Ulusal Tez Merkezi

Ders Tanımları

Ders Kod Ders Adı Kredi
IE 500 Lisansüstü Seminer (Graduate Seminar) (0+1+0)0
Yüksek lisans öğrencileri, öğretim üyeleri ve misafir konuşmacılar tarafından Endüstri Mühendisliği’nde ilgilenilen konuların tanıtımı.
IE 501 Doğrusal Programlama ve Uzantıları (Linear Programming and Extensions) ödev siteleri ,tez indirme siteleri ,tez araştırma siteleri ,ödev yapma siteleri ,tez bulma siteleri ,ödev bulma siteleri ,tez merkezi ,ulusal tez merkezi ,yök tez merkezi ,tez merkezi ,ösym tez merkezi ,ödev tez merkezi ,istanbul tez merkezi (3+0+0)3
Doğrusal programlamanın kuramsal temelleri; dışbükeylik; simpleks algoritması; ikilik ve duyarlılık analizi; hesaplama konuları; bölümleme yaklaşımları ve kolon türetme yöntemi; tamsayı ve doğrusal olmayan programlamaya giriş.
IE 502 Çizge Kuramı ve Ağ Akışları (Graph Theory and Network Flows) (3+0+0)3
Çizge ve ağların kuram ve uygulamaları; çizgelerin özellikleri; Hamilton and Euler yürüyüş problemleri; Gezgin Satıcı Problemi ve değişik şekilleri; en kısa yol, en büyük akış ve ağ akış algoritmaları en küçük maliyet tasarımı ve analizi; ikilik ve atama; ağ simplex algoritması.
IE 503 Meta Sezgisel Algoritmalar (Meta Heuristics) (3+0+0)3
Tavlama benzetimi, tabu arama, genetik algoritmalar ve evrimsel hesaplama, yapay sinir ağları, ve bulanık mantık gibi önemli meta sezgisel algoritmalar. Değişik eniyileme, arama, ve sınıflama problemlerinde uygulamalar.
IE 504 Stokastik Süreçler (Stochastic Processes) (3+0+0)3
Poisson ve yenilenme süreçleri; ayrık ve sürekli Markov zincirleri; kuyruk, güvenilirlik, envanter, üretim ve telekomünikasyon problemlerine uygulamaları; kuyruk ağlarına giriş ve ağ başarımı analizi.
IE 505 Kuyruk Kuramı ve Uygulamaları (Queueing Theory and Applications) ödev siteleri ,tez indirme siteleri ,tez araştırma siteleri ,ödev yapma siteleri ,tez bulma siteleri ,ödev bulma siteleri ,tez merkezi ,ulusal tez merkezi ,yök tez merkezi ,tez merkezi ,ösym tez merkezi ,ödev tez merkezi ,istanbul tez merkezi (3+0+0)3
Stokastik süreçler kuramının kuyruklara uygulanması; doğum-ölüm süreçlerinin kalıcı durum analizi. Chapman-Kolmogorov denklemleri; Little teoremi and Markov özelliği; varış ve ayrılış süreçleri; Markov kuyruklar; yarı-Markov süreçler; M/G/1, G/M/m ve G/G/1 kuyruk sistemleri; Jackson ağlarına, denge denklemleri ve kararlı davranış.
IE 506 Doğrusal Olmayan Programlama (Nonlinear Programming) (3+0+0)3
Lineer cebir ve analiz tekrarı, dışbükey kümeler ve işlevler, karesel programlama, iniş algoritması, doğru üzerinde arama, eşlenik yönler, Newton yöntemi, türevlenemeyen işlevlerin eniyilenmesi, kısıtlı eniyileme problemlerinde gerek ve yeter koşullar, ikilik kuramı, ceza ve engel yöntemleri, Kuhn-Tucker yöntemleri, yarı-sonsuz ve yarı-belirli eniyileme problemlerine giriş, uygulamalar.
IE 508 Sıralama ve Çizelgeleme (Sequencing and Scheduling) ödev siteleri ,tez indirme siteleri ,tez araştırma siteleri ,ödev yapma siteleri ,tez bulma siteleri ,ödev bulma siteleri ,tez merkezi ,ulusal tez merkezi ,yök tez merkezi ,tez merkezi ,ösym tez merkezi ,ödev tez merkezi ,istanbul tez merkezi (3+0+0)3
Sıralama ve çizelgeleme problemlerinin analizi ve çözümü. Sıralama ve çizelgeleme algoritmalarının karmaşıklık kuramı ve hesaplama irdelenmesi; tek makine için kesin ve sezgisel çözüm yöntemleri; atelye, imalat hattı ve esnek imalat sistemlerinin çizelgelenmesi; paralel işlemcilerin çizelgelenmesi.
IE 511 Tedarik Zinciri ve Yönetiminde Sayısal Modeller (Quantitative Models in Supply Chain Management) (3+0+0)3
Tedarik zinciri yönetimi konusunda değişik alanlardan seçilmiş problemlerin vaka analizi tabanlı ayrıntılı incelenmesi. Risk birleştirme ve belirsizlik altında üretim planlama, tam zamanında üretim ve itme/çekme sınırının analizi, lojistik ağ tasarımı, geciktirilmiş farklılaşma, üçüncü parti lojistik. Doğrusal/tamsayı melez programlama, stokastik kuyruk ağları, risk analizi. ödev siteleri ,tez indirme siteleri ,tez araştırma siteleri ,ödev yapma siteleri ,tez bulma siteleri ,ödev bulma siteleri ,tez merkezi ,ulusal tez merkezi ,yök tez merkezi ,tez merkezi ,ösym tez merkezi ,ödev tez merkezi ,istanbul tez merkezi
IE 512 Karar Destek Sistemleri (Decision Support Systems) (3+0+0)3
Endüstri Mühendisliği’nde karar destek sistemlerinin uygulamaları. Bilinen veritabanı yönetim ve hesap tablosu yazılımlarını kullanarak karar destek sistemlerinin geliştirilmesi ve uygulanması; Microsoft Excel; Visual Basic for Applications (VBA). Proje.
IE 513 Gelir Yönetimi Kuramı ve Uygulamaları (Theory and Practice of Revenue Management) ödev siteleri ,tez indirme siteleri ,tez araştırma siteleri ,ödev yapma siteleri ,tez bulma siteleri ,ödev bulma siteleri ,tez merkezi ,ulusal tez merkezi ,yök tez merkezi ,tez merkezi ,ösym tez merkezi ,ödev tez merkezi ,istanbul tez merkezi (3+0+0)3
Tek kaynağın kapasite denetimi. Ağ kapasite denetimi. Dinamik fiyatlandırma. Açık artırmalar. Müşteri tercihlerinin ve pazar hareketlerinin modellenmesi. Gelir yönetiminde kestirim ve öngörü yöntemleri. Gelir yönetimi sistemlerinin kurulması ve uygulamalar.
IE 522 Tesis Lojistiği (Facility Logistics) (3+0+0)3
Üretim, dağıtım, ve hizmet sektörü tesisleri planlaması. Verimlilik ve başarımın arttırılması amacıyla malzeme ve bilgi akışı tasarımı ve eylemsel yönleri. Tesis yerleşimi, malzeme taşıma sistemleri, depolama sistemleri, envanter takip ve denetimde algılayıcı uygulamaları.
IE 531 Kalite ve  ödev siteleri ,tez indirme siteleri ,tez araştırma siteleri ,ödev yapma siteleri ,tez bulma siteleri ,ödev bulma siteleri ,tez merkezi ,ulusal tez merkezi ,yök tez merkezi ,tez merkezi ,ösym tez merkezi ,ödev tez merkezi ,istanbul tez merkeziVerimlilik için Tasarım (Design for Quality and Productivity) (3+0+0)3
Kalite denetiminin temel kavram ve tekniklerine giriş, üretim ve servis hedef sapmalarının eksiltme ekonomisi: kayıp fonksiyonları; ürün ve süreç eniyilemesinde Tepki Yüzeyleri Yöntemleri, Taguchi yöntemleri ve sinyal gürültü oranları; Altı Sigma yöntemi. Bankacılık ve sağlık gibi hizmet sektörlerinde verimlilik yöntemlerinin irdelenmesi; Veri Zarflama Analizi ile verimliliğin ölçülmesi.
IE 541 Yer Seçimi Analizi (Location Analysis) (3+0+0)3
Ayrık ve sürekli uzaylarda tekli ve çoklu yer seçimi problemleri. Minisum ve minimax amaç fonksiyonları, p-medyan, p-merkez, ve kaplama modelleri. Rekabetçi yer seçimi problemleri. Üretim ve dağıtım ağı tasarımı, kamu hizmeti, acil servis, telekomünikasyon ve robotbilim uygulamaları. ödev siteleri ,tez indirme siteleri ,tez araştırma siteleri ,ödev yapma siteleri ,tez bulma siteleri ,ödev bulma siteleri ,tez merkezi ,ulusal tez merkezi ,yök tez merkezi ,tez merkezi ,ösym tez merkezi ,ödev tez merkezi ,istanbul tez merkezi
IE 552 Uygulamalı İstatistik (Applied Statistics) (3+0+0)3
İstatistiksel karar kuramında ileri konular. Rassal değişkenler, olasılık dağılımı ve yoğunlukları, üstel dağılım ailelerinin incelenmesi. Veri analizi ve madenciliği tekniklerine genel bakış; enbüyük olabilirlik kestirimi, kestirim oranları ve benzeri istatistiksel hipotez testi ve kestirim yöntemlerinin irdelenmesi. Örnekleme kuramı; önyükleme yöntemi; eksik veri yönetimi.
IE 561 Sistem Dinamiği (System Dynamics) ödev siteleri ,tez indirme siteleri ,tez araştırma siteleri ,ödev yapma siteleri ,tez bulma siteleri ,ödev bulma siteleri ,tez merkezi ,ulusal tez merkezi ,yök tez merkezi ,tez merkezi ,ösym tez merkezi ,ödev tez merkezi ,istanbul tez merkezi (3+0+0)3
Sistem yapısı ve onun dinamik davranışı arasındaki ilişkiyi anlamak amacıyla karmaşık dinamik sistemlerin modellenmesi ve benzetimi. Dinamik karmaşıklık, sınırlı akılcılık. Başarısızlık mantığı. Karmaşık sistemlerin öğrenilmesi. Örgütün öğrenmesi ve sistemik düşünme. Sürekli zaman benzetimi. Geri beslemeli ve niteliksel sistem dinamiği. Stok ve akış çizenekleri ile modelleme. Modelleme metodolojisi. Zamansal gecikmeler, birarada akış, doğrusal olmayan sistemlerin modellenmesi. Model gerçekleme ve onaylama.
IE 580 Dönem Projesi (Term Project Kredisiz
Tezsiz Yüksek Lİsans programına devam eden öğrencilerin danışmanlarının gözetiminde endüstri mühendisliği veya yöneylem araştırması ile ilgili bir konuyu ayrıntılı olarak inceledikleri proje. ödev siteleri ,tez indirme siteleri ,tez araştırma siteleri ,ödev yapma siteleri ,tez bulma siteleri ,ödev bulma siteleri ,tez merkezi ,ulusal tez merkezi ,yök tez merkezi ,tez merkezi ,ösym tez merkezi ,ödev tez merkezi ,istanbul tez merkezi
IE 581–589 Endüstri Mühendisliğinde Özel Konular I – IX (Special Topics in Industrial Engineering I) (3+0+0)3
Endüstri Mühendisliği’nde son teknolojik ve kuramsal bazı özel konuların çalışılması.
IE 590 Yüksek Lisans Tezi (M.S. Thesis) ödev siteleri ,tez indirme siteleri ,tez araştırma siteleri ,ödev yapma siteleri ,tez bulma siteleri ,ödev bulma siteleri ,tez merkezi ,ulusal tez merkezi ,yök tez merkezi ,tez merkezi ,ösym tez merkezi ,ödev tez merkezi ,istanbul tez merkezi Kredisiz
Tezli yüksek lisans programındaki yüksek lisans öğrencileri tarafından bir yüksek lisans tezinin bir akademik danışmanın gözetiminde hazırlanması. ödev siteleri ,tez indirme siteleri ,tez araştırma siteleri ,ödev yapma siteleri ,tez bulma siteleri ,ödev bulma siteleri ,tez merkezi ,ulusal tez merkezi ,yök tez merkezi ,tez merkezi ,ösym tez merkezi ,ödev tez merkezi ,istanbul tez merkezi

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Temmuz 2024
P S Ç P C C P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031