgili, konularýna göre serbest çalýºma
Öðretme ªekli
Dersin Deðerlendirilmesi Sözlü sunum ve yazýlý rapor.
Eðitim Dili Türkçe
Öðretim Elemaný
SEMÝNER
KÝMM 590 Seminer (0-2)0 (AKTS:6)
KÝMM590 SEMÝNER
KÝMM 590 Seminer (0-2)0 (AKTS:6)
Yýl/Yarýyýl
Dersin Cinsi Zorunlu
Dersin Ýçeriði Seminerler, derse kayýtlý öðrenciler tarafýndan verilir.
Danýºmanlarýnýn gözetiminde bir konu hakkýnda ki tezleriyle ilgili
konular da olabilir araºtýrma yaparak sözlü sunum yaparlar.
Önºart/Önerilen Yok
Dersin amacý ve hedefi Güncel mesleki konularýn araºtýrýlmasý, incelenmesi, sunulmasý ve
tartýºýlmasý
Ders Kitabý/Diðer Materyal
Öðretme ªekli Öðrenciler sözlü sunum yaparlar
Dersin Deðerlendirilmesi Sözlü sunum
Eðitim Dili Türkçe
Öðretim Elemaný
KÝMM 501 Membran Prosesleri (3-0)3 (AKTS:8)
KÝMM501 MEMBRAN PROSESLERÝ
KÝMM 501 Membran Prosesleri (3-0)3 (AKTS:8)
Yýl/Yarýyýl
Dersin Cinsi Seçmeli
Dersin Ýçeriði Membran prosesleri, Membranlarýn yapýlarý, Membranlarda taºýným,
Membran malzemeleri ve malzeme özellikleri, Sentetik membran
hazýrlama, Polimerik membranlar, Ýnorganik membranlar, Yüklü
membranlar, Membranlarýn fiziksel ve kimyasal modifikasyonu,
Sentetik membranlarýn karakterizasyonu, Yapýsal karakterizasyon,
Performans karakterizasyonu, Membran morfolojisi üzerine hazýrlama
parametrelerinin etkileri, Yapý/performans iliºkileri
Önºart/Önerilen Yok
Dersin amacý ve hedefi Bu ders yüksek lisans öðrencilerine Membran yapýlarý, tür ve
özellikleri hakkýnda bilgiler verir.
Ders Kitabý/Diðer Materyal – Mulder, M., Basic Principles of Membrane Technology, Second
Edition, Kluwer Academic Publishers, The Netherlands,1996
– Osada, Y., Nakagawa, T., Membrane Science and Technology,
Marcel Dekker Inc., NY, 1992.
Öðretme ªekli Öðrencilerle interaktif olarak öðretim üyesi dersi yürütür. Beyin
fýrtýnasý, yansýtma, gözlem, alan çalýºmasý ya da örnek olay gibi
teknikler ayrý olarak ya da birlikte kullanýlabilir.
Dersin Deðerlendirilmesi Vize (%40) Final (%60) olara yazýlý sýnav yapýlýr.
Eðitim Dili Türkçe
Öðretim Elemaný
KÝMM502 BOR TEKNOLOJÝSÝ
KÝMM502 Bor Teknolojisi (3-0)3 (AKTS:7)
Yýl/Yarýyýl
Dersin Cinsi Seçmeli
Dersin Ýçeriði Bor elementinin özellikleri, Jeokimyasý, Minerolojisi, Türkiye’deki
bor yataklarý ve kullaným alanlarý, Bor ve bileºiklerinin üretim
teknolojisi, Ýleri bor ürünleri, Bor ve türevlerinin analiz metodlarý
Önºart/Önerilen Yok
Dersin amacý ve hedefi Bor, türevleri ve bor ürünleri üretim prosesleri hakkýnda öðrencilere
bilgi vermektir.
Ders Kitabý/Diðer Materyal -Sanýgök, Ü, Anorganik Endüstriyel Kimya Ý.Ü Yayýnlarý, 1997
-Nemodruk, A. A., Karalova, Z. K., (1969) Bor’un analitik kimyasý,
Ann Arbor-Humphrey Science Publishers,1969
Öðretme ªekli Öðrencilerle interaktif olarak öðretim üyesi dersi yürütür; Beyin
fýrtýnasý, yansýtma, gözlem, alan çalýºmasý ya da örnek olay gibi
teknikler ayrý olarak ya da birlikte kullanýlabilir
Dersin Deðerlendirilmesi Vize (%40) Final (%60) olara yazýlý sýnav yapýlýr.
Eðitim Dili Türkçe
Öðretim Elemaný
KÝMM 503 BÝYOMALZEMELER
KÝMM 503 Biyomalzemeler (3-0)3 (AKTS:8)
Yýl/Yarýyýl
Dersin Cinsi Seçmeli
Dersin Ýçeriði Biyomalzemelere giriº, Týbbi amaçlý malzemeler (metaller,
polimerler, seramikler, cam ve cam seramikler, kompozitler,
kumaºlar, doðal malzemeler, hidrojeller, bioresorble ve bioerodible
malzemeler, ince film ve kaplamalar), Biyo uyum kavramý, Biyo
malzemelere karºý vücutta oluºan reaksiyonlar ve deðerlendirilmesi,
Biyo malzemelerden beklenen özellikler, Biyo malzeme üretiminde
kullanýlan teknikler, Karakterizasyon (mikroyapý ve mekanik
özelliklerin karakterizasyonu ), Týp ve diºçilik alanýndaki uygulamalar
(kardiyovaskülar uygulamalar, dental implantlar, ortopedik
uygulamalar, biyoelektrolitler, biyomedikal sensör ve biyosensörler)
Önºart/Önerilen Yok
Dersin amacý ve hedefi Yüksek lisans öðrencilerine biyo malzeme üretimi için kullanýlacak
malzemelerin seçimi, tasarýmda dikkat edilecek hususlar, biyo uyum
kavramý ve bu esnada oluºan reaksiyonlar, kullanýlacak üretim
teknikleri, karakterizasyon ve mevcut endüstriyel uygulamalar
hakkýnda bilgi vermektir.
Ders Kitabý/Diðer Materyal -.B. Ratner, A. Hoffman, F. Schoen ,Biomaterial Science, An
introduction to Materials in Medicine, Academic Press , 1996, ISBN
0125824610
-Ravaglioli, A. Karajewski Bioceramics, Materials, Properties,
Applications, Chapman & Hall 1992, ISBN 0412349604
-James F. Shackelford, Bioceramics:Applications of Ceramic and
Glass Materials in Medicine, Trans Tech Publications, 1999, ISBN
0878498222
-J.Black, G.Hastings ,Handbook of Biomaterial Properties, Chapman
& Hall Pub., 1998 ISBN 0412603306
-L.L.Hench, J.Wilson ,An Introduction to Bioceramics, World
Scientific Pub., 1993, ISBN 9810214006
Öðretme ªekli Öðrencilerle interaktif olarak öðretim üyesi dersi yürütür Beyin
fýrtýnasý, yansýtma, gözlem, alan çalýºmasý ya da örnek olay gibi
teknikler ayrý olarak ya da birlikte kullanýlabilir
Dersin Deðerlendirilmesi Vize (%40) Final (%60) olarak yazýlý sýnav yapýlýr.
Eðitim Dili Türkçe
Öðretim Elemaný
KÝMM 504 NANOMALZEMELER
KÝMM 504 Nanomalzemeler (3-0)3 (AKTS:7)
Yýl/Yarýyýl
Dersin Cinsi Seçmeli
Dersin Ýçeriði Nanomalzemelere giriº, Nanomalzemelerin sentezi, Lazer ve termal
sentez, Mekanokimya ile toz sentezi, Nanomalzemelerin prosesi,
Mekaniksel davranýºý ve karakterizasyonu (TEM,XRD vb.)
,Uygulama alanlarý
Önºart/Önerilen Yok
Dersin amacý ve hedefi Yüksek lisans öðrencilerine nanomalzemeler, yapýlarý ve özellikleri
ve kullaným yerleri hakkýnda bilgi vermektir.
Ders Kitabý/Diðer Materyal – Edelstein, A.S.,Cammarata, R.C.,Nanomaterials: Synthesis,
Properties and Applications, IoP (UK), 1996
– ªahin, Y., Kompozit Malzemeler Giriº, Seçkin Yayýncýlýk, 2006
– Meyers, M.A., Sarýkaya, M.,Ritchie, R.O., Nano and
Microstructural Design of Advanced Materials, 2003
– Di Ventra, M.,Evoy, S.,Heflin, Jr.,James, R., Introduction to
Nanoscale Science and Technology,2004
– Mahalik, N.P.,Micromanufacturing and Nanotechnology, 2006
Öðretme ªekli Öðrencilerle interaktif olarak öðretim üyesi dersi yürütür Beyin
fýrtýnasý, yansýtma, gözlem, alan çalýºmasý ya da örnek olay gibi
teknikler ayrý olarak ya da birlikte kullanýlabilir
Dersin Deðerlendirilmesi Vize (%40) Final (%60) olarak yazýlý sýnav yapýlýr.
Eðitim Dili Türkçe
Öðretim Elemaný
KÝMM 505 KOLLOÝD KÝMYASI
KÝMM 505 Kolloid Kimyasý (3-0)3 (AKTS:8)
Yýl/Yarýyýl
Dersin Cinsi Seçmeli
Dersin Ýçeriði Kolloid kimyasýna giriº, Kolloid sistemlerin elde ediliºi, Ýnce süzme
ve yarý geçirimsel arýtým, Kolloidlerin optik özellikleri, Kolloidlerin
davranýºý, Kolloid sistemlerin viskozitesi, Yüzey gerilimi, Kolloid
çözeltilerde adsorpsiyon, Kolloidlerin elektriksel özellikleri, Kolloid
elektrolitler, Jeller, Sývý kolloidler, Köpükler, Havada kolloidler,
Polimerler
Önºart/Önerilen Yok
Dersin amacý ve hedefi Kolloid kimyasýný kavrayabilme, Kolloid çözeltilere uygulanan
prensipler; Katý, Sývý, Gaz kolloid sistem bilgisi,Çeºitli birimlerde
(týp, eczacýlýk, vs.) uygulanabilirliði, Denge ve prensiplerinden
faydalanma.
Ders Kitabý/Diðer Materyal
-Üneri, S., Asýltýlar Kimyasý, Ankara Üni., Fen Fak., 1982, Ankara
-Yýldýz, S., Yýlmaz, H., Kýlýç, E., Fizikokimya – Atkins, Bilim
Yayýncýlýk, 2001, Ankara
-Smith, W., Principles of Materials Science and Engineering, 2nd ed.,
Mc Graw Hill Co., USA, 1990.
Öðretme ªekli Öðrencilerle interaktif olarak öðretim üyesi dersi yürütür Beyin
fýrtýnasý, yansýtma, gözlem, alan çalýºmasý ya da örnek olay gibi
teknikler ayrý olarak ya da birlikte kullanýlabilir
Dersin Deðerlendirilmesi Vize (%40) Final (%60) olarak yazýlý sýnav yapýlýr.
Eðitim Dili Türkçe
Öðretim Elemaný
KÝMM 506 ÝLERÝ ALETLÝ ANALÝZ
KÝMM 506 Ýleri Aletli analiz (3-0)3 (AKTS:7)
Yýl/Yarýyýl
Dersin Cinsi Seçmeli
Dersin Ýçeriði Analitik metodlarýn sýnýflandýrýlmasý, Elektromagnetik ýºýma, Optik
spektroskopi aletleri, Moleküler UV-görünür bölge spektroskopisi,
Moleküler floresans, Fosforesans ve kemilüminesans, Atomik
spektroskopinin teorisi, Alevli ve elektrotermal atomlaºtýrýcýlar,
Emisyon, Ýnfrared, X-Ray spektroskopisi, Yüzey analizleri, Kütle
spektroskopisi
Önºart/Önerilen Yok
Dersin amacý ve hedefi Yüksek lisans öðrencilerine aletli analiz metodlarýný, önemini ve
sýnýrlarýný tanýtmak; maddenin fiziksel ve kimyasal özelliklerine baðlý
olarak analiz metodlarýnýn temel prensiplerini, cihaz özelliklerini,
uygulama alanlarýný ve tekniklerini öðretmek.
Ders Kitabý/Diðer Materyal -Kýlýç, E.D., Köseoðlu, F., Yýlmaz, H.,Enstrümental Analiz Ýlkeleri,
Bilim Yayýncýlýk, 2001
-Yýldýz, A., Genç, Ö., Bektaº, S.,Enstrümental Analiz Yöntemleri,
Hacettepe Yayýnlarý, 1997
Öðretme ªekli Öðrencilerle interaktif olarak öðretim üyesi dersi yürütür Beyin
fýrtýnasý, yansýtma, gözlem, alan çalýºmasý ya da örnek olay gibi
teknikler ayrý olarak ya da birlikte kullanýlabilir
Dersin Deðerlendirilmesi Vize (%40) Final (%60) olarak yazýlý sýnav yapýlýr.
Eðitim Dili Türkçe
Öðretim Elemaný
KÝMM 507 BÝLÝMSEL ARAªTIRMA TEKNÝKLERÝ
KÝMM507 Bilimsel Araºtýrma Teknikleri (3-0)3 (AKTS:8)
Yýl/Yarýyýl
Dersin Cinsi Seçmeli
Dersin Ýçeriði Bilim nedir? Bilim tanýmlarýnýn ortak özellikleri, Araºtýrma nedir?
Yöntem Nedir? Bilimsel araºtýrma yöntemi ve bilimsel düºünce
yöntemi nedir? Ýki yöntem arasýndaki iliºkinin özellikleri nelerdir?.
Teknik nedir? Yöntem ile teknik arasýndaki fark nedir? Veri toplama
teknikleri nelerdir?
Önºart/Önerilen Yok
Dersin amacý ve hedefi Bilimsel araºtýrma yöntem ve teknikleriyle ilgili baºlýca kavramlar ve
tanýmlar, Betimleme yöntemi, Survey yöntemi, Tarihsel yöntem,
Ampirik yöntem, Karºýlaºtýrma yöntemi, Matematik ve mantýksal
araºtýrma yöntemi, Kalitatif ve deðerlendirme yöntemi gibi konularda
öðrencilere bilgi vermek.
Ders Kitabý/Diðer Materyal -Arýkan, R., Araºtýrma Teknikleri ve Rapor Yazma,Gazi Kitapevi,
2000
-Kaptan, S., Bilimsel Araºtýrma ve Ýstatistik Teknikleri, Bilim
Yayýnlarý, 1995.
-Cebeci, S.,Bilimsel Araºtýrma ve Yazma Teknikleri, Alfa Basým-
Yayým,1997
Öðretme ªekli Öðrencilerle interaktif olarak öðretim üyesi dersi yürütür. Öðrenciler
belirli konulara hazýrlanarak hem sunum yaparlar hem de yazýlý rapor
verirler;Beyin fýrtýnasý, yansýtma, gözlem, alan çalýºmasý ya da örnek
olay gibi teknikler ayrý olarak ya da birlikte kullanýlabilir
Dersin Deðerlendirilmesi Sözlü sunum ve yazýlý rapor
Eðitim Dili Türkçe
Öðretim Elemaný
KÝMM 508 Ýleri Mineroloji (3-0)3 (AKTS:7)
KÝMM 508 ÝLERÝ MÝNERALOJÝ
KÝMM 508 Ýleri Mineroloji (3-0)3 (AKTS:7)
Yýl/Yarýyýl
Dersin Cinsi Seçmeli
Dersin Ýçeriði Mineraloji tanýmý, Önemi, Kristallografi, Kristallerde iç yapý, Simetri
elementleri, Kristal morfolojisi, Kristal açýlarýnýn ölçülmesi, Kristal
projeksiyonlarý, Ýkizlenmeler, Kristal kimyasý, Mineral kimyasý ve
minerallerin fiziksel özellikleri, X-ýºýný kristallografýsi, Minerallerin
optik özellikleri, Mineral topluluklarý ve oluºumlarý.
Önºart/Önerilen Yok
Dersin amacý ve hedefi Yüksek lisans öðrencilerine mineroloji ve kristal kimyasý hakkýnda
bilgi vermektir.
Ders Kitabý/Diðer Materyal -Sayar, M., Mineraloji ve Jeoloji, ÝTÜ,1960
-Kurt, H., Arýk, F.,Mineraloji, Atlas Yayýn, 2003
-Güney, E., Yerbilim Terimleri Sözlüðü, Nobel Yayýn,2003
Öðretme ªekli Öðrencilerle interaktif olarak öðretim üyesi dersi yürütür Beyin
fýrtýnasý, yansýtma, gözlem, alan çalýºmasý ya da örnek olay gibi
teknikler ayrý olarak ya da birlikte kullanýlabilir
Dersin Deðerlendirilmesi Vize (%40) Final (%60) olarak yazýlý sýnav yapýlýr.
Eðitim Dili Türkçe
Öðretim Elemaný
KÝMM 509 YENÝLENEBÝLÝR ENERJÝ KAYNAKLARI
KÝMM 509 Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý (3-0)3 (AKTS:8)
Yýl/Yarýyýl
Dersin Cinsi Seçmeli
Dersin Ýçeriði Yenilenebilir enerji kaynaklarý nelerdir? Niçin bu kaynaklara ihtiyaç
vardýr? Kaynaklarýn önemi, Hidro enerji kaynaklarý, Elektrik enerjisi
üretim kaynaklarý, Biyokütle enerji kaynaklarý, Güneº enerjisi,
Jeotermal, rüzgar, su, dalga, nükleer ve hidrojen enerjileri
Önºart/Önerilen Yok
Dersin amacý ve hedefi Yüksek lisans öðrencilerine kullanýlabilecek tüm enerji kaynaklarý ve
türleri hakkýnda bilgi vermektir.
Ders Kitabý/Diðer Materyal -Özemre, A.Y.,Bayülken, A., Yarar, B., 50 Soruda Türkiye ‘nin
Nükleer Enerji Sorunu, Kaknüs Yayýnlarý, 2000
-Yanmaz, A.M.,Applied Water Resources Engineering, ODTÜ
Geliºtirme Vakfý Yayýncýlýk, 2001
-Erdoðan, D.,ªerifoðlu, N.,Enerji Sistemlerinin Kararlýlýðý, Nobel
Yayýn Daðýtým, 2006
Öðretme ªekli Öðrencilerle interaktif olarak öðretim üyesi dersi yürütür. Beyin
fýrtýnasý, yansýtma, gözlem, alan çalýºmasý ya da örnek olay gibi
teknikler ayrý olarak ya da birlikte kullanýlabilir
Dersin Deðerlendirilmesi Vize (%40) Final (%60) olarak yazýlý sýnav yapýlýr.
Eðitim Dili Türkçe
Öðretim Elemaný
KÝMM 510 ÝLERÝ SOL JEL PROSESLERÝ
KÝMM 510 Ýleri Sol Jel Prosesleri (3-0)3 (AKTS:7)
Yýl/Yarýyýl
Dersin Cinsi Seçmeli
Dersin Ýçeriði Genel bilgi, Baºlangýç çözeltilerinin kimyasý, Koloidal tanecikler ve
soller, Jelleºme, Jeller, Sol-jel türevli malzemelerin yeni tipleri, Faz
dönüºümleri, Sol-jel proseslerinin uygulamasý
Önºart/Önerilen Yok
Dersin amacý ve hedefi Bu ders yüksek lisans öðrencilerine sol-jel prosesleri ve uygulandýðý
alanlar hakkýnda bilgi verir
Ders Kitabý/Diðer Materyal – A.C. Pierre, Introduction to Sol-Gel Processing, 1998
– J. S. Reed, Principles of Ceramics Processing, 1994
– D. Segal, Chemical Synthesis of Advanced Ceramic Materials.
Öðretme ªekli Öðrencilerle interaktif olarak öðretim üyesi dersi yürütür. Beyin
fýrtýnasý, yansýtma, gözlem, alan çalýºmasý ya da örnek olay gibi
teknikler ayrý olarak ya da birlikte kullanýlabilir
Dersin Deðerlendirilmesi Vize (%40) Final (%60) olarak yazýlý sýnav yapýlýr.
Eðitim Dili Türkçe
Öðretim Elemaný
KÝMM 511 UYGULAMALI ELEKTROKÝMYA
KÝMM 511 Uygulamalý Elektrokimya (3-0)3 (AKTS:8)
Yýl/Yarýyýl
Dersin Cinsi Seçmeli
Dersin Ýçeriði Fotogalvanik ve fotoelektrokimyasal hücreler, Elektrokemiluminesans,
Elektrokimyasal enerji üretimi, Yakýt hücreleri, Piller ve doldurulabilir
piller, Malzeme kararlýlýðýnýn elektrokimyasý, Endüstriyel elektrokimya,
Elektrokimyasal reaktörler ve elektrotlar, Elektropolimerleºme,
Elektrodiyaliz, Elektrokimyasal metal üretimi ve iºlenmesi,
Biyoelektrokimya,Elektrokimyasal atýk su arýtýmý, Kömürün
elektrokimyasal sývýlaºtýrýlmasý.
Önºart/Önerilen Yok
Dersin amacý ve hedefi Bu ders yüksek lisans öðrencilerine elektrokimya hakkýnda bilgi verir.
Ders Kitabý/Diðer Materyal -Zeren, M.A.,Elektrokimya, Birsen Yayýnevi,1999
-Sarýkaya, Y.,Fizikokimya, Gazi Büro Kitapevi, 1993
-Bailar, Jr.,John, C.,Moeller, Therald, Kleinberg, Jacob, Guss, Cyrus,
O.,Castellion, MaryE.,Metz, Clyde.,Chemistry, Academic Pres, 1984.
Öðretme ªekli Öðrencilerle interaktif olarak öðretim üyesi dersi yürütür; Beyin
fýrtýnasý, yansýtma, gözlem, alan çalýºmasý ya da örnek olay gibi
teknikler ayrý olarak ya da birlikte kullanýlabilir
Dersin Deðerlendirilmesi Vize (%40) Final (%60) olarak yazýlý sýnav yapýlýr.
Eðitim Dili Türkçe
Öðretim Elemaný
KÝMM 512 MOLEKÜLER SÝMETRÝ VE SPEKTROSKOPÝ
KÝMM 512 Moleküler Simetri ve Spektroskopi (3-0)3 (AKTS:8)
Yýl/Yarýyýl
Dersin Cinsi Seçmeli
Dersin Ýçeriði Simetri elemanlarý, Simetri nokta gruplarý, Matris gösterimleri,
Ýndirgenemeyen ve indirgenebilir gösterimler, Karakter çizelgeleri,
Gösterimler ve kuvantum mekaniði, Moleküler titreºimler, Molekül
orbital teorisi ve simetri, Melez orbitaller, Geçiº metal kompleksleri,
Spektroskopinin sýnýflandýrýlmasý, Kuantum mekaniðinin kýsaca
özetlenmesi, Moleküllerin dönü spektrumlarý, Moleküllerin dönü-
titreºim spektrumlarý
Önºart/Önerilen Yok
Dersin amacý ve hedefi Bu ders yüksek lisans öðrencilerine moleküler simetri ve spektroskopi
hakkýnda bilgi verir.
Ders Kitabý/Diðer Materyal -Vincent, A.,Molecular Symmetry and Group Theory, —–Cotton,
F.A.,Chemical Applications of Group Theory
Öðretme ªekli Öðrencilerle interaktif olarak öðretim üyesi dersi yürütür Beyin
fýrtýnasý, yansýtma, gözlem, alan çalýºmasý ya da örnek olay gibi
teknikler ayrý olarak ya da birlikte kullanýlabilir
Dersin Deðerlendirilmesi Vize (%40) Final (%60) olarak yazýlý sýnav yapýlýr.
Eðitim Dili Türkçe
Öðretim Elemaný
KÝMM 513 SERAMÝK KÝMYASI VE TEKNOLOJÝSÝ
KÝMM 513 Seramik Kimyasý ve Teknolojisi (3-0)3 (AKTS:7)
Yýl/Yarýyýl
Dersin Cinsi Seçmeli
Dersin Ýçeriði Seramik malzemelerinin tanýtýlmasý, Seramik hammaddeler; Kil,
kaolen, feldispat ve diðerleri, Bu maddelerin yapýlarý, Kimyasal
özellikleri, Hammaddelerin hazýrlanmasý, Sulu sistemler, Çamur ve
sýr viskozitesi, Zeta potansiyeli, Seramiklerin ºekillendirilmesi,
Döküm yöntemi, Plastik ºekillendirme, Presleme, Ekstrüzyon ve
diðerleri, Seramiklerin kurutma ve piºirme iºlemlerinin kimyasal ve
fiziksel etkileri, Yakýtlar, Fýrýnlar, Sýr, Emaye ve cam kimyalarý,
Refrakter malzemelerin kimyasal özellikleri
Önºart/Önerilen Yok
Dersin amacý ve hedefi Bu ders yüksek lisans öðrencilerine seramik kimyasý ve teknolojisi
hakkýnda bilgi verir.
Ders Kitabý/Diðer Materyal -Norton, F.H.,Elements of Ceramics, Addison- Wesley Publishing
Comp. Inc., 1952, USA.
-Doðan, ª.,Seramik Teknolojisi, Gama Reklam, 1985, Ýstanbul.
-Arcasoy, A.,Seramik Teknolojisi, Marmara Üniversitesi Yayýný, No:
457, 1983.
Öðretme ªekli Öðrencilerle interaktif olarak öðretim üyesi dersi yürütür Beyin
fýrtýnasý, yansýtma, gözlem, alan çalýºmasý ya da örnek olay gibi
teknikler ayrý olarak ya da birlikte kullanýlabilir
Dersin Deðerlendirilmesi Vize (%40) Final (%60) olarak yazýlý sýnav yapýlýr.
Eðitim Dili Türkçe
Öðretim Elemaný
KÝMM 514 ÝLERÝ KÝMYASAL KÝNETÝK
KÝMM 514 Ýleri Kimyasal Kinetik (3-0)3 (AKTS:8)
Yýl/Yarýyýl
Dersin Cinsi Seçmeli
Dersin Ýçeriði Kinetiðin bazý temel kuramlarý, Çok kompleks sistemlerin kinetikleri,
Teknikler ve yöntemler, Gaz fazý tepkimeleri, Çözelti tepkimeleri,
Enzim katalizörleri, Katý hal tepkime kinetikleri, Ýzotermal olmayan
yöntemler, Tükenme, oluºma ve reaksiyon hýzlarý, Hýz denklemleri,
Reaksiyon mertebesi, Kinetik sonuçlarýn analizi, Hýzlý reaksiyonlar
için teknikler, Molekülarite ve mertebe, Arahenius yasasý, Potansiyel
enerji yüzeyleri, Hýz teorileri, Çözeltideki reaksiyonlar, Kompleks
reaksiyonlar için hýz denklemleri, Ardýºýk reaksiyonlar, Hýz-tayin
basamaðý, Hýz sabitleri ve denge sabitleri, Serbest radikal
reaksiyonlarý, Kataliz, Asit-baz katalizi, Enzim katalizi, Heterojen
katalitik reaksiyonlar, Katalitik olmayan heterojen reaksiyonlar
Önºart/Önerilen Yok
Dersin amacý ve hedefi Bu ders yüksek lisans öðrencilerine kinetik, tepkime, enerji, katalitik
reaksiyonlar hakkýnda bilgi verir.
Ders Kitabý/Diðer Materyal -Atalay, T.,Kimyasal Kinetik, Nobel Yayýn,2005
-Douglas, M.J.,Kimyasal Proseslerin Kavramsal Tasarýmý,Literatür
Yayýncýlýk, 2005.
-Soydan, A.B., Erbil, C., Saraç, A.S.,Teori ve Problemleri ile Fiziksel
Kimya, Beta Basým Yayým,1999
Öðretme ªekli Öðrencilerle interaktif olarak öðretim üyesi dersi yürütür Beyin
fýrtýnasý, yansýtma, gözlem, alan çalýºmasý ya da örnek olay gibi
teknikler ayrý olarak ya da birlikte kullanýlabilir
Dersin Deðerlendirilmesi Vize (%40) Final (%60) olarak yazýlý sýnav yapýlýr.
Eðitim Dili Türkçe
Öðretim Elemaný
KÝMM 515 TERMAL ANALÝZ METODLARI
KÝMM 515 Termal Analiz Metodlarý (3-0)3 (AKTS:7)
Yýl/Yarýyýl
Dersin Cinsi Seçmeli
Dersin Ýçeriði Termal analiz yöntemlerinin tarihçesi, Termal olaylar,
Termogravimetrik analiz, Termogramlar ve yorumlanmasý,
Differansiyel Termal Analiz (DTA), Differansiyel Tarama
Kalorimetresi (DSC), DTA/DSC, Pratik uygulamalar, Termomekanik
analiz, Malzemelerin termal analizi sonucunda elde edilen verileri
yorumlayabilme ve kimya mühendisliði alanýnda yer alan problemleri
çözebilme becerisi
Önºart/Önerilen Yok
Dersin amacý ve hedefi Bu ders yüksek lisans öðrencilerine termal analiz metodlarý hakkýnda
bilgi verir.
Ders Kitabý/Diðer Materyal – Wendlant,W.M., Thermal analysis,Vol.19, Third edition, Wiley
Interscience, 1985, USA.
– Hatakeyama, T., Zhenhai, L., Handbook of Thermal Analysis, Wiley
Interscience, 2000, USA..
Öðretme ªekli Öðrencilerle interaktif olarak öðretim üyesi dersi yürütür Beyin
fýrtýnasý, yansýtma, gözlem, alan çalýºmasý ya da örnek olay gibi
teknikler ayrý olarak ya da birlikte kullanýlabilir
Dersin Deðerlendirilmesi Vize (%40) Final (%60) olarak yazýlý sýnav yapýlýr.
Eðitim Dili Türkçe
Öðretim Elemaný
KÝMM 516 KOROZYON VE KATODÝK KORUMA
KÝMM 516 Korozyon ve Katodik Koruma (3-0)3 (AKTS:8)
Yýl/Yarýyýl
Dersin Cinsi Seçmeli
Dersin Ýçeriði Katodik koruma nedir? Çeºitleri, Önemi, Amacý, Galvanik anotlu
katodik koruma, Korozyon nedir?Kimyasal ve elektrokimyasal
reaksiyonlar, Korozyon ortamlarý, Toprak altý, Su altý, Atmosferik
ortam, Kimyasal ortam, Korozyon hasarý ve korunma yollarý, Anodik
koruma, Su ve asidik ortamlar, Metalik ve metalik olmayan
kaplamalar, Katodik korumanýn uygulanma türleri ve alanlarý.
Önºart/Önerilen Yok
Dersin amacý ve hedefi Bu ders yüksek lisans öðrencilerine korozyon ve katodik koruma
hakkýnda bilgi verir.
Ders Kitabý/Diðer Materyal -Jones, A.D.,Principles and Prevention of Corrosion, USA, 1996.
-Yalçýn, H., Koç, T.,Mühendisler için Korozyon Ankara,1998.
-Çakýr, A.,Metal Korozyon Ýlkeleri ve Kontolü,Ankara,1990
Öðretme ªekli Öðrencilerle interaktif olarak öðretim üyesi dersi yürütür Beyin
fýrtýnasý, yansýtma, gözlem, alan çalýºmasý ya da örnek olay gibi
teknikler ayrý olarak ya da birlikte kullanýlabilir
Dersin Deðerlendirilmesi Vize (%40) Final (%60) olarak yazýlý sýnav yapýlýr.
Eðitim Dili Türkçe
Öðretim Elemaný
KÝMM 517 POLÝMER KÝMYASI
KÝMM 517 Polimer Kimyasý (3-0)3 (AKTS:8)
Yýl/Yarýyýl
Dersin Cinsi Seçmeli
Dersin Ýçeriði Polimerizasyonun önlenmesi ve geciktirilmesi, Oto-önleme ve kinetiði,
Serbest radikalik zincir polimerizasyonunda transfer tepkimeleri ve
transfer tepkimelerinin kinetiði, Molekül aðýrlýðý ve polimerizasyon
hýzýnýn sýcaklýða baðlýlýðý, Depolimerizasyon tepkimeleri,
Kopolimerizasyon ve kinetiði, Reaktivite oranlarý, Blok ve graft
kopolimerler, polimerizasyonsistemleri
Önºart/Önerilen Yok
Dersin amacý ve hedefi Bu ders yüksek lisans öðrencilerine polimer kimyasý hakkýnda bilgi
verir.
Ders Kitabý/Diðer Materyal -Tsutura, T.,Polimer Kimyasý, Seç Yayýncýlýk,2001
– Elias, H.G., An Introduction to Polymer science, VCH Publishing,
1997
– Charraher, C.E, Dekker, M.,Polymer Chemistry, 1996 -Baysal,
B.,Polimer Kimyasý, ODTÜ, 2000
– Hazer, B., Polimer Teknolojisi, KTU, 2000.
Öðretme ªekli Öðrencilerle interaktif olarak öðretim üyesi dersi yürütür Beyin
fýrtýnasý, yansýtma, gözlem, alan çalýºmasý ya da örnek olay gibi
teknikler ayrý olarak ya da birlikte kullanýlabilir
Dersin Deðerlendirilmesi Vize (%40) Final (%60) olarak yazýlý sýnav yapýlýr.
Eðitim Dili Türkçe
Öðretim Elemaný
KÝMM 518 DOÐAL ÜRÜNLER KÝMYASI
KÝMM 518 Doðal Ürünler Kimyasý (3-0)3 (AKTS:7)
Yýl/Yarýyýl
Dersin Cinsi Seçmeli
Dersin Ýçeriði Doðal ürünlere giriº, Doðal ürünlerin yapýsý, Sýnýflandýrýlmasý ve
tarihçesi, Doðal ürünlerle ilgili çalýºmalarýn tarihsel geliºimi ve
önemi, Ülkemizdeki doðal ürünlerle ilgili çalýºmalar ve literatür
taramalarý, Ýlaç olarak kullanýlan doðal ürünler ve bunlarýn biyolojik
aktivitelerinin araºtýrýlmasý, Doðal ürünlerin gelecekteki yeri,
Alkoloidlerin Bulunuºlarý ve Ýzole Edilmeleri, Sýnýflandýrýlmalarý,
Alkoloidlerin Biyosentezi, Terpenoid Bileºikler, Terpenler,
Seskiterpenler, Diterpenler, Triterpenler, Steroidler, Vitaminler,
Karbohidratlar, Tanýmlama ve Sýnýflandýrma, Monosakkaridler,
Disakkaridler, Polisakkaridler
Önºart/Önerilen Yok
Dersin amacý ve hedefi Bu ders yüksek lisans öðrencilerine doðal ürünler kimyasý hakkýnda
bilgi verir.
Ders Kitabý/Diðer Materyal -Çataltaº; Kimyasal Proses Endüstrileri;1983
Öðretme ªekli Öðrencilerle interaktif olarak öðretim üyesi dersi yürütür Beyin
fýrtýnasý, yansýtma, gözlem, alan çalýºmasý ya da örnek olay gibi
teknikler ayrý olarak ya da birlikte kullanýlabilir
Dersin Deðerlendirilmesi Vize (%40) Final (%60) olarak yazýlý sýnav yapýlýr.
Eðitim Dili Türkçe
Öðretim Elemaný
KÝMM 519 ORGANÝK REAKSÝYONLARIN MEKANÝZMALARI
KÝMM 519 Organik Reaksiyonlarýn Mekanizmalarý (3-0)3 (AKTS:8)
Yýl/Yarýyýl
Dersin Cinsi Seçmeli
Dersin Ýçeriði Stereokimyaya giriº, Etkin tanecikler, Alifatik nüleofilik yer
deðiºtirme tepkimeleri, Aromatik elektrofilik yer deðiºtirme
tepkimeleri, Aromatik nükleofilik yer deðiºtirme tepkimeleri, Serbest
radikalik yer deðiºtirmeler, Karbon-karbon ve karbon-heteroatom
katlý baðýna katýlmalar, Ayrýlma tepkimeleri, Çevrilme tepkimeleri,
Perisiklik tepkimeler, Tepkime mekanizmasýyla yapý ve tepkime
koºullarý arasýndaki iliºki
Önºart/Önerilen Yok
Dersin amacý ve hedefi Yüksek lisans öðrencilerinin organik kimyada tepkimelerin
bütünlüðünü ve koºullara göre deðiºimini bir sistem içerisinde
anlamalarýný saðlamak.
Ders Kitabý/Diðer Materyal -Uyar, T. ; Organik Tepkimeler, Palme Yayýncýlýk Ltd. ªti., 1998
– Carey, F. A.; Advanced Organic Chemistry, Mac Graw-Hill,
Boston,USA, 1994
-Tüzün, C., Organik Reaksiyonlar, Palme Yayýncýlýk, 1999
-Sykes, P., Handbook to Mechanism in Organic Chemistry;
Longman,1991
Öðretme ªekli Öðrencilerle interaktif olarak öðretim üyesi dersi yürütür Beyin
fýrtýnasý, yansýtma, gözlem, alan çalýºmasý ya da örnek olay gibi
teknikler ayrý olarak ya da birlikte kullanýlabilir
Dersin Deðerlendirilmesi Vize (%40) Final (%60) olarak yazýlý sýnav yapýlýr.
Eðitim Dili Türkçe
Öðretim Elemaný
KÝMM 520 Ayýrma Yöntemleri (3-0)3 (AKTS:7)
KÝMM 520 AYIRMA YÖNTEMLERÝ
KÝMM 520 Ayýrma Yöntemleri (3-0)3 (AKTS:7)
Yýl/Yarýyýl
Dersin Cinsi Seçmeli
Dersin Ýçeriði Kromatografik Yöntemlere Giriº, Kromatografik yöntemlerin temel
ilkeleri, Kromatografinin genel tanýmý ve sýnýflandýrýlmasý, Bant
geniºlemesi ve kolon etkinliði, Kolon ayýrma verimliliði, Gaz
kromatografisi, Yüksek basýnçlý sývý, Daðýlma, Adsorpsiyon, Ýyon
deðiºimi, Boyut ayýrma, Süperkritik akýºkan kromatografisi
Önºart/Önerilen Yok
Dersin amacý ve hedefi Bu ders yüksek lisans öðrencilerine ayýrma yöntemleri hakkýnda bilgi
verir
Ders Kitabý/Diðer Materyal -Skoog, D. A., Holler, F. J., Nieman, T. A., Enstrumental Analiz
Ýlkeleri, Fifth edition, Saunders College Publishing,1998
– Skoog, D. A., West, M. D., Nieman, T. A., Fundamentals of
Analytical Chemistry, Seventh edition. Saunders College
Publishing,1996
Öðretme ªekli Öðrencilerle interaktif olarak öðretim üyesi dersi yürütür Beyin
fýrtýnasý, yansýtma, gözlem, alan çalýºmasý ya da örnek olay gibi
teknikler ayrý olarak ya da birlikte kullanýlabilir
Dersin Deðerlendirilmesi Vize (%40) Final (%60) olarak yazýlý sýnav yapýlýr.
Eðitim Dili Türkçe
Öðretim Elemaný
KÝMM 521 KAPLAMA TEKNÝKLERÝ
KÝMM 521 Kaplama Teknikleri (3-0)3 (AKTS:8)
Yýl/Yarýyýl
Dersin Cinsi Seçmeli
Dersin Ýçeriði Ýnce kaplamalara giriº, Kaplama tipleri ve genel proses kademeleri,
Herhangi bir uygulama için en uygun kaplamanýn seçimindeki etkin
kriterlerin deðerlendirilmesi, Termal püskürtme yöntemleri (plazma
püskürtme, Düºük basýnçlý püskürtme, Alev püskürtme, HVOF
Püskürtme), Uygulama alanlarý ve kaplama özellikleri, TBC
kaplamalar, Kimyasal buhar çöktürme (CVD), Metal organik
kimyasal buhar çöktürme (MOCVD), Plazma CVD, Proses
parametreleri, Uygulama alanlarý, Fiziksel Buhar Çöktürme (PVD),
Kaplama Özellikleri, Ýyon Ýmplentasyonu, Sertlik, Sürtünme ve
aºýnma prensip ve mekanizmalarý
Önºart/Önerilen Yok
Dersin amacý ve hedefi Bu ders yüksek lisans öðrencilerine kaplama teknikleri hakkýnda bilgi
verir
Ders Kitabý/Diðer Materyal -Saraç, S.,Metal Kaplama ve Elektrokimyasal Teknikler, Saraç,1995
-Bunshah, R.E.,Handbook of Hard Coatings;Noyes Publications,2001
-Starr, T., Modeling of CVD of Protective Coatings for C/C
Composites,Georgia Tech Research Institute,1989
Öðretme ªekli Öðrencilerle interaktif olarak öðretim üyesi dersi yürütür Beyin
fýrtýnasý, yansýtma, gözlem, alan çalýºmasý ya da örnek olay gibi
teknikler ayrý olarak ya da birlikte kullanýlabilir
Dersin Deðerlendirilmesi Vize (%40) Final (%60) olarak yazýlý sýnav yapýlýr.
Eðitim Dili Türkçe
Öðretim Elemaný
KÝMM 522 ENZÝM KÝNETÝÐÝ VE TEKNOLOJÝSÝ
KÝMM 522 Enzim Kinetiði ve Teknolojisi (3-0)3 (AKTS:7)
Yýl/Yarýyýl
Dersin Cinsi Seçmeli
Dersin Ýçeriði Enzim teknolojisine giriº, Enzimlerin kimyasal yapýsý ve aktif
merkez, Enzim katalizli tepkimeler ve koenzimler, Enzim kinetiði,
Enzim aktifliði ve analizleri, Enzim sýnýflarý, Endüstriyel enzim
üretimi, Ýmmobilize enzimler, Enzimlerin endüstriyel uygulamalarý,
Tedavi ve ilaç tasarýmýnda enzimler, Organik sentezlerde enzimlerin
kullanýmý
Önºart/Önerilen Yok
Dersin amacý ve hedefi Bu ders yüksek lisans öðrencilerine enzim kinetiði ve teknolojisi
hakkýnda bilgi verir
Ders Kitabý/Diðer Materyal – Goldfrey, T., Reichelt, J.R., Industrial Enzymology
-Bhagavan, N.V., Medical Biochemistry, Jones and Bartlett
Publishers, Boston,1992
-Cooper, G. M., Hausman, R. E., The Cell A Molecular Approach,
ASM Press, Washington, D.C. 2004
-Nelson, D.L., Cox, M.M., Lehninger Princibles of Biochemistry,
fourth eddition, Worth Publishers, 2005
Öðretme ªekli Öðrencilerle interaktif olarak öðretim üyesi dersi yürütür Beyin
fýrtýnasý, yansýtma, gözlem, alan çalýºmasý ya da örnek olay gibi
teknikler ayrý olarak ya da birlikte kullanýlabilir
Dersin Deðerlendirilmesi Vize (%40) Final (%60) olarak yazýlý sýnav yapýlýr.
Eðitim Dili Türkçe
Öðretim Elemaný
KÝMM 523 KÜTLE AKTARIMI
KÝMM 523 Kütle Aktarýmý (3-0)3 (AKTS:8)
Yýl/Yarýyýl
Dersin Cinsi Seçmeli
Dersin Ýçeriði Molekülsel yayýnma eºitlikleri, Isý ve kütle transferi için molekülsel
yayýnýmýn karºýlaºtýrýlmasý, Molekülsel yayýným ve molar akýº için
eºitliklerin türetilmesi, Ýkili ve çok bileºenli gaz karýºýmlarýnda
molekülsel difüzyon katsayýsý, Sývýlarda kütle aktarýmý, Katýlarda
kütle aktarýmý, Laminer ve türbülanslý akýº için kütle transfer
katsayýlarý, Ýki fazlý sistemlerde kütle aktarýmý, Fazlar arasý bileºim,
Film ve tüm kütle aktarým katsayýlarý, Sürekli prosesler için iki faz
teorisi, Zýt akýmlý prosesler için tasarým metotlarý
Önºart/Önerilen Yok
Dersin amacý ve hedefi Bu ders yüksek lisans öðrencilerine enzim kinetiði ve teknolojisi
hakkýnda bilgi verir
Ders Kitabý/Diðer Materyal -McCabe, Smith and Harriott; Unit Operations of Chemical
Engineering; McGraw-Hill Book Co., 6th ed., 2001.
– Geankoplis, C.J, Allyn and Bacon; Transport Processes and Unit
Operations, 1978
– Geankoplis, C.J.,Mass Transport Phenomena, Edwards Brothers
Inc.,Second edition, 1977.
Öðretme ªekli Öðrencilerle interaktif olarak öðretim üyesi dersi yürütür Beyin
fýrtýnasý, yansýtma, gözlem, alan çalýºmasý ya da örnek olay gibi
teknikler ayrý olarak ya da birlikte kullanýlabilir
Dersin Deðerlendirilmesi Vize (%40) Final (%60) olarak yazýlý sýnav yapýlýr.
Eðitim Dili Türkçe
Öðretim Elemaný
KÝMM 524 ENDÜSTRÝYEL HAMMADDELER
KÝMM 524 Endüstriyel Hammaddeler (3-0)3 (AKTS:7)
Yýl/Yarýyýl
Dersin Cinsi Seçmeli
Dersin Ýçeriði Endüstriyel hammaddelerin kalite kontrol esaslarý, Doðal
hammaddelerin oluºumlarý, Doðal hammaddelerin sýnýflandýrýlmasý,
Mineralojik-fiziksel-kimyasal analizler, Endüstriyel hammaddelerin
süratli tanýmlama yöntemleri , Fiziksel özelliklerin belirlenmesi ,
Kimyasal safsýzlýklarýn tesbiti, ocak yeri ve yapýsal dokusal
özelliklerin kaliteye etkisi, Alternatif endüstriyel hammaddeler,
Türkiye endüstriyel hammaddeleri ve ekonomisi
Önºart/Önerilen Yok
Dersin amacý ve hedefi Bu ders yüksek lisans öðrencilerine endüstriyel hammaddeler
hakkýnda bilgi verir
Ders Kitabý/Diðer Materyal -Harben,P.W., Kuzvart A., Industrial Minerals, A Global Geology;
Published in the U.K by Industrial Minerals Information Limited,
Surrey;1996
-Harben, P.W.,The Industrial Minerals Handybook, A Guide to
Markets, Spesifications, & Prices: Published by; Industrial Minerals
Division, Metal Bulletin PLC, London, UK, 1995
Öðretme ªekli Öðrencilerle interaktif olarak öðretim üyesi dersi yürütür Beyin
fýrtýnasý, yansýtma, gözlem, alan çalýºmasý ya da örnek olay gibi
teknikler ayrý olarak ya da birlikte kullanýlabilir
Dersin Deðerlendirilmesi Vize (%40) Final (%60) olarak yazýlý sýnav yapýlýr.
Eðitim Dili Türkçe
Öðretim Elemaný
KÝMM 525 KÝMYA MÜHENDÝSLÝÐÝ MATEMATÝÐÝ
KÝMM 525 Kimya Mühendisliði Matematiði (3-0)3 (AKTS:7)
Yýl/Yarýyýl
Dersin Cinsi Seçmeli
Dersin Ýçeriði Ýleri denklem çözüm teknikleri, Vektör ve tensörler, Determinant ve
matrisler, Adi ve kýsmi diferansiyel denklemlerin ileri analitik çözüm
yöntemleri, Serilerle integrasyonun incelenmesi, Skaler deðerler,
Kimya mühendisliði için uygulamalar
Önºart/Önerilen Yok
Dersin amacý ve hedefi Bu ders yüksek lisans öðrencilerine kimya mühendisliði matematiði
hakkýnda bilgi verir
Ders Kitabý/Diðer Materyal -Pakdemirli, E.,Diferansiyel Denklemler, Güven Kitabevi Yayýnlarý,
Ankara, 1978
-Tuncer, T., Diferensiyel Denklemler, Fatih Yayýnevi, Ýstanbul
-Dost, S., Lineer Cebir, Güven Kitabevi Yayýnlarý, Ankara, 1978
-Uyan, B., Diferansiyel Denklemler, Fourier Serileri, Laplace
Transformasyonlarý, Ofset 75 Yayýnlarý, Ýstanbul, 1980
– O’Neil.,Advanced Engineering Mathematics, Wadsworth
Publications, USA, 1991
Öðretme ªekli Öðrencilerle interaktif olarak öðretim üyesi dersi yürütür Beyin
fýrtýnasý, yansýtma, gözlem, alan çalýºmasý ya da örnek olay gibi
teknikler ayrý olarak ya da birlikte kullanýlabilir
Dersin Deðerlendirilmesi Vize (%40) Final (%60) olarak yazýlý sýnav yapýlýr.
Eðitim Dili Türkçe
Öðretim Elemaný
KÝMM 526 MÜHENDÝSLÝK TERMODÝNAMÝÐÝ
KÝMM 526 Mühendislik Termodinamiði (3-0)3 (AKTS:8)
Yýl/Yarýyýl
Dersin Cinsi Seçmeli
Dersin Ýçeriði Termodinamiðin kapsamý, Temel kavramlar ve tanýmlar, Sýcaklýk,
Basýnç, Termodinamik denge, ݺ ve ýsý, Termodinamiðin birinci
yasasý ve bu yasanýn açýk ve kapalý sistemlere uygulanmasý, Hacim
özellikleri, Ýdeal gazlar, Gerçek gazlar, Hal denklemleri, Saf
maddelerin termodinamik özellikleri, Termodinamiðin ikinci yasasý,
Entropi ve termodinamik analiz, Kompresörler, Carnot ve Rankine
çevrimleri, Gaz ve hava çevrimleri, Soðutma kurallarý, Sývýlaºtýrma
prosesleri
Önºart/Önerilen Yok
Dersin amacý ve hedefi Bu ders yüksek lisans öðrencilerine mühendislik termodinamiði
hakkýnda bilgi verir
Ders Kitabý/Diðer Materyal -Sandler, S.I.,Chemical Engineering Thermodynamics, 3rd
Ed,Wiley,1999
-Smith, J.M., Van Ness, N.C.,Abbot, M.M.,Introduction to Chemical
Engineering Thermodynamics, Mc Graw Hill Co,1996
-Yalçýn, H.,Gürü, M.,Uygulamalý Mühendislik Termodinamiði,Palme
Yayýncýlýk,1999
Öðretme ªekli Öðrencilerle interaktif olarak öðretim üyesi dersi yürütür Beyin
fýrtýnasý, yansýtma, gözlem, alan çalýºmasý ya da örnek olay gibi
teknikler ayrý olarak ya da birlikte kullanýlabilir
Dersin Deðerlendirilmesi Vize (%40) Final (%60) olarak yazýlý sýnav yapýlýr.
Eðitim Dili Türkçe
Öðretim Elemaný
KÝMM 527 HAVA KÝRLÝLÝÐÝ VE HAVA KALÝTESÝ KONTROLÜ
KÝMM 527 Hava Kirliliði ve Hava Kalitesi Kontrolü (3-0)3 (AKTS:7)
Yýl/Yarýyýl
Dersin Cinsi Seçmeli
Dersin Ýçeriði Hava kirleticiler, Hava kalitesi, Emisyonlar, Hava kalitesi sýnýr
deðerleri, Ýs, Duman, Atýk gazlar, Tozlu maddeler, Filtreler, Kanser
yapýcý maddelerin emisyon sýnýrlarý, Hava kalitesi kontrolü nedir?
Nasýl yapýlýr? Havanýn kirlenmesini önlemek için tüm araç gereç ve
tesislerde bulunmasý gereken fiziksel ºartlar ve özellikler
Önºart/Önerilen Yok
Dersin amacý ve hedefi Bu ders yüksek lisans öðrencilerine hava kirliliði ve hava kalitesi
kontrolü hakkýnda bilgi verir
Ders Kitabý/Diðer Materyal -Müezzinoðlu, A.,Hava Kirliliði ve Kontrolünün Esaslarý, Dokuz
Eylül Yayýnlarý,2000
-Wark, K.,Warner, C.F. and Cooper., Air Pollution:Its Source and
Control, Harper & Row Publishers,1994
-De Nevers, N.,Air Pollution Control Engineering, Mc Graw-Hill
Book Co,2000
-Davis, W.T.,Air Pollution Engineering Manual,Wiley-Interscience
Publication,2000
Öðretme ªekli Öðrencilerle interaktif olarak öðretim üyesi dersi yürütür Beyin
fýrtýnasý, yansýtma, gözlem, alan çalýºmasý ya da örnek olay gibi
teknikler ayrý olarak ya da birlikte kullanýlabilir
Dersin Deðerlendirilmesi Vize (%40) Final (%60) olarak yazýlý sýnav yapýlýr.
Eðitim Dili Türkçe
Öðretim Elemaný
ÝMM 528 Akýºkanlar Mekaniði (3-0)3 (AKTS:7)
KÝMM 528 AKIªKANLAR MEKANÝÐÝ
KÝMM 528 Akýºkanlar Mekaniði (3-0)3 (AKTS:7)
Yýl/Yarýyýl
Dersin Cinsi Seçmeli
Dersin Ýçeriði Akýºkanlarýn genel özellikleri, Akýºkan statiði ve akýºkan akýmý ile
ilgili temel kavramlar ve uygulamalar, Akýºkanlar dinamiði,
Viskozite, Hýz gradyaný, Laminar ve türbülant akým, Sýnýr tabakasý,
Bernoulli denkliði, Sürtünme kayýplarý, Sýkýºtýrýlabilen akýºkanlar,
Akým ölçerler, Daldýrýlmýº katý cisimler etrafýnda akýº, Dolgulu
yataklarda akma, Sývýlarýn karýºtýrýlmasý, Vana ve baðlantýlar,
Kompresörler, Pompalar
Önºart/Önerilen Yok
Dersin amacý ve hedefi Bu ders yüksek lisans öðrencilerine akýºkanlar mekaniði hakkýnda
bilgi verir
Ders Kitabý/Diðer Materyal -Geancoplins, C.J.,Transport Processes and Seperation Process
Principles,Prentice Hall Book Co,2003
-MC, Cabe.,Smith, W.J.,J.C.,Harriot, H.,Unit Operations of
Chem.Eng.,Mc Craw Hill Book Co,1976
-Wilke, O.J.,Fluid Mechanics for Chemical Engineers,Prentice
Hall,2001
Öðretme ªekli Öðrencilerle interaktif olarak öðretim üyesi dersi yürütür Beyin
fýrtýnasý, yansýtma, gözlem, alan çalýºmasý ya da örnek olay gibi
teknikler ayrý olarak ya da birlikte kullanýlabilir
Dersin Deðerlendirilmesi Vize (%40) Final (%60) olarak yazýlý sýnav yapýlýr.
Eðitim Dili Türkçe
Öðretim Elemaný
KÝMM 529 ISI AKTARIMI
KÝMM 529 Isý Aktarýmý (3-0)3 (AKTS:8)
Yýl/Yarýyýl
Dersin Cinsi Seçmeli
Dersin Ýçeriði Kondüksiyonla ýsý aktarýmý, Tek yönlü ýsý aktarýmý genel eºitliði, Çok
tabakalý sistemler, Isýl direnç ve elektrik devresi benzerliði, Kritik
izolasyon kalýnlýðý, Enerji oluºumu olmayan ve olan sistemlerde
kondüksiyonla ýsý aktarýmý, Konveksiyonla ýsý aktarýmý, Doðal
konveksiyon, Paralel ve ters akýº, Toplam ýsý transfer katsayýsý, Faz
deðiºtiren akýºkanlarda ýsý transfer katsayýsý, Radyasyon ýsý aktarýmý,
Isý deðiºtiriciler, Apsorptivite ve geçirgenlik
Önºart/Önerilen Yok
Dersin amacý ve hedefi Bu ders yüksek lisans öðrencilerine ýsý aktarýmý hakkýnda bilgi verir
Ders Kitabý/Diðer Materyal -Geancoplins, C.J.,Transport Processes and Seperation Process
Principles,Prentice Hall Book Co,2003
-MC, Cabe.,Smith, W.J.,J.C.,Harriot, H.,Unit Operations of
Chem.Eng.,Mc Craw Hill Book Co,1976
-Wilke, O.J.,Fluid Mechanics for Chemical Engineers,Prentice
Hall,2001
-Özýºýk, M.N.,Bayazýtoðlu, Y.,Elements of Heat Transfer, Mc Craw
Hill Book Co,1989
-Coulson, Richardson,Fluid Flow, Heat Transferand Mass Transfer,
1980
Öðretme ªekli Öðrencilerle interaktif olarak öðretim üyesi dersi yürütür Beyin
fýrtýnasý, yansýtma, gözlem, alan çalýºmasý ya da örnek olay gibi
teknikler ayrý olarak ya da birlikte kullanýlabilir
Dersin Deðerlendirilmesi Vize (%40) Final (%60) olarak yazýlý sýnav yapýlýr.
Eðitim Dili Türkçe
Öðretim Elemaný
K (AKTS:7)
KÝMM 530 ENTEGRE KATI ATIK YÖNETÝMÝ I
KÝMM 530 Entegre Katý Atýk Yönetimi I (3-0)3 (AKTS:7)
Yýl/Yarýyýl
Dersin Cinsi Seçmeli
Dersin Ýçeriði Evsel katý atýk yönetimi, Katý atýklarýn bileºimi, Fiziksel kimyasal ve
biyolojik özellikleri, Ulusal ve uluslar arasý yasal durum, Katý
atýklarýn toplanmasý, Toplama sistemlerinin analizi, Toplama
rotalarýnýn optimizasyonu
Önºart/Önerilen Yok
Dersin amacý ve hedefi Bu ders yüksek lisans öðrencilerine entegre katý atýk yönetimi
hakkýnda bilgi verir
Ders Kitabý/Diðer Materyal -Tchobanoglous, G., Theisen, H., Vigil, S.S., Integrated Solid Waste
Management, Singapore, McGraw Hill, 1993-Özbay, M.,Katý Atýk
Yönetiminde Mühendislik Sistemleri-Kocasoy, G.,Atýksu Arýtma
Çamuru ve Katý Atýk ve Kompost Örneklerinin analiz
Yöntemleri,Boðaziçi Üniversitesi Yayýnevi,1994
Öðretme ªekli Öðrencilerle interaktif olarak öðretim üyesi dersi yürütür Beyin
fýrtýnasý, yansýtma, gözlem, alan çalýºmasý ya da örnek olay gibi
teknikler ayrý olarak ya da birlikte kullanýlabilir
Dersin Deðerlendirilmesi Vize (%40) Final (%60) olarak yazýlý sýnav yapýlýr.
Eðitim Dili Türkçe
Öðretim Elemaný
KÝMM 531 ENTEGRE KATI ATIK YÖNETÝMÝ II
KÝMM 531 Entegre Katý Atýk Yönetimi II (3-0)3 (AKTS:8)
Yýl/Yarýyýl
Dersin Cinsi Seçmeli
Dersin Ýçeriði Evsel katý atýk yönetimi, Katý atýklarýn bileºimi, Fiziksel kimyasal ve
biyolojik özellikleri, Ulusal ve uluslar arasý yasal durum, Katý
atýklarýn toplanmasý, Toplama sistemlerinin analizi, Toplama
rotalarýnýn optimizasyonu, Mühendislik prensipleri, Minimizasyon,
Yeniden kullaným, Geri dönüºüm, Kompostlama, Isýl dönüºüm
teknolojileri, Düzenli depolama
Önºart/Önerilen Yok
Dersin amacý ve hedefi Bu ders yüksek lisans öðrencilerine entegre katý atýk yönetimi
hakkýnda bilgi verir
Ders Kitabý/Diðer Materyal -Tchobanoglous, G., Theisen, H., Vigil, S.S., Integrated Solid Waste
Management, Singapore, McGraw Hill, 1993
-Özbay, M.,Katý Atýk Yönetiminde Mühendislik Sistemleri
-Kocasoy, G.,Atýksu Arýtma Çamuru ve Katý Atýk ve Kompost
Örneklerinin analiz Yöntemleri,Boðaziçi Üniversitesi Yayýnevi,1994
-Ulusal Atýk Kongresi Kitabý, 1.Ulusal Atýk Kongresi, Ýzmir,2001
Öðretme ªekli Öðrencilerle interaktif olarak öðretim üyesi dersi yürütür Beyin
fýrtýnasý, yansýtma, gözlem, alan çalýºmasý ya da örnek olay gibi
teknikler ayrý olarak ya da birlikte kullanýlabilir
Dersin Deðerlendirilmesi Vize (%40) Final (%60) olarak yazýlý sýnav yapýlýr.
Eðitim Dili Türkçe
Öðretim Elemaný
AKTS:7)
KÝMM 532 ÇEVRESEL ETKÝ DEÐERLENDÝRMESÝ
KÝMM 532 Çevresel Etki Deðerlendirmesi (3-0)3 (AKTS:7)
Yýl/Yarýyýl
Dersin Cinsi Seçmeli
Dersin Ýçeriði Çevre mühendisliðinin temelleri, Çevresel Etki Deðerlendirme
(CED), Tarihçe, Yasalar, ÇED prosesleri, ÇED tanýmlama
yöntemleri, Eklenik etki deðerlendirmesi, Çevre Yönetim Sistemi,
Kaynak ve atýk yönetimi, Çevre Yönetim Sistemi Standartlarý,
Çevresel sistemleri deðerlendirme yöntemleri, Sanayi objeler
pasaportlarýnýn hazýrlanmasý
Önºart/Önerilen Yok
Dersin amacý ve hedefi Bu ders yüksek lisans öðrencilerine çevresel etki deðerlendirmesi
hakkýnda bilgi verir
Ders Kitabý/Diðer Materyal -Çevresel Etki Deðerlendirmesi El Kitabý,2006
-Yaºamýº, F.D.,Çevresel Etki Deðerlendirmesi, Çekül Yayýnlarý,2003
-Türkay, O.,Kahraman. N.,Turizm ve Çevre, Detay Anatolia
Akademik Yayýnlarý,2004
Öðretme ªekli Öðrencilerle interaktif olarak öðretim üyesi dersi yürütür Beyin
fýrtýnasý, yansýtma, gözlem, alan çalýºmasý ya da örnek olay gibi
teknikler ayrý olarak ya da birlikte kullanýlabilir
Dersin Deðerlendirilmesi Vize (%40) Final (%60) olarak yazýlý sýnav yapýlýr.
Eðitim Dili Türkçe
Öðretim Elemaný
KÝMM 533 KÖMÜR TEKNOLOJÝSÝ
KÝMM 533 Kömür Teknolojisi (3-0)3 (AKTS:8)
Yýl/Yarýyýl
Dersin Cinsi Seçmeli
Dersin Ýçeriði Kömürün Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri, Kömürün Gazlaºtýrýlmasý,
Temel Gazlaºtýrma Tepkimeleri ve ürünleri, Kömür Gazlaºtýrma
Prosesleri, Gaz Ürünlerin Temizlenmesi, Kömürün Koklaºtýrýlmasý,
Kok ve Koklaºtýrmanýn Tanýmý, Türkiye’de Kok Üretimi ve Tüketimi,
Petrol Teknolojisi, Petrolün Jeolojik Oluºumu, Petrol Kuyularý, Ham
Petrolün Karakteri ve Türleri, Petrol Ürünleri, Petrol Rafinerisi
Prosesleri, Ham Petrolün Damýtýlmasý, Termik ve Katalitik Kraking,
Reforming Prosesleri, Polimerleºtirme ve Alkillendirme Prosesleri,
Hidrodesülfürizasyon Prosesleri, Solvent Ekstraksiyon Prosesleri,
Absorpsiyon ve Adsorpsiyon Prosesleri, Kristallendirme Prosesi
Önºart/Önerilen Yok
Dersin amacý ve hedefi Bu ders yüksek lisans öðrencilerine kömür teknolojisi hakkýnda bilgi
verir
Ders Kitabý/Diðer Materyal -Kural, O.,Kömür Kimyasý & Teknolojisi; Ýstanbul, 1988.
-Kural, O.,Kömür, 2. Kömür, Ýstanbul, 1991.
-Kural, O., Kömür Özellikleri, Teknolojisi ve Çevre Ýliºkileri,
Ýstanbul, 1998.
-Kural, O., Coal Resources, Properties, Utilization, Pollution,
Istanbul, 1994
Öðretme ªekli Öðrencilerle interaktif olarak öðretim üyesi dersi yürütür Beyin
fýrtýnasý, yansýtma, gözlem, alan çalýºmasý ya da örnek olay gibi
teknikler ayrý olarak ya da birlikte kullanýlabilir
Dersin Deðerlendirilmesi Vize (%40) Final (%60) olarak yazýlý sýnav yapýlýr.
Eðitim Dili Türkçe
Öðretim Elemaný
ÝMM 534 VERÝ ANALÝZ TEKNÝKLERÝ
KÝMM 534 Veri Analiz Teknikleri (3-0)3 (AKTS:7)
KÝMM 534 VERÝ ANALÝZ TEKNÝKLERÝ
KÝMM 534 Veri Analiz Teknikleri (3-0)3 (AKTS:7)
Yýl/Yarýyýl
Dersin Cinsi Seçmeli
Dersin Ýçeriði Temel istatistik, Hatalar, Doðruluk, Kesinlik, Sistematik hatalarý
azaltma, Ortalama ve standart sapma, Rasgele hatalarýn daðýlýmý,
Sonuçlarýn güvenilirliði, Güven aralýðý, Sonuçlarýn karºýlaºtýrýlmasý,
T- Testi, Varyans analizi, Sinyal dedeksiyon ve veri iºleme, Sinyal
dedeksiyon limitinin tahmini, Wilcoxon Testi, Sinyal iºleme, Eðri
çakýºtýrma, Veri düzeltme, En küçük kareler polinomik düzeltme,
Sinyal ayýrma, Kalibrasyon ve kimyasal analiz, Standartlar ile
karºýlaºtýrma, Kalibrasyon eðrisi, Kimyasal analizler için kalibrasyon
eðrisi oluºturma, Analitik sinyalleri çözümleme, Veri analizi, ݺleme
teknikleri, Grafiksel metotlar, En küçük kareler yöntemi modelleme,
Kontrol ve iyileºtirme
Önºart/Önerilen Yok
Dersin amacý ve hedefi Bu ders yüksek lisans öðrencilerine veri analiz teknikleri hakkýnda
bilgi verir
Ders Kitabý/Diðer Materyal -Tavºancýl, E.,Tutumlarýn Ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi
-Oðuzlar, A., Ýstatiksel Veri Analizi 1,Ezgi Kitapevi, 2007
Öðretme ªekli Öðrencilerle interaktif olarak öðretim üyesi dersi yürütür Beyin
fýrtýnasý, yansýtma, gözlem, alan çalýºmasý ya da örnek olay gibi
teknikler ayrý olarak ya da birlikte kullanýlabilir
Dersin Deðerlendirilmesi Vize (%40) Final (%60) olarak yazýlý sýnav yapýlýr.
Eðitim Dili Türkçe
Öðretim Elemaný
KÝMM 535 ÖLÇME VE KONTROL SÝSTEMLERÝ
KÝMM 535 Ölçme ve Kontrol Sistemleri (3-0)3 (AKTS:8)
Yýl/Yarýyýl
Dersin Cinsi Seçmeli
Dersin Ýçeriði Kumanda, Geribesleme ve kontrol kavramlarýnýn verilmesi, Ölçme
nedir? Kontrol nedir? Ölçme ve kontrol sistemleri, Kontrol
teknolojilerinin tanýtýlmasý
Önºart/Önerilen Yok
Dersin amacý ve hedefi Bu ders yüksek lisans öðrencilerine ölçme ve kontrol sistemleri
hakkýnda bilgi verir
Ders Kitabý/Diðer Materyal -Yüksel Ý., Otomatik Kontrol, Sistem Dinamiði ve Denetim
Sistemleri, U.Ü. Vipaº A.ª., 2001
– Ogata K., Modern Control Engineering, Second E., Prentice-Hall
Inc., 1990
– Kutman H., H., Endüstriyel Elektronik, Birsen Yayýnevi Ltd. ªti.,
Ýstanbul, 1998
Öðretme ªekli Öðrencilerle interaktif olarak öðretim üyesi dersi yürütür Beyin
fýrtýnasý, yansýtma, gözlem, alan çalýºmasý ya da örnek olay gibi
teknikler ayrý olarak ya da birlikte kullanýlabilir
Dersin Deðerlendirilmesi Vize (%40) Final (%60) olarak yazýlý sýnav yapýlýr.
Eðitim Dili Türkçe
Öðretim Elemaný
KÝMM 536 UYGULAMALI SAYISAL ANALÝZ
KÝMM 536 Uygulamalý Sayýsal Analiz (3-0)3 (AKTS:7)
Yýl/Yarýyýl
Dersin Cinsi Seçmeli
Dersin Ýçeriði Lineer denklem sistemleri ve çözümleri, Öz deðerler, Öz vektörler ve
mühendislik uygulamalarý, Lineer olmayan denklem sistemlerinin
çözümleri, Ýleri farklar, Geri farklar, Bölünmüº farklar ve
uygulamalarý, Ýnterpolasyon ve uygulamalarý, En küçük kareler
yöntemi ve uygulamalarý, Fark denklemleri ve uygulamalarý, Sayýsal
integral, Sayýsal türev
Önºart/Önerilen Yok
Dersin amacý ve hedefi Bu ders yüksek lisans öðrencilerine uygulamalý sayýsal analiz
hakkýnda bilgi verir
Ders Kitabý/Diðer Materyal -Karagöz, Ý., Sayýsal Analiz ve Mühendislik Uygulamalarý,Vipaº
Yayýnevi
– Chapra, S.C., Canale, R. D., Numerical Methods for Engineers, 3rd
ed., Mc Graw Hill, N.Y., 1998
-Fausett, L.V., Applied Numerical Analysis Using MATLAB®,
Prentice Hall, 1999.
– Mathews, H.J., Fink, D.K., Numerical Methods Using MATLAB,
4th Edition, Prentice Hall, 2004.
– Constantinides, Alkis, Navid Mostouf, “,Numerical Methods for
Chemical Engineers with MATLAB
Applications”, Prentice Hall, 1999.
Öðretme ªekli Öðrencilerle interaktif olarak öðretim üyesi dersi yürütür Beyin
fýrtýnasý, yansýtma, gözlem, alan çalýºmasý ya da örnek olay gibi
teknikler ayrý olarak ya da birlikte kullanýlabilir
Dersin Deðerlendirilmesi Vize (%40) Final (%60) olarak yazýlý sýnav yapýlýr.
Eðitim Dili Türkçe
Öðretim Elemaný

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Mayıs 2024
P S Ç P C C P
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031