Makine Mühendisliği Bitirme Tezi

Matematik I (4-0)4
Reel ve kompleks sayılar. Reel dizi ve seriler. Tek degiskenli fonksiyonlar. Limit. Süreklilik.
Türev. Diferansiyel. Rolle ve ortalama deger terimleri. Taylor ve Mac-Laurin formül ve
serileri. Ekstremum. Egrilik merkezi özel ders,ders verenler,bitirme tezi hazırla,tez istiyorum,proje tez,tez,dönem ödevi
Fizik I (4-0)4
Vektörler. Lineer hareket. Kuvvetin özelllikleri. Newton’un hareket kanunu. Düzlemsel özel ders,ders verenler,bitirme tezi hazırla,tez istiyorum,proje tez,tez,dönem ödevi
hareket. s ve enerji. Harmonik hareketler. Elastisite. Dalga hareketi
Genel Kimya (3-0)3
Temel kimya kanunları. Atomların elektronik yapısı. Kimyasal periyodiklik. Kimyasal
bagların yapısı. yonik çözeltilerin iyonizasyonu. Çözünürlük. Metal ve ametallerin
özellikleri. Metallerin korozyonu. norganik baglayıcılar. Hidrolik ve hidrolik olmayan
malzemeler. Redox reaksiyonları. Radyoaktivite. Kimyasal reaksiyonlar, atomlar, gazlar.
Kimyasal baglar.
Temel Bilgisayar Teknolojileri (1-2)2 özel ders,ders verenler,bitirme tezi hazırla,tez istiyorum,proje tez,tez,dönem ödevi
Bilgisayar donanımı. sletim sistemleri: MS DOS, WinWP, Win Vista, UNIX. Bilgisayar
yazılımları: Word, Excel, PowerPoint, Internet, Web tasarımı.
Teknik Resim (2-2)3
Temel teknik resim becerileri, Bilgisayar destekli teknik resim. Geometrik çizimler. Kesit
görünüsler. Perspektif resim.
Makina Mühendisligine Giris (2-0)2
Makina mühendisliginin çalısma alanları, kullanılan yöntem ve teknikler, Makina
mühendisliginin tarihsel gelisimi. Analiz ve modelleme. Ekonomik modelleme. Mühendislik
etigi. özel ders,ders verenler,bitirme tezi hazırla,tez istiyorum,proje tez,tez,dönem ödevi
Yabancı Dil I (2-0)2
Basic sentence structure, verbs, object, subject. Personal pronouns, object pronouns,
possessive pronouns. Possessive adjectives. Singular-plural. Countable-uncountable nouns.
this, that, these, those. Wh- qusetions. Many, much, a lot of, a few, a Little, Some/Any,
Adjectives and Adverbs, Comparative and Superlative. Imperatives, Verb “ to be”,Verb “ to
have”, The present continuons tense, The simple present tense.
Türk Dili I (2-0)2 özel ders,ders verenler,bitirme tezi hazırla,tez istiyorum,proje tez,tez,dönem ödevi
Dil kavramı. Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi. Dil kültür
münasebeti. Türk Dili’nin dünya dilleri arasındaki durumu ve yayılma alanları. Türkçe’de
sesler ve sınıflandırılması. Türkçe’nin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar. Hece
bilgisi, imla kuralları ve uygulaması, noktalama isaretleri ve uygulaması. Yazılı anlatım.
2
II. YARIYIL
Matematik II (4-0)4özel ders,ders verenler,bitirme tezi hazırla,tez istiyorum,proje tez,tez,dönem ödevi
Rieman’ın Belirli ntegral ve Teoremleri. Belirsiz integral. ntegrasyon yöntemleri:
Genellestirilmis integraller. Geometrik ve mekaniksel uygulamalar. Belirli integralin yaklasık
hesabı. Fonksiyon serileri. Düzgün yakınsaklık. Ortogonal fonksiyonlar. Fourier serileri.
Fourier integrali. Fourier dönüsümü. Çok degiskenli fonksiyonlar. Analitik geometrinin temelleri.
kinci dereceden egriler. Dönel yüzeylerin alanı ve hacmi. Düzlemde vektörler. ç çarpım. Vektör
fonksiyonlar. Birim teget vektörü.
Fizik II (4-0)4özel ders,ders verenler,bitirme tezi hazırla,tez istiyorum,proje tez,tez,dönem ödevi
Coulomb yasası. Elektrik alan ve potansiyel. Kondansatörler. Dielektrikler. Akım ve direnç.
Dogru akım devreleri. Magnetik alan. Elektrik ölçü aletleri. Akımların magnetik alanı.
Elektromagnetik dalgalara ait genel bilgiler. Fotometri. Yansıma. Kırılma. Aynalar. Prizma.
Dispersiyon. Mercekler. Girisim. Difreksiyon. Polarizasyon. Atomun yapısı. Dalga
mekanigine giris.
Statik (3-0)3
Statige giris. Kuvvet sistemleri. Denge. Yapılar. Yayılı kuvvetler. Sürtünme. Sanal (virtüel)
is. Agırlık merkezi. Alanın atalet momenti. Kütlenin atalet momenti.
Bilgisayar Destekli Teknik Resim (2-2)3
Özel görünüs çizimleri. Tolerans ve geçme. Çesitli elemanların çizimleri: Vida, civata,
somun, saplama, pim, perno, perçin, kaynak baglantıları, yaylar, disli çarklar, yataklar, çelik
konstrüksiyonlar. AutoCAD yazılımının tanıtımı. AutoCAD ile çizim.
Lineer Cebir (3-0)3 özel ders,ders verenler,bitirme tezi hazırla,tez istiyorum,proje tez,tez,dönem ödevi
Matrisler. Determinatlar. Lineer denklem sistemleri. Vektörler ve vektör uzayları. Lineer
dönüsümler. Özdeger ve özvektörler. Lineer ve kuadratik formlar.
Yabancı Dil II (2-0)2özel ders,ders verenler,bitirme tezi hazırla,tez istiyorum,proje tez,tez,dönem ödevi
The present perfect tense, the present perfect continuous tense. Reflexive pronouns. The
infinitive, direct/ indirect objects. The simple future tense. May, can, could, be able to, should,
ought to, some, any, no, every, both, neither, neither…nor, nor, neither, either…or, used to, be
used to, so, would, would like to, the (the definite article). The past perfect tense. Questions
tags and answers. The future perfect tense. Conditional sentences, wish, had better, the
passive voice, not only…but also, not only…but also, the gerund.
Türk Dili II (2-0)2özel ders,ders verenler,bitirme tezi hazırla,tez istiyorum,proje tez,tez,dönem ödevi
Türkçe’nin yapım ekleri ve uygulaması. Zarfların ve edatların Türkçe’de kullanıs sekilleri.
Kompozisyonla ilgili kurallar, kompozisyon yazmada kullanılacak plan ve uygulaması.
Türkçe’de isim ve fiil çekimleri. Kompozisyonda anlatım sekilleri ve uygulaması. Edebiyat ve
düsünce dünyası ile ilgili örnek metinlerin okunması ve incelenmesi.
3
III. YARIYIL özel ders,ders verenler,bitirme tezi hazırla,tez istiyorum,proje tez,tez,dönem ödevi
Mukavemet (4-0)4
Temel prensipler. Gerilme kavramı. Zorlanma ve malzeme bagıntıları. Gerilme ve zorlanma
analizi. Eksenel yüklü elemanlar. Burulma. Bilesik gerilmeler. Kirislerde çökme. Enerji
metotları. Elastik olmayan davranıs. Burkulma.
Malzeme Bilimi (3-0)3 özel ders,ders verenler,bitirme tezi hazırla,tez istiyorum,proje tez,tez,dönem ödevi
Atomik bag ve atomik yapılar. Malzeme hataları. Atom hareketleri (difüzyon). Malzemelerin
elastik, plastik ve viskoelastik deformasyonu. Malzemelerin mekanik, termal, elektrik ve
optik özellikleri. Malzeme deneyleri. Metalurjik esaslar. Alasımlar ve Denge diyagramları.
Mühendislik alasımlarının yapı ve özellikleri.
Termodinamik I (3-0)3 özel ders,ders verenler,bitirme tezi hazırla,tez istiyorum,proje tez,tez,dönem ödevi
Temel kavramlar. Saf madde ve özellikleri. s ve ısı. Termodinamigin I.Kanunu. Hal
denklemleri. ç enerji, entalpi ve özgül ısı. Termodinamigin II.Kanunu. Termodinamigin 1. ve
2. kanunlarının termal cihazlara uygulanması: ısı degistiricileri, türbinler ve kompresörler.
Entropi.
Diferansiyel Denklemler (3-0)3 özel ders,ders verenler,bitirme tezi hazırla,tez istiyorum,proje tez,tez,dönem ödevi
Birinci Mertebe Diferansiyel Denklemler. kinci Mertebe Diferansiyel Denklemler. Yüksek
Mertebeden Diferansiyel Denklemler. Lineer Diferansiyel Denklem Sistemleri. Diferansiyel
Denklemlerin Seri Çözümleri. Özel Fonksiyonlar. Laplace Dönüsümleri ve Diferansiyel
Denklemlere Uygulanması. Kısmi Diferansiyel Denklemler. Diferansiyel Denklemlerin
Sayısal Çözümleri. Mühendislik Uygulamaları.
Programlamaya Giris (2-2)3 özel ders,ders verenler,bitirme tezi hazırla,tez istiyorum,proje tez,tez,dönem ödevi
Programlamaya giris. Algoritmalar. Akıs diyagramları. C programlama dili ile mühendislik
problemlerinin çözümü için programlama teknikleri: programlama editörü, sabitler,
degiskenler, operatörler, döngüler ve kosullu ifadeler, diziler, yapılar, fonksiyonlar, isaretçiler
ve dosya islemleri.
Yabancı Dilde Okuma Konusma (2-0)2
Yabancı dildeki metinleri okuma, anlama. Yabancı dilde konusma.
Atatürk lkeleri ve nkılap Tarihi I (2-0)2
19. yüzyıl sonlarında Osmanlı mparatorlugu’nda yenilesme hareketleri ve 20. yüzyıl
baslarında Osmanlı mparatorlugunun genel durumu. I. ve II. Mesrutiyet dönemleri.
Trablusgarp ve Balkan Savasları. I. Dünya Savası (özellikle Çanakkale Muharebelerinin
üzerinde durulmaktadır.) I. Dünya Savası’na genel bakıs, savasta Osmanlı Devleti. Mondros
Ateskes Antlasması, ateskes antlasmasının Osmanlı Devleti üzerindeki etkileri ve sonuçları,
ateskes antlasmasından 19 Mayıs 1919’a kadar meydana gelen önemli olaylar. Mustafa
Kemal’in yetismesi, çevresi, kisiligi. Kurtulus Savası hazırlık dönemi. Mustafa Kemal’in
Samsun’a çıkısı. Erzurum Kongresi. Sivas Kongresi. Ankara’da Büyük Millet Meclisi’nin
açılması. Büyük Millet Meclisi Hükümeti’nin kurulması. 1920 yılındaki iç isyanlar.
4
IV. YARIYIL
Dinamik (3-0)3 özel ders,ders verenler,bitirme tezi hazırla,tez istiyorum,proje tez,tez,dönem ödevi
Partiküllerin kinematigi. Bir parçacıgın kinetigi: kuvvet ve ivme, is ve enerji, impuls ve
momentum. Rijid cismin düzlemsel kinematigi: kuvvet ve ivme, is ve enerji, impuls ve
momentum. Rijid cismin üç-boyutlu kinematigi. Rijit cismin üç-boyutlu kinetigi. Titresimler.
Sayısal Yöntemler (3-0)3 özel ders,ders verenler,bitirme tezi hazırla,tez istiyorum,proje tez,tez,dönem ödevi
Matematik modelleme ve mühendislik problemlerinin çözümü. Yaklasım ve hatalar.
Enterpolasyon ve ekstrapolasyon. Esitsizliklerin Köklerinin Bulunması. En küçük kareler
yöntemi. Egri uydurma. ntegrasyon formulleri. Denklem kökleri. Bisection, Newton-
Raphson ve Secant yöntemleri. Sayısal türev ve integral.
Termodinamik II (3-0)3 özel ders,ders verenler,bitirme tezi hazırla,tez istiyorum,proje tez,tez,dönem ödevi
Kullanılabilirlik analizi, Buhar ve gaz çevrimleri. Sogutma çevrimleri, deal gaz karısımları.
Gaz-buhar karısımları. klimlendirme. Kimyasal reaksiyonlar ve yanma. Kimyasal Denge.
Sıkıstırılabilir akısa giris.
Elektrik ve Elektronik Müh. Temelleri (3-0)3
Dogru akım devreleri. Ohm ve Kirchoff kanunları. Statik elektriksel alan. Alternatif akım
devreleri. letkenlik ve yarı iletkenler. Diodlar, transistörler ve uygulamaları. Düzelticiler ve
elektron tüpleri. Thevenin ve Norton esdeger devreleri, güç, enerji depolayan devreler ve
diferansiyel denklemlerle bu devrelerin çözümlemeleri, fazorler, AC devrelerin analizi ve
tansformatörler. Yarı iletkenler, diyotlar, BJT ve FET transistorlar, karakteristikleri ve
esdeger devreleri, yükselteçler, salıngaçlar, anahtar olarak transistorlar. Tek kararlı ve çok
titresen devreler. Sayaçlar. Yazmaçlar ve bellek elemanları .
Malzeme Mühendisligi (2-0)2 özel ders,ders verenler,bitirme tezi hazırla,tez istiyorum,proje tez,tez,dönem ödevi
Mühendislik malzemeleri ve özellikleri. Malzeme seçimi ve gelistirmesi. leri malzemeler.
Malzemelerle tasarım.
Ekonomi (2-0)2
Ekonominin tanımı ve konusu. Ekonominin yanıt aradıgı sorular. Ekonomi yönetiminin
çesitleri. Üretim faktörleri. Üretim olanakları. Pazar Ekonomisi ve Fiyat kavramı. Arz talep
kavramı. Majinal Fayda Kavramı. Deger kavramı. Makro ekonomi kavramı, Enflasyon,
deflasyon, develüasyon. ssizlik. Para Politikası. Büyüme. stihdam
Mesleki Yabancı Dil I (2-0)2
Makina Mühendisligi alanındaki ngilizce terimleri kavrama, alan ile ilgili metinleri okuma
anlama, çeviri yapma, bilimsel yazı yazma.
Atatürk lkeleri ve nkılap Tarihi II (2-0)2
Osmanlı mparatorlugunun paylasılması tasarıları. Paris Barıs Konferansı. zmir’in isgali.
Memleketin iç durumu ve azınlıklar. Çerkez Ethem Olayı. I. ve II. nönü Muharebeleri.
Eskisehir ve Kütahya Muharebesi. Sakarya Meydan Savası ve sonuçları. Kars ve Ankara
Antlasmaları. Büyük Taarruz. Mudanya Ateskes Antlasması, esasları ve önemi. Lozan
Konferansı ve önemi. Türk nkılabı; Siyasi, hukuksal, sosyal, kültürel, egitim-ögretim
alanlarında inkılaplar. Çok partili sisteme geçis. Ekonomik alanda gelismeler. Türk Dıs
Politikası. Ermeni sorunu. II. Dünya Savası ve Türkiye. Atatürk lkeleri.
5
V. YARIYIL
Makina Elemanları I (3-0)3 özel ders,ders verenler,bitirme tezi hazırla,tez istiyorum,proje tez,tez,dönem ödevi
Makina elemanlarının tanımı ve sınıflandırılması. Makina elamanlarının zorlanma sekilleri.
Kırılma mekanigi ve yorulma. Sürekli mukavemetin tanımı ve çizimi. Miller ve aksların
tanımı ve mukavemet hesabı. Pres geçmelerin tanımı ve hesabı. Cıvata baglantıları ve
mukavemet hesapları. Öngerilmeli cıvatanın dayanım hesapları. Kaynak konstrüksiyonlarının
tanımı ve hesabı. Yaylar ve konstrüksiyon tipleri.
Sistem Dinamigi ve Kontrol (2-2)3
Giris. Fiziksel sistemlerde giris-çıkıs iliskileri. Blok diyagramı. Sistem dinamigine giris.
Mekanik, termal, hidrolik ve elektrikli sistem elemanları. Temel kontrol çevrimi. Açık ve
kapalı çevrimli kontrol. Transfer fonksiyonu ve Laplace dönüsümü. Birinci ve ikinci
mertebeden sistemler. Temel kontrol kanunları. Otomatik kontrol sistemlerinin tasarımı.
Performans indeksleri ve ayarlama. Kararlılık. Endüstriyel uygulamalar
Akıskanlar Mekanigi (3-2)4 özel ders,ders verenler,bitirme tezi hazırla,tez istiyorum,proje tez,tez,dönem ödevi
Süreklilik kavramı. Akıskanların özellikleri: yogunluk, viskozite, yüzey gerilimi.
Akıskanların dalmıs yüzeylere uyguladıgı kuvvetler. Kütle, momentum ve enerjinin korunum
denklemlerinin integral ve diferansiyel formları. Basit viskoz akısların analitik çözümleri.
Boyut analizi. Borularda ve kapalı alanlarda viskoz akıs. Cisimlerin etrafında akıs, sınır
tabakası teorisi, sürükleme/çekme kuvvetleri ve türbülans. Ticari CFD paket programlarının
tanıtılması
mal Usulleri (3-0)3 özel ders,ders verenler,bitirme tezi hazırla,tez istiyorum,proje tez,tez,dönem ödevi
Kaynak. Termik kesme usulleri. Kaynak hataları. Kaynaklı baglantılarda meydana gelen
distorsiyon ve gerilmeler. Doldurma kaynagı. Elektrik direnç kaynagı. Sürtünme kaynagı. Sert
lehimleme. Döküm. Döküm Yöntemleri. Maça ve maça dizaynı. Katılastırma. Plastik sekil
verme yöntemleri, dövme, haddeleme, ekstruzyon, çekme. Soguk ve sıcak isleme. Yöntem
seçimi. Talas kaldırma esasları. Kesici takım malzemeleri. Tezgahlarda yaglama, tornalama,
delik delme, frezeleme, planyalama ve taslama tezgahları. Özel tezgahlar. CNC tezgahları.
Isı Geçisi (3-2)4
Isı geçisinin temel kavramları. Isı iletimine giris. Bir ve iki boyutlu ısı iletimi. Sürekli hal ısı
iletimi. Zamana baglı ısı iletimi. Isı tasınımına giris. ç ve dıs akıs. Serbest ısı tasınımı.
Kaynama ve yogusma. Isı ısınımı. Isı degistiricileri.
Mesleki Yabancı Dil II (2-0)2 özel ders,ders verenler,bitirme tezi hazırla,tez istiyorum,proje tez,tez,dönem ödevi
Makina Mühendisligi ile ilgili konularda ngilizce sunum, poster, bildiri ve makale hazırlama,
sunma ve yayınlama.
Teknik Olmayan Seçmeli I (3-0)3
6
VI. YARIYIL
Makina Elemanları II (3-0)3 özel ders,ders verenler,bitirme tezi hazırla,tez istiyorum,proje tez,tez,dönem ödevi
Kavramalar. Yaglayıcılar ve özellikleri. Yaglama yöntemleri. Sıvı filmi yaglama teorisi.
Kaymalı ve rulmanlı yataklar. Disli çarklar ve disli sistemleri. Disli imal yöntemleri. Disli
tasarım hesapları. Kayıs-kasnak mekanizmaları. Zincir mekanizmaları.
Motorlar (3-0)3 özel ders,ders verenler,bitirme tezi hazırla,tez istiyorum,proje tez,tez,dönem ödevi
çten yanmalı motorların sınıflandırılması ve çalısma prensipleri. Termodinamik çevrimler.
Yanma motorlarındaki ideal çevrimlerin analizi. deal süreçlerden sapmalar. Yakıtlar,
vuruntu. Yakıt-Hava çevrimleri. Gerçek çevrimler. Benzinli motorlarda karısım teskili:
karbüratörler, benzin püskürtme sistemleri. Dizel motorlarda karısım teskili. Motor yakıtları.
çten yanmalı motorlarda yanma. Motor deneyleri.
Makina Teorisi (3-2)4 özel ders,ders verenler,bitirme tezi hazırla,tez istiyorum,proje tez,tez,dönem ödevi
Mekanizma Tekniginin Esasları. Mekanizmaların Kinematik Analizi. Mekanizmaların
Sentezi. Mekanigin Temel Prensipleri. Makinaların statik dengesi. Makinaların Dinamigi.
Zorunlu hareketli düzlemsel makinaların hareket denklemleri. Makinalarda Düzgün Hareket
Elde Edilmesi. Makinalarda Kuvvet Analizi. Makinalarda kütle dengelemesi. Sıra motorların
dengesi. Rotorlarda kütle dengelemesi. Titresim Mekaniginin Temel Kavramları. Sönümsüz
Serbest Titresimler. Sönümlü Serbest Titresimler. Zorlanmıs Titresimler. Titresim yalıtımı.
Enerji Dönüsüm Sistemleri (3-0)3 özel ders,ders verenler,bitirme tezi hazırla,tez istiyorum,proje tez,tez,dönem ödevi
Enerji kaynakları ve sınıflandırılması. Enerji dönüsüm sekillerine göre santrallerinin çalısma
prensipleri. Termik santraller ve çesitleri. Yakıt çesitleri ile bunların fiziksel ve kimyasal
özellikleri. Katı yakıtlı santrallerin tesis elemanları. Termik santrallerde kütle ve enerji
bilançoları. Hidrolik enerji kaynaklarının etüdü. Hidrolik enerji santrallerinin tesis elemanları.
Baraj çesitleri. Alternatif enerji santralleri. Rüzgar haritalarının olusturulması ve veri toplama.
Rüzgar santralleri çesitleri. Özel tip santraller. Kojenerasyon ve kullanım alanları.
Ölçme Degerlendirme (3-0)3 özel ders,ders verenler,bitirme tezi hazırla,tez istiyorum,proje tez,tez,dönem ödevi
Mühendislikte deneysel yöntemlerin önemi. Ölçme ile ilgili temel kavramlar. Temel analog
ve dijital elektronik. Boyut, basınç, akıs, ısı, sıcaklık, kuvvet, moment, sekil degistirme, hız,
ivme, yer degisimi, titresim, ses ve elektriksel büyüklüklerin ölçümleri için yöntemler,
sensörler ve cihazlar. Ölçü aletlerinin dinamik cevapları. Gösterge ve kayıt cihazları. Veri
toplama. Deney verilerinin belirsizlik ve istatistik analizi. Gösterge ve kayıt cihazları.
Verilerin sunulması ve rapor yazma.
s Hayatı çin Yabancı Dil (2-0)2 özel ders,ders verenler,bitirme tezi hazırla,tez istiyorum,proje tez,tez,dönem ödevi
s yasamındaki kavramlar, kendini ifade etme, diyaloglar ve sunumlar ile ilgili pratik bilgiler.
Teknik Olmayan Seçmeli II (3-0)3
7
VII. YARIYIL
Bina Tesisatı (3-0)3 özel ders,ders verenler,bitirme tezi hazırla,tez istiyorum,proje tez,tez,dönem ödevi
çme ve kullanma suyunun özellikleri, sıhhi tesisat dösenen olanlar, temiz su için gerekli debi.
Sıcaklık ve basınçlar tesisatlarda kullanılan fittings ve armatürlerin özellikleri. Binada temiz
su tesisat sekilleri. Temiz ve pis su boru çaplarının hesabı. Hidroforlu tesisat ve hesapları.
Kumanda ve emniyet sistemleri. Sıcak su tesisatı. Termosifonlar. Kombiler ve Boylerler.
Yangın tesisatı ve yaygın güvenligi. Yagmur suyu tesisatı. Yüksek binalardaki temiz su
tesisatı.
Makina Mühendisliginde Deneysel Yöntemler (1-2)2 özel ders,ders verenler,bitirme tezi hazırla,tez istiyorum,proje tez,tez,dönem ödevi
Deneysel yöntemlerin ilkeleri, deney planlama, veri analizi, rapor hazırlama, temel
mühendislik ölçümleri. Hata analizi. Önemli deneysel tekniklerin gösterilmesi için planlanmıs
bir seri deneyin yürütülmesi ve sonuçlandırılması.
Proje Yönetimi (2-0)2
Proje kavramı ve tanımı. Proje Yönetimi ile ilgili temel bilgiler. Ulusal ve uluslararası
ortaklıklarla birlikte proje yürütebilme becerileri.
Teknik Seçmeli 1 (3-0)3 özel ders,ders verenler,bitirme tezi hazırla,tez istiyorum,proje tez,tez,dönem ödevi
Teknik Seçmeli 2 (3-0)3
Teknik Seçmeli 3 (3-0)3
8
VIII. YARIYIL özel ders,ders verenler,bitirme tezi hazırla,tez istiyorum,proje tez,tez,dönem ödevi
Transport Teknigi (3-0)3
Kaldırma ve tasıma makinalarının elemanları; yük ile ilgili elemanlar, tahrik elemanları,
motorlar ile yük arasındaki redüktörler. Makaralar ve makara sistemleri, tanburlar. Durdurma
ve yük tutma frenleri, kilit disliler. Krenler, tekerlekler ve raylar. Besleyiciler ve bantlı,
zincirli, vibrasyonlu, sonsuz vidalı konveyörler. Pnömatik tasıma sistemleri. Tasarım
projeleri.
Yönetim Bilimine Giris (2-0)2 özel ders,ders verenler,bitirme tezi hazırla,tez istiyorum,proje tez,tez,dönem ödevi
Yönetimin tanımı ve alanı. Yönetim fikirlerinin gelistirilmesi. Yönetimin sosyal ve ahlaki
sorumlulukları. Yönetimin fonksiyonları: planlama, örgütleme, liderlik ve denetleme.
Yönetsel karar verme. Örgüt tasarımı. Otoritenin delege edilmesi ve yönetsel denetim. nsan
kaynaklarının önemi. nsan kaynakları fonksiyonunun evrimi. nsan kaynakları yönetiminde
temel kavramlar ve tanımlar. Geleneksel insan kaynakları yönetimindeki temel görev ve
sorumluluklar. nsan kaynakları yönetimindeki yeni yaklasımlar. Stratejik insan Kaynakları
yönetimi. nsan kaynakları yönetimin gelecegi.
Teknik Seçmeli 4 (3-0)3
Teknik Seçmeli 5 (3-0)3
Teknik Seçmeli 6 (3-0)3
Bitirme Projesi (1-4)3
Ögrenciler bir ögretim elemanı gözetiminde teorik olarak yürüttükleri çalısmaların
uygulamaya aktarılması ve çalısmanın sonlandırılarak elde edilen verilerin, bilgilerin bir rapor
düzeni içinde degerlendirilmesi.
VII. ve VIII. Yarıyıllar için Seçmeli Dersler
A. Enerji Bölümü
Isıtma, Havalandırma ve klimlendirme (3-0)3
Isıtma sistemleri. Merkezi ısıtma elemanları. Merkezi ve bölgesel ısıtma. Yapılarda ısı
transferi ve ısı yalıtımı. Isı kaybı hesabı. Boru hesabı. Yüksek binalarda ısıtma tesisatı.
Havalandırma Dagıtıcı ve Toplayıcı Kanallarının Hesabı, Havalandırma Santralleri. Isıl
Konfor, ç hava kalitesi, Hava sartlandırma sistemi elemanları, Sogutma yükü hesabı, (CLTD
yöntemi). Konfor, endüstri ve tasıt klima sistemleri, Klima çesitleri ve seçim kriterleri,
iklimlendirme sistemlerinin tasarımı, boyutlandırılması ve cihaz seçimi,
Isıl Sistemler Tasarımı (3-0)3 özel ders,ders verenler,bitirme tezi hazırla,tez istiyorum,proje tez,tez,dönem ödevi
Isı degistiricilerinin tipleri ve konstrüksiyonları, Isı degistiricilerinin ısıl hesapları, Logaritmik
ortalama sıcaklık farkı ve etkenlik geçis birim sayısı yöntemleri ve karsılastırılması, Isı
degistiricilerinde basınç düsümü, malzeme seçimi ve mukavemet hesapları
Hidrolik Makinalar (3-0)3 özel ders,ders verenler,bitirme tezi hazırla,tez istiyorum,proje tez,tez,dönem ödevi
Hidrolik makinalar hakkında genel bilgiler. Turbo makinaların basitlestirilmis teorisi. Düsü,
güç, verim, manometrik basma yüksekligi tanımları. Hidrolik makinalarda benzerlik teorisi.
Özgül hız. Pelton, Francis ve Kaplan türbinleri. Uskur çark konstrüksiyon ve hesap sekilleri,
isletme karakteristikleri; konstrüksiyonu. hidrolik denemesi; pompalar; hidrolik kavramlar ve
hidrolik moment dönüstürücüleri.
9
Termik Türbo Makinalar (3-0)3 özel ders,ders verenler,bitirme tezi hazırla,tez istiyorum,proje tez,tez,dönem ödevi
Giris, Carnot, Stirling, Ericcson ve Brayton çevrimlerinin T-S, P-V diyagramları, verimleri, Turbo
makinaların genel denklemi, hız üçgenleri, basınç ve hız diyagramları, lüleler, lülelerdeki akıs ve
boyutlandırma, güç, buhar türbinleri, verim ve kayıplar, gaz türbinleri, tepkili tahrik sistemleri.
Yanma Teorisi (3-0)3
Yanma ile ilgili tanımlar. Yanma prosesinin uygulama alanları. Katı, sıvı ve gaz yakıtlar,
Yanma teorisi. Katı, sıvı ve gaz yakıtların yanması. Kimyasal termodinamik. Kimyasal denge.
Katı sıvı ve gaz yakıtlarının yakma sistemleri.
Yenilenebilir Enerji Sistemleri (3-0)3
Enerji kaynakları ve sınıflandırılması, Yenilenebilir enerji kaynakları ve sürdürülebilir enerji
tüketimi.Dünya enerji tüketimi ve yenilenebilir enerji kaynagı potansiyeli, Günes enerjisinin
pasif kullanımı. Günes enerjisini diger enerji türlerine dönüstürme teknikleri,Foto-Voltayk
teknigi ve uygulamaları, Jeo-Termal enerji kaynakları ve kapasiteleri,Dalga enerjisi kullanımı
ve potansiyeli, Gel-Git olayları ve hidrolik kaynaklar arasındaki yeri, Biyolojik kütle ve
Karbondioksit bilançosu sıfır olan yakıtlar Rüzgar enerjisi ve dünyadaki kullanımı, Rüzgar
haritalarının olusturulması ve veri toplama, Rüzgar santralleri çesitleri, Tasarruf teknikleri ve
kojenerasyon kullanım alanları
Sogutma Teknigi ve Sistemleri (3-0)3 özel ders,ders verenler,bitirme tezi hazırla,tez istiyorum,proje tez,tez,dönem ödevi
Sogutma Tekniginde Temel Kavramlar, Sogutma Devreleri (Buhar, Jet, Absorbsiyonlu,
Adsorbsiyonlu, Yogunlasan Buharla Çalısan Sıkıstırmalı Sogutma Sistemleri), Sogutma
DEVRE Elemanları, (Kompresörler, Yogusturucular, Buharlastırıcılar, Genisleme Valfleri,
Sogutma Kuleleri, Diger Elemanlar), Sogutucu Akıskanlar, Salamuralar, zolasyon (Isı ve
Nem Yalıtımı) Sogutma Yükü Hesabı
Sayısal Akıskanlar Mekanigi (3-0)3 özel ders,ders verenler,bitirme tezi hazırla,tez istiyorum,proje tez,tez,dönem ödevi
Sayısal akıskanlar mekaniginin avantajları, diferansiyel denklemlerin özellikleri, kısmi
diferansiyel denklemler, sayısal analiz ve temelleri, sonlu farklar, sayısal integrasyon,
fonksiyonların enterpolasyonla formülasyonu, lineer cebirsel denklemler ve çözüm
yöntemleri, akıs analizinde temeller, akıs alanında tegetsel kuvvetlerin ve girdaplıgın iletimi,
süreklilik denklemi, momentum denklemi, viskoz olmayan ve viskoz akımlar için momentum
denklemi, sayısal akıskanlar dinamigi teknolojisi, sonlu hacim yöntemi, Lagrange parçacık
yöntemleri, yüzey tekillik yöntemleri: panel yöntem yaklasımı, çözüm alanının
ayrıklastırılması: ag üretimi, bilgisayar destekli akım görünürlügü ve grafiksel yaklasım.
Buhar Kazanları (3-0)3 özel ders,ders verenler,bitirme tezi hazırla,tez istiyorum,proje tez,tez,dönem ödevi
Termodinamik bilgiler. Buhar kazanlarının konstrüksiyonu. Alev-duman borulu kazanlar. Su
borulu kazanlar. Özel buhar kazanları. Döküm kazanlar. Akıskan yataklı kazanlar. Buhar
kazanlarının yardımcı elemanları, kızdırıcılar, su ısıtıcılar, kurum üfleyiciler, ocak ve yakma
sistemleri, ölçme ve kontrol sistemleri. Yakacaklar, yakma elemanları, yanmanın kontrolu,
kazan veriminin hesabı, iletimle, tasınımla ve ısınımla ısı geçisi, yük kaybı, kazan hesapları.
Enerji Santralleri (3-0)3 özel ders,ders verenler,bitirme tezi hazırla,tez istiyorum,proje tez,tez,dönem ödevi
Enerji kaynakları ve sınıflandırılması. Enerji dönüsüm sekillerine göre santrallerinin çalısma
prensipleri. Termik santraller ve çesitleri. Yakıt çesitleri, fiziksel ve kimyasal özellikleri. Katı
yakıtlı santrallerin tesis elemanları. Termik santrallerde kütle ve enerji bilançoları. Hidrolik
enerji kaynaklarının etüdü. Hidrolik enerji santrallerinin tesis elemanları. Baraj çesitleri.
Alternatif enerji santralleri.
10
Second Law Analysis of Engineering Systems (3-0)3 özel ders,ders verenler,bitirme tezi hazırla,tez istiyorum,proje tez,tez,dönem ödevi
Introduction to Basic Exergy Concepts. Elements of plant analyses. Exergy analyses of simple
processes. Examples of thermal and chemical plant analyses. Thermo-economic applications
of energy.
Mühendislik Sistemleri çin kinci Yasa (Ekserji) Analizi (3-0)3
Ekserji kavramına giris. Santral analizinin esasları. Basit proseslerin ekserji analizi. Isıl ve
kimyasal sistemlerin analizleri. Ekserjinin termo-ekonomik uygulamaları.
Gas Dynamics (3-0)3
Fundamentals of fluid mechanics. Fundamentals of thermodynamics. Introduction to
compressible flow. Isentropic flow. Normal shock waves. Frictional flow in constant area
ducts. Steady and two-dimensional supersonic flows.
Gaz Dinamigi (3-0)3
Akıskanlar mekaniginin temelleri. Termodinamigin temelleri. Sıkıstırabilir akıslara giris.
zentropik akıs. Normal sok dalgaları. Sabit kesitli kanallarda sürtünmeli akıs. Sürekli ve iki
boyutlu süpersonik akıslar.
Energy Economy in Industry (3-0)3 özel ders,ders verenler,bitirme tezi hazırla,tez istiyorum,proje tez,tez,dönem ödevi
Importance of Heat Energy in Processes. Heat recovery in industrial processes. Armature
Selection to Achieve Energy Economy in industrial processes. Energy lost calculations in heat
recovery systems. Examples of energy economy in industry.
Sanayide Enerji Tasarrufu (3-0)3 özel ders,ders verenler,bitirme tezi hazırla,tez istiyorum,proje tez,tez,dönem ödevi
Proseslerdeki ısı transferinin önemi. Endüstri proseslerinde ısı kazanımı. Endüstri
proseslerinde enerji tasarrufunun saglanması için armatür seçimi. Isı geri kazanım
sistemlerinde ısı kayıp hesapları. Endüstride enerji tasarrufu örnekleri.
Metallurgical Thermodynamics (3-0)3 özel ders,ders verenler,bitirme tezi hazırla,tez istiyorum,proje tez,tez,dönem ödevi
The second law of thermodynamics and entropy concept. The third law of thermodynamics.
Free energy. Phase equilibria in one component system. Reaction equilibria in gas mixtures.
Reactions involving condensed phases and gaseous phase. Reduction of metaloxides.
Examples of metallurgical process applications.
Metalürji Termodinamigi (3-0)3 özel ders,ders verenler,bitirme tezi hazırla,tez istiyorum,proje tez,tez,dönem ödevi
Termodinamigin kinci Yasası ve entropi kavramı. Termodinamigin üçüncü yasası. Serbest
enerji. Bir bilesenli sistemlerde faz dengesi. Gaz karısımlarında reaksiyon dengesi.
Yogunlastırılmıs fazlarda ve gaz fazında reaksiyonlar. Metal oksitlerin indirgenmesi.
Metalürjik proses uygulamalarından örnekler.
Hidrolik Ölçmeler (3-0)3 özel ders,ders verenler,bitirme tezi hazırla,tez istiyorum,proje tez,tez,dönem ödevi
Ölçme ile ilgili tanımlar. Hatalar. Hata analizi. Basınç ölçümleri, hız ölçümü, debi ölçümü,
sıcaklık ölçümü.
Enerji Yönetimi (3-0)3 özel ders,ders verenler,bitirme tezi hazırla,tez istiyorum,proje tez,tez,dönem ödevi
Enerji kaynakları. Ulusal enerji üretim ve tüketimi. Enerji politikası. Güç üretimi ve diger
uygulama tesislerinin optimum kullanımı. Enerji yogun endüstriler. Endüstri ve konutlarda
enerji tasarrufu imkanları. Enerjinin geri kazanımı, atık ısı geri kazanma teknikleri, enerjinin
depolanması, ısı yalıtımı, enerji tasarrufu potansiyeline sahip yeni veya özel süreçler ve
tesisler. Enerji kontrol sistemleri. Enerji yönetimi ve tetkiki, enerji tasarrufu cihaz ve
yöntemlerinin degerlendirilmesinde mali analizler.
11
Hidrolik ve Pnömatik Sistemler (3-0)3 özel ders,ders verenler,bitirme tezi hazırla,tez istiyorum,proje tez,tez,dönem ödevi
Akıskan gücü kontrolünün esasları. Hidrolik ve pnömatik sistem elemanları, özellikleri,
uygulama alanları. Hidrolik akıskanlar ve özellikleri. Pompalar, özellikleri ve pompa seçimi.
Hidrolik ve pnömatik valfler ve akıs özellikleri. Yön, akıs ve basınç kontrol valfleri.
Rezervuarlar, akümülatörler, tahrik elemanları. Filtreleme. Hidrolik ve pnömatik devrelerin
tasarımı. Kapalı çevrim kontrol biçimleri. Elektrohidrolik kontrol elemanları. Pnömatigin
otomasyonda kullanılması. Akıskan gücü kontrolü uygulama örnekleri.
Dogal Gaz Tesisatı (3-0)3 özel ders,ders verenler,bitirme tezi hazırla,tez istiyorum,proje tez,tez,dönem ödevi
Dogalgaz Tesisatında Temel Kavramlar. Dogalgaz Cihazları ve Sınıflandırılması. Yerlestirme
Kuralları. Dogalgaz Tesisatı Hesabı ve Projelendirilmesi. Yanma Havası Temini ve Yanmıs
Gazların Atılması. Boru Devresi Kontrolü ve sletmeye Alma. Proje uygulamaları.
B. Konstrüksiyon ve malat Bölümü
Kesici Takım Tasarımı (3-0)3 özel ders,ders verenler,bitirme tezi hazırla,tez istiyorum,proje tez,tez,dönem ödevi
Takım tezgahlarında kullanılan kesici takımların malzemeleri, tasarımları, üretilmesi ve
bakımları. Özel amaçlı takımların tasarım ve imalatı.
Triboloji (3-0)3 özel ders,ders verenler,bitirme tezi hazırla,tez istiyorum,proje tez,tez,dönem ödevi
Triboloji tanımı. Yüzey özellikleri ve katı yüzeyler arasındaki temas durumları, Sürtünme,
Asınma ve Yaglama olayı. Sürtünme ve asınma miktarı ölçme yöntemleri. Yaglar ve yaglama
teknigi. Yataklar, Tribolojik açıdan uygun malzeme, tasarım ve yüzey islemlerinin seçimi.
Bütünlesik malat Sistemleri (3-0)3
Bilgisayar destekli tasarım (CAD), bilgisayar destekli üretim (CAM) sistemlerinin tanımı.
Tasarım ve imalat süreçlerinin entegrasyonu. Konuyla ilgili güncel yazılımlar. Bilgisayarlı
bütünlesik imalat (CIM). özel ders,ders verenler,bitirme tezi hazırla,tez istiyorum,proje tez,tez,dönem ödevi
Metallere Sekil Verme (3-0)3
Malzemelerin mekanik davranısı, gerilme ve birim sekil degistirme, mekanik özellikler,
elastik özellikler, anelastisite ve diskolasyonlar, mikroplatisite ve deformasyon
mekanizmaları, dayanım artırıcı islemler. Sekil degistirme süreçleri ve mekanigi, süreç
degiskenlerinin kontrolü.
Kalıpçılık Teknigi (3-0)3 özel ders,ders verenler,bitirme tezi hazırla,tez istiyorum,proje tez,tez,dönem ödevi
Seri üretimin tanımı, Asamaları, Kalıp Tasarım ve malatında bu asamaların irdelemesi,
malat Yöntemleri, malat Yöntemi Seçim Kriterleri, Seçimi ve bu seçimde kalıpçılıgın
degerlendirilmesi, kalıpçılıgın sınıflandırılması, Saç metal kalıpçılıgı, Plastik Hacim Kalıpları,
Ekstrüzyon Kalıpları, Sisirme Kalıpları, Levhadan Kalıplama Yöntemleri, Kalıp Yapımında
Kullanılan Malzemeler, Kalıp Elemanlarına Uygulanan Isıl islemler ve Kaplamalar.
Toz Üretim Yöntemleri (3-0)3 özel ders,ders verenler,bitirme tezi hazırla,tez istiyorum,proje tez,tez,dönem ödevi
Toz Metalurjisine Giris. Toz Üretim Yöntemleri. Mekaniksel Yöntemler (Kırma-Ögütme,
Atomizasyon). Kimyasal Yöntemler (ndirgeme prosesleri, Karbonil Prosesi). Elektro
kimyasal Yöntemler. Refrakter Tozların Üretimi. Karbür Tozları. Nitrür ve Borür Tozları.
Seramik tozu üretimi, reaksiyonlar. presleme teknikleri. Mukavemet ve dayanım kazandırma
islemleri (Sinterleme). Toz metalurjisi ürünleri.
Korozyon (3-0) 3 özel ders,ders verenler,bitirme tezi hazırla,tez istiyorum,proje tez,tez,dönem ödevi
Metalik Malzemeleri Etkileyen Faktörler. Elektrokimyasal Korozyon, Malzemelere Asitlerin,
Alkalilerin ve Suyun Etkisi. Çevresel Etkiler. Gerilme, Genleme ve Yapının Etkisi. Pasivite.
12
Korozyon önleme yöntemleri. Koruyucu Kaplamalar. Filimlerin Olusum ve Genisleme
Kuramları.
Malzeme Seçimi (3-0)3
Mühendislik malzemelerine genel bakıs, Mühendislik malzemeleri ve özellikleri, Tasarım
esasları, biçime baglı malzeme seçimi. Özgül yogunluk, özgül dayanım kavramları, Malzeme
verilerinin kullanımına örnekler, malat yöntemi seçimi. Estetik ve endüstriyel olarak malzeme
tasarımı ve uygulamadan örnekler. özel ders,ders verenler,bitirme tezi hazırla,tez istiyorum,proje tez,tez,dönem ödevi
Kompozit Malzemelerin Mekanigi (3-0)3
Kompozit malzemelere giris. Kompozit malzemelerde takviye malzemeleri:Seramik
takviyeler, monomer takviyeler, metal takviyeler. Kompozit malzemeler için matriks
malzemeler: Seramikler, monomerler, metaller. Kompozit malzemelerin mikro mekanik
analizi: mühendislik sabitlerinin belirlenmesi. Kompozit malzemelerin makro mekanik
analizi.
CNC Programlama (3-0)3 özel ders,ders verenler,bitirme tezi hazırla,tez istiyorum,proje tez,tez,dönem ödevi
Takım tezgahları ve otomasyon, CNC tezgahlar, CNC tezgahların programlanması, ISO (GKODU)
sisteminin programlama esasları, Koordinat sistemleri, Kontrol tipleri, CAD/CAM
sistemleri.
Döküm Teknolojisi (3-0)3
Tanımlar. Döküm Yöntemleri. Modeller. Kalıp Kumları. Maçalar. Kum Kalıba Döküm.
Kabuk Kalıba Döküm. Hassas Döküm. Alçı Kalıba Döküm. Seramik Kalıba Döküm. Diger
Döküm yöntemleri. Ergitme slemi ve Fırınlar. Kupol Fırını. Dökme Demirler.
Yüzey slemleri (3-0)3
Kimyasal Buhar Biriktirme Prosesi (CVD). Termo Kimyasal Kaplama Teknikleri. Fiziksel
Buhar biriktirme prosesi (PVD). Kutu Sementasyon. Aluminyumlama. Kromlama. Borlama.
Al+Si, Al+Cr Kaplama Uygulamaları. Termal Sprey Kaplama Teknikleri. Yüzey
Modifikasyonu. Kaplama Uygulamaları.
C. Ortak Seçmeli Dersler
Sonlu Eleman Yöntemi (3-0)3
Sonlu eleman yönteminin amacı ve uygulama alanları, Enterpolasyon fonksiyonları, sonlu
eleman teknikleri, sonlu eleman yönteminin diferansiyel denklemlerin çözümüne
uygulanması.
Üretim Yönetimi (3-0)3
Üretim sistemlerinin tanımı ve sınıflandırılması, tesis kurulus yeri seçimi, süreçlerin
planlanması, simulasyon, otomasyon, grup teknolojileri, esnek üretim sistemleri, ekonomik
varasayımlar.
Mekatronik (3-0)3 özel ders,ders verenler,bitirme tezi hazırla,tez istiyorum,proje tez,tez,dönem ödevi
Mekatronik kavramı, önemi, gelisim süreci, uygulama alanları. Mekatronikle ilgili temel
elektronik ve mekanik sistemlerin tanımları. Uygulama örnekleri.
Otomotiv Mühendisligi (3-0)3
Otomotiv mühendisligine giris. Bir aracın parça tanımlarının yapılması. Motor, sanzıman,
parçaları. Dümen ve süspansiyon sistemi, frenler, tekerler ve araç gövdesi. Araç performans
hesapları: çekis, hız ve ivmelenme, debriyaj dinamigi, frenler ve yakıt tüketimi. Araç üretimi
13
ve malzeme seçimi: alternatif araç kavramaları: Otomotiv endüstrisi ve çevre duyarlılıgı. Araç
test prensipleri.
Kontrol Sistemlerinin Tasarımı (3-0)3 özel ders,ders verenler,bitirme tezi hazırla,tez istiyorum,proje tez,tez,dönem ödevi
Giris, Temel kavramlar, Kontrol sistemlerinin sınıflandırılması, On- off kontrol sistemleri,
sürekli kontrol sistemleri, sıcaklık kontrol sistemleri, Basınç kontrol sistemleri, Servo
sistemler, Pnomatik kontrol sistemleri, Hidrolik kontrol sistemleri, Elektrik kontrol sistemleri,
Yapay sinir agları, PCC’ler
Robotik (3-0)3 özel ders,ders verenler,bitirme tezi hazırla,tez istiyorum,proje tez,tez,dönem ödevi
Giris, Robotların Sınıflandırılması. Robot Kolu Kinematigi ve Dinamigi. Yörünge Planlama.
Robot Kontrolu. Sensörler. Robot Programlama Dilleri.
Mühendislik statistigi (3-0)3 özel ders,ders verenler,bitirme tezi hazırla,tez istiyorum,proje tez,tez,dönem ödevi
Fiziksel ve soyut sistemler ve matematiksel modeller; matematiksel modellerin
sınıflandırılması: zamanla degismeyen dinamik sistemler; sonlu durumlu kesikli olay sistemleri.
Dogrusal sistemler için analiz teknikleri; Elektriksel Benzesim yolu le mekanik sistem modellerinin
çözüm kolaylıkları, Anolog komputer yaklasımlarıyla titresim veya deger fiziksel olay
çözümlemelerinde difransiyal denklem çözüm yöntemlerinin analizi
Optimizasyon Teknikleri (3-0)3 özel ders,ders verenler,bitirme tezi hazırla,tez istiyorum,proje tez,tez,dönem ödevi
Giris. Optimizasyon. Klasik Optimizasyon. Dogrusal Programlama. Hedef Programlaması.

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Haziran 2024
P S Ç P C C P
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930