Muhasebe ve Vergi Uygulamarı Tez Konuları

Meslek Yüksekokulu
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Ders İçerikleri
BİM 101 Bilgisayara Giriş 3(2+0+2) ECTS 5,00Hesaplama kavramları, üretim ve çoklu ortam yazılımları, dosyalar ve veri saklama; bilgisayar mimarisine giriş, ağlar, Internet. Kelime işlemci, hesaplama yazılımları, veritabanı kullanımı; Ağ sayfası geliştirme ve sunum yazılımları kullanımı.

Zorunlu ,maliye bölümü tez konuları ,işletme tez konuları ,kamu yönetimi tez konuları ,tez konuları işletme ,bilgisayar tez konuları ,ekonomi tez konuları ,kimya tez konuları ,bankacılık tez konuları ,finans tez konuları ,işletme yönetimi tez konuları ,turizm tez konuları ,halkla ilişkiler tez konuları ,lojistik tez konuları ,istatistik tez konuları ,uluslararası ilişkiler tez konuları ,maliye tez konuları ,ekonometri tez konuları,

İKTİ 141 İktisada Giriş 2(2+0+0) ECTS 0,00Zorunlu
İNG 161 Yabancı Dil I 4(4+0+0) ECTS 4,00Bu dersin amacı İngilizceye temel düzeyde bir başlangıç yapmak ve öğrencilerin günlük hayatta ve iş yaşamlarında İngilizce kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurma yeteneklerini geliştirmektir. maliye bölümü tez konuları ,işletme tez konuları ,kamu yönetimi tez konuları ,tez konuları işletme ,bilgisayar tez konuları ,ekonomi tez konuları ,kimya tez konuları ,bankacılık tez konuları ,finans tez konuları ,işletme yönetimi tez konuları ,turizm tez konuları ,halkla ilişkiler tez konuları ,lojistik tez konuları ,istatistik tez konuları ,uluslararası ilişkiler tez konuları ,maliye tez konuları ,ekonometri tez konuları,

Zorunlu

İŞ 143 Genel İşletme 3(3+0+0) ECTS 0,00İşletmeciliğin temel ilkeleri, İşletmenin çevresiyle ilişkisi ve sorumlulukları, İşletme türleri, işletmenin işlevleri, İşletmenin kuruluş çalışmaları, İşletmelerin kuruluş yeri seçiminde rol oynayan faktörler, İşletme büyüklüğü ve kapasite türleri, Büyüklük ölçütleri.

Zorunlu

MAT 101 Matematik 3(2+1+0) ECTS 7,00Sayılar: Doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar, ondalık yazılış, gerçel sayılar. Üslü ve köklü ifadeler, mutlak değer, temel özdeşlikler, birinci ve ikinci dereceden denklem ve eşitsizlikler. Fonksiyonlar, birinci ve ikinci derecen fonksiyonlar, üstel ve logaritmik fonksiyonlar, türev ve intrgral. Doğrusal denklem sistemleri, 2×2 ve 3×3 matris ve determinantlar. maliye bölümü tez konuları ,işletme tez konuları ,kamu yönetimi tez konuları ,tez konuları işletme ,bilgisayar tez konuları ,ekonomi tez konuları ,kimya tez konuları ,bankacılık tez konuları ,finans tez konuları ,işletme yönetimi tez konuları ,turizm tez konuları ,halkla ilişkiler tez konuları ,lojistik tez konuları ,istatistik tez konuları ,uluslararası ilişkiler tez konuları ,maliye tez konuları ,ekonometri tez konuları,

Zorunlu

MU 101 Büro Yönetimi ve İletişim Teknikleri 2(1+1+0) ECTS 0,00Yönetim ve büro yönetimi kavramları, büro yönetiminin fonksiyonları, dosyalama ve arşivleme teknikleri, iletişim kavramının tanımı ve anlamı, örgütsel iletişimin anlam ve işlevi.

Zorunlu

MU 111 Genel Muhasebe 4(3+1+0) ECTS 0,00Muhasebenin temel kavramları ve genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri, işletme ve muhasebe, bilanço ve gelir tablosu, mali nitelikteki işlemler ve bilanço üzerinde izlenmesi, muhasebe kayıt belgeleri, muhasebe süreci, hazır değerler ve menkul kıymetler, ticari alacaklar, stoklar, duran varlıklar. maliye bölümü tez konuları ,işletme tez konuları ,kamu yönetimi tez konuları ,tez konuları işletme ,bilgisayar tez konuları ,ekonomi tez konuları ,kimya tez konuları ,bankacılık tez konuları ,finans tez konuları ,işletme yönetimi tez konuları ,turizm tez konuları ,halkla ilişkiler tez konuları ,lojistik tez konuları ,istatistik tez konuları ,uluslararası ilişkiler tez konuları ,maliye tez konuları ,ekonometri tez konuları,

Zorunlu

MU 151 Genel Hukuk Bilgisi 2(2+0+0) ECTS 0,00Hukukun tanımı, hukukun gerekliliği, toplum hayatını düzenleyen sosyal düzen kuralları, hukuk ile diğer sosyal düzen kuralları arasındaki ilişkiler ve farklar, kamu ve özel hukuk ayrımındaki kriterler, eşitlik, taraf kriterleri, kamu hukukunun dalları, kanunların tanımı, kabulü, yürürlüğe girmesi ve özellikleri.

Zorunlu

TÜRK 101 Türk Dili I 2(2+0+0) ECTS 3,00Dersin amacına uygun olarak, öğrencilerin özgür ve bilimsel düşünce gücüne ve geniş bir dünya görüşüne sahip bireyler olmalarını sağlamak, ulusal kültürümüzün ve dilimizin evrensel kültür içinde korunarak geliştirilmesine ve zenginleştirilmesine katkıda bulunmalarını sağlamak amacıyla TÜRK 101 dersinde; dillerin ortaya çıkışı, köken ve yapı bakımından dünya dilleri, Türkçe’nin dünya dilleri arasındaki yeri, Türkçe’nin tarihsel gelişimi, yapı bakımından Türkçe,sözcükleri kök ve eklerine ayırma ve sözcük türetme çalışmaları, anlatım bozuklukları,dilekçe yazma,özgeçmiş hazırlama gibi konular işlenmekte; dersin amacını desteklemek üzere çeşitli romanlar, şiir kitapları, deneme kitapları okunup incelenmektedir. maliye bölümü tez konuları ,işletme tez konuları ,kamu yönetimi tez konuları ,tez konuları işletme ,bilgisayar tez konuları ,ekonomi tez konuları ,kimya tez konuları ,bankacılık tez konuları ,finans tez konuları ,işletme yönetimi tez konuları ,turizm tez konuları ,halkla ilişkiler tez konuları ,lojistik tez konuları ,istatistik tez konuları ,uluslararası ilişkiler tez konuları ,maliye tez konuları ,ekonometri tez konuları,

Zorunlu

İKTİ 142 Makro İktisat 2(2+0+0) ECTS 0,00Zorunlu
İNG 162 Yabancı Dil II 4(4+0+0) ECTS 4,00Bu ders İNG 161 dersinin devamı niteliğinde olup, öğrencilerin bir önceki derste edindikleri dinleme, okuma, konuşma ve yazmayla ilgili temel düzey dil becerilerini pekiştirmelerini ve geliştirmelerini amaçlamaktadır. maliye bölümü tez konuları ,işletme tez konuları ,kamu yönetimi tez konuları ,tez konuları işletme ,bilgisayar tez konuları ,ekonomi tez konuları ,kimya tez konuları ,bankacılık tez konuları ,finans tez konuları ,işletme yönetimi tez konuları ,turizm tez konuları ,halkla ilişkiler tez konuları ,lojistik tez konuları ,istatistik tez konuları ,uluslararası ilişkiler tez konuları ,maliye tez konuları ,ekonometri tez konuları,

Zorunlu

İST 102 İstatistik 2(1+1+0) ECTS 0,00Zorunlu
İŞ 142 İşletme Becerileri Grup çalışması 2(1+1+0) ECTS 0,00Zorunlu
MAT 104 Ticari Matematik 2(3+0+0) ECTS 0,00Oran ve orantı, Ölçüler, Yüzde hesapları ve oranlı bölme, Şirket hesapları ve ortalama fiyat, Bileşim, Karışım, Alaşım, Faiz, İskonto.

Zorunlu

MU 112 Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri 4(3+1+0) ECTS 0,00Kayıt hatalarının düzeltilmesi, envanter gelir ve giderlerin tespiti, gelir tablosunun düzenlenmesi, ticari karın vergilendirilmesi, bilanço düzenlenmesi, kar dağıtım tablosu düzenlenmesi ve muhasebeleştirilmesi, Vergi Usul Kanununa göre amortismanlar ve yeniden değerleme. maliye bölümü tez konuları ,işletme tez konuları ,kamu yönetimi tez konuları ,tez konuları işletme ,bilgisayar tez konuları ,ekonomi tez konuları ,kimya tez konuları ,bankacılık tez konuları ,finans tez konuları ,işletme yönetimi tez konuları ,turizm tez konuları ,halkla ilişkiler tez konuları ,lojistik tez konuları ,istatistik tez konuları ,uluslararası ilişkiler tez konuları ,maliye tez konuları ,ekonometri tez konuları,

Zorunlu

MU 152 Ticaret Hukuku Bilgisi 2(2+0+0) ECTS 0,00Tanımı, hukuk sistemindeki yeri, ticaret hukukunun kaynakları, Anayasa, kanunlar, Türk Ticaret Kanunu, diğer kanunlar ticari örf ve adet kuralları, ticari işletme tanımı, ticarethane, fabrika, ticari olarak işletilen diğer müesseseler, tacir tanımı, tacir sıfatının kazanılması, tazminat davası, genel olarak esnafın tanımı, esnaf sıfatının tespiti, haksız rekabetin tanımı, unsurları.

Zorunlu

ST 102 Staj I 0(0+0+0) ECTS 8,00Bu programda okuyan öğrencilerin ilk yılda gördükleri teorik dersleri yerinde uygulamak amacıyla gerek özel gerek kamu kurum ve kuruluşlarında yaptıkları staj eğitimi sonunda bu eğitimle ilgili olarak hazırladıkları Staj Defteri ve Staj Raporları ile işyeri raporlarının değerlendirilmesini kapsamaktadır. maliye bölümü tez konuları ,işletme tez konuları ,kamu yönetimi tez konuları ,tez konuları işletme ,bilgisayar tez konuları ,ekonomi tez konuları ,kimya tez konuları ,bankacılık tez konuları ,finans tez konuları ,işletme yönetimi tez konuları ,turizm tez konuları ,halkla ilişkiler tez konuları ,lojistik tez konuları ,istatistik tez konuları ,uluslararası ilişkiler tez konuları ,maliye tez konuları ,ekonometri tez konuları,

Zorunlu

TÜRK 102 Türk Dili II 2(2+0+0) ECTS 3,00Anadilini doğru kullanma becerisini kazandırmak; bu beceriyi kazanarak üniversiteye gelmiş olan öğrencilerin de bu alandaki yeteneklerini geliştirmek amacıyla düşünce üretme ve düşündüğünü yazmanın esas olduğu derste, noktalama işaretleri ve imla kuralları, kompozisyon kuralları, yazı türleri örneklerle ele alınmakta ve bunlarla ilgili yazma çalışmaları yapılmaktadır. Ayrıca çeşitli romanlar, şiir kitapları ve tiyatro eserleri okunmakta ve incelenmektedir. Sınıfta okuma tiyatrosu yapılarak, çeşitli diksiyon teknikleri ile uygulamalı vurgu ve tonlama dersleri yapılmaktadır.

Zorunlu

MU 211 Bilgisayarlı Muhasebe I 4(3+0+1) ECTS 0,00Bilgisayarlı Muhasebe ile ilgili temel kavramlar, bilgisayarda bilanço esasına göre muhasebeleştirme ve uygulamaları, bilgisayarda İşletme hesabı esasına göre muhasebeleştirme ve uygulama, Logo (LKS-Logo Klasik sistem ticari paket programlarının kullanımı). maliye bölümü tez konuları ,işletme tez konuları ,kamu yönetimi tez konuları ,tez konuları işletme ,bilgisayar tez konuları ,ekonomi tez konuları ,kimya tez konuları ,bankacılık tez konuları ,finans tez konuları ,işletme yönetimi tez konuları ,turizm tez konuları ,halkla ilişkiler tez konuları ,lojistik tez konuları ,istatistik tez konuları ,uluslararası ilişkiler tez konuları ,maliye tez konuları ,ekonometri tez konuları,

Zorunlu

MU 213 Maliyet Muhasebesi 4(3+1+0) ECTS 0,00Maliyet muhasebesinin tanımı ve görevleri, tarihsel gelişimi, amaçları, genel muhasebe, planlama ve istatistikle ilişkisi, maliyet giderlerinin sınıflandırılması, ilk madde ve malzeme giderleri, işçilik giderleri, genel üretim giderleri, gider yerlerine dağıtımı, maliyet sistemleri ve maliyet hesaplamaları, maliyet sistemlerinin oluşumu ve maliyet hesaplama yöntemleri.

Zorunlu

MU 215 Şirketler Muhasebesi 3(2+1+0) ECTS 0,00Şirket kavramı, adi şirket, ticaret şirketleri, şahıs şirketleri, sermaye şirketleri, kollektif şirketler, komandit şirketler, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler, anonim şirketler, limited şirketler, şirketlerde tür değiştirme, kooperatifler, şirketlerin kuruluş aşamaları tasfiye ve birleşme işlemleri. maliye bölümü tez konuları ,işletme tez konuları ,kamu yönetimi tez konuları ,tez konuları işletme ,bilgisayar tez konuları ,ekonomi tez konuları ,kimya tez konuları ,bankacılık tez konuları ,finans tez konuları ,işletme yönetimi tez konuları ,turizm tez konuları ,halkla ilişkiler tez konuları ,lojistik tez konuları ,istatistik tez konuları ,uluslararası ilişkiler tez konuları ,maliye tez konuları ,ekonometri tez konuları,

Zorunlu

MU 217 Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi 2(1+1+0) ECTS 0,00Tanımı ve kapsamı, dış ticaret politikaları, dış ticaretin teşviki, kambiyo sistemleri, dış ticarette teslim şekilleri, dış ticarette kullanılan belgeler, dış ticarette ödeme şekilleri, dış ödemeler bilançosu. maliye bölümü tez konuları ,işletme tez konuları ,kamu yönetimi tez konuları ,tez konuları işletme ,bilgisayar tez konuları ,ekonomi tez konuları ,kimya tez konuları ,bankacılık tez konuları ,finans tez konuları ,işletme yönetimi tez konuları ,turizm tez konuları ,halkla ilişkiler tez konuları ,lojistik tez konuları ,istatistik tez konuları ,uluslararası ilişkiler tez konuları ,maliye tez konuları ,ekonometri tez konuları,

Zorunlu

MU 221 Yönlendirilmiş Çalışma I 3(2+1+0) ECTS 0,00Bu ders öğrencinin eğitiminde eksik olan yönlerini tamamlamak amacıyla, ilgi duyduğu alanlarda araştırma yapmasını, rapor hazırlama teknikleri ile sunuş biçimlerini öğrenmesini kapsamaktadır.

Zorunlu

MU 251 Vergi Hukuku 4(3+1+0) ECTS 0,00Verginin tanımı, kamu gelirlerinin türleri, ülkemizde yürürlükte olan vergilerin kısa tanımı, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun işlenmesi, gelir unsurlarının tanımı ve vergilendirilmesi, gelir vergisinde beyan usulü ve uygulaması, Kurumlar Vergisi Kanunu, kurumlar vergisinde beyan usul ve uygulaması. maliye bölümü tez konuları ,işletme tez konuları ,kamu yönetimi tez konuları ,tez konuları işletme ,bilgisayar tez konuları ,ekonomi tez konuları ,kimya tez konuları ,bankacılık tez konuları ,finans tez konuları ,işletme yönetimi tez konuları ,turizm tez konuları ,halkla ilişkiler tez konuları ,lojistik tez konuları ,istatistik tez konuları ,uluslararası ilişkiler tez konuları ,maliye tez konuları ,ekonometri tez konuları,

Zorunlu

TAR 201 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I 2(2+0+0) ECTS 3,00Türk İnkılâbının tarihi anlamı ve önemi; Türk inkılâbını hazırlayan koşullar, ortam ve gelişmeleri; Mustafa Kemal Paşa önderliğinde Ulusal Kurtuluş Savaşı; Ulus egemenliğine dayalı tam bağımsız yeni Türk Devleti’nin kuruluşu; Atatürk’ün dahi asker, büyük devlet adamı ve İnkılâpçı kişiliği ile teşkilatçılığı.

Zorunlu

KGS 290 Kültürel Gelişim Semineri 0(0+1+0) ECTS 0,00Bu dersle, öğrencilerin sosyal, kültürel, bilimsel ve sanatsal açıdan bilgilenmesi, kendi alanlarında tanınmış saygın kişilerin görüşlerini öğrenmesi, böylece sentez ve değerlendirme yeteneklerini geliştirmesi amaçlanmaktadır. Bu derste öğrencilerin öğrenim hayatları boyunca üniversitede düzenlenecek etkinliklere katılımı değerlendirilecektir. Öğrenciler her yarıyıl en az 2 ve dört yarıyılda toplam 8 etkinliğe katılarak dersin gereklerini yerine getireceklerdir. maliye bölümü tez konuları ,işletme tez konuları ,kamu yönetimi tez konuları ,tez konuları işletme ,bilgisayar tez konuları ,ekonomi tez konuları ,kimya tez konuları ,bankacılık tez konuları ,finans tez konuları ,işletme yönetimi tez konuları ,turizm tez konuları ,halkla ilişkiler tez konuları ,lojistik tez konuları ,istatistik tez konuları ,uluslararası ilişkiler tez konuları ,maliye tez konuları ,ekonometri tez konuları,

Zorunlu

MU 212 Bilgisayarlı Muhasebe II 4(3+0+1) ECTS 0,00Cari hesap takip modülü, kasa ve finans modülleri, fatura modülü, çek, senet takip modülü, grafik, rapor ve yazışma modülleri, sistem modülü. Mikro büro; genel muhasebe modülü, personel modülü, işletme defteri modülü.

Zorunlu

MU 214 Türk Vergi Sistemi 4(3+1+0) ECTS 0,00Türk Vergi Hukuku, Gelir Vergisi, Mükellefiyet Biçimleri, Gelir Unsurları, İstisna, Muafiyet ve İndirimler, Matrah Beyan Esası ve Gelirin Toplanması.

Zorunlu

MU 216 Muhasebe Denetimi 3(2+1+0) ECTS 0,00Revizyon ve kontrol kavramı, revizyonun özellikleri, amacı, çeşitleri, revizyon tekniğinin dayandığı esaslar, revizörlük mesleği, bağımsız revizörlük mesleğinin batı ülkelerindeki durumu, ülkemizdeki durumu, hatalar ve hileler, iç kontrol düzeni, muhasebe uygulamasına yön veren temel kavramlarla ilke ve kurallar, hesapların incelenmesi, sonuç hesapları. maliye bölümü tez konuları ,işletme tez konuları ,kamu yönetimi tez konuları ,tez konuları işletme ,bilgisayar tez konuları ,ekonomi tez konuları ,kimya tez konuları ,bankacılık tez konuları ,finans tez konuları ,işletme yönetimi tez konuları ,turizm tez konuları ,halkla ilişkiler tez konuları ,lojistik tez konuları ,istatistik tez konuları ,uluslararası ilişkiler tez konuları ,maliye tez konuları ,ekonometri tez konuları,

Zorunlu

MU 218 Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi 2(1+1+0) ECTS 0,00İthalat ve ihracat işleri ile ilgili temel kavramlar, ithalat ve ihracat işlemlerine ait ödeme şekilleri, dış ticaret ile ilgili işletmelere ait hesap planı ve muhasebe işlemleri, ithalat ve İhracatla ile ilgili uygulama örnekleri ve muhasebeleştirilmesi.

Zorunlu

MU 222 Yönlendirilmiş Çalışma II 3(2+1+0) ECTS 0,00Muhasebe ve finans ile ilgili seminer ve konferansların uygulama çalışmaları. maliye bölümü tez konuları ,işletme tez konuları ,kamu yönetimi tez konuları ,tez konuları işletme ,bilgisayar tez konuları ,ekonomi tez konuları ,kimya tez konuları ,bankacılık tez konuları ,finans tez konuları ,işletme yönetimi tez konuları ,turizm tez konuları ,halkla ilişkiler tez konuları ,lojistik tez konuları ,istatistik tez konuları ,uluslararası ilişkiler tez konuları ,maliye tez konuları ,ekonometri tez konuları,

Zorunlu

MU 252 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 2(1+1+0) ECTS 0,00Sosyal güvenlik araçları, teknikleri, Türk sosyal güvenlik sistemi, sosyal sigorta türleri, ihbar ve kıdem tazminatı, grev ve lokavt kavramı.

Zorunlu

ST 202 Staj II 0(0+0+0) ECTS 8,00Bu programda okuyan öğrencilerin iki yıl boyunca gördükleri teorik dersleri yerinde uygulamak amacıyla gerek özel gerek kamu kurum ve kuruluşlarında yaptıkları staj eğitimi sonunda bu eğitimle ilgili olarak hazırladıkları Staj Defteri ve Staj Raporları ile işyeri raporlarının değerlendirilmesini kapsamaktadır. maliye bölümü tez konuları ,işletme tez konuları ,kamu yönetimi tez konuları ,tez konuları işletme ,bilgisayar tez konuları ,ekonomi tez konuları ,kimya tez konuları ,bankacılık tez konuları ,finans tez konuları ,işletme yönetimi tez konuları ,turizm tez konuları ,halkla ilişkiler tez konuları ,lojistik tez konuları ,istatistik tez konuları ,uluslararası ilişkiler tez konuları ,maliye tez konuları ,ekonometri tez konuları,

Zorunlu

TAR 202 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 2(2+0+0) ECTS 3,00Türk ulusunun bütün kurumları ve değerleriyle çağdaş uygarlığın da üstüne çıkma çabaları, Atatürk İlke ve İnkılâpları; Atatürk düşünce sistemi; Atatürk döneminde Türkiye’nin iç ve dış politikası; İkinci Dünya Savaşı ve Türkiye; Türkiye’de çok partili döneme geçiş.

Zorunlu

BE 101 Beden Eğitimi I 0(0+1+0) ECTS 0,00Herkes için spor kavramı ve genel ilkeleri; fiziksel antrenman; kişiye özel antrenman planlaması; esnetme; kuvvet, genel kuvvet, özel kuvvet, maksimal kuvvet, çabuk kuvvet antrenmanlarının genel prensipleri; kuvvette devamlılık; sürat, dayanıklılık, esneklik ve koordinasyon antrenmanlarının genel ilkeleri. maliye bölümü tez konuları ,işletme tez konuları ,kamu yönetimi tez konuları ,tez konuları işletme ,bilgisayar tez konuları ,ekonomi tez konuları ,kimya tez konuları ,bankacılık tez konuları ,finans tez konuları ,işletme yönetimi tez konuları ,turizm tez konuları ,halkla ilişkiler tez konuları ,lojistik tez konuları ,istatistik tez konuları ,uluslararası ilişkiler tez konuları ,maliye tez konuları ,ekonometri tez konuları,

Program Seçmeli

GS 101 Güzel Sanatlar I 0(0+1+0) ECTS 0,00Ülkemizde ve dünyada güzel sanatlar alanında verilen eserler; Doğu ve Batı uygarlıklarının ortaya çıkardığı yapıtlar.

Program Seçmeli

BE 102 Beden Eğitimi II 0(0+1+0) ECTS 0,00Bölgesel antrenman ve genel prensipleri; omuz, kol, göğüs bölgelerinin geliştirilmesi için çalışmalar; sırt, bel, kalça ve bacak bölgeleri çalışmaları; sporda beslenme ve genel prensipleri; karbonhidratlar, proteinler, yağlar, vitaminler ve mineraller hakkında detaylı bilgiler. maliye bölümü tez konuları ,işletme tez konuları ,kamu yönetimi tez konuları ,tez konuları işletme ,bilgisayar tez konuları ,ekonomi tez konuları ,kimya tez konuları ,bankacılık tez konuları ,finans tez konuları ,işletme yönetimi tez konuları ,turizm tez konuları ,halkla ilişkiler tez konuları ,lojistik tez konuları ,istatistik tez konuları ,uluslararası ilişkiler tez konuları ,maliye tez konuları ,ekonometri tez konuları,

Program Seçmeli

GS 102 Güzel Sanatlar II 0(0+1+0) ECTS 0,00Anadolu uygarlıklarının tarihi gelişimi ve Anadolu uygarlıklarının etkilediği diğer uygarlıklar.

Program Seçmeli

HR 219 Sosyal Davranış Kuralları ve Protokol 2(2+0+0) ECTS 0,00Toplumsal yaşamı düzenleyen sosyal davranış kuralları; nezaket, zarafet ve görgü; resmi protokol; davetler, ziyaretler; tören ve toplantılarda uygulanan protokol kuralları; yazılı ve sözlü iletişimde protokol; iş yaşamında sosyal davranış, giyim-kuşam ve protokol kuralları. maliye bölümü tez konuları ,işletme tez konuları ,kamu yönetimi tez konuları ,tez konuları işletme ,bilgisayar tez konuları ,ekonomi tez konuları ,kimya tez konuları ,bankacılık tez konuları ,finans tez konuları ,işletme yönetimi tez konuları ,turizm tez konuları ,halkla ilişkiler tez konuları ,lojistik tez konuları ,istatistik tez konuları ,uluslararası ilişkiler tez konuları ,maliye tez konuları ,ekonometri tez konuları,

Program Seçmeli

İNG 261 Mesleki Yabancı Dil I 3(2+2+0) ECTS 0,00Bu dersin amacı öğrencilerin İngilizce düzeylerini geliştirmek ve aynı zamanda uluslararası iş İngilizce si ve iş terimlerini anlamalarını ve kullanmalarını sağlamaktır. Bu dersi alan öğrencilerin iş yaşamında temel düzeyde İngilizce kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilmeleri hedeflenmektedir.

Program Seçmeli

MU 219 Muhasebe Sistemleri ve Organizasyonu 2(1+1+0) ECTS 0,00Muhasebe organizasyon çeşitleri, tek düzen planı ve hesap çerçevesi, maliyet hesapları ve muhasebe sistemi, 7/A seçeneğinde maliyet hesapları ve işlemlerin muhasebeleştirilmesi, 7/B seçeneğinde maliyet hesapları ve işlemlerin muhasebeleştirilmesi, 7/A seçeneğinde hizmet işletmeleri, ticari işletmeler, 7/B seçeneğinde maliyet hesaplarının işleyişi.

Program Seçmeli

MU 223 Kooperatif Muhasebesi 2(1+1+0) ECTS 0,00Kooperatifin kuruluşu, ana sözleşmesinin hazırlanması, kooperatifin sona ermesi, kooperatife ortak olma, ortaklıktan çıkma, ortaklıktan çıkarılma, çıkarılan ortağın hak arama yolları, ortaklığın devri, oy hakkı ve temsil, toplantı şekilleri ve zamanı, yönetim kurulu, yönetim kurulu üyelerinin seçimi, görev ve yetkileri, kooperatiflerde temsil ve ilan, tutacakları defterler.

Program Seçmeli

MU 225 Kamu Maliyesi 2(2+0+0) ECTS 0,00Devletin ekonomideki rolü, devlet faaliyetlerinin optimal düzeyi, kamusal mal ve hizmetler, kamu harcamaları, etkileri, bütçe işlevleri, bütçe süresi, kamu gelirleri, vergileme ilkeleri, tekniği, sınıflandırılması, yükü, baskısı, harcamalar üzerinden alınan vergiler, mahalli idareler maliyesi, kamu borçları, kamu iktisadi teşebbüsleri. maliye bölümü tez konuları ,işletme tez konuları ,kamu yönetimi tez konuları ,tez konuları işletme ,bilgisayar tez konuları ,ekonomi tez konuları ,kimya tez konuları ,bankacılık tez konuları ,finans tez konuları ,işletme yönetimi tez konuları ,turizm tez konuları ,halkla ilişkiler tez konuları ,lojistik tez konuları ,istatistik tez konuları ,uluslararası ilişkiler tez konuları ,maliye tez konuları ,ekonometri tez konuları,

Program Seçmeli

MU 227 İnşaat Muhasebesi 2(1+1+0) ECTS 0,00İnşaat muhasebesi ile ilgili temel kavramları tanıyabilme. İnşaat işlerinde tekdüzen hesap plânının kullanımını ve inşaat işlerine özgü hesapları kavrayabilme. İnşaat işlerinde muhasebe ve vergi uygulamaları yapabilme.

Program Seçmeli

MU 241 Finansal Yönetim 4(3+1+0) ECTS 0,00Finansal amaç ve finans fonksiyonu, gelişmeler ve finansal amaç, enflasyonun finansal yönetimdeki etkileri, finansal yöneticinin görevleri, finansal yöneticinin organizasyon içerisindeki yeri, finansal analiz ve kontrol, finansal planlama, finansal gereksinmenin saptanması, proforma bilanço, proforma fon akım tablosu, finansman kaynakları. maliye bölümü tez konuları ,işletme tez konuları ,kamu yönetimi tez konuları ,tez konuları işletme ,bilgisayar tez konuları ,ekonomi tez konuları ,kimya tez konuları ,bankacılık tez konuları ,finans tez konuları ,işletme yönetimi tez konuları ,turizm tez konuları ,halkla ilişkiler tez konuları ,lojistik tez konuları ,istatistik tez konuları ,uluslararası ilişkiler tez konuları ,maliye tez konuları ,ekonometri tez konuları,

Program Seçmeli

MU 253 Borçlar Hukuku 2(2+0+0) ECTS 0,00Borçların ve Borçlar Hukukunun tanımı, sorumluluk, borcun kaynakları, borcun ifası, sözleşme çeşitleri. maliye bölümü tez konuları ,işletme tez konuları ,kamu yönetimi tez konuları ,tez konuları işletme ,bilgisayar tez konuları ,ekonomi tez konuları ,kimya tez konuları ,bankacılık tez konuları ,finans tez konuları ,işletme yönetimi tez konuları ,turizm tez konuları ,halkla ilişkiler tez konuları ,lojistik tez konuları ,istatistik tez konuları ,uluslararası ilişkiler tez konuları ,maliye tez konuları ,ekonometri tez konuları,

Program Seçmeli

BS 232 Masa Üstü Yayıncılık 4(3+1+0) ECTS 0,00Program Seçmeli
İNG 262 Mesleki Yabancı Dil II 3(2+2+0) ECTS 0,00Bu ders İNG 261 dersinin devamı niteliğinde olup, öğrencilerin bir önceki derste edindikleri iş yaşamında İngilizce kullanımı ile ilgili yabancı dil bilgi ve becerilerini pekiştirmelerini ve geliştirmelerini amaçlamaktadır. maliye bölümü tez konuları ,işletme tez konuları ,kamu yönetimi tez konuları ,tez konuları işletme ,bilgisayar tez konuları ,ekonomi tez konuları ,kimya tez konuları ,bankacılık tez konuları ,finans tez konuları ,işletme yönetimi tez konuları ,turizm tez konuları ,halkla ilişkiler tez konuları ,lojistik tez konuları ,istatistik tez konuları ,uluslararası ilişkiler tez konuları ,maliye tez konuları ,ekonometri tez konuları,

Program Seçmeli

İŞ 204 Meslek Etiği 2(2+0+0) ECTS 2,00Etiğin tanımı, önemi; Toplumda etik davranışı etkileyen faktörler; İşletmelerde etik kurallar; Sosyal sorumluluk, İş yaşamını düzenleyen yasalar, Tüketicilerin- çalışanların- çevrenin korunması; Özel yaşamın ve bağımsızlığın korunması, Ticari sırlar, Reklam ve bilgilendirmede etik kurallar.

Program Seçmeli

MU 224 Banka Muhasebesi 3(2+1+0) ECTS 0,00Banka muhasebesinin özellikleri, Banka tek düzen hesap planı, Kaynak sağlama işlemleri, Mevduat kabulü, Tasarruf Mevduatı, Ticari Mevduat, Merkez bankası kredilerinden yararlanma, Kredi işlemleri, Kredi verilmesinde ortak işlemler, Kredilerden alınacak faiz komisyon vergi fonlar, Nakdi krediler, Gayri nakdi krediler, Mali işlemler, Menkul kıymet alım satımı, Repo işlemleri, Kambiyo işlemleri maliye bölümü tez konuları ,işletme tez konuları ,kamu yönetimi tez konuları ,tez konuları işletme ,bilgisayar tez konuları ,ekonomi tez konuları ,kimya tez konuları ,bankacılık tez konuları ,finans tez konuları ,işletme yönetimi tez konuları ,turizm tez konuları ,halkla ilişkiler tez konuları ,lojistik tez konuları ,istatistik tez konuları ,uluslararası ilişkiler tez konuları ,maliye tez konuları ,ekonometri tez konuları,

Program Seçmeli

MU 226 Enflasyon Muhasebesi 2(1+1+0) ECTS 0,00Enflasyonun muhasebe üzerindeki etkileri, enflasyon muhasebesine yönelik muhasebe standartları ve Sermaye Piyasası Kurulu tebliği, enflasyon muhasebesi uygulaması ve ülkemizdeki enflasyon muhasebesi ile ilgili uygulama örnekleri.

Program Seçmeli

MU 228 Konaklama Muhasebesi 2(1+1+0) ECTS 0,00Konaklama muhasebesi ile ilgili temel kavramları tanıyabilme. Konaklama muhasebesinin özelliklerini kavrayabilme. Müşterilere sunulan hizmetlerin maliyetini hesaplama yöntemleri. maliye bölümü tez konuları ,işletme tez konuları ,kamu yönetimi tez konuları ,tez konuları işletme ,bilgisayar tez konuları ,ekonomi tez konuları ,kimya tez konuları ,bankacılık tez konuları ,finans tez konuları ,işletme yönetimi tez konuları ,turizm tez konuları ,halkla ilişkiler tez konuları ,lojistik tez konuları ,istatistik tez konuları ,uluslararası ilişkiler tez konuları ,maliye tez konuları ,ekonometri tez konuları,

Program Seçmeli

MU 242 Mali Tablolar Analizi 4(3+1+0) ECTS 0,00Mali tabloların analiz edilmesinin gereği, mali analiz teknikleri, analiz ve yorum, mali analiz çeşitleri, mali tablolar, gelir tablosu, gelir tablosunun bölümleri, karşılaştırmalı tablolar analizi ve yorumu, yüzde metodu ile tabloların analizi ve yorumu. maliye bölümü tez konuları ,işletme tez konuları ,kamu yönetimi tez konuları ,tez konuları işletme ,bilgisayar tez konuları ,ekonomi tez konuları ,kimya tez konuları ,bankacılık tez konuları ,finans tez konuları ,işletme yönetimi tez konuları ,turizm tez konuları ,halkla ilişkiler tez konuları ,lojistik tez konuları ,istatistik tez konuları ,uluslararası ilişkiler tez konuları ,maliye tez konuları ,ekonometri tez konuları,

Program Seçmeli

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Temmuz 2024
P S Ç P C C P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031