Tez Planı

Sosyal Bilimler Enstitüsü
İletişim Bilimleri Yüksek Lisans Programı
Ders İçerikleri
BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI
İLB 501 İletişim Bilimine Giriş 0(3+0+0)

Bu dersin amacı, iletişim ve kitle iletişim olgu ve sürecini, özelliklerini, tür ve modellerini; tarihsel gelişimi içerisinde iletişim ve kitle iletişim araçlarını (gazete dergi, radyo, sinema, televizyon ve İnternet) ve ülkelerde kullanımlarını ve ağırlıklı olarak da Türkiye’deki uygulamaları öğretmektir.  ,tez raporu ,tez yazımında sayfa düzeni ,yat turizmi tez ,tez planı ,tez örnegi ,tez düzeltme ,akademik tez ,ücretli tez yazımı ,tez düzenleme ,siteleri ,tez siteleri ,ödev siteleri ,tez indirme siteleri ,tez araştırma siteleri ,ödev yapma siteleri ,tez bulma siteleri ,ödev bulma siteler ,tez merkezi ,ulusal tez merkezi ,yök tez merkezi ,tez merkezi,
İLB 502 Kitle İletişimi 0(3+0+0)

Bu dersin amacı öğrencilere kitle iletişiminin temel işlevlerini öğretebilmektir. Kitle iletişiminin yaratıcı, kuramsal, pratik ve teknik temellerini daha iyi kavrayabilmek için gerekli tüm kavramsal çerçevelerin öğrenciye aktarılması amaçlanmaktadır. Ders, en önemli kitle iletişim araçlarının – gazete ve magazinler, radyo, sinema, televizyon ve elektronik medya- gelişimini ve etkilerini de inceler.
İLB 503 İletişim Kuramları 0(3+0+0)

Bu ders iletişimi temel kişilerarası iletişim kuramları ve kitle iletişimi kuramları çerçevesinde inceler. İletişim bilimlerindeki temel kuramsal ve epistemolojik yaklaşımların öğrenciye aktarılması hedeflenir. Ders, iletişim bilimleri kuramlarının tarihsel gelişimini de inceler.
İLB 504 İletişim Sosyolojisi 0(3+0+0)

Bu ders medya kurumlarını sosyolojik bir yaklaşımla incelemeyi amaçlar. Bu ders ayrıca medyayı ve onun toplum üzerindeki etkilerini sosyoloji kuramlarının aracılığıyla irdeler.
İLB 505 Görsel İletişim 0(3+0+0)

Derste öğrencilere sosyal, kurumsal, estetik ve teknolojik kullanımları içinde görsellik ve imgenin tarihi ve eleştirisine ilişkin temel kavramlar aktarılır. Ayrıca medya sinerjileri ve 21.yüzyılda mevcut ve oluşmaya başlayan medya teknolojilerinin sosyal kullanımla birleşme yöntemleri de ele alınır.
İLB 506 Kültürel Çalışmalar 0(3+0+0)

Bu ders öğrencilerin kültüre farklı bakış açılarıyla bakmalarını sağlar. Kültür Araştırmalarını bir disiplin olarak temellendiren bu ders, kültürün analizinde öğrencilere gerekebilecek kuramsal alt yapıyı oluşturur. tez raporu ,tez yazımında sayfa düzeni ,yat turizmi tez ,tez planı ,tez örnegi ,tez düzeltme ,akademik tez ,ücretli tez yazımı ,tez düzenleme ,siteleri ,tez siteleri ,ödev siteleri ,tez indirme siteleri ,tez araştırma siteleri ,ödev yapma siteleri ,tez bulma siteleri ,ödev bulma siteler ,tez merkezi ,ulusal tez merkezi ,yök tez merkezi ,tez merkezi,
İLETİŞİM BİLİMLERİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
İLB 507 İletişim Çalışmalarında Araştırma Yöntemleri 3(3+0+0)

Kitle kültürü analizindeki teorik ve araştırma yaklaşımlarının eleştirel bir incelemesinin yapıldığı derste öğrenciler bu farklı ve çeşitli yaklaşımları medya çalışmalarına uygular ve tartışırlar. Medya çalışmalarına bağlı içerik analizleri, metodları ve söylem analizi incelenmektedir. Dersin amacı öğrencilerin araştırma projelerinde bu metod ve teknikleri uygulamalarıdır.
İLB 509 Türkiye’de Kitle İletişimin Tarihi ve Medya Politikaları 3(3+0+0)

Bu ders, medya ve demokrasi kavramlarının arasındaki ilişkiyi Türkiye bağlamında inceler. Türkiye’deki toplumsal ve siyasal olaylar ışığında medyadaki gelişimler kanunlar ve medya sahipliği, kamu yayıncılığı, RTÜK, reklamlar, sansür ve telif hakları gibi konular üzerinden incelenir.
İLB 510 Medya Analizi: Medya, Kültür ve Siyaset 3(3+0+0)

Bu derste, medyanın çeşitli alanlarındaki konular, problemler ve akımlar hakkındaki analiz ve araştırmalar üzerine çalışılacaktır. Medya, diğer kurumlarla olan ilişkisi bağlamında ve kültürel, siyasi, ekonomik ve eğitim sistemlerin bir parçası olarak incelenecektir. Bu ders çerçevesinde öğrencilerin kültürel dünya ile medyanın ilişkileri üzerinde eleştirel bir kavrayış zemini geliştirebilmeleri amaçlanmaktadır. tez raporu ,tez yazımında sayfa düzeni ,yat turizmi tez ,tez planı ,tez örnegi ,tez düzeltme ,akademik tez ,ücretli tez yazımı ,tez düzenleme ,siteleri ,tez siteleri ,ödev siteleri ,tez indirme siteleri ,tez araştırma siteleri ,ödev yapma siteleri ,tez bulma siteleri ,ödev bulma siteler ,tez merkezi ,ulusal tez merkezi ,yök tez merkezi ,tez merkezi,
İLB 511 Medya ve İletişim Kuramları 3(3+0+0)

Bu ders, tarihi ve çağdaş kitle iletişim kuramlarına genel bir bakış sunar. Farklı geleneksek teorilerin iletişim sürecine dair soruları, ve iletişim, medya ve toplum arasındaki ilişkileri algılamamızı nasıl etkilediği üzerinde durulur.
İLB 512 İletişim ve Siyaset 3(3+0+0)

Bu dersin amacı sosyopolitik çevre dahilinde siyasi kampanya strateji ve taktiklerinin eleştirel değerlendirilmesidir. Derste iletişimin siyasi boyutlarının yanı sıra kampanya yöneticilerinin, medya danışmanlarının, kamuoyu araştırmacılarının, basın sekreterlerinin ve alan uygulamacılarının rolleri de incelenmektedir. Ayrıca siyasi reklam, aday tartışmaları ve basının ele alış ve sunuşunun seçmen üzerindeki etkisinin analizi de yapılır.
İLB 513 Uluslararası İletişim ve Medya 3(3+0+0)

Bu ders, kitle iletişiminin uluslararası düzeyi hakkında ayrıntılı bir bilgi vermeyi amaçlar. Ayrıca, gelişmiş ve azgelişmiş ülkeler arasındaki bilgi akış sürecini, farklı ülke ve farklı rejimlerdeki kitle iletişim araçlarının yapıları ve fonksiyonları üzerindeki yoğunlaşmayı, çokulusluluk ve kitle iletişimi süreçlerinin anlaşılması da bu dersin kapsamında tartışmaya açılmaktadır. tez raporu ,tez yazımında sayfa düzeni ,yat turizmi tez ,tez planı ,tez örnegi ,tez düzeltme ,akademik tez ,ücretli tez yazımı ,tez düzenleme ,siteleri ,tez siteleri ,ödev siteleri ,tez indirme siteleri ,tez araştırma siteleri ,ödev yapma siteleri ,tez bulma siteleri ,ödev bulma siteler ,tez merkezi ,ulusal tez merkezi ,yök tez merkezi ,tez merkezi,
İLB 514 Kitle İletişim Hukuku ve Telif Hakları 3(3+0+0)

İletişim hukuku, basın, radyo ve televizyon ve sinema olarak bölümlere ayrılıp, her biri konusunda öğrencilere çalışmak istedikleri alanla ilgili bilgi verilecek ve iletişim hukukunun anlamı, önemi, iletişim özgürlüğü, iletişime özgü kanunlarla düzenlenen haklar ve yükümlülükler, iletişimle ilgili Türkiye’deki kanun ve kuruluşlar anlatılacaktır. Ayrıca fikir haklarının korunması kapsamında telif hakları üzerinde durulacak ve bu hakların korunmasına ilişkin en yeni mevzuat aktarılacaktır.
İLB 515 Medyanın Ekonomi Politiği 3(3+0+0)

Politikadan bağımsız bir ekonomi bilgisinin, bütünsel bakış açısı sağlayamayacağı fikrinden hareketle, eleştirel bir ekonomi politik yaklaşımın kanıtları ortaya konarak medyayı analiz biçimi, dünya ve Türkiye’de medya endüstrisinin aktüel yapısına ilişkin örnekler sunulacaktır. tez raporu ,tez yazımında sayfa düzeni ,yat turizmi tez ,tez planı ,tez örnegi ,tez düzeltme ,akademik tez ,ücretli tez yazımı ,tez düzenleme ,siteleri ,tez siteleri ,ödev siteleri ,tez indirme siteleri ,tez araştırma siteleri ,ödev yapma siteleri ,tez bulma siteleri ,ödev bulma siteler ,tez merkezi ,ulusal tez merkezi ,yök tez merkezi ,tez merkezi,
İLB 516 Avrupa Birliği İletişim Politikaları 3(3+0+0)

Bu ders, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin medya ve yayıncılık politikalarını incelemeyi hedefler. Genel olarak Avrupa Birliği’nin görsel ve işitsel politikaları tanıtılacak, “Sınırsız Televizyon” yönergesi, azınlıkların korunması ve enformasyon hizmetleri gibi konular, Türkiye’deki medya düzenlemeleriyle karşılaştırmalı olarak tartışılacaktır.
İLB 517 İleri Prodüksiyon 3(3+0+0)

Bu ders iletişim bilimleri yüksek lisans öğrencileri için ileri prodüksiyon atelyesidir. Öğrencilerin uygulamalı alanlardaki anlayış ve bakış açılarını geliştirerek aynı zamanda bitirme projelerine de katkıda bulunmayı hedefler.
İLB 518 Medya İçin Yaratıcı Yazarlık 3(3+0+0)

Haber, radyo ve TV’ye program metni, senaryo vb yazımında geliştirilecek format ve tekniklerin, edebiyatla ilişkisi kurulur ve karşılıklı örnekler üzerinde durularak, öğrenciye yaratıcı yazarlığın ipuçlarını yakalama becerisi kazandırılmaya çalışılır. tez raporu ,tez yazımında sayfa düzeni ,yat turizmi tez ,tez planı ,tez örnegi ,tez düzeltme ,akademik tez ,ücretli tez yazımı ,tez düzenleme ,siteleri ,tez siteleri ,ödev siteleri ,tez indirme siteleri ,tez araştırma siteleri ,ödev yapma siteleri ,tez bulma siteleri ,ödev bulma siteler ,tez merkezi ,ulusal tez merkezi ,yök tez merkezi ,tez merkezi,
İLB 519 İletişim ve Teknoloji 3(3+0+0)

Bu ders toplumsal dönüşüm sürecine teknolojik determinizm yaklaşımını iletişim teknolojileri üzerinden sorgulamayı amaçlar. Derste iletişim araçları ve medyadaki teknolojik gelişmelerin farklı ülkelerdeki tarihi incelendikten sonra yazılı basın, radyo, televizyon, sinema ve Internet gibi farklı iletişim mecraları üzerinden iletişim teknolojilerinin, toplum ve kültürle olan ilişkisi anlatılacaktır. tez raporu ,tez yazımında sayfa düzeni ,yat turizmi tez ,tez planı ,tez örnegi ,tez düzeltme ,akademik tez ,ücretli tez yazımı ,tez düzenleme ,siteleri ,tez siteleri ,ödev siteleri ,tez indirme siteleri ,tez araştırma siteleri ,ödev yapma siteleri ,tez bulma siteleri ,ödev bulma siteler ,tez merkezi ,ulusal tez merkezi ,yök tez merkezi ,tez merkezi,
İLB 521 Görsel Kültür 3(3+0+0)

Bu çalışma, gündelik hayat deneyimlerinin, kültürün ve medyanın önemli kaynağı olan görsel çevrenin ve üretimin çeşitli alanlarını anlamaya yönelir. Birey ve toplum bağlamında izleyici kavramı ile görsel kültür arasındaki ilişki dersin içinde irdelenecektir. tez raporu ,tez yazımında sayfa düzeni ,yat turizmi tez ,tez planı ,tez örnegi ,tez düzeltme ,akademik tez ,ücretli tez yazımı ,tez düzenleme ,siteleri ,tez siteleri ,ödev siteleri ,tez indirme siteleri ,tez araştırma siteleri ,ödev yapma siteleri ,tez bulma siteleri ,ödev bulma siteler ,tez merkezi ,ulusal tez merkezi ,yök tez merkezi ,tez merkezi,
İLB 522 İletişim Çalışmaları ve Eleştirel Teori 3(3+0+0)

Bu ders eleştirel düşüncenin geleneksel sınırları yıllar içinde keskinliğini kaybettiği argümanı üzerine inşa edilmiştir. Yakın zamanda ortaya çıkan postmodernist, post kolonyalist ve sanal kültürel modeller pek çok okumayı ve tartışmayı da beraberinde getirir ve aynı zamanda yeni paradigmalar için zemin hazırlar. Medya bu sürecin hem içinde yer alır hem de bunlardan etkilenir. Dönem süresince eleştirel teoriyle ilgili yoğun okumalar yapılacak ve bunun yanında edebiyat, film ve televizyon gibi yaşayan kültür ve temsil biçimleri incelenecektir.
İLB 523 Toplumsal Değişim, İletişim ve Medya 3(3+0+0)

Bu disiplinlerarası derste iletişim ve medya kültürünün sanat, edebiyat, siyaset, din ve bilgi gibi kavramlarla olan karşılıklı ilişkisi incelenecektir. Ayrıca iletişim teknolojilerindeki gelişmeler, kütürel, siyasi ve ekonomik toplumsal donüşümlere paralel irdelenecektir. tez raporu ,tez yazımında sayfa düzeni ,yat turizmi tez ,tez planı ,tez örnegi ,tez düzeltme ,akademik tez ,ücretli tez yazımı ,tez düzenleme ,siteleri ,tez siteleri ,ödev siteleri ,tez indirme siteleri ,tez araştırma siteleri ,ödev yapma siteleri ,tez bulma siteleri ,ödev bulma siteler ,tez merkezi ,ulusal tez merkezi ,yök tez merkezi ,tez merkezi,
İLB 524 Kültür Kuramları 3(3+0+0)

Bu ders, Amerikan pragmatiklerini, Alman Frankfurt Eleştirel Teori Okulu ve Richard Hoggart ve Raymond Williams’ın İngiliz Kültürel Çalışmaları’ndan, Birmingham Kültürel Çalışmalar Okulu’nun çağdaş çalışmalarına kadar pek çok yaklaşımı göz önüne alarak kültürel çalışmaların gelişimini konu alır. tez raporu ,tez yazımında sayfa düzeni ,yat turizmi tez ,tez planı ,tez örnegi ,tez düzeltme ,akademik tez ,ücretli tez yazımı ,tez düzenleme ,siteleri ,tez siteleri ,ödev siteleri ,tez indirme siteleri ,tez araştırma siteleri ,ödev yapma siteleri ,tez bulma siteleri ,ödev bulma siteler ,tez merkezi ,ulusal tez merkezi ,yök tez merkezi ,tez merkezi,
İLB 525 Kültür Araştırmalarında Seçme Konular 3(3+0+0)

Ders öğrencilere kültür araştırmalarındaki çeşitli konu ve bakış açılarını tanıtırken, özellikle bu disiplindeki farklı perspektif, teori ve yöntemleri irdelemeyi amaçlamaktadır.
İLB 531 Halkla İlişkilerde Seçme Konular 3(3+0+0)

Bu derste, halkla ilişkiler kapsamındaki pazarlama iletişimi, pazar araştırma teknikleri, yönetsel ve yaratıcı bakış açıları gibi konular derinlemesine incelenmekte ve planlama ve iletişim programları geliştirme de dahil olmak üzere halkla ilişkiler uygulamalarının analizi yapılmaktadır. tez raporu ,tez yazımında sayfa düzeni ,yat turizmi tez ,tez planı ,tez örnegi ,tez düzeltme ,akademik tez ,ücretli tez yazımı ,tez düzenleme ,siteleri ,tez siteleri ,ödev siteleri ,tez indirme siteleri ,tez araştırma siteleri ,ödev yapma siteleri ,tez bulma siteleri ,ödev bulma siteler ,tez merkezi ,ulusal tez merkezi ,yök tez merkezi ,tez merkezi,
İLB 532 Pazarlama İletişimi 3(3+0+0)

Ürünler, servisler ve organizasyonlar konusunda tutumları değiştirmekte ve tüketici davranışlarını etkilemekte kullanılan temel pazarlama ve tanıtım ilkeleri. Öğrenciler, örnek olay çalışmaları ve tartışmalar yoluyla tanıtım modellerini değerlendirmeyi, iletişimin rolünü incelemeyi ve pazarlama için iletişim stratejileri geliştirmeyi öğrenirler.
İLB 533 Kültürlerarası İletişim 3(3+0+0)

Kültürlerarası ilişkilerdeki en son görüş ve araştırmalar, günlük yaşamda değişik kültürel geçmişleri olan kişilerin ilişkilerinde ortaya çıkan iletişim sorunları incelenmektedir; sözlü – sözsüz sunumların ve kültürel ayrılıkların iletişimi nasıl etkilediği disiplinlerarası yaklaşımla tartışılmaktadır.
İLB 534 Reklamcılıkta Seçme Konular 3(3+0+0)

Ders, reklam çalışmaları sonuçlarının, sorunlarının ve araştırmalarının ayrıntılı olarak incelenmesine dayanır. Reklamda hedef kitle belirleme stratejileri, etkin marka konumlandırmalarının geliştirilmesi, reklam planlaması süreçleri, reklam etkililiği, müşteri ilişkileri ve reklam araştırmaları konuları ele alınır. tez raporu ,tez yazımında sayfa düzeni ,yat turizmi tez ,tez planı ,tez örnegi ,tez düzeltme ,akademik tez ,ücretli tez yazımı ,tez düzenleme ,siteleri ,tez siteleri ,ödev siteleri ,tez indirme siteleri ,tez araştırma siteleri ,ödev yapma siteleri ,tez bulma siteleri ,ödev bulma siteler ,tez merkezi ,ulusal tez merkezi ,yök tez merkezi ,tez merkezi,
İLB 541 Türk Sinemasında Seçme Konular 3(3+0+0)

Bu derste, Türk Sinemasının başlangıcı, gelişmesi ve günümüzdeki durumu analiz edilir. Bu süreçte ilk filmler, sinemamızın ilk yılları, ilk yapımevleri ve stüdyoları,sinemamızın önemli dönemleri oyuncuları ve yönetmenleri üzerinde durularak; TV sonrası Türk Sineması ve 1980’lerde sinemanın değişen görüntüsü örnekler aracılığıyla detaylı bir şekilde ele alınır. tez raporu ,tez yazımında sayfa düzeni ,yat turizmi tez ,tez planı ,tez örnegi ,tez düzeltme ,akademik tez ,ücretli tez yazımı ,tez düzenleme ,siteleri ,tez siteleri ,ödev siteleri ,tez indirme siteleri ,tez araştırma siteleri ,ödev yapma siteleri ,tez bulma siteleri ,ödev bulma siteler ,tez merkezi ,ulusal tez merkezi ,yök tez merkezi ,tez merkezi,
İLB 542 Film Araştırmalarında Seçme Konular 3(3+0+0)

Sinemanın, modernizmin ve onun sanayi kentlerinin bir ürünü olarak ortaya çıkışı ve tarih içerisinde modernizmin ve sanayi kentiyle olan ilişkisi bu dersin çerçevesini çizmektedir. Tarih, tarih yazımı üzerine oluşan tartışmaları da odaklayacak şekilde, güncel çalışma başlıklarının ışığında, hem sinema tarihi hem bu tarihin içindeki akımları ve hareketleri, hem de modernizmin aracı olarak sinema olgusu çalışılacaktır.
İLB 543 Film Kuramları 3(3+0+0)

Bu ileri film teorisi dersi var olan film teorileri ve analizlerinin okumaları ve tartışmaları etrafında oluşturulmuştur. 20. yüzyılın eleştirel düşüncesini anlamaya ve farklı düşünüş ve eleştiri gövdelerini, film teorileri, eleştiri ve analiz yöntemlerini kavrayabilmek yerleştirebilmek için karşılaştırmalı bir çalışma olarak tasarlanmıştır.
İLB 551 Gazetecilikte Seçme Konular 3(3+0+0)

Bu ders gazetecilik mesleğinin geleceği üzerine bir tartışma platformu oluşturmayı amaçlar. Son dönem ulusal ve uluslararası gazetecilik araştırmaları ve literatürü ışığında toplumsal, teknolojik ve medya yapılarındaki değişime paralel gazetecilikteki yeni açılımlar incelenir.
İLB 552 Televizyon ve Internet Gazeteciliği 3(3+0+0)

Bu derste televizyonda haber üretim aşamaları, televizyon haberciliğinin alt yapısı ve etik kuralları incelenmektedir. Ayrıca yazılı basından internet gazeteciliğine geçişte temel dayanaklar, teknolojik gelişmeye uyum, okuyucu beklentileri, bilgisayarlaşma süreci incelenecek ve Internet ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat gazetecilik açısından değerlendirilecektir. tez raporu ,tez yazımında sayfa düzeni ,yat turizmi tez ,tez planı ,tez örnegi ,tez düzeltme ,akademik tez ,ücretli tez yazımı ,tez düzenleme ,siteleri ,tez siteleri ,ödev siteleri ,tez indirme siteleri ,tez araştırma siteleri ,ödev yapma siteleri ,tez bulma siteleri ,ödev bulma siteler ,tez merkezi ,ulusal tez merkezi ,yök tez merkezi ,tez merkezi,
İLB 553 Yeni Medya Teknolojileri ve Demokrasi 3(3+0+0)

Derste iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelerin medyada somutlaşan sonuçları üzerinde durularak kamusal etkileşim, katılım, toplumsal aidiyet gibi konular radikal demokrasi ve liberal demokrasi gibi demokrasi kuramları ve küreselleşme ve ulusaşırı iletişim kavramları etrafında tartışılacaktır.
İLB 554 Internet ve Sanal Topluluklar 3(3+0+0)

Derste Internet ve bilgisayar teknolojilerinin tarihsel gelişimi çerçevesinde blog, elektronik posta listeleri, tartışma forumları gibi çeşitli formlar incelenecek ve sanal uzam, kimlik ve topluluk kavramları tartışılarak Internet’in kültürel, siyasi ve ekonomik toplumsal boyutları irdelenecektir.
İLB 560 Yüksek Lisans Projesi 0(0+1+0)

Tezsiz programda tamamlanması gereken son gereklilik olan proje, öğrenci ve danışman tarafından iletişim, medya, halkla ilişkiler ve reklamcılık konularında ortak olarak belirlenen bir konuda hazırlanan yazılı bir dokümandır. Bir öğretim elemanı danışmanlığında yürütür.
İLB 565 Seminer 0(0+1+0)

Ders öğrencilerin araştırma, yazılı anlatım ve sunuş becerilerini geliştirmek için hazırlanmıştır. Öğrenciler her hafta iletişim ve medya çalışmaları alanlarının geniş yelpazesinden bir konu seçip, araştırıp, bu konu üzerine yazılı bir çalışma hazırlarlar ve bu çalışmanın sınıfta sunumunu yaparlar. Bu çalışmanın önemli bir amacı da öğrenciye ilerdeki tez hazırlama aşamasında katkıda bulunmaktır. tez raporu ,tez yazımında sayfa düzeni ,yat turizmi tez ,tez planı ,tez örnegi ,tez düzeltme ,akademik tez ,ücretli tez yazımı ,tez düzenleme ,siteleri ,tez siteleri ,ödev siteleri ,tez indirme siteleri ,tez araştırma siteleri ,ödev yapma siteleri ,tez bulma siteleri ,ödev bulma siteler ,tez merkezi ,ulusal tez merkezi ,yök tez merkezi ,tez merkezi,
İLB 570 Yüksek Lisans Tezi 0(0+6+0)

Tezli programda öğrencilerin iletişim, medya, halkla ilişkiler ve reklamcılık konularında bir öğretim elemanın danışmanlığı ile tamamladıkları ve bir jüri önünde sunup savundukları son zorunluluktur. Tezde aranan temel özelliklerin başında orijinallik, tezin özgünlüğü gelmektedir. tez raporu ,tez yazımında sayfa düzeni ,yat turizmi tez ,tez planı ,tez örnegi ,tez düzeltme ,akademik tez ,ücretli tez yazımı ,tez düzenleme ,siteleri ,tez siteleri ,ödev siteleri ,tez indirme siteleri ,tez araştırma siteleri ,ödev yapma siteleri ,tez bulma siteleri ,ödev bulma siteler ,tez merkezi ,ulusal tez merkezi ,yök tez merkezi ,tez merkezi,

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Temmuz 2024
P S Ç P C C P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031