Mimarlık Bitirme Tezi

MĠMARLIK BÖLÜMÜ
DERS ĠÇERĠKLERĠ
I. YARIYIL
TEMEL TASARIM I (4-4) 6 özel ders,bitirme tezi hazırlaayanlar,özel ders verenler,dönem ödevi,yüksek lisans tezi,proje
Tasarımın temel kavramları, elemanları ve ilkelerine giriĢ. Nokta, çizgi, düzlem, hacim, doku, renk, ıĢık, biçim, ritm, oran, ölçek, denge, uyum gibi tasarım elemanları ve ilkeleri ile, iki ve üç boyutlu çalıĢmalarda mekan kurgusu ve mimaride mekan geometrisi gibi mekan kavramı konuları. Görsel algının geliĢimi sonucunda kazanılan yetiler ile iki ve üç boyutlu mekansal kompozisyonların oluĢturulması.
Yararlanılacak Kaynaklar: özel ders,bitirme tezi hazırlaayanlar,özel ders verenler,dönem ödevi,yüksek lisans tezi,proje
• Denel, Bilgi. 1981. Temel Tasarım ve Yaratıcılık. Ankara: ODTÜ. özel ders,bitirme tezi hazırlaayanlar,özel ders verenler,dönem ödevi,yüksek lisans tezi,proje
• Onat, Esen. 1991. Mimarlık, Form ve Geometri. Ġstanbul: Yapı Endüstri Merkezi Yayınları.
• Brolin, Brent C. The Designer’s Eye; Visual Problem Solving in Architecture. New
York, London: W.W.Norton & Comp., 2002
• Ching, F. Mimarlık ve Sanatta Yaratıcı Bir Süreç: Çizim, çev. Ç. Birkan, _stanbul:
YEM Yayın, 2006.
• Denel, Bilgi. Temel Tasarım Ve Yaratıcılık. Ankara: ODTÜ, 1981
• Kasprisin, Ronald J. Visual Thinking for Architects and Designers. New York: Van
Nostrand Reinhold, 1995.
• Laseau, Paul. Graphic Thinking for Architects and Designers. 2nd ed. New York: Van
Nostrand Reinhold, 1989.
• Rowe, Peter G. Design Thinking. Cambridge, Mass.: The MIT Press, 1987.
• Shen, Janet. Sketching and Rendering for Design Presentations. New York: Van
Nostrand Reinhold, 1992.
• Tunalı, Ġ. Estetik. Remzi Yayınevi. Ġstanbul, 1989.
• Tunalı, Ġ. Tasarım Felsefesine Giris. Yem Yayınevi. Ġstanbul, 2002.
MATEMATĠK (3-2) 4 özel ders,bitirme tezi hazırlaayanlar,özel ders verenler,dönem ödevi,yüksek lisans tezi,proje
Mimarlık eğitimi için gerekli olan matematik altyapısı oluĢturulur.
MĠMARLIĞA GĠRĠġ I (3-0) 3
Mimarlık alanının kapsamı ve kavramları. Farklı özelliklerdeki mekanlar üzerinde analizler. Biçim analizi, yapı, kullanım ve anlam konuları. Mimari anlayıĢta etkili olan kültürel ve fiziksel oluĢumlar.
Yararlanılacak Kaynaklar
• Kuban, Doğan: Mimarlık Kavramları, YEM yayınları, 2007 özel ders,bitirme tezi hazırlaayanlar,özel ders verenler,dönem ödevi,yüksek lisans tezi,proje
• Onat, Esen. 2007. Mimarlığa Yolculuk. Ġstanbul: Yapı Endüstri Merkezi Yayınları.
• Rasmussen, Steen Eiler. 1994. YaĢanan Mimari, çev. Ö. Erduran. Ġstanbul: Remzi Kitabevi.
2
• Roth, Leland M. 2000. Mimarlığın Öyküsü: Öğeleri, Tarihi ve Anlamı, çev. E. Akça. Ġstanbul: Kabalcı Yayınevi.
• Zevi, Bruno. 1990. Mimariyi Görmeyi Öğrenmek, çev. H. D. Divanlıoğlu. Ġstanbul: Birsen Yayınevi.
ÇĠZĠM TEKNĠKLERĠ I (1 3) 3 Çizim araç ve gereçlerinin tanıtılması ve kullanılması; Çizgi çeĢitlerinin tanıtılması ve uygulaması; Standart yazı ve rakamların tanıtılması ve uygulaması, Standart resim kâğıtlarının tanıtılması; Çizgi çalıĢması (uygulama); Yazı çalıĢması(uygulama), Doğrularla ilgili Geometrik çizimler; Açılarla ilgili Geometrik çizimler, Çokgen Çizimleri tanıtımı; Çokgen Çizim uygulamaları, Teğet ve yay ile birleĢtirme; Ġki çembere içten ve dıĢtan teğet çizimleri (uygulama); Ġki çembere içten ve dıĢtan yay ile birleĢtirme çizimleri (uygulama), Oval-elips ve Helis eğri çizimleri, Ġz düĢüm çeĢitleri ve metotlarının tanıtılması (Merkezi, paralel, eğik, dik izdüĢüm), Ġz düĢüm düzlemleri; Noktanın, doğrunun, düzlemlerin ve geometrik cisimlerin iz düĢümleri, GörünüĢ çizimleri, Perspektiften ön, üst ve yan görünüĢ çizim uygulamaları;
Yararlanılacak Kaynaklar:
• Ġnceoğlu, Necati, Tan Gürer ve Ela Çil. 1995. Eskizler. Ġstanbul: Helikon Yayınları.
• ġahinler, Orhan. 2003. Mimarlıkta Teknik Resim. Ġstanbul. YEM Yayınları.
TÜRK DĠLĠ I (2-0) 2
Dilin anlamı ve doğası, toplumsal yaĢamdaki önemi, kültür ve dil iliĢkisi; Türkçe’nin yapısı, dilbilgisi, yazım ve kuralları, konuĢma ve kompozisyon teknikleri.
YABANCI DĠL I (2 0) 2
Dilin anlamı ve doğası, toplumsal yaĢamdaki önemi, kültür ve dil iliĢkisi; Ġngilizce’nin yapısı, dilbilgisi, yazım ve kuralları, konuĢma ve kompozisyon teknikleri.
TEMEL BĠLGĠSAYAR BĠLGĠSĠ I (2 2) 3
Temel kavramlar, çalıĢma penceresi ve araçları, temel düzenleme iĢlemleri, seçimler ile çalıĢma, katmanlar ile çalıĢma, metinler ile çalıĢma, maskeler ile çalıĢma, rötuĢlama ve onarma, boyama ve düzenleme, yollar ve temel kalem teknikleri ile çalıĢma, vektör çizimler, filtreleri kullanma, iĢlemleri otomatikleĢtirme, dosyaları baskıya hazırlama. Grafik tasarım programlarıyla ilgili kavramlar ve komutlar. Bu Ģekilde öğrencilerin daha özel 2D ve 3D sunumları oluĢturma, daha ileride de renklendirme teknikleri konusundaki yeteneklerinin geliĢimi sağlanacaktır. Aynı zamanda ders, profesyonel iĢ yaĢamında ve pratik uygulamalarda web tasarımı ve yeni sanal ortam uygulamalarının geliĢtirilmesini de içermektedir.
II. YARIYIL
TEMEL TASARIM II (4-4) 6 özel ders,bitirme tezi hazırlaayanlar,özel ders verenler,dönem ödevi,yüksek lisans tezi,proje
Tasarımın temel kavramları, elemanları, ilkeleri ve araçlarının tanımlanması ve uygulama çalıĢmaları ile kullanılması. Ġki boyutlu kompozisyon ve soyutlamanın yanısıra üç boyutlu kompozisyon teknikleri de derste ele alınacaktır. Bunların bazıları: renk, ıĢık; bütünlük; ritm, oran, ölçek, denge, uyum, hiyerarĢi, tekrar, süreklilik, zıtlık, simetri, doluluk-boĢluk; boĢaltma, eksiltme, parçalama, deformasyon.
Yararlanılacak Kaynaklar:
• Ching, F. Mimarlık ve Sanatta Yaratıcı Bir Süreç: Çizim. Çev. Ç. Birkan, Ġstanbul:.YEM Yayın, 2006.
• Neufert, Ernst. Yapı Tasarımı, Beta Yayınevi özel ders,bitirme tezi hazırlaayanlar,özel ders verenler,dönem ödevi,yüksek lisans tezi,proje
• Rowe, Peter G. Design Thinking. Cambridge, Mass.: The MIT Pr., 1987
• Tunalı, Ġ. Estetik. Remzi Yayınevi. Ġstanbul, 1989
• Tunalı, Ġ. Tasarım Felsefesine GiriĢ. Yem Yayınevi. Ġstanbul, 2002
3
MĠMARLIĞA GĠRĠġ II (3-0) 3 özel ders,bitirme tezi hazırlaayanlar,özel ders verenler,dönem ödevi,yüksek lisans tezi,proje
ÇağdaĢ mimarlığın geliĢim sürecinde kavramsal kimliği, üsluplar, mimarlık hareketleri, teknikler.
ÇĠZĠM TEKNĠKLERĠ II (1 3) 3 özel ders,bitirme tezi hazırlaayanlar,özel ders verenler,dönem ödevi,yüksek lisans tezi,proje
Doğal ve insan yapısı olan çevrelerin analitik çalıĢması ve sunumu; parça-bütün, form-strüktür, kütle-boĢluk, biçim-iĢlev iliĢkileri. Bilgisayar programları ile sunum teknikleri.
Yararlanılacak Kaynaklar:
• Ching, Francis D. K. 2003. Mimarlıkta ve Sanatta Yaratıcı Bir Süreç: Çizim. Ġstanbul. YEM Yayınları.
TÜRK DĠLĠ II (2-0) 2 özel ders,bitirme tezi hazırlaayanlar,özel ders verenler,dönem ödevi,yüksek lisans tezi,proje
Dilin anlamı ve doğası, toplumsal yaĢamdaki önemi, kültür ve dil iliĢkisi; Türkçe’nin yapısı, dilbilgisi, yazım kuralları, konuĢma ve kompozisyon teknikleri.
YABANCI DĠL II (2 0) 2 özel ders,bitirme tezi hazırlaayanlar,özel ders verenler,dönem ödevi,yüksek lisans tezi,proje
Dilin anlamı ve doğası, toplumsal yaĢamdaki önemi, kültür ve dil iliĢkisi; Ġngilizce’nin yapısı, dilbilgisi, yazım ve kuralları, konuĢma ve kompozisyon teknikleri.
III. YARIYIL
MĠMARĠ PROJE I (4-4) 6
Mimari tasarımı oluĢturan ögelerin tanımlanması ve bunların yorumlarının yapılması konusunda gerekli bilinci kazandırmayı amaçlayan stüdyo dersi. Mimari tasarımda önemli olan kullanıcı gereksinimleri, düĢünce-biçim iliĢkisi, mekan kurgusu, taĢıyıcı ve örtücü konstrüksiyonların tanıtımı, yapı ve çevre iliĢkisi, küçük tasarım denemeleri.
Yararlanılacak Kaynaklar
• Alexander, Christopher. 1977. A Pattern Language: Towns, Buildings, C onstruction. New York: Oxford University Press.
• (Proje konusuna göre ulusal ve uluslararası periyodik yayınlardan seçilecek uygulama örnekleri ve makaleler)
MĠMARLIK ve SANAT TARĠHĠ I (3-0) 3 özel ders,bitirme tezi hazırlaayanlar,özel ders verenler,dönem ödevi,yüksek lisans tezi,proje
Mimarlık tarihinin perhistorik dönemden baĢlayan, 13.yy’a kadar baĢlıca dönemleri. Anadolu’da Hitit, Urartu Uygarlıkları, Antik Yunan ve Roma, Bizans, Romanesk ve Gotik mimarinin etkileĢimlerle birlikte üslup özellikleri. Mimari geliĢim sürecinde önemli yapılar. Bu dönemlerde resim ve heykelin mimarlıkla olan iliĢkileri. Konstrüksiyon çeĢitleri ve plan tipleri.
Yararlanılacak Kaynaklar:
• Akurgal, E. 1987. Anadolu Uygarlıkları. Ġstanbul: NET Turistik Yayınları.
• Akurgal, E. 1997. Anadolu Kültür Tarihi. Ankara: TÜBĠTAK
• Naumann, R. 1975. Eski Anadolu Mimarlığı, çev. B. Madra. Ankara: Türk Tarih Kurumu.
• Sevin, V. 1997. Anadolu Arkeolojisi. Ġstanbul: DER.
• Vitruvius. 1990. Mimarlık Üzerine On Kitap, çev. S. Güven. Ankara: ġevki Vanlı Mimarlık Vakfı Yayınları.
• Gombrich, E. H. 1999. Sanatın Öyküsü, çev. E. ve Ö. Erduran. Ġstanbul: Remzi Kitabevi.
• Roth, L.M., 2000. Mimarlığın Öyküsü,Çev. Ergün Akça, Ġstanbul: Kabalcı Yayınevi
• Leppert, R., 2002. Sanatta Anlamın Görüntüsü, Ġstanbul: Ayrıntı Yayınları.
• Shiner, L., 2004. Sanatın Ġcadı, Ġstanbul: Ayrıntı Yayınları.özel ders,bitirme tezi hazırlaayanlar,özel ders verenler,dönem ödevi,yüksek lisans tezi,proje
4
• Panofsky, Erwin. 1995. Gotik Mimarlık ve Skolastik Felsefe, çev. E. Akyürek. Ġstanbul: Kabalcı Yayınevi.
• Sanat Tarihi Ansiklopedisi
• Marceau, j., 2002. Art A World History, London: DorlingKindersley.
• ġenyapılı, Ö., 2003. Otuz Bin Yıl Öncesinden Günümüze Heykel, Ankara: METU Pres.
STATĠK VE MUKAVEMET (1 2) 2
Mekanik ilkelerine giriĢ. Kuvvet kavramı; dengedeki kuvvet sistemleri, kuvvet diyagramları. Bir noktada kesiĢen kuvvetler, kuvvet çifti ve moment, düzlem kuvvetlerin genel hali. Ağırlık merkezi, mesnetler, yükler; sürtünme. Kafes sistemler. Kablolar. Atalet momenti. Ġç kuvvetler. Gerilmeler. ġekil değiĢtirmeler. Normal kuvvet etkisi, kesme kuvvet etkisi, burulma momenti etkisi, eğilme momenti etkisi, kesmeli eğilme etkisi. BileĢik eğilme. Çubukların burkulması.
Yararlanılacak Kaynaklar:
• Beer, F. P. & E. R. Johnston. Statik, çev. F. Keskinel ve T. Özbek. BĠLGĠSAYAR DESTEKLĠ TASARIM (2 4) 4
Bilgisayar destekli iki ve üç boyutlu çizim, modelleme ve gösterim tekniklerinin tanıtılması
ve uygulama çalısmaları ile kullanılması. CAD’in iki boyutlu çizim konusunun tanımlanması,
sistemin ihtiyaçları ve donanımın tanımlanması; çizgi komutları, layer komutları, nesne
yakalama komutları, çizime yardımcı komutlar, tarama stilleri, yazı stilleri ve komutları,
ölçülendirme stilleri ve komutları, görüntü komutları, nesne düzenleme komutları, yardımcı
komutlar; CAD’in üç boyutlu çizim ve modelleme konusunun tanımlanması, modelleme
komutları ve teknikleri, koordinat sistemlerinin kullanılması, üç boyutlu görüntüleme
komutları, çizimin basılması.
Yararlanılacak Kaynaklar:özel ders,bitirme tezi hazırlaayanlar,özel ders verenler,dönem ödevi,yüksek lisans tezi,proje
 Kalay, Yehuda E. Architecture’s New Media: Principles, Theories, and Methods of
Computer-aided Design. Cambridge, Mass.: MIT Press, 2004.
YAPI ELEMANLARI I (BUILDING CONSTRUCTION- I) (2 2) 3
Yapısal tanımlar, kavramlar, yapı sınıflandırılması, yapı yükleri ve zemine iletiliĢ ilkeleri, zemin türleri, inceleme yöntemleri, kazılar, yığma ve iskelet yapı temel sistemleri, döĢemeler, duvar ve boĢlukları (pencere-kapı vs.), döĢemeler ve kaplama malzemeleri. Yapının zemininden baĢlayarak temel, duvar, döĢeme, çatı, merdiven vb. yapı elemanlarının nitelikleri, kurguları ve iliĢkilerinin teorik dersler ve yapılan uygulamalar aracılığı ile öğrencilere aktarılması dersin amacıdır.özel ders,bitirme tezi hazırlaayanlar,özel ders verenler,dönem ödevi,yüksek lisans tezi,proje
YABANCI DĠLDE OKUMA VE KONUġMA (2-0) 2
Temel Ġngilizce okuma ve sözlü iletiĢim bilgilerinin geliĢtirilmesi.
ATATÜRK ĠLKELERĠ VE ĠNKILAP TARĠHĠ I (2-0) 2
Devrim tarihi ve Atatürk Ġlkeleri.
5
IV. YARIYIL
MĠMARĠ PROJE II (4-4) 6
Kullanıcı gereksinimleri; mekan organizasyonu, iç mekan-dıĢ mekan iliĢkisi, bina, kentsel çevre ve doğal çevre iliĢkileri; bu konularda karmaĢık olmayan tasarım sorunlarının çözümleri
Yararlanılacak Kaynaklar
• (Proje konusuna göre ulusal ve uluslararası periyodik yayınlardan seçilecek uygulama örnekleri ve makaleler)
MĠMARLIK VE SANAT TARĠHĠ II (3-0) 3
Anadolu Türk mimarisinin kaynakları. Anadolu Selçukluları, Anadolu Beylikleri, 17.yy sonuna kadar Osmanlı mimarisi. Cami, medrese, kervansaray gibi yapı türlerinde mekan, kütle, cephe ve strüktür tasarımlarının özellikleri. Avrupa’da Rönesans, Maniyerist ve Barok Dönemlerde mimarlık ve diğer sanatlar.
Yararlanılacak Kaynaklar:
• Akın, Nur, Afife Batur ve Selçuk Batur (derleyenler). 1999. Osmanlı Mimarlığının 7 Yüzyılı “Uluslarüstü Bir Miras”. Ġstanbul: YEM Yayınları.
• Cezar, Mustafa. 2002. Osmanlı BaĢkenti Ġstanbul. Erol Kerim Aksoy Vakfı Yayınları.
• Erzen, Jale Nejdet. 1996. Mimar Sinan: Estetik Bir Analiz. Ankara: ġevki Vanlı Mimarlık Vakfı Yayınları.
• Aslanapa, O., Türk Sanatı, Ġstanbul.
• Gombrich, E. H. 1999. Sanatın Öyküsü, çev. E. ve Ö. Erduran. Ġstanbul: Remzi Kitabevi.
• Hillenbrand, Robert. 1999. Islamic Architecture: Form, Fuction, and Meaning. Edinburgh: Edinburgh University Press.
• Kuban, Doğan. 2007. Osmanlı Mimarisi. Ġstanbul: YEM Yayınları.
• Kuran, Aptullah. 1964. Ġlk Devir Osmanlı Mimarisinde Cami. Ankara: ODTÜ Mimarlık Fakültesi.
• Panofsky, Erwin. 1995. Gotik Mimarlık ve Skolastik Felsefe, çev. E. Akyürek. Ġstanbul: Kabalcı Yayınevi.
• Roth, L.M., 2000. Mimarlığın Öyküsü,Çev. Ergün Akça, Ġstanbul: Kabalcı Yayınevi
• Leppert, R., 2002. Sanatta Anlamın Görüntüsü, Ġstanbul: Ayrıntı Yayınları.
• Shiner, L., 2004. Sanatın Ġcadı, Ġstanbul: Ayrıntı Yayınları.
• Sanat Tarihi Ansiklopedisiözel ders,bitirme tezi hazırlaayanlar,özel ders verenler,dönem ödevi,yüksek lisans tezi,proje
• Marceau, j., 2002. Art A World History, London: DorlingKindersley.
• Akyürek, E., 1994. Ortaçağdan Yeniçağa Felsefe ve Sanat, Ġstanbul: Kabalcı Yayınevi.
• Architectural Theory, 2006, TASCHEN
TAġIYICI SĠSTEMLER I (BETONARME) (3 0) 3
TaĢıyıcı sistemlerin tarihsel geliĢimi ve malzeme özellikleri, yapılara etkiyen yükler, taĢıyıcı sistem tipleri, yığma ve çerçeve sistemlerin özellikleri, betonarme, çelik, prefabrik ve ahĢap sistemlerin özellikleri. Betonarme kesitlerin eğilme ve bileĢik eğilme hallerindeki çözümü, kolon ve kiriĢlerin yapımsal özellikleri ve kolonların çözümü, kesme ve burulma hali, döĢeme ve temellerin hesap yöntemleri. Depreme dayanıklı yapı tasarımı ve sismik izolasyon.
YAPI MALZEMESĠ VE YAPIM YÖNTEMLERĠ (2-0) 2
Yapı- Malzeme-Tasarım iliĢkileri. Yapı malzemelerinin temel özellikleri; bağlayıcı malzemeler, beton, yapı taĢları, seramik, cam, ahĢap, plastik, metal, alçı, kerpiç, boyalar ve koruyucular. ĠĢlevsel yapı malzemeleri; su ve buhar yalıtım malzemeleri; duvar çekirdeği ile iç ve dıĢ kaplamalar; döĢememe ve altlık malzemeleri, tavan kaplamaları; çatı örtü malzemeleri.özel ders,bitirme tezi hazırlaayanlar,özel ders verenler,dönem ödevi,yüksek lisans tezi,proje
6
Mekanik ve fiziksel malzeme deneyleri. Malzeme türlerini tanıma çalıĢmaları ve değerlendirmeler. Malzemelerle yapılabilecekler ve yapılamayacaklar konusunda kavramsal tartıĢmalar.
Yararlanılacak Kaynaklar:
• Ching, Francis D. K. 1991. Building Construction Illustrated. New York: van Nostrand Reinhold.
• Neufert, Ernst. 1998. Yapı Tasarımı Bilgisi. Ġstanbul: Beta.

YAPI ELEMANLARI II (2 2) 3özel ders,bitirme tezi hazırlaayanlar,özel ders verenler,dönem ödevi,yüksek lisans tezi,proje
Tenekecilik iĢleri, bacalar; nem, ısı ve ses açısından bina yalıtım iĢleri; merdiven ve rampa gibi düĢey sirkülasyon elemanlarının tasarım ilkeleri; farklı malzeme ve strüktürleri ile düz-eğimli çatıların tasarım ilkeleri ve bu konulara iliĢkin uygulama çalıĢması, Ģantiye ziyaretleri. Yapının zemininden baĢlayarak temel, duvar, döĢeme, çatı, merdiven vb. yapı elemanlarının nitelikleri, kurguları ve iliĢkilerinin teorik dersler ve yapılan uygulamalar aracılığı ile öğrencilere aktarılması dersin amacıdır.
Yararlanılacak Kaynaklar:
 Kütüphane listesinde belirtilen konu ile ilgili kaynaklar
MESLEKĠ YABANCI DĠL (2 0) 2 özel ders,bitirme tezi hazırlaayanlar,özel ders verenler,dönem ödevi,yüksek lisans tezi,proje
Temel mesleki kavramlar ve terminoloji.
 Architectural Systems. McGraw Hill Publishing Company, 1989.
 Ching F. Mimarlık; Biçim, Mekan, Düzen. _stanbul: YEM, 2000.
 Krier R. Elements of Architecture. London: Academy Editions, 1992.
ATATÜRK ĠLKELERĠ VE ĠNKILAP TARĠHĠ (2-0) 2
Devrim tarihi ve Atatürk ilkeleri
PEYZAJ TASARIMI (2-3) 3 özel ders,bitirme tezi hazırlaayanlar,özel ders verenler,dönem ödevi,yüksek lisans tezi,proje
Mimarlık, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlıgı gibi disiplinlerin birlikte ürettikleri kentsel
çevrenin peyzaj tasarım ilkeleri baglamında ele alınması. Peyzaja giris, mimarlık ve peyzaj
mimarlıgı iliskisi, peyzaj tasarım tarihi, peyzaj tasarımında kültürel yaklasımlar, peyzaj
tasarımının temel ilkeleri, peyzaj tasarımında dogal faktörler, peyzaj tasarımında insan, peyzaj
tasarımında estetik, peyzaj tasarımında bitkisel materyal, peyzaj tasarımında arazi
biçimlendirme, peyzaj tasarımında su elemanları, peyzaj tasarımında sokak mobilyaları
konularının açıklanması, ulusal ve yabancı ülke uygulamalarının incelenmesi.
Yararlanılacak Kaynaklar:
 Brown, Robert D. Microclimatic Landscape Design: Creating Thermal Comfort and Energy Efficiency. New York: John Wiley and Sons, 1995.
 Clouston, B. Landscape Design with Plants. Landscape Institute, 1990.
 Harris, C.W. & N.T.Dines. Time-Saver Standards for Landscape Architecture: Design and Construction Data. New York: McGraw-Hill, 1988. özel ders,bitirme tezi hazırlaayanlar,özel ders verenler,dönem ödevi,yüksek lisans tezi,proje
 Motloch, John. Introduction to Landscape Design. New York: Van Nostrand Reinhold, 1991.
 Schroder, Thies. Changes in Scenery: Contemporary Landscape Architecture in Europe. Basel; Boston: Birkhauser, 2001.
 Seçkin, Öznur Bülend. Peyzaj Uygulama Teknigi. _stanbul: _stanbul Üniversitesi, yayın no: 4105, 2003.
 Steenbergen, Clemens M. & Wouter R. Architecture and Landscape: The Design Experiment of the Great European Gardens and Landscapes. Basel: Birkheauser, 2003.
7
YAPI ALANINDA UYGULAMA (2 AY) özel ders,bitirme tezi hazırlaayanlar,özel ders verenler,dönem ödevi,yüksek lisans tezi,proje
ġantiye çalıĢmasına aktif katılımla yapı inĢa süreçlerinin ve tekniklerinin tespiti yapılır. Ayrıca, gönüllü öğrenciler bölümün onayı ile arkeolojik kazılara da katılabilirler.
Yapı malzemeleri, bunların basit kullanımı ile uygulama teknikleri; ölçümleme aletlerinin kullanımı, topografik incelemeler, ölçüm teknikleri ve uygulamaları.
V. YARIYIL
MĠMARĠ PROJE III (4-4) 6özel ders,bitirme tezi hazırlaayanlar,özel ders verenler,dönem ödevi,yüksek lisans tezi,proje
Tasarım sorunlarının çözümüne yönelik olarak doğal ve yapay çevre koĢullarının analizi. ĠĢlev, biçim, strüktür, mekan kurgusu ilkeleri. Kavram-biçim iliĢkisi. Amaca uygun çevrelerde, sınırlı ihtiyaç programı olan bir veya birden fazla konu üzerinde, stüdyo çalıĢmaları.
Yararlanılacak Kaynaklar:
• (Proje konusuna göre ulusal ve uluslararası periyodik yayınlardan seçilecek uygulama örnekleri ve makaleler)
MiMARLIK ve SANAT TARih III (3-0) 3 özel ders,bitirme tezi hazırlaayanlar,özel ders verenler,dönem ödevi,yüksek lisans tezi,proje
Aydınlanma Çağı mimarlığı, sanat ve mimarlıkta Klasizm ve Romantizm. Endüstri Devrimi, yeni yapı malzemeleri ve türleri, 19.yy kentleri. Osmanlı batılılaĢma dönemi mimarlığı. 20. yy Türk mimarlık ve sanat ortamındaki geliĢmeler, çağdaĢ dünya ve Türkiye mimarlığındaki güncel konular. Modernizm, postmodernizm.
Yararlanılacak Kaynaklar:
• Aslanoğlu, Ġ. 1980. Erken Cumhuriyet Dönemi Mimarlığı 1923-1938. Ankara: ODTÜ Mimarlık Fakültesi.
• Batur, E (der.). 1997. Modernzimin Serüveni. Ġstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
• Bozdoğan, S. 2001. Modernizm Ve Ulusun ĠnĢası: Erken Cumhuriyet Türkiyesi’nde Mimari Kültür. Ġstanbul: Metis Yayınları.
• Yavuz, Y. 1981. Mimar Kemalettin ve Birinci Ulusal Mimarlık Dönemi, ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Ankara.
• Tansuğ, S., 1991. ÇağdaĢ Türk Sanatı, Ġstanbul: Remzi Kitabevi Yayını.
• Conrads, U (der.) 1991. 20. Yüzyıl Mimarisinde Program ve Manifestolar, çev. S. Yavuz. Ankara: ġevki Vanlı Mimarlık Vakfı Yayınları.
• Frampton, K. 1980. Modern Architecture: A Critical History. London: Thames & Hudson.
• Holod, R., Evin, A., Özkan, S., 2007. Modern Türk Mimarlığı, çev. M. Saner & T. S. Tağmat. Ankara: Mimarlar Odası.
• CENGĠSKAN, A. 2002., Modernin Saati, Ankara: Mimarlar Derneği-Boyut Yayınevi.
• ALTAN ERGUT, E., ĠMAMOĞLU, B. (der.), 2010. Cumhuriyet’in Mekanları Zamanları Ġnsanları, Ankara: Dipnot, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayını
• Cezar, M., 1995. Sanatta Batıya AçılıĢ ve Osman Hamdi, Ġstanbul: Erol Kerim Aksoy Vakfı Yayını.
• Roth, L.M., 2000. Mimarlığın Öyküsü,Çev. Ergün Akça, Ġstanbul: Kabalcı Yayınevi
• Leppert, R., 2002. Sanatta Anlamın Görüntüsü, Ġstanbul: Ayrıntı Yayınları.
• Shiner, L., 2004. Sanatın Ġcadı, Ġstanbul: Ayrıntı Yayınları.
• Sanat Tarihi Ansiklopedisi
• Germaner, S., 1996. 18. Yüzyıl Avrupa Resmi, Ġstanbul: Kabalcı Yayınevi.
• Marceau, j., 2002. Art A World History, London: DorlingKindersley
8
• Enis, B. (Haz.), 1997. Modernizmin Serüveni, Ġstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
• Lynton, N., 1982. Modern Sanatın Öyküsü, çev. Cevat Çapan, Sadi ÖziĢ,Ġstanbul: Remzi Kitabevi Yayını.
• Germaner, S., 1997. 1960 Sonrası Sanat, Akımlar, Eğilimler, Gruplar, Sanatçılar, Ġstanbul: Kabalcı Yayınevi.
• Hoster, F., 2004. Tasarım ve Suç, çev. Elçin Gen, Ġstanbul: ĠletiĢim Yayınları.
• Pacteau, F., Güzellik Semptomu, Ġstanbul: Ayrıntı Yayınları.
• Bürger, P., 2003. Avangard Kuramı, çev. Erol Özbek, Ġstanbul: ĠletiĢim Yayınları.
YAPI FĠZĠĞĠ VE ÇEVRE KONTROLÜ (BUILDING PHYSICS) (1 2) 2
Bu ders kapsamında; yapı kabuğunun ısı ile yaptığı alıĢveriĢ ve alınacak önlemler, ısı-nem iliĢkisi ve yoğuĢma, ses hakkında genel bilgi, gürültü kontrolü ve denetim ilkeleri, mimari akustik, doğal ve yapay aydınlatma konuları ile ilgili temel bilgiler verilecektir. Mimarın tasarladığı mekanlarda iĢlevin gerektirdiği fiziksel konforun elde edilmesine yönelik karar ve ilkeleri yukarıda değinilen yapı fiziği konuları kapsamında ele almak dersin temel amacıdır.
Ders, arazi yönelimi, güneĢ ve rüzgara dayalı tasarım, alternatif malzemeler, atıkların elden çıkarılması, geri dönüĢümlü malzemeler ve benzeri konuları tanıtır. Ekolojik Tasarım bağlamında, ekolojik yapım yöntemleri, inĢaat teknolojileri, profesyonel tasarım pratiği ve yapımı tartıĢmalarını içerir. Biyo-iklimsel tasarım, asgari kaynakları kullanarak tasarım ürünleri üretmeyi ve içeride termal konfor durumunu elde etmek için iklim ve çevresel koĢulların avantajlarından faydalanmayı amaçlar.
TAġIYICI SĠSTEMLER II (Yapı Statiği – Çelik Yapılar)(3-0) 3özel ders,bitirme tezi hazırlaayanlar,özel ders verenler,dönem ödevi,yüksek lisans tezi,proje
Yapı sistemlerinin sınıflandırılması. Hiperstatik sistemlerin analizi, yük analizi, yükün yapı
elemanlarına dagıtılması ve süper pozisyonu sonucu serbest cisim diyagramına
yerlestirilmesi, etkiyen yükler altındaki sistemin statik analizi. Yapısal elemanların analizi ve
bilgisayar ortamında yapı analizi. . Çelik yapıların genel analiz ve tasarım yöntemleri, çesitli
çelik yapı elemanları. Çok katlı bina iskeletlerinin teskilinde ve büyük açıklıkların
örtülmesinde çeligin sagladıgı imkânları. _leri yapı malzemeleri ve kullanımları.
Yararlanılacak Kaynaklar:
 Can, Hüsnü. Çözümlü Örneklerle Yapı Statigi. Bilim Yayınları, 1996
 Çakıroglu, Adnan. Yapı Statigi Cilt: 1. Enver Çetmeli Beta Basım Yayım Dagıtım A.S., 1995.
 Çetmeli, Enver. Yapı Statigi. _stanbul: _.T.Ü _nsaat Fakültesi Matbaası, 1985.
 Doran, B., Alacalı S. N. (2004) “Yapısal Analiz Programı Sap2000 Bilgi Kullanımı ve Aktarımı” Birsen Yayınevi, 188 s.
 Ekiz, _brahim. Yapı Statigi 1 _zostatik Sistemler. Seç Yayın Dagıtım, 1995.
 Ersen, Necati. Çelik Yapılar. Birsen Yayınevi.
SEÇMELĠ DERS
SEÇMELĠ DERS
VI. YARIYIL
MiMARi PROJE IV (4-4) 6özel ders,bitirme tezi hazırlaayanlar,özel ders verenler,dönem ödevi,yüksek lisans tezi,proje
Tasarım sorunlarının çözümüne yönelik olarak çevre koĢullarının analizi. YerleĢim, konut iliĢkileri, iĢlevsel karmaĢıklık, mekansal çeĢitlilik. Amaca uygun olarak seçilmiĢ çevrelerde büro,, küçük Ģehir içi oteli, katlı mağaza, apartman gibi konular aracılığıyla stüdyo ortamında bir veya birden fazla konu üzerinde çözüm üretilmesi.
Yararlanılacak Kaynaklar:
9
• (Proje konusuna göre ulusal ve uluslararası periyodik yayınlardan seçilecek uygulama örnekleri ve makaleler)
ġEHĠR VE BÖLGE PLANLAMA ĠLKELERĠ (3-0) 3
ġehir ve Bölge Planlama süreci ve tarihsel geliĢimi. Kentin ögeleri, yerleĢme yoğunlukları ve yapılaĢma katsayıları. Ġmar planları, amaçları ve ölçekleri. Kentsel tasarım ilkeleri. Kentsel mekan dokusunun oluĢumu. Tarihsel süreç içinde geliĢmiĢ olan bir kent parçasında kentsel ögelerin ve mekan dokusunun analizi, sorunların tartıĢılması ve öneriler.
Yararlanılacak Kaynaklar:
• KeleĢ, RuĢen. 2004. KentleĢme Politikası, 8. Baskı. Ankara: Ġmge Yayınları.
• Erpi, Feyyaz. 1980. Urban Traffic Planning. Ankara: ODTÜ.
• Ersoy, Melih. 2007. Kentsel Planlama Kuramları. Ankara: Ġmge Yayınları.
• KeleĢ, RuĢen, Kentbilime Adanan Bir YaĢam, 2007, Cilt 1, Ed. Mengi, A., Ġmge Kitapevi,
ÇEVRESEL TASARIM VE EKOLOJĠK MĠMARLIK (3 0) 3
Ders, arazi yönelimi, güneĢ ve rüzgara dayalı tasarım, alternatif malzemeler, atıkların elden çıkarılması, geri dönüĢümlü malzemeler ve benzeri konuları tanıtır. Ekolojik Tasarım bağlamında, ekolojik yapım yöntemleri, inĢaat teknolojileri, profesyonel tasarım pratiği ve yapımı tartıĢmalarını içerir. Biyo-iklimsel tasarım, asgari kaynakları kullanarak tasarım ürünleri üretmeyi ve içeride termal konfor durumunu elde etmek için iklim ve çevresel koĢulların avantajlarından faydalanmayı amaçlar.
Gün ıĢığı; gölgelenme, pasif güneĢ ısıtması ve binaların soğutulması. Aydınlatma, gün ıĢığıyla aydınlatma, yapay aydınlatma ve mimarlıkta renk olgusu. Akustik; mimari akustik, sesin mekan içinde davranıĢı, binalararası ses geçiĢi. Yangın; binalarda yangından korunma, tasarımda önlemler. Sıhhi tesisat: su temini, binaya dağılımı ve gerekli ekipmanlar, pis su atılması, boru döĢeme, aktif ısıtma ve soğutma sistemleri.
Yararlanılacak Kaynaklar:
• Steenbergen, Clemens M. & Wouter Reh. 2003. Architecture and Landscape: The Design Experiment of the Great European Gardens and Landscapes. Basel: Birkheauser.
TARĠHĠ ÇEVRE KORUMA VE RESTORASYON (3-0) 3
Tarihi yapı korumanın kuramsal temelleri. ÇağdaĢ koruma kuramının 19.yy’dan günümüze kadar geliĢimi. Restorasyon öncesi çalıĢmalar. Restorasyon teknikleri. UygulanmıĢ restorasyon örnekleri. Türkiye’de korumanın yasal ve örgütsel yönleri.
Yararlanılacak Kaynaklar özel ders,bitirme tezi hazırlaayanlar,özel ders verenler,dönem ödevi,yüksek lisans tezi,proje
• Ahunbay, Zeynep. 2004. Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon. Ġstanbul: YEM Yayınları.
• Aktüre, Sevgi. 1978. 19. Yüzyıl Sonunda Anadolu Kenti Mekansal Yapı Çözümlemesi, ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Ankara.
• Tunçer, Mehmet. 2000. Tarihsel Çevre Koruma Politikaları: Ankara, Kültür Bakanlığı Yayını, Ankara.
SEÇMELĠ DERS (1)
SEÇMELĠ DERS (2)
10
YAZ UYGULAMASI
Mimari Büro Stajı (2 ay) özel ders,bitirme tezi hazırlaayanlar,özel ders verenler,dönem ödevi,yüksek lisans tezi,proje
Mimari ofis ortamının deneyimlenmesi, proje çalıĢmalarının gözlemlenmesi ve aktif katılım. Ayrıca gönüllü öğrenciler bölüm onayıyla arkeolojik kazılara katılabilirler.
VII. YARIYIL
MĠMARĠ PROJE V (4-4) 6 özel ders,bitirme tezi hazırlaayanlar,özel ders verenler,dönem ödevi,yüksek lisans tezi,proje
Ön proje, kesin proje ve uygulama projesi kapsamında , mekansal düzenleme ve taĢıyıcı sistem alternatifleri. Malzeme ve konstrüksiyon sistemleri , Tasarımın geçerli yapı mevzuatına göre oluĢturulması. Tasarım aĢamalarına uygun olan anlatım tekniklerinin, Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığı tarafından belirlenen proje düzenleme esaslarına uygun olarak hazırlatılması.
Yararlanılacak Kaynaklar:
• (Proje konusuna göre ulusal ve uluslararası periyodik yayınlardan seçilecek uygulama örnekleri ve makaleler)
UYGULAMA PROJESĠ (2-2) 3
Bina ihtiyaç programının, arsa ve çevresinin ve diğer koĢulların, gereksinimlerin ve olanakların analizi. Analizlerden elde edilenlerin tasarlama bilgilerine dönüĢtürülmesi.
MĠMARĠ ARAġTIRMA YÖNTEMLERĠ (2 0) 2
Öğrencinin araĢtırma konusunda yetkin kılınmasını amaçlayan bu ders, Mimari araĢtırma nosyonunu ve yöntemlerini tartıĢır. Bilimsel araĢtırma yöntemlerini, niceliksel ve niteliksel yaklaĢımlarını sınar ve son yıllarda gündeme gelen Mimari Tasarım AraĢtırma yöntemleri üzerinde yoğunlaĢarak, öğrencilerin kendi konularını geliĢtirmeleri için gerekli akademik donanımı sağlar. Mimarlık eğitimi alan öğrencilere mimarlık eylemine iliĢkin kavramların tanıtılması, mimarlık eyleminin iliĢkilendiği alanların tariflenmesi, mimarlık eyleminin anlamı ve kapsamı hakkında bilgi verilmesidir.
SEÇMELĠ DERS (1)
SEÇMELĠ DERS (2)
SEÇMELĠ DERS (3)
VIII. YARIYIL MEZUNĠYET PROJESĠ (4 4) 6 özel ders,bitirme tezi hazırlaayanlar,özel ders verenler,dönem ödevi,yüksek lisans tezi,proje
Mezuniyet projesi mimarlık bölümü son sınıf öğrencisinin nitelikli bir mezun, yani kaliteli bir mimar olma yolundaki son aĢamadır. Bu nedenle, proje seçiminde kuramsal ve profesyonel düzlemlerde zenginlik içeren programlar ele alınır. Mimarlık-kentsel tasarım bağlamındaki kavramsal değerlerin irdelenmesi. Amaca uygun seçilmiĢ çevrelerde kent koruma, kentsel onarım, yenileme ağırlıklı ve ileri teknoloji problemleri içeren konular üzerinde çözümler.Tasarım sürecinde öğrencilerin mimari bir duruĢ sergilemeleri ve savunmaları desteklenir.
BÜRO YÖNETĠMĠ VE ĠġLETMESĠ (2 02) özel ders,bitirme tezi hazırlaayanlar,özel ders verenler,dönem ödevi,yüksek lisans tezi,proje
Büro Kavramı; Tanımı; Büroların ĠĢlev ve Fonksiyonları; Büro Türleri; Büro ÇalıĢanları, Yönetimi, Yönetimin Tarihçesi ve GeliĢimi; Yönetim Kaynakları, Fonksiyonları; Büro Yönetimi; Bürolarda Planlama, Örgütleme; Kadrolama; Koordinasyon; Yöneltme ve Denetim; Büroda ĠĢletme kavramı; ĠĢletmenin Temel özellikleri, Süreci; Kanalları; Biçimleri: Ofis Otomasyonu ve Amaçları; Veri Tabanı OluĢturma Yöntemleri; Yapay Zeka ve Uzman Sistemler
11
Yararlanılacak Kaynaklar:
• (Proje konusuna göre ulusal ve uluslararası periyodik yayınlardan seçilecek uygulama örnekleri ve makaleler)
SEÇMELĠ DERS (1)
SEÇMELĠ DERS (2)
SEÇMELĠ DERS (3)
NOT: Zorunlu dersler için belirtilen kaynakların dıĢında çok çeĢitli kitap ve süreli yayın takibi gerekmektedir. Bu nedenle, üniversite ve bölüm kütüphanesinde yer alan bütün yayınlar derslerin içerikleri bağlamında önem taĢımaktadır.
12
SEÇMELĠ DERSLER
MĠMARLIK ve TASARIM TEORiLEri
Mimarlık Üzerine DüĢünmek (Okumak/Yazmak) (3-0) 3
DüĢünme pratiğinin mimari üretim sürecindeki rolü. Öğrencilerin düĢünme pratiğindeki becerilerinin okuma ve yazma bakımından da geliĢtirilmesi. Alanla ilgili basit metinler ve ardından karmaĢık metinler üzerinden giderek, öğrencilerin mimari metinlerin analizi, sentezi ve eleĢtirisinde kullanılan yöntemler konularında fikir sahibi olunmasının sağlanması. (Metinler, bağlamsal bir çerçeveye uygun olarak seçilir ve her yıl yenilenir.)
Mimarlıkta Matematik (3-0) 3
Problem tanımından yapılanıĢın son aĢamasına kadar geçen tasarım sürecinde, matematiğin kullanımı, dijital araçlar ve tasarım konusunda geliĢmiĢ bir kavrayıĢ için algoritmik düĢünce geliĢtirmek üzere alt yapı oluĢturma. Matematiğin grafik iletiĢimle, tasarım, sanat ve doğa ile ilgili yönlerinin tanıtılması. Mimarlıktaki temel matematiksel kavramların ve ilkelerin, mimari tasarım problemlerini çözebilmeyi sağlayacak Ģekilde, çeĢitli örneklerle sunumu. Temel matematiğin yardımı ile bütün tasarım sürecini, problem tanımı ve kısıtlamaları belirlemek, iĢlevler ve biçimler arasındaki iliĢkileri araĢtırmak. Bu iliĢkileri en elveriĢli hale getirmek ve son yapılanıĢı önerebilecek algoritmik düĢünce geliĢtirebilecek çok boyutlu tasarım problemlerinin çözümü.
Mimarlık ve Sanatın Kültürel Bağlamları (3-0) 3 özel ders,bitirme tezi hazırlaayanlar,özel ders verenler,dönem ödevi,yüksek lisans tezi,proje
BaĢlıca sanat ve mimarlık yapıtlarının, toplumsal, politik, ekonomik ve kültürel arkaplanları ile bunların diğer estetik oluĢumlarla iliĢkilerinin analizi.
Modernizmde Konular ve Sorunlar (3-0) 3 özel ders,bitirme tezi hazırlaayanlar,özel ders verenler,dönem ödevi,yüksek lisans tezi,proje
20. Yüzyılın baĢında Batı’daki mimarlık etkinlikleri ve bunun çeĢitli bağlamları arasındaki karmaĢık ve çok boyutlu iliĢkilerin araĢtırılması. “Modern Estetik” ve “Toplumsal Modernite” kavramlarının derinlemesine incelenmesi. Modern mimarinin, toplumsal, ekonomik ve entelektüel altyapısının analizi aracılığı ile, modernist normlardan sapmalar göstern örnekler ve farklı “modernizmler” den örneklerin incelenmesi. Bu amaçla özgül mimari üretimlerin ve sorunların değerlendirilmesi.
Kentsel Tasarım ve Peyzaj Ġlkeleri (3-0) 3 özel ders,bitirme tezi hazırlaayanlar,özel ders verenler,dönem ödevi,yüksek lisans tezi,proje
Mimarlık, ġehir ve Bölge Planlama, Endüstri Ürünleri Tasarımı gibi disiplinlerin birlikte ürettikleri kentsel ve çevresel projelerin ele alınıĢ teknikleri. Meydan, yaya bölgesi ve kent merkezlerindeki çeĢitli projelerin sorun tanımından tasarımına kadar olan süreçler. Bunların örneklerle incelenmesi.
MĠMARĠ TASARIM KONULARI
13
Çevre ve Ġnsan (3-0) 3 özel ders,bitirme tezi hazırlaayanlar,özel ders verenler,dönem ödevi,yüksek lisans tezi,proje
Çevre ve insan iliĢkisi. Çevre ve insanın kendi varlık alanlarındaki olgular. bir arada varolmanın koĢulları. KarĢılıklı iliĢkiler ve etkileĢimler. “Barınak” a dair kavram ve açılımlar. Zamanın ve mekanın sürekliliği. Gereksinimler, etkinlikler ve tepkiler. Etkinlik alanları ve sınırlar. Ġnsanın özellikleri: antropometrik ve ergonometrik. YaĢamın sürekliliği için çevresel bilgi.
Tarihte Konut ve Günlük YaĢam (3-0) 3 özel ders,bitirme tezi hazırlaayanlar,özel ders verenler,dönem ödevi,yüksek lisans tezi,proje
Gündelik yaĢamın ve konut biçimlerinin evrildiği tarih öncesi dönemden 19. yüzyıl sonuna kadar yaĢanan süreçte yerli mimarinin ve gündelik yaĢamın incelenmesi. Bu dönemde özel ve kamusal alanların dönüĢümü ve yerleĢimlerin mimari geliĢimleri. Konut planları, yeme, uyuma, yıkanma, gündelik toplanma, boĢ vakit geçirme gibi belirli yöresel etkinliklerin belirlediği mekan organizasyonlarının incelenmesi. Konut tasarımı ve gerçekleĢtirlmesindeki süreklilikler, değiĢimler ve / veya dönüĢümler. Kontların anlam, kullanım ve biçimsel özelliklerindeki değiĢimler, süreklilikler ve dönüĢümleri içeren tematik tartıĢmalar.
ÇağdaĢ Mimarlık Semineri (3-0) 3 özel ders,bitirme tezi hazırlaayanlar,özel ders verenler,dönem ödevi,yüksek lisans tezi,proje
20. yüzyılın kültürel ve mimari ürünlerinin incelenmesi yoluyla “modernite” düĢüncesinin eleĢtirel bir anlayıĢla değerlendirilmesi.
ĠLETĠġĠM ve ANLATIM TEKNĠKLERĠ
Serbest Mimari Çizim (3-2) 4 özel ders,bitirme tezi hazırlaayanlar,özel ders verenler,dönem ödevi,yüksek lisans tezi,proje
SeçilmiĢ binalar ve bu binaların çevrelerine iliĢkin serbest el çizimleri. Seçilen bölgelerin tarihsel ve kültürel özelliklerinin tanıtılması. Farklı malzeme ve tekniklerin tanıtılması. Serbest eskiz ve tarama tekniklerindeki el becerilerinin geliĢtirilmesi.
Bilgisayar Yardımlı Çizim ve Tasarım (3-2) 4
Bilgisayar destekli iki ve üç boyutlu gösterim teknikleri. Çizim, tarama, animasyon programları. Öğrencilerin bir projeyi bilgisayar ortamında tümü ile sunmaları. Bilgisayar destekli mimari tasarım süreci, tasarım yaklaĢımları. Mekan planlama modelleri ve biçim gramerleri. Bilgisayar destekli mimari tasarımda değerlendirme.
STRÜKTÜR ve MALZEME TEKNOLOJĠSĠ
Yeni Yapı Teknolojileri (3-0) 3 özel ders,bitirme tezi hazırlaayanlar,özel ders verenler,dönem ödevi,yüksek lisans tezi,proje
Bina yapımında özel yapım teknikleri ve ekipmanlarının sunulması. Özel yapıların fizibilite çalıĢmalarından inĢasına kadar büyük ölçekli inĢa etkinliklerine bakıĢ. ÇağdaĢ yapı malzemelerinin özellikleri, türleri, uygulama alanları ve uygulama Ģekilleri.
Çelik Yapı Tasarımı (3-0) 3 özel ders,bitirme tezi hazırlaayanlar,özel ders verenler,dönem ödevi,yüksek lisans tezi,proje
Modern çelik yapı tasarımındaki ilkeler ve uygulamalar. Yapı tasarımı kuramının uygulanmasının gösterilmesi ve böylece tasarım sürecindeki sorunların değerlendirilmesi. Yüklerin (hareketli hareketsiz yükler ile rüzgar, kar ve deprem yüklerinin) tanımı.Çeliğin
14
malzeme karakteristikleri. Tekil elemanların davranıĢları, gergi ögeleri, basınç ögeleri, kiriĢle ve kolonlar. Bağlantı tipleri ve davranıĢları, bağlantı tasarımı ve detaylar. Çeliğin mimari tasarımda kullanımı.GeniĢ açıklıklı çelik yapıların davranıĢı ve analizi. Uygulama alanları ve uygulama Ģekilleri.
Deprem Mimarlığı (3-0) 3 özel ders,bitirme tezi hazırlaayanlar,özel ders verenler,dönem ödevi,yüksek lisans tezi,proje
Deprem bölgelerinde zemin mekaniği, geoteknik etüdler, zemine bağlı tasarım ilkeleri. Radye-jeneral (kaygan) temel, fore-kazık temel sistemleri, çelik strüktürlü yapılar. Deprem yönetmeliğine bağlı yapının statik ve mimari özellikleri. Deprem bölgelerde geleneksel ahĢap strüktürlerin depreme dayanıklılığı. Prefabrik, yarı –prefabrik yapı elemanları ile konstrüksiyon, depreme dayanıklılığı. Çık katlı ve az katlı yapılaĢmaların, yerleĢim alanlarında deprem ve afete bağlı planlama ilkeleri. Afetzede yerleĢim alanları planlaması. Deprempark, depremden kaçıĢ noktaları. Önleyici ve deprem sonrası afet yönetiminde mimarlık.
YAPIM YÖNETĠMĠ
Arkeolojik Alan Planlaması ve Yönetimi (3-0) 3 özel ders,bitirme tezi hazırlaayanlar,özel ders verenler,dönem ödevi,yüksek lisans tezi,proje
Arkeolojik alanlarda koruma amaçlı planlama. Ankara, ġanlıurfa Bergama, Perge, Patara, KaĢ, Konya Örnekleri bazında plan örnekleri ve analiz /sentez çalıĢmaları. Arkeolojik alanlarda yönetim planı hazırlanması. Arkeolojik Alanlarda giriĢ kapısı, tur güzergahları ve dinlenme noktaları projelendirilmesi. Anastilosis ve arkeolojik restorasyon.. Önceliklerin planlanması ve yönetimi.
Ġmar Hukuku (3-0) 3 özel ders,bitirme tezi hazırlaayanlar,özel ders verenler,dönem ödevi,yüksek lisans tezi,proje
Mimarlık mesleğinin merkezi ve yerel yönetimlerdeki yeri ve konumu. Yasalarda (3194, 2872, 2863 vd) mimarlık mesleğinin durumu, yetkileri ve diğer kardeĢ meslek dalları ile (Ģehir planlaması, peyzaj mimarlığı, sanat tarihi, arkeoloji, mühendislik, çevre vd.) iliĢkilerinin tanımlanması. Yasal çerçevede imar planları ile mimarlık iliĢkisi.
Avrupa Birliği ve Mimarlık (3-0) 3
Avrupa Birliği’ne giriĢ sürecinde ve Avrupa Birliği üyesi olunduğunda mimarlık mesleğinin karĢı karĢıya bulunduğu teknik ve yasal sorunlar, çözüm önerileri. AB ile yasal ve yönetsel iliĢkiler bağlamında mimarlık. Uluslararası yarıĢmalarda görev, yetki ve sorumluluklar, telif hakları. AB sürecinde eğitim ve mimarlık mesleğinin geliĢtirilmesi, uyumunun sağlanması. Eğitimde AB sürecinin ve geçmiĢ deneyimlerin aktarılması. Uluslararası serbest dolaĢım ve diplomada eĢdeğerlik konuları.
MĠMARLIK ve SANAT özel ders,bitirme tezi hazırlaayanlar,özel ders verenler,dönem ödevi,yüksek lisans tezi,proje
Modern Sanatta ve Mimarlıkta GeliĢmeler I-II (3-0) 3
20. yüzyılda çağdaĢ sanat ve mimarlık akımlarının, sanatçıların, mimarların ve yapıtların görsel malzemeler yolu ile incelenmesi. Öğrencilerin sunumları ve tartıĢma. (Modern Sanatta GeliĢmeler II dersinin içeriği, Modern Sanatta GeliĢmeler I dersinin devamı niteliğindedir.)
15
Tarihte Mimarlar ve Mimari Uygulamalar (3-0) 3özel ders,bitirme tezi hazırlaayanlar,özel ders verenler,dönem ödevi,yüksek lisans tezi,proje
Antikiteden 19. yüzyılın sonuna kadar mimarlar ve bina yapımına katkı sağlayan diğer meslek adamlarının toplumsal ortamdaki kimlikleri. Mimarların eğitimleri ile mimarlık anlayıĢlarının, sözel ve görsel kaynaklar ile yazdıkları kuram çalıĢmaları üzerinden incelenmesi. Mimari uygulamada kullanılan çizim ve maket gibi anlatım teknikleri ile kimlik göstergesi olan diğer araçlar. Mimarın toplumsal ortamdaki konumu, çalıĢma koĢulları ve iĢverenlerle dayanıĢması.
Klasik Antikite Semineri (3-0) 3 özel ders,bitirme tezi hazırlaayanlar,özel ders verenler,dönem ödevi,yüksek lisans tezi,proje
Anadolu’da Yunan ve Roma uygarlıklarının sanat ve mimarlık yapıtlarının incelenmesi. Yapı tipleri ve bina yapımındaki yerel geleneklerde, Anadolu’ya özgü karakteristik özelliklerin belirleyiciliği. Erken Dönemde Ģehirler, tapınaklar ve diğer kamu yapıları. Kentsel oluĢumda ve yenilenmede yerel programlar. Heykel ve resim sanatındaki geliĢmeler. Bu alandaki geliĢmelerle ilgili temel bilgilerin edinilmesi ile, eleĢtirel okuma ve tartıĢma becerilerinin kazandırılması ve geliĢtirilmesi. Bu dönemde yaĢanan baĢlıca dönüĢümlerin ve geliĢmelerin eleĢtirel bir anlayıĢla incelenmesi.
Cumhuriyet Dönemi Türk Mimarlığında GeliĢmeler (3-0) 3 özel ders,bitirme tezi hazırlaayanlar,özel ders verenler,dönem ödevi,yüksek lisans tezi,proje
Erken Cumhuriyet Dönemi’nden günümüze kadar Türk mimarlık ortamı. Birinci Ulusal Mimarlık Dönemi, Uluslararası Mimarlık Dönemi ve Ġkinci Ulusal Mimarlık Dönemi’nin, politik belirleyiciler, yapılar ve mimarlar üzerinden irdelenmesi. Özellikle baĢkent Ankara’da ve diğer kentlerde yapılı çevrenin oluĢumu ve karakteristik özellikleri. 1950 sonrasından günümüze mimarlık ortamındaki dönüĢümler. Modernizm kavramına güncel yaklaĢımlar. Mimarlık mesleğine ve mimarlık eğitim ortamına iliĢkin tartıĢmalar.
Bizans Mimarlığı AraĢtırması (3-0) 3özel ders,bitirme tezi hazırlaayanlar,özel ders verenler,dönem ödevi,yüksek lisans tezi,proje
M.S. 323 ile 1453 yılları arasında, Doğu Akdeniz, Balkanlar, Yunanistan, Anadolu ve Yakın Doğu’da baĢlıca Bizans yapılarını içeren bir araĢtırma. Bizans yapılarının öğrenciler tarafından, araĢtırma ve inceleme sonuçlarına göre tanıtılması ve eleĢtirel anlayıĢla analiz edilmeleri. Bölgesel özellikler ve etkileĢimler. Kentsel geliĢim, yapım teknikleri- malzeme iliĢkisi. Bizans Kiliseleri, surlar, kentsel altyapı ögeleri, manastırlar, saraylar, kaleler ve konutlar.
Osmanlı Mimarlığı AraĢtırması (3-0) 3özel ders,bitirme tezi hazırlaayanlar,özel ders verenler,dönem ödevi,yüksek lisans tezi,proje
Osmanlı Ġmparatorluğu’nun kuruluĢundan 20.yüzyıl baĢına kadar inĢa edilen baĢlıca yapıtları içeren bir araĢtırma. AraĢtırma konuları yolu ile Osmanlı Dönemi yapı türlerinden örneklerin derinlemesine incelenmesi, tanıtılması ve eleĢtirel analizi. Yapı tipleri: camiler, mescitler, medreseler, hamamlar, türbeler, külliyeler, köprüler, su yolları. Mekan, strüktür, kütle ve cephe tasarımı. Osmanlı mimarlığında özellikle Mimar Sinan’ın tasarım anlayıĢının deneyimsel geliĢimi, malzeme kullanımı, Osmanlı ve dünya mimarlığına katkıları.
RESTORASYON
Koruma Teorileri (3-0) 3 özel ders,bitirme tezi hazırlaayanlar,özel ders verenler,dönem ödevi,yüksek lisans tezi,proje
Koruma teorisinin temel kavramları. Tarihsel arkaplan. ÇağdaĢ uluslararası düzenlemeler, sözleĢme ve bildirgeler. Koruma terminolojisi. Türkiye’deki koruma anlayıĢının evrimi. TaĢ, ahĢap malzemeler, geleneksel yapılardaki kullanımları ve bozulma süreçleri.
Koruma Semineri I (3-0) 3
16
Mimari ölçekteki temel kavramlar. Kültür varlığının türleri. Anadolu’da geleneksel konut mimarisinin karakteristikleri. BaĢlıca anıt ve arkeolojik sitlerin korunma sorunları. Yasal, ekonomik ve yönetsel stratejiler. Koruma modellerinin ekonomik ve sosyolojik açıdan tartıĢılması. Eski harita, gravür, resim ve fotografik belgelerle, çevre ve tek yapı ölçeğinde yok olan tarihi değerlerin ve yerlerine yapılan örneklerin incelenmesi.
Koruma Semineri II (3-0) 3
Koruma çalıĢmalarında yer alan farklı uzmanlık alanlarının tanımları. Kentsel arkeoloji, belgeleme. YerleĢimlerin mimari kimlikleri, turizm-koruma iliĢkileri gibi çeĢitli konular. Yoğun tarihi çevrelerde yeni bina yaparken göz önüne alınması gerekli ilkeler, uluslararası kararlar. Farklı yaklaĢım örnekleri üzerinde tartıĢma.
Restorasyon Tasarımı (4-8) 8
Türkiye’deki geleneksel konutlar. Konutlarda ahĢap iskelet sistemi. Belirli bir örneğin grafik, sözlü ve görsel belgelenmesini de içerecek Ģekilde, belgeleme yöntemlerinin ve tekniklerinin incelenmesi. Geleneksel konutun analizi, araĢtırması ve restitüsyon projesinin hazırlanması. Geleneksel konut mimarisinin sorunlarının restorasyon/koruma çerçevesinde tartıĢılmasının ardından restorasyon projelerinin hazırlanması. Bütün aĢamaların yazılı rapor ile desteklenmesi.

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Mayıs 2024
P S Ç P C C P
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031