Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Yüksek Lisans Bitirme Tezi

Mühendislik Fakültesi
 
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
Ders İçerikleri
,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı itü kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı ,itü kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı ,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,itü kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,itü kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı,özel ders,bitirme tezi

  

CHEM 101 (KİM 101) Kimya 3(2+0+2) ECTS 6,00Kimyada temel kavramlar, atomlar, moleküller ve iyonlar, modern atom kuramı, kimyasal bileşikler ve adlandırılmaları, kimyasal tepkimelerde stokiyometri ve kimyasal hesaplamalar, sulu çözeltilerdeki tepkimeler, çökelme, asit-baz nötralizasyonu ve yükseltgenme-indirgenme (redoks) tepkimeleri, gazlar, termokimya, periyodik tablo ve özellikleri, çözeltilerin özellikleri, kimyasal kinetik ve kimyasal denge prensipleri. İlgili deneyler derse eşlik etmektedir.Zorunlu
 
CIP 101 (TDP 101) Toplumsal Duyarlılık Projeleri I 0(0+0+0) ECTS 1,00Lisans öğrencilerinin mezun oluncaya kadar en az bir sene devam etmek zorunda oldukları, gönüllü çalışmaya dayalı ve sivil toplum örgütleriyle beraber çalışılan takım projeleridir. Öğrenciler ilan edilen projeler arasından tercih yaparak TDP birimi tarafından atanan süpervizörün ve birim asistanın danışmanlığında bilgilendirme eğitimleri alırlar, proje ön çalışmalarını yaparlar ve projelerini gerçekleştirirler. Başarı durumu, projenin kendi iç dinamikleri çerçevesinde süpervizör ve proje koordinatörü tarafından kararlaştırılır.Zorunlu
 
COME 107 (BİM 107) Algoritmalar ve Programlama I 4(3+0+2) ECTS 6,00Temel bilgisayar literatürü: terminoloji, sistem bileşenleri ve işleyiş. Programlamanın temelleri: dizi, karar yapısı, tekrarlı işlem, sözdizimi, derleme, hata ayıklama ve bakım, yordamlar, parametreler, diziler, arama ve sıralama algoritmaları, sıradüzensel yapısal tasarım ve biçem.Zorunlu
 
CONT 101 Kontrol Mühendisliğine Giriş 2(2+0+0) ECTS 2,00Kontrol ve geri besleme kavramlarına giriş, bilimsel alanlar ve kontrol mühendisliği uygulamaları, kontrol mühendisliğinin diğer mühendisliklerle ilişkisi, Kontrol mühendisliğinin mühendislik probelemlerine yaklaşımı, endüstride kontrol mühendisleri için kariyer fırsatları, kontrol mühendisliğinde yüksek eğitim ve akademik kariyer, kontrol teknolojilerine giriş.,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı itü kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı ,itü kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı ,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,itü kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,itü kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı,özel ders,bitirme teziZorunlu
 
ENG 101 İleri İngilizce 2(0+4+0) ECTS 3,00Bu dersin amacı, öğrencilerin dinleme, konuşma, okuma, yazma ve dil bilgisi konularındaki yabancı dil becerilerini akademik standartlara uygun materyaller üzerinde çalışarak geliştirmelerini sağlamaktır. Derste ayrıca öğrencilerin akademik çalışma becerilerinin geliştirilebilmesi için çeşitli uygulamalara yer verilmektedir. Ayrıca, sınıf içi ve dışı etkinliklerle öğrencilerin düşünme becerilerini geliştirmek, onları eleştirel düşünceye ve araştırmacılığa sevk etmek hedeflenir.Zorunlu
 
IUL 100 (UYG 100) Üniversite Yaşamına Giriş 0(0+0+0) ECTS 2,00Zorunlu
 
MATH 111 (MATE 111) Matematik I 4(3+2+0) ECTS 6,00Temel matematiğe giriş, koordinatlar ve vektörler, fonksiyonlar, limit, süreklilik, türev, teğet doğrular, ortalama değer teoremi, grafikler, kritik noktalar, maksimum ve minimum problemleri, doğrusallaştırma ve diferansiyeller, integral, Riemann toplamları ve belirli integraller, matematiğin temel teoremi, doğal logaritma, üstel fonksiyonlar, ters trigonometrik fonksiyonlar, L’Hospital kuralı, integral metodları, integralin uygulamaları.Zorunlu
 
PHYS 101 (FİZ 101) Fizik I 4(3+0+2) ECTS 6,00Ölçme ve vektörler, kinematik, Newton yasaları, dairesel hareket, evrensel çekim yasası, iş ve enerji, enerjinin korunumu, momentum, statik, dönme hareketi, basit harmonik hareket, dalgalar, ısı, termodinamiğin birinci yasası, gazların kinetik teorisi, termodinamiğin ikinci yasası, entropi (İlgili deneyler).Zorunlu,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı itü kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı ,itü kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı ,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,itü kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,itü kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı,özel ders,bitirme tezi
 
TÜRK 101 Türk Dili I 2(2+0+0) ECTS 3,00Dersin amacına uygun olarak, öğrencilerin özgür ve bilimsel düşünce gücüne ve geniş bir dünya görüşüne sahip bireyler olmalarını sağlamak, ulusal kültürümüzün ve dilimizin evrensel kültür içinde korunarak geliştirilmesine ve zenginleştirilmesine katkıda bulunmalarını sağlamak amacıyla TÜRK 101 dersinde; dillerin ortaya çıkışı, köken ve yapı bakımından dünya dilleri, Türkçe’nin dünya dilleri arasındaki yeri, Türkçe’nin tarihsel gelişimi, yapı bakımından Türkçe,sözcükleri kök ve eklerine ayırma ve sözcük türetme çalışmaları, anlatım bozuklukları,dilekçe yazma,özgeçmiş hazırlama gibi konular işlenmekte; dersin amacını desteklemek üzere çeşitli romanlar, şiir kitapları, deneme kitapları okunup incelenmektedir.Zorunlu
 
CEE 102 (EHM 102) Lojik Devreler 3(2+0+2) ECTS 5,00Sayı sistemleri ve kodlama; Boole cebri; kombinezonsal lojik devre elemanları; Boole fonksiyonları: kanonik ifadeler ve Boole fonksiyonlarının indirgenmesi; Quine McCluskey ve Karnaugh metotları; bazı pratik kombinezonsal devreler: toplayıcı, kodlayıcı, çoğullayıcı; ROM ve programlanabilir lojik diziler; ardışıl lojik devreler: durum tablosu ve durum diyagramı; flip-floplar; ardışıl lojik devrelerin analizi; senkron ardışıl lojik devrelerin tasarımı; tümleşik ardışıl devre bileşenleri: yazıcılar, hafızalar, sayıcılar.Zorunlu
 
CIP 102 (TDP 102 ) Toplumsal Duyarlılık Projeleri II 0(0+0+0) ECTS 1,00TDP 101 dersinde teorik eğitim alan öğrenciler, TDP 102 dersi kapsamında gönüllü çalışmaya dayalı ve sivil toplum kuruluşları ile kamu kurum ve kuruluşları ile beraber çalışılan takım projelerinden tercih ettikleri birini seçerek TDP Birimi tarafından atanan süpervizörün ve program asistanının danışmanlığında bilgilendirme eğitimleri alır, proje ön çalışmalarını yapar ve projelerini gerçekleştirirler. Başarı durumu, projenin kendi iç dinamikleri çerçevesinde süpervizör ve proje koordinatörü tarafından kararlaştırılır.Zorunlu
 
ENG 112 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Çalışmaları İçin İleri İngilizce I 2(0+4+0) ECTS 3,00Bu derste Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin İleri İngilizce dersinde edindikleri yabancı dil ve akademik çalışma becerilerinin ilerletilmesi hedeflenmektedir. Derste kullanılan materyaller ve okuma parçaları genel anlamda bu öğrencilerin çalışma alanlarına yönelik olarak seçilmekte ve düzenlenmekte ve böylece öğrencilere fen ve bilim-teknik alanlarında kelime dağarcıklarını geliştirme imkânı sağlanmaktadır. Derste ayrıca öğrencilere fikirlerini farklı organizasyon şekilleri ile ifade edebilecekleri kompozisyon türleri tanıtılmakta ve kompozisyon yazımı çalışmalarıyla dilbilgisi, yazıda bütünlük ve uyum, kelime bilgisinin çeşitlendirilmesi, doğru bir şekilde kullanılması ve geliştirilmesi amaçlanmaktadır.Zorunlu
 
MATH 112 (MATE 112) Matematik II 4(3+2+0) ECTS 6,00Diziler ve seriler, Taylor ve Maclaurin serileri, düzlemsel eğrilerinin uzunlukları, kutupsal koordinatlar ve kompleks sayılar, uzayda doğrular, düzlemler ve kuadratik yüzeyler, çok değişkenli fonksiyonlar, limit ve süreklilik, parçalı türevler, zincir kuralı, yönlü türevler, kritik noktalar, çok katlı integraller, kutupsal, silindirik ve küresel koordinatlarda integraller, eğrisel integraller ve yüzey integralleri.Zorunlu
 
MATH 213 (MATE 213) Lineer Cebir 3(3+0+0) ECTS 4,00Matrisler, satır denkliği, ters matris, lineer denklem sistemleri, determinantlar, Cramer kuralı, vektör uzayları, lineer bağımlılık ve bağımsızlık, tabanlar, iç çarpım uzayları, Gramm-Schmidt yöntemi, ortogonal izdüşümler, Fourier serileri, öz değerler, öz vektörler, üstel matrisler, köşegenleştirme ve uygulamaları, lineer dönüşümler ve matrisleri.Zorunlu
 
PHYS 102 (FİZ 102) Fizik II 4(3+0+2) ECTS 6,00Yük ve madde, elektrik alan, elektrik akı ve Gauss yasası, potansiyel, kondansatörler, akım ve direnç, DC devreleri, manyetik alan ve manyetik kuvvet, Ampere ve Faraday yasaları, indüksiyon, elektromanyetik dalgalar, geometrik optik, girişim, kırınım ve polarizasyon, EM radyasyonun parçacık ve dalga özelliği (İlgili deneyler).Zorunlu
 
TÜRK 102 Türk Dili II 2(2+0+0) ECTS 3,00Anadilini doğru kullanma becerisini kazandırmak; bu beceriyi kazanarak üniversiteye gelmiş olan öğrencilerin de bu alandaki yeteneklerini geliştirmek amacıyla düşünce üretme ve düşündüğünü yazmanın esas olduğu derste, noktalama işaretleri ve imla kuralları, kompozisyon kuralları, yazı türleri örneklerle ele alınmakta ve bunlarla ilgili yazma çalışmaları yapılmaktadır. Ayrıca çeşitli romanlar, şiir kitapları ve tiyatro eserleri okunmakta ve incelenmektedir. Sınıfta okuma tiyatrosu yapılarak, çeşitli diksiyon teknikleri ile uygulamalı vurgu ve tonlama dersleri yapılmaktadır.Zorunlu
 
CEE 201 (EHM 201) Elektrik Devreleri 4(3+0+2) ECTS 6,00Elektrik Devreleri. Akım ve Gerilimin modellenmesi ve ölçülmesi. Yük, Akı, Güç, Enerji tanımları ve dalga şekilleri. Kirchoff Yasaları: Akım ve Gerilim denklemleri. Devre grafikleri. Akım ve Gerilim denklemlerinin bağımsız kümeleri. İdeal 2 uçlu ve çok uçlu devre elemanları: lineer ve lineer olmayan dirençler, endüktans ve kapasite elemanı. Direnç devrelerinin çözümleri: Düğüm ve Çevre denklemleri. Ağ teoremleri . Dinamik devrelerin çözümleri: birinci ve ikinci dereceden devrelerin cevapları. Yüksek dereceden devrelerin durum denklemleri.Zorunlu,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı itü kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı ,itü kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı ,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,itü kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,itü kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı,özel ders,bitirme tezi
 
CEE 231 (EHM 231) Sayısal Devre Tasarımı 3(2+0+2) ECTS 5,00Sayısal devrelerin gözden geçirilmesi. Kombinezonsal devre tasarım temelleri: standartlar, devre zamanlamaları, PLD’ler, kodlayıcılar, kod çözücüler, çoğullayıcılar, karşılaştırıcılar, üç durumlu aletler, toplayıcılar, ALU’lar ve diğerleri, tasarım örnekleri. Ardışık devre tasarım temelleri ve uygulamaları: hafıza elemanları, durum analizi, standartlar, PLD’ler, sayıcılar, kaydırmalı yazıcılar, tasarım metotları ve örnekler. Yalnız okunabilir bellek (ROM), Okunabilir/Yazılabilir Bellek, Durağan Rastgele Erişimli Bellek, Dinamik Rastgele Erişimli Bellek, Karmaşık Programlanabilir Sayısal Cihazlar (CPLD), Alan Programlamalı Kapı Dizileri (FPGA).Zorunlu
 
MATH 214 (MATE 214) Diferansiyel Denklemler 3(2+2+0) ECTS 6,00Diferansiyel denklemlerin temel kavramları, birinci mertebeden diferansiyel denklemler, lineer diferansiyel denklemlerin çözümü, sabit katsayılı diferansiyel denklemler, Cauch-Euler denklemleri, lineer diferansiyel denklem sistemleri, Laplace dönüşümleri, lineer denklemlerin lineer sistemlerin çözümüne uygulamaları, lineer denklemlerin kuvvet serileriyle çözümleri, parçalı diferansiyel denklemlere giriş, değişkenlerine ayırma.Zorunlu
 
ME 241 (MM 241) Statik 3(2+2+0) ECTS 6,00Mekanikte temel kavramlar. Vektör işlemleri. Kuvvetler ve kuvvet çiftleri. Kuvvet sistemlerinin sınıflandırılması ve denkliği. Denge denklemleri. Serbest cisim çizenekleri. Yapı elemanları, kafesler, çerçeveler, makineler ve kablo ve zincirler. Sürtünme. Akışkanların statiği. Sanal iş temelleri ve enerji metodları.Zorunlu
 
TAR 201 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I 2(2+0+0) ECTS 3,00Türk İnkılâbının tarihi anlamı ve önemi; Türk inkılâbını hazırlayan koşullar, ortam ve gelişmeleri; Mustafa Kemal Paşa önderliğinde Ulusal Kurtuluş Savaşı; Ulus egemenliğine dayalı tam bağımsız yeni Türk Devleti’nin kuruluşu; Atatürk’ün dahi asker, büyük devlet adamı ve İnkılâpçı kişiliği ile teşkilatçılığı.,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı itü kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı ,itü kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı ,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,itü kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,itü kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı,özel ders,bitirme teziZorunlu
 
CEE 222 (EHM 222) Elektronik Devreleri I 4(3+0+2) ECTS 6,00P-n jonksiyonları. Diyod modeli ve diyod devreleri, uygulamaları: doğrultucular, kırpma devreleri ve diğerleri. Diyod devrelerinin küçük işaret analizi. Jonksiyonlar, BJT’nin büyük ve küçük işaret modelleri, çözüm teknikleri, BJT kuvvetlendiricilerin kutuplanması ve analizleri. MOSFET: modelleri, çözüm teknikleri, MOS kuvvetlendiricilerin kutuplanması ve analizleri, Akım Aynaları. Mantık devre kapıları; BJT ve CMOS eviriciler: zamanlama, gecikme, statik ve dinamik güç sarfiyatları.Zorunlu
 
CEE 232 (EHM 232) Ayrık Zamanlı İşaretler ve Sistemler 3(2+2+0) ECTS 5,00İşaretlerin ve sistemlerin sınıflandırılması: sürekli ve ayrık zaman, analog ve sayısal. Sistem özellikleri, dürtü cevabı, konvolüsyon toplamı, fark denklemleri ve çözümleri. Ayrık zamanlı durum denklemlerinin çözümü, durum geçiş matrisi, kararlılık. Ayrık zaman Fourier dönüşümü, özellikleri ve sistem uygulamaları, frekans uzayı teoremleri. Ayrık Fourier dönüşümü ve uygulamaları. z-dönüşümü, özellikleri ve uygulamaları. Sürekli zaman ve ayrık zaman dönüşümlerinin birbirleriyle ilişkisi.Zorunlu
 
CONT 212 Ölçme Tekniği ve Algılayıcılar 3(2+0+2) ECTS 5,00Temel kavramlar (hatasızlık, çözünürlük, hassasiyet, hata,şüphe, doğrusallık, vb.), Ölçme sistemlerinin dinamik karakteristikleri (etki, yanıt verme süresi, vb.). Hata türleri ve analizi. Analog ve sayısal ölçü aletleri. Güç ve enerji ölçülme prensipleri. Algılayıcı ve dönüştürücülerin statik ve dinamik özellikleri. Algılayıcı ve dönüştürücülerin özellikleri (hatasızlık, doğrusallık, tekrarlama, çıkış empedansı, vb.). Çeşitli algılayıcıların ölçme prensipleri (basınç, yer değiştirme, sıcaklık, manyetik alan, yakınlık, nem, vb.Deneyler: Güç ve enerji ölçülmesi ile ilgili deneyler.Zorunlu,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı itü kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı ,itü kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı ,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,itü kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,itü kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı,özel ders,bitirme tezi
 
ME 242 (MM 242) Dinamik 3(2+2+0) ECTS 6,00Parçacık dinamiği. Bir doğru üzerindeki ve eğri üzerindeki hareket. Newton yasaları. Momentum ve açısal momentum metodları. İş ve enerji. Parçacık sistemleri. Katı cisimlerin hareketinin kinematiği ve kinetiği; Euler Yasaları, açısal momentum. Katı cisimler için iş ve enerji metodları. Mekanik titreşimlere giriş.Zorunlu
 
TAR 202 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 2(2+0+0) ECTS 3,00Türk ulusunun bütün kurumları ve değerleriyle çağdaş uygarlığın da üstüne çıkma çabaları, Atatürk İlke ve İnkılâpları; Atatürk düşünce sistemi; Atatürk döneminde Türkiye’nin iç ve dış politikası; İkinci Dünya Savaşı ve Türkiye; Türkiye’de çok partili döneme geçiş.Zorunlu
 
CEE 301 (EHM 301) Olasılık, İstatistik Ve Rasgele Süreçler 3(2+2+0) ECTS 6,00Olasılığın temelleri, aksiyomlar ve koşullu olasılık dahil ana özellikler, Bayes kuralı, rasgele değişkenler ve dağılımlar, Binom dağılımı, Poisson dağılımı, Gauss dağılımı, öğrenci t-dağılımı, ortalama değer ve variyans. Sürekli ve ayrık rastgele değişkenler, bileşik olasılık yoğunluk fonksiyonları, rastgele süreçler, rasgele işaretler; gürültü, kargaşa, girişim işaretleri. Rastgele modelleme, rastgele işaretlerin bilgisayarlarla üretilmesi, öz- ve çapraz- ilinti fonksiyonları ve güç spektrumu, istatistik, örnekleme kuramı, kestirim kuramı, varsayım testi ve istatistiksel anlamlılık, savlar (iddialar), testler ve sonuçlar, anket hazırlama ve yapma.Zorunlu,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı itü kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı ,itü kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı ,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,itü kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,itü kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı,özel ders,bitirme tezi
 
CONT 311 Güç Elektroniği Devreleri 3(2+0+2) ECTS 5,00Anahtar devreler ve güç elektroniği temel kavramlarinda, diyot, SCR, GTO, BJT, MOSFET, IGTB, MCT lerin kullanim karakteristikleri, kontrollü ve kontrolsüz bir ve üç faz doğrultucu, DC kesici, Evirici, bir ve üç faz eviriciler, atım genliği modülasyonu ve voltaj düzenlemesi, AC kesiciler, devirliceviriciler, korunumlu ve söndürücülü devreler, Paralel ve seri operasyonlu anahtarlar.Zorunlu
 
CONT 313 Geribeslemeli Kontrol Sistemleri 4(3+0+2) ECTS 6,00Dinamik sistemlerin modellenmesi ve simülasyonu, Geçiş fonksiyonlarının ve durum alanları yaklaşımının matematiksel modellenmesi, Mekanik, elektriksel, akışkan, termal ve karmaşık sistemlerin modellenmesi, sistem yanıtları ve lineer olmayan dinamik sistemlerin lineerleştirilmesinin analitik ve sayısal çözümlemeleri, Geribeslemeli kontrol sistemlerine giriş, geçici yanıt analizi ve değişmeyen durum hatalari kriteri, İstikrar analizi, Root-Locus çizelgeleri, Frekans alanı kriteri, Bodediyagramları, Nyquist diyagramı ve Nyquist istikrar kıstası, Kapalı devre frekans yanıtı, Durum alanı gösterimleri, Durum alanı denklemlerinin çözümleri, Durum alanı analizleri, Denetlenebilirlilik, ayırt edilebilir ve doğal formlar, lineer olmayan control sistemleri.Zorunlu
 
CONT 317 Sistem Modelleme ve Simülasyon 3(2+0+2) ECTS 5,00Matlab, Simulink ve LabView paketleri. Bu paketlerle blok diyagram gösterimi, modelleme ve simulasyon.,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı itü kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı ,itü kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı ,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,itü kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,itü kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı,özel ders,bitirme teziZorunlu
 
CEE 234 (EHM 234) Mikroişlemci Sistemleri 3(2+0+2) ECTS 5,00Temel mikroişlemci yapıları ve çalışma prensipleri. Bellek ve adresleme. Bellek tasarımı. Veri, adres ve kontrol yolları. Arayüzler. Paralel ve seri portlar, zamanlayıcılar, kesme kontrolleri. Bellek yönetim birimi. Çevirici dilinde programlama. Mikroişlemciler ve uygulamaları.Zorunlu
 
CEE 306 (EHM 306) Elektriksel Enerji Sistemine Giriş 3(3+0+0) ECTS 6,00Elektrik Enerji Sistemleri Elemanlarının Geçmiş ve Geleceği, Enerji Tüketimi, Kaynaklar ve Dönüşümü, Enerji Santralleri ve Çevre, AC, DC Devreler, Güç, Enerji Hesapları, 3 Fazda Güç, Transformatörler, Elektrik Makineleri(Motorlar ve Jeneratörler), Güç İletimi, Güç Dağılımı ve Kesintiler.Zorunlu
 
CONT 302 Kontrol Sistemleri Tasarımı 3(2+2+0) ECTS 6,00Endüstriyel control projelerinin dizaynı ve yürütülmesi, endüstriyel kontrol projelerinin temel adımları, görev ve problem tanımı ve analizi, donanım elemanlarının ve seçim kriterlerinin seçimi, endüstriyel kontrol sistemleri ve control projelerinin dökümentasyonunda ortak enternasyonel standartlar.Zorunlu,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı itü kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı ,itü kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı ,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,itü kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,itü kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı,özel ders,bitirme tezi
 
CONT 312 Bilgisayar Kontrollü Sistemler 3(2+0+2) ECTS 6,00Bilgisayar kontrollü sistemlere giriş, örnekleme ve tutma operasyonlari, A/D ve D/A çeviricileri, Fark denklemleri, z-dönüşümleri, ayrık taşınmış foksiyonlar, sürekli zamanın ayrık zamanla modellenmesi, istikrar ve performans analizi, sürekli zaman ve dijital kontrolculer dizayn metodu ile Ayrık zaman kontrolculeri dizaynı, bilgisayar kontrollü durum alanı analizi, sayısal simulasyon ve kontrol algoritmalarinin yürütülmesi.Zorunlu
 
HUM 302 (İNB 302) Çağdaş Avrupa’nın ve Modern Etiğin Temelleri 3(2+2+0) ECTS 4,00Bu ders INB 301’in devamıdır. Derste bir yandan Akdeniz ve Avrupa uygarlıklarının siyasal, entelektüel ve kültürel gelişiminin 18. Yüzyılın başından günümüze kadar olan dönemi kronolojik olarak tartışılır, diğer yandan çağdaş Batı dünyasında öne çıkan modern etik kavramının oluşumu incelenir. Aydınlanma, onun hümanizm ve modernizm ile ilişkisi, Avrupa’da milliyetçiliğin doğuşu, Fransız Devrimi ve Sanayi Devrimi ile 20. yüzyılın belli başlı konu ve olayları, genel özellikleri ve çağdaş Avrupa’nın şekillenmesinde oynadıkları roller bakımından ele alınır. Derste etik kavramı ile Avrupa uygarlığının gelişimi arasındaki ilişkiler modern Batı etiğinin oluşumu bağlamında incelenir.Zorunlu
 
CONT 401 Kontrol Laboratuarı 1(0+0+2) ECTS 3,00Analog ve sayısal kontrolcüler, Orantılı, integral ve Türev (PID) kontrolcüleri, Açık/Kapalı kontrolcüler, bu kontrolcülerin programlanabilen mantık kontrolcüleri (PLC) ler üzerinde uygulanmaları, farklı akış, basınç, ısı,sıvı seviyesi süreçlerinin kontrol sistemlerinin, modelleme, analiz ve kontrolü, doğrusal olmayan sistemlerin analizi, modellenmesi ve kontrolü, doğru akım ve senkron olmayan motorların hız ve pozisyon kontrolleri ile ilgili deneysel uygulamalar.Zorunlu,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı itü kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı ,itü kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı ,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,itü kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,itü kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı,özel ders,bitirme tezi
 
CONT 403 Kontrol Sistemi Tasarım Projesi 2(0+0+4) ECTS 4,00CONT 302 dersinde teorisi verilen control systemi tasarım projesiZorunlu
 
CONT 411 (KONT 411) Robotiğe Giriş 3(3+0+0) ECTS 5,00Robot manüpulatörler için modelleme teknikleri, robot tasarımı konusunda geniş teknolojik bilgi ve modelleme çalışmaları. Temel matematiksel notasyonlar, ileri ve ters kinematik modeler, robot manüpülatörlerin statik kuvvetleri ve Jacobian. Dinamik modeler, temel kontrol yöntemleri, tasarım konuları, robot sensörleri ve aktuatörler.Zorunlu
 
EF 401 (MF 401) Bilim, Toplum ve Etik 1(1+0+0) ECTS 1,00Bilim, Bilimin Ayırt Edici Özellikleri, Bilimsel Süreç, Bilimsel Süzgeç, Karl Popper ve Yanlışlama, Bilim Adamı Tanımı Üzerine, Ne İçin Bilim, Kimin İçin Bilim, Bilim, Bilim, Teknoloji ve Mühendislik, Bilim, Teknoloji ve Etik, Ahlak – Etik tanımları, Akademik Yaşam ve Etik, Ulusal / Uluslararası Etik Kurumları, Araştırma Etiği, Bilimsel Yayın Etiği, Aşırma/İntihal, Etik İhlalleri ve Yaptırımlar, Bilimsel Altyapı Eğitimi, Bilim ve Rakamlarla Konuşmak, Bilimsel Öngörü / Kestirim, Bilimsel tartışma, Örnekler.,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı itü kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı ,itü kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı ,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,itü kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,itü kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı,özel ders,bitirme teziZorunlu
 
CDS 490 (KGS 490) Kültürel Gelişim Semineri 0(0+1+0) ECTS 0,00Bu seminerle, öğrencilerin sosyal, kültürel, bilimsel ve sanatsal açıdan bilgilenmesi, kendi alanlarında tanınmış saygın kişilerin görüşlerini öğrenmesi, böylece sentez ve değerlendirme yeteneklerini geliştirmesi amaçlanmaktadır. Bu derste öğrencilerin öğrenim hayatları boyunca üniversitede düzenlenecek etkinliklere katılımı değerlendirilecektir. Öğrenciler her yarıyıl en az 2 ve sekiz yarıyılda toplam 16 etkinliğe katılarak dersin gereklerini yerine getireceklerdir.Zorunlu
 
CONT 412 Endüstriyel Otomasyonun Temelleri 3(2+0+2) ECTS 5,00Otomasyon sistemlerinin çalışma prensipleri ve elamanları: Endüstriyel bilgisayar, programlanabilir kontrolcüler, adabirim modülleri, dağıtık girdi/çıktı istasyonları ve uzak terminal birimleri. Endüstriyel dijital iletişim sistemleri: Fiziksel bağlantılar, iletişim arabirimleri ve protokolleri, Denetleyici kontroller ve veri toplama sistemleri, kontrol sistemleri uygulama ve entegrasyonları, dağıtık kontrol sistemleri ve onların endüstriyel uygulamaları.Zorunlu
 
CONT 492 Bitirme Projesi 3(0+6+0) ECTS 4,00Öğrencilerin, bir kontrol mühendisliği projesini, grup halinde ya da bireysel olarak, tasarım sürecini, kavramdan başlayarak, analizlerle, düzenleme ve raporlamayı içerecek şekilde, ele almaları gerekmektedir. Projeler, kontrol mühendisliğinin değişik endüstriyel uygulamaları arasından önerilir ve akademik kadronun deneyimlerini yansıtır. Yazılı bir dönem içi raporu, dönem sonu raporu ve sözlü sunum zorunludur.Zorunlu
 
CEE 203 (EHM 203) Elektrik Mühendisliğinde Sayısal Yöntemler 3(2+2+0) ECTS 3,00Polinomsal yaklaşım ve interpolasyon, sayısal integral hesabı, EHM’de lineer cebir denklem sistemleri, öz değer problemleri, sayısal türev alma, EHM’de sayısal formüller, bir boyutlu ve iki boyutlu başlangıç değeri problemleri ve EHM’de bir boyutlu ve iki boyutlu sınır değeri problemleri.Bölüm Seçmeli,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı itü kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı ,itü kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı ,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,itü kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,itü kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı,özel ders,bitirme tezi
 
CEE 241 (EHM 241) Elektromanyetik Alanlar 3(2+2+0) ECTS 6,00Temel aksiyomlar, elektriksel yük, Coulomb kanunu, boşlukta elektrostatik alan, elektrostatik enerji, yüzey yükleri ve Dirac dağılımı, dipoller, bir malzemede elektrostatik alan, temel denklemler ve sınır koşulları, Lorentz kuvveti ve boşlukta manyetostatik alan, Biot-Savart kanunu, Ampere formulü, bir malzemede manyetostatik alan, manyetik enerji, manyetik dipoller ve daimi mıknatıslar, Maxwell denklemleri ve elektromanyetik alanlar, Faraday indüksiyonu, öz ve karşılıklı induktans, elektromanyetik enerji, potansiyel fonksiyonları, özel izafiyet teorisi.Bölüm Seçmeli
 
CEE 331 (EHM 331) Sayısal İşaret İşleme 3(2+0+2) ECTS 6,00Ayrık Fourier serileri ve dönüşümlerinin tekrarı. Hızlı Fourier dönüşümü. Filtreler ve yaklaşıklıklar. Sayısal filtre tasarım teknikleri, sonlu – sonsuz dürtü cevaplı süzgeçler. Hilbert dönüşümleri. Optimum pencereleme problemi. İki boyutlu işaret işleme ve dönüşümler. Rastsal işaretler. Özilişki ve güç spektral yoğunluğu fonksiyonları. Wiener ve Kalman filtreleri. Uyarlamalı işaret işlemeye giriş, ses ve görüntü işleme uygulamaları.Bölüm Seçmeli
 
CONT 221 Eyleyiciler ve Denetleyiciler 3(2+2+0) ECTS 6,00Endüstriyel Denetleyiciler ve temel işleyişleri, Eyleyicilerin temel çalışma prensipleri, endüstriyel kontrol sistemlerinde ki yerleri. Açık çevrim, kapalı çevrim kontrol yapıları, transfer fonksiyon kavramı, PID denetleyiciler, pnömatik, hidrolik eyleyiciler, AC&DC motorlar, Logic denetleyiciler, elektrohidrolik ve elektropnömatikBölüm Seçmeli
 
CONT 315 Hareket Kontrol Sistemleri 3(3+0+0) ECTS 6,00Kontrol sistemlerinde mühendislik edavatlarını kullnarak oluşturulan tasarım prosedürler, Mekanik sistemlerin, ilişkili güç elektroniği ekipmanlari ve elektrik motorları, açık ve kapalı döngü tork sistemlerinde çeşitli tiplerde DC,AC ve servo motorlarin, hız ve pozisyonlama kontrollerinin simülasyonu ve modellemesi. Tipik Örnekler.Bölüm Seçmeli,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı itü kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı ,itü kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı ,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,itü kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,itü kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı,özel ders,bitirme tezi
 
CONT 321 Kontrolde Algılama ve Güç Çevirici Sistemler 3(3+0+0) ECTS 6,00Kontrol teorisinde algılama ve çevirici sistemlerin fiziksel prensiplerine giriş, çeviriciler ve algılayıcılar için performans kriterleri kararları, ısıldirenç, elektronik direnç, ısılçift, ısılelektrik,bimetal şerit, Bourdon tüpü şeklinde dönüştürücü sistemlerin semntezi ve analizi, yer değiştirme,kuvvet ve tork, ivme ve hız, basınç, akış, piesso elektrik,ultrason ve Hall etkisi çevirici sistemlerin analizive sentezi, ışıksalınımlı, fotovoltaik , fotodiot,fototransistör ve ısılsalınımlı tipte çevirici sistemlerin analizi.Bölüm Seçmeli
 
CONT 323 Adaptif Kontrol Teorisi Temelleri 3(3+0+0) ECTS 6,00Uyarlamalı (Adaptif) tasarım temelleri,süreç modelleri (sürekli ve ayrık zaman), Karışıklık modellemesi, system tanımlanması, Yinelemeli yöntemler, Uygulama yerleri, kendiliğinden ayarlama, kutup yerleştirme, girdi/çıktı modelleri, adaptif kontrolcülerin durum yer tasarımı,Adaptif kontrolcülerin analizi; kullanımları, adaptif tekniklerin yanlış kullanımları, optimum kontrol, tahmin ve filtreleme; Çok değişkenli kontrole giriş.Bölüm Seçmeli
 
CONT 325 İstatiksel Veri Analizi 3(3+0+0) ECTS 6,00İlk bölümdeki konular, point estimation, güven aralıkları, hipotez testleri, iyilik uyum testi. Bu metotlar, tek boyutta istatistiksel çıkarım gerçekleştirirler (aynı zamanda tek değişkenli veri analizi olarak da bilinir). Çoklu değişkenli veri analizi tek değişkenli T testinin doğal bir uzantısı olan klasik Hotellin T2 hipotez testi ile anlatılacaktır. Daha sonra regresyon analizi (matris-vektör formatında), prensip bileşen analizi ve değişim analizi (ANOVA) anlatılacaktır.Bölüm Seçmeli,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı itü kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı ,itü kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı ,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,itü kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,itü kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı,özel ders,bitirme tezi
 
CONT 327 Elektrikli Makineler 3(3+0+0) ECTS 6,00Bu dersteki konular: transformatör işleyişi, elektromekanik güç çeviriciler, dönen ve doğrusal elektrik makineleri; birleştirilmiş parametreli elektromekaniklerin etkileşimi; temel makine tiplerinin önemi; dc, indüksiyon, eşzamanlılık; aygıt karakteristiği geliştirme; enerji çevirim yoğunluğu, verimlilik ve sistem etkileşim karakteristikleri, düzenleme, kararlılık, kontrol edilebilirlik ve yanıt.Bölüm Seçmeli
 
CONT 413 Akıllı Kontrol Sistemleri 3(3+0+0) ECTS 6,00Modern mühendislik araçlarını kullanarak akıllı control sistemlerinin analiz ve tasarımı. Sinir Ağları, neurokontrolsistemleri, kontrol problemlerinde bulanık mantık yaklaşımları.Bölüm Seçmeli
 
CONT 421 Eniyileme Kontrolüne Giriş 3(3+0+0) ECTS 6,00Kontrol sistemlerinde dinamik optimizasyon problemleri: değişkenler hesabı, ikinci dereceden indeks performanslar ile ilgili optimizasyon problemleri, minimum prensibi, kontrol problemleri, tekil aralıklar, kontrol sistemlerinde optimizasyon yöntemleri uygulamaları.Bölüm Seçmeli
 
CONT 423 Microkontrolcü temelli Kontrol Sistemleri 3(3+0+0) ECTS 6,00Kontrol uygulamalarında mikroişlemci donanım ve yazılımına giriş, elemanlar arası bağlantılar, çevresel araçlar, bus zamanlama ilişkileri, assembler programlama dili, hata ayıklama, giriş/çıkış teknikleri ve PC temelli yazılım geliştirme araçlarının kullanımı, mikrokontrolcülerde C programlaması, Laboratuvar uygulamaları ve tasarım projeleri.,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı itü kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı ,itü kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı ,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,itü kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,itü kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı,özel ders,bitirme teziBölüm Seçmeli
 
CONT 425 Kontrol Mühendisliğinde Optimizasyon 3(3+0+0) ECTS 6,00Atmosfer, robot ve işlem kontrol alanlarında uygulamaları olan ayrık ve sürekli sistemlerin optimizasyonu. Değişken hesaplama, sayısal çözümler, dinamik programlama ve dik düşeme “steepest descent” yöntemleri, en iyi düzenleyici problem, matris Riccati denklemi ve stokastik süreçler.Bölüm Seçmeli
 
CONT 427 Lineer Olmayan Sistemler ve Kaos 3(3+0+0) ECTS 6,00Bu ders öğrencileri doğrusal olmayan fizik, dinamik sistemler ve kaos teorisi gibi kavramlarla tanıştırır. Bu kavramlar sıradan türevli denklemler ve bazı ayrık haritalar kullanılarak basit temel sistemler üzerinden sunulur. Fizik, mühendislik, biyoloji ve ana dünya sistemleri alanlarından fazladan örnekler veriliecektir. Bu dersin ana amacı, öğrencilere doğrusal olmayan sistemlerle çalışabilme becerisini sağlayacak analitik yöntemler, kalıcı yaklaşımlar ve örnekler sağlamaktır.Bölüm Seçmeli
 
CEE 423 (EHM 423) Sayısal Elektronik Devreleri 3(3+0+0) ECTS 6,00İdeal Evirici, çeşitli tipler (NMOS; CMOS vs.), NAND, NOR kapıları, kompleks kapılar, transmisyon kapıları. Çeşitli flip-flop devreleri, Sadece Oku Bellekler (ROM) Statik ve Rasgele Erişimli Bellekler (SRAM, DRAM).Bölüm Seçmeli
 
CEE 434 (EHM 434) Yapay Sinir Ağları 3(3+0+0) ECTS 6,00Biyolojik sinir ağlarının kısaca incelenmesi, Yapay Sinir Ağlarının (ANN) tanım ve sınıflandırılması, kontrollü ve kontrolsüz öğrenme, Adaptif Lineer Eleman (ADALINE), ortalama karesel öğrenme kuralı, lineer asosiyatif bellek tasarımı, tek ve çok katmanlı perseptron, geriye yayılım algoritması, dinamik yapay sinir ağları: Hopfield Ağı ve Hücresel Sinir Ağı (CNN), kendiliğinden organize Haritaları ve uygulamaları.,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı itü kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı ,itü kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı ,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,itü kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,itü kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı,özel ders,bitirme teziBölüm Seçmeli
 
COME 108 Algoritmalar ve Programlama II 3(2+0+2) ECTS 6,00Özyineleme, işaretçiler ve dinamik bellek tahsisi, karakter kümeleri ve bunlar üzerinde işlemler; ileri dosya işleme teknikleri; kullanıcı tarafından tanımlanan tipler; Nesneye yönelik programlamaya giriş, sınıflar ve veri soyutlama: davranış/durum (veri) modeli, üye kapsamı ve erişim, yapıcı/bozucu kavramları, nesne atama.Bölüm Seçmeli
 
CONT 322 Proses Kontrol 3(3+0+0) ECTS 6,00Giriş, süreç kontrol sistemlerinin sunumu ve sınıflandırılması, analog sinyal şartalandırma tekniklerinin analizi ve sentezi, sayısal sinyal şartlandırma tekniklerinin analiz ve sentezi, analog, sayısal ve havalı endüstriyel kontrolcülerin standartalara uygun olarak analiz ve sentezi, süreç kontrolünde programlanabilir mantıksal kontrolcülerin kullanımı, nihai kontrol sistemlerinin analizi, aktüatörlerin ve nihai kontrol sistemlerinin sentezi, süreç döngü ayarları, ısı, seviye, basınç, akış, nem, pozisyon, kuvvet ve ivem kontrol sistemlerinin ve bilgisayar uygulamalarının sentezi.Bölüm Seçmeli
 
CONT 324 Veri İletişimi ve Ağlar 3(3+0+0) ECTS 6,00Veri iletişimi ve bilgisayar ağları temellerine giriş, ağ protokolleri ve mimarisinin incelenmesi. Protocol kavramları, katmanlı modeler, kaynak paylaşımı ve standartları, iletim ortamları: analog ve sayısal very kodlama; güvenilir iletişim; hata bulma ve düzeltme; akış kontrolü; baülantı-seviye verimliliği ve kayan pencere protokolleri; ortam erişim kontrol protokolleri ve mekanizmaları; LAN topolojisi ve genişletilmiş LAN’lar; ağ topolojisi; bağlantı yönelimli ve bağlantısız ağlar; taşıma seviyeli protokoller; tıkanıklık kontrolü; değişik trafik tipleri için kalite sistemleri; geleneksel telefon ağları gibi ağların ve protokollerin çalışması; İnternet; WiFi, FDDI, eternet, ISDN, TCP/IP, ATM. Soketler gibi API ağ programlaması.Bölüm Seçmeli
 
CONT 326 İletişim Komut ve Kontrol Sistemleri 3(3+0+0) ECTS 6,00Komut, kontrol ve iletişim sistemleri genel olarak askeri organizasyonlar tarafından tercih edilen bilgi sistemleridir. Stratejik ve taktiksel sistemleri içine alan genel bir terimdir. Sonuç olarak, mücadele yönlendirme sistemi, taktiksel veri sistemi veya uyarı ve kontrol sistemleri komut, kontrol ve iletişim sistemleri olarak sayılabilir. Bu ders komut, kontrol ve iletişim kavramlarını, startejik ve taktiksel süreçleri ve sistemleri konularını içerir.Bölüm Seçmeli
 
CONT 328 Dağıtık Gerçek-zaman Sistemleri 3(3+0+0) ECTS 6,00Gerçek zaman sistemleri kablo ile sürmeli otomotiv sistemleri, akıllı tarfik kontrol sistemleri, banka sistemleri ve otonom robotlar konularının uygulanmasında önemli rol oynamaktadır. Birçok gerçek zaman uygulamalarında, sistemin gerekli kısıtlarının karşılanabilmesi için çoklu işlemcilerle tasarlanması gerekir. Bu tür durumlar fiziksel dağılım gerektiği zaman ortaya çıkar ( hata kaldırır araç fren sistemleri gibi) veya uygulamanın doğal paralelliğinin tamamen sömürülmesi durumunda (yüksek performanslı çokluortam uygulamaları). Bu ders dağıtık mimaride gerçek zamanlı sistemlerin tasarımındaki problemlere derin bir bakış açısı vermeyi hedefler.Bölüm Seçmeli,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı itü kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı ,itü kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı ,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,itü kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,itü kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı,özel ders,bitirme tezi
 
CONT 422 Bina Otomasyonu 3(3+0+0) ECTS 6,00Bina otomasyonu ve yönetim sistemlerinde kavramlar ve uygulamalar; bina otomasyonlarında tasarım konuları ve fonksiyonel verimliliğe etkisi; bina otomasyon sistemlerinin bileşenleri; HVAC, elektrik, aydınlatma, güvenlik, yangın söndürme, iletişim vb.; tasarım, bakım ve yönetim entegrasyonu; bilgi teknolojilerinin bina otomasyonuna ve yönetim sistemlerine etkisi.Bölüm Seçmeli
 
CONT 424 Elektrikli Taşıma Sistemleri 3(3+0+0) ECTS 6,00Elektrikli taşıma sistemlerinin sınıflandırılması, elektrikli araçların güç kaynağı, arabalardaki elektrik sistemleri, traksiyon sistemlerinin dinamiği: araba hareketini tanımlayan denklemler. Hız-zaman eğrileri, motor fren modları, enerji tüketimi, traksiyon sürücü sistemleri tipleri, kontrol ve denetleme, kontrol mantığı, traksiyon kontrolü: Jerk oran limiti, ivme ve geciktirme kontrolü, kayma/patina koruması, elektrikli ve mekanik fren kontrol. Hata bildirme, dahili eğitim veri iletişimi.Bölüm Seçmeli
 
CONT 426 Gömülü Kontrol Sistemleri 3(3+0+0) ECTS 6,00Gömülü kontrol sistemlerine (GKS) geliştirmeden ihtiyaçlarına ve mimari tasarımından uygulamaya genel bakış açısı veriri. Ders kontrol teorisinin daha önceki bilgilerini yazılım programlama ve mikroişlemci sistemleri ile bir araya getirir. Gömülü kontrol sistemlerine kontrol uygulamalarının yazılım entegrasyonu ile ilgili teknikler. Teorik ve pratik çalışmalar.Bölüm Seçmeli
 
CONT 428 Robot Teknolojisi 3(3+0+0) ECTS 6,00Bu ders robot teknoloji uygulamalarının altında yatan teoriler, robot aktüatörlerine giriş konuları ve algılayıcıları ve mobil robot kinematiği ve lokalizasyon teknikleri konularına değinir. Katı vücut hareketlerinin geometric ve matematiksel gösterimi, eklemli mekanik kolların ileri ve ters kinematiği, yörünge oluşturma, manipulator dinamiği, harekete geçirme, algılama ve tasarım konuları ve manipulator kontrolü ve ek özel konular.Bölüm Seçmeli,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı itü kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı ,itü kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı ,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,itü kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,itü kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı,özel ders,bitirme tezi
 
ESCI 202 (MBİ 202) Termodinamik 3(3+0+0) ECTS 4,00Termodinamiğin temel kavramları ve tanımlar, açık ve kapalı sistemler, durum, denge, süreç ve çevrimler, saf maddenin özellikleri, faz değişimleri ve diyagramları, iç enerji, entalpi, gaz, sıvı ve katıların özgül ısıları, ısı, iş ve kütle ile enerji transferi, akışkanlar mekaniğinin prensipleri, kapalı ve açık sistemler için termodinamiğin birinci yasası, termodinamiğin ikinci yasası, ısı makineleri, ısı pompaları ve soğutucular, entropi, gaz akışkanlı güç çevrimleri, buharlı güç çevrimleri, kimyasal reaksiyonlar ve yanma. Bilgisayar uygulamalı ödevlere ağırlık verilecektir.Bölüm Seçmeli
 
COME 211 (BİM 211) Ayrık Hesaplamalı Yapılar 3(3+0+0) ECTS 5,00Ayrık matematiğin hesaplama ile ilgili temel kavramları ve teknikleri: mantığın temel kavramları, önermeler mantığı, küme teorisi, fonksiyonlar, diziler, sayma, bağıntılar, algoritmalar ve karmaşıklık analizleri, sayı teorisi uygulamaları; matematiksel nedensellik, tümevarım ve özyineleme; çizge teorisi, en kısa yol problemleri, ağaç yapıları, sıralama ve arama algoritmaları ve uygulamaları.Fakülte Seçmeli
 
ESCI 107 (MBİ 107) Bilim, Teknoloji ve Toplum 3(3+0+0) ECTS 5,00Bilim ve teknolojinin tarihsel özeti, bilim – teknoloji ilişkileri, teknoloji – çevre ilişkileri, bilimin toplumsal algılanması, bilimsel süreç, bilimsel yöntem; mühendislikte, sosyal bilimlerde ve tıpta bilimsel öngörü, istatistiksel veri değerlendirme. Örnek problemler ve toplumsal tartışmalar, depremler ve önceden tahmini, elektromanyetik dalgalar ve toplumsal kaygılar, bilim ve etik, risk yönetimi ve temkinli yaklaşım ilkesi.Fakülte Seçmeli,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı itü kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı ,itü kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı ,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,itü kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,itü kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı,özel ders,bitirme tezi
 
IE 301 (EM 301) Yöneylem Araştırması I 3(2+2+0) ECTS 6,00Yöneylem Araştırmasının ve uygulamalarının temel özellikleri. Yöneylem Araştırması’nın; üretim planlama; envanter planlama; fabrika yerleşimi; iş değerlendirme; kalite kontrol ve diğer alanlarda uygulanması. Doğrusal programlama: Atama ve Taşıma problemleri. Doğrusal olmayan programlama. Kuadratik programlama; çok amaçlı programlama; geometrik programlama ve diğer teknikler. Bilgisayar uygulamaları.Fakülte Seçmeli
 
IE 303 (EM 303) Mühendisler İçin Oyun Kuramı 3(3+0+0) ECTS 6,00Tam bilgili statik oyunlar, baskın strateji dengesi, Nash dengesi, karışık strateji dengesi, ardışık biçimli oyunlar, geriye doğru çözümleme, mükemmel alt oyunlar Nash dengesi, tekrarlı oyunlar, belirsizlik ve bilgi, açık artırma stratejileri ve açık artırmalar, tedarik zinciri problemleri, pazarlık, oy verme.Fakülte Seçmeli
 
IE 321 (EM 321) Makine Elemanları 3(3+0+0) ECTS 6,00Makine elemanlarının tanımı ve sınıflandırılması. Zorlanma şekilleri. Sürekli mukavemet. Miller ve aksların mukavemeti. Pres geçmeler. Cıvata bağlantıları. Kavramalar. Yağlama. Rulmanlı yataklar. Dişli çarklar; kasnak mekanizmaları; zincir mekanizmaları.Fakülte Seçmeli,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı itü kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı ,itü kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı ,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,itü kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,itü kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı,özel ders,bitirme tezi
 
IE 335 (EM 335) Toplam Kalite Yönetimi 3(3+0+0) ECTS 4,00Değişen iş koşulları ve TKY’nin tarihi gelişimi. Kalitenin firma çapında değerlendirilmesinin temel kavramları. Kalite maliyetleri; kalite planlama; kalite kontrol. İstatistiksel süreç kontrol; kalite yönetimi; üst yönetimin rolü; katılım; tanıma ve ödüllendirme. Kalite kültürünün oluşturulması. Tedarikçi ilişkileri kalite bilişim sistemleri. Kalite Güvencesi; diğer teknikler ve araçlar.Fakülte Seçmeli
 
IE 401 (EM 401) Matematiksel Modelleme 3(3+0+0) ECTS 6,00Bu derste Endüstri Mühendisliğindeki matematik programlama problemlerinin pratik yönleri uygulanması ve çalıştırılması ile ilgili hususlar incelenecek ve analiz edilecektir. Özellikle doğrusal programlama ve türleri üzerinde durulacak ve bu modellerin uygulama alanları; kabulleri; özellikleri ve tipik uygulamaları incelenecektir. Konu ile ilgili tipik vaka çalışmaları analiz edilecek ve incelenecektir.Fakülte Seçmeli
 
IE 425 (EM 425) Bilgisayarla Bütünleşik İmalat 3(2+0+2) ECTS 6,00Bilgisayarla Tümleşik İmalata (CIM) giriş ve CIM modülleri. NC; CNC ve DNC sistemleri parça programlama. Robotlar ve malzeme taşıma. Robotlu hücrelerin analizi. AGV ve FMS sistemlerinin analizi. AGV ve FMS’lerin benzetimi. CAQ sistemleri. Konveyör sistemlerinin benzetimi. İnternet ve toplam bilgi yönetim sistemleri. Esnek üretim ve katı otomasyon.Fakülte Seçmeli
 
ISE 202 Sayısal Tasarım ve Bilgisayar Mimarisi 4(3+0+2) ECTS 6,00Sayısal devrelerin gözden geçirilmesi. Kombinezonsal devre tasarım temelleri: standartlar, devre zamanlamaları, PLD’ler, kodlayıcılar, kod çözücüler, çoğullayıcılar, karşılaştırıcılar, üç durumlu aletler, toplayıcılar, ALU’lar vs, tasarım örnekleri. Ardışık devre tasarım temelleri ve uygulamaları: hafıza elemanları, durum analizi, standartlar, PLD’ler, sayıcılar, kaydırmalı yazıcılar, tasarım metotları ve örnekler. Tümleşik mikro kontrol devrelerine giriş, çevre birimleri, düzeltme kavramları, gözlem. MCU aygıtlarının I/O yetenekleri, kapılar. Mikro kontrol ailesinin programlama modelleri: yazıcılar, sayıcılar, işaretleyiciler, talimatlar. Adresleme metotları: doğal, anında, direk, vs. Aritmetik lojik kuralları: ADD, SUB, AND vs.Fakülte Seçmeli,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı itü kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı ,itü kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı ,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,itü kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,itü kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı,özel ders,bitirme tezi
 
ISE 302 Bilişim Sistemleri Analizi 3(3+0+0) ECTS 5,00Sistem geliştirme ve değiştirme/iyileştirme süreçleri. Nesneye yönelik analiz ve tasarım, veri modelleme araçlarının kullanımı. Yaşam döngüsü standartlarının geliştirilmesi ve bunlara uyulması. Yaşam döngüsü fazları: isteklerin belirlenmesi, mantıksal tasarım, fiziksel tasarım, test planlaması ve performans değerlemesi. İletişim, kişisel iletişim becerileri, mülakat, sunum becerileri, grup dinamikleri. Risk ve olabilirlik analizi. Grup temelli yaklaşımlar: proje yönetimi, ortak uygulama geliştirme, kurallara ve süreçlere bağlı yol haritası takibi; nesneye yönelik tasarım; yazılım kalite ölçütleri; uygulama kategorileri; profesyonel etik ilkeleri.Fakülte Seçmeli
 
ISE 314 Kurumsal Bilişim Sistemleri 3(2+0+2) ECTS 5,00Ders kapsamında, bilişim sistemlerinin yönetimsel kavramları ve yönetim bilişim sistemlerinin tanıtımı sunulmaktadır. Ders konuları, YBS bileşenleri ve organizasyon yapılar, sistemlerin tasarımı ve uygulanması ve organizasyonlarda bilişim sistemlerinin öneminin anlaşılması.Fakülte Seçmeli
 
ISE 401 Veri Madenciliği ve İşlem Yöntemleri 3(2+0+2) ECTS 6,00Bu ders veri anbarcılığı ve madenciliği alanındaki temel kavram, görev, yöntem ve işleme tekniklerini tanıtmaktadır. Ders özellikle veri madenciliği problemleri ve çözümleri konularına yoğunlaşacaktır. Veri madenciliği ve bilgi keşfi konusu, veri tabanları, yapay zeka, makine öğrenmesi, yapay sinir ağları, istatistik, örüntü tanıma ve veri görselleştirme gibi alanlardan alınmış bir çok algoritma ve yöntemleri kullanmaktadır. Bu ders veri tabanları perspektifinden veri madenciliği, temel kavramları ve yöntemleri konularını geniş bir tanıtımını sunmaktadır.,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı itü kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı ,itü kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı ,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,itü kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,itü kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı,özel ders,bitirme teziFakülte Seçmeli
 
ISE 404 Elektronik Ticaretin Temelleri 3(3+0+0) ECTS 6,00Dersin amacı, takım projeleri ile elektronik ticaret analizi yapmaktır. Dersin kapsamında elektronik ticaretin teknoloji alt yapısı, internet tabanlı işletme ve ekonomi örnekleri, internetin iş ve teknoloji modelleri, internette güvenlik, sosyal, kanuni ve iş ahlakı ile ilgili problemler. Üretilmek istenen proje, iş planı ve internette işlem yapılabilen bir ilk örnek şirket kurulmasıdır.Fakülte Seçmeli
 
ME 212 (MM 212) Malzeme Bilimi 3(3+0+1) ECTS 6,00Malzemeler ve özellikleri. Atomik bağlar ve düzenleri. Kristal ve kristal olmayan malzemelerin özellikleri. Yapısal bozukluklar. Atomun hareketi. Malzemelerin elastik, plastic ve viskoelastik deformasyonu. Denge diyagramları. Metaller ve özellikleri. Yapıdaki değişim sonucunda, malzeme özelliklerindeki değişim. Organik malzemeler ve özellikleri.Fakülte Seçmeli
 
ME 264 (MM 264) Termodinamik I 3(3+1+0) ECTS 6,00Termodinamik sistemler ve özellikleri. Termodinamik süreçler; iş ve ısı etkileşimleri. Saf maddeler ve termodinamik özellikleri. Birinci Yasa; kapalı ve açık sistemler, akış süreçleri. İkinci Yasa; ısı makineleri, ısı pompaları ve soğutucular. Entropi. Bilgisayar ödev ve uygulamalarına geniş yer verilecektir.,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı itü kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı ,itü kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı ,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,itü kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,itü kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı,özel ders,bitirme teziFakülte Seçmeli
 
ME 351 (MM 351) Akışkanlar Mekaniği 3(3+1+0) ECTS 6,00Akışkanlar mekaniğinin temel prensipleri ve mühendislik problemleri uygulamaları. Akış kavramları. Kontrol hacmi analizi. Koruma denklemleri ve uygulamaları. Boyut analizi. Viskoz sıvıların akışı, basit laminar sıvılar, basit laminar akış sistemleri, iç ve dış akış uygulamaları.Fakülte Seçmeli
 
ME 435 (MM 435) Mekatronik 3(3+0+0) ECTS 6,00Mekatroniğe giriş. Mikrobilgisayar temelli kontrol sistemleri. Arayüzler, sensörler ve aktüatörler. Temel kontrol elektroniği. Ayrık zaman sistemleri. Ayrık kontrolör tasarımı. Gerçek zamanlı programlama. Tasarım vaka çalışmaları. Proje.Fakülte Seçmeli
 
COME 214 (BİM 214) Programlama Dili Kavramları 3(2+0+2) ECTS 5,00Programa dillerinin tasarım, değerlendirme ve uygulama evrelerinde dahil edilen prensipler, sözdizimi, semantikler, bağlama, tip kontrolü, veri tipleri, ifadeler, kontrol yapıları, alt programlar, soyut veri tipleri, nesne yönelimli programlama için destek, eş zamanlılık, hata ayıklama ve fonksiyonel mantık ve nesne yönelimli programlama.Fakülte Seçmeli
 
COME 218 (BİM 218) Veri Yapıları ve Algoritmalar 3(2+0+2) ECTS 6,00Giriş; veri tipleri ve veri yapıları, soyut veri tipleri, elemanlar ve yapı, sanal ve fiziksel veri tipleri; soyut veri tipleri, nesne yönelimli programları dilleri arasında karşılaştırma; nesne yönelimli uygulamalar, nesne yönelimli yöntem üzerine dayalı yazılım sistemleri örnekleri.Fakülte Seçmeli,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı itü kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı ,itü kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı ,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,itü kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,itü kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı,özel ders,bitirme tezi
 
COME 226 Bilgisayar Organizasyonu ve Mimarisi 3(2+0+2) ECTS 6,00Asembler dili ve makine dili kullanılarak bilgisayar organizasyonuna giriş, bilgisayar aritmetiği, veri yolu ve kontrol, mikro programlama, komut kümeleri, adresleme şekilleri, hafıza sistemleri ve hiyerarşiler, önbellekler, girdi/çıktı sistemleri, kesmeler, programlama kesmeleri, RISC mimarisi, ardışık düzen ve performans artımı için diğer gelişmiş teknikler, paralel hesaplama, açık sistem ağları ve çoklu işlemciler.Fakülte Seçmeli
 
ESCI 106 (MBİ 106) Katı Mekaniğine Giriş 3(2+2+0) ECTS 6,00Mekaniğin temel kavramları: vektör işlemleri, kuvvetler ve kuvvet-çiftleri, serbest cisim diyagramları, denge. Sürtünme. Dağıtılmış kuvvetler. Dik ve kesme kuvvetleri ve moment diyagramları. Şekil değiştirebilen cisimlerin mekaniği, genelleştirilmiş Hooke yasası. Mühendislik uygulamaları: eksenel yükler, daire kesitli çubuklarda burulma, kirişlerde eğilme ve kayma gerilmeleri, bileşik gerilmeler. (Makine Mühendisliği Bölümü öğrencileri alamazlar)Fakülte Seçmeli
 
IE 302 (EM 302) Yöneylem Araştırması II 3(2+2+0) ECTS 6,00Kuyruk Teorisi; sistem yapıları; notasyon; tek servis kanallı ve çok kanallı sistemler. Olasılıksal envanter modelleri: tek periyot modelleri; sipariş noktası modelleri; periyodik kontrol modelleri. Markov zincirleri: Düzgün Markov zincirleri; absorbe eden Markov zincirleri. Benzetim: benzetim örnekleri; süreç üretme. Zaman – akış mekanizması. Benzetim dilleri.Fakülte Seçmeli,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı itü kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı ,itü kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı ,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,itü kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,itü kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı,özel ders,bitirme tezi
 
IE 356 (EM 356) İşletme ve Toplum 3(3+0+0) ECTS 6,00Endüstriyel toplum; endüstriyel ilişkiler; iş arama; çalışma hayatı; değerler ve sosyal önem; endüstri ve toplumun kooperasyonu; sendikalar; işsizlik; işyerinde sağlık ve güvenlik; profesyonel kurumlar ve hizmetleri; kişiler arası iletişim; kişisel gelişim.Fakülte Seçmeli
 
IE 362 (EM 362) Mühendislik Ekonomisi 3(3+0+0) ECTS 4,00Mühendislik faaliyetlerinde maliyet ölçümü ve kontrolü. Temel muhasebe kavramları; gelir ölçümü ve değerleme problemleri. İmalat maliyetleri kontrolü ve standart maliyet sistemleri. Sermaye yatırımı; mühendislik seçenekleri ve ekipman yenileme kararları.Fakülte Seçmeli
 
IE 406 (EM 406) Sistem Simülasyonu 3(2+2+0) ECTS 6,00Endüstri Mühendisliği problemlerinde bilgisayar simülasyonuna giriş; simülasyon modellemeye giriş; modelleme kavramları, kanıtlama, çıktı analizi; simülasyonda animasyonun rolü; karmaşık sistemlerin modellendirilmesine ilişkin kavramlar; ileri imalat özellikleri; sürekli ve sürekli-kesikli kombine sistemler; çıktı geliştirme analizlerinde varyans düşürme teknikleri; ARENA yazılımı ortamında uygulamalar.,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı itü kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı ,itü kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı ,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,itü kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,itü kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı,özel ders,bitirme teziFakülte Seçmeli
 
IE 438 (EM 438) Ürün ve Süreç Geliştirme 3(3+0+0) ECTS 6,00Eşzamanlı mühendisliğe giriş, entegre ürün-süreç tasarımı metodolojilerinin tanımlanması, müşteri girdili kalite fonksiyon yayılımı matrislerinin kurulması. Deney tasarımı süreci adımları; cevap yüzeyi metodolojisi; ortogonal dizi seçimi ve kullanımı; etkin test stratejileri; çok-seviyeli deneyler. Testler ve deney analizi metotları.Fakülte Seçmeli
 
IE 476 (EM 476) Çevresel İncelemeler 3(3+0+0) ECTS 6,00Çevresel Konular; kirlilik yasası; kirlilik kontrol sistemleri; kontrol ürünleri ve pazardaki yerleri; hava ve su kalitesi ve kontrolü. Standartlar, sınıflandırmalar; sera etkisi; ozon yırtığı; araç emisyonu ve motor yönetim sistemi; su bakımı; organik bileşenler; sağlık etkileri; Çevresel Etki Değerlendirmesi (EIA); nükleer güç; endüstriyel atık ; atıkların geri kazanımı.Fakülte Seçmeli
 
ME 103 (MM 103) Bilgisayar Destekli Mühendislik Çizimi 3(2+0+2) ECTS 6,00Mühendislikte teknik resmin önemi, çizgi ve geometrik şekiller. İzdüşüm, görünüşler ve kesitler. Ölçülendirme ve toleranslar. Vidalar ve bağlama elemanları, kamalar, yaylar. Dişliler ve kamlar. Perspektif resim. Montaj resmi. Üç boyutlu modelleme.Fakülte Seçmeli
 
ME 322 (MM 322) Makine Elemanları I 3(3+1+0) ECTS 6,00Makine mühendisliği tasarımına giriş: Toleranslar ve geçmeler, kuvvet analizi, malzemeler; gerilme analizi; uzama, çökme, kararlılık ve burkulma; kırılma teorileri, emniyet katsayıları ve güvenirlik, çarpma, yorulma. Makine elemanlarının analizi ve tasarımı: bağlama elemanı olarak vida ve civatalar, perçin ve kaynak; yaylar; yağlama ve kaymalı yataklar; rulmanlı yataklar; miller, kama yuvaları, pimler, splines, kaplinler; kavramalar ve frenler; düz, helisel, konik ve sonsuz vida dişlilerin kinematiği ve tasarımı.Fakülte Seçmeli,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı itü kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı ,itü kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı ,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,itü kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,itü kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı,özel ders,bitirme tezi
 
ME 352 (MM 352) Isı İletimi 3(3+1+0) ECTS 6,00Sistemlerde, durgun ve geçişli tek ve çok katmanlı ısı iletimi. Özel uygulamalarda sayısal metodlar. İç ve dış konveksiyon. Doğal konveksiyon ve yoğunlaşma.Yayılım ile ısı iletimi. Isı değiştiricileri ve ısı iletim sistemlerinin tasarımı.Fakülte Seçmeli
 
ME 438 (MM 438) Akışkan Güç Kontrolü 3(3+0+0) ECTS 6,00Hidrolik ve pnömatik güç aktarım sistemleri. Kayıtlar ve sistem verimliliği. Basit devre tasarımı. Pompalar, motorlar, akümülatörler. Sübap karakteristikleri. Dinamik tepki. Hidrolik servo kontrol.Fakülte Seçmeli
 
U00035 Üniversite Seçmeli 3(0+0+0) ECTS 5,00Üniversite Seçmeli
 
ALM 101 Almanca I 3(2+2+0) ECTS 5,00Bu ders Almanca’ ya bir başlangıç niteliğinde olup, öğrencilerin temel dil becerilerini ve dilbilgisi kurallarını öğrenmelerini ve bu kuralları kullanarak iletişim becerilerini geliştirmelerini amaçlar.Üniversite Seçmeli
 
ALM 102 Almanca II 3(2+2+0) ECTS 5,00ALM 101 dersinin devamı niteliğinde olup, bir önceki Almanca dersinde edinilen bilgilerin pekiştirilmesini, yeni dilbilgisi kurallarının öğrenilmesini ve özellikle dinleme ve konuşma becerilerinin geliştirilmesini hedefler.,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı itü kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı ,itü kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı ,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,itü kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,itü kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı,özel ders,bitirme teziÜniversite Seçmeli
 
ALM 103 Almanca III 3(2+2+0) ECTS 5,00ALM 101 ve ALM 102 derslerinin devamı niteliğindedir. Bu derste, öğrencilerin dinleme ve konuşma becerileri, günlük yaşama uygun konular ve ortamlarda kullanılarak geliştirilir. Ayrıca dilbilgisi kalıplarının yazılı iletişimde nasıl kullanıldığı üzerinde durulur.Üniversite Seçmeli
 
ALM 104 Almanca IV 3(2+2+0) ECTS 5,00ALM 101, ALM 102 ve ALM 103 derslerinin devamıdır. Daha önceki derslerde öğrenilen dil yapılarının kullanılmasının yanı sıra ALM 104’de, iş hayatına yönelik kelime dağarcığının geliştirilmesi ve bu sözcüklerin yazılı ve sözlü iletişimde doğru ve akıcı bir biçimde kullanılabilmesi amaçlanır.Üniversite Seçmeli
 
ALM 105 Almanca V 3(2+2+0) ECTS 5,00ALM 101, ALM 102, ALM 103 ve ALM 104 derslerinin devamıdır. Daha önceki derslerde öğrenilen dil yapılarının kullanılmasının yanı sıra ALM 105’de, iş hayatına yönelik kelime dağarcığının geliştirilmesi ve bu sözcüklerin yazılı ve sözlü iletişimde doğru ve akıcı bir biçimde kullanılabilmesi amaçlanır.Üniversite Seçmeli
 
ALM 106 Almanca VI 3(2+2+0) ECTS 5,00ALM 101, ALM 102, ALM 103, ALM 104 ve ALM 105 derslerinin devamıdır. Daha önceki derslerde öğrenilen dil yapılarının kullanılmasının yanı sıra ALM 106’de, iş hayatına yönelik kelime dağarcığının geliştirilmesi ve bu sözcüklerin yazılı ve sözlü iletişimde doğru ve akıcı bir biçimde kullanılabilmesi amaçlanır. Önkoşul: ALM 105 ServisÜniversite Seçmeli
 
BA 211 (İŞ 211) Finansal Muhasebe I 3(3+0+0) ECTS 6,00İşletme dili olarak muhasebe; finansal tablolar; muhasebe kayıtları; büyük defter, günlük defter, mizan; karın ölçülmesi ve muhasebe çevriminin tamamlanması; düzeltme kayıtları ve finansal tabloların hazırlanması; ticari aktivitelerin muhasebeleştirilmesi; dönen varlıkların, duran varlıkların ve kısa vadeli borçların muhasebeleştirilmesi.Üniversite Seçmeli,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı itü kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı ,itü kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı ,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,itü kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,itü kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı,özel ders,bitirme tezi
 
BA 241 (İŞ 241) Yönetim ve Organizasyon 3(3+0+0) ECTS 6,00Yönetim teorisinin gelişimi; yönetim fonksiyonları ve yönetimin değerlendirilmesi; çevre, şirket kültürü ve küreselleşmenin etkileri; karar verme; amaç belirleme ve planlama; stratejik yönetim, planlama araç ve teknikleri; organize etme ve koordinasyon; insan kaynakları yönetimi; liderlik; kontrol.Üniversite Seçmeli
 
BA 313 (İŞ 313) Mühendisler İçin Muhasebe 3(3+0+0) ECTS 5,00Öğrencilere temel muhasebe bilgi ve pratiğinin kazandırılması. Muhasebe bilgi ve uygulamalarıyla beraber bu bilgilere dayalı finansal raporların hazırlanması, yorumlanması ve yönetimi ile ilgili bilgi ve becerinin edinilmesiÜniversite Seçmeli
 
BA 351 (İŞ 351) Pazarlama Yönetimi 3(3+0+0) ECTS 6,00Ürün, pazarlama karışımı, pazar konumlandırılması; rekabetçi pazarlama; lojistik, fiyatlandırma, yeni ürün geliştirme, uluslararası pazarlama; promosyon ve reklam, pazarlama bileşenleri; pazarlama stratejilerinin oluşturulması.Üniversite Seçmeli
 
BA 447 (İŞ 447) Proje Yönetimi 3(3+0+0) ECTS 6,00Proje yönetimi organizasyonu ve karakteri; proje analizlerinin ticari ve finansal çerçevesi, planlama ve çizelgeleme, bilgisayar uygulamaları; satın alma ve malzeme yönetimi; iş ve maliyetlerin yönetimi.Üniversite Seçmeli
 
CIN 101 Çince I 3(2+2+0) ECTS 5,00Bu ders Çince’ye bir başlangıç niteliğinde olup, öğrencilerin 4 temel tonlama becerisini kazanmalarını, sözcük bilgisi geliştirmelerini ve temel dilbilgisi kurallarını öğrenerek kullanabilmelerini amaçlar.Üniversite Seçmeli
 
CIN 102 Çince II 3(2+2+0) ECTS 5,00CIN 101 dersinin devamı niteliğinde olup öğrenilen konuların pekiştirilmesini, kelime bilgisinin arttırılmasını ve bunların çeşitli diyaloglarda kullanılmasını hedefler.Üniversite Seçmeli,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı itü kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı ,itü kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı ,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,itü kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,itü kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı,özel ders,bitirme tezi
 
CIN 103 Çince III 3(2+2+0) ECTS 5,00CIN 101 ve CIN 102 derslerinin devamı niteliğindedir. Derste ağırlıklı olarak dinleme, konuşma ve okuma becerilerinin geliştirilmesi üzerinde durulur. Günlük olayları yansıtan çeşitli diyaloglar yardımıyla yeni dilbilgisi kuralları öğretilir ve öğrencinin sözcük dağarcığının geliştirilmesine çalışılır.Üniversite Seçmeli
 
CIN 104 Çince IV 3(2+2+0) ECTS 5,00CIN 101, CIN 102 ve CIN 103 derslerinin devamıdır. Daha önceki derslerde öğrenilen dil yapılarının tekrar edilmesi ve 4 dil becerisinin geliştirilmesi amaçlanır.Üniversite Seçmeli
 
ECON 101 (EKON 101) Ekonomiye Giriş 3(3+0+0) ECTS 6,00Mikro ve makroiktisadın temel kavramları, iktisadi problem; arz, talep ve fiyatın belirlenmesi; tüketici davranışı teorisi; firma teorisi; piyasa yapıları; milli gelir ve milli gelirin hesaplanması; ekonomik kalkınmaya, işsizliğe ve enflasyona yönelik sorunlar; makroekonomik politika araçları.Üniversite Seçmeli
 
ECON 211 (EKON 211) Mikroekonomi 3(3+0+0) ECTS 6,00Arz ve talep, fiyatın belirlenmesi; esneklik; tüketici davranışı teorisi; üretim teorisi ve maliyetler; rekabetçi ve rekabetçi olmayan piyasalarda çıktının belirlenmesi; üretim faktörlerinin fiyatlandırılması; genel denge analizi; refah ekonomisi.Üniversite Seçmeli
 
ECON 321 (EKON 321) Uluslararası Ekonomi 3(3+0+0) ECTS 6,00Uluslararası ticaretle ilgili klasik ve Neo-Klasik teoriler; Heckscher-Ohlin teorisi; Stolper-Samuelson teorisi; güncel teoriler; gümrük tarifeleri ve sübvansiyonlar; kotalar, ticaretin liberalleştirilmesi için gösterilen çabalar; ekonomik bütünleşme; ödemeler dengesi; döviz piyasaları.,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı itü kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı ,itü kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı ,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,itü kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,itü kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı,özel ders,bitirme teziÜniversite Seçmeli
 
ELIT 291 Sinema 3(2+2+0) ECTS 6,00Bu dersin amacı, öğrencilere bir filmin analizi ve eleştirisi için gerekli temel kavramları ve sinemanın kendine özgü dilini tanıtmaktır. Kamera kullanım teknikleri, ışıklandırma, çerçeveleme, montaj, film kuramları ve yazılı metinlerin görsel metinler haline dönüştürülme süreci dersin önemli konuları arasındadır.Üniversite Seçmeli
 
FRA 101 Fransızca I 3(2+2+0) ECTS 5,00Bu ders Fransızca’ya bir başlangıç niteliğindedir. Temel sözcüklerin ve dilbilgisi kurallarının öğretilmesi ile öğrencilerin onları günlük diyaloglar içinde kullanabilme becerisi edinmesi hedeflenir.Üniversite Seçmeli
 
FRA 102 Fransızca II 3(2+2+0) ECTS 5,00Bu ders FRA 101 dersinin bir devamıdır. Bu dersin sonunda öğrencilerin kelime ve gramer bilgilerinin gelişmesi ve çeşitli konular hakkında kompozisyonlar yazabilmeleri amaçlanır.Üniversite Seçmeli
 
FRA 103 Fransızca III 3(2+2+0) ECTS 5,00Bu ders FRA 101 ve FRA 102 derslerinin devamı olup dersi tamamlayan öğrencilerin günlük yaşamdaki çetrefilli olmayan konuşmaları anlayabilecek düzeye ulaşmaları beklenir. Ayrıca derste, sade bir dille yeniden yazılan kısa edebi metinler okunarak tartışılır.Üniversite Seçmeli
 
FRA 104 Fransızca IV 3(2+2+0) ECTS 5,00Bu dersi tamamlayan öğrenciler, Fransızca kompozisyon yazabilecek ve yorum yapacak düzeyde dile hakimdirler. Sosyal ve kültürel konularda sınırlı da olsa tartışmalara katılabilirler. Ayrıca sosyal ve profesyonel ihtiyaç ve ilgilerine yönelik konularda yazılı ve sözlü olarak iletişim kurabilme becerisi kazanırlar.Üniversite Seçmeli,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı itü kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı ,itü kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı ,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,itü kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,itü kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı,özel ders,bitirme tezi
 
GS 105 (FA 105) Modern Sanat 3(3+0+0) ECTS 5,00Modern sanatın öyküsünde, çağdaş sanatın ustalarının eserlerine bakılırken, “anlama” özelliğinin nasıl bir “ağ sistemi” gibi çalıştığını, resim sanatından örnekler üzerinde çalışılarak gösterilir. Öğrencilerin sezgilerini zorlayarak, onlardan resmin formal analizini, yorumunu yapmaları istenerek, soyutlama, vurgu, oran, çizgi, resmin duygusu gibi sanatsal kavramları kullanmaları, bu yolla sanat eleştirisi alanında gerekli kelime dağarcıklarını arttırmaları istenir. Sanatın günümüzde üstlendiği yeni roller, güncel sanat sergileri, kavramsal sanat yapıtları ve sanatçıların hayatları incelenerek anlatılır. Örnek: Fransız Kültür Merkezi, “Savaşçılar ve Savaşlar” başlıklı Forbin-Börtücene Sergisi. Modern sanatı gezerek, görerek, yaşayarak, sanatçı bakış açılarıyla tanışarak incelememizi yaparken amacımız olayları ve kişileri algılamada yeni bir bakış açısı sağlamak; empati yaparken farkındalıklarımızı geliştirmektir.Üniversite Seçmeli
 
GS 301 Müzik 3(3+0+0) ECTS 5,00Atatürk İlkeleri ışığında O’nun güzel sanatlara verdiği önem, müzik sanatının kültürümüzdeki yeri, evrensel sanat kalıplarında ileri toplum yaratılmasına imkan verecek olan etkinliklerin tanımlanması ve tanıtılması; müzik sanatının, aynı zamanda nota-solfej eğitimi ile öğretilmesi.Üniversite Seçmeli
 
HUM 301 (İNB 301) Antik Çağlardan 18. Yüzyıla Akdeniz Uygarlıkları Tarihi 3(2+2+0) ECTS 4,00Derste antik çağlardan 18. yüzyılda kadar olan süreçte Akdeniz ve Avrupa’da ortaya çıkan uygarlıklar incelenir. Sümer ve Mısır uygarlıklarıyla başlayarak, Antik Yunan ve Roma, Ortaçağ, Rönesans, Reformasyon ve Coğrafi Keşifler dönemlerinde yaşanan siyasal ve toplumsal gelişmelerin incelendiği bu derste entelektüel ve kültürel akımlar, yaklaşımlar ve dönüşümler kronolojik olarak ele alınırÜniversite Seçmeli
 
HUM 361 (İNB 361) Doğu Akdeniz Kentlerinin Karşılaştırmalı Tarihi 3(3+0+0) ECTS 5,00Bu ders İstanbul, İzmir, Selanik, İskenderiye ve Beyrut gibi Doğu Akdeniz liman kentlerinin sosyal ve siyasi tarihlerinin karşılaştırmalı bir incelemesidir. Doğu Akdeniz’in on dokuzuncu ve yirminci yüzyılda önemli siyasi, sosyo-ekonomik ve kültürel dönüşümlere tanık olduğu unutulmamalıdır. Bu bağlamda, Doğu Akdeniz kentleri sadece bu kentlerdeki Müslüman ve Hristiyan toplumlar arasındaki dinamik ilişkileri anlamak açısından değil, aynı zamanda Hristiyanlık, İslam, eski düzen ve ulus devletlerin etkileşim ve kesişim alanı olarak Doğu Akdeniz bölgesindeki daha geniş temaları anlamak açısından önemlidir. Ders kozmopolitanizm ve modernleşme gibi kavramlar üzerinde duracak, kentlerin tarihi ve nüfus yapısı, cemaatler arası ilişkiler, reform hareketleri, kent yönetiminin gelişimi ve göç gibi konuları inceleyecektir.Üniversite Seçmeli,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı itü kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı ,itü kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı ,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,itü kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,itü kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı,özel ders,bitirme tezi
 
INTR 433 Deniz İşletmeciliği ve Liman Yönetimi 3(3+0+0) ECTS 6,00Deniz işletmeciliğinde kargo ve gemi tipleri; gemi operasyonlarının çeşitleri, düzenli ve düzensiz hat taşımacılığı, deniz taşımacılığında aracı ve acentalar, denizcilikte kullanılan belgeler, gemi acentalarının görev ve fonksiyonları, gemi brokerleri; dünya deniz ticareti, ana ticaret rotaları ve yük akışları; limanların önemi, limanların temel fonksiyonları ve özellikleri, liman çeşitleri; limanların gelişimi; liman devlet kontrolü, liman güvenliği, liman idaresi, mülkiyeti ve yönetimi, liman mülkiyetinin çeşitleri, liman idaresi, liman politikaları; limanlarda yönetim ve organizasyon, limanlarda insan kaynakları yönetimi.Üniversite Seçmeli
 
IR 221 Osmanlı İmparatorluğu Diplomasi Tarihi 3(3+0+0) ECTS 6,00Yüzyıllara dayanan Osmanlı diplomasi geleneğinin öğrenilmesi, Osmanlı tarihinde, uluslararası gelişmeler ile yerel gelişmeler arasındaki karşılıklı etkileşimin anlaşılması ve günümüz Türkiye dış politikasının daha iyi değerlendirilebilmesi için anahtar bir rol oynamaktadır. Bu çerçevede derste, önemli başarıları, başarısızlıkları ve diplomatik sürece katkıları ile Osmanlı diplomasi tarihi incelenmektedir.Üniversite Seçmeli,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı itü kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı ,itü kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı ,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,itü kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,itü kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı,özel ders,bitirme tezi
 
IR 227 Terörizm 3(3+0+0) ECTS 6,0021. yüzyılın en problematik güvenlik olgusu terörizm tarafından ortaya çıkan tehdittir. Bu sadece 11 Eylül 2001’de New York’ta gerçekleşen şaşırtıcı olay yüzünden olmamıştır. Terörizm çelişkili bir biçimde teknolojideki kaçınılmaz gelişme kadar küreselleşme diye bilinen ve pek çok belirsizliği beraberinde getiren süreçten yararlanan yaygın bir olgudur. Ders, uluslararası sistemin belli başlı öğelerine karşı olan bu tehditin nedenleri ve etkilerini analiz etmek için analitik bir çatı sunar ve öğrencilerin bu olguyu daha iyi anlayabilmesini sağlar.Üniversite Seçmeli
 
IR 235 Yoksulluk Politikası 3(3+0+0) ECTS 6,00Bu ders az gelişmiş ülkelerde görünen yoksulluğun sebeplerini analitik bir perspektifler incelemeyi amaçlar. Fakirliğin sebepleri ile ilgili farklı teorilerin bu ülkelerdeki yansımalarının ve ekonomik kalkınmanın neden gerçekleşmediğini siyasal ve ekonomik açıdan incelemeyi amaçlar. Ders Latin Amerika, Ortadoğu ve Doğu Avrupa gibi farklı coğrafi bölgelerden ülkeleri incelemekte ve öğrencilere fakirlik üzerine geniş bir perspektif kazandırmayı amaçlamaktadır.Üniversite Seçmeli
 
IR 303 Dünya Politikasındaki Güncel Konular 3(3+0+0) ECTS 6,00Uluslararası İlişkileri ayrı bir disiplin olarak çalışmamızın en önemli nedenlerinden biri etrafımızdaki aşırı derecede karışık/karmaşık olan dünyaya açıklık kazandırmaktır. Ve dünya gittikçe daha da karmaşık, ele avuca sığmaz bir hal alıyor. Bu yüzden öğrencilerimiz bilgi birikimlerini günün meselelerinin analitik olarak incelenmesinde uygulama alışkanlığını kazanmalıdır. Dersin amacı da budur.Üniversite Seçmeli
 
IR 313 Uluslararası Örgütler 3(3+0+0) ECTS 6,00Bu ders, uluslararası sistemin örgütlenmesi, ilkeleri ve yapısı üzerine çalışmaları kapsar. Sistemin uluslararası hukuk, uluslararası politika ve küresel konular üzerindeki etkilerini ve bunlarla ilişkilerini inceler. Ulus-aşırı ilişkiler, kolektif güvenlik, hükümetler arası örgütler, sivil toplum örgütleri ve uluslararası ticaret örgütleri gibi konuları inceler.Üniversite Seçmeli
 
IR 405 Balkanlar Tarihi ve Siyaseti 3(3+0+0) ECTS 6,00Bu derste, Balkan devletlerinde sosyal ve siyasal gelişmelerin tarihi ve bölgesel istikrarsızlığın nedenleri ve sonuçları, bölge ülkeleri ile Yunanistan, Türkiye ve Rusya gibi bölgesel güçler arası ilişkiler üzerinde yoğunlaşarak incelenmektedir.,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı itü kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı ,itü kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı ,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,itü kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,itü kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı,özel ders,bitirme teziÜniversite Seçmeli
 
IR 407 Dünya Siyaseti ve Ortadoğu 3(3+0+0) ECTS 6,00Derste, Ortadoğu’da güncel siyasal sistemler ve bu siyasal sistemlerin oluşumunda etkili olan tarihi, sosyal ve siyasal olaylar incelenmektedir. Arap milliyetçiliğinin etkileri, İslamiyet, bölgesel istikrarsızlık ve sivil-ordu ilişkileri de çalışılmaktadır.Üniversite Seçmeli
 
IR 413 (Uİ 413) Türkiye Siyasetinde Güncel Konular I 3(3+0+0) ECTS 6,00Genel kavramlar, çokkültürlülük, demokrasi ve demokratikleşme, Türkiye’de siyasal partiler, siyasal din ve dinin siyasallaşması, terörizm ve demokrasi, uluslararası terörizmin yeni yüzü, NATO ve NATO’nun yeni yüzü, Ortadoğu da su sorunu, Türkiye – AB ilişkileri, Türkiye – ABD ilişkileri, Türkiye – İsrail ilişkileri, Kıbrıs sorunu ve çözümü.Üniversite Seçmeli,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı itü kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı ,itü kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı ,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,itü kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,itü kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı,özel ders,bitirme tezi
 
IR 415 Avrupa Güvenliği 3(3+0+0) ECTS 6,00Soğuk Savaş’ın başlangıcından itibaren kurumsallaşmayla birlikte Avrupa güvenlik paradigması incelenmektedir. Güvenlik çerçevesinde Soğuk Savaş sonrası farklılaşan güvenlik kavramı, AB ortak güvenlik politikası ve ortak güvenlik kimliği ele alınmaktadır.Üniversite Seçmeli
 
IR 423 Çağdaş Siyasal İdeolojiler 3(3+0+0) ECTS 6,00Bu ders ulusçuluk, sosyalizm, liberalizm, muhafazakârlık ve köktendincilik gibi modern siyasal ideolojileri analiz etmekte ve çalışmaktadır.Üniversite Seçmeli
 
IR 465 Rus ve Avrasya Politikaları 3(3+0+0) ECTS 6,00Sovyetler Birliği’nin dağılışı ve Soğuk Savaş’ın bitiminden beri Asyatik Rusya ile Avrupa arasındaki politik coğrafya dikkate değer bir biçimde birleşti. Bu ders Avrasya diye tanımlanan yeni mekân ve yapının interaktif matriksini olduğu kadar dış hatlarını da açıklığa kavuşturmayı amaçlamaktadır.Üniversite Seçmeli
 
ISP 101 İspanyolca I 3(2+2+0) ECTS 5,00Bu ders, İspanyolca’ya giriş niteliğinde olup öğrencilere İspanyolca’nın temel dilbilgisi kalıplarını, kısa günlük diyaloglar içinde sunar ve onların bu kalıpları kullanma becerilerini geliştirmelerini amaçlar.Üniversite Seçmeli
 
ISP 102 İspanyolca II 3(2+2+0) ECTS 5,00ISP 101 dersinin devamıdır. Bu derste amaç, öğrenilen konuların pekiştirilmesi ve kelime bilgisinin arttırılarak öğrencilerin gerek yazılı gerekse sözlü ortamlarda kendilerini ifade etmelerini sağlamaktır.Üniversite Seçmeli
 
ISP 103 İspanyolca III 3(2+2+0) ECTS 5,00ISP 101 ve ISP 102 derslerinin devamı niteliğindedir. Bu derste, öğrencilerin kelime dağarcıklarının arttırılarak onların kendilerini olabildiğince akıcı bir biçimde yazılı ve sözlü olarak ifade etmeleri hedeflenir.Üniversite Seçmeli
 
ISP 104 İspanyolca IV 3(2+2+0) ECTS 5,00ISP 101, ISP 102 ve ISP 103 derslerinin devamı niteliğindedir. Bu derste, daha önceki derslerde öğrenilmiş olan bilgilerin ve dört dil becerisinin pekiştirilerek geliştirilmesi amaçlanmıştır.Üniversite Seçmeli,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı itü kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı ,itü kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı ,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,itü kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,itü kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı,özel ders,bitirme tezi
 
ITA 101 İtalyanca I 3(2+2+0) ECTS 5,00Bu ders İtalyanca’ya başlangıç niteliğinde olup öğrenciye temel sözcükler ve dilbilgisi kalıpları öğretilir. Ayrıca öğrencinin günlük hayata yönelik çeşitli durumlarda öğrenmiş olduğu kalıpları kullanmasına yönelik uygulamalar yapılır.Üniversite Seçmeli
 
ITA 102 İtalyanca II 3(2+2+0) ECTS 5,00ITA 101 dersinin devamdır. Derste öğrenilen konuların pekiştirilmesi, kelime bilgisinin arttırılması ve öğrencinin gerek sözel gerekse yazılı olarak, temel konularda kendini ifade edebilmesi amaçlanır.Üniversite Seçmeli
 
ITA 103 İtalyanca III 3(2+2+0) ECTS 5,00Bu ders ITA 101 ve ITA 102 derslerinin devamı olup İtalyanca’da konuşma, dinleme, okuma-anlama becerilerinin ve kelime dağarcığının geliştirilmesi hedeflenir.Üniversite Seçmeli
 
ITA 104 İtalyanca IV 3(2+2+0) ECTS 5,00ITA 101, ITA 102 ve ITA 103 derslerinin devamıdır. Bu derste öğrenilen dil yapılarının doğru olarak kullanılması, okuma, dinleme becerilerinin geliştirilmesinin yanı sıra iş terminolojisi ve ortamına yönelik bilgilerin de kazanılması amaçlanır.Üniversite Seçmeli
 
JAP 101 Japonca I 3(2+2+0) ECTS 5,00Bu dersin amacı öğrencilere ilk etapta Hiragana ve Katakana alfabelerini öğretmektir. Öğrencilerin kullanılacak ders kitabı ve ek materyalleri okuyup, Japonca yazabilmelerini amaçlamaktadır. Daha sonra temel gramere giriş yapılır ve öğrencilerin sahip oldukları kelime dağarcığı ile basit cümleler kurabilmeleri hedeflenir.Üniversite Seçmeli
 
JAP 102 Japonca II 3(2+2+0) ECTS 5,00JAP 101 dersinin devamıdır. Bu derste, öğrencilerin Japonca’da zamanlar, sıfatlar, zarflar ve fiillerin kullanımı konularında ilerlemeleri sağlanarak daha karmaşık cümleler kurabilmeleri amaçlanır.Üniversite Seçmeli,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı itü kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı ,itü kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı ,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,itü kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,itü kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı,özel ders,bitirme tezi
 
JAP 103 Japonca III 3(2+2+0) ECTS 5,00JAP 101 ve JAP 102 derslerinin devamıdır. Bu derste daha önceki kurlarda öğrenilen temel Japonca bilgisinin üstüne diyalog kurmaya yönelik yeni gramer kalıplarının eklenmesi ile öğrencilerin daha akıcı bir şekilde iletişim kurmaları sağlanır.Üniversite Seçmeli
 
JAP 104 Japonca IV 3(2+2+0) ECTS 5,00Bu derste öğrencilerin uluslararası Japonca yeterlilik sınavı 4. seviyesine hazırlanmalarına yönelik çalışmalar yapılır. Onların okuma, anlama ve dinleme becerileri arttırılarak Japon dilinde iletişim kurma yetileri geliştirilir.Üniversite Seçmeli
 
PSY 103 Psikolojiye Giriş 4(3+2+0) ECTS 8,00Bu ders, psikoloji alanına genel bir giriş sağlamayı amaçlar. Ders, davranışın nöro-biyolojik temelleri, duyum, algı, dikkat, hafıza, öğrenme, güdülenme, duygular, zekâ bilinç, sosyal biliş, kişilik, psikopatoloji ve psikopatolojinin sağaltımı konularına gibi psikolojinin temel süreçlerini tanıtmayı amaçlamaktadır. Bu konular, psikolojideki temel teorik yaklaşımlar çerçevesinde incelenmektedir.Üniversite Seçmeli
 
PSY 223 Sosyal Psikoloji 4(3+2+0) ECTS 8,00Bu ders sosyal psikoloji alanına kapsamlı bir giriş yapmayı amaçlamaktadır. Sosyal benlik kavramı, sosyal yargı, tutumlar, davranışlar, sosyal karşılaştırmalar, sevgi ve bağlanma, uyum, ikna, grup etkisi, önyargı ve kaynakları, saldırganlık, çatışma ve barış gibi konular ele alınarak, sosyal etki ve etkileşimin bilimsel olarak incelenmesine ağırlık verilmektedir. Böylece, insanların birbirleri hakkında düşünme ve ilişki kurma biçimleri detaylıca incelenmektedir.Üniversite Seçmeli
 
RUS 101 Rusca I 3(2+2+0) ECTS 5,00Bu ders Rusça’ya başlangıç niteliğinde olup öğrenciye temel sözcükler ve dilbilgisi kalıpları öğretilir. Ayrıca öğrencinin günlük hayata yönelik çeşitli durumlarda öğrenmiş olduğu kalıpları kullanmasına yönelik uygulamalar yapılır.Üniversite Seçmeli,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı itü kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı ,itü kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı ,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,itü kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,itü kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı,özel ders,bitirme tezi
 
Uİ 466 Uluslararası İlişkilerde Baskı Grupları ve Lobicilik 3(3+0+0) ECTS 6,00Bu dersin kapsamında sırasıyla ABD’de politikalar nasıl tanımlanır, nasıl ‘formüle’ edilir, nasıl uygulamaya konulur, ve de nasıl takibi yapılır (=monitor), noktaları ele alınacaktır. Lobilerin kurumsal yapıları ile nasıl etkin olabildiklerinin incelemeye alınması yanında, gerek etik, gerekse pragmatik eleştirilerin yapılacağı bir tartışma forumu da oluşturulacaktır.Üniversite Seçmeli
 
BA 102 (İŞ 102) İşletme Yönetimine Giriş 3(3+0+0) ECTS 6,00Çağdaş işletme ve ekonomik çevresiyle ilgili temel kavramlar: küreselleşme; sosyal sorumluluk ve iş ahlakı, işletme çeşitleri, küçük ve orta boy işletmeler, organizasyon ve yönetim süreci, insan ilişkileri ve insan kaynakları yönetimi, üretim ve operasyonların yönetimi, pazarlama, yönetim bilgi sistemleri ve muhasebe ve finansal yönetim.Üniversite Seçmeli
 
BA 242 (İŞ 242) Örgütsel Davranış 3(3+0+0) ECTS 6,00Örgütsel davranışın tanımı; algılama süreci; kişilik ve tutumlar; motivasyon; öğrenme; çalışma grupları; çalışma ve stres yönetimi; güç ve liderlik; iletişim; karar verme; örgüt kültürü ve yapısı; değişim yönetimi ; çatışma yönetimi ; kültürÜniversite Seçmeli
 
BA 344 (İŞ 344) İnsan Kaynakları Yönetimi 3(3+0+0) ECTS 6,00Giriş, amaçlar ve eğilimler; iş analizleri, insan kaynakları planlaması ve işe alım; personel seçimi; söyleşiler, organizasyonel eğitim; kariyer geliştirme; iş değerlendirme; performans yönetimi; dolaylı ve dolaysız ödemeler.Üniversite Seçmeli
 
BA 352 (İŞ 352) Uluslararası Pazarlama 3(3+0+0) ECTS 6,00Uluslararası pazarlama kavramları; uluslararası pazarlama çevresi; uluslararası piyasalara giriş şekilleri; uluslararası pazarlarda pazar tanımı ve analizi; uluslararası pazarlamada pazarlama bileşenleri; yenilik yayılımı ve ürün yaşam eğrisi .,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı itü kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı ,itü kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı ,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,itü kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,itü kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı,özel ders,bitirme teziÜniversite Seçmeli
 
BA 442 (İŞ 442) Yönetim Bilişim Sistemleri 3(3+0+0) ECTS 6,00Temel sistem kavramları; kişisel ve kurumsal davranışla Yönetim Bileşim Sistemlerinin karşılıklı etkileşimleri; bilişim sistemleri uygulanıcıları; işlevsel sistemler; karar destek ve icra destek bilişim sistemleri; yapay zeka; ofis otomasyonu; bilişim sistemleri ve süreçleme teknolojisi; veri tabanı yönetim sistemleri; kullanıcı uygulamalarının geliştirilmesi.Üniversite Seçmeli
 
BA 448 (İŞ 448) İletişim Becerileri 3(3+0+0) ECTS 6,00Ders iletişimle ilgili iki temel konu üzerinde yoğunlaşmaktadır (a) Kişinin düşüncesini etkin şekilde dile getirmesi, (b) Diğerlerini dinleme ve anlama becerileri. Bu amaca yönelik olarak, ders şu konuların üzerinde durmaktadır: İletişim araçları, görsel iletişim, anlaşmazlıkların etkin çözümü, aracılarda olması gereken nitelikler, karşısındakini küçük düşürmeden meramını anlatmak, zor kişilerle iletişim kurmak, tüketicilerle iletişim kurmak, odak gruplarla iletişim kurmak.Üniversite Seçmeli
 
CHEM 300 (KİM 300) Nanobilim ve Nanoteknoloji 3(2+0+2) ECTS 5,00Nanobilim ve nanoteknoloji tarihi, önemli çalışmalar, nanoteknolojide kimya (yakıt pilleri, sarma, nanoparçacıklar, karbon nanotüpleri, nanokompozitler, kendiliğinden düzenlenme, yüzey kimyası), güncel araştırma alet ve teknikleri (mikroskoplar, simülasyon, kristallografi, enterferometre, kimyasal sentez, plazma muamelesi, litografi), üretim prosesleri (kendiliğinden düzenlenme, litografi, vb.), mikroskopi, software, malzeme, elektronik, enerji ve canlı bilimlerindeki en son gelişmeler, nanoteknolojiye dünyadaki yaklaşım (devletler, üniversiteler, ticari kuruluşlar), güncel ticari faaliyet (nanocihazlar, canlı bilimleri, vb.), nanoteknolojinin geleceği. Kavramlarla ilgili deneyler derse eşlik etmektedir.Üniversite Seçmeli
 
ECON 212 (EKON 212) Makroekonomi 3(3+0+0) ECTS 6,00Milli Gelir, milli gelirin bileşimi ve milli geliri belirleyen modeller; ekonomik büyüme sorunları; işsizlik ve enflasyon; maliye politikaları; para ve para politikaları; uluslararası ticaret ve finans.,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı itü kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı ,itü kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı ,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,itü kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,itü kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı,özel ders,bitirme teziÜniversite Seçmeli
 
ECON 324 (EKON 324) İktisadi Kalkınma 3(3+0+0) ECTS 6,00Gelişmekte olan ülkelerin ortak özellikleri; iktisadi gelişme modelleri; büyüme, yoksulluk, gelir dağılımı, yüksek nüfus artış hızı, işsizlik, köyden kente göç, tarımsal dönüşüm, eğitim, sanayileşme, ticaret ve dış borçlanma sorunları ve bu sorunları çözmeye yönelik politikalar.Üniversite Seçmeli
 
GS 302 Sahne Sanatları 3(3+0+0) ECTS 5,00Bu derste öğrencilere, sahne sanatları konusunda ön bilgiler sahne ve tiyatro tarihinden örneklerle verilir. Dünya tiyatro edebiyatından seçme eserler, Türkiye’de tiyatronun doğuşu ve sahne sanatlarının çeşitleri, tiyatro türleri ve müzikal oyunlar çeşitli eleştirmenlerin yazıları bağlamında ele alınıp incelenir.Üniversite Seçmeli
 
GS 305 (FA 305) Sanat Kültürü 3(3+0+0) ECTS 5,00Sanat nedir, sanatın sınıflandırılması, sanatın işlevi nedir, sanatın kaynakları nelerdir, klasik sanat, romantik sanat, soyut sanat, Fransız devriminin sanata etkisi, aydınlanma çağı, teknoloji ve sanat, endüstrinin sanata etkisi, sanatta modernizm bağlamında sanat kültürü eğitimi verilir.Üniversite Seçmeli
 
HUK 134 İşletme Hukuku 3(3+0+0) ECTS 6,00Endüstriyel ilişkileri düzenleyen kurallar; iş hukukunun alanları ve kapsamı; istihdam sözleşmesinin tesisi; istihdam sözleşmesinden doğan sorumluluklar; sözleşmenin sona erdirilmesi; çalışma saatleri ve ücretli izin; işçi sendikaları kanunu-toplu sözleşme.Üniversite Seçmeli
 
HUM 332 (İNB 332) Türk Edebiyatında Kısa Öykü 3(3+0+0) ECTS 5,00Bu ders Cumhuriyetin kuruluşundan günümüze Türk edebiyatında kısa hikayenin gelişimini ele alır. Derste Türk edebiyatının Nazım Hikmet, Sait Faik Abasıyanık, Rıfat Ilgaz, Aziz Nesin, Muzaffer İzgü, Oğuz Atay, Füruzan, Sevgi Soysal, Tomris Uyar, Ayşe Kulin, Erendiz Atasü, Orhan Pamuk, Buket Uzuner gibi önemli yazarlardan seçilmiş hikayeler derinlemesine incelenir.Üniversite Seçmeli
 
HUM 352 (İNB 352) Batı ve Diğerleri 3(3+0+0) ECTS 5,00Ders programı, küresel eşitsizlik kavramının ve eşitsizliğin kıstaslarının açıklanmasıyla başlayacaktır. Meselenin tarihsel arka planını aktarabilmek amacıyla, bugün bildiğimiz haliyle Batı/Batı-dışı eşitsizliğini yaratan Batı kapitalizminin oluşum ve bir dünya sistemi haline gelme sürecine genel bir bakış sunulacaktır. Bunu yaparken feodaliteden kapitalizme geçiş süreciyle ve kapitalist gelişme ile ilgili temel teoriler de tartışılacaktır. İlerleyen haftalarda, Avrupa-merkezci dünya görüşünü ortaya çıkaran ve destekleyen tarihsel olgular, özellikle de denizaşırı Keşifler Çağı’ndaki kolonyal yayılma ve 19. yy.daki emperyalist politikalar tartışılacaktır. Ders, Batı ile Batı-dışı arasındaki ilişkinin 20. yy. boyunca izlediği tarihsel eksenin açıklanması ve 20. yy.ın ikinci yarısından itibaren Avrupa-merkezci görüşün sosyal bilimsel söylemdeki geçerliliğini yitirmesine neden olan tarihsel ve düşünsel süreçlerin tartışılması ile son bulacaktır. Bu aşamada güncel tarih yazımında giderek daha çok göze çarpan “çok-merkezci” (Avrupa-merkezci yaklaşımlara karşıt anlamında) tezler de tartışılacaktır.,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı itü kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı ,itü kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı ,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,itü kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,itü kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı,özel ders,bitirme teziÜniversite Seçmeli
 
HUM 372 (İNB 372) 19. Yüzyılda Seyahatnameler ve Oryantalizm 3(3+0+0) ECTS 5,00Bu ders seyahatnameler üzerinde duracaktır. Bir yandan, on dokuzuncu yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu hakkında yazılan Batılı seyahatnamelerin bazılarını incelerken öte yandan, Osmanlı seyyahlarının “Doğu”ya ilişkin yazdıklarını irdeleyecektir. Bu dersin amacı, Osmanlı İmparatorluğu’na gelen Batılı seyyahların Osmanlı İmparatorluğu’nun tarih, gelenek ve adetlerini nasıl algıladıklarını ve aynı zamanda Osmanlı’nın dünyayı ve özellikle de “Doğu” yu nasıl algıladığını anlamaktır. Dönem boyunca incelenecek konular arasında Batı Oryantalizmi, Emperyalizm kavramları, Batı’nın Osmanlı İmparatorluğu’na dair “emperyalist” ve “oryantalist” imajlarının yanı sıra “Osmanlı Oryantalizmi” ve “Osmanlı Kolonyalizmi” kavramları bulunmaktadır.Üniversite Seçmeli
 
HUM 382 (İNB 382) Ütopya 3(3+0+0) ECTS 5,00Bu ders ütopyacı düşüncenin tarihçesini incelerken bu düşüncenin ahlaki ve dini düşünceler, siyasi ve ideolojik hareketler, ekolojik ve doğalcı yaklaşımlar ile sanat ve müzikteki eğilimler de dahil olmak üzere çok yönlü kültürel yansımalarını ele alır. Kusursuz bir ülke vaadi içeren ütopya fikrinin mitolojik ve dini kökenlerinden (Musevilik, Hristiyanlık ve İslam’daki ve Budist gelenekteki cennet kavramı) başlayan inceleme, Thomas More’un, bir Rönesans hümanistinin gözünden kusursuz toplumu çizdiği önemli yapıtından günümüzde yaygınlaşan insan-doğa uyumunu arayan toplulukların ortaya çıkardığı “eko-köy”lere kadar çeşitli ütopya modellerini gözden geçirir. Çeşitli ütopyalar ve dolayısıyla farklı mutluluk anlayışları karşılaştırmalı olarak ele alınır. Önemli bir tartışma konusu ise ütopyaların gerçekleştirilebilir olup olmadıklarıdır. İnsanlığın nasıl olup da bir yandan ideal bir yaşama ulaşma arzusundan vazgeçmezken, diğer yandan bu arzunun gerçekleştirilmesini engelleyecek dinamikleri üretiyor olduğu tartışılmaktadır. Başka bir deyişle, ütopyayı nasıl distopyaya dönüştürdüğümüz ve erişilemeyen cennetin yerine nasıl aldatıcı ikameler koyduğumuz soruları sorulmaktadır. Derste, ütopya düşüncesi üzerine yapılmış çalışmalardan ve birincil kaynaklardan yapılacak bir seçmeden yararlanılacaktır.Üniversite Seçmeli
 
HUM 402 (İNB 402) Sosyal Bilimlerde Seçme Konular II 3(3+0+0) ECTS 5,00Bu ders sosyal bilimlerdeki farklı konuları, temaları, kuramsal ve metodolojik yaklaşımları inceler.,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı itü kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı ,itü kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı ,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,itü kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,itü kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı,özel ders,bitirme teziÜniversite Seçmeli
 
IR 112 Uluslararası İlişkilere Giriş 3(3+0+0) ECTS 6,00Programın temel derslerinden birisi olan bu ders öğrencilere Uluslararası İlişkiler dilini, kavramlarını ve düşüncelerini sunar. Uluslararası İlişkilerin doğasının açıklanmasında kullanılan farklı teorik bakış açıları, ana paradigmaları ve güvenlik, ulusçuluk, egemenlik, güç ve çatışma gibi kavramları inceler.Üniversite Seçmeli
 
IR 332 Uluslararası Özel Hukuk 3(3+0+0) ECTS 6,00Ders, uluslararası özel hukukun temel kavramlarına giriş niteliği taşıyarak, konuyla ilgili seçilmiş konuların derinlemesine ve eleştirel analizini hedeflemektedir. Vatandaşlık hukuku, yabancılar hukuku, aile hukuku, borçlar hukukunu içermektedir.Üniversite Seçmeli
 
IR 342 Küreselleşme Üzerine Perspektifler 3(3+0+0) ECTS 6,00Ders sermayenin, malların ve hizmetlerin serbest dolaşımı arasındaki ilişkiler üzerine yoğunlaşır. Ulusdevletlerin küreselleşmeden nasıl etkilendiği ve küreselleşmenin etkin yönetişimi üzerine eğilir. Ders öğrencilerin küreselleşmenin olumlu ve olumsuz yönlerine ve ekonomik açıklığa yönelik tehditlere dikkat çekerÜniversite Seçmeli
 
IR 346 Komünizm Sonrası Problemler: Merkez/ Doğu Avrupa 3(3+0+0) ECTS 6,00Ders Merkez ve Doğu Avrupa’da komünizmin düşüşünden sonra gerçekleşen politik, ekonomik ve sosyal değişiklikleri ekonomik açıklık, AB üyeliği ve komünist rejimin mirasının ortaya çıkardığı tehditlere odaklanarak derinlemesine inceler. Ayrıca, yeni kurumsal düzenlemelerin demokrasinin güçlenmesine ve işleyen pazar ekonomisinin kurulmasına ne ölçüde yardım ettiğini araştırır.Üniversite Seçmeli,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı itü kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı ,itü kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı ,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,itü kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,itü kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı,özel ders,bitirme tezi
 
IR 404 Uzakdoğu ve Çin’de Siyaset 3(3+0+0) ECTS 6,00Derste, Çin ve diğer Asya-Pasifik ülkelerindeki kurumlar ve siyasal düşünceler incelenmektedir. Toplum sözleşmesi ve ekonomik kalkınmanın bölge hükümetleri ve toplumları üzerindeki etkileri ele alınmaktadır.Üniversite Seçmeli
 
IR 418 (Uİ 418) Türkiye Siyasetinde Güncel Konular II 3(3+0+0) ECTS 6,00Küreselleşme, özelleştirme, dış politika analizi, devletlerin dış politika stratejileri, uluslararası güvenlik ve çevre, Türkiye-Yunanistan İlişkileri, Türkiye-İran İlişkileri, Avrasya Birliği, göç ve uluslararası göç.Üniversite Seçmeli
 
IR 424 (Uİ 424) Uluslararası İlişkiler ve Etik 3(3+0+0) ECTS 6,00Derste, etik ve ahlakın, uluslararası hukuk, ulus-aşırı ilişkiler ve dış politika oluşumunda oynadığı rol incelenmektedir.Üniversite Seçmeli
 
IR 436 (Uİ 436) Uluslararası İlişkilerde Kültür ve Kimlik 3(3+0+0) ECTS 6,00Soğuk Savaş’ın sona ermesinin öngörülebilir sonuçlarından biri de etnik kimliklerin (mikro-milliyetçilik dahil) ve/veya mezhep ayrılıklarının tomurcuklanmasıydı. Soğuk Savaş’ın kendi ağır/keskin ideolojik kararları hakimken etnisite ve din temelli kimlik bir çeşit derin dondurucudaydı. Tüm yapı çökünce, Sovyetler Birliği ve Yugoslavya gibi yerlerde kimi zaman dehşet verici parçalanma süreçlerine tanık olduk. İslamcı, Hıristiyan evanjelik ya da başka bir şey de olsa dini aşırıcılık Soğuk Savaş yapısının yok olmasıyla kendine elverişli bir zemin buldu. Ders söz konusu olan bu küresel çıkmaza özel olarak dikkat çeker.Üniversite Seçmeli
 
IR 464 Çin’in Küreselleşmedeki Rolü: Ekonomi, Teknoloji, Lojistik 3(3+0+0) ECTS 6,00Küreselleşme sürecinin Soğuk Savaş sonrası dönemde giderek artan bir hız kazandığı, herkesin malumu olmakla birlikte, özellikle belirtilmesi gereken bir husus var. Global aktörler arasında düşünürsek, bu süreçten en fazla yararlanarak çıkan (ve halen yararlanmakta olan) Çin’dir.Bu dersin kapsamında, Çin’in bu sonuca giden şartları nasıl sağladığı, ve global ilişkiler ağın (=network) nasıl tesis ettiği özellikle üzerinde durulacak konulardır. Bu bağlamda, sektörler olarak, iletişim, ulaşım, para ve bankacılık, teknoloji ve lojistik ayrı ayrı da ele alınacaktır.Üniversite Seçmeli,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı itü kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı ,itü kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı ,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,itü kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,itü kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı,özel ders,bitirme tezi
 
IR 466 Uluslararası İlişkilerde Baskı Grupları ve Lobicilik 3(3+0+0) ECTS 6,00Bu dersin kapsamında sırasıyla ABD’de politikalar nasıl tanımlanır, nasıl ‘formüle’ edilir, nasıl uygulamaya konulur, ve de nasıl takibi yapılır (=monitor), noktaları ele alınacaktır. Lobilerin kurumsal yapıları ile nasıl etkin olabildiklerinin incelemeye alınması yanında, gerek etik, gerekse pragmatik eleştirilerin yapılacağı bir tartışma forumu da oluşturulacaktır.Üniversite Seçmeli
 
PHYS 224 (FİZ 224) Modern Fizik I 3(3+0+0) ECTS 6,00Fotoelektrik etkisi, parçacıkların dalga özellikleri ve belirsizlik ilkesi, Schrödinger denklemi, atomun Bohr modeli, dalga mekaniğinde hidrojen atomu, çok elektronlu atomlar, moleküler yapı, istatistiksel fizik (Maxwell-Boltzmann, Bose-Einstein ve Fermi-Dirac istatistikleri), katı hal fiziği (katıların bant teorisi, süperiletkenlik, yarıiletkenler).Üniversite Seçmeli
 
SOC 102 (SOS 102) Sosyolojiye Giriş 3(3+0+0) ECTS 5,00Dersin amacı öncelikle, toplumsal ve kültürel durum ve sorunların irdelenmesinde gerekli olan temel sosyoloji kavramlarını öğrencilere aktarmaktır. Modern dünyada toplumsal değişimin önemi ve sürekliliği ile sosyoloji biliminin tarih ve gelişiminin ele alınıp tartışılması dersin önemli bir kısmını kapsar. Derste ayrıca çağdaş toplumları şekillendiren belli başlı dinamikler ve süreçler üzerinde de durulur.Üniversite Seçmeli
 
HSS 311 (İTB 311) Kariyer Planlaması ve Yönetimi 1(0+2+0) ECTS 3,00Üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerine açık olan bu derste, mezun olma aşamasına gelmeden önce gerçekçi kariyer hedefleri nasıl belirlenir, kişiye özgü uygun kariyer planlaması nasıl yapılır konuları örnekler yoluyla incelenerek anlatılır. Türkçe ve İngilizce özgeçmiş hazırlanması, öngörüşmelerde uygulanacak yöntemler, meslek tanıtımları, meslekler bağlamında ortaya çıkan iş ve yaşama ilişkin fırsatlar ve zorluklar tartışılarak öğrencilerin ileriye yönelik mesleki bir bakış açısı kazanmaları sağlanır.,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı itü kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı ,itü kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı ,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,itü kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,itü kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans ,kontrol ve otomasyon mühendisliği yüksek lisans programı,özel ders,bitirme tezi

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Temmuz 2024
P S Ç P C C P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031