Kimya dönem ödevi,doktora

Doktora Dersleri özel ders,bitirme tezi,

53 601 Kimyada Seminer III özel ders,bitirme ödevi,doktora projesi yap,bitirme tezi,yüksek lisans tezi,özel ders verenler 2 0 2
Seminerler kimyadaki yeni gelişmelerin araştırılmasını, Lisansüstü öğrenciler tarafından sunulmasını, bölüm ve davetli konuk seminerlere katılmasını kapsar.

53 602 Kimyada Seminer IV 2 0 2 özel ders,bitirme ödevi,doktora projesi yap,bitirme tezi,yüksek lisans tezi,özel ders verenler
53 601’ in devamı.

53 603 Araştırma Önerisi 4 0 4 özel ders,bitirme ödevi,doktora projesi yap,bitirme tezi,yüksek lisans tezi,özel ders verenler
Kimya alanında seçilmiş bir konu üzerinde basit bir araştırma yapmak için bir önerinin yazılmasıdır. Araştırmanın yapılması gerekmez, ancak seçilen sorularla araştırmanın nasıl yapılacağı detayları ile açıklanmalıdır. Öneri yeni planlanmış sentez, analiz veya test metodu veya çalışmasını içerebilir. Bir doktora proje önerisi, komitenin kabulünden sonra, öğrencinin araştırmalarını yapıp yapamayacağını gösteren önemli bir belgedir.

53 604 Fiziko Kimyada Bilimsel Makalelerin Analizi özel ders,bitirme ödevi,doktora projesi yap,bitirme tezi,yüksek lisans tezi,özel ders verenler 3 0 3
Güncel fiziko kimya araştırma makalelerinin incelenmesi, sonuçları üzerinde değerlendirmelerin yapılması ve tartışılması

53 605 Organik Kimyada Bilimsel Makalelerin Analizi 3 0 3 özel ders,bitirme ödevi,doktora projesi yap,bitirme tezi,yüksek lisans tezi,özel ders verenler
Güncel organik kimya araştırma makalelerinin incelenmesi, sonuçları üzerinde değerlendirmelerin yapılması ve tartışılması.

53 606 Anorganik Kimyada Bilimsel Makalelerin Analizi özel ders,bitirme ödevi,doktora projesi yap,bitirme tezi,yüksek lisans tezi,özel ders verenler 3 0 3
Güncel inorganik kimya araştırma makalelerinin incelenmesi, sonuçları üzerinde değerlendirmelerin yapılması ve tartışılması

53 607 Analitik Kimyada Bilimsel Makalelerin Analizi özel ders,bitirme ödevi,doktora projesi yap,bitirme tezi,yüksek lisans tezi,özel ders verenler 3 0 3
Güncel analitik kimya araştırma makalelerinin incelenmesi, sonuçları üzerinde değerlendirmelerin yapılması ve tartışılması

53 608 Sıvı Kristaller özel ders,bitirme ödevi,doktora projesi yap,bitirme tezi,yüksek lisans tezi,özel ders verenler 3 0 3
Sıvı kristallerin Sınıflandırılması, termotropik ve liyotropik sıvı kristal fazları, elektrik ve magnetik alanların etkisi, optik özellikleri, sıvı kristal göstergeleri.

53 609 Organometalik Reaksiyonlar ve Kataliz 3 0 3 özel ders,bitirme ödevi,doktora projesi yap,bitirme tezi,yüksek lisans tezi,özel ders verenler
Ligand yer değiştirme tepkimeleri, yükseltgen katılma, indirgen ayrılma, insertsiyon ve ayrılma, katılma ve abstraksiyon, organometalik kataliz, heterojen kataliz.

53 610 Tıbbi Kimya 3 0 3 özel ders,bitirme ödevi,doktora projesi yap,bitirme tezi,yüksek lisans tezi,özel ders verenler
Yapısal özellik ve farmakolojik aktivite, ilaç-alıcı etkileşimi, ilaç metabolizması, ağrı kesiciler, kolestrol, adrenokortikoidler, seks hormonları, stereoid içermeyen kaşıntı ilaçları, amino asitler, peptit ve proteinler, farmakolojik biyoteknoloji, vitaminler ve koenzimler, kanser kemoterapisi ders boyunca işlenecektir.

53 621 Yüksek Çözümlü NMR 3 0 3 özel ders,bitirme ödevi,doktora projesi yap,bitirme tezi,yüksek lisans tezi,özel ders verenler
NMR spektroskopisinin temeli, izotrop çözeltilerde NMR spektrumlarının analizi, durulma ve Fourier transform NMR, dipolar etkileşimi ve çift rezonans, kimyasal değişim ve kuadrupol etki, özel puls sırası ve iki yönlü NMR, kimyasal kayma ve kenetlenme sabitleri.

53 623 X-Işını Spektroskopisi 3 0 3 özel ders,bitirme ödevi,doktora projesi yap,bitirme tezi,yüksek lisans tezi,özel ders verenler
X- ışınlarının oluşumu ve özellikleri, kristallerin geometrisi, X- ışını difraksiyonunun teorisi, toz ve tek kristal difraksiyon modelleri, kristal yapıların ve birim hücrelerin belirlenmesi, X- ışınları ve difraksiyonu ve fluoresans analizleri.

53 624 Metal Karbonillerin Fotokimyası ve Spektrumları 3 0 3 özel ders,bitirme ödevi,doktora projesi yap,bitirme tezi,yüksek lisans tezi,özel ders verenler
Giriş, metal karbonillerde bağlanma, uyarılmış durum, spektroskopi, grup IV B karbonillerin fotokimya reaksiyonları, fotokimyasal yer değiştirme reaksiyonları, metal-metal bağ yarılması ve ilgili reaksiyonlar, yeniden düzenlenme ve intraligand reaksiyonları. Titreşim spektrumunun prensipleri, C=O gerilme çeşitleri, deneysel yöntemler, spektrumun yorumlanması.

53 625 Teorik Organik Kimya 3 0 3 özel ders,bitirme ödevi,doktora projesi yap,bitirme tezi,yüksek lisans tezi,özel ders verenler
Kimyasal bağ ve yapı, aromatiklik, aynı anda oluşan tepkimeler, serbest radikal tepkimeleri ve organik fotokimya.

53 627 Kuantum Kimyası I 3 0 3
Schrödinger denklemi, bir kutudaki parçacık, işlemciler, harmonik titreşici, açısal momentum, hidrojen atomu, kuantum mekaniğinin teoremi, varyasyon yöntemi.
özel ders,bitirme ödevi,doktora projesi yap,bitirme tezi,yüksek lisans tezi,özel ders verenler
53 628 Kuantum Kimyası II 3 0 3 özel ders,bitirme ödevi,doktora projesi yap,bitirme tezi,yüksek lisans tezi,özel ders verenler
Pertürbasyon teorisi, elektron spini ve Pauli ilkeleri, çok elektronlu atomlar, moleküler simetri, iki atomlu moleküllerin elektronik yapısı, virial teoremi ve Hellmann-Feynman teoremi, çok atomlu moleküllerin elektronik yapısı.

53 630 Heterohalkasal Kimyada Güncel Gelişmeler 3 0 3 özel ders,bitirme ödevi,doktora projesi yap,bitirme tezi,yüksek lisans tezi,özel ders verenler
Bu dersin hedefi özellikle organik kimyada doktora yapacak öğrencilerin sentezde en güncel gelişmeleri yakından izleyebilmeleri; antibiyotik ve doğal bileşik sentezinde ortaya çıkan yenilikleri kavrayabilmeleridir. 1,3-Dipolar halkalı katılma reaksiyonlarının bu alanda kullanımı da vurgulanacaktır.

53 632 İleri Organik Kimya Laboratuarı 0 6 3 özel ders,bitirme ödevi,doktora projesi yap,bitirme tezi,yüksek lisans tezi,özel ders verenler
Bu dersin amacı organik kimya alanında bir lisansüstü derece almak üzere programa kayıtlı oğrencilerin araştırmada kullanılan ileri organik laboratuvar tekniklerini öğrenmeleridir. Ders kapsamında olacak başlıca teknikler flaş kromatografi, fotokimyasal reaksiyonlar, sıvı amonyak içinde reaksiyonlar, lityum aluminyum hidrür, sodyum hidrür ve sodyum siyanoboro hidrür ile indirgeme reaksiyonları, alken ozonolizi, halkalı katılmalar, çok basamaklı sentezler.

53 640 Organik Kimyada Serbest Radikaller 3 0 3 özel ders,bitirme ödevi,doktora projesi yap,bitirme tezi,yüksek lisans tezi,özel ders verenler
Radikalik olaylar kimyanın birçok alanında meydana gelmektedir ve özellikle kimyada reaksiyonların açıklanması, temel sorunların çözümü ve yeni ve kompleks bileşiklerin oluşturulması bakımından önemli bir araçtır. İlk radikal, trifenilmetil radikali, Moses Gomberg tarafından 1900 da belirlenmiştir.
Bu ders serbest radikalleri hem sentetik açıdan hem de yapı belirlenmesinin aletsel yöntemlerini ve ayrıca reaksiyonların mekanizmalarının incelenmesini içermektedir.

53 641 Organometalik Bileşiklerinin Sentez 3 0 3
1. Organometaller kimyasına giriş özel ders,bitirme ödevi,doktora projesi yap,bitirme tezi,yüksek lisans tezi,özel ders verenler
2. Organometalik bileşiklerinin önemi
3. Hassas organometalik bileşiklerin manipülasyonu
4. Grup 3,4,5,6,7,8,9, metal bileşiklerinin sentezi ve özellikleri

53 642 Polimer Kimyasında Güncel Gelişmeler 3 0 3 özel ders,bitirme ödevi,doktora projesi yap,bitirme tezi,yüksek lisans tezi,özel ders verenler
Bu ders polimer kimyasında, özellikle de ileri teknoloji polimerleri olarak bilinen ısıya ve yanmaya dayanıklı polimerler, polimer nanokompozitler, akıllı polimerler, iletken polimerler gibi son geliştirilen veya gelişmekte olan polimerlerin yakından izlenmesini amaçlamaktadır

53 643 Grup Teorisi, Anorganik Uygulamalar 3 0 3 özel ders,bitirme ödevi,doktora projesi yap,bitirme tezi,yüksek lisans tezi,özel ders verenler
1. Molekül simetrisi ve simetri grupları
2. grupların temsili
3. MOT ve simetri
4. ABn tipi moleküllerin hibrid ve molekül orbitalleri
5. ligand alan teorisi
6. molekül titreşimleri

53 644 Anorganik Spektroskopi I. 3 0 3 özel ders,bitirme ödevi,doktora projesi yap,bitirme tezi,yüksek lisans tezi,özel ders verenler
1. Organometalik bileşiklerinin temel sentez yöntemleri
2. Organometalik bileşiklerinin stereokimyası
3. Organometalik bileşiklerinin molekül enerji diagramları
4. IR spektroskopisi ve organometalik bileşikler
5. IR spektroskopisi ve organometalik bileşiklerinin yapı analizi
6. 1H-NMR spektroskopisi ve organometalik bileşiklerinin yapı analizi

53 645 Anorganik Spektroskopi II. 3 0 3 özel ders,bitirme ödevi,doktora projesi yap,bitirme tezi,yüksek lisans tezi,özel ders verenler
1. 13C-NMR spektroskopi, giriş
2. organometalik bileşiklerinin 13C-NMR spektroskopi
3. 13C-NMR spektroskopisi ve organometalik bileşiklerinin yapı analizi
4. elektronik spektrumları ve organometalik bileşiklerinin yapı analizi

53 647 Genetik Reaksiyonlarının Biyokimyasal Mekanizması 3 0 3 özel ders,bitirme ödevi,doktora projesi yap,bitirme tezi,yüksek lisans tezi,özel ders verenler
Nükleik asitlerin kimyası, DNA’nin kendini eşlemesi, hata onarım yolları, genetik bilgiyi kopyalama ve proteine çevirim işlemleri, recombinant DNA teknolojisi ve bu teknolojinin uygulama alanları bu dersin konuları arasındadır. Bu dersin içeriği kimya öğrencilerine genetik reaksiyonların biyokimyasal mekanizmaları hakkında temel bilgi vermek üzere düzenlenmiştir

53 648 Biyokimyasal Reaksiyonların Ara Ürünlerinin Metabolizması özel ders,bitirme ödevi,doktora projesi yap,bitirme tezi,yüksek lisans tezi,özel ders verenler 3 0 3
Karbonhidrat (glikoliz, fermantasyon, şeker türevleri, pentoz fosfat yolu, glikojen yıkımı, elektron taşıma sistemi), yağ (yağ asitleri oksidasyonu, vücutta bulunan ketonlar, kolesterol metabolizması) ve azot içeren bileşiklerin (amino asitler ve üre döngüsü) biyokimyasal metabolizma yollarında üretilen ara ürünler bu dersin konularını oluşturmaktadır.

53 649 Enzim Kimyasında İleri Konular 3 0 3 özel ders,bitirme ödevi,doktora projesi yap,bitirme tezi,yüksek lisans tezi,özel ders verenler
Enzimlerin yapı ve katalitik özellikleri, enzim saflaştırma yöntemleri, enzim kinetiği, enzim aktivitelerinin control mekanizmaları (enzim inhibisyon ve aktivasyon mekhanizmaları), endüstriyel öneme sahip enzimler ve uygulama alanları bu dersin konularını oluşturmaktadır.

53 650 Kimyasal Metroloji (Ölçüm Bilimi) 3 0 3 özel ders,bitirme ödevi,doktora projesi yap,bitirme tezi,yüksek lisans tezi,özel ders verenler
Dersin ana hatları metrolojinin giriş ve değerini, metot validasyonunun temellerini, izlenebilirliği, referans maddenin kullanımını, uygulamalı istatistiği, kalite kontrol/güvenceyi ve ölçüm belirsizliğini içermektedir. Dersin amaçları metot validasyonunun önemini ve süreçlerini, validasyon araçlarını (LOD, LOQ, kesinlik, gerçeklik, geri kazanım, doğrusal aralık, hassasiyet, seçicilik, sağlamlık), referans maddelerin rolünü, izlenebilirliğin önemini, iç kalite kontrolu, dış kalite kontrolu, analitik metot validasyon çalışmasının dizaynını, validasyon raporunun hazırlanmasını, ölçüm belirsizliği ile ilgili kavramları, Ishikawa diagramının hazırlanmasını, belirsizlik bütçesinin hazırlanmasını, çeşitli matrislerdeki kimyasal analizlerde ölçüm belirsizliği hesaplarını, bir çok örnekle öğretmektir.

53 651 1,3-Dipolar Halkalı Katılma Tepkimeleri ve Onların Kuramsal Çalışmaları 3 0 3
Bu ders 1,3-dipolar halkalı katılma tepkimelerinin kuramsal yönleri ve biyolojik olarak önemli heterohalkalı bileşiklerin sentezindeki uygulamaları üzerine odaklanmaktadır. Ayrıca, çeşitli 5 üyeli heterohalkaların stereokontrollü sentezini de içeren stereoseçimli sentez stratejilerine de vurgu yapılmaktadır
özel ders,bitirme ödevi,doktora projesi yap,bitirme tezi,yüksek lisans tezi,özel ders verenler
53 800 Doktora Tez Çalışması 0 0 0 özel ders,bitirme ödevi,doktora projesi yap,bitirme tezi,yüksek lisans tezi,özel ders verenler
Ph.D. derecesine yönelik, bir öğretim üyesi ile öğrenci arasında ayarlanan çalışma programıdır. Öğrenciler üçüncü yarıyıldan başlayarak her yarı-yıl bu ders için kayıt yaptırır.

53 811-899 Özel Konular 3 0 0 özel ders,bitirme ödevi,doktora projesi yap,bitirme tezi,yüksek lisans tezi,özel ders verenler
Yüksek lisans öğrencileri bir grup olarak veya tek bir Ph.D. öğrencisi bir öğretim üyesinin (normalde öğrencinin danışmanı) gözetiminde belli bir konuyu seçer ve çalışır.

Yanıt yok

Bir cevap yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Aralık 2023
P S Ç P C C P
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Open chat
Merhaba Yardımcı Olabilir miyim ?
Size Yardımcı Olabilir miyim?