İşletme Bitirme Tezi Yap

 

şiİŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERIKLERI ECON 101 EKONOMIYE GIRIŞ I
Özel ders,ödevi,bitirme tezi,proje yap,dönem ödevi,dönem projesi

İktisadın konu, kapsam ve yöntemleri; arz-talep ve fiyat; tüketici davranışı; çeşitli piyasa yapıları; gelir dağılımı; dışsallıklar; kamu malları; Türkiye’ den örnekler. MATH 111

bitirme projesi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme tezi kuralları,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezi örneği,
bitirme tezleri,
bitirme ödevi,
lisans bitirme tezi,
tez konuları,

MATEMATİK I
Özel ders,ödevi,bitirme tezi,proje yap,dönem ödevi,dönem projesi

Sayı kümeleri, mutlak değer ve eşitsizliklerin tekrarı ile başlayan ders içeriğinde, fonksiyon, limit, süreklilik kavramları ele alınır. Türev, artan-azalan fonksiyonlar, 2. türev testi, ortalama değer teoremi, minimum-maksimum problemleri, L’Hospital kuralı, fonksiyon grafikleri, ters fonksiyon, logaritma ve üstel fonksiyonlar, integral, Riemann toplamı, belirli integral, bir eğri altında kalan alan, belirsiz integral, integral metotları ve genelleştirilmiş integraller ele alınır.

 

BUS 101 GENEL İŞLETMECİLİK BİLGİSİ
Özel ders,ödevi,bitirme tezi,proje yap,dönem ödevi,dönem projesi

İşletmecilikle ilgili genel tanımlar; işletmelerin sosyal kamusal çevre yönleriyle incelenmesi. İşletmelerin hukuki yapısı; işletmelerde karar verme. İşletmelerin temel fonksiyonları ve ilişkileri. Yönetim, pazarlama, üretim, finansman, muhasebe, halkla ilişkiler, persone yönetimi ve kalite güvence ile diğer fonksiyonların incelenmesi.

BUS 103 MUHASEBE I
Özel ders,ödevi,bitirme tezi,proje yap,dönem ödevi,dönem projesi

Finansal muhasebenin temel kavram ve kurallarını anlatmaya yönelik bir derstir. Genel muhasebe ilkeleri, temel muhasebe kavramları, muhasebe döngüsü, hesaplar ve türleri, hesapların kaydı ve izlenmesi, bilanço ve gelir tablosunun hazırlanması ele alınır.

BUS 105 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI
Özel ders,ödevi,bitirme tezi,proje yap,dönem ödevi,dönem projesi

Dersin amacı öğrencilere, sıkça kullanacakları bilgisayar programlarını, teorik ve uygulamalı düzeyde tanıtmak ve öğretmektir. Bu kapsamda, elektronik tablolama, veri tabanı ve sunum programları incelenir. İş yaşamında gerek duyulan yeni programlar da ders kapsamı içine alınır.

ECON 103 EKONOMIYE GIRIŞ II Özel ders,ödevi,bitirme tezi,proje yap,dönem ödevi,dönem projesi

Milli gelirin tanımı, hesaplama yöntemleri ve belirlenmesi; tüketim, yatırım ve tasarruf fonksiyonları; istihdam ve enflasyon; kamu maliyesi; para ve banka; Uluslar arası ticaret; makroekonomik politika; iktisadi büyüme ve gelişme; Türkiye’den örnekler.

MATH 112 MATEMATİK II Özel ders,ödevi,bitirme tezi,proje yap,dönem ödevi,dönem projesi

Matematik I dersini tamamlamaya yönelik olan bu derste, vektörler, vektör işlemleri, üç boyutlu uzayda doğru ve düzlemler, matrisler, determinantlar, lineer sistemlerin çözümü, çok değişkenli fonksiyonlarda limit ve türev, zincir kuralıi gradyan vektör ve teğet düzlemi, minimum-maksimum problemleri, Lagrange çarpanı metodu, çift katlı integraller ele alınır; diferansiyel denklemlere giriş yapılır   bitirme projesi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme tezi kuralları,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezi örneği,
bitirme tezleri,
bitirme ödevi,
lisans bitirme tezi,
tez konuları,

. PDR 102 DAVRANIŞ BİLİMLERİ Özel ders,ödevi,bitirme tezi,proje yap,dönem ödevi,dönem projesi

Sosyal konularda kişisel davranış karakteristikleri ve nedenleri; duygu, düşünce ve davranışları şekillendiren faktörlerin tespiti; toplumsal bakış, davranış, önyargı/ayrıcalık, sosyal etki; grup ve grup dinamiği içersinde kişisel davranış ve etkileşim.

LAW HUKUKA GİRİŞ Özel ders,ödevi,bitirme tezi,proje yap,dönem ödevi,dönem projesi

İşletmelerin hukuki çerçevesini, temel hukuk terim ve kavramlarını tanımlamak dersin kapsamını oluşturur. İşletmelerin kuruluşu, hukuki açıdan farklı işletme türleri, kıymetli evrak gibi işletmeciler açısından önem taşıyan konular işlenir. BUS 201

TİCARET HUKUKU Özel ders,ödevi,bitirme tezi,proje yap,dönem ödevi,dönem projesi

I Ticari işletme hukuku: Ticari işletme, tacir ve tacir sıfatının sonuçları, ticaret ünvanı ve diğer ticari adlar, ticaret sicili, haksız rekabet, ticari defterler, cari hesap ve tacir yardımcıları. Şirketler hukuku: Şirket kavramı ve adi şirketler, kollektif, komandit, anonim ve limited şirketler.

BUS 221 İSTATİSTİK I Özel ders,ödevi,bitirme tezi,proje yap,dönem ödevi,dönem projesi

 

bitirme projesi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme tezi kuralları,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezi örneği,
bitirme tezleri,
bitirme ödevi,
lisans bitirme tezi,
tez konuları,

Matematiksel istatistiğe başlangıç amacını taşıyan ders, değişkenler ve grafikler, çokluk dağılımları, merkezi eğilim ölçüleri, dağılma ölçüleri, momentler, çarpıklık ve basıklık, olaslık teorisi, kesikli ve sürekli olasılık dağılımlarını içermektedir. ECON

201 MIKRO- EKONOMI Özel ders,ödevi,bitirme tezi,proje yap,dönem ödevi,dönem projesi

Tüketici davranışı ve talep; üretim ve maliyet teorisi; piyasalar ve firma davranışı; kamu malları, dışsallıklar; risk ve belirsizlik; genel denge ve iktisadi refah.

BUS 253 BİLGİSAYARLI MUHASEBE VE PAKET PROGRAMLAR Özel ders,ödevi,bitirme tezi,proje yap,dönem ödevi,dönem projesi

Örnek uygulamalarda muhasebe sürecinin işletilmesi, bilgisayarlı muhasebeye giriş, genel muhasebe programlarının tanıtılması, bilgisayarlı ortamda bir firmanın kurulması ve temel bilgilerin oluşturulması. Bilgisayarda dönem içi işlemler, stok kayıtları, irsaliye ve fişler, faturalama, cari hesaplar, çek-senet işlemleri, banka ve kasa işlemleri. Bilgisayarda dönem sonu işlemler, muhasebe entegrasyonu, muhasebe kayıtları ve mali tabloların hazırlanması.

BUS 255 KOBİ’LERİN YÖNETİMİ Özel ders,ödevi,bitirme tezi,proje yap,dönem ödevi,dönem projesi

Girişimcilik(iç ve dış girişimcilik), küçük ve orta boy işletme tanımları, büyük boy işletmelerle kıyaslanması, avantajları, dezavantajları. Avrupa Birliği’nde küçük ve orta boy işletmeler, bunların özendirilmeleri. HUK 102

ANAYASA HUKUKU Özel ders,ödevi,bitirme tezi,proje yap,dönem ödevi,dönem projesi

Türkiye’de anayasa gelişmesi 1961 anayasasının temel nitelikleri, 1982 anayasasının başlıca özellikleri, devletin temel nitelikleri, devlet fonksiyonları ve kamu hukuku işlemleri, yasama-yürütme ve yargı fonksiyonları, TBMM’nin kuruluşu, milletvekillerinin seçimi, seçim sistemleri, TBMM üyelerinin hukuki statüsü, TBMM’nin iç yapısı ve çalışma düzeni, görev ve yetkileri, yürütme organı, olağanüstü yönetim usulleri ve anayasa yargısı, siyasal partiler, temel hak genel teorisi. ECON 203 KAMU MALIYESI Bütçe sistemleri, devlet harcamaları ve vergi yapıları; verginin yansıması; sübvansiyonlar; gelir belirlenmesi kuramı; ekonomik istikrar kuramı; devlet harcamaları ve vergilerin ekonomik faaliyet düzeyi üzerine etkileri. ECON 204 İKTİSAT TARİHİ Yeni dünyanın keşfinden bu yana iktisadi gelişmeler; Kuzey Atlantik ekonomilerinin yükselişi, Endüstriyel devrim, sömürgecilik; merkez-çevre ilişkileri;nüfus, eğitim, teknoloji, ulaşım, kurumsal yapı ve bunlardaki değişimlerin devletlerin ekonomik yükseliş ve düşüşleri üzerindeki etkileri. ECON 202 MAKR- OEKONOMIYE GIRIŞ Milli gelir, enflasyon ve ekonomik büyüme konularında yoğunaşmış günümüz makroekonomik problemleri, para ve banka teorisi, aracı finansman kuruluşları ve sermaye piyasasının işleyiş prensipleri.

BUS 202 TİCARET HUKUKU II Özel ders,ödevi,bitirme tezi,proje yap,dönem ödevi,dönem projesi

Kıymetli evrakın tanımı, özellikleri ve tasnifi; kıymeyli evrak teorileri; nama, emre ve hamile yazılı kıymetli evrakın genel özellikleri.

BUS 252 ŞİRKETLER MUHASEBESİ Özel ders,ödevi,bitirme tezi,proje yap,dönem ödevi,dönem projesi

Adi, şahıs ve sermaye şirketlerine ilişkin genel bilgiler ve şirketlerin farklılıkları, şirketlerin kuruluş ve tasfiye işlemleri, adi ve şahıs işletmelerine yeni ortak alınması, eski ortağın ayrılması, kar dağıtımı; sermaye şirketlerinde kar dağıtımı, şirketlerin kuruluşu, tasfiyesi, kar dağıtımı ve şirkete ortak alınması, ortağın çıkarılması işlemlerine ilişkin muhasebe kayıtlarının düzenlenmesi konuları incelenir.

BUS 254 COMMUNİCATİON (İLETİŞİM) Özel ders,ödevi,bitirme tezi,proje yap,dönem ödevi,dönem projesi

Pazarlama iletişimi kavramı, özellikleri, türleri, modelleri v e unsurları. Pazarlama iletişimi kavramının pazarlama karması ile etkileşimi, tutundurma karması, pazarlama iletişimi etkilerinin planlanması ve organizasyonu, pazarlama iletişiminin etik boyutu. BUS 256

İNGİLİZCE TİCARİ YAZIŞMALAR İşletme konusunda temel İngilizce bilgiler ve ilgili konularda metin çözümlemeleri, ticari yazışma örnekleri. Özel ders,ödevi,bitirme tezi,proje yap,dönem ödevi,dönem projesi

BUS 260 TÜKETİCİ HUKUKU Özel ders,ödevi,bitirme tezi,proje yap,dönem ödevi,dönem projesi

Tüketicinin korunması ve aydınlatılması, tüketici kuruluşları (tüketici konseyi, tüketici sorunları hakem heyeti), tüketici mahkemeleri, Avrupa Birliği tüketici hukuku, tüketici mevzuatıyla tüketicilere tanınan hak ve yetkiler, tüketicilerin haklarının korunması için başvurabilecekleri şikayet ve dava yolları ve ilgili makamlar ve kurumlar.

BUS 311 İŞLETME FİNANSMANI Özel ders,ödevi,bitirme tezi,proje yap,dönem ödevi,dönem projesi

Dersin esas amacı, öğrencilere işletmeler maddi varlıklara nasıl yatırım yaparlar ve bu yatırımları nasıl finanse ederler konusunu açıklamaktır. Bunu sağlamak için muhasebe ve finans ilişkisi, paranın zaman değeri, tahvil ve hisse senetlerinin değerlemesi, net bugünkü değer ve diğer yatırım ölçütleri, yatırım kararlarının alınmasında ıskonto edilmiş nakit akışlarının analizi, risk getiri ve sermayenin fırsat maliyeti, sermaye bütçelemesi, sermaye maliyeti, işletmelerin borç ve temettü politikaları, finansal tabloların analizi, kısa vadeli planlama ve işletme sermayesi, nakit ve stok yönetimi gibi konular analiz edilir.

BUS 301 MALİYET MUHASEBESİ I Maliyet muhasebesine ilişkin genel bilgiler, maliyet ve gider kavramları, maliyet akışı, maliyetlerin sınıflandırılması, direkt hammadde ve malzeme ve direkt işçilik maliyetlerinin oluşumu, genel üretim maliyetlerinin maliyet yerlerine paylaştırılması, yardımcı üretim ve hizmet maliyet yerlerinde toplanan maliyetlerin paylaştırılmasında kullanılan yöntemler, sipariş, safha ve standart maliyet sistemlerinin analizi, Tek Düzen Hesap Planı’na göre, maliyet muhasebesine ilişkin muhasebe kayıtlarının düzenlenmesi dersin içeriğinde yer alır.

ECON 301 EKONOMETRİ I Özel ders,ödevi,bitirme tezi,proje yap,dönem ödevi,dönem projesi

Kesitsel ve zaman serisi verilerinin iktisatta uygulamalı analizi; özellikle talep, üretim, maliyet ve tüketim fonksiyonları kullanarak makroekonomik konularda ekonometrik model tasarlama, modelleri sınama ve tahmin yapma; benzetim; basit ve çoklu regresyon teknikleri ve eş anlı denklem sistemlerinin uygulanması; örnekler ve bilgisayara dayalı egzersizler

. ECON 347 TÜRKİYE EKONOMİSİ Özel ders,ödevi,bitirme tezi,proje yap,dönem ödevi,dönem projesi

Türkiye Ekonomisinin tarihsel gelişimi ve dar boğazları; ekonominin genel yapısı; gelirin kaynakları ve kullanımı, kamu ekonomisi; tarım, endüstri, hizmet sektörleri, gelir dağılımı; ekonomik faaliyetlerin bölgesel dağılımı.

BUS 353 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ Özel ders,ödevi,bitirme tezi,proje yap,dönem ödevi,dönem projesi

Ekonomide kullanılan temel sayısal metotlar; regresyon, korelasyon ve varyans analizi; olasılık ve olasılık dağılımları; hipotez testleri; uygulamalı ekonomik araştırma konuları; zaman serileri; istatistik karar teorisi PDR102

ÖRGÜTLERDE DAVRANIŞ Özel ders,ödevi,bitirme tezi,proje yap,dönem ödevi,dönem projesi

Öncelikle bireyin özelliklerini, davranışlarını ve örgütlerde oynadığı rolleri ele alan ders, grup oluşumlarını ve davranışlarını irdeler. Bunlardan yola çıkarak, biraylere ilişkin öğrenme ve özendirme kuramlarını, liderlik yaklaşımlarını, bireysel ve grupsal karar alma yöntemlerini, gücün kazanılması ve kullanılmasını, bireyler arası etkileşim ve çatışmayı tartışır. BUS 302

MALİYET MUHASEBESİ II Özel ders,ödevi,bitirme tezi,proje yap,dönem ödevi,dönem projesi

Genel ilkeler, sınıflandırma; madde, işçilik, genel üretim giderleri; gider yerleri ile ilgili sorunlar; gider yerleri ayırımı ve giderlerin dağıtılması.

BUS 304 FINANSAL YÖNETIM Özel ders,ödevi,bitirme tezi,proje yap,dönem ödevi,dönem projesi

Firmanın yatırım politikası, riskli yatırım projelerinin değerlendirilmesi, duran varlıkların yönetimi, sermaye maliyeti, sermaye yapısı ve oluşumdaki kararlar, kısa, orta ve uzun vadeli finansman kaynakları, borç yönetimi, özsermaye ile finansman, şirketlerde büyüme, füzyon ve holdingler, finansal yapıyı güçlendirici önlemler, örnek uygulamalar.

BUS 332 PAZARLAMA STRATEJİLERİ Özel ders,ödevi,bitirme tezi,proje yap,dönem ödevi,dönem projesi

Pazarlama stratejilerinin oluşturulması ve uygulanması dersin ana konusunu oluşturur. Pazarda oluşan olanakların ve sınırlılıkların değerlendirilmesi, pazarlama amaçlarının oluşturulması, pazarlama stratejisi ile planlarının hazırlanması ve uygulanmasını içerir.

BUS 352 ÜRETİM YÖNETİMİ IIÖzel ders,ödevi,bitirme tezi,proje yap,dönem ödevi,dönem projesi

Üretim sistemlerinde stok kavramı ve önemi, stok kontrol yöntemleri;malzeme ihtiyaç planlaması; üretim sistemlerinde kalite kontrolünün yeri; ücret yönetimi, işletmelerde uygulanan ücret sistemleri; tamir bakım planlaması, üretim etkisi; koruyucu bakım politikaları.

BUS 352 YATIRIM PROJELERİ Özel ders,ödevi,bitirme tezi,proje yap,dönem ödevi,dönem projesi

Yatırım ve proje kavramı, yatırım kararını etkileyen faktörler, yatırım projesini hazırlama sürecinde ekonomik, teknik ve finansal analiz, sabit sermaye yatırım tutarının ve işletme sermayesi ihtiyacının belirlenmesi; yatırım projesinin finansal açıdan firma ve milli ekonomi açısından değerlendirilmesinde yöntemler, proje değerlendirme risk analizi, enflasyonist ortamda proje değerlendirme, örnek fizibilite hazırlanması uygulamaları.

BUS 354 ADVERTİSEMENT(REKLAMCILIK) Özel ders,ödevi,bitirme tezi,proje yap,dönem ödevi,dönem projesi

Tutundurma kavramı, tutundurma çabaları ve haberleşme süreci, tutundurma bütçesi, tutundurma karması, reklam, kişisel satış ve satış yönetimi, diğer satış artırıcı çabalar, halkla ilişkiler ve tanıtma; tutundurma faaliyetleri etkinliğinin ölçülmesi.

BUS 356 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ özel ders,ödevi,bitirme tezi,proje yap,dönem ödevi,dönem projesi

İşletmelerde insan kaynaklarının işe alınması, değerlendirilmesi, geliştirilmesi, ödüllendirilmesi ve etkin kullanımı dersin kapsamı içersinde yer alır. Bu işlemlerin yerine getirilmesi için, gerekli değerlendirme ve ödüllendirme yöntemlerinin nasıl tasarlanacağı, ne gibi özellikler taşıması gerektiği ayrıntılı biçimde ele alınır. BUS 358 BANKACILIK VE FİNANS Bankacılık faaliyetleri, banka organizasyonu ve yapısı ile ilgili genel bilgiler; bankacılık hizmetleri, aktif ve pasif yönetim teknikleri, sermaye yönetimi ve banka performans değerlemesi; banka ödünç verme işlemleri, banka kredilerinin işletmelere ve kredi kullanıcılarına maliyeti, bankalarda istihbarat ve kredi taleplerinin değerlendirilmesi, banka fonlarının artırımı, nakit pozisyonunun yönetimi ve likidite probleminin aşılması için yapılacak çalışmalar ve bankacılıkta risk ve getiri kavramlarının incelenmesi ve risk yönetimi konularını kapsamaktadır.

BUS 360 İŞ HUKUKU özel ders,ödevi,bitirme tezi,proje yap,dönem ödevi,dönem projesi

Borç, borç ilişkisi ve sorumluluk kavramları, sözleşme ve bazı önemli sözleşme türleri, ticari işletme, tacir ve tacirin yükümlülükleri, kıymetli evrak kavramı, kıymetli evrakıngenel nitelikleri, türleri ve devri, iş hukukunun önemli kavramları.

BUS 401 MALİ TABLOLAR Iözel ders,ödevi,bitirme tezi,proje yap,dönem ödevi,dönem projesi

Muhasebe verilerinden hareketle oluşturulan finansal tabloların analizi ve bu analizlerden elde edilecek bilgilerin yönetsel kararlar alınırken nasıl kullanılabileceği yatırımcılar ve kredi verenler açısından incelenir. Finansal oran analizi ve karşılaştırmalı tablo analizi gibi çeşitli analiz tekniklerinin kuramsal ve uygulamaya dönük özellikleri üzerinde durulur.

ECON 421 TÜRKIYE EKONOMISI özel ders,ödevi,bitirme tezi,proje yap,dönem ödevi,dönem projesi

Cumhuriyet’ten bu yana ekonominin yapısı, yapıdaki değişmeler ve nedenleri; kaynaklar ve kurumlar; gelirin kaynakları ve kullanımı; gelir, üretim ve nüfustaki eğilimler; maliye, ticaret, kentleşme ve gelir dağılımındaki gelişmeler; bölgesel farklılıklar;iktisat politikasındaki evrim; Türkiye’nin temel iktisadi sorunları, teşhis ve çözümlere yaklaşımlar. BUS

441 İŞLETMECİLİĞİN GÜNCEL SORUNLARI özel ders,ödevi,bitirme tezi,proje yap,dönem ödevi,dönem projesi

Günümüz işletmecilik sorunları araştırmaları ve işletmelerin sosyo-kültürel, teknolojik, örgütsel, yönetsel, yapısal sorunları; işletmelerin iç ve dış çevresel sorunları.

BUS 413 ULUSLAR ARASI BANKACILIK VE FİNANS özel ders,ödevi,bitirme tezi,proje yap,dönem ödevi,dönem projesi

Uluslar arası para sistemi, döviz piyasası, borsaya bağlı döviz sözleşmeleri, Uluslar arası finansta temel parite koşulları, döviz spekülasyonu, ku etkisi ve kur riskleri, kur etkisinin yönetimi, döviz kurlarının tahmini, Uluslar arası para ve sermaye piyasaları, swaplar, Uluslar arası portfolyö yatırımı, dış ticaretin finansmanı ve belgeleri, Uluslar arası bankacılık, Uluslar arası işletme sermayesi yönetimi.

BUS 252 ŞİRKETLER MUHASEBESİ özel ders,ödevi,bitirme tezi,proje yap,dönem ödevi,dönem projesi

Adi, şahıs ve sermaye şirketlerine ilişkin genel bilgiler ve şirketlerin farklılıkları, şirketlerin kuruluş ve tasfiye işlemleri, adi ve şahıs işletmelerine yeni ortak alınması, eski ortağın ayrılması, kar dağıtımı; sermaye şirketlerinde kar dağıtımı, şirketlerin kuruluşu, tasfiyesi, kar dağıtımı ve şirkete ortak alınması, ortağın çıkarılması işlemlerine ilişkin muhasebe kayıtlarının düzenlenmesi konuları incelenir.

BUS 254 COMMUNİCATİON (İLETİŞİM) özel ders,ödevi,bitirme tezi,proje yap,dönem ödevi,dönem projesi

Pazarlama iletişimi kavramı, özellikleri, türleri, modelleri v e unsurları. Pazarlama iletişimi kavramının pazarlama karması ile etkileşimi, tutundurma karması, pazarlama iletişimi etkilerinin planlanması ve organizasyonu, pazarlama iletişiminin etik boyutu.

BUS 256 İNGİLİZCE TİCARİ YAZIŞMALAR özel ders,ödevi,bitirme tezi,proje yap,dönem ödevi,dönem projesi

İşletme konusunda temel İngilizce bilgiler ve ilgili konularda metin çözümlemeleri, ticari yazışma örnekleri.

BUS 260 TÜKETİCİ HUKUKU özel ders,ödevi,bitirme tezi,proje yap,dönem ödevi,dönem projesi

Tüketicinin korunması ve aydınlatılması, tüketici kuruluşları (tüketici konseyi, tüketici sorunları hakem heyeti), tüketici mahkemeleri, Avrupa Birliği tüketici hukuku, tüketici mevzuatıyla tüketicilere tanınan hak ve yetkiler, tüketicilerin haklarının korunması için başvurabilecekleri şikayet ve dava yolları ve ilgili makamlar ve kurumlar.

BUS 311 İŞLETME FİNANSMANI özel ders,ödevi,bitirme tezi,proje yap,dönem ödevi,dönem projesi

Dersin esas amacı, öğrencilere işletmeler maddi varlıklara nasıl yatırım yaparlar ve bu yatırımları nasıl finanse ederler konusunu açıklamaktır. Bunu sağlamak için muhasebe ve finans ilişkisi, paranın zaman değeri, tahvil ve hisse senetlerinin değerlemesi, net bugünkü değer ve diğer yatırım ölçütleri, yatırım kararlarının alınmasında ıskonto edilmiş nakit akışlarının analizi, risk getiri ve sermayenin fırsat maliyeti, sermaye bütçelemesi, sermaye maliyeti, işletmelerin borç ve temettü politikaları, finansal tabloların analizi, kısa vadeli planlama ve işletme sermayesi, nakit ve stok yönetimi gibi konular analiz edilir.

BUS 301 MALİYET MUHASEBESİ I özel ders,ödevi,bitirme tezi,proje yap,dönem ödevi,dönem projesi

Maliyet muhasebesine ilişkin genel bilgiler, maliyet ve gider kavramları, maliyet akışı, maliyetlerin sınıflandırılması, direkt hammadde ve malzeme ve direkt işçilik maliyetlerinin oluşumu, genel üretim maliyetlerinin maliyet yerlerine paylaştırılması, yardımcı üretim ve hizmet maliyet yerlerinde toplanan maliyetlerin paylaştırılmasında kullanılan yöntemler, sipariş, safha ve standart maliyet sistemlerinin analizi, Tek Düzen Hesap Planı’na göre, maliyet muhasebesine ilişkin muhasebe kayıtlarının düzenlenmesi dersin içeriğinde yer alır.

ECON 301 EKONOMETRİ I özel ders,ödevi,bitirme tezi,proje yap,dönem ödevi,dönem projesi

Kesitsel ve zaman serisi verilerinin iktisatta uygulamalı analizi; özellikle talep, üretim, maliyet ve tüketim fonksiyonları kullanarak makroekonomik konularda ekonometrik model tasarlama, modelleri sınama ve tahmin yapma; benzetim; basit ve çoklu regresyon teknikleri ve eş anlı denklem sistemlerinin uygulanması; örnekler ve bilgisayara dayalı egzersizler.

ECON 347 TÜRKİYE EKONOMİSİ özel ders,ödevi,bitirme tezi,proje yap,dönem ödevi,dönem projesi

Türkiye Ekonomisinin tarihsel gelişimi ve dar boğazları; ekonominin genel yapısı; gelirin kaynakları ve kullanımı, kamu ekonomisi; tarım, endüstri, hizmet sektörleri, gelir dağılımı; ekonomik faaliyetlerin bölgesel dağılımı.

BUS 353 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ özel ders,ödevi,bitirme tezi,proje yap,dönem ödevi,dönem projesi

Ekonomide kullanılan temel sayısal metotlar; regresyon, korelasyon ve varyans analizi; olasılık ve olasılık dağılımları; hipotez testleri; uygulamalı ekonomik araştırma konuları; zaman serileri; istatistik karar teorisi ECON

361 PARA POLİTİKASI özel ders,ödevi,bitirme tezi,proje yap,dönem ödevi,dönem projesi

Para politikasının konumu ve temel yaklaşımlar, paracı görüş, Keynesyen görüş, para politikalarının hedefleri ve göstergeleri, para politikasının amaç ve araçları, açık piyasa işlemleri, reeskont işlemleri, karlılık işlemleri, kredi platformu, Merkez Bankası-Hazine ilişkileri, Merkez Bankası Bilançosu ve parasal büyüklükler, kur rejimlerine göre para politikaları, sabit kur sisteminde para politikaları, esnek kur rejiminde para politikaları.

ECON 332 EKONOMETRİ II özel ders,ödevi,bitirme tezi,proje yap,dönem ödevi,dönem projesi

Makroekonomik modeller; tahmin, kestiri ve benzetim; diagnostik; dinamik ekonomik modeller; kointegrasyon, eş anlı denklem sistemleri; örnekler ve bilgisayara dayalı egzersizler.

BUS 301 MALİYET MUHASEBESİ II özel ders,ödevi,bitirme tezi,proje yap,dönem ödevi,dönem projesi

Genel ilkeler, sınıflandırma; madde, işçilik ve genel üretim giderleri; gider yerleri ile ilgili sorunlar; gider yerleri ayrımı; ve giderlerin dağıtılması.

ECON 362 PARA POLİTİKASI II özel ders,ödevi,bitirme tezi,proje yap,dönem ödevi,dönem projesi

Para politikasının konumu ve temel yaklaşımlar, paracı görüş, Keynesyen görüş, para politikalarının hedefleri ve göstergeleri, para politikasının amaç ve araçları, açık piyasa işlemleri reeskont işlemleri, karşılık işlemleri, kredi platformu, , Merkez Bankası-Hazine ilişkileri, Merkez Bankası Bilançosu ve parasal büyüklükler, kur rejimlerine göre para politikaları, sabit kur sisteminde para politikaları, esnek kur rejiminde para politikaları.

ECON 352 MALİYET POLİTİKASI özel ders,ödevi,bitirme tezi,proje yap,dönem ödevi,dönem projesi

Mali teori ve politikaya giriş; kamu harcamaları; bütçe hazırlama tekniği; vergi ve sübvasiyonlar; kamu maliyesi ve finansmansı; mali politikalar ve gelir dağılımı.

BUS 352 YATIRIM PROJELERİ özel ders,ödevi,bitirme tezi,proje yap,dönem ödevi,dönem projesi

Yatırım proje kavramı, yatırım kararını etkileyen faktörler, yatırım projesini hazırlama sürecinde ekonomik, teknik ve finansal analiz, sabit sermaye yatırım tutarının ve işletme sermayesi ihtiyacının belirlenmesi. Yatırım projesinin finansal açıdan firma ve milli ekonomi a.ısından değerlendirilmesinde yöntemler, proje değerlendirme risk analizi, enflasyonist ortamda proje değerlendirme, örnek fizibilite hazırlanması uygulamaları.

BUS 356 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ özel ders,ödevi,bitirme tezi,proje yap,dönem ödevi,dönem projesi

İşletmelerde insan kaynaklarının işe alınması, değerlendirilmesi, geliştirilmesi, ödüllendirilmesi ve etkili kullanımı dersin kapsamı içinde yer alır. Bu işlemlerin yerine getirilmesi için, gerekli değerlendirilmesi ve ödüllendirme yöntemlerinin nasıl tasarlanacağı, ne gibi özellikler taşımaları gerektiği ayrıntılı biçimde ele alınır.

BUS 358 BANKACILIK VE FİNANS özel ders,ödevi,bitirme tezi,proje yap,dönem ödevi,dönem projesi

Bankacılık faaliyetler, banka organizasyonu ve yapısı ile ilgili genel bilgiler. Bankacılık hizmetleri, aktif ve pasif yönetim teknikleri, sermaye yönetimi ve banka performans değerlemesi. Banka ödünç verme işlemleri, banka kredilerinin işletmelere ve kredi kullanıcılarına maliyeti, bankalarda istihbarat ve banka kredilerinin işletmelere ve kredi kullanıcılarına maliyeti, bankalarda istihbarat ve kredi taleplerinin değerlendirilmesi, banka fonlarının artırımı, nakit pozisyonunun yönetimi ve likidite probleminin aşılması için yapılacak çalışmalar ve bankacılıkta risk ve getiri kavramlarının incelenmesi ve risk yönetimi konularını kapsamaktadır.

BUS 360 İŞ HUKUKU özel ders,ödevi,bitirme tezi,proje yap,dönem ödevi,dönem projesi

Borç, borç ilişkisi ve sorumluluk kavramları, sözleşme ve bazı önemli sözleşme türleri, ticari işletme, tacir ve tacirin yükümlülükleri, kıymetli evrak kavramı, kıymetli evrakın genel nitelikleri, türleri ve devri, iş hukukunun önemli kavramları.

BUS 425 YÖNETİM MUHASEBESİ özel ders,ödevi,bitirme tezi,proje yap,dönem ödevi,dönem projesi

İşletme yönetiminin planlama, yürütme ve kontrol fonksiyonlarını yerine getirirken muhasebe verilerinden, temel ve özel amaçlı finansal tablolardan nasıl yararlanacaklarını açıklamak bu dersin esas amacıdır. Bu amacı gerçekleştirmek için, maliyet kavramı, maliyet sınıflamaları ve maliyet davranışları ayrıntılı olarak ele alınır. Ayrıca, maliyet- hacim-kar analizleri, işletme bütçelerinin hazırlanması, esnek bütçelerin düzenlenmesi, standart maliyet sistemi ve sapma analizleri, değişken maliyet sistemi ele alınan diğer konulardır. İşletmede alınacak özel kararlarda muhasebe verilerinin kullanımı, transfer fiyatlaması, sorumluluk muhasebesi ve performans ölçümlemesi gibi konular da ele alınıp analiz edilir.

BUS 423 MUHASEBE DENETİMİ özel ders,ödevi,bitirme tezi,proje yap,dönem ödevi,dönem projesi

Dersin amacı, muhasebe denetiminin temel kavramlarının aktarılması yoluyla, öğrencinin denetim ile muhasebe arasındaki farkları anlamasına yardımcı olmaktır. Denetim mesleği, denetim standartları ve denetçi türleri, mesleki ahlak ve moral değerler, finansal tablolara ilişkin denetim raporlarının hazırlanması dersin içeriğinde yer alır.

BUS 431 SATIŞ YÖNETİMİ özel ders,ödevi,bitirme tezi,proje yap,dönem ödevi,dönem projesi

Bu dersin temel konusunu, işletmelerde kişisel satış eylemlerinin planlanması, örgütlenmesi, yönetilmesi ve denetimi oluşturmaktadır. Ayrıca, yüz yüze satış gücünün oluşturulması, seçimi, eğitimi, donatımı, görevlendirilmesi, gözetilmesi, ödüllendirilmesi ve güdülenmesi de dersi içeriğinde yer alır. Örnek olaylardan yola çıkılarak çözümlemeler yapılır, kararlar tartışılır.

BUS 435 HİZMET PAZARLAMASI özel ders,ödevi,bitirme tezi,proje yap,dönem ödevi,dönem projesi

Hizmet sektörünün, başta gelişmiş ülkeler olmak üzere, milli ekonomiler içindeki önemini hızla artması sonucunda, özellikle 1980’li yıllarla beraber hizmet planlaması da literatürün yoğun ilgisini çekmeye başlamıştır. Hizmetler ve özellikleri, hizmetlerin analizinde temel çerçevenin geliştirilmesi, hizmet pazarlamasında tüketici tecrübesi, hizmetlerin konumlandırılması hizmet pazarında kalite, hizmetlerin globalleştirilmesi üzerinde durulur. Yeni hizmet stratejilerinin oluşturulması ve uygulanması yöntemleri incelenir. Pazarda oluşan olanakların ve sınırlılıkların değerlendirilmesi rakiplere karşı pazarlama strateji ve planlarının oluşturulması uygulanması dersin içeriğinde yer alır.

BUS 451 İŞLETMELERDE YÖNEYLEM ANALİZİ özel ders,ödevi,bitirme tezi,proje yap,dönem ödevi,dönem projesi

bitirme projesi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme tezi kuralları,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezi örneği,
bitirme tezleri,
bitirme ödevi,
lisans bitirme tezi,
tez konuları,

Genel bilgiler ve tanım; yöneylem araştırması için kullanılan Matematiksel yöntemler, doğrusal programlama, oyun teorisi; ulaştırma modeli, kuyruk teorisi; modellerin ekonomik ve işletmecilik problemlerine uygulanması ve karşılaşılan sorunlar.

BUS 453 ELEKTRONİK TİCARET özel ders,ödevi,bitirme tezi,proje yap,dönem ödevi,dönem projesi

Bu derste temel e- ticaret yapısı teknolojileri ve sistemleri fonksiyonel ve stratejik özellikleri ile tanıtılır. İnternet pazarlaması, pazardaki aktörler arasındaki elektronik süreçler, e- ticaret modelleri ve uygulamaları, destek faaliyetleri entegrasyon ve stratejik boyutlar ele alınır.

BUS 467 TÜRK İŞ SİSTEMİ özel ders,ödevi,bitirme tezi,proje yap,dönem ödevi,dönem projesi

Dersin amacı, Türkiye’de tarihsel süreç içinde oluşmuş ve değişmekte olan piyasa yapılarını firma ilişkilerini, firma yapılarını ve yönetim uygulamalarını diğer ülkelerle karşılaştırmalı olarak irdelemektedir. Ders, ulusal iş sistemi teorisinin temel kavramları; ulusal iş sistemi tipolojileri (farklılaşan kapitalist sistemler); Türk ulusal iş sistemlerinin tarihsel arka planı; sanayileşme sürecinin oluşumu; 1980 sonrası değişimler; güncel piyasa ilişkileri; firma yapıları; yönetim uygulamaları ve diğer ülkelerin iş sistemleri ile karşılaştırılması konularını kapsamaktadır.

BUS 471 YÖNETİMDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR özel ders,ödevi,bitirme tezi,proje yap,dönem ödevi,dönem projesi

Yönetim alanında uygulamaya dönük güncel yöntemler ve tekniklerini, öğrencinin işletmecilik anlayışı ve kavrayışını iki ayrı dünyaya bölmesini önleyecek ve piyasalaşmış bilgiye öykünmek yerine bu bilgiyi genel formasyonunda daha sağlıklı konumlaştırmasını sağlayacak şekilde tartışmaktır. Bu kapsamda, örneğin öğrenen örgütler, değişim mühendisliği, toplam kalite yönetimi, yalın yönetim, NP, zaman yönetimi, ilke merkezli liderlik gibi konular irdelenecektir.

BUS 473 BUSİNESS ETHİCS (İŞ ETİĞİ) özel ders,ödevi,bitirme tezi,proje yap,dönem ödevi,dönem projesi

Kamu ve özel sektörde yönetim ve yürütmedeki uygulamalardan kaynaklanan etik sorun ve konularının çözümlenmesinde disiplinler arası bir yaklaşım; felsefe, sosyoloji, ekonomi, hukuk, yönetim ve etik ilişkisi; işetme ekonomi ve uluslararası ilişkiler öğrencileri için etik kuralları; yönetimde dürüstlük ve sosyal sorumluluk, iş yerinde sağlık ve güvenlik, ayrımcılık ve istihdam. Pazarlama faaliyetlerinde aldatıcı ve yanlış yönlendirici reklam, ürün bilgisi ve tanıtımın etkileri.

BUS 404 YÖNETİM STRATEJİSİ VE POLİTİKALARI özel ders,ödevi,bitirme tezi,proje yap,dönem ödevi,dönem projesi

Şirketi bir bütün olarak ele alan ders, strateji ve politika oluşturma/uygulama sürecini çözümlemeye yöneliktir. İşletmenin çeşitli işlevsel alanları bu çözümleme sürecinde analiz edilir. Şirket strateji ve politikalarını etkileyen tüm iç ve dış öğeler ele alınır. Şirketin toplum içindeki rolü irdelenir. Bu süre içinde örnek olaylardan yola çıkılarak çözümlemeler yapılır ve kararlar tartışılır.

BUS 404 MALİ TABLOLAR ANALİZİ II özel ders,ödevi,bitirme tezi,proje yap,dönem ödevi,dönem projesi

Konsolide finansal tablolar, finansal analiz teknikleri, karşılaştırmalı tablolar analiz, yüzde yönetimi analizi, trend analizi, oran yönetimi ie analiz, enflasyonun finansal tablolara etkisi ve finansal tabloların fiyat hareketlerine göre düzeltilmesi. Uygulama örnekleri.

BUS 406 STRATEJİK YÖNETİM özel ders,ödevi,bitirme tezi,proje yap,dönem ödevi,dönem projesi

Strateji, politika, uzun vadeli planlama, taktik, yöntem, stratejik yönetim, operasyonel yönetim ve program yönetimi, stratejik yönetimin süreç ve safhaları stratejik analiz, amaç ve hedeflerin tanımlanması, stratejik alternatiflerin analizi. Belli başlı stratejiler, stratejilerin uygulanması ve başarı şartları, işletme politikalarının tespiti ve örgüt yapısını düzenlemesi ile vizyoner liderliğin özellikleri, stratejik yönetim, küçük işletmelerde stratejik yönetim, hizmet işletmelerinde ve kar amacı gütmeye örgütlerde yönetim gibi stratejik yönetimin diğer konuları.

BUS 408 SERMAYE PİYASASI özel ders,ödevi,bitirme tezi,proje yap,dönem ödevi,dönem projesi

bitirme projesi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme tezi kuralları,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezi örneği,
bitirme tezleri,
bitirme ödevi,
lisans bitirme tezi,
tez konuları,

Mali piyasa kavramı, para ve sermaye piyasası tanımı, para ve sermaye piyasası araçları, sermaye piyasası kurumları ve hukuki yapısı, borsa ve yapısı, temel ve teknik analiz ve uygulamaları. Hisse senedi değerlemesi, tahvil değerlemesi, geleneksel ve modern portföy teorisi. Markowitz ve Sharpe modeli analizi, Camp modeli ve uygulamalar.

BUS 424 İLERİ MUHASEBE özel ders,ödevi,bitirme tezi,proje yap,dönem ödevi,dönem projesi

Uluslar arası standartlar ve finansal tabloların uyumlaştırılması, şirketlerin birleşmesi, finansal tabloların konsolidasyonu ve konsolide finansal tabloların düzenlenmesi, enflasyon muhasebesi, Türk Tek Düzen Hesap Sisteminin analizi, finansal tablolar ve Türk Muhasebe Standartları, ileri yönetim ve maliyet muhasebe teknikleri üzerinde durulacak başlıca konulardır.

BUS 426 VERGİ MUHASEBESİ özel ders,ödevi,bitirme tezi,proje yap,dönem ödevi,dönem projesi

Defter tutma ve kayıt disiplini, vergi mevzuatında değerleme ölçüleri, uygulanan değerleme ölçülerinin muhasebe – vergi uygulaması açısından farklılıkların belirlenmesi, ticari kazancın ve kurum kazancının muhasebe vergi uygulaması açısından farklılıklarının belirlenmesi, vergi tahakkuku, vergi stopajı; verginin ödenmesi ve vergi ertelenmesi gibi konular üzerinde durulacaktır.

BUS 432 PAZARLAMA PLANLAMASI özel ders,ödevi,bitirme tezi,proje yap,dönem ödevi,dönem projesi

Firmanın stratejik planlamasından yola çıkılarak stratejik iş birimleri belirlenmesi, çevresel analizlerin yapılması, ürünün para nasıl sonulacağı gibi konular ele alınacaktır.

BUS 434 ULUSLARARASI PAZARLAMA özel ders,ödevi,bitirme tezi,proje yap,dönem ödevi,dönem projesi

Bu derste pazarlama kavram ve yöntemlerinin uluslararası piyasalarda uygulanmasını içerir. Uluslararası pazarlama yöntemleri, Uluslar arası pazarlama karması, ödeme şekilleri ve teslim şekilleri.

BUS 452 YÖNETSEL ÖNGÖRÜ YÖNTEMLERİ özel ders,ödevi,bitirme tezi,proje yap,dönem ödevi,dönem projesi

Yönetsel kararların alınmasında kullanılacak olan öngörü yöntemleri bu ders kapsamında incelenecektir. Ayrıca bu ders kapsamında öngörünün doğası ve işleyişi ve başlıca öngörü teknikleri ele alınacaktır. BUS 454 LİDERLİK Yönetimin tarihsel gelişi; Yönetim planının arka planı; Yönetim teorileri; Yönetim ve liderlik kavramları bu ders kapsamında ele alınacaktır.

BUS 472 ULUSLARARASI YÖNETİM özel ders,ödevi,bitirme tezi,proje yap,dönem ödevi,dönem projesi

Bu ders kapsamında Uluslararası işletmeleri benzeri örgütlerden ayıran özellikler, uluslararası yönetim ve çevre, dünyadaki gelişmeler, global rekabet, uluslar arası yönetime kültürel rekabet, ve yaklaşım; uluslararası organizasyonlarda liderlik, insan kaynakları, motivasyon gibi konular incelenmektedir.

BUS 474 KALİTE YÖNETİMİ özel ders,ödevi,bitirme tezi,proje yap,dönem ödevi,dönem projesi

Toplam kalite ile ilgili temel kavramlar, toplam kalite anlayışının yerleştirilmesi, kalite araçları ve toplam kalite ile ilgili yaklaşımlar bu ders kapsamında incelenmektedir.

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Şubat 2024
P S Ç P C C P
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829