İktisat Bitirme tezi yap

1
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ, LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ IK1001 İktisada Giriş I Giriş: Özel ders,ödevi,bitirme tezi,proje yap,dönem ödevi,dönem projesi

Ekonomi biliminin niteliği ve önemi, kıtlık yasası ve ekonomi bilimi, alternatif maliyet, iktisat biliminde kuram ve yasaların özellikleri, ekonomilerin temel sorunları ve ekonomik düzen; Fiyat Kuramı: Talep, arz, tam rekabette piyasa dengesi, arzı ve talebi etkileyen temel faktörler, arz ve talep esneklikleri; Tüketici Kuramı: Faydanın ölçülebilirlik, tercih ve kıtlık sorunu, eş marjinal fayda ilkesi ve tüketici dengesi, kayıtsızlık analizi ve tüketici dengesi; Üretici Kuramı: Üretim fonksiyonu, eşürün analizi üretici dengesi, değişen oranlı verim analizi, en düşük maliyetle üretim, maliyet analizi; Fiyat Kuramı: Firma dengesi, tam rekabet piyasası, aksak rekabet piyasalarının ortaya çıkış nedenleri ve türleri: monopol, monopson ve çift monopol, monopollü rekabet piyasası, oligopol, fiyat kuramına eleştiri. IK1002 İktisada Giriş II Makro İktisadın Gelişimi ve Kapsamı: Makro iktisadın temel amaçları (gelir, istihdam, istikrar, büyüme, kalkınma, dış denge vb.), milli gelir ölçme yöntemleri, gelirin döngüsel akımı; Para: Paranın tanımı ve işlevleri, para çeşitleri, para sistemleri, para arzı ve para talebi, para arı ve talebini açıklayan faktörler; Genel Makroekonomik Denge ve Klasik Sistem: Mahreçler kanunu, Klasik faiz teorisi, Klasik istihdam teorisi, Klasik fiyat teorisi, Klasik sistemde toplam arz ve toplam talep, Klasik sistemde genel denge; Genel Makroekonomik Denge ve Keynesyen Sistem: Tüketim fonksiyonu, tasarruf fonksiyonu, yatırım fonksiyonu, toplam arz – toplam talep yöntemine göre denge gelirinin bulunması, tasarruf-yatırım eşitliği yöntemi ile denge gelirinin bulunması, tasarruf paradoksu, çarpan, hızlandıran, enflasyonist ve deflasyonist açık, makroekonomik dengede devletin rolü, dışa açık ekonomide makroekonomik dengenin belirlenmesi, IS-LM ve BP analizleri, makroekonomik teorilerde yeni gelişmeler. IK2001 Mikro İktisat Giriş:

Mikro iktisadın Özel ders,ödevi,bitirme tezi,proje yap,dönem ödevi,dönem projesi

Tüketici Davranışları ve Talep Teorisi: Tüketici tercihleri (fayda analizi, farksızlık eğrileri, bütçe doğrusu, tüketici dengesi), tüketici davranışı ve bireysel talep (gelirdeki değişmeler, fiyattaki değişmeler,

bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme ödevi,
örnek bitirme tezi,
bitirme projesi,
bitirme tezi kuralları

2
gelir ve ikame etkileri) Özel ders,ödevi,bitirme tezi,proje yap,dönem ödevi,dönem projesi

, piyasa talebi ve esneklikler (bir malın piyasa talebi, piyasa talebinin fiyat esnekliği, piyasa talebinin gelir esnekliği, talebin çapraz esnekliği); Üretim ve Maliyet Teorisi: Üretim teorisi (üretim kavramı ve fonksiyonu, tek değişken faktörlü üretim-azalan verim analizi, iki değişen faktörlü üretim-eş ürün analizi, uzun dönem ve ölçeğe göre getiri), üretim maliyetleri (optimal faktör bileşimi, kısa dönem maliyet fonksiyonları, uzun dönem maliyet fonksiyonları, ikame esnekliği); Piyasalar: Tam rekabet, monopol, oligopol, monopollü rekabet piyasaları ve denge analizleri; Faktör Piyasasında Fiyatlandırma ve İstihdam: Tam rekabet piyasalarında faktör fiyatlandırılması ve istihdamı, eksik rekabet piyasalarında faktör fiyatlandırılması ve istihdamı. IK2002 Mikro İktisat II Giriş: Tüketici davranışları teorisi, üretim teknolojisi ve maliyetler, tam rekabet mal piyasasında üretim ve fiyatlandırma; Mal Piyasasında Üretim ve Fiyatlandırma: Monopolde üretim ve fiyatlandırma (monopolün tanımı ve kaynakları, monopolde talep ve hasılat, kısa dönemde denge, uzun dönemde denge, monopolün sosyal maliyeti, monopolün düzenlenmesi, fiyat farklılaştırması) monopolcü rekabette üretim ve fiyatlandırma (monopolcü rekabetin tanımı, monopolcü rekabette talep, kısa dönem firma dengesi, uzun dönem firma dengesi, monopolcü rekabette etkinlik, monopolcü rekabet modelinin eleştirisi, tam rekabet, monopol ve monopolcü rekabetin karşılaştırılması), oligopolde üretim ve fiyatlandırma (oligopolün tanımı, oligopolün modelleri, oligopolde potansiyel rekabet, oligopolde oyun teorisi yaklaşımı, oligopolün değerlendirilmesi); Girdi Fiyatlandırması: Tam rekabet emek piyasası ve ücret (kâr maksimizasyonu ve girdi talebi, kısa ve uzun dönem emek talebi, emek arzı, emek piyasasında denge), eksik rekabet emek piyasası ve ücret (mal piyasasında eksik rekabet (monopol) emek piyasasında tam rekabet, mal piyasasında tam rekabet emek piyasasında monopson, mal piyasasında monopol emek piyasasında monopson, emek piyasasında eksik rekabet ve piyasaya müdahale, emek piyasasında iki taraflı monopol); Genel Denge ve Etkinlik: Kısmi denge analizi ve genel denge analizi ayrımı, saf mübadele ekonomisinde etkinlik ve denge, üretimde etkinlik, mal bileşiminde (dağılımda) etkinlik. Not: Yukarıda belirtilen teorik çerçeveye uygun olarak her bir konu bilgisayar ortamında matematiksel uygulamalarla desteklenmektedir. IK2003 İktisat Metodolojisi ve Araştırma Teknikleri
Giriş: Bilim, Yöntem, Yöntem Bilim, Teori, Varsayım Aksiyom, Hipotez; İktisat, İktisatta Yöntem Sorunu; Doğrulamacılık, Yanlışlamacılık, Durumsal Çözümleme, Araçsalcılık, Bilimsel Araştırma Programları, İşlemselcilik, Önselcilik, Öznelcilik, Yorumsama, Kurumsalcılık, Evrimcilik; Uylaşımcılık, Bilimde Devrimcilik, Yapısalcılık, Yapıbozumculuk, Söylem Çözümleme; Bilimsel Araştırma Teknikleri
3
ve Veri Toplama Yöntemleri; Bilimsel Araştırma Metni Özel ders,ödevi,bitirme tezi,proje yap,dönem ödevi,dönem projesi

Ekonomik-Ekonometrik Analiz, Excel Programı Hakkında Temel Bilgiler, Excel Programı ile Ekonomik ve İstatistiki Uygulamalar. IK2004 Makro İktisat II Giriş ve Temel Kavramların Hatırlatılması; Dinamik Toplam Arz ve Dinamik Toplam Talep; Bekleyişler ve İktisat Politikası; Kamu Bütçe Açıkları; Para ve Enflasyon; Emek Piyasası Analizleri; Açık Ekonomi Makro İktisadı; Reel İş Çevrimleri; Dinamik Makro İktisat Yaklaşımları; Politika Koordinasyonu. IK2005 Mikro İktisat I Giriş: Mikro iktisadın temel kavramları, denge ve optimizasyon koşullarının matematiksel özellikleri; Tüketici Davranışları Kuramı: Tüketici kuramının amacı, sayısalcı yaklaşıma göre tüketici dengesinin analiz araçları (toplam fayda ve marjinal fayda fonksiyonları) ve sayısalcı yaklaşıma göre tüketici dengesi, sırasalcı yaklaşıma göre tüketici dengesi analiz araçları (farksızlık eğrileri ve bütçe doğrusu), bireysel tüketim fonksiyonu analizleri, sırasalcı yaklaşıma göre kısa ve uzun dönem tüketici dengeleri, talep fonksiyonunun elde edilmesi, talep elastikiyetleri ve talep analizi; Üretim Kuramı: Üretim kuramının amacı, üretim fonksiyonu, kısa dönem üretim fonksiyonuna göre üretici dengesi, verimlilik analizi ve girdi elastikiyetleri, eş-ürün analizine göre kısa ve uzun dönem üretici dengeleri, Cobb-Douglas üretim fonksiyonu, üretim elastikiyet ve ölçeğe göre getiri; Maliyet Kuramı: Maliyet kuramına ilişkin tanımlamalar ve analizler, maliyetin minimizasyonu ve firmada kısa ve uzun dönem maliyet dengesi, maliyet elastikiyeti ve firmada kısa dönem arz eğrisinin elde edilişi; Tam Rekabet Piyasaları: Tam rekabet piyasalarının analizi, hasılat ve kâr fonksiyonları, tam rekabet piyasasında kısa ve uzun dönem firma dengeleri. IK2006 İktisat Sosyolojisi Ekonomik olgularda sosyal boyutun önemi; Ekonomi sosyolojisinin genel toplumsal bütün içindeki yeri, metodolojik sorunları; Sosyo-ekonomik davranışları etkileyen motifler, ekonomik davranışın belirleyenleri olarak ekonomik çıkar ve ekonomik güç, davranışların açıklanmasında öğrenme ve karar alma teorileri; Ekonomik alanın, teknolojik, sosyal, kültürel ve politik alanla olan karşılıklı etkileşimleri, sanayi ve bilgi toplumundaki girişimci tipleri; Üretim, tüketim ve gelişme süreçlerinin ve kurumların sosyolojik analizi; Bilgi toplumuyla birlikte bu bilim dalında ortaya çıkan değişimler; Tarihsel süreç içerisinde çeşitli modeller çerçevesinde Türkiye’de sosyal, ekonomik, politik, kültürel ve teknolojik değişim, eğitim-insan ilişkisi ve Türk toplumunun düşünce yapısı. IK2007

Makro İktisat I Giriş: Özel ders,ödevi,bitirme tezi,proje yap,dönem ödevi,dönem projesi

Makro iktisada genel bir bakış, milli gelir, temel makro iktisat sorunları ve politika araçları (ekonomik büyüme sorunu, enflasyon sorunu, işsizlik sorunu, iç ve dış borç sorunu);
4
Toplam Arz, Toplam Talep ve Ekonomik Denge: Toplam arz eğrisi, toplam talep eğrisi, farklı arz ve talep koşullarında ekonomik denge; Toplam Talebin Unsurları: Tüketim (kısa dönem tüketim-gelir ilişkisi: Keynesyen tüketim fonksiyonu ve kayma nedenleri, uzun dönem tüketim-gelir ilişkisi:mutlak gelir hipotezi, nispi gelir hipotezi, sürekli gelir hipotezi), yatırım (bugünkü değer kriteri ve Keynes’in sermayenin marjinal etkinliği analizi, basit hızlandıran modeli, yatırımın içsel fonlar teorisi, neoklasik yatırım modeli, Tobin’in q eorisi, finansman biçimleri ve finansman sınırlamaları), kamu kesimi talebi, net dış talep; Milli Gelir Dengesi ve Toplam Talep Değişmeleri: Milli gelir dengesinin anlamı, çoğaltan mekanizması; Milli Gelir ve Faiz Oranı: Mal piyasasında denge (IS eğrisi), para arzı, para talebi, para çarpanı, para piyasasında denge (LM eğrisi), mal ve para piyasalarında birlikte denge; Toplam Talep Eğrisi ve Talep Yönetimi Açısından Para ve Maliye Politikaları: Fiyat değişmeleri ve ekonominin talep yönlü dengesi, talep yönetimi politikaları olarak para ve maliye politikaları; Arz Koşulları ve Toplam Arz-Toplam Talep Analizi: Ekonominin arz yönü ile ilgili farklı yaklaşımlar, arz ve talep koşullarının istihdam, hasıla ve fiyat düzeyi üzerindeki etkileri. IK2008 Makro İktisat Giriş: Makro iktisada genel bir bakış, milli gelir, temel makro iktisat sorunları ve politika araçları (ekonomik büyüme sorunu, enflasyon sorunu, işsizlik sorunu, iç ve dış borç sorunu); Toplam Arz, Toplam Talep ve Ekonomik Denge: Toplam arz eğrisi, toplam talep eğrisi, farklı arz ve talep koşullarında ekonomik denge; Toplam Talebin Unsurları: Tüketim (Kısa dönem tüketim-gelir ilişkisi: Keynesyen tüketim fonksiyonu ve kayma nedenleri, uzun dönem tüketim-gelir ilişkisi:mutlak gelir hipotezi, nispi gelir hipotezi, sürekli gelir hipotezi), yatırım (sermayenin marjinal etkinliği, faiz oranı ve yatırım talebi, milli gelir ve yatırım talebi), kamu kesimi talebi, net dış talep; Milli Gelir Dengesi ve Toplam Talep Değişmeleri: Milli gelir dengesinin anlamı, çoğaltan mekanizması; Milli Gelir ve Faiz Oranı: Mal piyasasında denge (IS eğrisi), para piyasasında denge (LM eğrisi), mal ve para piyasalarında birlikte denge; Toplam Talep Eğrisi ve Talep Yönetimi Açısından Para ve Maliye Politikaları: Fiyat değişmeleri ve ekonominin talep yönlü dengesi, talep yönetimi politikaları olarak para ve maliye politikaları; Arz Koşulları ve Toplam

Arz-Toplam Talep Analizi: Özel ders,ödevi,bitirme tezi,proje yap,dönem ödevi,dönem projesi

Ekonominin arz yönü ile ilgili farklı yaklaşımlar, arz ve talep koşullarının istihdam, hasıla ve fiyat düzeyi üzerindeki etkileri; Enflasyon ve İşsizlik: Talep çekişli-maliyet itişli enflasyon tartışması, enflasyon-işsizlik ilişkileri (Phillips eğrileri analizi), para, enflasyon ve faiz oranları, enflasyonun maliyetleri ve anti-enflasyon politikalarına ilişkin sorunlar.
5
IK3001 Para Teorisi Giriş: Özel ders,ödevi,bitirme tezi,proje yap,dönem ödevi,dönem projesi

Temel kavramlar, tanımlar (paranın ortaya çıkışı, para teorisi, para politikası tanımları, paranın tanımı ve fonksiyonları, özellikleri, arz edilen para tanımları, talep edilen para tanımları); Para talebi teorileri (Klasik yaklaşım, Paracı yaklaşım, Keynesyen ve Neo-Keynesyen yaklaşım) ve farklı iktisat okullarının paraya ilişkin görüşleri (Rasyonel beklentiler-Yeni Klasik İktisat ve para, Post Keynesyen İktisat ve para, Marksist Teori ve Para); Para Arzı Teorileri: Klasik yaklaşım, Chicago yaklaşımı, Gurley-Shaw yaklaşımı, krediyi içeren yaklaşım, para arzının içselliği-dışsallığı; Faiz Teorileri: Klasik faiz teorisi, Wicksell’in teorisi, Keynes’in faiz teorisi, Hicks-Hansen’in Neo-Keynesyen sentezi; Döviz Kurları; Optimal Politika Oluşumu. IK3002 Para Politikası Para Politikası amaçları, para politikası araçları; Merkez Bankacılığı, Merkez Bankasının Bağımsızlığı; Merkez Bankası Bilançosunun önemi ve yorumlanması; Merkez Bankasına alternatif bir kurum olarak Para Kurulu; Avrupa Merkez Bankası (yapısı, işleyişi ve TCMB ile karşılaştırılması); Para Politikası Teorisi (Kurallar-Keyfiyet Tartışmaları, Zaman Tutarsızlığı Sorunu); Fiyat istikrarı ve MB politikaları; Parasal aktarım mekanizmaları ve fiyat istikrarının sağlanmasında parasal stratejiler (parasal hedefleme, döviz kuru hedeflemesi, nominal gelir hedeflemesi, enflasyon hedeflemesi stratejileri); Türkiye’de uygulanan döviz kuru ve para politikalarına dönemler itibariyle genel bir bakış; Türkiye’deki krizler (nedenleri, uygulanan para programları, para programlarının sonuçları, Türkiye-IMF İlişkileri). IK3003 İktisadi Düşünceler Tarihi Giriş: Bir bilim dalı olarak iktisat, İktisat ve yöntem, iktisadi düşüncenin tarihi temelleri, iktisadi düşüncenin felsefi temelleri; Bilimsel İktisat Öncesi Dönem İktisadi Düşünce: Eski Yunan öncesi dönemde iktisadi düşünce, Eski Yunan ve Roma’da iktisadi düşünce, Orta Çağ’da iktisadi düşünce, Merkantilist iktisadi düşünce, Merkantilizmin eleştirisinden liberalizme; Fizyokrasi ve Sistematik İktisada Geçiş: Fizyokratik paradigma ve teorileşme süreci, Fizyokratik paradigmadan Klasik İktisada (değerin kaynağı ve para) Klasik Paradigma: Klasik paradigma ve Adam Smith, Klasik paradigmaya yapılan diğer katkılar (Malthus, Ricardo, Say ve Mill); Neoklasik Paradigma: Paradigmanın doğuşu ve marjinal devrim, Neoklasik paradigmaya yapılan katkılar: sübjektif değer ve bölüşüm teorisi (Avusturya okulu ve katkıları, Lozan okulu ve katkıları, Cambridge okulu ve katkıları), Neoklasik paradigmada reel ve parasal analiz: genel değerlendirme;

Klasik-Neoklasik İktisadi Düşünceye Tepkiler ve Eleştirel Yaklaşımlar: Özel ders,ödevi,bitirme tezi,proje yap,dönem ödevi,dönem projesi

Klasik doktrine tepkiler (Milli Ekonomi Doktrini, Tarihçi Okul, Sosyalist Akım), Klasik paradigma ve Karl Marx, emperyalizm teorileri
6
ve ekonomik emperyalizm, Kurumcu Okul, Neoklasik paradigmanın eleştirisi ve Klasik paradigmaya dönüş denemesi: Sraffa, Keynes ve modern makroekonomiye geçiş. IK3004 Büyüme Teorileri Giriş: Büyümenin tanımı, büyüme hızının hesaplanması, büyüme ve kalkınma ilişkisi, büyümenin yapısal analizi ve büyümenin kaynakları, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde ekonomik büyüme ve gelir dağılımı; Klasik Büyüme Modeli: Klasik büyüme modelinin temel analiz araçları, emek-değer kuramı, klasik büyüme ve bölüşüm modelinin analizi; Neo-Keynesyen Büyüme Modeli: Neo-Keynesyen büyüme modellerinin temel analiz araçları, Domar ve Harrod’un büyüme modelleri, dengeli büyüme koşulları, sapmalar, büyümenin planlanması ve büyüme politikaları; Neo-Klasik Büyüme Modeli: Neoklasik büyüme modelinin analiz araçları, toplulaştırılmış ve çalışan başına terimlere ifade edilmiş üretim fonksiyonun özellikleri, neo-klasik modelde denge, altın çağ, yakınsama, teknolojik gelişmenin analizi, teknolojik gelişme türleri, teknolojik gelişmelerin büyüme ve bölüşüm etkilerinin analizi; İktisadi Büyüme’nin Yeni Model ve Yaklaşımları: İçsel büyüme türleri, yaparak-öğrenme ve içsel büyüme modelleri (Arrow, Lucas, Romer ve Rebello) ve analizi, kurumsal iktisat ve büyüme. IK3005 İktisat Politikası İktisat politikası teorisi ve iktisat teorisinin karşılıklı etkileşimi, iktisat politikasının iktisat ve politika bilimi ile olan ilişkisi, iktisat politikasının konusu ve sınıflandırılması, bilimde değer yargıları, ekonomi politikasında değer yargıları ve Türk toplumunun değer yargıları; İktisat politikasında karar birimleri, karar birimlerinin koordinasyonu ve karar alma süreci, iktisat politikasında karar, uygulama ve kontrol aşamaları, zaman gecikmeleri, strateji ve taktik; Ekonomik sistem, düzen ve süreç çerçevesinde iktisat politikası; İktisat politikasının amaçları, araçları, bu amaç ve araçların oluşumu ve çeşitleri, iktisat politikasında araçların etkileri; Dönemler itibariyle Türkiye’de iktisat politikalarının gelişimi ve uygulamaları, Sanayi ve bilgi toplumunda iktisat politikasında yaşanan değişimler. IK3006 Finansal İktisat
Finansal İktisada Mikroekonomik Yaklaşım: Özel ders,ödevi,bitirme tezi,proje yap,dönem ödevi,dönem projesi

Varlık piyasaları ve varlık fiyatları, finansal fiyatların öngörülmesi ve piyasa etkinliği, belirsizlik altında karar verme, portföy seçimi (ortalama ve varyansa dayalı modelleme), sermaye varlıklarını değerleme modeli (CAPM), arbitraj ve arbitraj fiyatlama modelleri (APT), finansal fiyatlarda oynaklık ve şimdiki değer yaklaşımı arasındaki ilişki, zamanlararası seçimde risk primi, bono piyasaları ve sabit getirili menkul kıymetler, vade yapısı ve faiz oranları (vade
7  Özel ders,ödevi,bitirme tezi,proje yap,dönem ödevi,dönem projesiÖzel ders,ödevi,bitirme tezi,proje yap,dönem ödevi,dönem projesi
yapısı modelleri, veri eğrisi oluşturma ve yorumlanması), future piyasalar (spekülasyon ve hedging), takas (swap) anlaşmaları ve piyasaları, opsiyon piyasaları ve opsiyon fiyatlarının oluşumu, getiri değişimi hesaplama modelleri (logaritmik-nisbi-türev ürün uygulamaları, risksiz kupon ödemelerine sahip finansal araçlar, forward faiz verim eğrisi); Finansal İktisada Makroekonomik Yaklaşım: Uluslararası finansal piyasalar, ulusal muhasebe eşitlikleri, Merkez Bankası bilançosu, ödemeler bilançosu (uluslararası finansal akımlar); Mundell-Fleming Modeli: Statik Mundell-Fleming modeli, dinamik Mundell-Fleming modeli, stokastik Mundell-Fleming modeli, Mundell-Fleming kalibrasyonu; Uluslararası Makroekonomide Yeni Gelişmeler: Redux modeli, piyasalara göre fiyatlama. IK3007 Endüstri İktisadı ve Oyun Teorisi Giriş: Kapsam ve temel tartışma, yapı-yönetim-performans kavramları, yapı-yönetim-performans arasındaki ilişkiler; Etkinlik İktisadı ve Etkinlik Ölçme Yöntemleri; Dikey Bütünleşme: Dikey bütünleşmeyi belirleyen unsurlar, dikey denge, dikey bütünleşmenin ölçülmesi; Ürün Farklılaşması: Ürün farklılaştırmasının kapsamı, dikey ve yatay ürün farklılaştırması modelleri, ürün farklılaştırması ve reklam, ürün farklılaştırması ve araştırma-geliştirme faaliyetleri, ürün farklılaştırmasının ölçülmesi; Endüstriye Giriş Koşulları ve Yoğunlaşma: Endüstriye giriş ve endüstriye giriş engeli kavramları, sınırlayıcı fiyatın belirlenmesi, klasik sınırlayıcı fiyat modeline yöneltilen eleştiriler, endojen giriş engelleri ve oyun teorisi, yarışabilir piyasalar teorisi; Oyun Teorisine Giriş: Oyunların tanımı ve sınıflandırılması, oyunların normal ve yaygın biçimleri, sıfır toplamlı oyunlar, pozitif toplamlı oyunlar; Ödemeler Matrisi: Belirsizlik altında rasyonel seçim (beklenen fayda teorisi, riskten kaçınma, risk paylaşımı, sigorta, opsiyon değeri); Oyunların Çözümüne Giriş: Ekstansif form ve norÖzel ders,ödevi,bitirme tezi,proje yap,dönem ödevi,dönem projesimal form, stratejiler, baskın stratejiler, baskın olmayan stratejilerin iterasyonla elenmesi, Nash dengesi ve uygulamaları, geriye indüksiyon, alt oyun mükemmeliyeti, ileri indüksiyon, pazarlık, tekrarlanan oyunlar ve işbirliği; Eksik Bilgiye Dayalı Oyunlara Giriş: Bayesian Nash dengesi, ihaleler, uygulamalar. IK3008 Tarım Ekonomisi Ekonomide sektörler ve tarımın yeri, tarımın önemi ve fonksiyonları, tarımsal üretim ve ürünlerin özellikleri, tarımda üretim fonksiyonu ve maliyetler, tarımsal ürünlerde talebin fiyat ve gelir esneklikleri, arz esnekliği, tarıma yönelik politikalar, amaçları ve araçları, sektörel bağlantılar (input-output analizi, ileri ve geri bağlantı katsayıları), sektörel kaynak aktarım mekanizmaları ve iç ticaret hadleri, sektörel deflatörler;
8  Özel ders,ödevi,bitirme tezi,proje yap,dönem ödevi,dönem projesi
Türkiye ekonomisinde tarımın yeri (üretim, istihdam, dış ticaret) ve önemi, Türkiye’de uygulanan tarım politikaları ve sonuçları, Türkiye’de uygulanan büyüme stratejilerinde tarıma yüklenen roller; AB’de tarım politikaları ve gelişimi, Türkiye AB ilişkilerinde tarım, küreselleşme, Dünya Ticaret Örgütü ve tarıma yansımaları, Dünya tarımında Türkiye’nin yeri. IK3010 Türkiye İktisat Tarihi Giriş: İktisat tarihinin tanımı, konusu, amaçları, iktisat tarihinde yöntem (kronolojik yöntem, coğrafya yöntemi, konuları inceleyen yöntem, iktisadi olayları dönemlere ayıran yöntem); Türkiye İktisat Tarihine Bakış: Cumhuriyetin kuruluşu sırasında Türkiye Ekonomisi, İzmir İktisat Kongresi, korumacı-devletçi sanayileşme (1930-1939), sanayi planları, savaş yılları (1939-1945), Dünya Ekonomisinde bütünleşme yılları (1946-1953), ekonomide ve siyasette yeni oluşumlar (1946-1953), planlı dönem (1963-1979) ve 1970’li yılların sorunları; Ekonomi Politikasında Farklı Dönüşüm: 24 Ocak 1980 kararları ve ekonomiye yansıması, 5 Nisan 1994 kararları ve ekonomiye yansıması, 2000’li yıllar, kriz ve ekonomiye yansımaları. IK3012 Bilgi ve Yenilik İktisadı Bilgi ve Çeşitleri; Bilimsel Düşüncede Paradigmal Kayma ve Kuantum Düşüncesi; Bilgi Teknolojileri: Mikro elektronik ve mikrobiyoloji; Bilginin Üretimi ve Paylaşımı; Beşeri Sermaye; Eğitim – Öğrenim – Öğrenen Örgüt; Etkin Birey; Sürekli İyileşme; Yenilik Konsepti; Teknopark ve Teknokentler; Yenilik ve Rekabet; Yenilik ve Küreselleşme; Yeniliğe Dayalı Büyüme ve Kalkınma Yaklaşımı. IK3014 İktisat Politikası (Maliye Bölümü) İktisat politikası teorisi ve iktisat teorisinin karşılıklı etkileşimi, iktisat politikasının iktisat ve politika bilimi ile olan ilişkisi, iktisat politikasının konusu ve sınıflandırılması, iktisat politikası amaç ve araç tercihlerinin belirlenmesinde değer yargılarının önemi, iktisat politikasında karar birimleri, karar birimlerinin koordinasyonu ve karar alma süreci, ekonomik sistem ve düzen, ekonomik yapı ve süreç boyutlarında iktisat politikasının amaçları, araçları ve aralarındaki ilişkiler, iktisat politikasında karar, uygulama ve kontrol aşamaları, zaman gecikmeleri, sorun bazında ekonomik program hazırlama; Politika çerçeveleri (konseptleri) itibariyle dönem bazında Türkiye’de uygulanan iktisat politikalarının analizi, ülke örnekleri itibariyle politika oluşturma, istikrar programları (ortodoks, heterodoks, yapısalcı) uygulama sonuçları. IK3016 Uluslararası İktisat (Kamu Yönetimi Bölümü)
Giriş ve Temel Kavramlar: ülkeler niçin ticaret yaparlar?, iktisadın alt bölümleri ve bunlar arasında dış ticaretin yeri; reel=pür dış ticaret teorisi, moneter dış ticaret teorisi, pozitif-normatif dış ticaret teorisi, dış ticaret politikası; merkantilistlerin ve fizyokratların dış ticaret görüşleri;
9  Özel ders,ödevi,bitirme tezi,proje yap,dönem ödevi,dönem projesi
Klasik ve Neoklasik Dış Ticaret Teorileri: Klasik dış ticaret teorileri, dayandığı temel esaslar ve varsayımları, A. Smith (mutlak üstünlükler teorisi), D. Ricardo (karşılaştırmalı üstünlükler teorisi), J. S. Mill (uluslararası değerler teorisi), Neo-klasik dış ticaret teorisi, dayandığı temel esaslar ve varsayımları, A. Marshall (teklif eğrileri, dış ticarette fiyat oluşumu ve dış ticaret Hadleri), G. Haberler (alternatif maliyet, dönüşüm eğrileri, sabit maliyetler, artan maliyetler, azalan maliyetler ve dış ticaret), J. Viner (toplumsal kayıtsızlık eğrileri ve dönüşüm eğrileri yardımıyla dış ticaretten sağlanan yararın gösterilmesi, dışa kapalı ve dışa açık ekonomide denge), Heckscher-Ohlin faktör donatımı teorisi, Leontief paradoksu; Yeni Dış Ticaret Teorileri: Nitelikli işgücü hipotezi, ölçek ekonomileri hipotezi, teknoloji açığı hipotezi, ürün devreleri hipotezi, tercihlerde benzerlik hipotezi, monopolcü rekabet hipotezi, endüstri içi ticaret, stratejik ticaret teorisi, dış ticarette eksik rekabet (damping ve kartel), ulaştırma masrafları ve dış ticaret, büyüme ve dış ticaret, nötr, ticaret artırıcı, ticarete karşıt büyüme, Bhagwati yoksullaştıran büyüme;
Dış Ticaret Politikası: Amaç ve araçları, ithal ikameci sanayileşme, ihracata yönelik sanayileşme, Dünya ticaretinin serbestleşmesi (GATT/WTO), ihracat teşvikleri, gümrük tarifeleri, ekonomik etkileri, tarife dışı engeller (miktar kısıtlamaları, idari ve teknik dış ticaret engelleri), bağlı ticaret (takas, kliring ve diğer bağlı ticaret yöntemleri); Ödemeler Dengesi ve Döviz Piyasası: Ödemeler bilançosu, Türkiye’de ödemeler bilançosu, döviz talebi-arzı, döviz kuru ve döviz kuru sistemleri, döviz arbitrajı, spekülasyon;
Uluslararası Ekonomik Bütünleşme: Ekonomik bütünleşme ve aşamaları, Gümrük Birliği (statik ve dinamik etkileri), AB-Türkiye Gümrük Birliği ilişkisi, tam üyelik ilişkisi; Türkiye’nin Dış Ticaret Yapısı: İhracat ve ithalatın kompozisyonu, ihracatın ithalatı karşılama oranı, ülkeler itibariyle ticaret, Türkiye’nin dış ticaret politikası ve dış ticaret rejimi. IK3018 Para Teorisi (Ekonometri Bölümü) Giriş: Temel kavramlar, paranın ortaya çıkışı, para teorisi, para politikası, paranın tanımı ve fonksiyonları, özellikleri, arz edilen para tanımları, talep edilen para tanımları; Para Talebi Teorileri: Klasik yaklaşım, Paracı yaklaşım, Keynesyen ve Neo-Keynesyen yaklaşım; Para Arzı Teorileri: İçerik ve gelişim, Klasik yaklaşım, Chicago yaklaşımı, Gurley-Shaw yaklaşımı, krediyi içeren yaklaşım; Faiz Teorileri: Klasik faiz teorisi, Wicksell’in teorisi, Keynes’in faiz teorisi, Hicks-Hansen’in Neo-Keynesyen sentezi, Tobin’in portföy teorisi; Parasal Aktarım Mekanizması; Para Politikası: Para politikası yapım süreci, makrÖzel ders,ödevi,bitirme tezi,proje yap,dönem ödevi,dönem projesi

o ekonomik istikrar ve para politikası, para politikası araçları, hedefleme stratejileri; Türkiye’de Para Politikası Uygulamaları. IK4001 Uluslararası İktisat I
Giriş: Niçin bir dış ticaret teorisi vardır? Ülkeler niçin dış ticaret yaparlar? İktisadın alt bölümleri ve bunlar arasında dış ticaretin yeri;
10
İktisadın Metodları ve Dış Ticaret: Reel=pür dış ticaret teorisi, moneter dış ticaret teorisi, uluslararası moneter teori, pozitif-normatif iktisat teorisi, dış ticaret teorisi-dış ticaret politikası; Dış Ticaret Hakkında İlk Görüşler: Müdahaleci görüş (merkantilizm: doğuşu, özellikleri, eleştirisi), Liberal görüş (fizyokrasi: doğuşu, temel görüşleri, eleştirisi), Klasik Dış Ticaret Teorileri, Dayandığı Temel Esas ve Varsayımlar: A.Smith (mutlak üstünlük teorisi), D.Ricardo (mukayeseli üstünlükler teorisi), J.S. Mill (uluslararası değerler teorisi), Klasik teoriye yöneltilen eleştiriler ve yapılan çağdaş yorumlar; Neo-klasik Dış Ticaret Teorileri, Dayandığı Temel Esas ve Varsayımlar: A.Marshall (teklif eğrileri, dış ticarette fiyat oluşumu ve dış ticaret hadleri), G.Haberler (dönüşüm eğrileri, sabit maliyetler, artan maliyetler, azalan maliyetler ve dış ticaret), J.Viner (toplumsal kayıtsızlık eğrileri ve dönüşüm eğrileri yardımıyla dış ticaretten sağlanan yararın gösterilmesi), dışa kapalı ve dışa açık ekonomide denge; Hecksher-Ohlin Teoremi: Teorinin varsayımları, teorinin açıklaması, teorinin sonuçları (faktör fiyatlarının ülkeler bakımından eşitlenmesi), teorinin geçerliliğinin sınırları. IK4002 Uluslararası İktisat II Dış Ticaretin Fiyat Dışı Faktörlerle Açıklanması: Endüstri-içi ticaret, Linder, Vernon, Keesing Teoremleri, teknoloji açığı hipotezi; Dış Ticarette Eksik Rekabet: Damping ve Kartel; Büyüme ve Dış Ticaret: Tüketim ve büyüme, üretim ve büyüme, tüketim ve üretimin birlikte ele alınması, Bhagwati (yoksullaştıran büyüme) teoremi, Rybczynski teoremi. Dış Ticaret Politikası: Genel iktisat ve dış ticaret politikası,müdahaleciliğin tarihine kısa bir bakış, ikinci en iyi teorisi, tarifelerin ekonomik etkilerinin analizi, tarifelerin dinamik etkileri ve bebek endüstrilerin korunması, tarife dışı engeller (miktar kısıtlamaları, idari ve teknik dış ticaret engelleri), bağlı ticaret (takas, kliring ve diğer bağlı ticaret yöntemleri); Tercihli Ticaret: Tercihli ticaret anlaşmalarının çeşitleri, Gümrük Birliği (statik ve dinamik etkileri), AB-Türkiye Gümrük Birliği ilişkisi, tam üyelik ilişkisi; Ödemeler Dengesi ve Döviz Piyasası: Ödemeler bilançosu, Türkiye’de ödemeler bilançosu, döviz talebi-arzı, döviz kuru ve döviz kuru sistemleri, döviz arbitrajı, spekülasyon; Açık Ekonomide Milli Gelir Denge Seviyesi. IK4003 İktisadi ve Stratejik Planlama İktisadi Planlama Teorisinin Konusu ve Kapsamı: Geleceğe yönelik iktisadi analizlerin Dünya’daki gelişimi (Sosyalist ülkelerde planlama, Kapitalist ülkelerde planlama, Üçüncü Dünya ülkelerinde planlama), iktisadi planlamanın konusu ve kapsamı, plan tipleri;
Stratejik Planlama; Planlamada Amaçlar-Araçlar ve Makroekonomik Planlama: Planlamada amaçlar, planlama araçları (nötr planlama araçları, idari özelliği bulunan araçlar, iktisadi özelliği bulunan araçlar),
11    Özel ders,ödevi,bitirme tezi,proje yap,dönem ödevi,dönem projesi
makroekonomik planlama (büyüme hızının planlaması, sermaye-hasıla oranı, makroekonomik büyüme oranı); İktisadi Planlama Genel Üretim Modeli: Çözümlenecek üretim problemi, kesimlerarası üretim yapısının belirlenmesinde çözüm yöntemleri (maddi bilançolar yöntemi, doğrusal programlamanın uygulanması, kesimlerarası işlemler tablosunun uygulanması, genel üretim probleminin uygulamadaki durumu). IK4004 Türkiye Ekonomisi Türkiye’nin coğrafi özellikleri, nüfusu ve Dünya ekonomisi içindeki yeri; Cumhuriyet’in Osmanlı’dan devraldığı ekonomik miras, Türkiye’de ekonomik sistem ve Türkiye’de ekonomi politikasına genel bakış, Kuruluş dönemi Türkiye ekonomisi (1923-1929), birinci ithal ikameci dönemde Türkiye ekonomisi (1930-1938), İkinci Dünya Savaşı döneminde Türkiye ekonomisi (1939-1945), birinci dışa açılma döneminde Türkiye ekonomisi (1945-1960), kalkınma planları eşliğinde ithal ikameci dönemde Türkiye ekonomisi (1960-1980), 24 Ocak sonrasında Türkiye ekonomisi (1980-1989), uluslararası finansal serbestleşme döneminde Türkiye ekonomisi (1989 – … ); Milli gelir, büyüme ve kalkınma planları, Türkiye’de gelir dağılımı, işgücü ve istihdam politikaları, kamu maliyesindeki gelişmeler, devlet borçları (iç ve dış borçlar); Türkiye ekonomisinin sektörel analizi (tarım sektöründeki gelişmeler, sanayi sektöründeki gelişmeler, enerji sektöründeki gelişmeler, hizmetler sektöründeki gelişmeler); Kamu İktisadi Teşebbüsleri (ekonomideki yerleri ve özelleştirme), para ve kredi politikaları ile para ve sermaye piyasalarındaki gelişmeler, fiyatlar genel seviyesindeki gelişmeler ve enflasyon, ödemeler dengesi politikası (uygulama ve gelişmeler), ihracat rejimi ve ihracatı teşvik politikası, ithalat rejimi ve ithalat politikası, dış ticaret politikalarının değerlendirilmesi ve dış ticaretin gelişimi, döviz (kambiyo) rejimi ve döviz kuru politikası, yabancı sermaye politikası (yabancı sermaye yatırımlarındaki gelişmeler), serbest bölgeler, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ve diğer ülke grupları ile dış ekonomik ilişkiler. IK4005 Bankacılık ve Mali Kurumlar Giriş, finansal sistem, finansal piyasalar, Merkez Bankacılığı, Türk Bankacılık Sisteminin gelişimi ve sorunları, bankaların varlık ve yükümlülükleri, bankacılık sisteminde denetim ve düzenleme, bankacılık faaliyetleri, finansal kırılganlık ve krizler, finansal krizlerin nedenleri, etkileri ve önleme politikaları, bankaların karşılaştıkları riskler, uluslararası ödemeler bankası (BIS), Basel sermaye yeterliliği sözleşmesi, ticari bankalarda fon kaynak ve kullanımları, bankalarda kredi işlemleri, bankalarda dış ticaret işlemleri.
IK4006 Kalkınma Ekonomisi
Giriş: Kalkınma ekonomisi bilim dalının gelişimi, kalkınma kavramının anlamı, özellikleri, kalkınmanın ölçülmesi, büyüme, sanayileşme ve gelişme kavramlarının farklılığı;
12  Özel ders,ödevi,bitirme tezi,proje yap,dönem ödevi,dönem projesi
Azgelişmişlik Olgusu, Düalizm; Azgelişmişliğin Açıklanmasına Yönelik Ekonomik Unsurlara Dayalı Yaklaşımlar, Kısır Döngü Yaklaşımları, Üç Sektör Kuramı; Sosyo-Kültürel Yaklaşımlar; Ekonomik Kalkınma ve Nüfus, Nüfus Tuzağı Yaklaşımları; Gelir Dağılımı ve Kalkınma: Kuznets Yaklaşımı, Lecaillon Yaklaşımı, İki Sektörlü Kalkınma Modeli, İnsan Sermayesi ve Ekonomik Kalkınma; Kaynak Dağılımı Kuramı, Dengeli Kalkınma Yaklaşımları; Sürdürülebilir Kalkınma Yaklaşımı; Bilgi Toplumu ve Yeni Ekonomi; Kalkınmanın Finansmanı.
IK4007 Doğal Kaynaklar ve Çevre Ekonomisi
Giriş: Büyüme, kalkınma ve sanayileşme kavramları, doğal kaynakların ve çevrenin kalkınma sürecindeki önemÖzel ders,ödevi,bitirme tezi,proje yap,dönem ödevi,dönem projesii; Ekoloji kavramı, ekolojik denge ve doğal kaynaklar; Doğal Ekonomik Bölgeler, Plantasyon Bölgeleri, Milli Park Bölgeleri, Tarım ve Orman Bölgeleri, Maden ve Sanayi Bölgeleri; Enerji Kaynakları ve Yönetimi; Çevre Bilimi ve Çevre Politikası, Çevrenin Hukuki Yönü ve Çevre Sorunları, Çevrenin Uluslararası Boyutları ve Gelişmeler, Sürdürülebilir Kalkınma, Dünyada ve Türkiye’de Çevre Sorunları. IK4008 Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi Giriş: Yatırım kavramı ve yatırım türleri; Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesinin Geleneksel Yöntemleri: Dinamik başabaş analizi, geri ödeme süresi yöntemi ve ortalama kârlılık oranı; Paranın Zaman Değeri ve Sermaye Bütçelemesi Teknikleri: İç verim oranı, düzeltilmiş iç verim oranı, indirgenmiş geri ödeme süresi, net bugünkü değer, kârlılık indeksi, farklı ömürlere sahip projelerin değerlendirilmesi, yatırım projelerinin değerlendirilmesinde enflasyonun dikkate alınması; Yenileme Yatırımlarının Değerlendirilmesi: Yıllık eşdeğer maliyet, yıllık maliyetin bugünkü değeri, yıllık ortalama maliyetin bugünkü değeri; Belirsizlik Altında Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi, Sermaye Maliyeti ve Sermaye Yapısı Kararları, Makroekonomik Proje Değerlendirme Yöntemleri. IK4009 Para ve Sermaye Piyasaları Finansal Piyasalar: Genel özellikleri, türleri, fonksiyonları; Para ve Sermaye Piyasaları Arasındaki İlişkiler; Türkiye Sermaye Piyasasının Gelişimi ve Yapısı; Sermaye Piyasası Faaliyetleri: Menkul kıymetlerin halka arzına aracılık, ikincil piyasada aracılık, portföy yöneticiliği, yatırım danışmanlığı, repo-ters işlemleri; Sermaye Piyasası Araçları: Hisse senedi, hisse senedi türevleri, tahvil, tahvil türevleri, diğer sermaye piyasası araçları; Sermaye Piyasası Kurumları: Aracı kuruluşlar, menkul kıymet yatırım ortaklıkları, gayrimenkul yatırım ortaklıkları, girişim sermayesi yatırım ortaklıkları, menkul kıymet yatırım fonları, emeklilik yatırım fonları, diğer sermaye piyasası kurumları; İMKB ve İMKB işlemleri; Vadeli işlemler, sigortacılık sektörü ve Mortgage.
13  Özel ders,ödevi,bitirme tezi,proje yap,dönem ödevi,dönem projesi
IK4010 Ekonomik Bütünleşme ve AB
Uluslararası İktisat ve Ekonomik Bütünleşme: Temel kavramlar, tanımlar ve genel çerçeve, bütünleşmenin aşamaları, Klasik dış ticaret teorisi: endüstriler arası ticaret, Yeni dış ticaret teorisi: endüstri-içi ticaret; Ekonomik Bütünleşme Kuramı ve Türleri: Gümrük Birliğinin statik (ticaret yaratıcı ve ticaret saptırıcı) ve dinamik (büyÖzel ders,ödevi,bitirme tezi,proje yap,dönem ödevi,dönem projesi

 

ük piyasa ve ölçek ekonomileri) iktisadi etkileri, uluslararası ticaret, GATT (WTO) ve ekonomik bütünleşme; Gümrük Birliğinin Türkiye Ekonomisi üzerindeki etkileri ve değerlendirilmesi; AB’de ekonomik ve parasal birlik ve Türkiye’nin perspektifi; Diğer bazı uluslararası ekonomik bütünleşme girişimleri: EFTA, EEA, NAFTA, ASEAN, APEC; AB’nin genişlemesi ve ekonomik etkileri. IK4011 Rekabet Teorisi ve Politikası Toplumsal bütünün bir parçası olan ekonomik sistemi (bütüncül bir yaklaşım içinde ekonomik sistemi) belirlemeye yönelik yaklaşımlar, ekonomik sistem içinde piyasa düzeninin işleyişi, piyasa düzenine ilişkin politikalar ve bu politikaların amaç ve araçları; Ekonomik sistem ve piyasa düzeni çerçevesinde rekabetin yeri, önemi, fonksiyonları ve etkileri; Sanayi toplumu ve bilgi toplumu çerçevesinde rekabet teorisinin gelişimi, bilgi toplumunda yeni rekabet yaklaşımları (rekabet üstü olma, ortaklaşa rekabet, kaos ortamında rekabet, küresel yenilik rekabeti ve rekabet stratejileri); Rekabet politikasının piyasa sistemi içindeki konumu, rekabeti sınırlandıran durumlar, rekabet politikasının amaç, araç ve işlevleri, rekabet politikasında karar birimleri, rekabetin işlemediği durumlar ve rekabet kültürü; Türkiye’de ekonomik sistem ve rekabet ilişkisi çerçevesinde rekabet sürecinin gelişimi, rekabet hukuku, rekabet koşulları ve etkin bir piyasa sistemi için uygulanması gerekli rekabet politikaları. IK4012 Uluslararası Finansal Piyasalar ve Türev Ürünler Uluslararası Finansal Piyasalar: Döviz piyasaları (işlevi, işleyişi, özellikleri), döviz kuru ve oluşumu (arbitraj ve kur riski), uluslararası türev piyasaları (vadeli işlem borsaları); Uluslararası Finansal Piyasalarda Parite Koşulları: Parite koşulları ve döviz kurlarının olumunu açıklayan yaklaşımlar; Uluslararası Finansta Risk ve Risklerin Yönetimi: Finansal teknikler (swap, factoring), finansal türevler (forward, future, options), uluslararası potföy yönetimi (hedging); Uluslararası Sermaye Akımları ve Uluslararası Varlık Dağılımı: Uzun ve kısa vadeli sermaye hareketleri, dış borçlanma;
14  Özel ders,ödevi,bitirme tezi,proje yap,dönem ödevi,dönem projesi
Uluslararası Ekonomi Politikası Koordinasyonu ve Uluslararası Finansal Piyasalarda Gelişmeler: Para politikası aracı olarak türev araçlar ve para politikaları üzerinde etkileri, türev araçlar ve ödemeler dengesi açısından önemi. IK4013 Matematiksel İktisat Giriş: Dersin yöntemi, içeriği ve araştırma konularıÖzel ders,ödevi,bitirme tezi,proje yap,dönem ödevi,dönem projesi ile ilgili tartışma (matematiksel ve iktisadi modeller), matematik yazılım programlarının incelenmesi; Mikro İktisat Uygulamaları: Tüketim teorisi, üretim teorisi, piyasa uygulamaları; Makro İktisat Uygulamaları: Keynesyen genel denge, büyüme, bugünkü değer hesapları; Doğrusal Programlama: DS for Windows paket programının incelenmesi, simplex ve dual-simplex yöntemleri ve uygulamaları; Matris Cebiri Uygulamaları; Oyun Teorisi Uygulamaları; Girdi-Çıktı Analizi Uygulamaları. IK4014 Dış Ticaret İşlemleri Giriş: Dersin yöntemi, içeriği ve araştırma konuları hakkında tartışma; İhracat şekil ve esasları, Türkiye’de ihracat rejimi kararı, ihracat yönetmeliği, ithalat şekil ve esasları, Türkiye’de ithalat mevzuatı, Gümrük Birliği çerçevesinde dış ticaret rejimindeki değişiklikler, dahilde işleme rejimi, hariçte işleme rejimi,Türkiye’nin gümrük ve kambiyo mevzuatı; Türk Dış Ticaret Politikası: Ticarette tarife dışı önlemler, Türkiye’nin uluslararası anlaşmalar (WTO) ve bölgesel anlaşmalar (Gümrük Birliği) çerçevesinde yükümlülükleri; Dış Ticarette Kullanılan Teslim Şekilleri/INCOTERMS 2000, E terimi: (EXW), F terimleri: FCA, FAS, FOB, C terimleri: CFR, CIF, CPT, CIP; D terimleri: DAF, DES, DEQ, DDU, DDP, Dış Ticarette Ödeme Şekilleri: açık hesap, peşin ödeme, konsinye teslim, mal mukabili ödeme, vesaik mukabili ödeme, akreditifli ödeme; Dış Ticaret İşlemlerinde Kullanılan Belgeler: Ticari belgeler, resmi belgeler, taşıma belgeleri, sigorta belgeleri, finansman belgeleri, dış ticarette kullanılan diğer belgeler, gümrük otomasyonunda E-ticaret uygulamaları; Ulusal ve Uluslararası İhracat ve İthalatı Geliştirme Merkezleri, İhracat ve İthalat İşlemlerine Yardımcı Olan Kuruluşlar, Ticaret ve Sanayi Odaları, İhracatçı Birlikleri, İhracatı Geliştirme Merkezi (İGEME), Uluslararası Ticaret Odası/Internatonal Trade Center (ICC/ITC), Dünya Ticaret Örgütü/World Trade Organization, (WTO), vd.; Dış ticaretin finansmanında ticari banka kredileri, ihracatın teşviki ve finansmanında devlet desteği ve Türk Eximbank kredileri, dış ticarette diğer finansman yöntemleri: factoring, forfaiting, finansal kiralama (leasing). IK4015 Makro İktisadi Modelleme
Temel Kavramlar: Model, mÖzel ders,ödevi,bitirme tezi,proje yap,dönem ödevi,dönem projesiodelleme, iktisadi model, matematiksel model, ekonometrik model, modelleme gereği; İktisat teorisi, iktisat politikası ve iktisadi modelleme; Ekonometri ve Modelleme:
15 Özel ders,ödevi,bitirme tezi,proje yap,dönem ödevi,dönem projesi
Ekonometrik modelleme (tahmin, öngörü ve simülasyon yöntemleri); Zaman Serisi, Yatay Kesit ve Panel Veri Analizleri; Zaman Serisi Ekonometrisi ve Durağanlık Analizi: Teori ve uygulama; Uzun-dönem, Ekonomi Teorisi ve Eşbütünleşme analizi: Teori ve uygulama; Modelleme Uygulamaları: Tüketim fonksiyonu, para talebi fonksiyonu, ihracat talep fonksiyonu vb. uygulamalar. IK4016 Turizm Ekonomisi Turizm olayı, insanları seyahate yönelten nedenler (seyahat motifleri-iç ve dış motifler), turizm ile ilgili bazı kavramların tanımı ve açılamaları (turizm, turist, günübirlikçi, yabancı turist, turist olmayan yabancı, yabancı ziyaretçi vb.); Turizmin sınıflandırılması, turizm tipleri (rekreasyon turizmi, sağlık turizmi, iş turizmi, vb.), turizm şekilleri (ulaşım araçları bakımından turizm şekilleri, zaman elemanının bir fonksiyonu olarak turizm şekilleri, mevsimler bakımından turizm şekilleri, vb.); Turizmdeki yapısal değişme, turizmin gelişmesi ve gelişme nedenleri, turizmin gelecek projeksiyonu, dünyada ve turizmde değişme eğilimleri; Turizm sektörü (sektör kavramı, turizm sektörünün tanımı, turizm sektörünün özellikleri…), turizm piyasası (turizm arzı, turizm talebi, turizm mahalli, turizm mahreci…), turizm arzı (özellikleri, turistik arz fonksiyonu), turizm talebi (özellikle, talebi etkileyen faktörler, turistik talep fonksiyonu), turizmin reel ve parasal etkileri. IK4017 Bölgesel İktisat Nokta Ekonomisinden Mekan Ekonomisine; Kuruluş Yeri Teorileri; Bölge Kavramı ve Çeşitleri; Bölgesel Farklılıkların Nedenleri: Dışsal ekonomiler; Bölgesel Kalkınma Teorileri; Kentsel Kalkınma Yaklaşımları; Ağ Ekonomisi ve Bölgesel Kalkınma; Bölgesel Politikalar, Türkiye’de Bölgesel Kalkınma Sorunları, Bölgesel Kalkınma Politikaları. IK4018 Değerlilik Analizi ve Portföy Yönetimi Reel ve finansal yatırımlar; Risk kavramı ve riskin hesaplanması, finansal piyasalarda vade yapının belirlenmesi, sistematik ve sistematik olmayan risk; Finans Matematiği: Bugünkü değer, gelecekteki değer, bileşik faiz ve anüite hesaplamaları; Tahvillerde Değerlilik Analizi: Tahvil yatırımlarında risk, değer tanımları, değer hesaplamaları, getiri ölçütleri, tahvillerde fiyat hareketleri; Hisse Senetlerinde Değerlilik Analizi: Hisse senedi yatırımlarında risk, değer tanımları, temettü modelleriyle değerleme, piyasa çarpanlarıyla değerleme; Portföy Yönetimi: Portföy oluşturulmasının gerekçesi ve portföy yönetim süreci, risk ve getiri tercihleri, menkul kıymet bazında beklenen getiri ve risk hesaplamaları, portföy bazında beklenen getiri ve risk hesaplamaları, portföy değerleme ölçütleri.
16

Özel ders,ödevi,bitirme tezi,proje yap,dönem ödevi,dönem projesi
IK4019 Uluslararası İktisat (Maliye Bölümü) Giriş ve Temel Kavramlar: Ülkeler niçin ticaret yaparlar?, iktisadın alt bölümleri ve bunlar arasında dış ticaretin yeri; reel=pür dış ticaret teorisi, moneter dış ticaret teorisi, pozitif-normatif dış ticaret teorisi, dış ticaret politikası, merkantilistlerin ve fizyokratların dış ticaret görüşleri;
Klasik ve Neoklasik Dış Ticaret Teorileri: Klasik dış ticaret teorileri, dayandığı temel esaslar ve varsayımları, A. Smith (mutlak üstünlükler teorisi), D. Ricardo (karşılaştırmalı üstünlükler teorisi), J. S. Mill (uluslararası değerler teorisi), Neo-klasik dış ticaret teorisi, dayandığı temel esaslar ve varsayımları, A. Marshall (teklif eğrileri, dış ticarette fiyat oluşumu ve dış ticaret Hadleri), G. Haberler (alternatif maliyet, dönüşüm eğrileri, sabit maliyetler, artan maliyetler, azalan maliyetler ve dış ticaret), J. Viner (toplumsal kayıtsızlık eğrileri ve dönüşüm eğrileÖzel ders,ödevi,bitirme tezi,proje yap,dönem ödevi,dönem projesiri yardımıyla dış ticaretten sağlanan yararın gösterilmesi, dışa kapalı ve dışa açık ekonomide denge), Heckscher-Ohlin faktör donatımı teorisi, Leontief paradoksu; Yeni Dış Ticaret Teorileri: Nitelikli işgücü hipotezi, ölçek ekonomileri hipotezi, teknoloji açığı hipotezi, ürün devreleri hipotezi, tercihlerde benzerlik hipotezi, monopolcü rekabet hipotezi, endüstri içi ticaret, stratejik ticaret teorisi, dış ticarette eksik rekabet (damping ve kartel), ulaştırma masrafları ve dış ticaret, büyüme ve dış ticaret, nötr, ticaret artırıcı, ticarete karşıt büyüme, Bhagwati yoksullaştıran büyüme;
Dış Ticaret Politikası: Amaç ve araçları, ithal ikameci sanayileşme, ihracata yönelik sanayileşme, Dünya ticaretinin serbestleşmesi (GATT/WTO), ihracat teşvikleri, gümrük tarifeleri, ekonomik etkileri, tarife dışı engeller (miktar kısıtlamaları, idari ve teknik dış ticaret engelleri), bağlı ticaret (takas, kliring ve diğer bağlı ticaret yöntemleri); Ödemeler Dengesi ve Döviz Piyasası: Ödemeler bilançosu, Türkiye’de ödemeler bilançosu, döviz talebi-arzı, döviz kuru ve döviz kuru sistemleri, döviz arbitrajı, spekülasyon;
Uluslararası Ekonomik Bütünleşme: Ekonomik bütünleşme ve aşamaları, Gümrük Birliği (statik ve dinamik etkileri), AB-Türkiye Gümrük Birliği ilişkisi, tam üyelik ilişkisi; Türkiye’nin Dış Ticaret Yapısı: İhracat ve ithalatın kompozisyonu, ihracatın ithalatı karşılama oranı, ülkeler itibariyle ticaret, Türkiye’nin dış ticaret politikası ve dış ticaret rejimi. IK4020 Dünya Ekonomisi Küreselleşme: Küreselleşme ve kapitalizmin geleceği, küreselleşme ile ilgili beklentiler, küreselleşme ile ilgili gerçekler, küreselleşmeye yöneltilen eleştiriler, küreselleşme ve emek piyasası, küreselleşme ve devlet; Dünya Para Sistemi: Dünya para sistemleri, Bretton Woods Sistemi sonrası, IMF ve gelişmekte olan ülkeler, IMF ve geçiş ekonomileri, IMF’ye yöneltilen eleştiriler, Dolar ve Euro; Dünya Ticaret Sistemi: GATT sistemi, Dünya Ticaret Örgütü (WTO) dönemi, gelişmekte olan ülkeler ve dünya ticaret sistemi, bölgesel entegrasyonlar ve doğurduğu sonuçlar; Dünya Yatırım Sistemi: Finansal küreselleşme doğrudan yatırımlar ve çok uluslu şirketler, dünya yatırım sistemi, uluslararası dış borç sorunu ve doğurduğu sonuçlar;
17  Özel ders,ödevi,bitirme tezi,proje yap,dönem ödevi,dönem projesi
Dünya Hizmet Ticareti: Hizmet sektörünün tanımı, hizmet ticareti çeşitleri, hizmet ticareti önündeki engeller, GATS’ın (Hizmet Ticareti Genel Anlaşması) getirdiği yükümlülükler, gelişmekte olan ülkeler ve GATS. IK4022 İktisatçılar için Coğrafi Bilgi Sistemleri Giriş: Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) nedir, nerelerde nasıl kullanılır, Projeksiyon, katman, altlık, koordinat sistemleri; Uygulama Alanları: Kent Bilgi Sistemleri, arazi bilgi sistemi, jeolojik uygulamaları, acil afet sistemi uygulamaları, çevre ve doğal kaynakların yönetimi, ulaştırma bilgi sistemleri; MapInfo CBS yazılımı: MapInfo programının genel içeriği, katman yapısı, verilerin görüntülenmesi, harita penceresi, seçim işlemleri, veri dosyasının açılması, nokta oluşturma, bulma, etiketleme, tematik harita oluşturma, sınıflandırma, çıktı alma, tampon bölge oluşturma ve OLE (object linking embedding); Uygulamalar: Ekonomik değerlerin CBS ile analizi, uygulamaları. IK4024 Uluslararası İktisat (Ekonometri Bölümü) Giriş ve Temel Kavramlar: Ülkeler niçin ticaret yaparlar?, iktisadın alt bölümleri ve bunlar arasında dış ticaretin yeri, reel=pür dış ticaret teorisi, moneter dış ticaret teorisi, pozitif-normatif dış ticaret teorisi, dış ticaret politikası, merkantilistlerin ve fizyokratların dış ticaret görüşleri;
Klasik ve Neoklasik Dış Ticaret Teorileri: Klasik dış ticaret teorileri, dayandığı temel esaslar ve varsayımları, A. Smith (mutlak üstünlükler teorisi), D. Ricardo (karşılaştırmalı üstünlükler teorisi), J. S. Mill (uluslararası değerler teorisi), Neo-klasik dış ticaret teorisi, dayandığı temel esaslar ve varsayımları, A. Marshall (teklif eğrileri, dış ticarette fiyat oluşumu ve dış ticaret Hadleri), G. Haberler (alternatif maliyet, dönüşüm eğrileri, sabit maliyetler, artan maliyetler, azalan maliyetler ve dış ticaret), J. Viner (toplumsal kayıtsızlık eğrileri ve dönüşüm eğrileri yardımıyla dış ticaretten sağlanan yararın gösterilmesi, dışa kapalı ve dışa açık ekonomide denge), Heckscher-Ohlin faktör donatımı teorisi, Leontief paradoksu; Yeni Dış Ticaret Teorileri: Nitelikli işgücü hipotezi, ölçek ekonomileri hipotezi, teknoloji açığı hipotezi, ürün devreleri hipotezi, tercihlerde benzerlik hipotezi, monopolcü rekabet hipotezi, endüstri içi ticaret, stratejik ticaret teorisi, dış ticarette eksik rekabet (damping ve kartel), ulaştırma masrafları ve dış ticaret, büyüme ve dış ticaret, nötr, ticaret artırıcı, ticarete karşıt büyüme, Bhagwati yoksullaştıran büyüme;
Dış Ticaret Politikası: Amaç ve araçları, ithal ikameci sanayileşme, ihracata yönelik sanayileşme, Dünya ticaretinin serbestleşmesi (GATT/WTO), ihracat teşvikleri, gümrük tarifeleri, ekonomik etkileri, tarife dışı engeller (miktar kısıtlamaları, idari ve teknik dış ticaret engelleri), bağlı ticaret (takas, kliring ve diğer bağlı ticaret yöntemleri); Ödemeler Dengesi ve Döviz Piyasası: Ödemeler bilançosu, Türkiye’de ödemeler bilançosu, döviz talebi-arzı, döviz kuru ve döviz kuru sistemleri, döviz arbitrajı, spekülasyon;
Uluslararası Ekonomik Bütünleşme: Ekonomik bütünleşme ve aşamaları, Gümrük Birliği (statik ve dinamik etkileri), AB-Türkiye Gümrük Birliği ilişkisi, tam üyelik ilişkisi;
18  Özel ders,ödevi,bitirme tezi,proje yap,dönem ödevi,dönem projesi
Türkiye’nin Dış Ticaret Yapısı: İhracat ve ithalatın kompozisyonu, ihracatın ithalatı karşılama oranı, ülkeler itibariyle ticaret, Türkiye’nin dış ticaret politikası ve dış ticaret rejimi. .

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Şubat 2024
P S Ç P C C P
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829