Ödev Tez Merkezi

ers Tanımları

Ders Kod Ders Adı Kredi
EE 500 Lisansüstü Seminer (Graduate Seminar) (0+1+0) Kredisiz
Lisansüstü öğrencilerinin, fakülte üyelerinin ve misafir konuşmacıların verdiği elektronik mühendisliği konularının sunumlarını içeren seminerler. ödev siteleri ,tez indirme siteleri ,tez araştırma siteleri ,ödev yapma siteleri ,tez bulma siteleri ,ödev bulma siteleri ,tez merkezi ,ulusal tez merkezi ,yök tez merkezi ,tez merkezi ,ösym tez merkezi ,ödev tez merkezi ,istanbul tez merkezi
EE 501 Olasılık ve Rassal Süreçler (Probability & Stochastic Processes) (3+0+0) 3
Ayrık ve sürekli olasılık ve rasgele değişkenler. Ortak dağılım ve yoğunluk işlevleri. Büyük sayılar yasası. Merkezi sınır savı. Durağan ve durağan olmayan rassal süreçler. Gauss, Poisson ve Markov süreçleri. Wiener ve Kalman süzgeçleri. Doğrusal en küçük ortalama karesel kestirim ve öngörü. ödev siteleri ,tez indirme siteleri ,tez araştırma siteleri ,ödev yapma siteleri ,tez bulma siteleri ,ödev bulma siteleri ,tez merkezi ,ulusal tez merkezi ,yök tez merkezi ,tez merkezi ,ösym tez merkezi ,ödev tez merkezi ,istanbul tez merkezi
EE 505 Bilişim Kuramı ve Kodlama (Information Theory and Coding) (3+0+0) 3
Bilgi ölçüsü; entropi ve Shannon’un kodlama savı. Gürültülü kodlama savı, bilgi kaynak modellemesi ve gürültüsüz kaynak kodlama; ayrık kanal modelleri ve kanal sığası; doğrusal öbek kodlama ve kod çözme; çevrimsel kodlar ve kod çözme süreci, BSC ve Reed-Solon kodları, evrişim kodlama ve Viterbi kod çözme; kafes kodlamalı kipleme. ödev siteleri ,tez indirme siteleri ,tez araştırma siteleri ,ödev yapma siteleri ,tez bulma siteleri ,ödev bulma siteleri ,tez merkezi ,ulusal tez merkezi ,yök tez merkezi ,tez merkezi ,ösym tez merkezi ,ödev tez merkezi ,istanbul tez merkezi
EE 550 İleri Sayısal İşaret İşleme (Advanced Digital Signal Processing) (3+0+0) 3
İşaret işlemede ileri teknikler. Zaman ve sıklık bölgesinde işleme, zamana bağımlı sıklık gösterimleri, spektral kestirim, uyarlanır süzgeçleme ve kestirim. Konuşma işleme, görüntü işleme ve/veya video kodlama, ve radar işaret işlemenin ayrıntılı incelenmesi. ödev siteleri ,tez indirme siteleri ,tez araştırma siteleri ,ödev yapma siteleri ,tez bulma siteleri ,ödev bulma siteleri ,tez merkezi ,ulusal tez merkezi ,yök tez merkezi ,tez merkezi ,ösym tez merkezi ,ödev tez merkezi ,istanbul tez merkezi
EE 551 Uyarlamalı İşaret İşleme (Adaptive Signal Processing) ) (3+0+0) 3
Durağan süreçler. Doğrusal eniyi süzgeçleme. Doğrusal öngörü. Wiener süzgeci. Kalman süzgeci. Doğrusal uyarlanır süzgeçleme. En dik iniş, LMS ve RLS algoritmaları. Doğrusal olmayan uyarlanır süzgeçleme. ödev siteleri ,tez indirme siteleri ,tez araştırma siteleri ,ödev yapma siteleri ,tez bulma siteleri ,ödev bulma siteleri ,tez merkezi ,ulusal tez merkezi ,yök tez merkezi ,tez merkezi ,ösym tez merkezi ,ödev tez merkezi ,istanbul tez merkezi
EE 552 Dizilim İşaret İşleme (Array Signal Processing) (3+0+0) 3
İşaret ve sistemlere giriş. Fourier dönüşümünün gözden geçirilmesi. Sürekli ve ayrık zaman işaretlerinin örneklenmesi. Açıklık ve dizilimler: açıklıktan doğan kırınımlar, yakın-alan ve uzak-alan yaklaşıklamaları, örneklenmiş açıklıklar olarak dizilimler. Hüzme biçimlendirme: hüzme örüntüsü, hüzme uzayı örnekleme, hüzme biçimlendirmenin hesaplama karmaşıklığı, hüzme biçimlendirme mimarileri, uyarlanır hüzme biçimlendirme. Dizilim işaret işlemeden seçilen konular: alt dizilim işleme ve iki boyutlu dizilim işleme. ödev siteleri ,tez indirme siteleri ,tez araştırma siteleri ,ödev yapma siteleri ,tez bulma siteleri ,ödev bulma siteleri ,tez merkezi ,ulusal tez merkezi ,yök tez merkezi ,tez merkezi ,ösym tez merkezi ,ödev tez merkezi ,istanbul tez merkezi
EE 560 İleri Mikrodalga Devre Tasarımı (Advanced Microwave Circuit Design) (3+0+0) 3
Mikrodalga frekanslarındaki doğrusal devrelerin tanımlanması ve analizi: Brune işlevleri, Piloty işlevleri, kayıpsız devreler için gerçeklenebilirlik koşulları. Mikrodalga devrelerin matris gösterimleri. Genelleştirilmiş saçınım parametreleri. Kayıpsız iki-kapılı saçınım tanımı. Richards frekans dönüşümü ve savı. Mikrodalga süzgeç tasarımı. Genişbantlı uyumlama kuramı: analitik ve yarı analitik yaklaşımlar. Toplu ve dağıtık karışık elemanlı devre modellemesi ve tasarımı. ödev siteleri ,tez indirme siteleri ,tez araştırma siteleri ,ödev yapma siteleri ,tez bulma siteleri ,ödev bulma siteleri ,tez merkezi ,ulusal tez merkezi ,yök tez merkezi ,tez merkezi ,ösym tez merkezi ,ödev tez merkezi ,istanbul tez merkezi
EE 562 Mikrodalga Kuvvetlendiricileri (Microwave Amplifiers) (3+0+0) 3
Mikrodalga frekanslarındaki aktif devreler. Gürültü parametreleri; işaret-gürültü oranı, gürültü kazancı, gürültü ısısı. Mikrodalga transistörlü yükselteç tasarımı ; kazanç kararlılığı, düşük gürültülü yükselteçler, güç yükselteçleri, geniş bantlı yükselteçler. Çok katlı yükselteç tasarımında sayısal yöntemler. ödev siteleri ,tez indirme siteleri ,tez araştırma siteleri ,ödev yapma siteleri ,tez bulma siteleri ,ödev bulma siteleri ,tez merkezi ,ulusal tez merkezi ,yök tez merkezi ,tez merkezi ,ösym tez merkezi ,ödev tez merkezi ,istanbul tez merkezi
EE 570 Sayısal İletişim (Digital Communications) (3+0+0) 3
Örnekleme savı, taban kuşak ve geçirme kuşağı için sayısal iletişim sistemleri. Sayısal kipleme teknikleri; PAM, FSK, PSK, QAM sistemleri. Taban kuşak ve geçirme kuşağı iletişim kanallarının ayırt edici özellikleri. Kanal denkleştirme, eniyi alıcı tasarımı. Çizgisel, evrişimsel ve kafes kodlama. Zamanlama ve taşıyıcı eşzamanlaması. ödev siteleri ,tez indirme siteleri ,tez araştırma siteleri ,ödev yapma siteleri ,tez bulma siteleri ,ödev bulma siteleri ,tez merkezi ,ulusal tez merkezi ,yök tez merkezi ,tez merkezi ,ösym tez merkezi ,ödev tez merkezi ,istanbul tez merkezi
EE 571 Gezgin İletişim Sistemleri (Mobile Communication Systems) (3+0+0) 3
Hücresel planlama, gezgin radyo yayılımı ve yol kaybı. Çok-yollu sönümlü kanalların ayırt edici özellikleri. Gezgin radyo sistemleri için kipleme ve denkleştirme teknikleri. Kaynak kodlama teknikleri. Çoklu erişim seçenekleri. Kod bölüşümlü çoklu erişim (CDMA) sistem tasarımı. Kapasite hesaplamaları. ödev siteleri ,tez indirme siteleri ,tez araştırma siteleri ,ödev yapma siteleri ,tez bulma siteleri ,ödev bulma siteleri ,tez merkezi ,ulusal tez merkezi ,yök tez merkezi ,tez merkezi ,ösym tez merkezi ,ödev tez merkezi ,istanbul tez merkezi
EE 572 Telsiz İletişim (Wireless Communications) (3+0+0) 3
Telsiz iletişim sistemleri. Hücresel iletişim kavramları. Sayısal iletişimin gözden geçirilmesi. Telsiz kanallarının modellenmesi. Telsiz iletişim sistemleri için benzetim teknikleri. Sönümlü kanallar üzerinden sayısal iletişim. Sönümlü kanallar için çeşitleme teknikleri. Dikgen sıklık bölüşümlü çoğullama (OFDM). Telsiz iletişiminde çoklu erişim teknikleri: FDMA, TDMA, doğrudan diziyle yayılı görünge, CDMA. Telsiz standartları: birinci nesil hücresel sistemler, ikinci nesil hücresel sistemler.
EE 575 İletişim Ağları (Communication Networks) (3+0+0) 3
Ağ mimarileri. Sakla ve ilet tipi ağlarda protokoller ve yol atama. Uydu ve paket radyo ağları. Yerel alan ağları. Başarım analizine giriş. İlgili donanım sorunları. ödev siteleri ,tez indirme siteleri ,tez araştırma siteleri ,ödev yapma siteleri ,tez bulma siteleri ,ödev bulma siteleri ,tez merkezi ,ulusal tez merkezi ,yök tez merkezi ,tez merkezi ,ösym tez merkezi ,ödev tez merkezi ,istanbul tez merkezi
EE 576 Telsiz Ağlar (Wireless Networks) (3+0+0) 3
Birinci ve ikinci nesil telsiz ağlarının tasarımı ve işletimindeki temel teknikler. Hücresel sistemler. Ortam erişim teknikleri. Bir gezgin oturumun ve gezgin çağrının denetlenmesi. Gezgin ağlarda işaretleme. Gezgin işletim teknikleri. Ortak hava protokolleri (AMPS, IS-136, IS-95, GSM). Telsiz veri ağları (CDPD, Mobitex). Internet devingenliği. Kişisel iletişim hizmetleri.
EE 580 Dönem Projesi (Term Project) ödev siteleri ,tez indirme siteleri ,tez araştırma siteleri ,ödev yapma siteleri ,tez bulma siteleri ,ödev bulma siteleri ,tez merkezi ,ulusal tez merkezi ,yök tez merkezi ,tez merkezi ,ösym tez merkezi ,ödev tez merkezi ,istanbul tez merkezi Kredisiz
Bir elektronik mühendisliği konusunun bir öğretim üyesinin gözetiminde tezsiz yüksek lisans programındaki öğrenciler tarafından ayrıntılı incelenmesi.
EE 581-589 Elektronik Mühendisliğinde Özel Konular I-IX (Special Topics in Electronics Engineering) (3+0+0) 3
Elektronik mühendisliği alanındaki güncel teknolojik ya da kuramsal gelişmeler arasından seçilmiş özel konuların çalışılması.
EE 590 Yüksek Lisans Tezi (M.S. Thesis) Kredisiz
Tezli yüksek lisans programındaki öğrenciler tarafından akademik danışmanları gözetiminde bir Yüksek Lisans Tezi’nin hazırlanması
EE 601 Kestirim Kuramı (Estimation Theory) ödev siteleri ,tez indirme siteleri ,tez araştırma siteleri ,ödev yapma siteleri ,tez bulma siteleri ,ödev bulma siteleri ,tez merkezi ,ulusal tez merkezi ,yök tez merkezi ,tez merkezi ,ösym tez merkezi ,ödev tez merkezi ,istanbul tez merkezi (3+0+0) 3
Kestiriciler. Kestiricilerin özellikleri. Gerekirci parametrelerin kestirimi için yöntemler. En küçük değişinti kestirimi. En büyük olabilirlik ve momentler yöntemi. Rasgele parametrelerin kestirimi. Genel kayıp işlevlerinin küçültülmesi; en küçük ortalama karesel hata ve en büyük sonsal kestiriciler. En küçük kareler ve Kalman süzgeç yaklaşımı kullanarak sıralı ve özyineli kestirim. Monte-Carlo yöntemleri.
EE 620 Doğrusal Sistem Kuramı (Linear System Theory) ödev siteleri ,tez indirme siteleri ,tez araştırma siteleri ,ödev yapma siteleri ,tez bulma siteleri ,ödev bulma siteleri ,tez merkezi ,ulusal tez merkezi ,yök tez merkezi ,tez merkezi ,ösym tez merkezi ,ödev tez merkezi ,istanbul tez merkezi (3+0+0) 3
Matematik önbilgileri: doğrusal uzaylar, doğrusal dönüşümler, normlu doğrusal uzaylar, yakınsama. Temel sistem kavramları, durum uzayı ve girdi-çıktı gösterimi. Zamanda değişen ve zamanda değişmeyen doğrusal sistemler. Denetlenebilirlik, gözlenebilirlik ve kararlılık tanımları. Gerçeklenme, en küçük mertebeden gerçeklenme problemi ve yöntemleri. Çıktı ve durum geri beslemesi ile özdeğer yerleştirmesi. Gözlemci tasarımı.
EE 672 Yüksek Hızlı İletişim Ağları (High Speed Communication Networks) (3+0+0) 3
Betimlemeler, modeller ve ağların tasarım ve işletimi için yaklaşımlar. Optik iletim ve anahtarlama teknolojilerinin gerekirci, rasgele ve benzetim modelleri kullanılarak analizi. FDDI, DQDB, SMDS, Çerçeve Aktarıcı, ATM ağları ve SONET. Yüksek hız iletişim gerektiren uygulamalar. ödev siteleri ,tez indirme siteleri ,tez araştırma siteleri ,ödev yapma siteleri ,tez bulma siteleri ,ödev bulma siteleri ,tez merkezi ,ulusal tez merkezi ,yök tez merkezi ,tez merkezi ,ösym tez merkezi ,ödev tez merkezi ,istanbul tez merkezi
EE 680 Elektronik Mühendisliğinde Yönlendirilmiş Araştırmalar (Guided Research in Electronics Engineering) Kredisiz
Elektronik Mühendisliği alanında öğretim üyeleri ile eşgüdümlü yürütülen araştırma; bir araştırma önerisinin hazırlanması ve sunulmasına yönelik doktora öğrencilerinin yönlendirilmesi.
EE 681-689 Elektronik Mühendisliğinde Özel Çalışmalar (Special Studies in Electronics Engineering) (3+0+0) 3
Elektronik mühendisliğindeki güncel araştırma konularının bir fakülte üyesi gözetiminde doktora öğrencilerince incelenmesi ve seçilen konunun sunumu. ödev siteleri ,tez indirme siteleri ,tez araştırma siteleri ,ödev yapma siteleri ,tez bulma siteleri ,ödev bulma siteleri ,tez merkezi ,ulusal tez merkezi ,yök tez merkezi ,tez merkezi ,ösym tez merkezi ,ödev tez merkezi ,istanbul tez merkezi

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Temmuz 2024
P S Ç P C C P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031