Kimya özel ders

03 503 Kimyasal Termodinamik 3 0 3 kimya özel ders,özel ders,bitirme tezi,özel ders,dönem ödevi,ders verenler,
Termodinamiğin temel kavramları ve ilk ilkeleri, saf maddelerin özellikleri, durum (hal) denklemleri, akan olayların (process) termodinamiği, olayların termodinamik analizi.

03 504 Elektrokimya 3 0 3 kimya özel ders,özel ders,bitirme tezi,özel ders,dönem ödevi,ders verenler,
Elektrokimyanın gelişimi ve yapısı, iyonik etkileşimler, iyonik dengeler, elektrolitlerin iletkenlik özellikleri, ana yüzey olguları, elektrot potansiyelleri ve elektrokimyasal piller ve elektrot olayları.

03 505 Analitik Ayırma Yöntemleri 3 0 3 kimya özel ders,özel ders,bitirme tezi,özel ders,dönem ödevi,ders verenler,
Fiziksel ayırma yöntemlerinin ilkelerini, yüksek basınç sıvı kromotografisi, iyon kromotografisi ve gaz-sıvı kromotografisinin teori ve uygulamaları, kromotografik tekniklerde son gelişmeler.

03 506 Kimyasal Kinetik 3 0 3 kimya özel ders,özel ders,bitirme tezi,özel ders,dönem ödevi,ders verenler,
Kinetiğin temel yasaları, moleküler kinetik, temel gaz tepkimeleri, karmaşık gaz tepkimeleri, çözelti tepkimeleri birkaç çözelti tepkimesinin mekanizması.

03 507 Katı Hal Kimyası 3 0 3 özel ders,özel ders,bitirme tezi,özel ders,dönem ödevi,ders verenler,
Katıların sınıflandırılması, iyonik kristallerin örgü enerjileri, kristal örgü enerjilerinde ince ayrıntılar, örgü hatalarının denel olarak belirlenmesi- stokiometrik olmayan yapılar, yapısal ve termodinamik ilişkiler.

03 508 İstatistik Termodinamik 3 0 3
Temel bağıntılar, termodinamik fonksiyonlar, katılım fonksiyonu, ortalama enerjiler, ısı sığası ve toplam ısı sığaları, artık entropiler, denge sabiti ile katılım fonksiyonu arasındaki ilişki, nükleer istatistik ve dönme seviyeleri.

03 509 Polimer Kimyası I 3 0 3 özel ders,özel ders,bitirme tezi,özel ders,dönem ödevi,ders verenler,
Polimer bilimine giriş, makromoleküllerin tanımlanması ve bazı genel kavramlar, doğal ve sentetik polimerler, polimerlerin sınıflandırılması ve karakterizasyonu, polimerlerin yeri ve günlük yaşamdaki kullanımları.

03 510 Polimer Kimyası II 3 0 3 özel ders,özel ders,bitirme tezi,özel ders,dönem ödevi,ders verenler,
Makromoleküler yapının incelenmesi ve karakterizasyonu, polimerleşme mekanizmaları, polimerleşme tepkimelerinin istatistik ve kinetik incelenmesi, kütle polimerlerin yapıları ve özellikleri, bazı ticari polimerlerin özellikleri.

03 511 Biyoinorganik Kimya 3 0 3 özel ders,özel ders,bitirme tezi,özel ders,dönem ödevi,ders verenler,
Yaşamın kimyasında inorganik elementler; inorganik doğasal ürünlerin alınması, taşınması ve depolanması; inorganik ara ürünlerinin metabolizması, oksijen etkinliği ve elektron transferi; demir sülfür ve diğer ham olmayan demir proteinleri; önemli elementlerin alınması, taşınması ve depolanması; nikel içeren enzimler, bakır içeren proteinler, geçiş metallerinin biyolojik fonksiyonları.

03 512 Kolloid ve Yüzey Kimyası 3 0 3 özel ders,özel ders,bitirme tezi,özel ders,dönem ödevi,ders verenler,
Kolloid durumu, kinetik özellikleri, optik özellikleri, ara yüzey olguları, yüklü ara yüzeyler, kolloid kararlılığı, kolloidlerin reolojisi, emülsiyonlar ve köpükler.

03 513 Organik Stereokimya 3 0 3 özel ders,özel ders,bitirme tezi,özel ders,dönem ödevi,ders verenler,
Stereokimyanın temel kavramları, yapı ve simetri, rasemik karışımlarının ayrılması, stereoizomerlerin hazırlanması, asimetrik sentez.

03 514 Organik Makromoleküler Kimya 3 0 3 özel ders,özel ders,bitirme tezi,özel ders,dönem ödevi,ders verenler,
Monomer ve polimer oluşumunun kimyasının tartışılması, polimer yapılarının stereokimyası ve stereo kuralları etkileyen kuvvetler, polimerleşme tepkimelerinin zincirleme büyümesi ve adım büyümesi, polimerlerin ısısal parçalanma tepkimeleri.

03 515 Atomik Spektroskopisi 3 0 3 özel ders,özel ders,bitirme tezi,özel ders,dönem ödevi,ders verenler,
Atomik Spektroskopisinin teorisi, absorpsiyon, emisyon ve fluoresans teknikleri ve cihazları, atomik spektroskopi aletleri, atomik spektroskopik yöntemlerin uygulanması.

03 516 Moleküler Spektroskopi 3 0 3 özel ders,özel ders,bitirme tezi,özel ders,dönem ödevi,ders verenler,
Spektroskopinin temel kavramları, mikrodalga spektroskopisi, infra-red ve raman spektroskopisi, atomların elektronik spektroskopisi, moleküllerin elektronik spektroskopisi, spin rezonans spektroskopisi, Mössbauer spektroskopisi.

03 517 Moleküler Simetri ve Grup Teori I 3 0 3 özel ders,özel ders,bitirme tezi,özel ders,dönem ödevi,ders verenler,
Simetri elemanları ve simetri işlemleri, gruplar ve temel özellikleri, matrisler, grupların gösterimi, indirgenebilir ve indirgenmez gösterimler, bazı önemli indirgenebilir gösterimler, simetri- yönlendirilmiş doğrusal kombinasyonlar.

03 518 Moleküler Simetri ve Grup Teori II 3 0 3 özel ders,özel ders,bitirme tezi,özel ders,dönem ödevi,ders verenler,
Grup teori ve titreşim spekroskopisi, titreşim spektroskopisinin değişik yönleri, simetri ve kimyasal bağlar, elektronik spektroskopisi, orbital simetri ve kimyasal bağlar.

03 520 Atmosferde ve Sulu Çevrede Kirlilik 3 0 3 özel ders,özel ders,bitirme tezi,özel ders,dönem ödevi,ders verenler,
Kirleticilerin konsantrasyonlarını havada, suda ve toprakta belirleme, kaynakları ve taşınmaları, kirleticileri tayin etme teknikleri, kirleticilerin sağlık etkileri.

03 521 Fotokimya 3 0 3 özel ders,özel ders,bitirme tezi,özel ders,dönem ödevi,ders verenler,
Işık ve fotokimya yasaları, çok atomlu moleküllerin birincil fotokimyasal olayları, uyarılmış durumlar, enerji göçü ve transferi, uyarılmış durumun yaşam süresinin ölçülmesi, serbest radikallerin kinetik incelenmesi, boyar madde laserlerin dizaynı, fotokimyasal tepkimelerin mekanizmasının belirlenmesi.

03 522 Organik Kimyada Reaksiyon Mekanizması 3 0 3 özel ders,özel ders,bitirme tezi,özel ders,dönem ödevi,ders verenler,
Yapı ve reaktivite, enerjetik, kinetik ve reaksiyon mekanizmasının belirlenmesi, doymuş karbon atomunda nükleofilik subsitüsyon, aromatik sistemlerde elektrofilik ve nüklefilik subsitüsyon, C=C bağına elektrofilik ve nükleofilik katılma, C=O bağına nükleofilik katılma, eleminasyon tepkimeleri, karbaniyonlar, radikaller, simetri kontrollü tepkimeler.

03 523 İleri Anorganik Kimya 3 0 3 özel ders,özel ders,bitirme tezi,özel ders,dönem ödevi,ders verenler,
Simetri ve grup teorisi, moleküler orbital enerji diagramları, elektronik geçisler, anorganik reaksiyon mekanizmaları.

03 525 İleri Analitik Kimya 3 0 3 özel ders,özel ders,bitirme tezi,özel ders,dönem ödevi,ders verenler,
Analitik Kimyada örnek hazırlama metotları, metot validasyon çalışmaları, değişik analitik tekniklerde modern gelişmeler.

03 527 İleri Organik Kimya 3 0 3 özel ders,özel ders,bitirme tezi,özel ders,dönem ödevi,ders verenler,
Organik kimyadaki güncel araştırmalarla ilgili seçilmiş ileri konuların yoğun çalışması.

03 529 İleri Fiziko Kimya 3 0 3 özel ders,özel ders,bitirme tezi,özel ders,dönem ödevi,ders verenler,
Termodinamik yasaları ve onların gaz sistemlerine ve karışımlara uygulaması tartışması, faz ve kimyasal dengeler, termokimya: aktiviteye bağlı karışımların özellikleri, kimyasal kinetik:reaksiyon hızları ve teorileri, elektrokimya.

03 530 Analitik Kimyacılar için İstatistik 3 0 3 özel ders,özel ders,bitirme tezi,özel ders,dönem ödevi,ders verenler,
Tekrarlanan Ölçümler, hatalar, testlerin anlamlılığı kalibrasyon ve regresyon yöntemleri ile istatistik, parametric olmayan istatistik yöntemleri.
03 531 Pertürbasyon Moleküler Orbital Teori 3 0 3 özel ders,özel ders,bitirme tezi,özel ders,dönem ödevi,ders verenler,
MO teori ve pertürbasyon teorisi, merkezcil, molekül içi ve moleküller arası pertürbasyonlar, birinci, ikinci ve daha yüksek pertürbasyonlar, konjuge sistemlerim PMO ile işlenmesi, aromatiklik, organik bileşiklerin reaktivitesi ve dengesi, nükleofilik ve hidrofilik katılma tepkimeleri, heterohalkasal tepkimelere ve fotokimyaya uygulanması.

03 532 Organik Frontier Moleküler Teori 3 0 3 özel ders,özel ders,bitirme tezi,özel ders,dönem ödevi,ders verenler,
Frontier molekül orbitalleri ve kimyasal reaktivite, birincil ve ikincil orbital etkileşimleri, yüzey seçicilik, bölgeseçicilik, stereoseçicilik ve FMO teorisi, uygulamalar.

03 533 Bor Nitrür Kimyası 3 0 3 özel ders,özel ders,bitirme tezi,özel ders,dönem ödevi,ders verenler,
BN’nin yapısı ve hekzoganal şekilleri, sentez, modifikasyon ve BN-seramikleri, interkalasyon bileşikleri ve kompozitleri, spektroskopik incelemeler.

03 534 Organik Sentez 3 0 3 özel ders,özel ders,bitirme tezi,özel ders,dönem ödevi,ders verenler,
Fonksiyonlandırma ve fonksiyonel grup dönüşümleri, karbon-karbon bağlarının oluşumu, karbon-heteroatom bağlarının oluşumu, indirgenme, yükseltgenme, asimetrik sentez ve seçilmiş bazı doğal ürünlerin sentezi.

03 535 Anorganik Malzemelerin Kimyası 3 0 3 özel ders,özel ders,bitirme tezi,özel ders,dönem ödevi,ders verenler,
Temel kristallografi, X-ışınları toz difraksiyon verilerinin uygulanması ve yorumlanması, anorganik malzemelerin sentezi, geçiş metalleri oksitleri, anorganik malzemelerin elektronik, magnetik ve optik özellikleri, stokiyometrik olmayan zeolitler, anorganik kimyadaki son gelişmeler.

03 536 Anorganik Polimerler 3 0 3 özel ders,özel ders,bitirme tezi,özel ders,dönem ödevi,ders verenler,
Temel kavramların tanımı ve anorganik polimerlerin sınıflandırılması, doğrusal polimerler, üç bağlı polimerler, karışık üç ve dört bağlı ağ polimerleri, dört bağlı ağ polimerleri, anorganik polimer teknolojisi, inorganik polimerlerin geleceği.

03 537 Kopolimerler ve Polimer Blendler 3 0 3 özel ders,özel ders,bitirme tezi,özel ders,dönem ödevi,ders verenler,
Fiziksel ve kimyasal karıştırmaya (blending) giriş, kimyasal karıştırma:kopolimerleştirme, zincir, radikal ve/ veya iyonik kopolimerleştirmeler, kopolimer bileşiminden sapmalar, fiziksel karıştırma: polimer blendler, karışabilir ve uyumlu blendler, Flory-Huggins yaklaşımı, İkili Etkileşim modeli, blendlerin hazırlama ve uyumlaştırma yöntemleri, spektroskopik, kalorimetrik, mikroskopik ve viskometrik yöntemlerle, kopolimer ve blend karakterizasyonu karşılaştırılması.

03 538 Polimerlerin Analizi ve Karakterizasyonu 3 0 3 özel ders,özel ders,bitirme tezi,özel ders,dönem ödevi,ders verenler,
Polimer bilimine özlü bir giriş, zar ve gaz fazı ozmometrisi, ışık saçılma yöntemleriyle moleküler ağırlık saptanması, spektroskopik teknikler (UV, FTIR, NMR, ESR, X- ışınları) ve termal analiz yöntemleriyle kimyasal bileşim ve moleküler mikro yapının saptanması, çeşitli karakterizasyon uygulamaları.

03 539 Polimer Çözeltileri 3 0 3 özel ders,özel ders,bitirme tezi,özel ders,dönem ödevi,ders verenler,
Konfigürasyon ve konformasyon kavramlarına giriş, polimer zincirlerinin konformasyonu, organik moleküllerin konformasyonu, polimer zincirlerinin ortalama boyutları, seyreltik çözeltilerdeki polimer zincirlerinin konformasyonu, polimer çözeltilerinin termodinamiği, polimer çözeltiler için genel termodinamik ilişkileri, polimer çözeltilerinin karakterizasyonu, lineer polimerlerin intrinsik viskozite teorisi, intrinsik viskozitenin molar kütle, çözucü ve sıcaklıkla bağlantıları, konformasyon özelliklerini değerlendirme yöntemleri ve polimer-çözücü etkileşim parametresi

03 540 Kemometri 3 0 3 özel ders,özel ders,bitirme tezi,özel ders,dönem ödevi,ders verenler,
Kimyasal verilerin yorumu ve matematiksel işleme teknikleri, bilgisayar temelli laboratuvarların kuralları, istatistik ve veri yorumlama, bilgisayar temelli bilgi sistemleri ve yapay zeka. Temel konular: sinyal işleme ve time-series analizi, optimizasyon ve deney tasarımı, konu bilgisi ve veri sınıflama, modelleme, analitik veri bankası, yapay zeka ve uzman sistemler kalite güvence ve uygun laboratuvar deneyimi.

03 541 Organik Kimyada Adlandırma 3 0 3
Kimyasal isimlendirmenin tarihi, organik isimlendirmenin genel prensipleri, isimlendirmede I.U.P.A.C. kuralları, I.U.P.A.C toplantılarından yeni öneriler, asiklik hidrokarbonlar, monosiklik hidrokarbonlar, bileşik polisiklik hidrokarbonlar, spirosiklik hidrokarbonlar, heterosiklik O, N, S içeren organik bileşiklerin isimlendirilmesi. Fonksiyonel gruplar: halojenler ve türevleri, alkoller, fenoller, aldehitler, ketonlar, karboksilik asitler, kükürt ve azot içeren bileşiklerin isimlendirilmesi. Stereokimyasal özelliklere sahip bileşiklerin isimlendirilmesi.

özel ders,özel ders,bitirme tezi,özel ders,dönem ödevi,ders verenler,
03 542 Organik Kimyada Spektroskopik Yöntemler 3 0 3 özel ders,özel ders,bitirme tezi,özel ders,dönem ödevi,ders verenler,
Modern spektroskopik ve spektrometrik yöntemler kullanılarak organik molekül yapılarının incelenmesi. (EV,IR, kütle spektrometresi, ESR ve NMR)

03 543 Analitik Kimyacılar için Elektronik 3 0 3 özel ders,özel ders,bitirme tezi,özel ders,dönem ödevi,ders verenler,
1. Doğrusal devre elemanları
kondenser, direnç, indisiyon, transformatör
2. Doğrusal olmayan devre elemanları
diyot, transistör, işlemsel amplifikatörler
3. Dedektör
4. Entegre devre
5. Mikro İşlemci, Bilgisayar
6. Ara bağlantı
7. Alet kontrolü, otomasyon.
özel ders,özel ders,bitirme tezi,özel ders,dönem ödevi,ders verenler,
03 544 Geçiş Metaller Kimyası 3 0 3
1. geçiş metaller kimyasına giriş
2. metal dn-biçimlenmesi
3. kristal alan yarılması
4. spin-spin manyetizma
5. ligand alan, bağlanma ve değerlik kabuğu
6. sterik etkisi ve d-kabuğu
7. kompleks kararlılığı ve enerji

özel ders,özel ders,bitirme tezi,özel ders,dönem ödevi,ders verenler,
03 545 Çevredeki Organometalik Bileşikler 3 0 3
1. Çevredeki organometallik bileşikler
2. organotin bileşiklerin çevredeki varlığı
3. organokurşun bileşiklerin çevredeki varlığı
4. organoarsenik bileşiklerin çevredeki varlığı
5. organoantimon bileşiklerin çevredeki varlığı
6. organotransition bileşiklerin çevredeki varlığı
7. diğer organometallik bileşiklerin çevredeki varlığı

03 546 Polimer Katkıları ve Değişiklikleri 3 0 3 özel ders,özel ders,bitirme tezi,özel ders,dönem ödevi,ders verenler,
Polimer biliminde katkı yaklaşımı, kimyasal değişikliğin genel kuralları, polimer katkı çeşitleri, hazırlanmaları ve özellikleri, nasıl iş görürler, katkı ve termoplastik malzemenin birleştirilmesi, sanayi uygulamaları, plastik katkılarında sağlık, güvenilirlik ve çevre ile ilgili kavramlar. Dünya polimer katkı pazarı. İyileştirilmiş polimer malzeme olarak polimer nanokompozitler.

03 547 Biyokimyasal Toksikoloji 3 0 3özel ders,özel ders,bitirme tezi,özel ders,dönem ödevi,ders verenler,
Toksikoloji (zehir) bilimi, içeriği ve tanımlar, zararlı maddelerin vücuda alım yolları ve kinetiği, toksikolojiyi etki eden faktörler, metaller ve diğer inorganik kimyasallar, organik bileşikler, böcek ilaçları, çok klorlu bifeniller, dibenzodioksinler ve dibenzofuranlar, petrol hidrokarbonları, organik bileşiklerin metabolizması, Sitokrom P450 sistemi, glutatyon’a bağlı enzimler ve glukuronit ve sülfat bileşikleözel ders,özel ders,bitirme tezi,özel ders,dönem ödevi,ders verenler,ri.
Ön Koşullar: Biyokimya I.

03 548 Analitik Kimyada Örnek Hazırlama 3 0 3özel ders,özel ders,bitirme tezi,özel ders,dönem ödevi,ders verenler,
1.Örnekleme
2.Buharlaşma ve kayıp kaynakları
3.Kalibrasyon
4.Analitik,işlemin izlenebilirliği
5.Çözünürleştirme (Yaş ve kuru teknikler, mikro dalga)
6.Eritiş
7.Ekstraksiyon (sıvı ve katı-hal ekstraksiyonları)
8.Akışa enjeksiyon analiziyle örnek hazırlamaözel ders,özel ders,bitirme tezi,özel ders,dönem ödevi,ders verenler,
9.Petrol, polimer gıda, yarı-iletken, endüstri atıkları için örnek hazırlama
10.Arsenik, selenyum, civa, kurşun, kalay, krom eser element türlendirmesi için örnek hazırlama
özel ders,özel ders,bitirme tezi,özel ders,dönem ödevi,ders verenler,
03 550 Bitki Kimyası 3 0 3
Fenolik asitler, Fenilpropanoidler, Flavonoidler, Karotenoidler, Antosiyaninler, Tanenler, Kinonlar, Alkaloidler. Ekstrakte etme ve ayırma yöntemleri, İzole etme ve tanımlama yöntemleri.
özel ders,özel ders,bitirme tezi,özel ders,dönem ödevi,ders verenler,
03 700 Yüksek Lisans Tez Çalışması 0 0 0
M.S. derecesine yönelik, bir öğretim üyesi ile öğrenci arasında ayarlaözel ders,özel ders,bitirme tezi,özel ders,dönem ödevi,ders verenler,nan çalışma programıdır. Öğrenciler ikinci yarıyıldan başlayarak her yarı-yıl bu ders için kayıt yaptırır.

03 705 Kimyada Seminer I 0 2 0
Seminerler kimyadaki yeni gelişmelerin araştırılmasını, Lisansüstü öğrenciler tarafından sunulmasını, bölüm ve davetli konuk seminerlere katılmasını kapsar.

03 706 Kimyada Seminer II 0 2 0özel ders,özel ders,bitirme tezi,özel ders,dönem ödevi,ders verenler,
03 705’ in devamı

03 711-799 Özel Konular 3 0 0
M.S. öğrencileri bir öğretim üyesinin (normalde öğrencinin danışmanı) gözetiminde belli bir konuyu seçer ve çalışır.
özel ders,özel ders,bitirme tezi,özel ders,dönem ödevi,ders verenler,
Duyurular
KİMYA ÖĞRENCİLERİNİN DİKKATİNE!

2011-2012 bahar dönemi seçmeli ders kayıtları 8-12 şubat 2012 tarihlerözel ders,özel ders,bitirme tezi,özel ders,dönem ödevi,ders verenler,i arasında internet üzerinden yapılacaktır.Her bir seçmeli ders için kontenjan,20 öğrenci ile sınırlıdır.”

2011-2012 Bahar Dönemi Ders Programı İçin Tıklayınız..
özel ders,özel ders,bitirme tezi,özel ders,dönem ödevi,ders verenler,

2011-2012 Güz Dönemi Haftalık Ders Programı

Biyoloji ve Fizik Bölümü öğrencilerinin dikkatine !!! Genel Kimya Labözel ders,özel ders,bitirme tezi,özel ders,dönem ödevi,ders verenler,oratuvarı 1. ve 2. dönem deneylerinin rapor taslakları için “Laboratuvarlar” kısmına tıklayın.

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Mayıs 2024
P S Ç P C C P
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031