Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Bitirme Tezi

MENKUL KIYMETLER ve SERMAYE PİYASASI

,bitirme tezi konuları, ,örnek bitirme tezi, ,bitirme tezi örneğiı, ,lisans bitirme tezi, ,tez ödevleri, ,yüksek lisans tezi, ,bitirme tezi indir, ,bitirme ödevi, ,bitirme tezi sunumu, ,üniversite tez, ,bitirme tez konuları,, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi, ,proje, ,bitirme tezi ,proje ,ödev ,dönem ödevi ,tez nasıl hazırlanır ,ödev nasıl hazırlanır ,proje ödevi nasıl hazırlanır ,tez ödevi nasıl hazırlanır ,bitirme projesi nasıl hazırlanır ,proje ödevleri nasıl hazırlanır ,bitirme ödevi ,bitirme tezi nasıl yazılır ,bitirme ödevleri ,bitirme projesi konuları,özel ders,bitirme tezi

Genel Bilgiler

Son yıllarda dünya çapında yaşanan küreselleşme ve ticarette serbestleşme akımları ile dünya ülkeleri arasında var olan fiziki ve siyasi duvarların yıkılması, sermaye hareketlerine de hız kazandırmıştır. Dünya finansal piyasaları, hızla bütünleşmekte ve global bir piyasa olma yolunda ilerlemektedir. Küreselleşmenin hızla yaygınlaştığı 1990’lı yıllardan sonra sermaye hareketleri dünya ekonomisinin en önemli olgularından biri haline gelmiştir. Türkiye ekonomisi de bu hızlı değişime ayak uydurmak zorunda kalmış ve en önemlisi yatırımları çekme konusunda güçlü bir finans alt yapısına sahip olmak durumunda kalmıştır. Diğer yandan Sermaye piyasalarında uygulanan faaliyetler ve değişimler oldukça hızlı olmaktadır. Piyasalardaki bu hızlı değişime ayak uydurmak ve pazarlardan pay almak ise başarılı, üretken bir işgücü potansiyeli ile sağlanabilir. Bu doğrultu da Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Programının amacı, sermaye piyasaları ve menkul kıymetler türev araçlarını etkin olarak kullanabilen, finans piyasaları konusunda ülke ekonomisine katkı sağlayacak, iyi eğitim almış, kalifiye mezunlar yetiştirmektir. Öğrencilere eğitimleri sırasında hem teorik hem de uygulamalı eğitimler verilerek sektörün içinde yetişmeleri amaçlanmaktadır.

Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Programı, özellikle ülkemizde eksikliği belirgin olarak hissedilen bir uzmanlık eğitimi vermektedir. Sermaye piyasası alanında çalışacak kişilerin gerekli olan bilgiyi ancak bu alanda eğitim veren kurumlardan karşılayacakları düşünülmektedir.

Ülkemiz sermaye piyasası alanında yetişme çağındadır. Geçirilen olumsuz tecrübelerden ders alınarak oluşturulan yeni sistem, sermaye piyasası alanında gelişmiş ülke sermaye piyasası standartlarını yerleştirmeye çalışmaktadır. Bu alandaki gelişim ve kalifiye eleman sayısının artması ile ülkemiz de dünya finans piyasalarında aktif rol alacak ve hatta ülke ekonomisinin başka ekonomilerle rekabet edebilirliği artacaktır.

Mezunların Çalışma Alanları; Mezun olacak öğrenciler; Bankalar, Vadeli Opsiyonlar Borsası, Sigorta Şirketleri, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, Sermaye Piyasası Kurulu, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Aracı Kurumlar, Araştırma Kuruluşları gibi alanlarda ayrıca dikey geçiş ile lisans eğitimine devam edenler için akademik kariyer.

Dikey Geçiş Yapılabilecek Fakülteler – Lisans Programları

 • Aktüerya
 • Bankacılık
 • Bankacılık ve Finans
 • Bankacılık ve Finansman
 • Ekonometri
 • Ekonomi
 • Ekonomi ve Finans
 • İktisat
 • İşletme
 • İşletme-Ekonomi
 • İşletme Enformatiği
 • Lojistik Yönetimi
 • Muhasebe
 • Muhasebe Bilgi Sistemleri
 • Muhasebe ve Finansal Yönetim
 • Sermaye Piyasası
 • Sigortacılık
 • Sigortacılık ve Risk Yönetimi
 • Uluslararası Finans
 • Uluslararası Ticaret ve Finansman
Sınavsız Geçişle Yerleşebilecek Alanlar: Bankacılık, Bilgisayarlı Muhasebe, Borsa Hizmetleri, Deniz ve Liman İşletme, Demiryolu Genel Hizmetler, Demiryolu İşletmecilik, Dış Ticaret, Emlak Komisyonculuğu, İşletme, Muhasebe, Muhasebe Finansman ve Pazarlama, muhasebe ve finansman, pazarlama, pazarlama ve perakende, satış yönetimi, reklâmcılık, sigortacılık, sigortacılık ve risk yönetimi, tesis işletmeciliği, ticaret, ulaştırma hizmetleri, ticaret liselerinin alan ayrımı olmadığı dönem bitirenler, ticaret fen liseleri, ulaştırma hizmetleri

BÖLÜM BAŞKANI: ÖĞR. GÖR. AYŞE ERGİN

DERS İÇERİKLERİ

I. YARIYIL

,bitirme tezi konuları, ,örnek bitirme tezi, ,bitirme tezi örneğiı, ,lisans bitirme tezi, ,tez ödevleri, ,yüksek lisans tezi, ,bitirme tezi indir, ,bitirme ödevi, ,bitirme tezi sunumu, ,üniversite tez, ,bitirme tez konuları,, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi, ,proje, ,bitirme tezi ,proje ,ödev ,dönem ödevi ,tez nasıl hazırlanır ,ödev nasıl hazırlanır ,proje ödevi nasıl hazırlanır ,tez ödevi nasıl hazırlanır ,bitirme projesi nasıl hazırlanır ,proje ödevleri nasıl hazırlanır ,bitirme ödevi ,bitirme tezi nasıl yazılır ,bitirme ödevleri ,bitirme projesi konuları,özel ders,bitirme tezi

Türk Dili I

Dersin içeriğini: Dilin tanımı, önemi ve özellikleri; Dillerin doğuşu; yeryüzündeki diller ve sınıflandırılması; Dil-düşünce-kültür ilişkisi; Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri; Türk dilinin tarihî dönemleri, günümüzdeki yayılma alanları; Türkçedeki seslerin özellikleri, sınıflandırılması ve çeşitli ses olayları;  Türkçedeki kök ve eklerin işlevleri; Yazım kuralları, noktalama işaretleri ve uygulanmaları ile ilgili çalışmalar oluşturur.

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Bu derste kavramlar ve Osmanlı yenileşmesi, Avrupa’daki gelişmeler, sanayi devrimi ve Fransız ihtilalı, Yeni Osmanlılar, Meşrutiyet, İttihat ve Terakki Cemiyeti, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Milli Kurtuluş Savaşı hazırlık dönemi, Kongreler, Misak-ı Milli, TBMM Dönemi, Milli cephelerin kurulması, Lozan Antlaşması konuları anlatılmaktadır.

İngilizce I

İngilizce I dersinde ana hedef öğrenciye yabancı dil temelinin kazandırılmasıdır. Bu derste öğrenciler, İngilizce’ye ilişkin temel gramer (dilbilgisi) bilgilerini edinirler. Sistematik bir şekilde yabancı dil eğitiminin verildiği bu derslerde öğrencilerin, dil öğretiminin temel unsurlarından konuşma, yazma, okuma ve dinleme becerileri geliştirilir. Öğrencilerin İngilizce bilgisi düzeylerini geliştirmek adına uygulamaya konulan bu derslerde öğrenciler, günlük hayatlarında kullanabilecekleri yabancı dilin yanı sıra, akademik metinleri anlamak için gereken yabancı dil temellerini de oluştururlar.

Bilgisayar I

Dersin içeriğini: Bilgisayarın tarihi gelişimi, bilgisayar teknolojisindeki yeniliklerin gelişimi, bilgisayarın çalışma sisteminin anlaşılması, yazılım ve donanım yapılarının analizi, Microsoft Word’de dosya açma, metin biçimlendirme, özel simgeler, kenarlıklar, kelime bulma, tablolar, kopyalama, sayfa yapısı, düzeltme, nesne ekleme, çizim yapma, araç çubuklarının kullanılması ile ilgili konular oluşturmaktadır.

Matematik-I

Sayılar, Cebir, Cebirsel İşlemler, Denklemler ve Eşitsizlikler, Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli ve İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler, İki Bilinmeyenli Doğrusal Denklemler, Fonksiyonlar, Bağımlı ve Bağımsız Değişkenler, Fonksiyon Çeşitleri, Fonksiyonlarla Grafik Çizimi, Logaritma, Üstel Fonksiyonlar ve Grafik Çizimi, Üstel ve Logaritmik Denklemler, Trigonometri, Limit ve Süreklilik.

Finansal Muhasebe

Dersin içeriğini: Tekdüzen Muhasebe Sistemi / Stoklar, Aralıklı, Devamlı Envanter Yöntemleri, / Hazır Değerler ve Muhasebeleştirilmesi / Menkul Kıymetler ve Muhasebeleştirilmesi / Alacaklar, Diğer Dönen Varlıklar ve Muhasebeleştirilmesi / Mali Duran Varlıklar ve Muhasebeleştirilmesi / Maddi Duran Varlıklar , Maddi Olmayan Duran Varlıklar ve Muhasebeleştirilmesi / Mali Borçlar ve Muhasebeleştirilmesi / Ticari Borçlar ve Muhasebeleştirilmesi / Diğer Borçlar ve Muhasebeleştirilmesi / Özkaynaklar ve Muhasebeleştirilmesi / Gelir Tablosu Unsurları ve Muhasebeleştirilmesi / Maliyet Hesapları 7/A ve 7/B Seçenekleri  oluşturmaktadır.

Genel İşletme

İşletmenin temel kavramları, tarihsel gelişimi, işletmelerin kuruluş çalışmaları, sınıflandırılması, hukuki şekilleri, işletmelerin büyüklükleri ve fonksiyonları; yönetim ve organizasyon, finansman, pazarlama, insan kaynakları, üretim, halkla ilişkiler, AR- GE gibi konular ile işletmenin çevre ilişkileri ile ilgili konular oluşturmaktadır. Ayrıca derste bir takım analizlerle uygulamalı örnek olay çalışmaları yer almaktadır.

Sermaye ve Para Piyasaları

Mali Piyasa, Para ve Sermaye Piyasaları, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile getirilen düzenlemeler, Sermaye Piyasası Araçları, İMKB tanımı, görev ve yetkileri, borsanın yönetim organları, teknik ve idari organizasyonu, Kotasyon ve borsada işlem görme. Hisse Senetleri Piyasası; hisse senetlerinin borsada işlem görmesi, birincil ve ikincil piyasa işlemleri, hisse senetleri pazarları ve seans saatleri, Ulusal Pazar, 2. Ulusal Pazar, gözaltı pazarı, yeni şirketler pazarı, rüçhan hakkı, hisse senetleri piyasasının işleyişi ve endeksleri, Takasbank ve işleyişi. Tahvil ve Bono Piyasası, Vadeli işlemler. Grafikler ve teknik analiz

Mikro İktisat

Ekonomi biliminin konusu ve tanımı, Diğer bilim dalları ile ilişkisi, Ekonomi biliminde metot, Ekonomik doktrinler ve ekonomik sistemler, Üretim (tanım ve kapsamı, hasıla çeşitleri, azalan verim kanunu), Arz eğrisi, Talep eğrisi, Üretim masrafları.

,bitirme tezi konuları, ,örnek bitirme tezi, ,bitirme tezi örneğiı, ,lisans bitirme tezi, ,tez ödevleri, ,yüksek lisans tezi, ,bitirme tezi indir, ,bitirme ödevi, ,bitirme tezi sunumu, ,üniversite tez, ,bitirme tez konuları,, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi, ,proje, ,bitirme tezi ,proje ,ödev ,dönem ödevi ,tez nasıl hazırlanır ,ödev nasıl hazırlanır ,proje ödevi nasıl hazırlanır ,tez ödevi nasıl hazırlanır ,bitirme projesi nasıl hazırlanır ,proje ödevleri nasıl hazırlanır ,bitirme ödevi ,bitirme tezi nasıl yazılır ,bitirme ödevleri ,bitirme projesi konuları,özel ders,bitirme tezi

II. YARIYIL

Türk Dili II

Dersin içeriğini, kelime ve kelime grupları;  cümle, cümleyi oluşturan birimler ve cümle çeşitleri, yazılı anlatımın özellikleri,  yazılı anlatımda plan, tema, bakış açısı, ana düşünce,  yardımcı fikirler, paragraf,  anlatım biçimleri; resmî yazılar (tutanak, bildiri, rapor, iş mektupları); dil yanlışları (yazım kuralları ve noktalama işareti yanlışları: anlatım bozuklukları, sese dayalı yanlışlar);  duygu ağırlıklı yazılar (şiir); olay ağırlıklı yazılar (hikaye, roman,  tiyatro, gezi yazısı, anı); inceleme yazıları (röportaj, biyografi); düşünce yazıları (makale, fıkra, deneme, eleştiri, günlük); sözlü anlatım türleri (panel, tartışma) gibi konular oluşturmaktadır.

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II

Dersin içeriğini: Saltanatın kaldırılması, Cumhuriyetin ilanı, Halifeliğin kaldırılması, Cumhuriyet dönemi yeni hukuk düzeni, eğitim alanındaki devrimler, kültür ve toplumsal alanda gerçekleşen devrimler, ekonomik alanda yapılan devrimler gibi Siyasi, sosyal ve ekonomik devrimler ile 1923–1930 ve 1930 – 1938 yılları arasındaki Atatürk dönemi dış politikası, Atatürk İlkeleri, Atatürk sonrası Türkiye, Atatürk ve Gençlik konuları oluşturmaktadır.

İngilizce II

Dersin içeriğini: İngilizce I dersinde kazanılmış olan gramer (dilbilgisi) konularının uygulamalı olarak pekiştirilmesi, yabancı dil eğitiminin temelini oluşturan dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerine ek olarak, çeviri çalışmaları, günlük İngilizce –Türkçe konuşma ve yazışmalar yanında, akademik metin incelemeleri ile ilgili konular oluşturmaktadır.

Bilgisayar II

Dersin içeriğini PowerPoint programına giriş, slayt ve sunularla çalışma, sunuların biçimlendirilmesi, slaytlarda animasyon, sunu görünümleri, slaytlarda renk düzenleri, slaytlarda sayfa yapısı, araç çubuklarını kullanma, Outlook’a giriş, e-posta işlemleri, adres defteri, klasör işlemleri, takvim yönetme, görevler, notlar, Excel’e giriş, çalışma sayfaları, hücrelerin biçimlendirilmesi, hücre açıklamaları, veri sistemi ile çalışma, grafikler, dosya işlemleri, sayfa yapısı,  veri yönetimi, makrolar, fonksiyonlar, Excel de çizim, araç çubukları gibi konular oluşturmaktadır.

Ticari Matematik

Oran ve orantı, Ölçüler, Yüzde hesapları ve oranlı bölme, şirket hesapları ve ortalama fiyat, Bileşim, Karışım, Alaşım, Faiz, İskonto.

İstatistik

Tanımı ve tarihçesi, Bilgi toplama yöntemleri ve istatistiğin analiz yöntemleri, Bilgilerin serileri ve frekans tablosu olarak düzenlenmesi, Merkezi eğilim ölçüleri, Dağıtım ölçüleri, İhtimal hesapları, Hipotez testleri.

Temel Hukuk

Dersin içeriğini: Hukuk ekolleri yönlerinden hukukun tanımı, hukukun kaynakları ve farklı hukuk kaynakları arasındaki ilişkiler, hukuk kurallarının yer, zaman, konu, kişi, anlam yönlerinden uygulanması; hukuksal kurumlar; hukuksal kavramlar, hukuksal yaptırımlar; hukukun bölümleri, hukuksal işlemler, olaylar ve eylemler; haklar ve ödevler, yetkiler ve sorumluluklar, hukuk kişileri ve tüzel kişiler; Türk yargı sistemi konuları oluşturmaktadır.

,bitirme tezi konuları, ,örnek bitirme tezi, ,bitirme tezi örneğiı, ,lisans bitirme tezi, ,tez ödevleri, ,yüksek lisans tezi, ,bitirme tezi indir, ,bitirme ödevi, ,bitirme tezi sunumu, ,üniversite tez, ,bitirme tez konuları,, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi, ,proje, ,bitirme tezi ,proje ,ödev ,dönem ödevi ,tez nasıl hazırlanır ,ödev nasıl hazırlanır ,proje ödevi nasıl hazırlanır ,tez ödevi nasıl hazırlanır ,bitirme projesi nasıl hazırlanır ,proje ödevleri nasıl hazırlanır ,bitirme ödevi ,bitirme tezi nasıl yazılır ,bitirme ödevleri ,bitirme projesi konuları,özel ders,bitirme tezi

Sermaye Piyasası Mevzuatı

Sermaye Piyasası Kanunu, Kurul Kaydı, İhraç, Halka Arz ve Satış, İhraççılar ve Halka Açık Anonim Ortaklıklar, Sermaye Piyasası Faaliyetleri, SPK, Denetim ve Cezai Sorumluluk, Mali Tablolar – Bağımsız Denetleme, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, Kotasyon ve Borsa’da İşlem Görme, Hisse Senedi İşlemlerinde Takas ve Saklama, Kaydi Sistem ve Yatırımcıları Koruma Fonu.

Makro İktisat

Makro iktisadi yapıyı ve bu yapının işleyişini kavrayabilmek, Ekonomide ortaya çıkan sorunların ve çözüm yollarının tartışma ortamında öğrenilmesi; Ekonomik dalgalanma, Ekonomik büyüme.

II. YIL

III. YARIYIL

Medeni ve Borçlar Hukuku

Hukuk kavramı, hukukun gerekliliği, hukuk sistemi, hak kavramı, medeni hukuk terimi, medeni hukuk sistemi ve önemi, medeni hukuk kavramları, Subjektif hüsniyet, gaiplik, hak ehliyeti, dernek, vakıf, aile hukuku, miras hukuku, eşya hukuku, mülkiyet, sözleşmeler, sebepsiz zenginleşmeler, borçların ifası ve tabi olduğu hükümler, borçları temerrüdü ve borçların sorumluluğu, borçların sona ermesi, borç ilişkilerinde çeşitli ve özel durumlar, borçlar kanununda düzenlenen sözleşmeler ve hükümleri

İMKB İşlemleri

İMKB’nin görev ve yetkileri; kotasyon ve borsada işlem görme; hisse senedi piyasası işlemleri; takas ve saklama; tahvil ve bono piyasası işlemleri; endeksler; uluslararası pazar.

Finansal Piyasalar ve Kurumlar

Finansal sistemin yapısı ve finansal kurumlar, mevduat kabul eden finansal kurumlara genel bakış, mevduat kabul eden banka-dışı finansal kurumlar, mevduat kabul etmeyen finansal kurumlar, banka-dışı finansal kurumlar ve finansal ürünler, factoring, forfaiting, leasing, döviz işlemleri ve yönetimi; konut finansmanında ipotek piyasaları ve ipotek bankacılığı; birinci ve ikinci ipotek piyasası ve konut finans modelinde ipotekli krediler, menkul kıymetleştirme sürecinde hizmet veren kurumlar; gelişmiş ülkelerde konut finansman uygulamaları (ABD ve Avrupa Birliğine üye ülkelerin finansal sistemleri ve ipoteğe dayalı menkul kıymetleştirme, gelişmekte olan ülkelerde konut finansman uygulamaları)

Finansal Piyasalarda Modelleme

Model unsurları ve türleri, doğrusal ve doğrusal olmayan ilişkiler, türev kavramı, fonksiyonlar, matrix cebri, ikinci mertebeden türevler. Finansal piyasa ve modelleme teknikleri

Şirketler Muhasebesi

Şirketlere ilişkin temel kavramlar, şirketlerin muhasebesine konu olan şirketlerin sınıflandırılması, şirketlerin bağlı olduğu kanunlar yönünden sınıflandırılması, TTK’da yer alan şirketler, borçlar kanununda yer alan şirketler, kuruluş işlemleri, birleştirme, devir, tasfiye işlemleri ve muhasebeleştirilmesi.

,bitirme tezi konuları, ,örnek bitirme tezi, ,bitirme tezi örneğiı, ,lisans bitirme tezi, ,tez ödevleri, ,yüksek lisans tezi, ,bitirme tezi indir, ,bitirme ödevi, ,bitirme tezi sunumu, ,üniversite tez, ,bitirme tez konuları,, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi, ,proje, ,bitirme tezi ,proje ,ödev ,dönem ödevi ,tez nasıl hazırlanır ,ödev nasıl hazırlanır ,proje ödevi nasıl hazırlanır ,tez ödevi nasıl hazırlanır ,bitirme projesi nasıl hazırlanır ,proje ödevleri nasıl hazırlanır ,bitirme ödevi ,bitirme tezi nasıl yazılır ,bitirme ödevleri ,bitirme projesi konuları,özel ders,bitirme tezi

Finansal Yönetim

Finansal amaç ve finans fonksiyonu, gelişmeler ve finansal amaç, enflasyonun finansal yönetimdeki etkileri, finansal yöneticinin görevleri, finansal yöneticinin organizasyon içerisindeki yeri, finansal analiz ve kontrol, finansal planlama, finansal gereksinmenin saptanması, proforma bilanço, proforma fon akım tablosu, finansman kaynakları.

Ticaret Hukuku 

Tanımı, hukuk sistemindeki yeri, ticaret hukukunun kaynakları, Anayasa, kanunlar, Türk Ticaret Kanunu, diğer kanunlar ticari örf ve adet kuralları, ticari işletme tanımı, ticarethane, fabrika, ticari olarak işletilen diğer müesseseler, tacir tanımı, tacir sıfatının kazanılması, tazminat davası, genel olarak esnafın tanımı, esnaf sıfatının tespiti, haksız rekabetin tanımı, unsurları.

Uluslararası İktisat

Uluslararası ticaretle ilgili klasik, Neo-klasik ve güncel teoriler, gümrük tarifeleri ve sübvansiyonlar, kotalar, dünya ticaretinde liberalleşme akımları, ekonomik entegrasyonlar, ödemeler dengesi ve döviz piyasaları.

IV. YARIYIL

Finansal Hizmet Pazarlaması

Hizmet pazarlamasının konusu, kapsamı, gelişimi ve modern pazarlama yönetimi; bankacılıkta pazarlama sistemi, bankacılıkta pazarlama etkinliklerini etkileyen mikro ve makro dış çevre etmenleri ile işletme içi etmenler, stratejik pazarlama, bankacılıkta pazarlama bilgi sistemi ve pazarlama araştırması, kredi çalışmaları açısından şube organizasyonu, pazar bölümlendirme, hedef pazar seçimi ve talep tahminleri, tüketici pazarları, tüketici davranışları, pazarlama karması, kişisel satış, reklam, satış geliştirme, tutundurma, iletişim teknikleri.

Vadeli Piyasa İşlemleri

Finansal türev ürünlere giriş; Forward piyasalar, futures anlaşmalar, opsiyonlar, opsiyon değerleme modelleri, opsiyon fiyatının duyarlılığı, swap işlemleri, Türkiye’de vadeli piyasaların gelişimi.

Portföy Yönetimi ve Yatırım Analizi

Yatırım kavramı; risk ve getirinin ölçülmesi; piyasalar ve araçlar; hisse senetlerinin alınıp satılması; portföy teorisi; sermayenin riskli varlık ile risksiz varlık arasında tahsisi; optimal riskli portföyler; sermaye piyasalarında denge. Endeks modelleri; pazarın etkinliği; sabit getirili menkul kıymetler; makroekonomi ve sektör analizi; öz sermaye değerleme modelleri; finansal tablo analizi; portföy performans değerleme; emeklilik varlıklarının ve emeklilik fonlarının yönetimi.

Mali Tablolar Analizi

Mali tabloların analiz edilmesinin gereği, mali analiz teknikleri, analiz ve yorum, mali analiz çeşitleri, mali tablolar, gelir tablosu, gelir tablosunun bölümleri, karşılaştırmalı tablolar analizi ve yorumu, yüzde metodu ile tabloların analizi ve yorumu.

Risk Yönetimi

Tehlike ve risk, yangın riski, sorumluluk riski, mühendislik, inşaat ve montaj riski, motor riski, işçi kazalarında risk, nakliyat riskleri, sınai ve ticari işletmelerde risk yönetimi.

,bitirme tezi konuları, ,örnek bitirme tezi, ,bitirme tezi örneğiı, ,lisans bitirme tezi, ,tez ödevleri, ,yüksek lisans tezi, ,bitirme tezi indir, ,bitirme ödevi, ,bitirme tezi sunumu, ,üniversite tez, ,bitirme tez konuları,, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi, ,proje, ,bitirme tezi ,proje ,ödev ,dönem ödevi ,tez nasıl hazırlanır ,ödev nasıl hazırlanır ,proje ödevi nasıl hazırlanır ,tez ödevi nasıl hazırlanır ,bitirme projesi nasıl hazırlanır ,proje ödevleri nasıl hazırlanır ,bitirme ödevi ,bitirme tezi nasıl yazılır ,bitirme ödevleri ,bitirme projesi konuları,özel ders,bitirme tezi

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Temmuz 2024
P S Ç P C C P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031