Ödev Yapma Siteleri

Makine Mühendisliği Bölümü
İngilizce Ders İçerikleri
CIP 101 (TDP 101) Toplumsal Duyarlılık Projeleri I 0(0+0+0) ECTS 1,00Lisans öğrencilerinin mezun oluncaya kadar en az bir sene devam etmek zorunda oldukları, gönüllü çalışmaya dayalı ve sivil toplum örgütleriyle beraber çalışılan takım projeleridir. Öğrenciler ilan edilen projeler arasından tercih yaparak TDP birimi tarafından atanan süpervizörün ve birim asistanın danışmanlığında bilgilendirme eğitimleri alırlar, proje ön çalışmalarını yaparlar ve projelerini gerçekleştirirler. Başarı durumu, projenin kendi iç dinamikleri çerçevesinde süpervizör ve proje koordinatörü tarafından kararlaştırılı  ,tez raporu ,tez yazımında sayfa düzeni ,yat turizmi tez ,tez planı ,tez örnegi ,tez düzeltme ,akademik tez ,ücretli tez yazımı ,tez düzenleme ,siteleri ,tez siteleri ,ödev siteleri ,tez indirme siteleri ,tez araştırma siteleri ,ödev yapma siteleri ,tez bulma siteleri ,ödev bulma siteler ,tez merkezi ,ulusal tez merkezi ,yök tez merkezi ,tez merkezi,
COME 101 (BİM 101) Bilgisayara Giriş 3(2+0+2) ECTS 5,00Hesaplama kavramları, üretim ve çoklu ortam yazılımları, dosyalar ve veri saklama; bilgisayar mimarisine giriş, ağlar, Internet. Kelime işlemci, hesaplama yazılımları, veritabanı kullanımı; Ağ sayfası geliştirme ve sunum yazılımları kullanımı.Zorunlu
ENG 101 İleri İngilizce 2(0+4+0) ECTS 3,00Bu dersin amacı, öğrencilerin dinleme, konuşma, okuma, yazma ve dil bilgisi konularındaki yabancı dil becerilerini akademik standartlara uygun materyaller üzerinde çalışarak geliştirmelerini sağlamaktır. Derste ayrıca öğrencilerin akademik çalışma becerilerinin geliştirilebilmesi için çeşitli uygulamalara yer verilmektedir. Ayrıca, sınıf içi ve dışı etkinliklerle öğrencilerin düşünme becerilerini geliştirmek, onları eleştirel düşünceye ve araştırmacılığa sevk etmek hedeflenir.Zorunlu  ,tez raporu ,tez yazımında sayfa düzeni ,yat turizmi tez ,tez planı ,tez örnegi ,tez düzeltme ,akademik tez ,ücretli tez yazımı ,tez düzenleme ,siteleri ,tez siteleri ,ödev siteleri ,tez indirme siteleri ,tez araştırma siteleri ,ödev yapma siteleri ,tez bulma siteleri ,ödev bulma siteler ,tez merkezi ,ulusal tez merkezi ,yök tez merkezi ,tez merkezi,
IUL 100 (UYG 100) Üniversite Yaşamına Giriş 0(0+0+0) ECTS 2,00Zorunlu
MATH 111 (MATE 111) Matematik I 4(3+2+0) ECTS 6,00Temel matematiğe giriş, koordinatlar ve vektörler, fonksiyonlar, limit, süreklilik, türev, teğet doğrular, ortalama değer teoremi, grafikler, kritik noktalar, maksimum ve minimum problemleri, doğrusallaştırma ve diferansiyeller, integral, Riemann toplamları ve belirli integraller, matematiğin temel teoremi, doğal logaritma, üstel fonksiyonlar, ters trigonometrik fonksiyonlar, L’Hospital kuralı, integral metodları, integralin uygulamaları.Zorunlu tez raporu ,tez yazımında sayfa düzeni ,yat turizmi tez ,tez planı ,tez örnegi ,tez düzeltme ,akademik tez ,ücretli tez yazımı ,tez düzenleme ,siteleri ,tez siteleri ,ödev siteleri ,tez indirme siteleri ,tez araştırma siteleri ,ödev yapma siteleri ,tez bulma siteleri ,ödev bulma siteler ,tez merkezi ,ulusal tez merkezi ,yök tez merkezi ,tez merkezi,
ME 103 (MM 103) Bilgisayar Destekli Mühendislik Çizimi 3(2+0+2) ECTS 6,00Mühendislikte teknik resmin önemi, çizgi ve geometrik şekiller. İzdüşüm, görünüşler ve kesitler. Ölçülendirme ve toleranslar. Vidalar ve bağlama elemanları, kamalar, yaylar. Dişliler ve kamlar. Perspektif resim. Montaj resmi. Üç boyutlu modelleme.Zorunlu
PHYS 101 (FİZ 101) Fizik I 4(3+0+2) ECTS 6,00Ölçme ve vektörler, kinematik, Newton yasaları, dairesel hareket, evrensel çekim yasası, iş ve enerji, enerjinin korunumu, momentum, statik, dönme hareketi, basit harmonik hareket, dalgalar, ısı, termodinamiğin birinci yasası, gazların kinetik teorisi, termodinamiğin ikinci yasası, entropi (İlgili deneyler).Zorunlu tez raporu ,tez yazımında sayfa düzeni ,yat turizmi tez ,tez planı ,tez örnegi ,tez düzeltme ,akademik tez ,ücretli tez yazımı ,tez düzenleme ,siteleri ,tez siteleri ,ödev siteleri ,tez indirme siteleri ,tez araştırma siteleri ,ödev yapma siteleri ,tez bulma siteleri ,ödev bulma siteler ,tez merkezi ,ulusal tez merkezi ,yök tez merkezi ,tez merkezi,
TÜRK 101 Türk Dili I 2(2+0+0) ECTS 3,00Dersin amacına uygun olarak, öğrencilerin özgür ve bilimsel düşünce gücüne ve geniş bir dünya görüşüne sahip bireyler olmalarını sağlamak, ulusal kültürümüzün ve dilimizin evrensel kültür içinde korunarak geliştirilmesine ve zenginleştirilmesine katkıda bulunmalarını sağlamak amacıyla TÜRK 101 dersinde; dillerin ortaya çıkışı, köken ve yapı bakımından dünya dilleri, Türkçe’nin dünya dilleri arasındaki yeri, Türkçe’nin tarihsel gelişimi, yapı bakımından Türkçe,sözcükleri kök ve eklerine ayırma ve sözcük türetme çalışmaları, anlatım bozuklukları,dilekçe yazma,özgeçmiş hazırlama gibi konular işlenmekte; dersin amacını desteklemek üzere çeşitli romanlar, şiir kitapları, deneme kitapları okunup incelenmektedir.Zorunlu
CHEM 101 (KİM 101) Kimya 3(2+0+2) ECTS 6,00Kimyada temel kavramlar, atomlar, moleküller ve iyonlar, modern atom kuramı, kimyasal bileşikler ve adlandırılmaları, kimyasal tepkimelerde stokiyometri ve kimyasal hesaplamalar, sulu çözeltilerdeki tepkimeler, çökelme, asit-baz nötralizasyonu ve yükseltgenme-indirgenme (redoks) tepkimeleri, gazlar, termokimya, periyodik tablo ve özellikleri, çözeltilerin özellikleri, kimyasal kinetik ve kimyasal denge prensipleri. İlgili deneyler derse eşlik etmektedir.Zorunlutez raporu ,tez yazımında sayfa düzeni ,yat turizmi tez ,tez planı ,tez örnegi ,tez düzeltme ,akademik tez ,ücretli tez yazımı ,tez düzenleme ,siteleri ,tez siteleri ,ödev siteleri ,tez indirme siteleri ,tez araştırma siteleri ,ödev yapma siteleri ,tez bulma siteleri ,ödev bulma siteler ,tez merkezi ,ulusal tez merkezi ,yök tez merkezi ,tez merkezi,
CIP 102 (TDP 102 ) Toplumsal Duyarlılık Projeleri II 0(0+0+0) ECTS 1,00TDP 101 dersinde teorik eğitim alan öğrenciler, TDP 102 dersi kapsamında gönüllü çalışmaya dayalı ve sivil toplum kuruluşları ile kamu kurum ve kuruluşları ile beraber çalışılan takım projelerinden tercih ettikleri birini seçerek TDP Birimi tarafından atanan süpervizörün ve program asistanının danışmanlığında bilgilendirme eğitimleri alır, proje ön çalışmalarını yapar ve projelerini gerçekleştirirler. Başarı durumu, projenin kendi iç dinamikleri çerçevesinde süpervizör ve proje koordinatörü tarafından kararlaştırılır.Zorunlu
ENG 112 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Çalışmaları İçin İleri İngilizce I 2(0+4+0) ECTS 3,00Bu derste Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin İleri İngilizce dersinde edindikleri yabancı dil ve akademik çalışma becerilerinin ilerletilmesi hedeflenmektedir. Derste kullanılan materyaller ve okuma parçaları genel anlamda bu öğrencilerin çalışma alanlarına yönelik olarak seçilmekte ve düzenlenmekte ve böylece öğrencilere fen ve bilim-teknik alanlarında kelime dağarcıklarını geliştirme imkânı sağlanmaktadır. Derste ayrıca öğrencilere fikirlerini farklı organizasyon şekilleri ile ifade edebilecekleri kompozisyon türleri tanıtılmakta ve kompozisyon yazımı çalışmalarıyla dilbilgisi, yazıda bütünlük ve uyum, kelime bilgisinin çeşitlendirilmesi, doğru bir şekilde kullanılması ve geliştirilmesi amaçlanmaktadır.Zorunlu tez raporu ,tez yazımında sayfa düzeni ,yat turizmi tez ,tez planı ,tez örnegi ,tez düzeltme ,akademik tez ,ücretli tez yazımı ,tez düzenleme ,siteleri ,tez siteleri ,ödev siteleri ,tez indirme siteleri ,tez araştırma siteleri ,ödev yapma siteleri ,tez bulma siteleri ,ödev bulma siteler ,tez merkezi ,ulusal tez merkezi ,yök tez merkezi ,tez merkezi,
MATH 112 (MATE 112) Matematik II 4(3+2+0) ECTS 6,00Diziler ve seriler, Taylor ve Maclaurin serileri, düzlemsel eğrilerinin uzunlukları, kutupsal koordinatlar ve kompleks sayılar, uzayda doğrular, düzlemler ve kuadratik yüzeyler, çok değişkenli fonksiyonlar, limit ve süreklilik, parçalı türevler, zincir kuralı, yönlü türevler, kritik noktalar, çok katlı integraller, kutupsal, silindirik ve küresel koordinatlarda integraller, eğrisel integraller ve yüzey integralleri.Zorunlu tez raporu ,tez yazımında sayfa düzeni ,yat turizmi tez ,tez planı ,tez örnegi ,tez düzeltme ,akademik tez ,ücretli tez yazımı ,tez düzenleme ,siteleri ,tez siteleri ,ödev siteleri ,tez indirme siteleri ,tez araştırma siteleri ,ödev yapma siteleri ,tez bulma siteleri ,ödev bulma siteler ,tez merkezi ,ulusal tez merkezi ,yök tez merkezi ,tez merkezi,
ME 120 (MM 120) Makine Mühendisliğine Giriş 3(3+0+0) ECTS 4,00Makine mühendisliğine giriş kavramları. Mühendislik tasarım ve metodolojisinin temelleri. Bilgisayar destekli tasarım ve üretime giriş.Zorunlu
PHYS 102 (FİZ 102) Fizik II 4(3+0+2) ECTS 6,00Yük ve madde, elektrik alan, elektrik akı ve Gauss yasası, potansiyel, kondansatörler, akım ve direnç, DC devreleri, manyetik alan ve manyetik kuvvet, Ampere ve Faraday yasaları, indüksiyon, elektromanyetik dalgalar, geometrik optik, girişim, kırınım ve polarizasyon, EM radyasyonun parçacık ve dalga özelliği (İlgili deneyler).Zorunlu tez raporu ,tez yazımında sayfa düzeni ,yat turizmi tez ,tez planı ,tez örnegi ,tez düzeltme ,akademik tez ,ücretli tez yazımı ,tez düzenleme ,siteleri ,tez siteleri ,ödev siteleri ,tez indirme siteleri ,tez araştırma siteleri ,ödev yapma siteleri ,tez bulma siteleri ,ödev bulma siteler ,tez merkezi ,ulusal tez merkezi ,yök tez merkezi ,tez merkezi,
TÜRK 102 Türk Dili II 2(2+0+0) ECTS 3,00Anadilini doğru kullanma becerisini kazandırmak; bu beceriyi kazanarak üniversiteye gelmiş olan öğrencilerin de bu alandaki yeteneklerini geliştirmek amacıyla düşünce üretme ve düşündüğünü yazmanın esas olduğu derste, noktalama işaretleri ve imla kuralları, kompozisyon kuralları, yazı türleri örneklerle ele alınmakta ve bunlarla ilgili yazma çalışmaları yapılmaktadır. Ayrıca çeşitli romanlar, şiir kitapları ve tiyatro eserleri okunmakta ve incelenmektedir. Sınıfta okuma tiyatrosu yapılarak, çeşitli diksiyon teknikleri ile uygulamalı vurgu ve tonlama dersleri yapılmaktadır.Zorunlu tez raporu ,tez yazımında sayfa düzeni ,yat turizmi tez ,tez planı ,tez örnegi ,tez düzeltme ,akademik tez ,ücretli tez yazımı ,tez düzenleme ,siteleri ,tez siteleri ,ödev siteleri ,tez indirme siteleri ,tez araştırma siteleri ,ödev yapma siteleri ,tez bulma siteleri ,ödev bulma siteler ,tez merkezi ,ulusal tez merkezi ,yök tez merkezi ,tez merkezi,
CEE 303 (EHM 303) Elektrik Mühendisliğinin Temelleri 3(3+0+0) ECTS 5,00Elektrik Mühendisliğinin temel konularından olan Elektrik Devrelerinin incelenmesi bu dersin konusudur. Direnç devrelerinin Doğru Akım (DA) davranışlarının incelenmesi, kondansatör ve bobin bulunduran devrelerin geçici ve sürekli rejim analizleri incelendikten sonra Alternatif Akım’da (AA) güç ve enerji hesaplamaları ele alınacaktır.Zorunlu
COME 106 (BİM 106) Algoritmalar ve Bilgisayar Programlamaya Giriş 3(2+0+2) ECTS 5,00Nesneye yönelik (object oriented) programlamaya giriş. Programlama dilleri, seviyeleri, tarihçe. Güvenlik, güvenilirlik ve etik. Program geliştirme; dilin yazılım kuralları; giriş/çıkış; algoritma; akış diyagramları ve sözde kod; atama; kontrol yapıları; fonksiyonlar; diziler; temel arama ve sıralama algoritmaları ve temel dosya işlemleri.Zorunlu tez raporu ,tez yazımında sayfa düzeni ,yat turizmi tez ,tez planı ,tez örnegi ,tez düzeltme ,akademik tez ,ücretli tez yazımı ,tez düzenleme ,siteleri ,tez siteleri ,ödev siteleri ,tez indirme siteleri ,tez araştırma siteleri ,ödev yapma siteleri ,tez bulma siteleri ,ödev bulma siteler ,tez merkezi ,ulusal tez merkezi ,yök tez merkezi ,tez merkezi,
ECON 101 (EKON 101) Ekonomiye Giriş 3(3+0+0) ECTS 6,00Mikro ve makroiktisadın temel kavramları, iktisadi problem; arz, talep ve fiyatın belirlenmesi; tüketici davranışı teorisi; firma teorisi; piyasa yapıları; milli gelir ve milli gelirin hesaplanması; ekonomik kalkınmaya, işsizliğe ve enflasyona yönelik sorunlar; makroekonomik politika araçları.Zorunlu
MATH 213 (MATE 213) Lineer Cebir 3(3+0+0) ECTS 4,00Matrisler, satır denkliği, ters matris, lineer denklem sistemleri, determinantlar, Cramer kuralı, vektör uzayları, lineer bağımlılık ve bağımsızlık, tabanlar, iç çarpım uzayları, Gramm-Schmidt yöntemi, ortogonal izdüşümler, Fourier serileri, öz değerler, öz vektörler, üstel matrisler, köşegenleştirme ve uygulamaları, lineer dönüşümler ve matrisleri.Zorunlu
ME 241 (MM 241) Statik 3(2+2+0) ECTS 6,00Mekanikte temel kavramlar. Vektör işlemleri. Kuvvetler ve kuvvet çiftleri. Kuvvet sistemlerinin sınıflandırılması ve denkliği. Denge denklemleri. Serbest cisim çizenekleri. Yapı elemanları, kafesler, çerçeveler, makineler ve kablo ve zincirler. Sürtünme. Akışkanların statiği. Sanal iş temelleri ve enerji metodları.Zorunlu tez raporu ,tez yazımında sayfa düzeni ,yat turizmi tez ,tez planı ,tez örnegi ,tez düzeltme ,akademik tez ,ücretli tez yazımı ,tez düzenleme ,siteleri ,tez siteleri ,ödev siteleri ,tez indirme siteleri ,tez araştırma siteleri ,ödev yapma siteleri ,tez bulma siteleri ,ödev bulma siteler ,tez merkezi ,ulusal tez merkezi ,yök tez merkezi ,tez merkezi,
TAR 201 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I 2(2+0+0) ECTS 3,00Türk İnkılâbının tarihi anlamı ve önemi; Türk inkılâbını hazırlayan koşullar, ortam ve gelişmeleri; Mustafa Kemal Paşa önderliğinde Ulusal Kurtuluş Savaşı; Ulus egemenliğine dayalı tam bağımsız yeni Türk Devleti’nin kuruluşu; Atatürk’ün dahi asker, büyük devlet adamı ve İnkılâpçı kişiliği ile teşkilatçılığı.Zorunlu tez raporu ,tez yazımında sayfa düzeni ,yat turizmi tez ,tez planı ,tez örnegi ,tez düzeltme ,akademik tez ,ücretli tez yazımı ,tez düzenleme ,siteleri ,tez siteleri ,ödev siteleri ,tez indirme siteleri ,tez araştırma siteleri ,ödev yapma siteleri ,tez bulma siteleri ,ödev bulma siteler ,tez merkezi ,ulusal tez merkezi ,yök tez merkezi ,tez merkezi,
MATH 214 (MATE 214) Diferansiyel Denklemler 3(2+2+0) ECTS 6,00Diferansiyel denklemlerin temel kavramları, birinci mertebeden diferansiyel denklemler, lineer diferansiyel denklemlerin çözümü, sabit katsayılı diferansiyel denklemler, Cauch-Euler denklemleri, lineer diferansiyel denklem sistemleri, Laplace dönüşümleri, lineer denklemlerin lineer sistemlerin çözümüne uygulamaları, lineer denklemlerin kuvvet serileriyle çözümleri, parçalı diferansiyel denklemlere giriş, değişkenlerine ayırma.Zorunlu
ME 212 (MM 212) Malzeme Bilimi 3(3+0+1) ECTS 6,00Malzemeler ve özellikleri. Atomik bağlar ve düzenleri. Kristal ve kristal olmayan malzemelerin özellikleri. Yapısal bozukluklar. Atomun hareketi. Malzemelerin elastik, plastic ve viskoelastik deformasyonu. Denge diyagramları. Metaller ve özellikleri. Yapıdaki değişim sonucunda, malzeme özelliklerindeki değişim. Organik malzemeler ve özellikleri.Zorunlu
ME 242 (MM 242) Dinamik 3(2+2+0) ECTS 6,00Parçacık dinamiği. Bir doğru üzerindeki ve eğri üzerindeki hareket. Newton yasaları. Momentum ve açısal momentum metodları. İş ve enerji. Parçacık sistemleri. Katı cisimlerin hareketinin kinematiği ve kinetiği; Euler Yasaları, açısal momentum. Katı cisimler için iş ve enerji metodları. Mekanik titreşimlere giriş.Zorunlu tez raporu ,tez yazımında sayfa düzeni ,yat turizmi tez ,tez planı ,tez örnegi ,tez düzeltme ,akademik tez ,ücretli tez yazımı ,tez düzenleme ,siteleri ,tez siteleri ,ödev siteleri ,tez indirme siteleri ,tez araştırma siteleri ,ödev yapma siteleri ,tez bulma siteleri ,ödev bulma siteler ,tez merkezi ,ulusal tez merkezi ,yök tez merkezi ,tez merkezi,
ME 264 (MM 264) Termodinamik I 3(3+1+0) ECTS 6,00Termodinamik sistemler ve özellikleri. Termodinamik süreçler; iş ve ısı etkileşimleri. Saf maddeler ve termodinamik özellikleri. Birinci Yasa; kapalı ve açık sistemler, akış süreçleri. İkinci Yasa; ısı makineleri, ısı pompaları ve soğutucular. Entropi. Bilgisayar ödev ve uygulamalarına geniş yer verilecektir.Zorunlu
STAT 208 (İSTA 208) Mühendisler için Temel Olasılık ve İstatistik 3(2+2+0) ECTS 5,00Olasılığın tanımı ve ilgili kavramlar. Kombinatorik analiz: saymanın temel prensibi, permütasyon, kombinasyon. Olasılık aksiyomları. Koşullu olasılıklar. Bayes formülü. Bağımsız olaylar. Rassal değişkenler. Dağılım fonksiyonları. Kesikli rassal değişkenler. Beklenen değer ve varyans. Sürekli ve kesikli olasılık dağılımları. Nokta kestirimi ve istatistiksel karar vermenin ilkeleri. Verilerin düzenlenmesi ve analizi. Hipotez testleri. Normal dağılımların ortalamaları ve varyansları için testler. Aralık kestirimi. Sıralama ve seçme. Parametrik olmayan yöntemler. Regresyon ve korelasyon. İstatistik için bilgisayar kullanımı. Varyans analizi.Zorunlu
TAR 202 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 2(2+0+0) ECTS 3,00Türk ulusunun bütün kurumları ve değerleriyle çağdaş uygarlığın da üstüne çıkma çabaları, Atatürk İlke ve İnkılâpları; Atatürk düşünce sistemi; Atatürk döneminde Türkiye’nin iç ve dış politikası; İkinci Dünya Savaşı ve Türkiye; Türkiye’de çok partili döneme geçiş.Zorunlu tez raporu ,tez yazımında sayfa düzeni ,yat turizmi tez ,tez planı ,tez örnegi ,tez düzeltme ,akademik tez ,ücretli tez yazımı ,tez düzenleme ,siteleri ,tez siteleri ,ödev siteleri ,tez indirme siteleri ,tez araştırma siteleri ,ödev yapma siteleri ,tez bulma siteleri ,ödev bulma siteler ,tez merkezi ,ulusal tez merkezi ,yök tez merkezi ,tez merkezi,
ME 301 (MM 301) Deneysel Mühendislik I 3(1+0+4) ECTS 5,00Deneylerin temelleri ve metodları. Deney planlaması, veri analizi, rapor yazma, temel cihazlar ve temel mühendislik ölçümleri. Önemli deneysel metodları temsil etmek üzere seçilen bir dizi deneyin icrası ve raporlanması. Ön koşul : PHYS 102 veya CEE 303 – FİZ 102 veya EHM 303Zorunlu
ME 307 (MM 307) Makine Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulamaları 3(2+0+2) ECTS 6,00Hata analizi, doğrusal olmayan denklemlerin sayısal çözümleri, denklem sistemleri, özdeğer ve özvektörler. Enterpolasyon, eğri uydurma, sayısal bütünleştirme, sayısal optimizasyon, normal ve kısmi diferansiyel denklemlerin sayısal çözümü. Algoritma geliştirme. Makine Mühendisliği uygulamalarından seçilen örneklerin programlanması ve sayısal deneyleri. MATLAB uygulamaları.Zorunlu
ME 345 (MM 345) Mukavemet 3(3+1+0) ECTS 6,00Gerilme ve gerinme. Eksenel yükleme. Burulma. Kirişlerin eğilmesi, kirişlerde kayma gerilmeleri. Gerilme yığılması. Mohr dairesi. Bükülme, burulma, kayma ve eksenel kuvvetlerden oluşan bileşke gerilmeler. Kiriş ve şaft tasarımı. Statikçe belirsiz problemler, ısıl gerilmeler. Enerji metodlarına giriş. Kolonların bükülmesi.Zorunlu
ME 351 (MM 351) Akışkanlar Mekaniği 3(3+1+0) ECTS 6,00Akışkanlar mekaniğinin temel prensipleri ve mühendislik problemleri uygulamaları. Akış kavramları. Kontrol hacmi analizi. Koruma denklemleri ve uygulamaları. Boyut analizi. Viskoz sıvıların akışı, basit laminar sıvılar, basit laminar akış sistemleri, iç ve dış akış uygulamaları.Zorunlu tez raporu ,tez yazımında sayfa düzeni ,yat turizmi tez ,tez planı ,tez örnegi ,tez düzeltme ,akademik tez ,ücretli tez yazımı ,tez düzenleme ,siteleri ,tez siteleri ,ödev siteleri ,tez indirme siteleri ,tez araştırma siteleri ,ödev yapma siteleri ,tez bulma siteleri ,ödev bulma siteler ,tez merkezi ,ulusal tez merkezi ,yök tez merkezi ,tez merkezi,
HUM 302 (İNB 302) Çağdaş Avrupa’nın ve Modern Etiğin Temelleri 3(2+2+0) ECTS 4,00Bu ders INB 301’in devamıdır. Derste bir yandan Akdeniz ve Avrupa uygarlıklarının siyasal, entelektüel ve kültürel gelişiminin 18. Yüzyılın başından günümüze kadar olan dönemi kronolojik olarak tartışılır, diğer yandan çağdaş Batı dünyasında öne çıkan modern etik kavramının oluşumu incelenir. Aydınlanma, onun hümanizm ve modernizm ile ilişkisi, Avrupa’da milliyetçiliğin doğuşu, Fransız Devrimi ve Sanayi Devrimi ile 20. yüzyılın belli başlı konu ve olayları, genel özellikleri ve çağdaş Avrupa’nın şekillenmesinde oynadıkları roller bakımından ele alınır. Derste etik kavramı ile Avrupa uygarlığının gelişimi arasındaki ilişkiler modern Batı etiğinin oluşumu bağlamında incelenir.Zorunlu
ME 302 (MM 302) Deneysel Mühendislik II 3(1+0+4) ECTS 5,00Dinamik sistemler, termodinamik, ısı transferi, akışkanlar mekaniği ve mekanik konularından seçilmiş deneyler serisi.Zorunlu tez raporu ,tez yazımında sayfa düzeni ,yat turizmi tez ,tez planı ,tez örnegi ,tez düzeltme ,akademik tez ,ücretli tez yazımı ,tez düzenleme ,siteleri ,tez siteleri ,ödev siteleri ,tez indirme siteleri ,tez araştırma siteleri ,ödev yapma siteleri ,tez bulma siteleri ,ödev bulma siteler ,tez merkezi ,ulusal tez merkezi ,yök tez merkezi ,tez merkezi,
ME 304 (MM 304) Dinamik Sistemlerin Modellenmesi ve Kontrolü 3(3+0+0) ECTS 6,00Otomatik kontrole giriş. Dinamik sistemlerin modellenmesi. Laplace dönüşüm metodu ile tepki analizi. Dönüşüm fonksiyon ve blok diyagramları. Geri besleme kontrol sistemleri. Erişim düzeneği ve dönüştürücüler. Kontrol yasaları. PID kontrol ayar metodları. Kök-yer analizi. Frekans tepki analizi.Zorunlu
ME 322 (MM 322) Makine Elemanları I 3(3+1+0) ECTS 6,00Makine mühendisliği tasarımına giriş: Toleranslar ve geçmeler, kuvvet analizi, malzemeler; gerilme analizi; uzama, çökme, kararlılık ve burkulma; kırılma teorileri, emniyet katsayıları ve güvenirlik, çarpma, yorulma. Makine elemanlarının analizi ve tasarımı: bağlama elemanı olarak vida ve civatalar, perçin ve kaynak; yaylar; yağlama ve kaymalı yataklar; rulmanlı yataklar; miller, kama yuvaları, pimler, splines, kaplinler; kavramalar ve frenler; düz, helisel, konik ve sonsuz vida dişlilerin kinematiği ve tasarımı.Zorunlu tez raporu ,tez yazımında sayfa düzeni ,yat turizmi tez ,tez planı ,tez örnegi ,tez düzeltme ,akademik tez ,ücretli tez yazımı ,tez düzenleme ,siteleri ,tez siteleri ,ödev siteleri ,tez indirme siteleri ,tez araştırma siteleri ,ödev yapma siteleri ,tez bulma siteleri ,ödev bulma siteler ,tez merkezi ,ulusal tez merkezi ,yök tez merkezi ,tez merkezi,
ME 332 (MM 332) İmalat Teknolojisi 3(3+0+0) ECTS 6,00İmalat teknolojisinin temelleri: dövme, haddeleme, ekstrüzyon, çekme, kaynak, döküm, toz metalurjisi. Talaşlı imalat yöntemleri. Takım tezgahlarına giriş, tornalama, frezeleme. İmalat için malzeme seçimi; NC ve CNC’ye giriş.Zorunlu
ME 352 (MM 352) Isı İletimi 3(3+1+0) ECTS 6,00Sistemlerde, durgun ve geçişli tek ve çok katmanlı ısı iletimi. Özel uygulamalarda sayısal metodlar. İç ve dış konveksiyon. Doğal konveksiyon ve yoğunlaşma.Yayılım ile ısı iletimi. Isı değiştiricileri ve ısı iletim sistemlerinin tasarımı.Zorunlu
ME 491 (MM 491) Proje 2(1+2+0) ECTS 4,00Öğrencilerin, bir makine mühendisliği projesini, grup halinde ya da bireysel olarak, tasarım sürecini, kavramdan başlayarak, analizlerle, düzenleme ve raporlamayı içerecek şekilde, ele almaları gerekmektedir. Projeler, makine mühendisliğinin değişik endüstriyel uygulamaları arasından önerilir ve akademik kadronun deneyimlerini yansıtır. Proje teklifine ait bir yazılı müracaat ve dönem sonunda projenin teorik temeline ait dönem sonu raporu yazılması zorunludur. Ön koşul : 90 kredik dersten başarılı olmak şartı aranır Ön Koşul: 90 kredilik dersten başarılı olmak şartı aranırZorunlu
CDS 490 (KGS 490) Kültürel Gelişim Semineri 0(0+1+0) ECTS 0,00Bu seminerle, öğrencilerin sosyal, kültürel, bilimsel ve sanatsal açıdan bilgilenmesi, kendi alanlarında tanınmış saygın kişilerin görüşlerini öğrenmesi, böylece sentez ve değerlendirme yeteneklerini geliştirmesi amaçlanmaktadır. Bu derste öğrencilerin öğrenim hayatları boyunca üniversitede düzenlenecek etkinliklere katılımı değerlendirilecektir. Öğrenciler her yarıyıl en az 2 ve sekiz yarıyılda toplam 16 etkinliğe katılarak dersin gereklerini yerine getireceklerdir.Zorunlu
ME 492 (MM 492) Bitirme Projesi 3(0+6+0) ECTS 8,00Öğrencilerin, bir makine mühendisliği projesini, grup halinde ya da bireysel olarak, tasarım sürecini, kavramdan başlayarak, analizlerle, düzenleme ve raporlamayı içerecek şekilde, ele almaları gerekmektedir. Projeler, makine mühendisliğinin değişik endüstriyel uygulamaları arasından önerilir ve akademik kadronun deneyimlerini yansıtır. Yazılı bir dönem içi raporu, dönem sonu raporu ve sözlü sunum zorunludur. Ön koşul : 100 kredilik dersten başarılı olma koşulu aranırZorunlu tez raporu ,tez yazımında sayfa düzeni ,yat turizmi tez ,tez planı ,tez örnegi ,tez düzeltme ,akademik tez ,ücretli tez yazımı ,tez düzenleme ,siteleri ,tez siteleri ,ödev siteleri ,tez indirme siteleri ,tez araştırma siteleri ,ödev yapma siteleri ,tez bulma siteleri ,ödev bulma siteler ,tez merkezi ,ulusal tez merkezi ,yök tez merkezi ,tez merkezi,
ME 321 (MM 321) Makine Teorisi 3(3+0+0) ECTS 6,00Mekanizmalara giriş: temel kavramlar, hareketlilik, mekanizmaların temel türleri. Bağlantıların yer, hız ve ivme analizi. Kam mekanizmaları. Dişli kutuları. Mekanizmaların statik ve dinamik kuvvet analizi.Bölüm Seçmeli
ME 365 (MM 365) Termodinamik II 3(3+0+0) ECTS 6,00Tersinir olmayan süreçler ve enerjinin kullanılabilirliği. Güç ve soğutma çevrimleri. Termodinamik özellik ilişkileri. Psikrometrik diyagram ve uygulamaları. Yanma reaksiyonları. Kimyasal ve faz dengeleri.Bölüm Seçmeli
ME 371 (MM 371 ) Tahribatsız Test 3(3+0+0) ECTS 6,00Tahribatsız testin kısa tarihçesi. Malzemeler ve süreksizlikler. Görsel yöntemler. Röntgensel yöntemler. Ultrasonik test. Manyetik test. Elektriksel yöntemler. Sızmalı akım tespiti. Akustik yöntemler. Diğer yöntemler.Bölüm Seçmeli
ME 421 (MM 421) Makine Elemanları II 3(3+0+0) ECTS 6,00Makine Elemanları I dersinin devamı olup, çeşitli makine bileşenleri, sürtünme, aşınma ve yağlama; mil, kama, pim, kaplin, kavrama, frenvolan; planet dişli mekanizmaları; düz kayışlar, v-kayışları, zincirler, tork dönüştürücüleri. Yatak seçimi ve yatak tasarımının esasları. Makine elemanlarının veya ilgili cihazların tüm teknik resimlerini, montaj resimlerini ve maliyet analizini içeren tasarım projesi.Bölüm Seçmeli
ME 435 (MM 435) Mekatronik 3(3+0+0) ECTS 6,00Mekatroniğe giriş. Mikrobilgisayar temelli kontrol sistemleri. Arayüzler, sensörler ve aktüatörler. Temel kontrol elektroniği. Ayrık zaman sistemleri. Ayrık kontrolör tasarımı. Gerçek zamanlı programlama. Tasarım vaka çalışmaları. Proje.Bölüm Seçmeli
ME 451 (MM 451) Akışkanlar Mekaniği II 3(3+0+0) ECTS 6,00Turbo makinelerin temel teorisi, boyutsuz parametreler ve benzerlik yasaları, turbo makinelerin performans karakteristikleri. Aerodinamiğin temelleri: kanat profil geometrisi, taşıma ve sürükleme karakteristikleri. Sıkıştırılabilir akışın temelleri, normal şok bağıntısı, eğik şok ve genişleme dalgaları. Süpersonik akış için sayısal yöntemler.Bölüm Seçmeli
ME 457 (MM 457) Sonlu Elemanlar Yöntemine Giriş 3(3+0+0) ECTS 6,00Varyasyonel yöntemler, eleman tipleri, şekil fonksiyonları, tek boyutlu sonlu elemanlar analizi, ağ yapı oluşturma, yapısal problemler, ısı transferi problemleri, akışkanlar mekaniği problemleri, zamana bağlı olmayan problemler.Bölüm Seçmeli
ME 461 (MM 461) Enerji Sistemleri 3(3+0+0) ECTS 6,00Enerji bilinci. Enerji tüketimi ve enerji üretim sistemlerinin analizi ve incelenmesi için mühendislik ekonomisi ve termodinamik. Enerji tesisleri, motorlar, yenilenebilir enerji kaynakları, mesken ısıtması, ticari enerji kullanımı. Radioaktivite, hava, su ve toprak kirlenmesi, çevre etkileri ve kamu yönetmelikleri.Bölüm Seçmeli tez raporu ,tez yazımında sayfa düzeni ,yat turizmi tez ,tez planı ,tez örnegi ,tez düzeltme ,akademik tez ,ücretli tez yazımı ,tez düzenleme ,siteleri ,tez siteleri ,ödev siteleri ,tez indirme siteleri ,tez araştırma siteleri ,ödev yapma siteleri ,tez bulma siteleri ,ödev bulma siteler ,tez merkezi ,ulusal tez merkezi ,yök tez merkezi ,tez merkezi,
ME 412 (MM 412) Malzeme Mühendisliği 3(3+0+0) ECTS 6,00Mühendislik malzemeleri ve özellikleri. Malzeme seçimi ve gelişimi. Gelişmiş malzemeler. Malzemelerle tasarım.Bölüm Seçmeli
ME 426 (MM 426) Mekanik Titreşimler 3(3+0+0) ECTS 6,00Tek serbestlik dereceli sistemlerin serbest ve zorlanmış titreşimleri. İki ve daha fazla serbestlik dereceli sistemler. Modal analiz. Titreşim bastırma ve kontrol için tasarım. Titreşim ölçümü. Kritik hızlar. Ön koşul : ME 242 ve MATH 214 – MM 242 ve MATE 214Bölüm Seçmeli
ME 432 (MM 432) Makine Mühendisliğinde Tasarım 3(3+0+0) ECTS 6,00Tasarım süreci ve şekilbilim. Modelleme ve benzetim. Mühendislik ve bilgisayar destekli tasarımda bilgisayar kullanımı. Proje mühendisliği, planlaması ve yönetimi. Tasarım optimizasyonu. Ekonomik karar verme ve maliyet tahminleri. Kalite problemleri. Kırılma analizi ve güvenilirlik. Tasarım problemlerinde insan ve çevre etkisi. Vaka çalışması ve dönem projesi.Bölüm Seçmeli
ME 434 (MM 434) Modern Kontrol Teorisi 3(3+0+0) ECTS 6,00MIMO sistemlerine giriş. Durum uzayı temsil yöntemleri. Sürekli zaman sistemlerinin durum uzayı analizi. Modal analiz, özdeğer ve özvektörler. Durum uzayı modellerinin, serbest ve zorlanmış çözüm yöntemleri. Kontrol edilebilirlik ve gözlenebilirlik kavramları. Durum değişkenleri geribeslemesi ile kutup yerleştirme metodları. Gözlemci tasarımı. Optimum kontrole giriş.Bölüm Seçmeli
ME 438 (MM 438) Akışkan Güç Kontrolü 3(3+0+0) ECTS 6,00Hidrolik ve pnömatik güç aktarım sistemleri. Kayıtlar ve sistem verimliliği. Basit devre tasarımı. Pompalar, motorlar, akümülatörler. Sübap karakteristikleri. Dinamik tepki. Hidrolik servo kontrol.Bölüm Seçmeli
ME 446 (MM 446) Uygulamalı Katı Cisim Mekaniği 3(3+0+0) ECTS 6,00Elastisite teorisine giriş, gerilim, gerinim ve kurucu denklemleri. Cisimlerin mukavemeti ileri konularından başlıklar: Simetrik olmayan kestiler için eğilme, kavisli kirişler, kayma merkezi, kalın-cidarlı silindirler. Kompozit malzemelerin mekaniği. Kaplama teorisine giriş. Mühendislik problemlerine uygulama.Bölüm Seçmeli
ME 462 (MM 462) IHİK’nin Temelleri 3(3+0+0) ECTS 6,00Termodinamik ve psikrometri, temel ısıtma havalandırma ve iklimlendirme (IHİK) sistem hesapları, iç ve diş tasarım, yük tahmininde temel formüller, ısıtma ve soğutma yükleri, enerji hesap metotları: derece-gün metodu ve bin metodu. Yapısal malzemelerin termal özellikleri.Bölüm Seçmeli
ME 474 (MM 474) Isı Motorları 3(3+0+0) ECTS 6,00Kıvılcımlı tutuşturma ve sıkıştırmalı tutuşturma ile çalışan motorların temelleri ve testler. Buhar ve gaz türbinlerinin teorisi ve tasarımının temelleri. Türbin kontrolü ve performans.Bölüm Seçmeli
ME 478 (MM 478) Isıl Sistemlerin Tasarımı 3(3+0+0) ECTS 6,00Termodinamiğin temellerinin, akışkanlar mekaniğinin ve ısı transferinin ısıl sistemlerin tasarımına uygulamaları. Bileşen karakteristiği ve sistemin bütünü üzerindeki etkilerinin araştırılması. Ön koşul : ME 352 ve ME 365 – MM 352 ve MM 365Bölüm Seçmeli
COME 211 (BİM 211) Ayrık Hesaplamalı Yapılar 3(3+0+0) ECTS 5,00Ayrık matematiğin hesaplama ile ilgili temel kavramları ve teknikleri: mantığın temel kavramları, önermeler mantığı, küme teorisi, fonksiyonlar, diziler, sayma, bağıntılar, algoritmalar ve karmaşıklık analizleri, sayı teorisi uygulamaları; matematiksel nedensellik, tümevarım ve özyineleme; çizge teorisi, en kısa yol problemleri, ağaç yapıları, sıralama ve arama algoritmaları ve uygulamaları.Fakülte Seçmeli
ESCI 107 (MBİ 107) Bilim, Teknoloji ve Toplum 3(3+0+0) ECTS 5,00Bilim ve teknolojinin tarihsel özeti, bilim – teknoloji ilişkileri, teknoloji – çevre ilişkileri, bilimin toplumsal algılanması, bilimsel süreç, bilimsel yöntem; mühendislikte, sosyal bilimlerde ve tıpta bilimsel öngörü, istatistiksel veri değerlendirme. Örnek problemler ve toplumsal tartışmalar, depremler ve önceden tahmini, elektromanyetik dalgalar ve toplumsal kaygılar, bilim ve etik, risk yönetimi ve temkinli yaklaşım ilkesi.Fakülte Seçmeli
IE 301 (EM 301) Yöneylem Araştırması I 3(2+2+0) ECTS 6,00Yöneylem Araştırmasının ve uygulamalarının temel özellikleri. Yöneylem Araştırması’nın; üretim planlama; envanter planlama; fabrika yerleşimi; iş değerlendirme; kalite kontrol ve diğer alanlarda uygulanması. Doğrusal programlama: Atama ve Taşıma problemleri. Doğrusal olmayan programlama. Kuadratik programlama; çok amaçlı programlama; geometrik programlama ve diğer teknikler. Bilgisayar uygulamaları.Fakülte Seçmeli
IE 303 (EM 303) Mühendisler İçin Oyun Kuramı 3(3+0+0) ECTS 6,00Tam bilgili statik oyunlar, baskın strateji dengesi, Nash dengesi, karışık strateji dengesi, ardışık biçimli oyunlar, geriye doğru çözümleme, mükemmel alt oyunlar Nash dengesi, tekrarlı oyunlar, belirsizlik ve bilgi, açık artırma stratejileri ve açık artırmalar, tedarik zinciri problemleri, pazarlık, oy verme.Fakülte Seçmeli
IE 335 (EM 335) Toplam Kalite Yönetimi 3(3+0+0) ECTS 4,00Değişen iş koşulları ve TKY’nin tarihi gelişimi. Kalitenin firma çapında değerlendirilmesinin temel kavramları. Kalite maliyetleri; kalite planlama; kalite kontrol. İstatistiksel süreç kontrol; kalite yönetimi; üst yönetimin rolü; katılım; tanıma ve ödüllendirme. Kalite kültürünün oluşturulması. Tedarikçi ilişkileri kalite bilişim sistemleri. Kalite Güvencesi; diğer teknikler ve araçlar.Fakülte Seçmeli
IE 351 (EM 351) Verimlilik Analizi 3(3+0+0) ECTS 6,00Verimlilik Yönetimi kavramı günümüzün rekabetçi iş pazarında kritik bir başarı faktörü halini almıştır. Neyin çalışıp neyin çalışmadığını anlamak ve gereken hareketi hızla gerçekleştirebilmek gelecek yöneticiler için önemli bir özellik olacaktır. Bu derste amaç öğrencilerin farklı performans ölçme tekniklerini öğrenmeleri, verimlilik yönetimi felsefesi ile tanışmaları ve verimlilik geliştirme sistemlerinin yöntemlerini tanımalarıdır.Fakülte Seçmeli
IE 401 (EM 401) Matematiksel Modelleme 3(3+0+0) ECTS 6,00Bu derste Endüstri Mühendisliğindeki matematik programlama problemlerinin pratik yönleri uygulanması ve çalıştırılması ile ilgili hususlar incelenecek ve analiz edilecektir. Özellikle doğrusal programlama ve türleri üzerinde durulacak ve bu modellerin uygulama alanları; kabulleri; özellikleri ve tipik uygulamaları incelenecektir. Konu ile ilgili tipik vaka çalışmaları analiz edilecek ve incelenecektir.Fakülte Seçmeli
IE 425 (EM 425) Bilgisayarla Bütünleşik İmalat 3(2+0+2) ECTS 6,00Bilgisayarla Tümleşik İmalata (CIM) giriş ve CIM modülleri. NC; CNC ve DNC sistemleri parça programlama. Robotlar ve malzeme taşıma. Robotlu hücrelerin analizi. AGV ve FMS sistemlerinin analizi. AGV ve FMS’lerin benzetimi. CAQ sistemleri. Konveyör sistemlerinin benzetimi. İnternet ve toplam bilgi yönetim sistemleri. Esnek üretim ve katı otomasyon.Fakülte Seçmeli
IE 302 (EM 302) Yöneylem Araştırması II 3(2+2+0) ECTS 6,00Kuyruk Teorisi; sistem yapıları; notasyon; tek servis kanallı ve çok kanallı sistemler. Olasılıksal envanter modelleri: tek periyot modelleri; sipariş noktası modelleri; periyodik kontrol modelleri. Markov zincirleri: Düzgün Markov zincirleri; absorbe eden Markov zincirleri. Benzetim: benzetim örnekleri; süreç üretme. Zaman – akış mekanizması. Benzetim dilleri.Fakülte Seçmeli
IE 356 (EM 356) İşletme ve Toplum 3(3+0+0) ECTS 6,00Endüstriyel toplum; endüstriyel ilişkiler; iş arama; çalışma hayatı; değerler ve sosyal önem; endüstri ve toplumun kooperasyonu; sendikalar; işsizlik; işyerinde sağlık ve güvenlik; profesyonel kurumlar ve hizmetleri; kişiler arası iletişim; kişisel gelişim.Fakülte Seçmeli
IE 362 (EM 362) Mühendislik Ekonomisi 3(3+0+0) ECTS 4,00Mühendislik faaliyetlerinde maliyet ölçümü ve kontrolü. Temel muhasebe kavramları; gelir ölçümü ve değerleme problemleri. İmalat maliyetleri kontrolü ve standart maliyet sistemleri. Sermaye yatırımı; mühendislik seçenekleri ve ekipman yenileme kararları.Fakülte Seçmeli
IE 438 (EM 438) Ürün ve Süreç Geliştirme 3(3+0+0) ECTS 6,00Eşzamanlı mühendisliğe giriş, entegre ürün-süreç tasarımı metodolojilerinin tanımlanması, müşteri girdili kalite fonksiyon yayılımı matrislerinin kurulması. Deney tasarımı süreci adımları; cevap yüzeyi metodolojisi; ortogonal dizi seçimi ve kullanımı; etkin test stratejileri; çok-seviyeli deneyler. Testler ve deney analizi metotları.Fakülte Seçmeli
IE 452 (EM 452) Endüstriyel Psikoloji 3(3+0+0) ECTS 6,00Endüstriyel psikolojinin temel konuları; endüstriyel psikolojide araştırma yöntemleri, işe ilişkin davranışlar ve ölçümleri; iş analizi; personel seçimi prosedürleri; insan becerilerinin ölçümü; personel eğitimi ve geliştirme; kariyer planlama; iş ortamı, iş zenginleştirme; iş tatmini, iş değerlendirme; iletişim ve liderlik.Fakülte Seçmeli
IE 476 (EM 476) Çevresel İncelemeler 3(3+0+0) ECTS 6,00Çevresel Konular; kirlilik yasası; kirlilik kontrol sistemleri; kontrol ürünleri ve pazardaki yerleri; hava ve su kalitesi ve kontrolü. Standartlar, sınıflandırmalar; sera etkisi; ozon yırtığı; araç emisyonu ve motor yönetim sistemi; su bakımı; organik bileşenler; sağlık etkileri; Çevresel Etki Değerlendirmesi (EIA); nükleer güç; endüstriyel atık ; atıkların geri kazanımı.Fakülte Seçmeli
U00035 Üniversite Seçmeli 3(0+0+0) ECTS 5,00Üniversite Seçmeli
ALM 101 Almanca I 3(2+2+0) ECTS 5,00Bu ders Almanca’ ya bir başlangıç niteliğinde olup, öğrencilerin temel dil becerilerini ve dilbilgisi kurallarını öğrenmelerini ve bu kuralları kullanarak iletişim becerilerini geliştirmelerini amaçlar.Üniversite Seçmeli
ALM 102 Almanca II 3(2+2+0) ECTS 5,00ALM 101 dersinin devamı niteliğinde olup, bir önceki Almanca dersinde edinilen bilgilerin pekiştirilmesini, yeni dilbilgisi kurallarının öğrenilmesini ve özellikle dinleme ve konuşma becerilerinin geliştirilmesini hedefler.Üniversite Seçmeli
ALM 103 Almanca III 3(2+2+0) ECTS 5,00ALM 101 ve ALM 102 derslerinin devamı niteliğindedir. Bu derste, öğrencilerin dinleme ve konuşma becerileri, günlük yaşama uygun konular ve ortamlarda kullanılarak geliştirilir. Ayrıca dilbilgisi kalıplarının yazılı iletişimde nasıl kullanıldığı üzerinde durulur.Üniversite Seçmeli
ALM 104 Almanca IV 3(2+2+0) ECTS 5,00ALM 101, ALM 102 ve ALM 103 derslerinin devamıdır. Daha önceki derslerde öğrenilen dil yapılarının kullanılmasının yanı sıra ALM 104’de, iş hayatına yönelik kelime dağarcığının geliştirilmesi ve bu sözcüklerin yazılı ve sözlü iletişimde doğru ve akıcı bir biçimde kullanılabilmesi amaçlanır.Üniversite Seçmeli
ALM 105 Almanca V 3(2+2+0) ECTS 5,00ALM 101, ALM 102, ALM 103 ve ALM 104 derslerinin devamıdır. Daha önceki derslerde öğrenilen dil yapılarının kullanılmasının yanı sıra ALM 105’de, iş hayatına yönelik kelime dağarcığının geliştirilmesi ve bu sözcüklerin yazılı ve sözlü iletişimde doğru ve akıcı bir biçimde kullanılabilmesi amaçlanır.Üniversite Seçmeli
ALM 106 Almanca VI 3(2+2+0) ECTS 5,00ALM 101, ALM 102, ALM 103, ALM 104 ve ALM 105 derslerinin devamıdır. Daha önceki derslerde öğrenilen dil yapılarının kullanılmasının yanı sıra ALM 106’de, iş hayatına yönelik kelime dağarcığının geliştirilmesi ve bu sözcüklerin yazılı ve sözlü iletişimde doğru ve akıcı bir biçimde kullanılabilmesi amaçlanır. Önkoşul: ALM 105 ServisÜniversite Seçmeli
BA 211 (İŞ 211) Finansal Muhasebe I 3(3+0+0) ECTS 6,00İşletme dili olarak muhasebe; finansal tablolar; muhasebe kayıtları; büyük defter, günlük defter, mizan; karın ölçülmesi ve muhasebe çevriminin tamamlanması; düzeltme kayıtları ve finansal tabloların hazırlanması; ticari aktivitelerin muhasebeleştirilmesi; dönen varlıkların, duran varlıkların ve kısa vadeli borçların muhasebeleştirilmesi.Üniversite Seçmeli
BA 313 (İŞ 313) Mühendisler İçin Muhasebe 3(3+0+0) ECTS 5,00Öğrencilere temel muhasebe bilgi ve pratiğinin kazandırılması. Muhasebe bilgi ve uygulamalarıyla beraber bu bilgilere dayalı finansal raporların hazırlanması, yorumlanması ve yönetimi ile ilgili bilgi ve becerinin edinilmesiÜniversite Seçmeli
CIN 101 Çince I 3(2+2+0) ECTS 5,00Bu ders Çince’ye bir başlangıç niteliğinde olup, öğrencilerin 4 temel tonlama becerisini kazanmalarını, sözcük bilgisi geliştirmelerini ve temel dilbilgisi kurallarını öğrenerek kullanabilmelerini amaçlar.Üniversite Seçmeli
CIN 102 Çince II 3(2+2+0) ECTS 5,00CIN 101 dersinin devamı niteliğinde olup öğrenilen konuların pekiştirilmesini, kelime bilgisinin arttırılmasını ve bunların çeşitli diyaloglarda kullanılmasını hedefler.Üniversite Seçmeli
CIN 103 Çince III 3(2+2+0) ECTS 5,00CIN 101 ve CIN 102 derslerinin devamı niteliğindedir. Derste ağırlıklı olarak dinleme, konuşma ve okuma becerilerinin geliştirilmesi üzerinde durulur. Günlük olayları yansıtan çeşitli diyaloglar yardımıyla yeni dilbilgisi kuralları öğretilir ve öğrencinin sözcük dağarcığının geliştirilmesine çalışılır.Üniversite Seçmeli
CIN 104 Çince IV 3(2+2+0) ECTS 5,00CIN 101, CIN 102 ve CIN 103 derslerinin devamıdır. Daha önceki derslerde öğrenilen dil yapılarının tekrar edilmesi ve 4 dil becerisinin geliştirilmesi amaçlanır.Üniversite Seçmeli
ECON 211 (EKON 211) Mikroekonomi 3(3+0+0) ECTS 6,00Arz ve talep, fiyatın belirlenmesi; esneklik; tüketici davranışı teorisi; üretim teorisi ve maliyetler; rekabetçi ve rekabetçi olmayan piyasalarda çıktının belirlenmesi; üretim faktörlerinin fiyatlandırılması; genel denge analizi; refah ekonomisi.Üniversite Seçmeli
ECON 321 (EKON 321) Uluslararası Ekonomi 3(3+0+0) ECTS 6,00Uluslararası ticaretle ilgili klasik ve Neo-Klasik teoriler; Heckscher-Ohlin teorisi; Stolper-Samuelson teorisi; güncel teoriler; gümrük tarifeleri ve sübvansiyonlar; kotalar, ticaretin liberalleştirilmesi için gösterilen çabalar; ekonomik bütünleşme; ödemeler dengesi; döviz piyasaları.Üniversite Seçmeli
ELIT 291 Sinema 3(2+2+0) ECTS 6,00Bu dersin amacı, öğrencilere bir filmin analizi ve eleştirisi için gerekli temel kavramları ve sinemanın kendine özgü dilini tanıtmaktır. Kamera kullanım teknikleri, ışıklandırma, çerçeveleme, montaj, film kuramları ve yazılı metinlerin görsel metinler haline dönüştürülme süreci dersin önemli konuları arasındadır.Üniversite Seçmeli
FRA 101 Fransızca I 3(2+2+0) ECTS 5,00Bu ders Fransızca’ya bir başlangıç niteliğindedir. Temel sözcüklerin ve dilbilgisi kurallarının öğretilmesi ile öğrencilerin onları günlük diyaloglar içinde kullanabilme becerisi edinmesi hedeflenir.Üniversite Seçmeli
FRA 102 Fransızca II 3(2+2+0) ECTS 5,00Bu ders FRA 101 dersinin bir devamıdır. Bu dersin sonunda öğrencilerin kelime ve gramer bilgilerinin gelişmesi ve çeşitli konular hakkında kompozisyonlar yazabilmeleri amaçlanır.Üniversite Seçmeli
FRA 103 Fransızca III 3(2+2+0) ECTS 5,00Bu ders FRA 101 ve FRA 102 derslerinin devamı olup dersi tamamlayan öğrencilerin günlük yaşamdaki çetrefilli olmayan konuşmaları anlayabilecek düzeye ulaşmaları beklenir. Ayrıca derste, sade bir dille yeniden yazılan kısa edebi metinler okunarak tartışılır.Üniversite Seçmeli
FRA 104 Fransızca IV 3(2+2+0) ECTS 5,00Bu dersi tamamlayan öğrenciler, Fransızca kompozisyon yazabilecek ve yorum yapacak düzeyde dile hakimdirler. Sosyal ve kültürel konularda sınırlı da olsa tartışmalara katılabilirler. Ayrıca sosyal ve profesyonel ihtiyaç ve ilgilerine yönelik konularda yazılı ve sözlü olarak iletişim kurabilme becerisi kazanırlar.Üniversite Seçmeli
GS 105 (FA 105) Modern Sanat 3(3+0+0) ECTS 5,00Modern sanatın öyküsünde, çağdaş sanatın ustalarının eserlerine bakılırken, “anlama” özelliğinin nasıl bir “ağ sistemi” gibi çalıştığını, resim sanatından örnekler üzerinde çalışılarak gösterilir. Öğrencilerin sezgilerini zorlayarak, onlardan resmin formal analizini, yorumunu yapmaları istenerek, soyutlama, vurgu, oran, çizgi, resmin duygusu gibi sanatsal kavramları kullanmaları, bu yolla sanat eleştirisi alanında gerekli kelime dağarcıklarını arttırmaları istenir. Sanatın günümüzde üstlendiği yeni roller, güncel sanat sergileri, kavramsal sanat yapıtları ve sanatçıların hayatları incelenerek anlatılır. Örnek: Fransız Kültür Merkezi, “Savaşçılar ve Savaşlar” başlıklı Forbin-Börtücene Sergisi. Modern sanatı gezerek, görerek, yaşayarak, sanatçı bakış açılarıyla tanışarak incelememizi yaparken amacımız olayları ve kişileri algılamada yeni bir bakış açısı sağlamak; empati yaparken farkındalıklarımızı geliştirmektir.Üniversite Seçmeli
GS 301 Müzik 3(3+0+0) ECTS 5,00Atatürk İlkeleri ışığında O’nun güzel sanatlara verdiği önem, müzik sanatının kültürümüzdeki yeri, evrensel sanat kalıplarında ileri toplum yaratılmasına imkan verecek olan etkinliklerin tanımlanması ve tanıtılması; müzik sanatının, aynı zamanda nota-solfej eğitimi ile öğretilmesi.Üniversite Seçmeli
HUM 301 (İNB 301) Antik Çağlardan 18. Yüzyıla Akdeniz Uygarlıkları Tarihi 3(2+2+0) ECTS 4,00Derste antik çağlardan 18. yüzyılda kadar olan süreçte Akdeniz ve Avrupa’da ortaya çıkan uygarlıklar incelenir. Sümer ve Mısır uygarlıklarıyla başlayarak, Antik Yunan ve Roma, Ortaçağ, Rönesans, Reformasyon ve Coğrafi Keşifler dönemlerinde yaşanan siyasal ve toplumsal gelişmelerin incelendiği bu derste entelektüel ve kültürel akımlar, yaklaşımlar ve dönüşümler kronolojik olarak ele alınırÜniversite Seçmeli
HUM 361 (İNB 361) Doğu Akdeniz Kentlerinin Karşılaştırmalı Tarihi 3(3+0+0) ECTS 5,00Bu ders İstanbul, İzmir, Selanik, İskenderiye ve Beyrut gibi Doğu Akdeniz liman kentlerinin sosyal ve siyasi tarihlerinin karşılaştırmalı bir incelemesidir. Doğu Akdeniz’in on dokuzuncu ve yirminci yüzyılda önemli siyasi, sosyo-ekonomik ve kültürel dönüşümlere tanık olduğu unutulmamalıdır. Bu bağlamda, Doğu Akdeniz kentleri sadece bu kentlerdeki Müslüman ve Hristiyan toplumlar arasındaki dinamik ilişkileri anlamak açısından değil, aynı zamanda Hristiyanlık, İslam, eski düzen ve ulus devletlerin etkileşim ve kesişim alanı olarak Doğu Akdeniz bölgesindeki daha geniş temaları anlamak açısından önemlidir. Ders kozmopolitanizm ve modernleşme gibi kavramlar üzerinde duracak, kentlerin tarihi ve nüfus yapısı, cemaatler arası ilişkiler, reform hareketleri, kent yönetiminin gelişimi ve göç gibi konuları inceleyecektir.Üniversite Seçmeli
INTR 433 Deniz İşletmeciliği ve Liman Yönetimi 3(3+0+0) ECTS 6,00Deniz işletmeciliğinde kargo ve gemi tipleri; gemi operasyonlarının çeşitleri, düzenli ve düzensiz hat taşımacılığı, deniz taşımacılığında aracı ve acentalar, denizcilikte kullanılan belgeler, gemi acentalarının görev ve fonksiyonları, gemi brokerleri; dünya deniz ticareti, ana ticaret rotaları ve yük akışları; limanların önemi, limanların temel fonksiyonları ve özellikleri, liman çeşitleri; limanların gelişimi; liman devlet kontrolü, liman güvenliği, liman idaresi, mülkiyeti ve yönetimi, liman mülkiyetinin çeşitleri, liman idaresi, liman politikaları; limanlarda yönetim ve organizasyon, limanlarda insan kaynakları yönetimi.Üniversite Seçmeli
IR 221 Osmanlı İmparatorluğu Diplomasi Tarihi 3(3+0+0) ECTS 6,00Yüzyıllara dayanan Osmanlı diplomasi geleneğinin öğrenilmesi, Osmanlı tarihinde, uluslararası gelişmeler ile yerel gelişmeler arasındaki karşılıklı etkileşimin anlaşılması ve günümüz Türkiye dış politikasının daha iyi değerlendirilebilmesi için anahtar bir rol oynamaktadır. Bu çerçevede derste, önemli başarıları, başarısızlıkları ve diplomatik sürece katkıları ile Osmanlı diplomasi tarihi incelenmektedir.Üniversite Seçmeli
IR 227 Terörizm 3(3+0+0) ECTS 6,0021. yüzyılın en problematik güvenlik olgusu terörizm tarafından ortaya çıkan tehdittir. Bu sadece 11 Eylül 2001’de New York’ta gerçekleşen şaşırtıcı olay yüzünden olmamıştır. Terörizm çelişkili bir biçimde teknolojideki kaçınılmaz gelişme kadar küreselleşme diye bilinen ve pek çok belirsizliği beraberinde getiren süreçten yararlanan yaygın bir olgudur. Ders, uluslararası sistemin belli başlı öğelerine karşı olan bu tehditin nedenleri ve etkilerini analiz etmek için analitik bir çatı sunar ve öğrencilerin bu olguyu daha iyi anlayabilmesini sağlar.Üniversite Seçmeli
IR 235 Yoksulluk Politikası 3(3+0+0) ECTS 6,00Bu ders az gelişmiş ülkelerde görünen yoksulluğun sebeplerini analitik bir perspektifler incelemeyi amaçlar. Fakirliğin sebepleri ile ilgili farklı teorilerin bu ülkelerdeki yansımalarının ve ekonomik kalkınmanın neden gerçekleşmediğini siyasal ve ekonomik açıdan incelemeyi amaçlar. Ders Latin Amerika, Ortadoğu ve Doğu Avrupa gibi farklı coğrafi bölgelerden ülkeleri incelemekte ve öğrencilere fakirlik üzerine geniş bir perspektif kazandırmayı amaçlamaktadır.Üniversite Seçmeli
IR 405 Balkanlar Tarihi ve Siyaseti 3(3+0+0) ECTS 6,00Bu derste, Balkan devletlerinde sosyal ve siyasal gelişmelerin tarihi ve bölgesel istikrarsızlığın nedenleri ve sonuçları, bölge ülkeleri ile Yunanistan, Türkiye ve Rusya gibi bölgesel güçler arası ilişkiler üzerinde yoğunlaşarak incelenmektedir.Üniversite Seçmeli
IR 407 Dünya Siyaseti ve Ortadoğu 3(3+0+0) ECTS 6,00Derste, Ortadoğu’da güncel siyasal sistemler ve bu siyasal sistemlerin oluşumunda etkili olan tarihi, sosyal ve siyasal olaylar incelenmektedir. Arap milliyetçiliğinin etkileri, İslamiyet, bölgesel istikrarsızlık ve sivil-ordu ilişkileri de çalışılmaktadır.Üniversite Seçmeli
IR 413 (Uİ 413) Türkiye Siyasetinde Güncel Konular I 3(3+0+0) ECTS 6,00Genel kavramlar, çokkültürlülük, demokrasi ve demokratikleşme, Türkiye’de siyasal partiler, siyasal din ve dinin siyasallaşması, terörizm ve demokrasi, uluslararası terörizmin yeni yüzü, NATO ve NATO’nun yeni yüzü, Ortadoğu da su sorunu, Türkiye – AB ilişkileri, Türkiye – ABD ilişkileri, Türkiye – İsrail ilişkileri, Kıbrıs sorunu ve çözümü.Üniversite Seçmeli
IR 415 Avrupa Güvenliği 3(3+0+0) ECTS 6,00Soğuk Savaş’ın başlangıcından itibaren kurumsallaşmayla birlikte Avrupa güvenlik paradigması incelenmektedir. Güvenlik çerçevesinde Soğuk Savaş sonrası farklılaşan güvenlik kavramı, AB ortak güvenlik politikası ve ortak güvenlik kimliği ele alınmaktadır.Üniversite Seçmeli
IR 423 Çağdaş Siyasal İdeolojiler 3(3+0+0) ECTS 6,00Bu ders ulusçuluk, sosyalizm, liberalizm, muhafazakârlık ve köktendincilik gibi modern siyasal ideolojileri analiz etmekte ve çalışmaktadır.Üniversite Seçmeli
IR 465 Rus ve Avrasya Politikaları 3(3+0+0) ECTS 6,00Sovyetler Birliği’nin dağılışı ve Soğuk Savaş’ın bitiminden beri Asyatik Rusya ile Avrupa arasındaki politik coğrafya dikkate değer bir biçimde birleşti. Bu ders Avrasya diye tanımlanan yeni mekân ve yapının interaktif matriksini olduğu kadar dış hatlarını da açıklığa kavuşturmayı amaçlamaktadır.Üniversite Seçmeli
ISP 101 İspanyolca I 3(2+2+0) ECTS 5,00Bu ders, İspanyolca’ya giriş niteliğinde olup öğrencilere İspanyolca’nın temel dilbilgisi kalıplarını, kısa günlük diyaloglar içinde sunar ve onların bu kalıpları kullanma becerilerini geliştirmelerini amaçlar.Üniversite Seçmeli
ISP 102 İspanyolca II 3(2+2+0) ECTS 5,00ISP 101 dersinin devamıdır. Bu derste amaç, öğrenilen konuların pekiştirilmesi ve kelime bilgisinin arttırılarak öğrencilerin gerek yazılı gerekse sözlü ortamlarda kendilerini ifade etmelerini sağlamaktır.Üniversite Seçmeli
ISP 103 İspanyolca III 3(2+2+0) ECTS 5,00ISP 101 ve ISP 102 derslerinin devamı niteliğindedir. Bu derste, öğrencilerin kelime dağarcıklarının arttırılarak onların kendilerini olabildiğince akıcı bir biçimde yazılı ve sözlü olarak ifade etmeleri hedeflenir.Üniversite Seçmeli
ISP 104 İspanyolca IV 3(2+2+0) ECTS 5,00ISP 101, ISP 102 ve ISP 103 derslerinin devamı niteliğindedir. Bu derste, daha önceki derslerde öğrenilmiş olan bilgilerin ve dört dil becerisinin pekiştirilerek geliştirilmesi amaçlanmıştır.Üniversite Seçmeli
ITA 101 İtalyanca I 3(2+2+0) ECTS 5,00Bu ders İtalyanca’ya başlangıç niteliğinde olup öğrenciye temel sözcükler ve dilbilgisi kalıpları öğretilir. Ayrıca öğrencinin günlük hayata yönelik çeşitli durumlarda öğrenmiş olduğu kalıpları kullanmasına yönelik uygulamalar yapılır.Üniversite Seçmeli
ITA 102 İtalyanca II 3(2+2+0) ECTS 5,00ITA 101 dersinin devamdır. Derste öğrenilen konuların pekiştirilmesi, kelime bilgisinin arttırılması ve öğrencinin gerek sözel gerekse yazılı olarak, temel konularda kendini ifade edebilmesi amaçlanır.Üniversite Seçmeli
ITA 103 İtalyanca III 3(2+2+0) ECTS 5,00Bu ders ITA 101 ve ITA 102 derslerinin devamı olup İtalyanca’da konuşma, dinleme, okuma-anlama becerilerinin ve kelime dağarcığının geliştirilmesi hedeflenir.Üniversite Seçmeli
ITA 104 İtalyanca IV 3(2+2+0) ECTS 5,00ITA 101, ITA 102 ve ITA 103 derslerinin devamıdır. Bu derste öğrenilen dil yapılarının doğru olarak kullanılması, okuma, dinleme becerilerinin geliştirilmesinin yanı sıra iş terminolojisi ve ortamına yönelik bilgilerin de kazanılması amaçlanır.Üniversite Seçmeli
JAP 101 Japonca I 3(2+2+0) ECTS 5,00Bu dersin amacı öğrencilere ilk etapta Hiragana ve Katakana alfabelerini öğretmektir. Öğrencilerin kullanılacak ders kitabı ve ek materyalleri okuyup, Japonca yazabilmelerini amaçlamaktadır. Daha sonra temel gramere giriş yapılır ve öğrencilerin sahip oldukları kelime dağarcığı ile basit cümleler kurabilmeleri hedeflenir.Üniversite Seçmeli
JAP 102 Japonca II 3(2+2+0) ECTS 5,00JAP 101 dersinin devamıdır. Bu derste, öğrencilerin Japonca’da zamanlar, sıfatlar, zarflar ve fiillerin kullanımı konularında ilerlemeleri sağlanarak daha karmaşık cümleler kurabilmeleri amaçlanır.Üniversite Seçmeli
JAP 103 Japonca III 3(2+2+0) ECTS 5,00JAP 101 ve JAP 102 derslerinin devamıdır. Bu derste daha önceki kurlarda öğrenilen temel Japonca bilgisinin üstüne diyalog kurmaya yönelik yeni gramer kalıplarının eklenmesi ile öğrencilerin daha akıcı bir şekilde iletişim kurmaları sağlanır.Üniversite Seçmeli
JAP 104 Japonca IV 3(2+2+0) ECTS 5,00Bu derste öğrencilerin uluslararası Japonca yeterlilik sınavı 4. seviyesine hazırlanmalarına yönelik çalışmalar yapılır. Onların okuma, anlama ve dinleme becerileri arttırılarak Japon dilinde iletişim kurma yetileri geliştirilir.Üniversite Seçmeli
MATH 333 Matematik Tarihi 3(3+0+0) ECTS 6,00Mısır ve Mezopotamya’da matematik, İyonya ve Pisagorcular, Zeno paradoksları. Plato, Aristo, İskenderiyeli Öklid, Arşimed, Appolonyus ve Diofantus. Çin’de ve Hindistan’da matematik. Rönesans matematiği, müslümanların katkıları. Fermat ve Descartes dönemi. Limit kavramının gelişimi, Newton ve Leibniz’in çalışmaları, Gauss ve Cauchy’nin katkıları. Öklid dışı geometriler. Analizin aritmetizasyonu. Soyut cebirin ortaya çıkışı. Yirminci yüzyılın çeşitli yönleri.Üniversite Seçmeli
MATH 341 Risk Analizi 3(3+0+0) ECTS 6,00Riskin tanımı, risk yönetimi, riskin ve riski gidermenin ölçülmesi. Risk dağılımının modelleştirilmesi, temel prim oranı ve ihtiyat ayırma teknikleri. Reasürans, bireysel ve topluluk açısından risk teorisi, güvenirlilik teorisi, toptan yıkım teorisi.Üniversite Seçmeli
MATH 381 Sayısal Analiz 3(3+0+0) ECTS 6,00Yakınsaklık, kararlılık, hata analizi ve koşullandırma. Doğrusal denklem sistemlerinin çözümü: LU ve Cholosky çarpanlamaları, pivotlama, Gauss eliminasyonunda hata analizi. Matris özdeğer problemleri, kuvvet yöntemi, orthogonal çarpanlama ve en küçük kareler problemleri. Doğrusal olmayan denklem çözümleri. Newton’un kesen ve sabit nokta iterasyon yöntemleri.Üniversite Seçmeli
BA 442 (İŞ 442) Yönetim Bilişim Sistemleri 3(3+0+0) ECTS 6,00Temel sistem kavramları; kişisel ve kurumsal davranışla Yönetim Bileşim Sistemlerinin karşılıklı etkileşimleri; bilişim sistemleri uygulanıcıları; işlevsel sistemler; karar destek ve icra destek bilişim sistemleri; yapay zeka; ofis otomasyonu; bilişim sistemleri ve süreçleme teknolojisi; veri tabanı yönetim sistemleri; kullanıcı uygulamalarının geliştirilmesi.Üniversite Seçmeli
BA 448 (İŞ 448) İletişim Becerileri 3(3+0+0) ECTS 6,00Ders iletişimle ilgili iki temel konu üzerinde yoğunlaşmaktadır (a) Kişinin düşüncesini etkin şekilde dile getirmesi, (b) Diğerlerini dinleme ve anlama becerileri. Bu amaca yönelik olarak, ders şu konuların üzerinde durmaktadır: İletişim araçları, görsel iletişim, anlaşmazlıkların etkin çözümü, aracılarda olması gereken nitelikler, karşısındakini küçük düşürmeden meramını anlatmak, zor kişilerle iletişim kurmak, tüketicilerle iletişim kurmak, odak gruplarla iletişim kurmak.Üniversite Seçmeli
ECON 212 (EKON 212) Makroekonomi 3(3+0+0) ECTS 6,00Milli Gelir, milli gelirin bileşimi ve milli geliri belirleyen modeller; ekonomik büyüme sorunları; işsizlik ve enflasyon; maliye politikaları; para ve para politikaları; uluslararası ticaret ve finans.Üniversite Seçmeli
ECON 324 (EKON 324) İktisadi Kalkınma 3(3+0+0) ECTS 6,00Gelişmekte olan ülkelerin ortak özellikleri; iktisadi gelişme modelleri; büyüme, yoksulluk, gelir dağılımı, yüksek nüfus artış hızı, işsizlik, köyden kente göç, tarımsal dönüşüm, eğitim, sanayileşme, ticaret ve dış borçlanma sorunları ve bu sorunları çözmeye yönelik politikalar.Üniversite Seçmeli
GS 305 (FA 305) Sanat Kültürü 3(3+0+0) ECTS 5,00Sanat nedir, sanatın sınıflandırılması, sanatın işlevi nedir, sanatın kaynakları nelerdir, klasik sanat, romantik sanat, soyut sanat, Fransız devriminin sanata etkisi, aydınlanma çağı, teknoloji ve sanat, endüstrinin sanata etkisi, sanatta modernizm bağlamında sanat kültürü eğitimi verilir.Üniversite Seçmeli
HUK 134 İşletme Hukuku 3(3+0+0) ECTS 6,00Endüstriyel ilişkileri düzenleyen kurallar; iş hukukunun alanları ve kapsamı; istihdam sözleşmesinin tesisi; istihdam sözleşmesinden doğan sorumluluklar; sözleşmenin sona erdirilmesi; çalışma saatleri ve ücretli izin; işçi sendikaları kanunu-toplu sözleşme.Üniversite Seçmeli
HUM 332 (İNB 332) Türk Edebiyatında Kısa Öykü 3(3+0+0) ECTS 5,00Bu ders Cumhuriyetin kuruluşundan günümüze Türk edebiyatında kısa hikayenin gelişimini ele alır. Derste Türk edebiyatının Nazım Hikmet, Sait Faik Abasıyanık, Rıfat Ilgaz, Aziz Nesin, Muzaffer İzgü, Oğuz Atay, Füruzan, Sevgi Soysal, Tomris Uyar, Ayşe Kulin, Erendiz Atasü, Orhan Pamuk, Buket Uzuner gibi önemli yazarlardan seçilmiş hikayeler derinlemesine incelenir.Üniversite Seçmeli
HUM 352 (İNB 352) Batı ve Diğerleri 3(3+0+0) ECTS 5,00Ders programı, küresel eşitsizlik kavramının ve eşitsizliğin kıstaslarının açıklanmasıyla başlayacaktır. Meselenin tarihsel arka planını aktarabilmek amacıyla, bugün bildiğimiz haliyle Batı/Batı-dışı eşitsizliğini yaratan Batı kapitalizminin oluşum ve bir dünya sistemi haline gelme sürecine genel bir bakış sunulacaktır. Bunu yaparken feodaliteden kapitalizme geçiş süreciyle ve kapitalist gelişme ile ilgili temel teoriler de tartışılacaktır. İlerleyen haftalarda, Avrupa-merkezci dünya görüşünü ortaya çıkaran ve destekleyen tarihsel olgular, özellikle de denizaşırı Keşifler Çağı’ndaki kolonyal yayılma ve 19. yy.daki emperyalist politikalar tartışılacaktır. Ders, Batı ile Batı-dışı arasındaki ilişkinin 20. yy. boyunca izlediği tarihsel eksenin açıklanması ve 20. yy.ın ikinci yarısından itibaren Avrupa-merkezci görüşün sosyal bilimsel söylemdeki geçerliliğini yitirmesine neden olan tarihsel ve düşünsel süreçlerin tartışılması ile son bulacaktır. Bu aşamada güncel tarih yazımında giderek daha çok göze çarpan “çok-merkezci” (Avrupa-merkezci yaklaşımlara karşıt anlamında) tezler de tartışılacaktır.Üniversite Seçmeli
HUM 372 (İNB 372) 19. Yüzyılda Seyahatnameler ve Oryantalizm 3(3+0+0) ECTS 5,00Bu ders seyahatnameler üzerinde duracaktır. Bir yandan, on dokuzuncu yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu hakkında yazılan Batılı seyahatnamelerin bazılarını incelerken öte yandan, Osmanlı seyyahlarının “Doğu”ya ilişkin yazdıklarını irdeleyecektir. Bu dersin amacı, Osmanlı İmparatorluğu’na gelen Batılı seyyahların Osmanlı İmparatorluğu’nun tarih, gelenek ve adetlerini nasıl algıladıklarını ve aynı zamanda Osmanlı’nın dünyayı ve özellikle de “Doğu” yu nasıl algıladığını anlamaktır. Dönem boyunca incelenecek konular arasında Batı Oryantalizmi, Emperyalizm kavramları, Batı’nın Osmanlı İmparatorluğu’na dair “emperyalist” ve “oryantalist” imajlarının yanı sıra “Osmanlı Oryantalizmi” ve “Osmanlı Kolonyalizmi” kavramları bulunmaktadır.Üniversite Seçmeli
HUM 382 (İNB 382) Ütopya 3(3+0+0) ECTS 5,00Bu ders ütopyacı düşüncenin tarihçesini incelerken bu düşüncenin ahlaki ve dini düşünceler, siyasi ve ideolojik hareketler, ekolojik ve doğalcı yaklaşımlar ile sanat ve müzikteki eğilimler de dahil olmak üzere çok yönlü kültürel yansımalarını ele alır. Kusursuz bir ülke vaadi içeren ütopya fikrinin mitolojik ve dini kökenlerinden (Musevilik, Hristiyanlık ve İslam’daki ve Budist gelenekteki cennet kavramı) başlayan inceleme, Thomas More’un, bir Rönesans hümanistinin gözünden kusursuz toplumu çizdiği önemli yapıtından günümüzde yaygınlaşan insan-doğa uyumunu arayan toplulukların ortaya çıkardığı “eko-köy”lere kadar çeşitli ütopya modellerini gözden geçirir. Çeşitli ütopyalar ve dolayısıyla farklı mutluluk anlayışları karşılaştırmalı olarak ele alınır. Önemli bir tartışma konusu ise ütopyaların gerçekleştirilebilir olup olmadıklarıdır. İnsanlığın nasıl olup da bir yandan ideal bir yaşama ulaşma arzusundan vazgeçmezken, diğer yandan bu arzunun gerçekleştirilmesini engelleyecek dinamikleri üretiyor olduğu tartışılmaktadır. Başka bir deyişle, ütopyayı nasıl distopyaya dönüştürdüğümüz ve erişilemeyen cennetin yerine nasıl aldatıcı ikameler koyduğumuz soruları sorulmaktadır. Derste, ütopya düşüncesi üzerine yapılmış çalışmalardan ve birincil kaynaklardan yapılacak bir seçmeden yararlanılacaktır.Üniversite Seçmeli
IR 332 Uluslararası Özel Hukuk 3(3+0+0) ECTS 6,00Ders, uluslararası özel hukukun temel kavramlarına giriş niteliği taşıyarak, konuyla ilgili seçilmiş konuların derinlemesine ve eleştirel analizini hedeflemektedir. Vatandaşlık hukuku, yabancılar hukuku, aile hukuku, borçlar hukukunu içermektedir.Üniversite Seçmeli
IR 342 Küreselleşme Üzerine Perspektifler 3(3+0+0) ECTS 6,00Ders sermayenin, malların ve hizmetlerin serbest dolaşımı arasındaki ilişkiler üzerine yoğunlaşır. Ulusdevletlerin küreselleşmeden nasıl etkilendiği ve küreselleşmenin etkin yönetişimi üzerine eğilir. Ders öğrencilerin küreselleşmenin olumlu ve olumsuz yönlerine ve ekonomik açıklığa yönelik tehditlere dikkat çekerÜniversite Seçmeli
IR 346 Komünizm Sonrası Problemler: Merkez/ Doğu Avrupa 3(3+0+0) ECTS 6,00Ders Merkez ve Doğu Avrupa’da komünizmin düşüşünden sonra gerçekleşen politik, ekonomik ve sosyal değişiklikleri ekonomik açıklık, AB üyeliği ve komünist rejimin mirasının ortaya çıkardığı tehditlere odaklanarak derinlemesine inceler. Ayrıca, yeni kurumsal düzenlemelerin demokrasinin güçlenmesine ve işleyen pazar ekonomisinin kurulmasına ne ölçüde yardım ettiğini araştırır.Üniversite Seçmeli
IR 404 Uzakdoğu ve Çin’de Siyaset 3(3+0+0) ECTS 6,00Derste, Çin ve diğer Asya-Pasifik ülkelerindeki kurumlar ve siyasal düşünceler incelenmektedir. Toplum sözleşmesi ve ekonomik kalkınmanın bölge hükümetleri ve toplumları üzerindeki etkileri ele alınmaktadır.Üniversite Seçmeli
IR 418 (Uİ 418) Türkiye Siyasetinde Güncel Konular II 3(3+0+0) ECTS 6,00Küreselleşme, özelleştirme, dış politika analizi, devletlerin dış politika stratejileri, uluslararası güvenlik ve çevre, Türkiye-Yunanistan İlişkileri, Türkiye-İran İlişkileri, Avrasya Birliği, göç ve uluslararası göç.Üniversite Seçmeli
IR 424 (Uİ 424) Uluslararası İlişkiler ve Etik 3(3+0+0) ECTS 6,00Derste, etik ve ahlakın, uluslararası hukuk, ulus-aşırı ilişkiler ve dış politika oluşumunda oynadığı rol incelenmektedir.Üniversite Seçmeli
IR 436 (Uİ 436) Uluslararası İlişkilerde Kültür ve Kimlik 3(3+0+0) ECTS 6,00Soğuk Savaş’ın sona ermesinin öngörülebilir sonuçlarından biri de etnik kimliklerin (mikro-milliyetçilik dahil) ve/veya mezhep ayrılıklarının tomurcuklanmasıydı. Soğuk Savaş’ın kendi ağır/keskin ideolojik kararları hakimken etnisite ve din temelli kimlik bir çeşit derin dondurucudaydı. Tüm yapı çökünce, Sovyetler Birliği ve Yugoslavya gibi yerlerde kimi zaman dehşet verici parçalanma süreçlerine tanık olduk. İslamcı, Hıristiyan evanjelik ya da başka bir şey de olsa dini aşırıcılık Soğuk Savaş yapısının yok olmasıyla kendine elverişli bir zemin buldu. Ders söz konusu olan bu küresel çıkmaza özel olarak dikkat çeker.Üniversite Seçmeli
IR 464 Çin’in Küreselleşmedeki Rolü: Ekonomi, Teknoloji, Lojistik 3(3+0+0) ECTS 6,00Küreselleşme sürecinin Soğuk Savaş sonrası dönemde giderek artan bir hız kazandığı, herkesin malumu olmakla birlikte, özellikle belirtilmesi gereken bir husus var. Global aktörler arasında düşünürsek, bu süreçten en fazla yararlanarak çıkan (ve halen yararlanmakta olan) Çin’dir.Bu dersin kapsamında, Çin’in bu sonuca giden şartları nasıl sağladığı, ve global ilişkiler ağın (=network) nasıl tesis ettiği özellikle üzerinde durulacak konulardır. Bu bağlamda, sektörler olarak, iletişim, ulaşım, para ve bankacılık, teknoloji ve lojistik ayrı ayrı da ele alınacaktır.Üniversite Seçmeli
IR 466 Uluslararası İlişkilerde Baskı Grupları ve Lobicilik 3(3+0+0) ECTS 6,00Bu dersin kapsamında sırasıyla ABD’de politikalar nasıl tanımlanır, nasıl ‘formüle’ edilir, nasıl uygulamaya konulur, ve de nasıl takibi yapılır (=monitor), noktaları ele alınacaktır. Lobilerin kurumsal yapıları ile nasıl etkin olabildiklerinin incelemeye alınması yanında, gerek etik, gerekse pragmatik eleştirilerin yapılacağı bir tartışma forumu da oluşturulacaktır.Üniversite Seçmeli
MATH 354 Operasyonel Hesap 3(3+0+0) ECTS 6,00Fourier serileri. Fourier dönüşümü, ters Fourier dönüşümü. Laplace dönüşümü. Laplace dönüşümü için inversiyan integrali (karmaşık çevre integrasyonu). Laplace dönüşümünün adi, kısmi türevli ve integral denklemlere uygulamaları. Z-dönüşümü. Z-dönüşümü için inversiyon integrali. Z-dönüşümünün fark denklemlerine ve doğrusal ağlara uygulamaları.Üniversite Seçmeli
PHYS 224 (FİZ 224) Modern Fizik I 3(3+0+0) ECTS 6,00Fotoelektrik etkisi, parçacıkların dalga özellikleri ve belirsizlik ilkesi, Schrödinger denklemi, atomun Bohr modeli, dalga mekaniğinde hidrojen atomu, çok elektronlu atomlar, moleküler yapı, istatistiksel fizik (Maxwell-Boltzmann, Bose-Einstein ve Fermi-Dirac istatistikleri), katı hal fiziği (katıların bant teorisi, süperiletkenlik, yarıiletkenler).Üniversite Seçmeli
SOC 102 (SOS 102) Sosyolojiye Giriş 3(3+0+0) ECTS 5,00Dersin amacı öncelikle, toplumsal ve kültürel durum ve sorunların irdelenmesinde gerekli olan temel sosyoloji kavramlarını öğrencilere aktarmaktır. Modern dünyada toplumsal değişimin önemi ve sürekliliği ile sosyoloji biliminin tarih ve gelişiminin ele alınıp tartışılması dersin önemli bir kısmını kapsar. Derste ayrıca çağdaş toplumları şekillendiren belli başlı dinamikler ve süreçler üzerinde de durulur.Üniversite Seçmeli
HSS 311 (İTB 311) Kariyer Planlaması ve Yönetimi 1(0+2+0) ECTS 3,00Üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerine açık olan bu derste, mezun olma aşamasına gelmeden önce gerçekçi kariyer hedefleri nasıl belirlenir, kişiye özgü uygun kariyer planlaması nasıl yapılır konuları örnekler yoluyla incelenerek anlatılır. Türkçe ve İngilizce özgeçmiş hazırlanması, öngörüşmelerde uygulanacak yöntemler, meslek tanıtımları, meslekler bağlamında ortaya çıkan iş ve yaşama ilişkin fırsatlar ve zorluklar tartışılarak öğrencilerin ileriye yönelik mesleki bir bakış açısı kazanmaları sağlanır.Fazla Ders Yüklü Seçmeli

Categories:

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Temmuz 2024
P S Ç P C C P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031