Tarih Bitirme Tezi

BİRİNCİ YIL/BİRİNCİ YARIYIL ZORUNLU DERSLER
1xx Osmanlı Paleografyası-I (2 0 2) Zorunlu özel ders,bitirme tezi,tarih dönem ödevi,essay
Osmanlı Alfabesi ve temel Osmanlıca kuralları ele alınacaktır. özel ders,bitirme tezi,tarih dönem ödevi,essay
1xx Tarih Metodolojisi-I (2 0 2) Zorunlu
Tarih teriminin anlamı, tarihin unsurları, tarihin diğer bilimlerle ilişkisi, tarihin kaynakları ve araştırma yöntemleri ele alınacaktır. özel ders,bitirme tezi,tarih dönem ödevi,essay
1xx Eskiçağ Tarihi-I (2 0 2) Zorunlu
Anadolu da Paleolotik, Mezolitik, Neolitik ve Kalkolitik dönem, Hititlerin, Urartuların, Friglerin, Fenikelilerin ve Lidyalıların siyasi tarih ve kültürleri ele alınacaktır. özel ders,bitirme tezi,tarih dönem ödevi,essay
1xx Orta Asya Türk Tarihi-I (2 0 2) Zorunlu
Türk adı, Türklerin anayurdu, Hunlar öncesi Orta Asya ve onuncu yüzyıla kadar Orta Asya’da kurulan Türk devletlerinin (Hunlar, Göktürkler, Uygurlar, Kırgızlar, Türgişler, Karluklar vd) siyasi tarihleri ve kültürleri ele alınacaktır.
1xx Türk Dili-I (2 0 2) Zorunlu özel ders,bitirme tezi,tarih dönem ödevi,essay
Dilin tanımı ve önemi, dil kültür ilişkisi, yazılı anlatım kuralları ile ses ve şekil bilgisi konuları ele alınacaktır. özel ders,bitirme tezi,tarih dönem ödevi,essay
1xx İngilizce-I (2 0 2) Zorunlu özel ders,bitirme tezi,tarih dönem ödevi,essay
Gramer bilgisi ve temel İngilizce becerileri ele alınacaktır. özel ders,bitirme tezi,tarih dönem ödevi,essay
1xx Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I (2 0 2) Zorunlu özel ders,bitirme tezi,tarih dönem ödevi,essay
Osmanlı devletinin son zamanları ve Milli Mücadele dönemi (1789-1922 yılları arası) siyasi, askeri, sosyal, ekonomik ve kültürel olaylar ele alınacaktır.
Seçmeli-I (2 0 2) Seçmeli özel ders,bitirme tezi,tarih dönem ödevi,essay
BİRİNCİ YARIYIL SEÇMELİ DERSLER (SEÇMELİ-I)
1xx İnsan İlişkileri ve iletişim (2 0 2) Seçmeli
İnsanlararası iletişim (ailede, okulda, iş yerlerinde vb), etkin konuşma, ve dinleme, beden dili, hak ve sorumluluklar, değer yargıları ve iletişimdeki rolü gibi konular ele alınacaktır.özel ders,bitirme tezi,tarih dönem ödevi,essay
1xx Siyaset Bilimine Giriş (2 0 2) Seçmeli özel ders,bitirme tezi,tarih dönem ödevi,essay
Siyaset ve siyaset biliminin temel kavramları ve konuları ele alınacaktır. özel ders,bitirme tezi,tarih dönem ödevi,essay
1xx Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı (2 0 2) Seçmeli özel ders,bitirme tezi,tarih dönem ödevi,essay
Öğrencilere bilgisayar kullanım becerisi ve bilgisayar sistemleri ile ilgili temel bilgiler kazandırmak. Bilgisayarın tarihçesi, bilgisayar donanımı ve bilgisayar yazılımı, İşletim sistemleri (Windows 95, 98 ve 2000 işletim sistemi, DOS işletim sistemi; Dos komutları); Office paketi (97 ve 2000); Word, Excel, Power Point tanıtım ve uygulamaları, İnternet’e giriş. özel ders,bitirme tezi,tarih dönem ödevi,essay
1xx Oğuzlar (Türkmenler) (2 0 2) Seçmeli özel ders,bitirme tezi,tarih dönem ödevi,essay
Türkmen adı, Türkmenler ve Anadolu’daki Türkmen aşiretlerinin, siyasi, sosyal ve ekonomik durumları ele alınacaktır.
1xx Tarihi Coğrafya (2 0 2) Seçmeli özel ders,bitirme tezi,tarih dönem ödevi,essay
Tarih ve Coğrafya ilişkisi, Jeopolitik, yer adları, idari taksimat üniteleri, yerleşim yerleri, ticaret yolları vb konular ele alınacaktır. özel ders,bitirme tezi,tarih dönem ödevi,essay
1xx Orta Asya Türk Tarihinin Kaynakları (2 0 2) Seçmeli özel ders,bitirme tezi,tarih dönem ödevi,essay
Orta Asya Türk tarihi ile ilgili her türlü yazılı ve kaynak özelliğine sahip eserler ve yapıtlar ele alınacaktır.
1xx Eski Yunan Tarihi (2 0 2) Seçmeli özel ders,bitirme tezi,tarih dönem ödevi,essay
Eski Yunan’ın siyasi tarih ve kültürleri ile çevre devletlerle ilişkileri ele alınacaktır.
1xx Sosyal Psikoloji (2 0 2) Seçmeli özel ders,bitirme tezi,tarih dönem ödevi,essay
Sosyal psikolojik araştırma yöntemleri, sosyal algı, tutumlar, tutum değişimi, sosyal etki, saldırganlık, siyaset psikolojisi, liderlik, kişiler arası çekicilik ana konularının incelenmesi. özel ders,bitirme tezi,tarih dönem ödevi,essay
1xx Arapça-I (2 0 2) Seçmeli özel ders,bitirme tezi,tarih dönem ödevi,essay
Öğrencilere bu dille ilgili temel ve mesleki beceriler kazandırılacaktır. özel ders,bitirme tezi,tarih dönem ödevi,essay
1xx Farsça-I (2 0 2) Seçmeli özel ders,bitirme tezi,tarih dönem ödevi,essay
Öğrencilere bu dille ilgili temel ve mesleki beceriler kazandırılacaktır. özel ders,bitirme tezi,tarih dönem ödevi,essay
1xx Yunanca-I (2 0 2) Seçmeli özel ders,bitirme tezi,tarih dönem ödevi,essay
Öğrencilere bu dille ilgili temel ve mesleki beceriler kazandırılacaktır.
1xx Rusça-I (2 0 2) Seçmeli özel ders,bitirme tezi,tarih dönem ödevi,essay
Öğrencilere bu dille ilgili temel ve mesleki beceriler kazandırılacaktır. özel ders,bitirme tezi,tarih dönem ödevi,essay
1xx Bulgarca-I (2 0 2) Seçmeli özel ders,bitirme tezi,tarih dönem ödevi,essay
Öğrencilere bu dille ilgili temel ve mesleki beceriler kazandırılacaktır.
BİRİNCİ YIL/İKİNCİ YARIYIL ZORUNLU DERSLER özel ders,bitirme tezi,tarih dönem ödevi,essay
1xx Osmanlı Paleografyası-II (2 0 2) Zorunlu özel ders,bitirme tezi,tarih dönem ödevi,essay
Osmanlı Alfabesi ve temel Osmanlıca kuralları ele alınacaktır. özel ders,bitirme tezi,tarih dönem ödevi,essay
1xx Tarih Metodolojisi-II (2 0 2) Zorunlu özel ders,bitirme tezi,tarih dönem ödevi,essay
Tarih teriminin anlamı, tarihin unsurları, tarihin diğer bilimlerle ilişkisi, tarihin kaynakları ve araştırma yöntemleri ele alınacaktır.özel ders,bitirme tezi,tarih dönem ödevi,essay
1xx Eskiçağ Tarihi-II (2 0 2) Zorunluözel ders,bitirme tezi,tarih dönem ödevi,essay
Mezopotamya da Paleolotik, Mezolitik, Neolitik ve Kalkolitik dönem, Asur ticaret kolonileri, Sümerlerin, Akadlıların, Babillilerin ve Asurluların siyasi ve kültür tarihi ele alınacaktır.özel ders,bitirme tezi,tarih dönem ödevi,essay
1xx Orta Asya Türk Tarihi-II (2 0 2) Zorunlu özel ders,bitirme tezi,tarih dönem ödevi,essay
Türk adı, Türklerin anayurdu, Hunlar öncesi Orta Asya ve onuncu yüzyıla kadar Orta Asya’da kurulan Türk devletlerinin (Hunlar, Göktürkler, Uygurlar, Kırgızlar, Türgişler, Karluklar vd) siyasi tarihleri ve kültürleri ele alınacaktır.
1xx Türk Dili-II (2 0 2) Zorunlu özel ders,bitirme tezi,tarih dönem ödevi,essay
Sözlü anlatım, anlama teknikleri, cümle ve metin bilgisi konuları ele alınacaktır.
1xx İngilizce-II (2 0 2) Zorunlu özel ders,bitirme tezi,tarih dönem ödevi,essay
Gramer bilgisi ve temel İngilizce becerileri ele alınacaktır.
1xx Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-II (2 0 2) Zorunlu özel ders,bitirme tezi,tarih dönem ödevi,essay
1919-1938 yılları arasındaki siyasi, askeri, sosyal, ekonomik ve kültürel olaylar ele alınacaktır.
Seçmeli-II (2 0 2) Seçmeli özel ders,bitirme tezi,tarih dönem ödevi,essay
BİRİNCİ YIL/İKİNCİ YARIYIL SEÇMELİ DERSLER (SEÇMELİ-II)
1xx Bilim Tarihi (2 0 2) Seçmeli özel ders,bitirme tezi,tarih dönem ödevi,essay
Bilim nedir?, bilimsel bilginin oluşumu ve gelişimi, bilim felsefesi, kronolojik olarak ünlü bilim adamları ve bilime katkıları, ilkçağlardan günümüze kadar dünyadaki bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeler ele alınacaktır.
1xx Uygarlık Tarihi (2 0 2) Seçmeli özel ders,bitirme tezi,tarih dönem ödevi,essay
Mezopotamya uygarlıkları, Mısır uygarlığı, İran uygarlığı, Çin ve Hint uygarlıkları, Anadolu uygarlıkları, Orta Asya Bozkır uygarlığı, Yunan ve Helen uygarlığı, Roma ve Bizans uygarlığı, Orta Amerika uygarlıkları, İslam uygarlığı, Batı uygarlığı, Bazı keşifler ve gelişmeleri. özel ders,bitirme tezi,tarih dönem ödevi,essay
1xx Tarih Sosyolojisi (2 0 2) Seçmeli özel ders,bitirme tezi,tarih dönem ödevi,essay
Max Weber ve yorumlayıcı sosyoloji, tarihte yapısalcılık, Osmanlı toplumunda köylü ve köylüler, Batı feodalitesi ve Osmanlı tımarı, sosyolojik çözümleme ve sosyal politika, tarih ve muhafazakârlık.
1xx Türklerde Arşivcilik (2 0 2) Seçmeli özel ders,bitirme tezi,tarih dönem ödevi,essay
Arşivin tanımı, arşivler ve arşivlerin niteliği, Türklerde arşivciliğin gelişimi, arşivlerde bulunan belgeler ve nitelikleri, Türk müze ve arşivlerinin dünya müzeleri ve arşivleri ile karşılaştırılması, tarihçiler için müze ve arşivlerin önemi, tarih araştırmalarında müzelerin ve arşivlerin önemi.
1xx Jeopolitik (2 0 2) Seçmeli özel ders,bitirme tezi,tarih dönem ödevi,essay
Jeo-politika kavramı, dünya hâkimiyet teorileri, Türkiye’nin jeopolitiğinin bölgesel ve küresel anlamdaki etkileri gibi konular ele alınacaktır. özel ders,bitirme tezi,tarih dönem ödevi,essay
1xx Doğu Avrupa Türk Devletleri Tarihi (2 0 2) Seçmeli
Doğu Avrupa’da ve Karadeniz’in kuzeyinde tarih boyunca yer alan Türk devletlerinin siyasi tarihi ele alınacaktır.
1xx Roma Tarihi (2 0 2) Seçmeli özel ders,bitirme tezi,tarih dönem ödevi,essay
Roma’nın siyasi tarih ve kültürü ile imparatorluk ve cumhuriyet dönemleri Roma siyasi tarihi ve çevre devletlerle ilişkileri ele alınacaktır. özel ders,bitirme tezi,tarih dönem ödevi,essay
1xx Sosyal Psikolojide Seçme Konular (2 0 2) Seçmeli özel ders,bitirme tezi,tarih dönem ödevi,essay
Sosyal psikolojide önyargı, ayrımcılığın tarihsel ve psikososyal temelleri, şiddet, televizyon ve propanga etkisi ve tarihsel örnekleri, grup dinamikleri, gruplar arası çatışma, önyargı ve ayrımcılık, kitle olayları, gruplarda sosyal kimlik oluşumu, tarihsel geçmiş ve kolektif kimlik ilişkisi, engellenme, otoriteryen kişilik, itaat etme ve protesto olayları, yükleme, yükleme yanlılıkları, bilgi işleme ve yanlılıkları, grup içi ve gruplar arası ilişkilerin bilişsel temelleri v.b. gibi ana konularının incelenmesi.
1xx Arapça-II (2 0 2) Seçmeli özel ders,bitirme tezi,tarih dönem ödevi,essay
Öğrencilere bu dille ilgili temel ve mesleki beceriler kazandırılacaktır.
1xx Farsça-II (2 0 2) Seçmeli özel ders,bitirme tezi,tarih dönem ödevi,essay
Öğrencilere bu dille ilgili temel ve mesleki beceriler kazandırılacaktır.
1xx Yunanca-II (2 0 2) Seçmeli özel ders,bitirme tezi,tarih dönem ödevi,essay
Öğrencilere bu dille ilgili temel ve mesleki beceriler kazandırılacaktır.
1xx Rusça-II (2 0 2) Seçmeli özel ders,bitirme tezi,tarih dönem ödevi,essay
Öğrencilere bu dille ilgili temel ve mesleki beceriler kazandırılacaktır.
1xx Bulgarca-II (2 0 2) Seçmeli özel ders,bitirme tezi,tarih dönem ödevi,essay
Öğrencilere bu dille ilgili temel ve mesleki beceriler kazandırılacaktır.

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Mayıs 2024
P S Ç P C C P
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031