İŞLETME BİTİRME TEZİ

İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

İŞLE 141 Temel Matematik özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi

Gerçel sayılar, üssel ve köklü ifadeler, denklemler, eşitsizlikler, fonksiyonlar ve grafikleri, doğru, parabol, doğrusal denklem sistemleri, üslü ve logaritmik fonksiyonlar, matrisler, determinantlar doğrusal programlama, simpleks metodu, minimize ve maksimize, finans matematiği ele alınır. bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme ödevi,
örnek bitirme tezi,
bitirme projesi,
bitirme tezi kuralları

İŞLE 143 Matematik  I

özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi

Sayı kümeleri, mutlak değer ve eşitsizliklerin tekrarı ile başlayan ders içeriğinde,fonksiyon, limit ve süreklilik kavramları ele alınır. Türev, artan-azalan fonksiyonlar, 2. türev testi, ortalama değer teoremi, mini­
mum-maksimum problemleri, L’Hospital kuralı, fonksiyon grafikleri, ters fonksiyon, logaritma ve üstel fonksiyonlar, integral, Riemann toplamı, belirli integral, bir eğri Ilındaki alan, belirsiz integral, integral metotları ve genelleştirilmiş integraller ele alınır, bitirme projesi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme tezi kuralları,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezi örneği,
bitirme tezleri,
bitirme ödevi,
lisans bitirme tezi,
tez konuları,

İSLE 144 Matematik II

özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi Matematik i dersini tamamlamaya yönelik olan bu derste, vektörler, vektör işlemleri, üç boyutlu uzayda doğru ve düzlemler, matrisler, determinantlar, lineer sistemlerin çözümü, çok değişkenli fonksiyonlarda limit ve türev, zincir kuralı, gradyan vektör ve teğet düzlemi, minimum-maksimum problemleri, Lagrange çarpanı metodu, çift katlı integraller ele alınır; diferansiyel denklemlere giriş yapılır (Önkoşul: İŞLE 143).

İSLE 201 isletme Hukuku

Iözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
İşletmelerin hukuki çevresini, temel hukuk terim ve kavramlarını tanımlamak dersin kapsamını oluşturur. İşletmelerin kuruluşu, hukuki açıdan farklı işletme türleri, kıymetli evrak gibi, işletmeciler açısından önem taşıyan konular işlenir.
bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme ödevi,
örnek bitirme tezi,
bitirme projesi,
bitirme tezi kuralları

İSLE 221 Muhasebe ilkeleri I

özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi

Finansal muhasebenin temel kavram ve kurallarını anlatmaya yönelik bir derstir. Genel muhasebe ilkeleri, temel muhasebe kavramları, muhasebe döngüsü, hesaplar ve türleri, hesapların kaydı ve izlenmesi, bilanço ve gelir tablosunun hazırlanması ele alınır.
bitirme projesi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme tezi kuralları,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezi örneği,
bitirme tezleri,
bitirme ödevi,
lisans bitirme tezi,
tez konuları,

İSLE 222 Muhasebe ilkeleri II

özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi

Hesapların ayrıntılı incelenmesi, stok maliyetleme yöntemleri, yeniden değerle­me, amortisman muhasebesi, amortisman yöntemleri, menkul değerlere yönelik muhasebe işlemleri, bilanço ve gelir tablo­su dışında kalan tabloların hazırlanması, enflasyon muhasebesi gibi konular incelenir (Önkoşul: İŞLE 221).
İSLE 241 Bilgisayara Giris Bilgisayara Giriş dersinin amacı öğrenci­lere bilgisayar okur yazarlığı kazandırmak ve ofis programlarının eğitimini vermektir. Bu kapsamda temel bilgisayar bilgileri, bilgisayar çeşitleri ve çalışma prensipleri, yazılım donanım elemanlarının tanıtımına ek olarak Windows XP işletim sistemi ile Word, Excel, Access ve Powerpoint ofis programlarının uygulamalı eğitimi verilmektedir. Ayrıca ofis programlarının gelişmiş düzeyde kullanımı için gerekli olan VBA script (makro) uygulamaları da dönem içinde işlenen konular arasındadır. bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme ödevi,
örnek bitirme tezi,
bitirme projesi,
bitirme tezi kuralları

İSLE 242 Bilgisayar Kullanımı özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi

Ders kapsamında, son yıllarda iş ve işlet­me modellerinde radikal değişimler sağla­yan ve en etkin iletişim aracı olarak kabul edilen Internet teknolojisi anlatılmaktadır.Dinamik web sitesi tasarımı ve Internet üzerinde veri tabanı kullanımı konularında PHP ve MySQL yazılım platformları aracılığıyla uygulamalar geliştirilmektedir. Ayrıca siber kültür, Internet etiği gibi gün­cel kavram ve konular da dönem içinde tartışılmaktadır. bitirme projesi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme tezi kuralları,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezi örneği,
bitirme tezleri,
bitirme ödevi,
lisans bitirme tezi,
tez konuları,

iSLE 243 Matematiksel istatistik ve Olasılık

özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi

Matematiksel istatistiğe başlangıç amacını taşıyan ders, değişkenler ve grafikler, çokluk dağılımları, merkezi eğilim ölçüleri, dağılma ölçüleri, momentler, çarpıklık ve basıklık, olasılık teorisi, kesikli ve sürekli olasılık dağılımlarını içermektedir. bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme ödevi,
örnek bitirme tezi,
bitirme projesi,
bitirme tezi kuralları

iSLE 244 Matematiksel istatistik ve Olasılık IIözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi İŞLE 243 dersini tamamlamaya yönelik olan derste, örnekleme teorisi, istatistiksel tahmin teorisi, istatistiksel karar teorisi, hipotez ve anlamlılık testleri, küçük örneklem teorisi, ki kare-varyans analizi, eğri uydurma ve en küçük kareler yöntemi ve regresyon konuları ele alınır (Önkoşul: İŞLE 243).
İŞLE 246 Yönetim Bilimi I

özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi

Bu derste öncelikle şebeke modelleri kapsamında PERT/CPM tekniği, en kısa yol, en küçük yayılma ve en büyük akış problemleri incelenir. Daha sonra dinamik programlama problemlerinin özellikleri, unsurları ve çözüm yöntemleri gözden geçirilir. Bekleme hattı modelleri kapsa­mında tek kanallı ve çok kanallı kuyruk sistemleri, en son olarak da simülasyon modellemesi üzerinde durulur.
bitirme projesi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme tezi kuralları,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezi örneği,
bitirme tezleri,
bitirme ödevi,
lisans bitirme tezi,
tez konuları,

İŞLE 261 isletme Yönetimine Giris

özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi İşletmenin temel işlevlerini ele alan bir başlangıç dersidir. Yönetim-örgütleme, pazarlama, üretim, muhasebe ve finansman gibi işletmenin temel işlevleriyle ilgili giriş bilgileri verilir. Bu çerçeve içinde, işletmenin toplumsal ve ekonomik çevreyle ve diğer işletmelerle ilişkileri incelenir. bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme ödevi,
örnek bitirme tezi,
bitirme projesi,
bitirme tezi kuralları

iŞLE 311 isletme Finansı özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesiDersin esas amacı öğrencilere, işletmeler maddi varlıklara nasıl yatırım yaparlar ve bu yatırımları nasıl finanse ederler konu­sunu açıklamaktır. Bunu sağlamak için muhasebe ve finans ilişkisi, paranın zaman değeri, tahvil ve hisse senetlerinin değerlemesi, net bugünkü değer ve diğer yatırım ölçütleri, yatırım kararlarının alınmasında iskonto edilmiş nakit akışları­nın analizi, risk getiri ve sermayenin fırsat maliyeti, sermaye bütçelemesi, sermaye maliyeti, işletmelerin borç ve temettü politikaları, finansal tabloların analizi, kısa vadeli planlama ve işletme sermayesi, nakit ve stok yönetimi gibi konular analiz edilir.

İSLE 312 Para ve Finansal Kurumlar özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi

Para ve kredi kavramlarının açıklanması, niteliklerinin ve işlevlerinin incelenmesi; ticari bankalar ile merkez bankasının yapılarının ve işleyişlerinin incelenmesi dersin esas içeriğini oluşturur. Para politikasının oluşturulması, yürütülmesi ve etkililiği, pa­ra ve para piyasası temel konular olarak işlenir.
bitirme projesi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme tezi kuralları,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezi örneği,
bitirme tezleri,
bitirme ödevi,
lisans bitirme tezi,
tez konuları,

iSLE 324 Maliyet Muhasebesiözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi

Maliyet muhasebesine ilişkin genel bilgil­er, maliyet ve gider kavramları, maliyet akışı, maliyetlerin sınıflandırılması, direkt hammadde ve malzeme ve direkt işçilik maliyetlerinin oluşumu, genel üretim maliyetlerinin maliyet yerlerine paylaştırılması, yardımcı üretim ve hizmet maliyet yerlerinde toplanan maliyetlerin paylaştırılmasında kullanılan yöntemler, sipariş safha ve standart maliyet sistemlerinin analizi, Tek Düzen Hesap Planı’na göre,maliyet muhasebesine ilişkin muhasebe kayıtlarının düzenlenmesi dersin içeriğinde yer alır (Önkoşul: İŞLE 222).
iŞLE 331 Pazarlamaya Girişözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi

Pazarlama, işletmenin temel işlevlerinden birisi olarak ele alınır. Bu kapsamda, pazarlama kavramı, pazarlama sistemi, fiyatlandırma, ürün, dağıtım kanalları, tutundurma faaliyetleri, pazarlama araştırması, pazar bölümlemesi ve pazar analizi konuları incelenir.
bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme ödevi,
örnek bitirme tezi,
bitirme projesi,
bitirme tezi kuralları

iSLE 332 Pazarlama Stratejileri özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi Pazarlama stratejisinin oluşturulması ve uygulanması dersin ana konusunu oluşturur. Pazarda oluşan olanakların ve sınırlılıkların değerlendirilmesini, pazar­lama amaçlarının oluşturulmasını, pazarlama stratejisi ile planlarının
hazırlanmasını ve uygulanmasını içerir (Önkoşul: İŞLE 331).

iSLE 347 Yönetim Bilimi II
Doğrusal karar modellerinin incelenmesini amaçlayan bu dersin kapsamında doğrusal programlama modellerinin formülasyonu, simpleks çözüm yöntemi, dualite ve duyarlılık analizinin yanı sıra ulaştırma,
atama ve tamsayılı programlama Problemleri ile bu problemlerin çözüm
yöntemleri incelenir. bitirme projesi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme tezi kuralları,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezi örneği,
bitirme tezleri,
bitirme ödevi,
lisans bitirme tezi,
tez konuları,

İSLE 352 Üretim Yönetimiözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi Ürün ve/veya hizmet üreten sistemlerde
Üretim/işlemler Yönetimi fonksiyonunun tanıtılmasını amaçlayan bu dersin kapsamında ürün, süreç, kapasite planlaması; teknoloji, kuruluş yeri seçimi; tesis yerleştirme; iş tasarımı ve iş ölçümü gibi üretim sistemlerinin tasarımına ilişkin stratejik kararlar ile üretim/stok planlaması ve denetimi, kalite denetimi gibi, sistemlerin işleyişiyle ilgili kararlar üzerinde durulur. Bu kararların verilmesinde kullanılan sayısal karar modelleri incelenir. Son olarak toplam kalite yönetimi, değişim mühendisliği, kısıtlar teorisi/senkron ize üretim ve tam zamanında üretim sistemleri tanıtılır.

İSLE 361 Örgüt Kuramı özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi

Örgüt ve örgütleme kuramındaki gelişmeleri ele alan ders, öncelikle, işletme örgütlerinin çevreyle olan ilişkilerini tanımlar.Örgütsel etkililik, yapı, örgütsel yapının öğeleri, örgütsel strateji, teknoloji-yapı ve büyüklük-yapı ilişkileri, örgütsel tasarım, güç ve çatışma konuları ele alınır. Çev­resel ve örgütsel kültürün örgütlerin işleyişine etkisi, çokuluslu ve küresel şirketlerin tasarımları irdelenir.

bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme ödevi,
örnek bitirme tezi,
bitirme projesi,
bitirme tezi kuralları

İŞLE 362 Örgütlerde Davranışözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi Öncelikle bireyin özelliklerini, davranışlarını ve örgütlerde oynadığı rolleri ele alan ders, grup oluşumlarını ve davranışlarını irdeler. Buradan yola çıkarak, bireylere ilişkin öğrenme ve özendirme kuramlarını, liderlik yaklaşımlarını, birey­sel ve grupsal karar alma yöntemlerini, gücün kazanılması ve kullanılmasını,
bireyler arası iletişimi ve çatışmayı tartışır.

iSLE 363 Girişimcilik ve Küçük isletmeler Küçük ve orta ölçekli işletmeleri (KOBİ)
tanıtmaya ve sorunlarını incelemeye yönelik bir derstir. Küçük ve orta ölçekli işletmeler tanımlanır ve Türkiye’deki/ dünyadaki sorunları incelenir. Girişimcilik olgusunu da ele alan derste, bir girişimci için gerekli nitelikler incelenir; büyük girişimcilerle örneklendirilir. Dönem içinde bir işletmenin kurulabilmesi için gerekli olan kapsamlı bir işletme planı hazırlatılır.

İSLE 401 isletme Ekonomisi özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi Ders genel olarak mikro ekonomiye ilişkin çeşitli kavramların, işletme problemlerine uygulanması ile ilgilidir. İncelenecek olan konu başlıkları talep, üretim, maliyet ve fiyatlamadır. Dersin temel amacı, işletme yöneticisi adaylarına, ekonomik kararlar alabilmelerine olanak sağlayacak yöntemlere ilişkin bilginin kazandırılmasıdır(Önkoşul: EKON 101). bitirme projesi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme tezi kuralları,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezi örneği,
bitirme tezleri,
bitirme ödevi,
lisans bitirme tezi,
tez konuları,

İSLE 403 isletme Hukuku  özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi Borç, borç ilişkisi ve sorumluluk kavramları, sözleşme ve bazı önemli sözleşme türleri, ticari işletme, tacir ve tacirin yükümlülükleri, kıymetli evrak kavramı, kıymetli evrakın genel nitelikleri, türleri ve devri, iş hukukunun önemli kavramları.

iŞLE 405 Kamu Finansmanında Güncel Konular

Dersin amacı; günümüz Türkiye ekonomi­sinin en önemli sorunlarından birisi olan kamunun finansman açığının nedenlerini incelemektir. Bu amaca yönelik olarak; kamu gelir ve harcamaları, sosyal güven­lik sistemi ve bütçe ilişkisi, KİT sistemi ve özelleştirme, tarımsal destekleme, kamu bankacılığı, koşullu yükümlülükler ve bütçe harcamaları, uluslararası finansal kuruluşlar ve krizler, iç ve dış kamu borçlanması konuları, uygulamalardan aktarılacak örneklerle kısaca gözden geçirilecektir. bitirme tezi örneği,

bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme ödevi,
örnek bitirme tezi,
bitirme projesi,
bitirme tezi kuralları

İŞLE 411 Yatırım Analizi özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi

Dersin içeriğini menkul değerlere ilişkin yatırım politikalarının belirlenmesi oluşturur. Menkul değer portföylerinin oluşturul­ması ve yönetimi, farklı menkul değerlerin (tahvil, hisse senedi ve türleri) incelen­mesi, bu menkul değerlere yapılacak olan yatırımların analizi ele alınan başlıca konulardır (Önkoşul: İŞLE 311).
İŞLE 412 Finansal Pazarlarözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi Fonların tasarruftan yatırıma doğru seyrinde rol oynayan çeşitli para ve sermaye piyasalarının ve kurumlarının yapıları ve işleyişleri ile işletmelerin bu kurum ve pazarlarla olan ilişkileri dersin ana konu­sunu oluşturur. Finansal kurum ve pazar­ların ekonomideki yeri, faiz oranının belirlenmesi, menkul değer fiyatlarının oluşumu, para piyasaları, tahvil piyasaları, ipotek piyasaları, hisse senedi piyasaları, futures ve options piyasaları, diğer türev piyasalar ve döviz piyasası temel konular içinde yer alır (Önkoşul: EKON 102 ve İŞLE 311). bitirme projesi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme tezi kuralları,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezi örneği,
bitirme tezleri,
bitirme ödevi,
lisans bitirme tezi,
tez konuları,

İSLE 414 Uluslararası Finans

özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi Temelde, uluslararası alanda faaliyet gösteren firmaların finansal yönetimi ele alınır. Bu çerçevede, uluslararası çevrenin belirlediği finansal kısıtlar, döviz piyasalarının yapısı ve işleyişi, uluslararası para ve sermaye piyasalarının yapı ve işleyişleri incelenir (Önkoşul: İŞLE 311). bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme ödevi,
örnek bitirme tezi,
bitirme projesi,
bitirme tezi kuralları

İŞLE 421 Finansal Tablolar Analizi özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi

Muhasebe verilerinden hareketle oluştu­rulan finansal tabloların analizi ve bu analizden elde edilecek bilgilerin yönetsel kararlar alınırken nasıl kullanılabileceği yatırımcılar ve kredi verenler açısından incelenir. Finansal oran analizi ve karşı­laştırmalı tablo analizi gibi çeşitli analiz tekniklerinin kuramsal ve uygulamaya dönük özellikleri üzerinde durulur. (Önkoşul: İŞLE 222).
İŞLE 422 Muhasebe Denetimiözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi Dersin amacı, muhasebe denetiminin temel kavramlarının aktarılması yoluyla, öğrencinin denetim ile muhasebe arasındaki farkları anlamasına yardımcı olmaktır. Denetim mesleği, denetim standartları ve denetçi türleri, mesleki ahlak ve moral değerler, finansal tablolara ilişkin denetim raporlarının hazırlanması dersin içeriğinde yer alır (Önkoşul: İŞLE 222).

İŞLE 424 ileri Muhasebe Problemleri Uluslararası standartlar ve finansal tablo­ların uyumlaştırılması, şirketlerin birleş­mesi, finansal tabloların konsolidasyonu ve konsolide finansal tabloların düzenlen­mesi, enflasyon muhasebesi, Türk Tek Düzen Hesap Sisteminin analizi, finansal tablolar ve Türk Muhasebe Standartları, ileri yönetim ve maliyet muhasebesi teknikleri, üzerinde durulacak başlıca konulardır (Önkoşul: İŞLE 222). bitirme projesi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme tezi kuralları,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezi örneği,
bitirme tezleri,
bitirme ödevi,
lisans bitirme tezi,
tez konuları,

İSLE 425 Şirketler Muhasebesi özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi

Adi, şahıs ve sermaye şirketlerine ilişkin genel bilgiler ve şirketlerin farklılıkları, şirketlerin kuruluş ve tasfiye işlemleri, adi ve şahıs şirketlerinde yeni ortak alınması, eski ortağın ayrılması, kar dağıtımı; ser­maye şirketlerinde kar dağıtımı, şirketlerin kuruluşu, tasfiyesi, kar dağıtımı ve şirkete ortak alınması, ortağın çıkarılması işlemlerine ilişkin muhasebe kayıtlarının düzenlenmesi konuları incelenir (Önkoşul: İŞLE 222). bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme ödevi,
örnek bitirme tezi,
bitirme projesi,
bitirme tezi kuralları

İŞLE 426  Yönetim Muhasebesi özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi

İşletme yönetiminin planlama, yürütme ve kontrol fonksiyonlarını yerine getirirken muhasebe verilerinden, temel ve özel amaçlı finansal tablolardan nasıl yararla­nacaklarını açıklamak bu dersin esas amacıdır. Bu amacı gerçekleştirmek için, maliyet kavramı, maliyet sınıflamaları ve maliyet davranışları ayrıntılı olarak ele alınır. Ayrıca, maliyet-hacim-kar analizleri, işletme bütçelerinin hazırlanması, esnek bütçelerin düzenlenmesi, standart maliyet sistemi ve sapma analizleri, değişken maliyet sistemi ele alınan diğer konulardır. İşletmede alınacak özel kararlarda muha­sebe verilerinin kullanımı, transfer fiyatla­ması, sorumluluk muhasebesi ve perfor­mans ölçümlemesi gibi konular da ele alınıp analiz edilir (Önkoşul: İŞLE 222). bitirme projesi,

bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme tezi kuralları,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezi örneği,
bitirme tezleri,
bitirme ödevi,
lisans bitirme tezi,
tez konuları,

İŞLE 428 Vergi Muhasebesi özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi

Muhasebe kavram, ilke ve standartlarına göre yapılacak uygulama ile vergi mevzu­atının düzenlemeleri arasında her zaman bir kısım farklılıklar bulunur. Bu nedenle, muhasebecinin temel kavram, ilke ve standartlar yanında vergi yasalarının muhasebeyi ilgilendiren hükümlerini de bilmeleri gerekmektedir. Öğrenciye söz konusu yeteneği kazandırmayı amaçlayan bu derste; defter tutma ve kayıt disiplini, vergi mevzuatında değerleme ölçüleri, uygulanan değerleme ölçülerinin muhase­be-vergi uygulaması açısından farklılıkla­rın belirlenmesi, ticari kazancın ve kurum kazancının muhasebe-vergi uygulaması açısından farklılıklarının belirlenmesi; vergi tahakkuku, vergi stopajı; verginin ödenmesi, vergi ertelemesi işlemlerinin muhasebeleştirilmesi, katma değer vergisi işlemlerinin kaydedilmesi konuları incelenir (Önkoşul: İŞLE 222).

İŞLE 431 Tüketici Davranışları özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi Dersin içeriğini tüketici davranışlarının doğası ve bu davranışları belirleyen öğeler oluşturur. Bu kapsamda, tüketicilerin bilgi işleme ve karar alma süreçleri ve tüketicilerin satın alma tutum ve davranış­larını etkileyen çeşitli faktörler incelenir (Önkoşul: İŞLE 332 veya TUR 342). bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme ödevi,
örnek bitirme tezi,
bitirme projesi,
bitirme tezi kuralları

İSLE 432 Satış Yönetimi özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi Bu dersin temel konusunu, işletmelerde kişisel satış eylemlerinin planlanması, örgütlenmesi, yöneltilmesi ve denetimi oluşturmaktadır. Ayrıca, yüz yüze satış gücünün oluşturulması, seçimi, eğitimi, . donatımı, görevlendirilmesi, gözetilmesi, ödüllendirilmesi ve güdülenmesi de dersin içeriğinde yer alır. Örnek olaylardan yola çıkılarak çözümlemeler yapılır, kararlar tartışılır (Önkoşul: İŞLE 332 veya TUR 342).
İSLE 433 Pazarlama Planlaması Firmanın stratejik planlamasından yola çıkılarak stratejik iş birimleri belirlenir.Yeni iş birimleri planlanır. çevresel analizler yapıldıktan sonra, strateji oluşturma yön­temleri üzerinde durulur. Pazarlama süreçleri de göz önüne alınarak pazarlama stratejilerinin geliştirilmesi, pazarlama programlarının planlaması, ürün planla­ması ve benzeri konular tartışılır. Rakip ve müşteri analizlerinin nasıl yapılacağı, pazar olanaklarının kestirimi gibi konular ele alınarak, pazar analizleri ve stratejileri birleştirilir (Önkoşul: İŞLE 332 veya TUR 342). bitirme projesi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme tezi kuralları,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezi örneği,
bitirme tezleri,
bitirme ödevi,
lisans bitirme tezi,
tez konuları,

İSLE 434 Pazarlama Araştırması özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesiDers temel olarak pazarlama araştırma­larının amaçlarını ve süreçlerini inceler. Araştırma amaçlarının oluşturulması; yöntem, araştırma tasarımı, örneklem, uygulama, ölçme ve değerlendirme ile elde edilen sonuçların pazarlama kararla­rında uygulanması konuları üzerinde du­rulur (Önkoşul: İŞLE 332 veya TUR 342).

iŞLE 436 Uluslararası Pazarlama  Ders, pazarlama kavram ve yöntemlerinin uluslararası piyasalarda uygulanmasını içerir. Uluslararası pazarlama yöntemleri, uluslararası pazarlama karması, ödeme şekilleri,teslim şekilleri, uluslararası pazarlamada sigorta gibi konular ele alınır (Önkoşul: İŞLE 332 veya TUR 342). bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme ödevi,
örnek bitirme tezi,
bitirme projesi,
bitirme tezi kuralları

İSLE 441 Yönetim Bilgi Sistemleri özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi İşletmelerin bilgiye olan gereksinmeleri, yönetim bilgi sistemlerinin yönetsel amaç­lar doğrultusunda tasarlanması, uygula­maya geçirilmesi ve denetlenmesi, bilgi­sayar teknolojisinin yönetsel karar ve süreçlerde kullanımı dersin içeriğini oluşturur.

İSLE 451 isletme Sistemlerinin Simülasyonu özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi

Yönetim Bilimi yaklaşımlarının işletmeler üzerindeki etkilerinin incelendiği bu ders, analitik yaklaşımlara ek olarak, işletme sistemlerinin nasıl çalıştığı ile ilgili mantıksal açıklamaları oluşturan modelleme ve bu modellerin zaman içinde nasıl davrandığı konusunu ön plana çıkaran simülasyon ile ilgili bakış açısı kazandırmaktadır. Bu derste işletmelerin sistem dinamikleri, temel simülasyon bilgileri, kesikli simülasyon, veri toplama ve analiz, model kurma, model doğrulama ve geçerlilik, simülasyon çıktı analizi, sistem karşılaştırmaları, simülasyon optimizasyonu ve gerçek işletme sistemlerinin modellenmesinin işletmenin taktik ve stratejik kararlarına olan etkisi araştırılmaktadır. Dersin uygulama bölümünde kullanılan simülasyon yazılımları ile teorik bilginin uygulamaya dönüştürülmesi ve işletme sistemlerini bütün olarak simüle edecek bilgi alt yapı­sının bilgisayar desteği ile ortaya çıkarıl­ması amaçlanmaktadır.
bitirme projesi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme tezi kuralları,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezi örneği,
bitirme tezleri,
bitirme ödevi,
lisans bitirme tezi,
tez konuları,

İSLE 452 Yönetsel Öngörü Yöntemleri özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi Yönetsel kararların alınmasında kullanı­lacak olan öngörü yöntemleri incelenir. Bu kapsamda öngörünün doğası ve işleyişi ile başlıca öngörü teknikleri ele alınır. Ön­görü teknikleri açısından önem taşıyan hareketli ortalamalar, üstel düzleştirme, zaman serisi analizleri, simülasyon, regresyon ve çoklu regresyon ders içeriğinde yer almaktadır.
İSLE 454 Elektronik Ticaret Internet teknolojilerindeki gelişmeler ile birlikte, 21. yüzyılda çok daha hızlı bir gelişim gösterecek olan elektronik ticaret (e-ticaret), işletmelere, işletmeciliğin iş yapış şekillerini kökten değiştirecek fırsat­ları ve avantajları sunmaktadır. Bu ders, işletmelerin teknolojik alt yapılarının işletme fonksiyonları ile uyumlu çalışarak, e-ticareti rekabet avantajı elde etmelerin­de etkin bir araç olarak kullanmaları zorunluluğunu ortaya koymakta, küresel bakış açısı ile hem teknolojinin hem de işletmeciliğin temel yapı taşlarını birleştirmektedir. Dijital ekonomi, işletme ile tüke­tici arasındaki e-ticaret, işletme ile işletme arasındaki e-ticaret, elektronik pazarlar, temel e-ticaret modelleri ve uygulamaları, hizmet üreten işletmelerde e-ticaret, e-devlet, e-ticaret sistemlerinin kurulması ve yönetilmesi gibi temel konuları kapsa­yan bu ders, e-ticaret uygulamaları ile tek­nolojik bakış açısını işletmecilik vizyonu ile birleştirerek vermeye çalışmaktadır.
bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme ödevi,
örnek bitirme tezi,
bitirme projesi,
bitirme tezi kuralları

İSLE 461 Örgüt Geliştirme özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi Örgütlerin çevresel koşullara ayak uydu­rabilmeleri, yapısal anlamda gelişebilmelerine bağlıdır. çağın hızla değişen bilgi ve teknoloji ortamında örgütsel davranış ve tasarımların da planlı bir değişmeye/ gelişmeye uğraması kaçınılmazdır. Derste, örgütsel değişme ve tasarım stratejik bir biçimde ele alınır (Önkoşul: İŞLE 362).

İSLE 462 Yönetim Stratejisi ve Politikaları özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi Şirketi bir bütün olarak ele alan ders, strateji ve politika oluşturma/uygulama sürecini çözümlemeye yöneliktir. İşletmenin çeşitli işlevsel alanları bu çözümleme sürecinde analiz edilir. Şirket strateji ve politikalarını etkileyen tüm iç ve dış öğeler ele alınır. Şirketin toplum içindeki rolü irdelenir. Bu süreç içinde örnek olaylardan yola çıkılarak çözümlemeler yapılır ve kararlar tartışılır.
iSLE 463 insan Kaynakları Yönetimi İşletmelerde insan kaynaklarının işe alınması, değerlendirilmesi, geliştirilmesi, ödüllendirilmesi ve etkili kullanımı dersin kapsamı içinde yer alır. Bu işlemlerin yerine getirilmesi için, gerekli değerlen­dirme ve ödüllendirme yöntemlerinin nasıl tasarlanacağı, ne gibi özellikler taşımaları gerektiği ayrıntılı biçimde ele alınır.
bitirme projesi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme tezi kuralları,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezi örneği,
bitirme tezleri,
bitirme ödevi,
lisans bitirme tezi,
tez konuları,

iŞLE 464 Motivasyon ve Sosyal Davranış özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Dersin amacı, motivasyon kavramı, kuram ve uygulamayla tanışıklık sağlayarak sos­yal davranışın işlevleri hakkında perspek­tif kazandırmaktır. İnsan davranışını motivasyon kavramlarıyla analiz edebilme becerisini edinmeye yardımcı olacak uygulamalarla motivasyonu n altında yatan duygusal, düşünsel, davranışsal ve kültürel süreçlerin sosyal davranışı nasıl belirlediği incelenir. bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme ödevi,
örnek bitirme tezi,
bitirme projesi,
bitirme tezi kuralları

İSLE 465 Yargı ve Karar Verme özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi Dersin amacı öğrencilere karar verme süreçlerinde karşılaşılan problemler hak­kında bilgi vermek ve rasyonel karar ver­me yöntemleri ile bireysel karar verme davranışı arasındaki farklılıkları göster­mektir. Ders sosyal psikoloji ve niceliksel yöntem bilgisi üzerine kurulmuştur. Konu­lar arasında, akıı yürütme hataları, karar verme sürecinde yanlılıklar, zihinsel kes­tirme yollar, olasılık, risk, grup karar ver­me süreçleri ve bireysel farklılıklar bulun­maktadır (Önkoşul: Sı BU 206 veya İŞLE 244).

iSLE 466 Grup Davranışı özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi Ders, gruplar içindeki bireylerin davranış­larını ve grubun kendine özgü davranışını hem kuramsal açıdan hem de pratik uygulamaları bakımından değerlendirmek amacıyla tasarlanmıştır. Dersin içinde, grup içi süreçler, etkin grup oluşumları ve gruplar arası etkileşim konuları bulunmaktadır.
bitirme projesi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme tezi kuralları,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezi örneği,
bitirme tezleri,
bitirme ödevi,
lisans bitirme tezi,
tez konuları,

İSLE 467 Çalışma Sosyolojisi özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesiDersin amacı, çalışma hayatındaki değişimleri tarihsel bir perspektifle mikro ve makro düzeyde irdelemektir. Ders, Çalışma Sosyolojisi’nin tanımı ve kapsamı; erken kapitalist dönemde iş anlayışı ve çalışma şekilleri; sanayi toplumunun doğuşu ve gelişimi; bilgi toplumu, ağsı toplum yaklaşımları; yeni ekonomi ve çalışma hayatı, küreselleşme; işin anlamı;
teknoloji ve iş deneyimi; işin yapılanması, mesleki ve toplumsal işbölümü; meslek­ler, profesyonelleşme, sınıf ve ideoloji; işin yapılanması ve iş örgütleri (bürokrasi, Taylorizm ve Fordizm); emek süreci, neo­fordizm, post-fordizm, Japonlaşma; Foucault ve örgütsel denetim; kadın ve çalışma hayatı; gelişmekte olan ülkelerde emek süreci ve sınıflar; enformal sektör ve boş zaman, iş ve iş dışı hayat konularını içermektedir.
bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme ödevi,
örnek bitirme tezi,
bitirme projesi,
bitirme tezi kuralları

iSLE 468 Türk is Sistemi özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi Dersin amacı, Türkiye’de tarihsel süreç içinde oluşmuş ve değişmekte olan piyasa yapılarını, firma ilişkilerini, firma yapılarını ve yönetim uygulamalarını diğer ülkelerle karşılaştırmalı olarak irdelemektir. Ders, ulusal iş sistemi teorisinin temel kavram­ları, ulusal iş sistemi tipolojileri (farklılaşan kapitalist sistemler), Türk ulusal iş sistemlerinin tarihsel arka planı, sanayileşme sürecinin oluşumu, 1980 sonrası değişim­ler; güncel piyasa ilişkileri, firma yapıları, yönetim uygulamaları ve diğer ülkelerin iş sistemleri ile karşılaştırılması konularını kapsamaktadır. bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme ödevi,
örnek bitirme tezi,
bitirme projesi,
bitirme tezi kuralları

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Mart 2024
P S Ç P C C P
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031